GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken."

Transkript

1 GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008

2 Re dak tio nen Det te num mer er fyldt med spæn den de be ret nin ger fra den store ver den. Der rej ses som al drig før. Vores unge men - ne sker rej ser over hele klo den, og de er flin ke til at sen de rej se bre ve hjem til et lil le bit te sted på den store klo de, hvor de fle ste af dem er født og har gået i en lil le bit te sko le. Det er en for nø jel se for os gam le hjem me fød din ge at mod ta ge den ene spæn den de be ret ning ef ter den an den og at tæn ke på, hvor dan de unge ta ger for sig af den store ver den. Og det er vir ke lig den store ver den. Syd ame ri - ka, Asi en, Af ri ka. Men det er ikke kun de unge men ne sker der rej ser. Vi an dre hel- og halv gam le rej ser osse, ta ger for eks em pel til Island for at rejse på hesteryg som vore forfædre. Hvad mon bliver det næste? Næ ste de ad li nes: 1. februar maj august november 2009 Vi har kaldt det te num mer af bla det for Glo bal nyt ten. Det er ikke for di vi skif - ter navn, men net op det te num mer har så me get stof fra den store ver den, at det var nær lig gen de at æn dre navnet for den ne gang. Og I, kære læ sere, har rig - tig me get læ sestof til at for sø de pau ser - ne med i den travle julemåned. Lokalrådets medlemmer styrter rundt og hol der mø der med di ver se in stan ser. I vil inde i bla det kun ne se lidt mere om, hvad der sker. Og på hjem me si den Det er nu jul med tra di tio ner, lys, gran og ga ver, nis ser, eng le og ju le fro ko ster. En travl tid, hvor vi be gyn der at glæ de os til den store fest, hvor året vender. lm og uj Om Lo kal nyt ten: Re dak tion: Lis beth Mul vad Anne Us sing-jep sen In ger Rah bek Svend Jør gen sen Lay out: John Gran berg Mail: lay kal nyt ten.dk Web: kal nyt ten.dk An non cer: Pris pr. år (4 num re) 1/2 side: 800 kr. 1/4 side: 500 kr. 1/8 side: 300 kr. Hen ven del se til: Jør gen Buch Tryk: In fo sign Op lag stal: 375 2

3 Benny Holst Trio i Træden Forsamlingshus Vi er i bestyrelsen rigtig glade for en yderst vellykket koncert med over 90 solgte billetter. Stemningen var i top hele aftenen. Efter at middagen og lagkagen var indtaget, gik Ida Bach og Kjartan Bue på scenen til lidt opvarmning inden selve koncerten. De spillede 3 af deres egne numre og modtog velfortjente klapsalver. Så gik Benny Holst Trio på scenen. I den tætte og intime stemning i en fyldt sal leverede de en rigtig god koncert. Med bid, humor og masser af følelser blev vi ført gennem et fantastisk repertoire. De to følgesvende Jacob Rathje på guitar og Martin Andersen på violin gjorde deres med et yderst medrivende akkompagnement til Benny Holst. Niels Wenøe 3

4 Se flere billeder på: 4

5 FOREDRAG PÅ FRISKOLEN FREDAG DEN 6. FEBRUAR 2009 På cy kel gen nem 18 lan de Vi har fået til budt et fore drag af As ger Køp pen om en fan tastisk og even tyr - lig rej se på cy kel gen nem af ri kan ske og ara bi ske lan de. Kom og hør. As ger skri ver om sit fore drag : En dag om kring jul stod jeg som 23-årig i den stø ve de og ka o ti ske by Sum ba wan ga i det sy døst li ge Tan za nia. Mine kol le ger i Da ni das sund heds pro jekt hav de valgt at tage til Dan mark på grund af utall li ge ma lari aud brud, men hvad skul le jeg? Jeg gik lidt rundt på mar ke det, og der så jeg plud se lig en æl dre cy kel i en bun ke gam melt skrot. Godt nok var den brugt, men den hav de gear! Ef ter en kort prø verun de var den min, købt for 100 dol lars. Med cyk len fød tes en drøm om even tyr, at cyk le ale ne hjem til Dan mark, nær mere be stemt Boes ved Mos sø. 3 uger ef ter var jeg klar til af gang, cyk len var svej set, ta - sker ne syet, og for ældre ne ori en teret. Mit fore drag hand ler om 9000 km og 6 må ne der ale ne på cy kel, kul tur mø der med alt fra høv din ge til flygt nin ge, Af ri kas skat te og 18 lan des utro li ge for skel lig hed. Mobilnr Jens Hansen Søgade Brædstrup Tlf Mobil

6 Globalnytten Fra en fjern ver dens del sen der Sig - ne Kjem pe nes en be skri vel se af sin hver dag. Den 1. sep tem ber tog jeg min fyld te ryg sæk på skuldre ne for at tage til Bang la desh for at ar bej de på en en - gelsk spro get sko le i et halvt år. Jeg er rejst af sted sam men med tre an dre vo - lon tører. Pe ter og Christi na, som er gift og bor i År hus og skal ar bej de i Bir ganj 40 km øst for min sko le i Pir ganj. Her ar bej der jeg sam men med Christi an, som kom mer fra Thu ne ved Ros kil de. Jeg er rejst ud gen nem or ga ni sa tio nen Im pact, som er Le ve Bør ne nes vo lon - tør pro gam. In den min af rej se hav de jeg været på et for bere del ses kur sus, hvor vi bl.a. lær te om mø det med an dre kul - turer, og hvor dan man tak ler de mis for - stå el ser og pro ble mer, som ty pisk vil op stå, når man bor i et frem med land. Det fremmede land Og jeg må sige, at der ikke er no gen tvivl om, at Bang la desh er frem med! Da jeg lan de de i hovedsta den Dha ka med mine tre medvo lon tører, slog for skel lig - he den os hur tigt! I luft havnen skul le vi ud fyl de pa pirer til tol den. På pa pirer ne var et af snit, hvor man skul le ud fyl de sin fars el ler mands navn. Det var det før ste ind blik i, hvor dan kul turen mel - lem mænd og kvin der i Bang la desh er. En an den stor for skel er de fat ti ge på ga - den. Det kan være rig tig svært, hvis man lige har været inde i en hæ veau to mat og hæ vet Tk (ca kr) så at møde de fat ti ge på ga den. Vi har fået in - Bang la desh struk ser om ikke at give no get, med - min dre vi gen nem et fy sisk han di cap kan se, at de træn ger. Vi brug te ti den i Dha ka til at få syet ben galsk tøj, især Christi na og jeg. Tø - jet vi går i her ne de er en ten Sa lor ke miz, som er et par po se de buk ser med en tu - ni ka over og så et tør klæ de over skuldre ne. Det min der en del om nat tøj, men er dog min fore truk ne over for Sari - en, som er en mave t-shirt, under ne der - del og så 5 me ter stof vik let rundt om. Jeg er dog ved at have væn net mig til at gå i den nu, selv om Sha lo war Ka miz er klart den mest prak ti ske, når jeg skal lave no get. Des uden brug te vi for mid da ge ne på sprogsko le, for bare at kun ne de mest ba sa le ben gal ske for mu lerin ger. Da vi en de lig kom til Pir ganj ef ter en uges tid var det en hel let tel se at kom me væk fra by ens larm. Pir ganj er en lil le lands by med om kring ind byg - gere (Så her kan vores små lands by er vidst ikke helt være med ) Lands by - kul turen er dog lidt den sam me. Alle føl ger med i hvad alle la ver, el ler alle ved i hvert fald, hvad vi la ver. Jeg har skul let væn ne mig me get til at være et of fent ligt sku e o bjekt. Jeg kan ikke for - stå, at det kan være SÅ spæn den de at to hvi de, høje dan skere kø ber frugt, men ikke desto min dre sam les der ca. 20 ben ga lere for at kig ge. St. Mat hew sko len Sko len, jeg ar bej der på, hed der St. Mat - hew Eng lish Med ium Scho ol og er star - tet af Fi lip Engs ig-karup fra Dan mark. 6

7 Der er i alt 3 St. Mat hew Sko ler. Det er den stør ste sko le i Pir ganj, som jeg ar - bej der på. Der er 9 an sat te og 125 ele - ver. I Bang la desh er der flest musli mer, men sko len er byg get på det grund lag, at der skal være lige vægt og sam ar bej de mellem religionerne. Desuden er der også lige vægt mel lem an tal let af mand - li ge og kvin de li ge lærere. Sko len er en be ta lings sko le for den la vere mid del - klas se, men egent lig en der det med, at for ældre ne be ta ler min dre, end hvis de - res barn gik på en of fent lig sko le, da St. Mathew- ele ver ne ikke har brug for den pri vat un der vis ning, som de offentlige skoler kræver. Jeg sid der nog le gan ge i klas se værel ser - ne og tæn ker på, da jeg gik på fri sko len, og hvor dan ele ver ne her ne de har helt an dre vil kår. Sko len er byg get af et bam busskelet med flettede bambu - svæg ge. Det be ty der at der ab so lut in - gen ly di so lering er! Når man så har to klas ser ved si den af hin an den, hvor der er 30 ele ver, kan det godt give en del larm! No get af det jeg selv bedst kun ne lide i sko len var grup pe ar bej de og at kom me ud at ar bej de væk fra klas se lo - kalet. Det har de des vær re bare ikke mu lig hed for her. Ele ver ne sid der på firemands bæn ke, som det er svært at flyt te rundt med, så det er be græn set, hvor man ge grup pe ar bejds pladser man kan lave. De har hel ler in gen grup - perum, hvor ele ver ne kan sid de. Alt det te går selv føl ge lig ikke bør ne ne på, for de ken der ikke til an det, men det er lidt fru streren de som dan sker at sid de og kig ge på en lærer, som har svært ved at få ro i en klas se, for di det er svært at få kon takt til dem nede bagi, da det lar - mer inde fra na bo klas sen, som er i gang med at terpe tabeller fælles på klassen. Sprog un der vis ning En ty pisk dag i Pir ganj be står i at få ser - veret mor gen mad af vores mad mor Pro mil la. Mor gen ma den be står af puf - fe de ris, fla de ris, nu del grød og en frisk ba nan, som man så blan der sam men. Vi føl ges med tre af na bod ren ge ne til sko - len. Kl. 9 star ter under vis nin gen, hvor jeg ob ser verer ti mer ne og hjæl per lærer ne. Vi ta ger hjem for at spi se fro - 7

8 kost, som of test be står af ris og kar ry og så en ten grønt sa ger, kyl ling, ged el ler fisk. Vi ta ger til ba ge på sko len en ten for at ob ser vere en time mere el ler for at hol de lærer mø de. Vi hol der 3 lærer mø - der om ugen. På det ene lærer mø de syn - ger og le ger vi, mens vi på de to an dre ar bej der med lærer nes en gelsk. Vi ta ger hjem og bru ger efter mid da ge ne på at for bere de næ ste dag, slap pe af, stu dere bang la og spille fodbold med de lokale drenge. Der er en del ord, som de har svært ved at ud ta le. Jeg læ ste for ny lig, at hvis man sam le de alle ver dens sprog vil le der være 250 for skel li ge ord ly de. 50 af dis se lyde bli ver brugt i en gelsk, mens man i Bang la desh bru ger 40. Der er dog kun 10 ud af de 40 lyde, som er de sam - me som på en gelsk. Der for er det ofte svært for dem, og nu bru ger jeg det så også til at for klare min ben gal ske ud ta le Så sent som i dag holdt vi lærer mø de, hvor vi brug te lang tid på at ud ta le thin, thick, the ory, three, thun der, thir ty. Lærer ne blev ved med at sige tin, tik, te - ory osv. Vi nå e de til at sid de og ræk ke tun ge for at for sø ge at få den ret te ud ta - le. Det gav en del grin,og nu har vi af - talt, at vi skal øve os på dem hver mor - gen, når vi mø der i sko le. I det hele ta get er det en rig tig dej lig lærer grup pe, som gri ner me get. De er også gode til at spørge ind til os. Jeg ny der rig tig me get at være her ne de, og jeg kan mær ke, at jeg er ved at væn - ne mig til lan det og men ne ske ne. Det er også ved at gå lidt frem ad med spro get, og det sy nes jeg hjæl per MEGET til at fær des i byen. 8

9 KIRSTENS KLUMME Den mag re tid I na turen er vin teren den mag re års tid. Livskraf ten hvi ler dybt i jor den, mens na turen so ver og for bere der sig på for - årets ud ske jel ser. Uden for er alt goldt og stil le, men inden for er der var me og tid til at lære, ab sor bere og stu dere. Tid til kul tur, hvi le og fre de li ge sysler. Ener gi en ven der ind ad år sti den er yin, og år sti dens ele ment er vand. I krop pen kor re spon derer det te ele ment til nyrer ne og blæren, der selv rep ræ - senterer de mest basale livsenergier, den in dre dy be ste livskraft. Vin ter sol hver vet, ju len og ny tåret sym - bo li serer det in dre lys, som vok ser sig stær kere i mør ket. Det lys der skin ner, mens vi og alt an det i na turen ven ter på at so len skal ven de til ba ge. Der for er vin teren også år ti den for in dre, og in - den dørs, hyg ge og sel ska be lig hed. Da jeg vend te til ba ge til Dan mark sid ste år i au gust, ef ter 20 år læn gere syd på, var vej ret varmt, sol rigt og liv ligt. Alle folk var syn li ge og hør li ge. Det var rig tig hyg ge ligt her i Træ den, hvor der blev ham ret og ban ket, plæ ne klip per ne kør te om kap, kø er ne mu e de, ha ner ne ga le de og fug le ne sang. Men plud se lig blev der mørkt og stil le al le veg ne. Når jeg gik min dag li ge tur gen nem lands - by en op til Mari an ne med Emi lie, und - re de jeg mig hver dag over, hvor alle folk var ble vet af? Jeg hav de glemt hvor stor kon tra sten mel lem lys og mør ke er her til lands, og hvor dan li vet ind ret ter sig der ef ter. Det var først hen i de cem - ber med læs nin ger i kir ken, efter fulgt af ju le hyg ge, ny tårs fest og fast e lavn, at vi fik be vi ser for, at der var an dre end os til ba ge i Træ den. I år er vi bed re for beredt og in teg reret, og vi ny der vin terens pro jek ter. Des - uden er det gået op for mig, at selv om man ikke ser røg i skor ste ne ne, som man al tid gør i Pyre næ er ne om vin teren, er det ikke for di, der in gen er hjem me. Det er for di skan di na vi ske bræn de ovne bræn der bed re! Lige som hu se ne har men ne sker, dyr og ikke mindst fug le brug for flere ka lori er for at hol de var men, så fed mad er i høj kurs. 1 gram fedt inde hol der 9 ka lori er, mod kun 4 per gram pro tein og kul hy - drat. Nød der, ker ner, pøl ser, fisk, flæsk, fjer kræ og flø de hører alle til i den mag - re sæ son, hvor ris, bøn ner, lin ser, korn, kål, por rer og rod frug ter sam ti dig gi ver sta bil ener gi. Fig ner og dad ler sør ger for at blodsuk keret hol des i top, og øl, snaps og vin, cho ko la de og slik sør ger for det eks tra pift der skal til for at hol de de man ge ind køb, for bere del ser, fe ster og fa mi li e med lem mer ud i læng den. Det er ikke så sært, at vi fø ler trang til at gå på kur, når for året be gyn der at mel de sig! Her er nog le eks empler på nærings rig mad, der ikke fyl der for me get, hvis man får lyst til det ind imel lem. Op skrif ter ne er til 2 per so ner, så det er nemt at for doble til 4, el ler dele til 1. GRØNKÅLSSUPPE (315 ka lori er per por tion) 2 spsk oli ven olie 1 tsk gur ke me je 1 lil le por re, skåret i ski ver 9

10 1 lil le gu lerod, skåret i ski ver 1 lil le per sil lerod, skåret i kvar ter og ski vet 1 kar tof fel, skåret i tern 1 laur bærblad 100 g grøn kål, skåret i tyn de strim ler 1 spsk hve de mel 1 l grønt sags bouil lon hav salt og sort pe ber ef ter smag Oli en var mes blidt i en gry de. Gur ke - me je og por re til sæt tes, fulgt af gu lerod, per sil lerod, kar tof fel og laur bær. Det hele sau teres i 2 mi nut ter over mid del var me før grøn kå len til sæt tes og sau - teres med i 2 mi nut ter mere. Drys me let over grønt sa ger ne og rør rundt til det er godt for delt. Der ef ter til sæt tes bouil lo - nen un der sta dig om røring. Sup pen brin ges i kog og sim rer i mi nut - ter, til grønt sa ger ne er møre. Smag til med salt og pe ber, og ser ver med hvid - løgs crou to ner. CUBANSK TORSKERET (522 ka lori er per por tion) 300 g kar tof ter, skåret i tyn de ski ver maj so lie til steg ning og dryp ning 1 løg, hak ket 1 fed hvid løg, hak ket 1 tsk to mat pure 2 dl fi ske fond/grønt sags fon 1 brev sa fran, el ler ½ tsk gur ke me je 2 stær ke chi li er 400 g frisk tor ske fi let, halv ere de - el ler 200 g mari neret tofu, skåret i ski - ver hav salt og cay en ne pe ber Ovnen for var mes til 220 C. Kar tof fel - ski ver ne læg ges i en lil le bra de pan de, dryp pes med olie og bag es i 10 mi nut - ter. Imens ste ges løg og hvid løg blidt i en pan de med lidt olie. To mat pure, fond, sa fran og chi li til sæt tes og brin ges i kog, sma ges til med salt og pe ber og sæt tes til side. Der ef ter læg ges tor - skestyk ker/to fu ski ver oven på de del - vist bag te kar tof fel ski ver, over hæl des med sau cen og bag es i yder li gere 10 mi - nut ter, el ler til fi sken er mør. Ser veres med citron bå de. BAGTE KANELÆBLER (504 ka lori er per por tion) 2 des ser tæbler, uden ker ne hus 2 ba na ner, skræl let og mo set 4-6 dad ler, ud ste ne de og hak ke de 1 spsk mand el fla ger stødt ka nel 2 spsk ta hin 1 spsk citron saft 3 spsk ahorn sirup Ovnen for var mes til 180 C. Der skæres en van dret li nie rundt om mid ten af æbler ne. Halv de len af ba nan mo sen blan des med dad ler ne og fyl des i de ud - hu le de æbler og drys ses med mand el fla - ger og ka nel. De fyld te æbler bag es i ovnen i ca 20 mi nut ter. Imens blan des ta hin med re sten af ba nan mo sen, citron - saft og ahorn sirup. Der til sæt tes lidt koldt vand til det bli ver til en tyk sau ce. Når æbler ne er bag te, læg ges de på en tal ler ken hver, gar neres med sau cen og ser veres var me. Kir sten Hart vig 10

11 Fri sko len Ka len deråret be væ ger sig hastigt mod sin slut ning, og det lange, seje stræk frem mod jul er godt i gang. Ons dag den 5. no vem ber hav de vi be søg af Sari, der, i for bin del se med Op era tion Dags værk, la ve de en ak ti - vi tets dag for Lil le Hjuls ele ver. Det var dej ligt med et frisk pust i hver da - gens ske ma. Sko le madsord nin gen blev af slut tet den 20. no vem ber, og vi kig ger nu på, om en frem ti dig ord ning kan imple men teres på sko len. At vi nær mer os den søde ju le tid ses på må ne dens ar ran ge men ter. Fre dag den 28. no vem ber holdt vi Ju le klip - dag, hvor vi klip pe de og kli stre de og pyn te de sko len op til jul. Den ne dag var for ældre ne in vi teret, og der var kaf fe og glögg i da gens an led ning. Tors dag den 11. de cem ber kl af hol der skolen Julekoncert med del ta gel se af bl.a. sko lens kor. Det ple jer at være en rig tig hyg ge lig af - ten, hvor vi rig tig kan kom me i ju le - stem ning og syn ge ju len ind sammen. Vi hol der juleafslutning fredag den 19. de cem ber, hvor vi som van ligt hyg ger og hol der af slut ning på sko - len og går i kir ke. Ju le feri en varer helt frem til og med søndag den 4. januar. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Thomas Kilsmark 11

12 Globalnytten...Brasilien I vin ter send te Rune Hjarnø Ras mus sen et brev fra Bra si li en, hvor han på da væren de tids punkt be fandt sig på stu di e ophold. En af ten i Sal va dor Vel - i ste det for at sen de jer et langt fæl les brev fra Bra si li en fyldt med kli che er om ryt mi ske, mør klø de de men ne skers ube kym re de liv, får I nu i ste det et øjebliks bil le - de af Bra si li en, som mød te mig, da jeg blæn de de op for fjerneren forleden aften. Først så man en under tøjs mo del, der helt ty de ligt hav de været en god tur inde om - kring et kom pe tent bra si li ansk plastik-sned keri. Hun stod med en stor gu sten med i - ster pøl se, si gen de pla ceret for an sine over di men sio nere de bry ster. Hun var med ikke min dre si gen de be væ gel ser ved at smøre pøl sen ind i mayon nai se. Godt så under hold nings pro gram mets del ta gere var en flok blon de mo del ler, ty - de lig vis fra sam me kirurgs hånd. Iført mini ma listi ske bi ki ni er fik de først hæn der - ne fik seret på ryg gen med hånd jern. Der ef ter skul le de aka vet få stablet sig op bag på en stor skin nen de mo tor cy kel, kørt af en an o nym hjelm ma skeret læ der skik kel - se. Den ne mo tor cy kel kør te så neden un der den op hæng te og mayon nai se-ind smur - te pøl se. For den læn ke de pige gjaldt det nu om at rej se sig i far ten og tage en bid af pøl sen. Det te lyk ke des ikke for no gen af del ta ger ne. Til gen gæld vi ste grun di ge nær bil le - der, hvor dan de alle hav de fået tværet mayon nai se ud i hele an sig tet, hvil ket igen lag de op til the grand fi na le. Plud se lig blev del ta ger ne over sprøj tet med kon fet ti. Det te blev selv føl ge lig hæn gen de i mayon nai sen og be vir ke de, at pi ger ne, som el - lers hav de klaret at hol de ma sken (un der mayon nai sen), nu hav de svært ved at skju - le de res ube hag. De så tem me lig mis brug te ud, mens de spyt te de og pil le de kon fet ti ud af næ sen. Ak ja, tænk te jeg, - Bra si li ens svar på rin grid ning i Mø gel tøn der. Rune Hjarnø Ras mus sen Rådhusgade Brædstrup Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag kl Lørdag kl

13 Lo kal rå det Si den sidst har vi holdt gen eral for sam ling. Be ret nin gen og re fera tet der fra kan læ - ses på hjemmesiden. Men sammenfattende kan siges, at 1)rap por ten om vores øn sker nu lig ger hos kom mu nen og net op i dis se uger be - hand les de af em bedsvær ket og po li ti ker ne. 2)Lo kal nyt ten tryk kes hos Jens Ler sted og finans i eres som det ple jer af an non cer og fri vil li ge bidrag 3)Be styrel sen for det nu ned lag te Tøn ning For sam lings hus over dra ger godt kr. til lo kal rå det, som skal for val te dem i hen hold til klau su len for for sam - lings hu set : Ved op løs ning over går fore nin gens mid ler til al men nyt ti ge for mål i fore nin gens hjem kom mu ne dog for trins vis i Tøn ning-træ den sogn. 4)Ole Brandt øn ske de ikke at gen op stil le til lo kal rå det, og ef ter val get er rå dets med lem mer nu: John Gran berg (Tøn ning), Mo gens Holst (Gam mel strup), An ders Madsen ( Træ den), Anne Us sing-jep sen (Træ den). Supple an ter er Ju lie Ras mus - sen (Træ den) og Leif An der sen (Tøn ning). Ny kas serer er In ger Rah bek, mens Karen Poul sen er re vi sor. An ders M. og Anne UJ. del ta ger som lo kal rå dets rep ræ sen tan ter i Lands byrå dets mø der, sidst d. 29. ok to ber, hvor også LAG (Lokal AktionsGrup pe), Sam by (en sammen slut ning af kom mu nens mel lem store byer. Sø vind, Hoved gård, Ged ved, Ege bjerg, Lund, Øst birk, Nim, Sdr.Vis sing) og kom mu nens rep ræ sen tant del tog. Et væ sent ligt re sul tat af det te møde er en hen ven del se til kom mu nen an gå en de den kol lek ti ve tra fik, som I kan læse her i bla det. Ar bej det i lo kal rå det fort sæt ter ufor trø dent. uj Tra fi kud val get Sog nets tra fi kud valg har brug for et el ler to nye med lem mer. Ud val get ar bej der blandt andet med at sikre skolevejene, men også andre trafikale emner i området. De kom men de års ned skærin ger i den kol lek ti ve tra fik, vil få store kon se kven ser for lan dom rå der ne, så det er vig tigt at vi kan kom me i di a log med em bedsvær ket og po li ti ker ne om hvad vi tæn ker er vig tigt for at be vare sko le og li vet i om rå det. Hvis du har lyst til at gå ind i ar bej det kan du kon tak te An ders Madsen som er Lo - kal rå dets kon takt til tra fi kud val get: tlf mail: 13

14 Brev til Tek nisk For valt ning i Hor sens kommune af 4. november Skre vet af Lone Mik kel sen (LAG), An ders Madsen (LR) og Han ne Sole (LR) På et fæl les mø de mel lem Sam by og Lands byrå det i Hor sens den 29. ok to ber 2008 på Hor sens Råd hus, var den frem ti di ge kol lek ti ve tra fik et af hoved punk ter ne på dagsordenen. Af te nens de bat tog ud gangs punkt i, at den kol lek ti ve tra fik i sin nu væren de form er for kost bar til det ak ti ve pas sa ger grund lag, der har været til ste de de seneste år. Et krav om op ret hol del se af den kol lek ti ve tra fik i dens nu væren de form, med man - ge dag li ge for bin del ser ude luk ken de med store bus ser, er ud sigt sløs og vil re sul - tere i en ned læg gel se af ruter i hastigt tempo. Det har af dags pres sen frem gå et, at der i for bin del se med kom mu nens og re gio nens bud get læg ning al lere de drøf tes pla ner om ned læg gel se og æn dring af en ræk ke bus ru ter med virkning fra Hor sens Lands byråd og SAMBY er op ret tet med hen blik på at sik re kom mu ni ka - tion og sam ar bej de mel lem bor ger ne i lands by er, mel lem store byer og land di strik - ter og kom mu nens po li ti kere og em beds mænd i for bin del se med be hand ling af sa ger af sær lig be tyd ning for de ovennævnte områder. Lands byrå det og SAMBY har und ret sig over, at vi ikke hid til er ble vet ind dra get i drøf tel ser ne om of fent lig trans port spe ci elt i land di strik ter ne, og vi vil med det te brev til by de at ind gå i drøf tel ser ne med hen blik på at sik re kre a ti ve og langsigtede løsninger. Vi er fra beg ge sammen slut nin ger ind stil let på at ind gå kon struk tivt i ud vik lin gen af løs nin ger, der sik rer op fyl del se af de kon kre te be hov for bor ger ne i vores inter - esseom rå de og sam ti dig sik rer en økonomisk ansvarlig løsning. 14

15 Har vi tid? Næ, men hvis vi skul le ven te, til vi hav de, så blir det vist ikke! Så nu går vi i gang. Trold mand en fra Oz hed der det even tyr, vi har valgt at vil le spil le i Træ den For sam lings hus den sid ste we e kend i marts Og så er det, at vi sø ger ef ter Børn unge voks ne mu si kere prak ti ske pe del ler og an dre Kort sagt alle dem, der ple jer at spil le med, når der er gang i de skrå bræd der i for - sam lings hu set. Men vi vil alt så også me get ger ne se nye an sig ter! Det er ikke et krav, at man både kan syn ge, spil le, dan se og male ku lis ser, men det er fint, hvis du kan lide at be skæf ti ge dig med ét af om rå der ne. Det er pla nen, at vi går i gang med at øve i ja nu ar, ca. en gang ugent lig, så speed er vi lidt op i fe bru ar, for at ar bej de os frem til op førel ser ne sidst i marts. Hvis du har lyst til at til brin ge mun ter tid sam men med an dre mun tre men ne sker så ring til én af os: Lis sy Jør gen sen el ler Lis beth Mul vad Tønning Auto Aps V/ Bjarne Tholstrup Alt i reparationer, karosseri- og glasskader. God lokal service Tønningvej 9, 8740 Brædstrup, Tlf

16 Globalnytten Lo kal nyt ten har fået brev fra Kir - sten Böttger, som i de kom men de må ne der er rej se gui de for To - pas-rej ser i Peru. Bre vet for tæl ler om, hvor dan Kir sten gennem rej ser den rute ale ne, som hun se nere skal være rej se le der på. Busturen Klok ken er 6 om mor ge nen, og jeg står og ven ter på en kold bussta tion. Bus - sen er al lere de over prop pet, men da min ryg sæk blir mast ind i bag a gerum - met oven i po ser med grønt sa ger, al pa - ca uld tøj og sou ve nirs, tæn ker jeg at jeg hel lere må prø ve at kom me med, Jeg smy ger mig ind mel lem en kone, der bærer sit barn på ryg gen i et far ve - strå len de klæ de, og en æl dre mand, hvis lugt bre der sig over hele bus sen. Lige da jeg tro e de, at nu var bus sen ab - so lut fuld, mø ver en 7-8 per so ner mere ind i bus sen. Jeg står nu på et ben (kan ikke nå jor den med det an det) i en stil - ling der mest af alt min der om det skæ - ve tårn i Pisa. Vi er klar til at køre.... Min rej se igen nem det syd li ge Peru fort sæt ter i ret ning af Puno. På ve jen stop per chauf fører ne for at få sig lidt mor gen mad, hvil ket er et held, for på den måde får jeg lej lig hed til at se kæm pestore kon dorer fly ve for bi. Om kring mig er stør ste de len af bus - sens pas sa gerer ved at bre de klæ der ud, hvor fra de kan sæl ge sou ve nirs til da gens turi ster. På den måde får jeg fak tisk til tu sket mig en sid deplads til Peru re sten af turen gen nem de smuk ke og gol de An des bjer ge. Mens vi bum per af sted, må jeg un dre mig over de man ge men ne sker, der be væ ger sig rundt på de øde veje. Kvin der der bærer store tør klæ - der fyldt med varer fra den ene lands by til den an den, løse hun de der strej fer om - kring, børn der cyk ler til og fra?, og små mænd med hjel me der skub ber tril le - børe i allerbedste frakkelstil. Da min bag del er ved at være fø lel ses løs, be gyn - der der en de lig at stå huse langs ve jen, bru ne som re sten af land ska bet med en - kelte cocacolareklamer el ler an den skin - nen de pynt. Som vi nær mer os Puno kom mer der rig tig liv i ga den. Min lo gik si ger mig, at når man fær des på en vej med mindst 3 spor, så par kerer man i det inder ste og kører paral lelt med hin an den i de to an dre. Ikke i Peru!!! Her zig zag ger man som man har lyst, hor ne ne dyt ter løs, plud se lig har en last bil par keret nær mest tværs over ve jen, mo tor taxis drø ner for bi (trehjulede scootere med karet), mens en kvinde kommer trækkende med sin alpaca (en sydamerikansk lama) midt i det hele. En tur på Titicacasøen Ef ter en over nat ning i Puno er det tid til at jeg skal ud på min mest fryg te de tur: 2 da - ges sejlads på Titicacasøen sammen med tu sin der af an dre turi ster. Da jeg an kom - mer til havnen med min grup pe på 20 mand, ser vi et vir var af peru vi a nere der står og skrå ler ved de res bo der. Vi har fået be sked på at købe en gave med til den fa mi lie, vi skal sove hos om nat ten. Hvad skal man væl ge, tus ser til bør ne ne, ste - 16

17 arin lys, salt??? Jeg går ef ter en pose med frugt. Da vi er kom met lidt ud på van det, kig ger jeg til ba ge fra ta get af bå den, hvor jeg har sat mig. Det lig ner en kamp sce ne fra en el ler an den pirat - film, mas ser af små bå de på van det. Det er dog ikke pira ter med klap for øjet og sværd ved læn den, men turi ster med ka - mera er om halsen og kasketter, hvorpå der er trykt Machupicchu. Før ste stop er på si vø er ne los Uros. Vores gui de by der os inden for hos en fa mi lie, der tro ligt sid der i de res na tio - naldragt (Adi dasstri ber ne anes dog svagt under skør ter ne) og flet ter små uro er, som vi kan købe med hjem. Ef ter et par ti mers op hold fort sæt ter vi til øen Aman ta ni, hvor vi bli ver pri vat ind lo - geret. Til min over ra skel se fø les det te slet ikke så aka vet, som jeg hav de fore - stil let mig. Fa mi li en be står af Mario og Sil via, som jeg får en hyg ge lig slud der med på mit ge brok ne ita li en ske og de res qe chua-spansk over en om gang læk ker qui nua-sup pe som hun har til beredt. De for tæl ler lidt om li vet på øen, og om hvor gla de de er for de turi ster som kom mer. Om af te nen er der fest i lands - by ens for sam lings hus. Vi har alle fået lo ka le kjo ler og pon cho er på, og så dan - ses der på li vet løs. Da jeg ikke kan til la - de mig at græ de, er jeg ved at tis se i bukserne af grin. Det hele føles bare så komisk, at det ender med at være sjovt. Gen nem An des bjer ge ne Da vi træ der i land i Puno igen, ån der jeg let tet op. For an mig har jeg 5 da ges trek i An des bjer ge ne med af slut ning i Ma chu pic chu. Ef ter end nu en lang bustur an kom mer jeg til Cuz co, en by der bærer ty de ligt præg af spa ni er nes ko lo ni sering, og som sam ti dig har været in ka er nes hoved stad. Ga der ne er alle skrå, og som mør ket fal der på får jeg en fan tastisk ud sigt fra mit ho tel, som lig - ger lidt oppe ad bjer get, mens jeg er i fuld sving med at pak ke max 7 kg! Næ - ste mor gen kører jeg med min gui de til Mol le pa ta, hvor 2 mul dyr, en he ste - mand (som man kal der så dan en) og turens kok står klar til af gang. Jeg hi ver lidt ef ter vej ret de før ste par me ter, kan godt mær ke at luf ten er tyn dere her end på Him mel bjer get. Det glem mer jeg dog hur tigt, da jeg ser det stor slå e de land - skab for an mig med bjerg top pe dæk ket af sne. Da jeg kom mer frem til af te nens over nat nings sted for fo den af bjer get Salkantay, har hestemanden allerede slå et tel te ne op, og kok ken rører en sid - ste gang i gry der ne før vi kan sæt te os til bords. (Jep, mul dyre ne har også slæbt på cam ping bord og sto le.) Vi går tid - ligt i seng, det er bi den de koldt. Jeg kan lige præ cis hol de var men i min so ve po - se iført ski un der tøj, 3 par uld sok ker, hue, van ter, hals dis se og dun vest. Om mor ge nen våg ner jeg ved at kok ken rå - ber : Kristin, Kristin, you want coca tea? Da jeg åb ner tel tet, står der nok så ny de ligt en bal je med varmt vand, sæbe og et hånd klæ de. Ååhr, hvor det her er luk su strek king! Glad og tilfreds spiser jeg min pandekage og frugtsalat, mens solen sniger sig op over bjergtoppene, - noget af det smukkeste jeg har oplevet. De næ ste dage by der på mere van dring i de flot te land ska ber, ned i jung len, hvor myg ge ne får sig et fest mål tid, og bag ef - ter op igen. Af slut nings vis kom mer vi til byen Agu as Ca li en tes, hvor turist bus - ser og sou ve nir bo der igen fyl der ga de - 17

18 billedet. Jeg forsøger at få ruinerne ved Machupicchu lidt i fred ved at stå tidligt op, men jeg er langt fra den eneste der har fået den ide. Det forhindrer mig dog ikke i at blive dybt fascineret af de gamle inkaers store bygningsværker. Oven i hatten får jeg mig et lille antropologisk studie i, hvordan en gruppe asiater knipser løs af alt og ingenting, og så det hele en gang til. 18 På den igen Nu sidder jeg så i Lima igen på en støjende netcafe, hvor nogle store knægte højlydt spiller på computer, en tysker snakker løs over skype, og salsaen drøner ud af radioen. I morgen modtager jeg min første gruppe, og så tager jeg ellers turen en gang til. Kirsten Böttger

19 Kir ken 9 læs nin ger i Træ den Kir ke Søn dag den 7. de cem ber kl Vi fin der 9 med lem mer af me nig he den, som læ ser tek ster. Det hele kryd res med mu si kinds lag og fæl les sang, hvor vi syn ger julen ind. Ef ter guds tje ne sten er me nig heds rå det vært ved en gang gløgg og æble skiver i Træ den For sam lings hus. Og mon ikke der også i år vil være en lil le ju le historie el - ler lign.? Alle er selv føl ge lig vel kom ne til den ne stem nings ful de ju letra di tion. Tøn ning-træ den Menighedsråd Børnejul - og ok sen kys sed bar nets fod Ju le afslut ning med duk ke te a ter og lu ci a op tog for Tøn ning-træ den Bør ne ha ve, dag ple jere og alle øv ri ge børn fin der sted i Tøn ning Kir ke tors dag 18. de cem ber kl Det te års gæ stest jer ne er ok sen. Men hvem mon fo den den kys ser mon tilhøre? Alle er velkomne. Ju le afslut ning for Tøn ning-træ den Fri sko le Fre dag den 19. de cem ber kl i Tøn ning Kir ke. Nytårstjeneste i Træden Den 31. de cem ber træ der vi ind i et nyt ka len der år bli ver til Som ved de øv ri ge af li vets over gan ge, hvor kir ken dan ner ram men, vil vi også ger ne mar - kere den ne over gang. Alle som har tænkt sig at fej re det nye års kom me, ind by des der for til ny tårs guds tje ne ste. Ef ter guds tje ne ste øn sker vi hin an den et godt og vel - sig net nyt år med et glas champagne. Tids punk tet bli ver kl På me nig heds rå de nes veg ne, Mo gens Birk 19

20 Fast e lavn er mit navn! -fra ju le bal til ma ske bal. Som ind led ning på fast ens 40 dage in den på ske, fej rer vi fast e lavn, hvor vi gør en dyd ud af, at fa ste for os ikke er at for sa ge li vets go der, men der i mod dele hvad vi har med andre. Tag fa mi lie og ven ner med til en fest lig fa mi li e guds tje ne ste i Træ den Kir ke Fast e lavns søn dag den 22. fe bru ar kl Vi glæ der os til at se trol de, nis ser, hek se, su per mænd samt aber og mænd i gult tøj. Efter føl gen de ar ran gerer Træ den Bor ger fore ning tøn deslag ning og bol le spis ning i Træ den For sam lings hus. En jæ ger gik at jage... Jagt guds tje ne ste i Tøn ning Kir ke Søn dag d. 15. fe bru ar kl Sid ste år star te de vi en ny god tra di tion i vores sog ne. Jagt guds tje ne ste. Vi føl ger op på suc ce sen. Alle jæ gere ken der til jagt li vets al vor, hvor liv og død er på spil. Og som al tid når li vets al vor ram mer, er det rart at have kir ken og dets for kyn del se ved sin side. Ved den ne guds tje ne ste vil vi, som ved efter årets høst guds tje ne ste, tak ke for en god sæ son og bede for et godt ud byt te i den kom men de og ikke mindst for al les sik ker hed. Ved guds tje ne sten vil der være med vir ken ved Hor sens jagt - hornsb læ sere og un der den efter føl gen de kaf fe vil der være mu lig hed for gen si dig ud veks ling af jagt histori er! Alle er vel kom ne med og uden jagt tegn. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. Oh Hap py Day - Go spel værk sted i Tøn ning Kir ke. Som et op løf ten de og gen opli ven de ind slag i det tid li ge for år, ind by des igen i år, en hver med lyst til at ska be glad mu sik, til en for ry gen de dag i Tøn ning Kir ke. Lør - dag d. 21. marts. Det bli ver en dag fyldt med dej lig, svin gen de og smuk ke go spel - san ge. Der bli ver brug for både so pra ner, al ter, te norer og bas ser og jo flere der er med, jo sjo vere bli ver det. Der stil les så le des in gen krav til stem mens kraft el ler ren hed, bare lysten til at bruge den, er tilstede. Vi star ter kl med før ste prø ve. Kl hol der vi en kort pau se med en lil le for frisk ning, og kl be gyn der an den prø ve. Kl er der fro kost. Tred je prø ve kører fra kl til Kl slut ter vi af med en mini kon cert, hvor alle som ikke selv syn ger med, ind by des til at høre på. Styr mand for da gen er Tøn - ning-træ den Fri sko les sko le le der Tho mas Kils mark, der er ud dan net cand. mag. i mu sik og ita li ensk og som tid li gere har le det et go spel kor i Hor sens. Der er så le des lagt op til en gud dom me lig dag i kyndige hænder, hvor alle er velkomne. Tøn ning-træ den Me nig heds råd. 20

21 Globalnytten Fra Tan za nia er kom met et brev til Lo kal nyt ten fra So fie Bak, som be - fin der sig i Marun gu på et prak ti - kophold i for bin del se med lærerud dan nel sen. Nu skal I bare høre. Fy si cal exer ci se I dag så jeg vir ke lig ver den med af ri - kan ske bril ler. Jeg stod op kl for di jeg skul le på col le ge. Da jeg kom ud af døren, så jeg, at der var vand i uden - dørs ha nen, og så over ve je de jeg hur tigt for og imod. For: jeg har ikke haft vand i 3 dage, og det er be gyndt at være ri me - lig til trængt at få skyl let ud i toi let tet, gå i bad og va ske tøj. Imod: jeg kom mer ikke til undervisning. Ja, jeg kom alt så ikke til time, i ste det slæb te jeg 7 gan ge 10 li ters span de og 30 gan ge 1½ li ters op på 2.sal. Det var al li ge vel lidt hårdt. Hat ten af for de af ri - kan ske da mer, som bærer kæm pe kla ser af grøn ne ba na ner på hoved et over man - ge ki lo me ter. Men jeg ser det som fy si - cal exer ci se. En dag hvor jeg gik en om vej hjem, mød te jeg en kol le ga, som spurg te hvor jeg var på vej hen. Jeg sag - de, at jeg gik en tur. Aha, yuo are doing fysical exercise! Tja, det kan vi da godt kal de det. De gør ikke no get fy sisk uden grund, så hver gang vi gør det nu, hed - der det fysical exercise Det fat ti ge Af ri ka Før jeg tog til Af ri ka fore stil le de jeg mig et helt kon ti nent med sult ne børn, ler hyt ter med strå tag, ud mag ret kvæg og ma sai er. Og her sid der jeg så i et vel - ud styret com pu ter rum med 50 flad - skær me og kik ker ud af vin du et på den...tan za nia fro dig ste regn skov, ba nan pal mer, kaf - fetræ er, og i dag kan jeg oven i kø bet se top pen af Ki li man jaro. Jeg har læst, at Tan za nia er et af ver dens 5 fat tig ste lan de. Det mær ker man ikke her i Marun gu, men det er osse en rig del af lan det. Det ses ved, at man her har råd til at læg ge blik på ta ge ne, og man ge af hu se ne er la vet af sten. Ude på slet ter ne er de fle ste huse la vet af mud der og strå.. Marun gu be ty der ste det med vand, så det er nok noget af for klarin - gen. Her er mange fine vandfald. Muzungu Det fede ved at være her så læn ge er, at folk efter hån den har væn net sig til os. Lige da vi kom, trak folk i os og råb te mu zun gu, mu zun gu. Det be ty der på swa hi li hvid ve ster læn ding. Jeg har efter hån den la vet et lil le fif, når jeg bli - ver træt af de res evin de li ge mu zun gu. Så rå ber jeg af ri can ef ter dem, og så kommer de altid til at grine. I går vil le jeg købe en man go hos en ga - de sæl ger ske, og jeg til tal te hen de shi - ka moo, hvil ket be ty der no get i ret ning af jeg re spek terer din sta tus som æl dre og klo gere end mig, og jeg kun ne spør ge på swa hi li, hvad pri sen blev. Da hun hav de gi vet pri sen, sag de na bo en, at hun da skul le have ta get no get mere. Men nej, sag de min ga de sæl ger ske, for mu zun gu en kan snak ke swa hi li. Det kan mu zun gu en nu ikke, men det er rart at kunne sige og forstå en lille smule. En af ri kansk lærer En lærer på en of fent lig sko le her ne de får 750 kr. om må ne den. Det ly der 21

22 egent lig okay, når husle jen kun er 60 kr. og 5 to ma ter ko ster 1,50 kr. men så en - kelt er det ikke. En lærer, som er ble vet min ven, skal ud af sin løn be ta le sin ko - nes ud dan nel se, sine 2 børns sko le gang, bar ne pi ge til den mind ste, for sør ge 3 min dre sø sken de, for di for ældre ne er døde af aids og der ud over mad og husle je. Så kan man som dan sker godt tæn ke: hold op, et sko djob. Men de har jo ikke noget valg. Skolen Jeg er i prak tik på en sko le, hvor der går ca. 750 børn i pri mary scho ol (1.-7.kl.) og til svaren de i se con dary scho ol (8.-10.kl) Ele ver ne er ikke sær lig gode til en gelsk, og det er rig tig svært for man ge af dem, når de kom mer i se con - dary. Under vis nin gen er byg get op med en vejskom mu ni ka tion og uden ads lære, hvor må let er at kun ne gen ta ge til eks a - men, hvad læreren har sagt. I sam funds - fag har ele ver ne om fa mi li en. I bo gen, som kun læreren har råd til, står der: Børn og kone skal ad ly de fa deren. Mo - deren er det kær li ge bånd til bør ne ne. Ja, så dan er det! Alle skal ken de de res plads. I sko len bli ver lærer ne skældt ud, hvis de ikke dis cipli nerer eleverne nok. Og disciplin er fysisk afstraffelse. En dag i klas sen kom en stor tyk mand ind med 3 pin de. I m sor ry, ma dam sag de han til mig, og så kald te han 3 syn dere op til ka te deret. De stil le de op på ræk ke med hånd fla der ne strakt frem og fik så hver tre slag på hånd led det, hvor det gør rig tig ondt. De to før ste bed smer ter ne i sig, men den sid ste en pige var pa nik sla gen, skreg højt og faldt om kuld. Puha, jeg fik ondt i ma ven og kval me, men ele ver ne syn tes det var helt i or den, at de 3 blev straf fet. Pæ da gogik? Se, hvis jeg hav de for søgt at gri be ind her, så hav de jeg mis tet al re spekt. Det er svært at under vi se her, hvor pæ da go gik - ken byg ger på frygt, og hvor den al min - de li ge re spekt for men ne ske værd sy nes lil le. Det der med at ly sten dri ver vær ket eks i sterer ikke i Tan za nia. Her er det frygt, pen ge og po si tion. Så kan man kom me her med sine fine dan ske ide a ler om lige værd og re spekt, men det kom - mer man ikke langt med, når hele sam - fun det er hi erar kisk op byg get. Så er det svært at gøre no get ved det fak tum, at man slår ele ver ne. Det har været svært for mig at være vid ne til den ne form for pæ da go gik, og jeg bru ger me get tid på at tæn ke over det. Jeg ta ler osse med lærer ne om det, men den hi erar ki ske op - byg ning er for dem så fun da men tal, at man ge af dem over ho ve det ikke kan for - stå pro ble met. De gri ner til gen gæld af, at jeg sy nes det er for kert at slå, og de kan ikke sæt te sig i mit sted. Det er svært, men hold da op hvor er det lærerigt at være her. Jeg bliver i den grad udfordret på mine grundlæggende værdier. At rej se er at leve Jeg har al drig rejst før, og jeg har egent - lig al tid tro et, at det var så dan lidt far ligt at tage af sted. Men nu hvor jeg er af sted, for står jeg ikke, hvor for jeg syn tes, det skul le være far ligt. Jeg bli ver ud for - dret på stort set alle fron ter, både på godt og ondt. Det er så fedt at se en helt an der - le des ver den, at bli ve over væl det og over ra sket hver dag, at bli ve ud for dret i sine grun di de er og møde fan tasti ske men ne sker i et fantastisk land. Vil du høre mere, så skriv til mig på ad res sen So fie Bak 22

23 Månedens digt I det te num mer er vi med på det al ler se ne ste. Dig tet er hen tet fra Naja Marie Aidts Po e si bog, som ud kom her i for året 2008, få uger ef ter, at hun hav de fået Nor disk Råds store lit tera tur pris for no vel le sam lin gen Bavian. Form som storm Der er lys i hu se ne jeg kan se folk er der in de blæsten raser en pre sen ning slår vildt om sig når jeg skal sove kan jeg ikke vre den hol der mig vå gen jeg tæn ker på folk inde i huse med de res lys og mum len små van er, store ulyk ker og om vendt og da ge ne går og det bli ver som mer en gang storm som form over ta get jeg mør ke stjer ner Naja Marie Aidt 23

24 Fra hjem til hjem FOR DANSKE BANK KONCERNEN Køb eller sælg din bolig hos home HORSENS v/poul Johansen Nørregade Horsens Tlf Der gør ikke noget man er foran FOR DANSKE BANK KONCERNEN 24 Skolen i det åbne land Vi tilbyder: Børnehave klasse SFO "Børneboligen" Klassestørrelse 16 elever 15 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Tønning-Træden Friskole, Skolebakken 24, 8740 Brædstrup Tlf mail: -

25 Globalnytten Lo kal nyt ten har fået en be skri vel se af no get så eks o tisk som Island op - le vet fra he steryg. Met te Schrø der for tæl ler Tur til Island På he steryg rundt om glet scher ne. På utal li ge op for drin ger (el ler var det kun én en kelt) vil jeg her for tæl le lidt om min fan tasti ske tur til Island i sommer. I mere end 1½ år hav de jeg sparet sam - men til den ne store op le vel se, som jeg tro e de skul le være en once in a li fe ti - Island me op le vel se, men jeg er helt sik ker på, at jeg skal afsted igen! Må let var at ride ca. 300 km på islands ke he ste, rundt om 2 glet schere i Syd Island. Jeg var af sted i 9 dage, og de 7 til brag te jeg på he steryg. Det var en fan tastisk op le vel se at ride på de små seje he ste. Vi tøl te de i ti me vis over stok og sten, fro di ge græ sare a ler, stø ve de la va om rå der, gen nem rig tig me - get vand og op og ned ad stejle skråninger. Vi red nog le ste der, hvor man al drig no - gen sin de vil le have budt sin hest at fær - des her hjem me i Dan mark, men de 25

26 islands ke he ste klare de det uden at snuble, og man sad trygt i sadlen. Vej ret vi ste sig fra den rig ti ge islands ke side. Vi så so len et par gan ge, men el lers var det regn, slud og storm, og jeg me - ner rig tig storm. En dag så vi no get kom me rul len de i fuld fart hen o ver ste - nørkenen, da dette noget ramte en sten, så vi at det var en måge, som var ble vet ta get af vin den. Vi over nat te de i hyt ter, i for sam lings - hu se og en en kelt nat på ho tel, som be - stemt ikke var til delt nog le stjer ner. Det fan tasti ske ved turen var at man lær te, at ting ta r tid. Når man er 26, som alle skal sove det sam me sted, de les om de sam me 2 toi let ter og lig ge tæt op ad hin an den på ma dras ser på gul vet, så ta r det tid før alle er klar om mor ge nen. Vi var klar til at ride når alle hav de fået til delt en hest, og der var in gen hast vi ven te de på hin an den. Når vi hav de re det en læn gere stræk - ning, skul le vi byt te he ste. Vi var 26 ryt - tere, og vi var delt op med ca. halv de len som fron tryt tere og re sten som bag ryt - tere. Mel lem os hav de vi ca. 40 løse he - ste, som vi byt te de med, når den hest vi lige hav de re det på, træng te til et hvil. Ude midt i land ska bet dan ne de vi ring om he ste flok ken, og ved hjælp af en me get lang snor la ve de vi en ind heg - ning med os selv som hegns pæ le. Så fik vi til delt en ny hest, og så var det el lers afsted igen. Som me ti der var vi våde, træt te og sult - ne, men al li ge vel sad vi alle med et smil på læ ber ne, for det var så dej ligt at være sam men om en fæl les inter es se og nyde na turen og ikke mindst hestene. Jeg er i gang med at spare sam men.. Met te M. Schrø der Gammelstrup 26

27 ENERGIVEJ BRÆDSTRUP EGELUND SMEDIE Tlf Mobilnr JONSERED HAVE- OG PARKMASKINER 27

28 KALENDER DECEMBER 7 Kl "De ni læs nin ger" i Træ den Kirke 11 Kl Fri sko lens ju le kon cert 18 Kl 9.15 Bør ne jul i Tøn ning Kirke 19 Fri sko lens ju le afslut ning 31 Kl Ny tår stje ne ste i Træ den Kirke JANUAR Fri sko len star ter igen ef ter juleferien FEBRUAR 6 På cy kel gen nem 18 lan de. Ved As ger Køp pen på Friskolen 7 Fri sko lens vin ter ferie star ter 15 Kl Jagt guds tje ne ste i Tøn ning Kirke 16 Fri sko lens før ste sko le dag ef ter vin ter feri en 22 Kl Fast e lavns guds tje ne ste i Træ den Kirke 22 Fast e lavns fest i Træ den Forsamlingshus 24 Gen eral for sam ling i Træ den Forsamlingshus MARTS 21 Kl 9.00 Go spel værk sted i Tøn ning Kir ke Kl Mini go spel kon cert i Tøn ning Kirke Følg med i det nye der sker i Tønning-Træden Hjemmesiden opdateres dagligt en ning-tra e den.dk 28

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd!

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd! God morgen, sol God morgen, sol! God morgen, morgensol, som skinner ned på bellis og viol og ned på Jens og Karl, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, og

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95  morten@mortenmusik. Smag for leg Tekster Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg!... s. 3 Friske Frede Fersken!... s. 4 Frugtsangen!...

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser)

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Start: Vi synger: Må din vej gå dig i møde Historien om tvillingerne: Der var en gang to tvillinger. De lå i

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

storebror til tvillinger

storebror til tvillinger Marianne Grymer Bargeman 1 + 2 = 3 storebror til tvillinger Illustreret af Sus Borgbjerg/JE:SU 1 + 2 = 3 Storebror til tvillinger Af Marianne Grymer Bargeman Illustrationer: Sus Borbjerg/JE:SU/Gul Stue

Læs mere