Overdragelse til itdriftsorganisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelse til itdriftsorganisationen"

Transkript

1 Overdragelse til itdriftsorganisationen

2 Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten Governance Processer Support af slutbrugere Viden og dokumentation Kontrakt, leverandørsamarbejde og økonomi Sikkerhed og beredskab Tekniske forhold 11

3 Side 3 af Formål med tjeklisten Denne tjekliste er til brug for it-driftsorganisationen i forbindelse med, at den får overdraget en ny it-løsning fra et afsluttet it-projekt. Tjeklisten giver et overblik over de aktiviteter, der bør være gennemført før itdriftsorganisationen overtager ansvaret for den nye it-løsning. I Digitaliseringsstyrelsens dialog med de statslige myndigheder har myndighederne peget på overdragelsen fra projektet til driftsfasen som én af de største udfordringer. Myndighederne oplever, at det er en vanskelig overgang, hvor blandt andet overdragelsen af viden fra projektgruppen til de driftsansvarlige er svær at gennemføre hensigtsmæssigt, eller ofte slet ikke finder sted. Tjeklisten oplister en række aktiviteter, der bør være gennemført, og forhold, der bør være afklarede før it-driftsorganisation overtager ansvaret for i den kommende driftsfase at understøtte forretningens og brugernes behov. Nogle aktiviteter vil ikke være relevante i alle tilfælde, ligesom der i nogle tilfælde vil mangle aktiviteter, der er relevante i den aktuelle situation. Listen skal derfor tilpasses den konkrete situation. I projektperioden er projektgruppen bindeleddet mellem forretningen og de(n) leverandør(er), der leverer it-løsningen. Overdragelsen af it-løsningen til itdriftsorganisationen skal sætte it-driftsorganisationen i stand til at overtage rollen som bindeled mellem forretningen og leverandør(er). Samtidig skal det sætte dem i stand til at tage ansvaret for de aktiviteter og arbejdsopgaver, der skal gennemføres i driftsfasen for, at it-løsningen kan opfylde forretningens behov, og at leverandør(er) styres via de indgåede kontrakter. Figur 1. It-driftsorganisationen skal overtage projektgruppens rolle som bindeled mellem forretning og leverandør(er)

4 Side 4 af 12 Tjeklisten kan danne udgangspunkt for en dialog mellem projektet og itdriftsorganisationen. Dialogen bør finde sted ved et formelt møde mellem projektet og it-driftsorganisationen, hvor alle aktiviteter gennemgås. Her kan itdriftsorganisationen i forbindelse med overdragelsen stille krav til projektet om, at alle relevante aktiviteter er gennemført med succes. Hensigten er, at itdriftsorganisationen formelt accepterer overdragelsen, hvis aktiviteterne er gennemført tilfredsstillende. Hvis der er aktiviteter på listen, der ikke er gennemført, bør der laves en aftale om, hvordan og hvornår aktiviteterne bliver gennemført. Aftalen skal især forholde sig til, om de ikke-udførte aktiviteter betyder, at overdragelsen til it-driftsorganisationen skal udskydes. Forud for dialogen ved overdragelsen til it-driftsorganisationen bør der være indgået en aftale mellem projektet og it-driftsorganisationen om, hvilken dato ansvaret for it-systemet formelt overdrages til it-driftsorganisationen. Dette bør være en dato efter go-live, som giver et passende tidsrum til, at driften er stabiliseret, og it-driftsorganisationen kan løfte ansvaret for driftsopgaverne alene. En god start på driftsfasen kræver, at der helt fra projektets start tages højde for den kommende driftsfase, og at der sker en god overdragelse til itdriftsorganisationen. Tjeklisten forholder sig ikke til, hvornår i projektperioden de enkelte aktiviteter skal gennemføres, men blot til, hvad en it-driftsorganisation kan forvente, at der er gennemført i løbet af projektperioden og senest inden overdragelsen. Gennemførsel af aktiviteterne, og hvornår de bør påbegyndes, er indarbejdet i den fasetjekliste, der er en del af den fællesstatslige it-projektmodel, som kan findes på digst.dk. Tjeklisten beskæftiger sig ikke med overdragelsen af gevinstrealiseringen til forretningen.

5 Side 5 af Tjeklisten 2.1 Governance Den nye it-løsning skal indlemmes i den governancestruktur, som itdriftsorganisationen har etableret for øvrige it-løsninger. Organisationens it-drifts- og supportorganisation er justeret og klargjort til at overtage det it-mæssige ansvar for it-systemet i driftsfasen. Hvis der ikke på forhånd er etableret en it-drifts- og supportorganisation, skal det sikres, at den er klarlagt og etableret. Nødvendige roller i driftsfasen er klarlagt, og det er aftalt, hvilke personer der udfylder de enkelte roller. Der er etableret et samarbejde mellem it-drifts- og supportorganisation og forretningen. Det er aftalt, hvordan der kommunikeres og samarbejdes mellem forretning og it-driftsorganisation, og hvordan der følges op på status på it-systemet, herunder hvordan der kommunikeres omkring: - Status på incidents, problems, changes mv. - Rapportering på, hvordan it-systemet lever op til aftalte servicemål og dens generelle sundhedstilstand - Tilbagemeldinger fra brugere og øvrige interessenter - Optimeringer og videreudvikling Der er etableret et samarbejde mellem it-drifts- og supportorganisation og leverandører. Der er etableret samarbejdsfora mellem it-drifts- og supportorganisation og leverandører, hvor der følges op på status på itsystemet. Se yderligere i tjeklisten om månedlig opfølgning på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 2.2 Processer Håndteringen af it-systemet i driftsfasen skal være indføjet i itdriftsorganisationens sædvanlige processer. It-systemet er indføjet i it-driftsorganisationens generelle it-driftsprocesser. Driftsrutiner, herunder for backup og restore, er beskrevet og testet og batch- og printjobs er aftalt, testet, dokumenteret og accepteret. Særlige arbejdsopgaver, der er nødvendige for at drifte it-systemet er identificeret.

6 Side 6 af 12 Der er opsat logning, overvågning og alarmer, som sikrer at: - Kritiske driftsforhold opdages også uden for primær driftstid, og der er etableret procedurer med modtagere og aktionsplan, som sikrer, at der igangsættes aktiviteter, som genetablerer normal drift. - Alle servicemål overvåges, måles og rapporteres. - Performance, brugsmønstre og kapacitet overvåges og kan indgå i kapacitetsplanlægningen. It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af fejl og anvisning af midlertidige løsninger (incident management) og alle parter har accepteret processerne. Der er fastlagt kategorier og prioriteter for incidents på it-systemet og prioriteringsmatrix er blevet koordineret med leverandørens prioriteringsmatrix. Det er aftalt mellem forretning, support- og driftsorganisation, hvordan og hvor ofte der kommunikeres om status på incidents afhængig af prioritet. It-systemet er indføjet i organisationens processer for systematisk behandling af større problematikker på it-systemet, herunder analyse af årsager til, at fejlsituationer opstår mhp. at finde varige løsninger (problem management). It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af ændringer (change management) og alle parter har accepteret processerne. Alle vedligeholdsplaner er aftalt inkl. politikker for, hvor ofte der kan udrulles ændringer. Processer for løbende optimering er klarlagt og indeholder fx at følgende informationer opsamles og videregives til brug for optimering: - Tilbagemeldinger fra brugere, som gives til supporten. - Mønstre for, hvordan og hvornår brugerne anvender applikationen. - Driftsrapporter og overvågning af performance og kapacitet. Det er aftalt, hvordan, hvor ofte og på hvad der rapporteres omkring status for driften mellem it-drifts- og supportorganisationen og forretningen. Der kan fx rapporteres på periodens opfyldelse af servicemål, fejl, ændringer, henvendelser til supporten og brugsmønster. Det er også aftalt, om rapporteringen skal være tilgængelig for it-systemets brugere. 2.3 Support af slutbrugere Der skal være etableret mulighed for, at it-systemets brugere kan få hjælp til systemet i en supportorganisation. Opgaven med at supportere slutbrugere er placeret i en eksisterende supportorganisation i egen organisation eller uden for organisationen (fx hos

7 Side 7 af 12 leverandøren). Hvis dette ikke har været muligt, er der etableret en ny supportorganisation. Der findes en plan for håndtering af den ekstra supportpukkel den første tid efter idriftsætning, som fx kan indebære, at projektgruppen hjælper supportorganisationen i en kortere periode, hvilket også giver gode rammer for en hensigtsmæssig vidensoverdragelse. It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af henvendelser fra slutbrugere (1st line support), og der er lavet aftaler, der sikrer, at: - 1st line support håndterer al kommunikation til slutbrugere i fejlsituationer og i forbindelse med udrulning af kommende changes. - Der er fastlagt servicemål for supportorganisationens håndtering af henvendelser på it-systemet. - Supportorganisationen har procedurer for, hvordan større driftsproblemer kommunikeres til slutbrugere på it-systemet. Det kan fx være gennem skiltning på en brugergrænseflade, telefonsvarerbeskeder, feeds eller sociale medier. Centrale interessenter skal muligvis kontaktes direkte fx via telefon. - Det er tydeligt, hvornår og hvordan der kommunikeres med 2nd line support, hvis supportorganisationen opdager fejl, der skal håndteres i en incident proces. Det er fx afklaret om supportorganisationen skal eskalere til en 2nd line i egen organisation, inden fejl meldes til leverandører, eller om supportorganisationen kommunikerer direkte med leverandører. Det sidste vil gøre processen kortere og bidrage til en hurtigere fejlretning, men i tilfælde, hvor leverandøren betales timepris for fejlretning, kan der være behov for, at fejl meldes af en 2nd line i egen organisation, som styrer timeforbruget og økonomien. - Det er afklaret, om der anvendes et service management system eller anden systemunderstøttelse til fejlmelding og kommunikation omkring fejl, ændringer mv. Systemet er klargjort til at modtage sager omkring det nye it-system, dvs. prioriteringer, servicemål, notifikationer mv. er opsat og testet. Der er oprettet brugere for såvel egne medarbejdere som leverandørers, så alle medarbejdere, der skal kunne læse og behandle sager i service management systemet har de rette adgange. Brugere er oplært i brugen af service management systemet. Hvis leverandørens service management værktøj anvendes er det afklaret, om der skal ske en integration til egne systemer, så sager ikke skal oprettes i både egne og leverandørens systemer, og den eventuelle integration er etableret og testet. Hvis supportopgaven er placeret hos en ekstern part, er der etableret procedurer for opfølgningen på leverancen fra supportorganisationen, som sikrer, at opgaven varetages på det aftalte niveau, og at viden fra kontakten med brugerne indhentes og bruges aktivt i optimeringen af it-systemet.

8 Side 8 af Viden og dokumentation Al relevant viden skal være overdraget til it-driftsorganisationen og dokumentation af it-systemet skal være udarbejdet og opdateret. Alle relevante medarbejdere i it-drifts- og supportorganisationen er uddannet i it-systemet og de arbejdsopgaver, de skal varetage, og viden er overdraget, herunder: - Viden om forretningsmæssig værdi af it-systemet, succeskriterier nu og på sigt samt interessent- og risikoanalyse. - Viden om peakperioder på it-systemet - Viden om funktionalitet. - Kontaktdata både på leverandør(er) og øvrige relevante interessenter er overdraget. Løbende opgaver med at understøtte it-systemet i driftsperioden er identificeret og estimeret. Der er overblik over de kompetencer og den viden, som forudsættes for at udføre driftsopgaverne, og disse er til stede i itdriftsorganisationen. Alle supportere er blevet uddannet i it-systemet og kan supportere brugerne hensigtsmæssigt. Der ligger endvidere en plan for, hvordan fremtidige nye medarbejdere kan blive uddannet til at varetage supportopgaven. Brugerne på systemet er uddannede og informerede, så arbejdsload hos supportorganisationen ikke bliver overvældende i forbindelse med driftsstart. Viden om kontrakter og leverandørsamarbejdet er overdraget til driftsorganisationen: - Gennemgang af kontraktens indhold og baggrunden for kontraktens udformning. - Er der indtil nu fulgt systematisk op på leverandørens overholdelse af alle krav i kontrakten? - Har leverandøren leveret i henhold til plan og kontrakt? Hvis ikke, er der iværksat korrigerende handlinger? - Hvordan er samarbejdet med og relationen til leverandøren? - Hvordan er samarbejdet og relationen mellem samarbejdende leverandører? Hvis der er forskellige leverandører til udvikling, vedligehold og drift: Udviklingsleverandøren har overdraget al relevant viden og dokumentation til vedligeholdsleverandør og driftsleverandør, og disse har accepteret overtagelsen af leverandøransvaret.

9 Side 9 af 12 Alle udestående changes og problems er overdraget til it-drifts- og supportorganisationen: - Kendte fejl er behandlet/løst som problems, og der er en plan for løsning af udestående problems, som er accepteret af og overdraget til driftsorganisationen. - Supportorganisationen er orienteret om problems, herunder beskrivelse af symptomer og konsekvenser, work-arounds og plan for rettelse. - Udestående changes er beskrevet, og hvis de er betalbare over for leverandøren, er der lavet aftaler om finansiering. Al relevant dokumentation er udarbejdet, opdateret og overdraget til itdriftsorganisationen, og der er etableret processer for løbende opdatering af dokumentationen. Det anbefales, at der i processen indarbejdes regelmæssige tjek af dokumentationens tilstand. 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde og økonomi Kontrakter, der dækker behovene i driftsfasen, er indgået, og kontrakter og leverandørsamarbejde er overdraget til it-driftsorganisationen. Opfølgning på økonomien i driftsfasen er overdraget. Der er indgået kontrakter om it-drift og vedligehold, som regulerer leverandørens leverancer og serviceniveau. Kontrakten indeholder klare servicemål fx for tilgængelighed, reaktionstider og svartider, som er fastlagt ud fra en konkret vurdering af forretningsbehov og it-systemets kritikalitet. Kontrakten indeholder også bestemmelser om samarbejdet med leverandøren, eskalationsprocedure, rapportering mv. Selve kontrakten samt viden om baggrunden for udformningen af kontrakten og historikken omkring opfølgningen på kontrakten er overdraget til itdriftsorganisationen. Det kan fx ske ved at gennemgå slutevaluering af kunde-leverandør samarbejde fra projektet. Det er etableret en relation mellem it-drifts- og supportorganisation og driftsog vedligeholdsleverandører. Kontrakt(er) er oprettet i organisationens porteføljeoverblik over kontrakter og er indføjet i organisationens processer for kontraktstyring. Hvis organisationen ikke har et porteføljeoverblik over kontrakter, kan der hentes inspiration til at etablere det i vejledningen Sådan får du overblik over dine kontrakter og bruger dem på digst.dk. Som en del af processerne for kontraktstyring er det sikret, at der bliver holdt øje med, hvornår kontrakter udløber, og at der tages initiativ til at sikre, at

10 Side 10 af 12 ledelsen nedsætter en ny projektorganisation omkring genanskaffelse af kontraktens ydelser i passende tid inden udløb. Passende licenser er anskaffet eller reallokeret. Der er klarhed omkring økonomien og den løbende økonomistyring på itsystemet: - Alle fremtidige driftsomkostninger (drift, vedligehold, videreudvikling, licenser, intern tid) er identificeret og indarbejdet i organisationens budgetter for de kommende år. - Der er etableret procedurer for økonomiopfølgning og styring af budgettet til drift, vedligeholdelse og videreudvikling, som sikrer, at økonomistyringen sker i henhold til kontraktens bestemmelser om priser og fakturering. (Se yderligere i Fakturatjeklisten på digst.dk.) Der er lavet et overblik over omkostninger til leverandører, og der er afholdt et møde med leverandøren, hvor det kommende års økonomi og faktureringspraksis er afstemt. (Se yderligere i Fakturatjeklisten på digst.dk.) Økonomikontoret er orienteret om idriftsættelsestidspunkt og afskrivningsprofil, og dokumentation er fremsendt herfor. 2.6 Sikkerhed og beredskab Der er etableret et passende sikkerhedsniveau for it-systemet i henhold til dets kritikalitet, herunder et beredskab for håndtering af driftsmæssige forstyrrelser. It-systemet er kategoriseret iht. lov om Persondata mv. Der er udarbejdet en informationssikkerhedsinstruks med beskrivelse af ansvars- og opgavefordelingen for henholdsvis system- og dataejer, som den informationssikkerhedsansvarlige har accepteret. Der er foretaget en sikkerhedsmæssig risikovurdering ved overgangen til produktion, og det er sikret, at it-systemet indgår i organisationens generelle processer for periodiske risikovurderinger. Der er fastlagt procedurer for håndtering, registrering og rapportering af sikkerhedshændelser. Der er foretaget test og afprøvning af, om sikkerheden lever op til ISO 27001, og der er udarbejdet en rapport over det opfyldte sikkerhedsniveau. Der er etableret procedurer for initiering og styring af løbende sikkerhedstest af it-systemet i henhold til de krav, der er defineret i projektperioden, og som stilles af Rigsrevisionen.

11 Side 11 af 12 Der er sket evt. nødvendige anmeldelser til Intern Revision, Statens Arkiver og Datatilsynet. Der er udarbejdet en beredskabsplan (katastrofeplan) for it-systemet, som er afprøvet i praksis for at tjekke anvendeligheden, og som tager højde for at: - Beredskabsplanen modsvarer it-systemets kritikalitet. - Planen er indføjet i de generelle beredskabsplaner. - Planen indeholder instrukser for aktiviteter ift. det it-mæssige, det forretningsmæssige og det kommunikations- og pressemæssige beredskab. Brugere er oprettet i applikationen og har verificeret deres brugerprofiler. Der er opsat procedurer for administration og kontrol af brugere og adgangsrettigheder, ejerskabet for opgaven er aftalt og eventuelle projektautorisationer og testbrugere er fjernet. 2.7 Tekniske forhold Alle tekniske forhold er på plads til, at it-systemet kan driftsafvikles i forhold til det aftalte serviceniveau. Alle driftsmiljøer er etableret, testet, stabile og opdaterede. Applikationsleverandør(er)s adgange til miljøer er oprettet. Alle tests er gennemført med succes og godkendt, herunder stresstest i et omfang, som sandsynliggør en tilstrækkelig god driftsperformance, og test af servicemål. Det er aftalt, om det er projektet eller it-driftsorganisationen, der har ansvaret for at gennemføre og godkende driftsprøven, og opgaven er overdraget til itdriftsorganisationen, hvis de er ansvarlige. Testcases og gerne testmatrix er dokumenteret og overdraget til itdriftsorganisationen. Herunder er der især identificeret regressionstestcases, som beskriver, hvordan systemet testes efter modificering for at sikre, at ændringen ikke har genereret følgefejl. Alle sammenhænge, afhængigheder og integrationer til andre interne og eksterne it-systemer er testet med ønsket resultat. De er dokumenterede, aftalte og supporteret. Standarder og krav til statslige it-systemer overholdes, og det er verificeret ved test. Der henvises til beskrivelse af disse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Den tekniske udrulning er gennemført og tidligere it-systemer er udfaset.

12

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent,

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent, Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november 2016 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Agenda Vi fik besøg af Rigsrevisionen.. Hvordan forløb det, hvordan var det, og hvad blev resultatet?

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Systemrevisionsbekendtgørelse og leverandørhåndtering

Systemrevisionsbekendtgørelse og leverandørhåndtering Systemrevisionsbekendtgørelse og leverandørhåndtering Styrelsen for It og Læring v. Tore Dyrberg- Jessen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad gør vi i STIL vedr. sikkerhed og

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Bilag 7.1 Status på handleplan

Bilag 7.1 Status på handleplan Bilag 7.1 Status på handleplan Status baseret på MedCom s svar og handleplan vedrørende revisionsrapport om it-revision af Sundhedsdatanettet (SDN) 2015 Status = projektstatus ud fra milepæle Følger plan

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

2. marts Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret

2. marts Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret 2. marts 2015 Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret 2014 Økonomichef Jani Hansen Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Langeland 2.marts 2015 Formål

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Systemejer organisation Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Hvorfor systemejer organisation? For at forbedre brugernes oplevelse af fagsystemer, skal samspillet mellem det tekniske fundament og

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Politik <dato> <J.nr.>

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Kl Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor

Kl Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor Kl. 13.00-13.10 Indledning v. Lone Strøm, Rigsrevisor Kl. 13.10-13.40 Hvad viser Rigsrevisionens beretning? Hvad viser beretningen om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører? v. Claus Bobjerg Juul,

Læs mere