Overdragelse til itdriftsorganisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelse til itdriftsorganisationen"

Transkript

1 Overdragelse til itdriftsorganisationen

2 Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten Governance Processer Support af slutbrugere Viden og dokumentation Kontrakt, leverandørsamarbejde og økonomi Sikkerhed og beredskab Tekniske forhold 11

3 Side 3 af Formål med tjeklisten Denne tjekliste er til brug for it-driftsorganisationen i forbindelse med, at den får overdraget en ny it-løsning fra et afsluttet it-projekt. Tjeklisten giver et overblik over de aktiviteter, der bør være gennemført før itdriftsorganisationen overtager ansvaret for den nye it-løsning. I Digitaliseringsstyrelsens dialog med de statslige myndigheder har myndighederne peget på overdragelsen fra projektet til driftsfasen som én af de største udfordringer. Myndighederne oplever, at det er en vanskelig overgang, hvor blandt andet overdragelsen af viden fra projektgruppen til de driftsansvarlige er svær at gennemføre hensigtsmæssigt, eller ofte slet ikke finder sted. Tjeklisten oplister en række aktiviteter, der bør være gennemført, og forhold, der bør være afklarede før it-driftsorganisation overtager ansvaret for i den kommende driftsfase at understøtte forretningens og brugernes behov. Nogle aktiviteter vil ikke være relevante i alle tilfælde, ligesom der i nogle tilfælde vil mangle aktiviteter, der er relevante i den aktuelle situation. Listen skal derfor tilpasses den konkrete situation. I projektperioden er projektgruppen bindeleddet mellem forretningen og de(n) leverandør(er), der leverer it-løsningen. Overdragelsen af it-løsningen til itdriftsorganisationen skal sætte it-driftsorganisationen i stand til at overtage rollen som bindeled mellem forretningen og leverandør(er). Samtidig skal det sætte dem i stand til at tage ansvaret for de aktiviteter og arbejdsopgaver, der skal gennemføres i driftsfasen for, at it-løsningen kan opfylde forretningens behov, og at leverandør(er) styres via de indgåede kontrakter. Figur 1. It-driftsorganisationen skal overtage projektgruppens rolle som bindeled mellem forretning og leverandør(er)

4 Side 4 af 12 Tjeklisten kan danne udgangspunkt for en dialog mellem projektet og itdriftsorganisationen. Dialogen bør finde sted ved et formelt møde mellem projektet og it-driftsorganisationen, hvor alle aktiviteter gennemgås. Her kan itdriftsorganisationen i forbindelse med overdragelsen stille krav til projektet om, at alle relevante aktiviteter er gennemført med succes. Hensigten er, at itdriftsorganisationen formelt accepterer overdragelsen, hvis aktiviteterne er gennemført tilfredsstillende. Hvis der er aktiviteter på listen, der ikke er gennemført, bør der laves en aftale om, hvordan og hvornår aktiviteterne bliver gennemført. Aftalen skal især forholde sig til, om de ikke-udførte aktiviteter betyder, at overdragelsen til it-driftsorganisationen skal udskydes. Forud for dialogen ved overdragelsen til it-driftsorganisationen bør der være indgået en aftale mellem projektet og it-driftsorganisationen om, hvilken dato ansvaret for it-systemet formelt overdrages til it-driftsorganisationen. Dette bør være en dato efter go-live, som giver et passende tidsrum til, at driften er stabiliseret, og it-driftsorganisationen kan løfte ansvaret for driftsopgaverne alene. En god start på driftsfasen kræver, at der helt fra projektets start tages højde for den kommende driftsfase, og at der sker en god overdragelse til itdriftsorganisationen. Tjeklisten forholder sig ikke til, hvornår i projektperioden de enkelte aktiviteter skal gennemføres, men blot til, hvad en it-driftsorganisation kan forvente, at der er gennemført i løbet af projektperioden og senest inden overdragelsen. Gennemførsel af aktiviteterne, og hvornår de bør påbegyndes, er indarbejdet i den fasetjekliste, der er en del af den fællesstatslige it-projektmodel, som kan findes på digst.dk. Tjeklisten beskæftiger sig ikke med overdragelsen af gevinstrealiseringen til forretningen.

5 Side 5 af Tjeklisten 2.1 Governance Den nye it-løsning skal indlemmes i den governancestruktur, som itdriftsorganisationen har etableret for øvrige it-løsninger. Organisationens it-drifts- og supportorganisation er justeret og klargjort til at overtage det it-mæssige ansvar for it-systemet i driftsfasen. Hvis der ikke på forhånd er etableret en it-drifts- og supportorganisation, skal det sikres, at den er klarlagt og etableret. Nødvendige roller i driftsfasen er klarlagt, og det er aftalt, hvilke personer der udfylder de enkelte roller. Der er etableret et samarbejde mellem it-drifts- og supportorganisation og forretningen. Det er aftalt, hvordan der kommunikeres og samarbejdes mellem forretning og it-driftsorganisation, og hvordan der følges op på status på it-systemet, herunder hvordan der kommunikeres omkring: - Status på incidents, problems, changes mv. - Rapportering på, hvordan it-systemet lever op til aftalte servicemål og dens generelle sundhedstilstand - Tilbagemeldinger fra brugere og øvrige interessenter - Optimeringer og videreudvikling Der er etableret et samarbejde mellem it-drifts- og supportorganisation og leverandører. Der er etableret samarbejdsfora mellem it-drifts- og supportorganisation og leverandører, hvor der følges op på status på itsystemet. Se yderligere i tjeklisten om månedlig opfølgning på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 2.2 Processer Håndteringen af it-systemet i driftsfasen skal være indføjet i itdriftsorganisationens sædvanlige processer. It-systemet er indføjet i it-driftsorganisationens generelle it-driftsprocesser. Driftsrutiner, herunder for backup og restore, er beskrevet og testet og batch- og printjobs er aftalt, testet, dokumenteret og accepteret. Særlige arbejdsopgaver, der er nødvendige for at drifte it-systemet er identificeret.

6 Side 6 af 12 Der er opsat logning, overvågning og alarmer, som sikrer at: - Kritiske driftsforhold opdages også uden for primær driftstid, og der er etableret procedurer med modtagere og aktionsplan, som sikrer, at der igangsættes aktiviteter, som genetablerer normal drift. - Alle servicemål overvåges, måles og rapporteres. - Performance, brugsmønstre og kapacitet overvåges og kan indgå i kapacitetsplanlægningen. It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af fejl og anvisning af midlertidige løsninger (incident management) og alle parter har accepteret processerne. Der er fastlagt kategorier og prioriteter for incidents på it-systemet og prioriteringsmatrix er blevet koordineret med leverandørens prioriteringsmatrix. Det er aftalt mellem forretning, support- og driftsorganisation, hvordan og hvor ofte der kommunikeres om status på incidents afhængig af prioritet. It-systemet er indføjet i organisationens processer for systematisk behandling af større problematikker på it-systemet, herunder analyse af årsager til, at fejlsituationer opstår mhp. at finde varige løsninger (problem management). It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af ændringer (change management) og alle parter har accepteret processerne. Alle vedligeholdsplaner er aftalt inkl. politikker for, hvor ofte der kan udrulles ændringer. Processer for løbende optimering er klarlagt og indeholder fx at følgende informationer opsamles og videregives til brug for optimering: - Tilbagemeldinger fra brugere, som gives til supporten. - Mønstre for, hvordan og hvornår brugerne anvender applikationen. - Driftsrapporter og overvågning af performance og kapacitet. Det er aftalt, hvordan, hvor ofte og på hvad der rapporteres omkring status for driften mellem it-drifts- og supportorganisationen og forretningen. Der kan fx rapporteres på periodens opfyldelse af servicemål, fejl, ændringer, henvendelser til supporten og brugsmønster. Det er også aftalt, om rapporteringen skal være tilgængelig for it-systemets brugere. 2.3 Support af slutbrugere Der skal være etableret mulighed for, at it-systemets brugere kan få hjælp til systemet i en supportorganisation. Opgaven med at supportere slutbrugere er placeret i en eksisterende supportorganisation i egen organisation eller uden for organisationen (fx hos

7 Side 7 af 12 leverandøren). Hvis dette ikke har været muligt, er der etableret en ny supportorganisation. Der findes en plan for håndtering af den ekstra supportpukkel den første tid efter idriftsætning, som fx kan indebære, at projektgruppen hjælper supportorganisationen i en kortere periode, hvilket også giver gode rammer for en hensigtsmæssig vidensoverdragelse. It-systemet er indføjet i organisationens processer for håndtering af henvendelser fra slutbrugere (1st line support), og der er lavet aftaler, der sikrer, at: - 1st line support håndterer al kommunikation til slutbrugere i fejlsituationer og i forbindelse med udrulning af kommende changes. - Der er fastlagt servicemål for supportorganisationens håndtering af henvendelser på it-systemet. - Supportorganisationen har procedurer for, hvordan større driftsproblemer kommunikeres til slutbrugere på it-systemet. Det kan fx være gennem skiltning på en brugergrænseflade, telefonsvarerbeskeder, feeds eller sociale medier. Centrale interessenter skal muligvis kontaktes direkte fx via telefon. - Det er tydeligt, hvornår og hvordan der kommunikeres med 2nd line support, hvis supportorganisationen opdager fejl, der skal håndteres i en incident proces. Det er fx afklaret om supportorganisationen skal eskalere til en 2nd line i egen organisation, inden fejl meldes til leverandører, eller om supportorganisationen kommunikerer direkte med leverandører. Det sidste vil gøre processen kortere og bidrage til en hurtigere fejlretning, men i tilfælde, hvor leverandøren betales timepris for fejlretning, kan der være behov for, at fejl meldes af en 2nd line i egen organisation, som styrer timeforbruget og økonomien. - Det er afklaret, om der anvendes et service management system eller anden systemunderstøttelse til fejlmelding og kommunikation omkring fejl, ændringer mv. Systemet er klargjort til at modtage sager omkring det nye it-system, dvs. prioriteringer, servicemål, notifikationer mv. er opsat og testet. Der er oprettet brugere for såvel egne medarbejdere som leverandørers, så alle medarbejdere, der skal kunne læse og behandle sager i service management systemet har de rette adgange. Brugere er oplært i brugen af service management systemet. Hvis leverandørens service management værktøj anvendes er det afklaret, om der skal ske en integration til egne systemer, så sager ikke skal oprettes i både egne og leverandørens systemer, og den eventuelle integration er etableret og testet. Hvis supportopgaven er placeret hos en ekstern part, er der etableret procedurer for opfølgningen på leverancen fra supportorganisationen, som sikrer, at opgaven varetages på det aftalte niveau, og at viden fra kontakten med brugerne indhentes og bruges aktivt i optimeringen af it-systemet.

8 Side 8 af Viden og dokumentation Al relevant viden skal være overdraget til it-driftsorganisationen og dokumentation af it-systemet skal være udarbejdet og opdateret. Alle relevante medarbejdere i it-drifts- og supportorganisationen er uddannet i it-systemet og de arbejdsopgaver, de skal varetage, og viden er overdraget, herunder: - Viden om forretningsmæssig værdi af it-systemet, succeskriterier nu og på sigt samt interessent- og risikoanalyse. - Viden om peakperioder på it-systemet - Viden om funktionalitet. - Kontaktdata både på leverandør(er) og øvrige relevante interessenter er overdraget. Løbende opgaver med at understøtte it-systemet i driftsperioden er identificeret og estimeret. Der er overblik over de kompetencer og den viden, som forudsættes for at udføre driftsopgaverne, og disse er til stede i itdriftsorganisationen. Alle supportere er blevet uddannet i it-systemet og kan supportere brugerne hensigtsmæssigt. Der ligger endvidere en plan for, hvordan fremtidige nye medarbejdere kan blive uddannet til at varetage supportopgaven. Brugerne på systemet er uddannede og informerede, så arbejdsload hos supportorganisationen ikke bliver overvældende i forbindelse med driftsstart. Viden om kontrakter og leverandørsamarbejdet er overdraget til driftsorganisationen: - Gennemgang af kontraktens indhold og baggrunden for kontraktens udformning. - Er der indtil nu fulgt systematisk op på leverandørens overholdelse af alle krav i kontrakten? - Har leverandøren leveret i henhold til plan og kontrakt? Hvis ikke, er der iværksat korrigerende handlinger? - Hvordan er samarbejdet med og relationen til leverandøren? - Hvordan er samarbejdet og relationen mellem samarbejdende leverandører? Hvis der er forskellige leverandører til udvikling, vedligehold og drift: Udviklingsleverandøren har overdraget al relevant viden og dokumentation til vedligeholdsleverandør og driftsleverandør, og disse har accepteret overtagelsen af leverandøransvaret.

9 Side 9 af 12 Alle udestående changes og problems er overdraget til it-drifts- og supportorganisationen: - Kendte fejl er behandlet/løst som problems, og der er en plan for løsning af udestående problems, som er accepteret af og overdraget til driftsorganisationen. - Supportorganisationen er orienteret om problems, herunder beskrivelse af symptomer og konsekvenser, work-arounds og plan for rettelse. - Udestående changes er beskrevet, og hvis de er betalbare over for leverandøren, er der lavet aftaler om finansiering. Al relevant dokumentation er udarbejdet, opdateret og overdraget til itdriftsorganisationen, og der er etableret processer for løbende opdatering af dokumentationen. Det anbefales, at der i processen indarbejdes regelmæssige tjek af dokumentationens tilstand. 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde og økonomi Kontrakter, der dækker behovene i driftsfasen, er indgået, og kontrakter og leverandørsamarbejde er overdraget til it-driftsorganisationen. Opfølgning på økonomien i driftsfasen er overdraget. Der er indgået kontrakter om it-drift og vedligehold, som regulerer leverandørens leverancer og serviceniveau. Kontrakten indeholder klare servicemål fx for tilgængelighed, reaktionstider og svartider, som er fastlagt ud fra en konkret vurdering af forretningsbehov og it-systemets kritikalitet. Kontrakten indeholder også bestemmelser om samarbejdet med leverandøren, eskalationsprocedure, rapportering mv. Selve kontrakten samt viden om baggrunden for udformningen af kontrakten og historikken omkring opfølgningen på kontrakten er overdraget til itdriftsorganisationen. Det kan fx ske ved at gennemgå slutevaluering af kunde-leverandør samarbejde fra projektet. Det er etableret en relation mellem it-drifts- og supportorganisation og driftsog vedligeholdsleverandører. Kontrakt(er) er oprettet i organisationens porteføljeoverblik over kontrakter og er indføjet i organisationens processer for kontraktstyring. Hvis organisationen ikke har et porteføljeoverblik over kontrakter, kan der hentes inspiration til at etablere det i vejledningen Sådan får du overblik over dine kontrakter og bruger dem på digst.dk. Som en del af processerne for kontraktstyring er det sikret, at der bliver holdt øje med, hvornår kontrakter udløber, og at der tages initiativ til at sikre, at

10 Side 10 af 12 ledelsen nedsætter en ny projektorganisation omkring genanskaffelse af kontraktens ydelser i passende tid inden udløb. Passende licenser er anskaffet eller reallokeret. Der er klarhed omkring økonomien og den løbende økonomistyring på itsystemet: - Alle fremtidige driftsomkostninger (drift, vedligehold, videreudvikling, licenser, intern tid) er identificeret og indarbejdet i organisationens budgetter for de kommende år. - Der er etableret procedurer for økonomiopfølgning og styring af budgettet til drift, vedligeholdelse og videreudvikling, som sikrer, at økonomistyringen sker i henhold til kontraktens bestemmelser om priser og fakturering. (Se yderligere i Fakturatjeklisten på digst.dk.) Der er lavet et overblik over omkostninger til leverandører, og der er afholdt et møde med leverandøren, hvor det kommende års økonomi og faktureringspraksis er afstemt. (Se yderligere i Fakturatjeklisten på digst.dk.) Økonomikontoret er orienteret om idriftsættelsestidspunkt og afskrivningsprofil, og dokumentation er fremsendt herfor. 2.6 Sikkerhed og beredskab Der er etableret et passende sikkerhedsniveau for it-systemet i henhold til dets kritikalitet, herunder et beredskab for håndtering af driftsmæssige forstyrrelser. It-systemet er kategoriseret iht. lov om Persondata mv. Der er udarbejdet en informationssikkerhedsinstruks med beskrivelse af ansvars- og opgavefordelingen for henholdsvis system- og dataejer, som den informationssikkerhedsansvarlige har accepteret. Der er foretaget en sikkerhedsmæssig risikovurdering ved overgangen til produktion, og det er sikret, at it-systemet indgår i organisationens generelle processer for periodiske risikovurderinger. Der er fastlagt procedurer for håndtering, registrering og rapportering af sikkerhedshændelser. Der er foretaget test og afprøvning af, om sikkerheden lever op til ISO 27001, og der er udarbejdet en rapport over det opfyldte sikkerhedsniveau. Der er etableret procedurer for initiering og styring af løbende sikkerhedstest af it-systemet i henhold til de krav, der er defineret i projektperioden, og som stilles af Rigsrevisionen.

11 Side 11 af 12 Der er sket evt. nødvendige anmeldelser til Intern Revision, Statens Arkiver og Datatilsynet. Der er udarbejdet en beredskabsplan (katastrofeplan) for it-systemet, som er afprøvet i praksis for at tjekke anvendeligheden, og som tager højde for at: - Beredskabsplanen modsvarer it-systemets kritikalitet. - Planen er indføjet i de generelle beredskabsplaner. - Planen indeholder instrukser for aktiviteter ift. det it-mæssige, det forretningsmæssige og det kommunikations- og pressemæssige beredskab. Brugere er oprettet i applikationen og har verificeret deres brugerprofiler. Der er opsat procedurer for administration og kontrol af brugere og adgangsrettigheder, ejerskabet for opgaven er aftalt og eventuelle projektautorisationer og testbrugere er fjernet. 2.7 Tekniske forhold Alle tekniske forhold er på plads til, at it-systemet kan driftsafvikles i forhold til det aftalte serviceniveau. Alle driftsmiljøer er etableret, testet, stabile og opdaterede. Applikationsleverandør(er)s adgange til miljøer er oprettet. Alle tests er gennemført med succes og godkendt, herunder stresstest i et omfang, som sandsynliggør en tilstrækkelig god driftsperformance, og test af servicemål. Det er aftalt, om det er projektet eller it-driftsorganisationen, der har ansvaret for at gennemføre og godkende driftsprøven, og opgaven er overdraget til itdriftsorganisationen, hvis de er ansvarlige. Testcases og gerne testmatrix er dokumenteret og overdraget til itdriftsorganisationen. Herunder er der især identificeret regressionstestcases, som beskriver, hvordan systemet testes efter modificering for at sikre, at ændringen ikke har genereret følgefejl. Alle sammenhænge, afhængigheder og integrationer til andre interne og eksterne it-systemer er testet med ønsket resultat. De er dokumenterede, aftalte og supporteret. Standarder og krav til statslige it-systemer overholdes, og det er verificeret ved test. Der henvises til beskrivelse af disse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Den tekniske udrulning er gennemført og tidligere it-systemer er udfaset.

12

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

SOS Forums. Projektkonference

SOS Forums. Projektkonference SOS Forums Projektkonference Den gode projektoverdragelse Hvordan sikrer man en god overdragelse fra projekt til drift, set fra en modtagers perspektiv..? Med fokus på den projekt-tekniske forankring og

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

It-sikkerhed - ledelsens ansvar

It-sikkerhed - ledelsens ansvar Hvordan ser en sikkerhedskoordinator ud? It-sikkerhedsledelse er en profession. Af samme grunde, som man benytter medarbejdere med en regnskabsuddannelse i økonomifunktionen, skal man sikre sig, at it-sikkerhedskoordinatoren

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere