Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk"

Transkript

1 Tønder kommune Wegners Plads Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: Mail: Sags id.: P Ks:LVN 21. marts 2019 Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk I forbindelse med restaurering af Gånsagerbæk / Stubenbæk (vandløbsnummer ) er der søgt dispensation til at foretage tilstandsændring. Vandløbet er udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens 1 3. Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed dispensation 2 til ændring af tilstanden på ovennævnte strækning. Dispensation gives på nedenstående vilkår. Vilkår Tønder Kommune dispenserer på følgende vilkår: Projektet udføres som beskrevet i nedenstående redegørelse. Begrundelse Projektet foregår i Stubenbæk/Gånsagerbæk som har vandløbsnummer: Vandløbet er omfattet af statens vandområdeplan for vandområdedistrikt Jylland og Fyn (vandforekomst o8193_d_y). Indsatsen er fastsat i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Projektet forventes at forbedre forholdende for fisk, planter og smådyr væsentligt på strækningen. Redegørelse Det vigtigste tiltag i projektet er udskiftning af bundmateriale. Det vil sige at den eksisterende vandløbsbund graves af og der lægges en tilsvarende mængde grus i vandløbet. Vandløbet er overbredt i forhold til regulativet, derfor udlægges der på udvalgte strækninger også sten i kanten af profilet, uden at der graves af forinden. Formålet er at indsnævre vandløbet og dermed øge vandhastigheden, som igen er med til at hæmme grødevæksten (f.eks. pindsvineknop) og reducere aflejringen af sand. Projektet indebærer også ombygningen af et stejlt stryg, så der skabes bedre passage og bedre mulighed for at anvende stryget til gydning. De strækninger, hvor der skal udlægges sten og grus er: Station Udskiftning af bundmateriale. Station Udskiftning af bundmateriale. Station Ombygning af stryg. Station Udskiftning af bundmateriale. 1 Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af Kommunen dispenserer i medfør af 3, stk. 2, jævnfør 65, stk. 3 i naturbeskyttelsesloven TØNDER KOMMUNE Wegners Plads Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Figur 1 Udskiftning af bund (orange streg) og ombygning af stryg (grøn streg). Midlertidigt sandfang For at hindre at projektet medfører en øget sandvandring, projekteres med 3 midlertidige sandfang, så det sand der evt. måtte frigives som konsekvens af projektet kan bundfælles og opgraves. De midlertidige sandfang laves ved at afgrave 1 m af vandløbsbunden over en 10 m strækning. Sandfangene ønskes opretholdt i maksimalt 3 år. Sandfangene placeret ved følgende stationer: 4.800, og

3 Forhold til anden lovgivning Projektet bliver ligeledes behandlet efter vandløbslovens bestemmelser om restaurering og der bliver i den forbindelse truffet en særskilt afgørelse. Screening i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter Projektet er ikke beliggende i Natura 2000 og vil ikke have indflydelse på nærliggende Natura 2000 områder. Dog er kommunen forpligtet til, at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, også hvis disse levesteder ligger uden for Natura Projektet sker som realisering af indsatser efter statens vandhandleplaner. Der kan være odder i området. Aktiviteten kan i etableringsfasen medføre en midlertidig forstyrrelse af odderen, men vil ikke påvirke dens levevilkår. Høring af Museum Sønderjylland Tønder kommune har sendt dispensationen i høring hos Museum Sønderjylland og museet har følgende bemærkning til etableringen: Under forudsætning af, at der ikke graves i brinkerne, vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse. Klage Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside og de klageberettigede orienteres. Jeg har vedlagt en klagevejledning. Klagen skal være indgivet via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 23. april Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der kommer klager, vil kommunen orientere dig om det. Dispensationen falder bort hvis den ikke er blevet brugt inden tre år fra modtagelsen. Venlig hilsen Lisbeth S. Johannsen Miljømedarbejder 3

4 4

5 Klagevejledning Naturbeskyttelsesloven Du kan klage over afgørelser, truffet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af Modtager for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder ved at søge på klageportal på eller Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret. Hvis afgørelsen bliver påklaget af andre, underretter kommunen dig om klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for en domstol, skal det ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk.1. 5

Dispensation til krydsning af beskyttet eng ved Sæd

Dispensation til krydsning af beskyttet eng ved Sæd Landsyd I/S Ådalen 13A 6600 Vejen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929197 Mail: grbr5@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-38-17 Ks: LSJ 08. november 2017 Dispensation til krydsning af beskyttet eng ved

Læs mere

Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at formindske et stort vandhul.

Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at formindske et stort vandhul. Peter M Lausen Kanalvej 18 N Sejerslev 6280 Højer Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929197 Mail: grbr5@toender.dk Sags id.: 01.05.08-K08-19-17 Ks: LSJ 20. juli 2017 Afslag på ansøgning om lovliggørende

Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul

Dispensation til oprensning af vandhul Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-58-18 Ks: LSJ 11-06-2019 Dispensation til oprensning af vandhul I forbindelse

Læs mere

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon Petersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929246 Mail: setha@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-18 Ks: SB xx-xx-2019 Udkast - Tilladelse til at etablere

Læs mere

Dispensation til at flytte et vandhul på matrikel 1, Asset, Løgumkloster.

Dispensation til at flytte et vandhul på matrikel 1, Asset, Løgumkloster. Hermann Martin Andersen Kongsbjergvej 12 Kongsbjerg 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-46-18 Ks: cb 28-01-2019 Dispensation til at flytte et

Læs mere

Lovliggørende dispensation til ændring af vandhul

Lovliggørende dispensation til ændring af vandhul John Bock Knudsen Byvej 2 Hjerpsted 6280 Højer Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929197 Mail: grbr5@toender.dk Sags id.: 01.05.08-K08-2-17 Ks:LVN 8. marts 2017 Lovliggørende dispensation til ændring af

Læs mere

Dispensation til etablering af risle-eng ved Bredebro

Dispensation til etablering af risle-eng ved Bredebro TØNDER SPILDEVAND A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-13-16 Ks: LN 16. december 2016 Dispensation til etablering af risle-eng

Læs mere

Du har søgt om dispensation til at etablere en vej og en affalds-ø på matr Kirkeby, Rømø.

Du har søgt om dispensation til at etablere en vej og en affalds-ø på matr Kirkeby, Rømø. Miljø og Natur Pau Schramm Vestervej 35 6792 Rømø Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-30-18 Ks: LSJ 24. juli 2018 Dispensation til etablering af vej og affalds-ø i hede

Læs mere

Dispensation til krydsning af naturbeskyttet eng

Dispensation til krydsning af naturbeskyttet eng Geopartner Landinspektører A/S Bredhøjvej 5, 2. 8600 Silkeborg Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929197 Mail: grbr5@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-37-17 Ks: LSJ 16. november 2017 Dispensation til krydsning

Læs mere

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af Erik Petersen Storde 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.00-P25-1-18 Ks: LSJ 14-05-2018 Dispensation til tilstandsændring samt erstatningsnatur

Læs mere

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-13-19 KS: cb 30-09-2019 Dispensation Den tidligere branddam og nu beskyttede

Læs mere

Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder

Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-17-19 08-04-2019 Landzonetilladelse Anlæg og udvidelse af sø, Flensborglandevej 32, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler

Læs mere

Dispensation til udvidelse af klægindvindingsområde

Dispensation til udvidelse af klægindvindingsområde Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-44-18 Ks: LVN 6. september 2018 Dispensation til udvidelse af klægindvindingsområde

Læs mere

Dispensation til udvidelse af klægindvindingsområde

Dispensation til udvidelse af klægindvindingsområde Kystdirektoratet THORSMINDE HAVN Vesterhavsgade 1 A 6990 Ulfborg Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-8-18 Ks: cb 4. juni 2018 Dispensation til udvidelse

Læs mere

Dispensation til udledning af drænvand fra kunstgræsbane til 3 beskyttede vandløb

Dispensation til udledning af drænvand fra kunstgræsbane til 3 beskyttede vandløb Miljø og Natur Tønder Kommune Teknik og Plan Wegners Plads 2 6270 Tønder Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-10-18 Ks: grbr 12. juli 2018 Dispensation til udledning af

Læs mere

Dispensation til rydning af vedplanter på hede på matr. 692 og 739 Brøns ejerlav, Brøns

Dispensation til rydning af vedplanter på hede på matr. 692 og 739 Brøns ejerlav, Brøns Miljø og Natur Niels Lund Frifeltvej 42 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-49-18 Ks: LSJ 20. februar 2019 Dispensation til rydning af vedplanter på hede

Læs mere

UDKAST - Tilladelse til restaurering og regulering af N 24

UDKAST - Tilladelse til restaurering og regulering af N 24 Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon B. Pedersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-1-17 Ks: SB Xx april 2018 UDKAST - Tilladelse til

Læs mere

Dispensation til at flytte vandhul/regnvandsbassin

Dispensation til at flytte vandhul/regnvandsbassin Jan Toft Nørgaard Nørremarksvej 31 Birkelev 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929284 Mail: ln1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-36-17 KS: LSJ 10-01-2018 Dispensation til at flytte vandhul/regnvandsbassin

Læs mere

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup.

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup. Miljø og Natur Branderup Lokalråd v/ Kirsten Willadsen Branderup Mark 7 6535 Branderup kirsten@willadsen.nu Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-11-17 Ks: KK 13. marts 2018

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Grønå

Tilladelse til krydsning af Grønå Miljø og Natur LandSyd Ådalen 13A 6600 Vejen Att. Peter Dahl pd@landsyd.dk Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-11-17 Ks: CS 30. oktober 2017 Tilladelse til krydsning af

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel og aftale om at genetablere et stemmeværk i Kanal 26, Gl. Frederikskog, Højer.

Tilladelse til at etablere en overkørsel og aftale om at genetablere et stemmeværk i Kanal 26, Gl. Frederikskog, Højer. Miljø og Natur Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram vad@nst.dk Att. Jens Hjerrild Hansen Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-12-19 Ks:SB 6. september 2019

Læs mere

Udkast - Tilladelse til at anlægge sandfang og stryg i Lobæk, Friskærbæk og Smedebæk

Udkast - Tilladelse til at anlægge sandfang og stryg i Lobæk, Friskærbæk og Smedebæk Tønder Kommune Wegner Plads 2 6270 Att. Ole Ottosen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929246 Mail: setha@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-3-19 Ks: KK xx-xx-2019 Udkast - Tilladelse til at anlægge sandfang

Læs mere

Dispensation til at opføre et rafteskur - Strandvej 25, 6280 Højer

Dispensation til at opføre et rafteskur - Strandvej 25, 6280 Højer Miljø og Natur Leif Christensen Sejerslevvej 45 6280 Højer Lechr45@gmail.com leif@fdf.dk Direkte tlf.: +4574929199 Mail: kke@toender.dk Sags id.: 01.05.00-P19-6-19 Ks:SB 5. september 2019 Dispensation

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Dispensation til paddeskrab på matr. 178 Kirkeby, Rømø i Tønder kommune.

Dispensation til paddeskrab på matr. 178 Kirkeby, Rømø i Tønder kommune. Miljø og Natur Fugleværnsfonden Vesterbrogade 138-140 1620 København V Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-22-17 Ks: 29-06-2017 Dispensation til paddeskrab på matr. 178

Læs mere

Udkast til Tilladelse til restaurering af en del af det offentlige vandløb Smedebæk

Udkast til Tilladelse til restaurering af en del af det offentlige vandløb Smedebæk Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon B. Petersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P19-2-18 Ks: KK dd.mm. 2019 Udkast til Tilladelse til restaurering

Læs mere

Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Tilladelse til forlægning af privat vandløb Miljø og Natur Vindtved Vindpark KS Egå Havvej 21 8250 Egå Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-9-17 Ks: KK 12. oktober 2017 Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere

Tilladelse til at udskifte bro over Syd Østre Randkanal, nr

Tilladelse til at udskifte bro over Syd Østre Randkanal, nr Miljø og Natur Uwe Matthias Boysen Karlsmindevej 2 Grøngårdmark 6270 Tønder Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-8-18 Ks: KK 23. november 2018 Tilladelse til at udskifte

Læs mere

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 121 af og senere ændringer.

Lov 9 af om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 121 af og senere ændringer. Alfred Poulsen Ebbesen Gyvelvej 62 Åved 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-K08-8-15 Ks: LVN 10. november 2017 Lovliggørende dispensation til

Læs mere

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K MIJODAN A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-16 Ks: KK xx. november 2016 UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt

Læs mere

Projektet foregår i Stubenbæk/Gånsagerbæk som har vandløbsnummer:

Projektet foregår i Stubenbæk/Gånsagerbæk som har vandløbsnummer: Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P20-12-16 06.02.10-P20-11-16 27-06-2018 05-07-2018 Vandløbsrestaurering Godkendelse og dispensation til udlægning af sten

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt Henrik Jessen Over Jerstalvej 234 Rangstrup 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.16.04-P19-67-18 Ks: SBP 10. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-105-18 10-10-2018 Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb Antoon van Ittersum Vinumvej 37 Vinum 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-3-16 Ks: KK XX. august 2016 Udkast til tilladelse til forlægning

Læs mere

Tilladelse til regulering af Skallebæk ændring af bundkoter.

Tilladelse til regulering af Skallebæk ændring af bundkoter. Miljø og Natur Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Natur og Vandløb Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-9-19 Ks: KK 5. september 2019 Tilladelse til regulering

Læs mere

Dispensation til paddeskrab på matr. 363, 1071, 320 Juvre, Rømø og matr. 9 og 90a Kongsmark, Rømø i Tønder kommune.

Dispensation til paddeskrab på matr. 363, 1071, 320 Juvre, Rømø og matr. 9 og 90a Kongsmark, Rømø i Tønder kommune. Miljø og Natur Naturstyrelsen Førstballevej 2 7183 Randbøl Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-22-17 Ks: LSJ 29. juni 2017 Dispensation til paddeskrab på matr. 363, 1071,

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt

Afgørelse om ikke VVM pligt A/S PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND Mårbækvej 2 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.16.04-P19-18-18 Ks: SBP 20. marts 2018 Afgørelse om ikke

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. august 2019 Sagsnr.: 19/43521 Ejendomsnr.: 18160 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til terrænregulering etablering af risleeng på matr. nr. 477 Bredebro.

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til terrænregulering etablering af risleeng på matr. nr. 477 Bredebro. TØNDER FORSYNING A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +45 74 92 92 51 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-161-16 04-04-2017 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Tilladelse til etablering af nye overkørsler og renovering af eksisterende overkørsler

Tilladelse til etablering af nye overkørsler og renovering af eksisterende overkørsler Miljø og Natur Vindtved Vindpark KS Egå Havvej 21 8250 Egå Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-9-17 Ks: KK 19. september 2017 Tilladelse til etablering af nye overkørsler

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Tilladelse til at etablere en bro over Skifle Tilløb fra Kagebøl samt dispensation til vej i arbejdsbælte.

Tilladelse til at etablere en bro over Skifle Tilløb fra Kagebøl samt dispensation til vej i arbejdsbælte. Miljø og Natur Tønder Kommune Vej og Park Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Behros Nader Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-2-19 Ks: kk 15. februar 2019 Tilladelse til

Læs mere

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder.

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder. Miljø og Natur Ecco Sko A/S Ecco Alleen 4 6270 Tønder Att. Mai Nielsen mes@ecco.com Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-17 Ks: KK dd.mm. 2018 Udkast til tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til at etablere en stibro over Lindskov Møllestrøm, samt rørbroer over Kanal 40 og Kanal 43.

Tilladelse til at etablere en stibro over Lindskov Møllestrøm, samt rørbroer over Kanal 40 og Kanal 43. Tønder Kommune Ejendom, Plan og Drift Kongevej 57 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-4-16 KS: LLP 26. juli 2016 Tilladelse til at etablere en

Læs mere

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore. Teknik, Erhverv og Kultur 158. januar 2018 Sagsnummer 480-2014-132983 Dokument nr. 480-2017-289275 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på

Læs mere

Tilladelse til restaurering af en del af vandløb N20JA.

Tilladelse til restaurering af en del af vandløb N20JA. Miljø og Natur Brede Å Lystfiskerforening v/ Torben Hansen Mellemgade 3 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P19-2-17 Ks: KK 30. august 2017 Tilladelse til

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Mathias Børge Nielsen Nybøl Vestermark Sønderborg

Mathias Børge Nielsen Nybøl Vestermark Sønderborg Mathias Børge Nielsen Nybøl Vestermark 7 6400 Sønderborg Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr.nr. 9A Nybøl Ejerlav, Nybøl,

Læs mere

Tilladelse til restaurering af en del af Friskærbæk

Tilladelse til restaurering af en del af Friskærbæk Tønder kommune Natur og Vandløb, Projektgruppen Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon Petersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929199 Mail: kke@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P19-1-18 KS: SB XX.XX.XXX

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i "Sparekasseskoven" i Løgumkloster

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i Sparekasseskoven i Løgumkloster SPORTSEFTERSKOLEN SINE Att. Bjarne Hansen Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Løgumkloster Cykelklub v/formand Michael Christensen schmidt86@live.dk Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Åvedvej 1, Løgumkloster Laust Peder Knudsen Åvedvej 1 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-420-17 13-09-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Søgårdsvej 1, Ellum, 6240 Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen - Søgårdsvej 1, Ellum, 6240 Løgumkloster DEN SELVEJENDE INSTITUTION BREDEÅDAL Møldamager 58 6240 Løgumkloster Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-66-19 30-07-2019 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen - Tidsholmvej 6, Tønder

Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen - Tidsholmvej 6, Tønder TØNDER GOLF KLUB Tidsholmvej 6 6270 Tønder Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-28-17 25-04-2017 Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje - Amagervej 3, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje - Amagervej 3, Løgumkloster Danni Petersen Østergade 28 C,st th 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-36-18 05-04-2018 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-2-19 05-03-2019 Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. maj 2019 Sagsnr.: 19/30025 Ejendomsnr.: 1032 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Udkast til tilladelse til restaurering af en del af det offentlige vandløb Skallebæk, vandløbsnummer

Udkast til tilladelse til restaurering af en del af det offentlige vandløb Skallebæk, vandløbsnummer Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P19-4-18 Ks: KK dd.mm. 2019 Udkast til tilladelse til restaurering af en del af

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-140-18 17-12-2018 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Afgørelse Vi giver

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Hjørring Kommune. Per Kristian Rasmussen

Hjørring Kommune. Per Kristian Rasmussen Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Dispensation fra arbejdsbælte - Nymosegrøften og Galgestrømmen.

Dispensation fra arbejdsbælte - Nymosegrøften og Galgestrømmen. Hans Sjørslev Johnsen Ved Åen 17 Møgeltønder 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.00-K08-6-17 Ks: KK 2. august 2018 Dispensation fra arbejdsbælte - Nymosegrøften

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af JHS Stenagervej 11 A 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. juli 2016 Sagsnr.: 16/16042 Ejendomsnr.: 26158 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

UDKAST Tilladelse til regulering af Kanal 74 og Kanal 74 A

UDKAST Tilladelse til regulering af Kanal 74 og Kanal 74 A Anne Martijn van Pagee Ved Åen 21 Møgeltønder 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-8-17 xx. december 2017 UDKAST Tilladelse til regulering af

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg Arno Hjord Petersen Hedegade 3 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 22. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg D. 27. juni 2017 modtog naturteamet oplysning om at der

Læs mere

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk Sag: 2012/25180 004 Id: 004344 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. juni 2017 Personlig

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jan Becker Hansen og Jannie Steffen Rebekkavej 18,1. th 2900 Hellerup Den 4. marts 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 1. april 2014 søgt om lovliggørende dispensation til et 9

Læs mere

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune.

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune. Jan Sten Jensen Vesterhavsvej 90 9492 Blokhus Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Afgørelse om at der ikke foretages miljøvurdering af forslagene til de kommunale Natura 2000 handleplaner

Afgørelse om at der ikke foretages miljøvurdering af forslagene til de kommunale Natura 2000 handleplaner Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-05-2017 Sagsnr.: 13/42997 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 7376 7358 E-mail: tha@aabenraa.dk Afgørelse om at der ikke foretages miljøvurdering

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13. september 2019 Sagsnr.: 19/30110 Ejendomsnr.: 12151 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder John Dahl Knudsen Rørsangervej 4 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Lovliggørende dispensation til byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kokkedal Golfklub Att: Ken Lauritsen gm@kokkedalgolf.dk kg@kokkedalgolf.dk Dato: 18.09.2017 Sagsnr: 2016-0396-1 Kontakt Pernille Johnsen Byggesagsbehandler

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør 18 og 65 i naturbeskyttelsesloven jf. vedlagte skrivelse.

Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør 18 og 65 i naturbeskyttelsesloven jf. vedlagte skrivelse. Jesper Lorenzen Bladt Oksbølvej 50A 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en garage på 195 m² og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 og 65 på ejendommen matr.nr. 173 Brandsbøl, Havnbjerg,

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2. Dronningmølle Slots Ejerforening Kærhøjgårdsvej 5 Gitte Rosenstjerne 3540 Lynge Sag: 2017/08178 002 Id: 010986 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 10. april 2017 Personlig

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2.

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2. Til Jens Jørgen Abildskov, Fredskovvej 10, 5883 Oure Sendt med email: abildskov@vetnet.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 11 Hønkys, Egvad

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D på matr. nr. 11 Hønkys, Egvad Dan Torp Jepsen Hydevadvej 34 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 08-03-2018 Sagsnr.: 18/2417 Kontakt: Tina Hjørne Direkte tlf.: 7376 7284 E-mail: tlh@aabenraa.dk

Læs mere

Karsten Gram Egedam Gråsten

Karsten Gram Egedam Gråsten Karsten Gram Egedam 3 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at udvide overdækket areal og opføre ny carport så det samlede areal kommer op på i alt 74 m² på ejendommen matr.nr. 62 Ladegårdskov ejerlav, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Udkast - Beslutning om at Kanal 112 udgår fra regulativ for Digelaget

Udkast - Beslutning om at Kanal 112 udgår fra regulativ for Digelaget Digelaget for Marsken ved Tønder Slusevej 25 6230 Højer Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929246 Mail: setha@toender.dk Sags id.: 06.02.02-P24-3-19 Ks: KK Att. Fedder Feddersen xx-xx-2019 Udkast - Beslutning

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 6. juni 2019 Sagsnr.: 19/37975 Ejendomsnr.: 23457 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 18. december 2018 Sagsnr.: 18/43342 Ejendomsnr.: 5259 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere