KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B"

Transkript

1 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.1B

2 INDHOLD Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser... 4 Gebyr... 5 Bonus... 6 Samarbejde... 6 Information... 7 Gyldighedsperiode, opsigelse og ændring Offentlighed Konkurs Værneting og lovvalg Bilagsfortegnelse... 8 Bilag 1: Fordeling af ture... 9 Bilag 2: Servicekoncept Bilag 3: Anvendelse af systemet... 13

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL CPH ønsker som operatør af Lufthavnen at sikre lige adgang for alle Taxier til at optage passagerer fra taxiholdepladserne i Lufthavnen. For at sikre ordentlige og effektive forhold omkring taxikørsel i Lufthavnen har CPH etableret et Taxi Management System og udstedt disse Terms of Use gældende for taxikørsel fra Lufthavnen hele døgnet, alle årets dage Ethvert i Region Hovedstaden godkendt bestillingskontor kan tilslutte sig disse Terms of Use, hvorefter Vognmænd og Chauffører, som er tilknyttet bestillingskontoret, er berettiget til at optage passagerer fra optagezonerne ved Hotel Hilton og Terminal 3 i Lufthavnen. 2. DEFINITIONER 2.1. Følgende definitioner er gældende for disse Terms of Use og bilag 1-3: Chauffører: Chauffører som er tilknyttet en Vognmand. CPH: Københavns Lufthavne A/S. Lufthavnen: Københavns Lufthavn (både afspærret og ikke-afspærret område). Part: Selskaberne og CPH. Reglerne: Alle offentligretlige og privatretlige regler vedrørende Lufthavnen og taxi-kørsel, herunder Taxireglementet, regler om miljø- og energikrav til Taxier, Tomgangsregulativ for Københavns Lufthavn og for Tårnby Kommune samt disse Terms of Use. Servicekoncept: De servicekrav der stilles til taxikørsel i Lufthavnen. Servicekonceptet er nærmere beskrevet i bilag 2. Vognmænd: Selvstændige taxi-vognmænd, der er tilknyttet et Selskab. Taxi: Et køretøj indrettet I overensstemmelse med Reglerne og som er tilmeldt kørsel fra Lufthavnen af et Selskab. Taxi Management System: Et af CPH etableret adgangskontrolsystem for Taxier baseret på et Brobizz-koncept. Taxi-reglement: Reglement for taxikørsel i Region Hovedstaden. Selskabet eller Selskaberne: Alle i Region Hovedstaden godkendte bestillingskontorer, der har tilsluttet sig disse Terms of Use. 3. CPH S FORPLIGTIGELSER 3.1. Taxi Management System CPH etablerer og driver et Taxi Management System. Via Taxi Management Systemet etablerer CPH adgangskontrol med bomme, brobizz og automatisk nummerplade-genkendelse (ANPR) til identifikation af Taxier ind til et taxidepot og optagezoner ved Terminal 3 og Hotel Hilton samt for svenske taxi, bestilte danske taxi og limousiner (sidstnævnte kun ved Terminal 3). CPH etablerer tilsvarende et Bus Management System for private busser og udsteder særskilte Terms of Use for busser. Systemerne integreres. TAXI MANAGEMENT / 3

4 3.2. Via Taxi Management Systemet stiller CPH et prognoseværktøj til rådighed for Selskaberne og etablerer et elektronisk reguleret taxidepot, som løbende skal sikre den efterspurgte taxikapacitet. Prognoseværktøjet formidler taxiefterspørgslen i Lufthavnen på basis af CPH s prognose for flytrafik for ankommende passagerer. Prognoseværktøjet skal sikre en god kommunikation med Selskaberne og give løbende informationer om kapacitetsbehovet, og hvordan det dækkes. Anvendelsen af Taxi Management Systemet er nærmere beskrevet i bilag 3. Administration og servicekorps CPH er forpligtet til at administrere Taxi Management Systemet og levere et servicekorps. Servicekorpset varetager overvågningen af Taxi Management Systemet og er fysisk tilstede ved optagezonen ved Terminal 3 til håndhævelse af Servicekonceptet og generel håndhævelse af Reglerne Servicekorpset kan påtale overtrædelser af Reglerne, og sådanne påtaler indberettes til det pågældende Selskab. Overtrædelser af CPH s Servicekoncept indberettes ligeledes til Selskabet. Ved grove forseelser skal servicekorpset foretage politianmeldelse med kopi til det pågældende Selskab, ligesom CPH er berettiget til at indberette grove overtrædelser af Reglerne og / eller CPH s Servicekoncept til Taxinævnet. Fordeling af ture CPH fordeler via Taxi Management Systemet ture til Selskaberne efter den i bilag 1 nærmere beskrevne metode (fordelingsnøgle) med baggrund i den for hvert Selskab indmeldte kapacitet (antallet af registrerede Taxier tilmeldt kørsel fra Lufthavnen). Nytilkomne Selskaber indplaceres i fordelingssystemet iht. bestemmelserne i bilag SELSKABETS FORPLIGTIGELSER 4.1. Taxier Selskabet sørger for registrering af enhver Taxi, som skal have adgang til at levere taxiservices i Lufthavnen iht. disse Terms of Use. I denne forbindelse er Selskabet forpligtet til at oplyse Vognmænd og Chauffører om rettigheder og pligter ved taxikørsel i Lufthavnen, herunder særligt kravene i pkt , Selskabet indberetter straks følgende data på de registrerede Taxier til CPH: Brobizz ID Registreringsnummer Bevillingsnummer Vogntype, herunder plads til antal passagerer, bagage, udstyr i Taxien (fx barnesæde) Selskabet er til enhver tid overfor CPH ansvarlig for de af Selskabet registrerede Taxier, samt disses overholdelse af Terms of Use, og Selskabet skal drage omsorg for og påse, at Chaufførerne lever op til kravene i pkt Servicekrav Selskabet skal sikre, at dets Vognmænd og Chauffører er bekendt med og efterlever disse Terms of Use og CPH s Servicekoncept som beskrevet i bilag 2 samt i øvrigt overholder Reglerne. Såfremt CPH meddeler Selskabet, at en navngiven eller identificerbar Chauffør skal være udelukket fra at optage passagerer fra optagezonerne i lufthavnen, er Selskabet forpligtet til at sikre, at denne Chauffør ikke tildeles ture via Taxa Management Systemet. Selskabet er desuden forpligtet til at oplyse den pågældende Chauffør om, at han er frataget retten til at få tildelt ture via Taxa Management Systemet. Kapacitetskrav Selskabet forpligter sig til at levere taxiservices i Lufthavnen hele døgnet, alle årets dage, således at alle passagerer i Lufthavnen kan serviceres, som nærmere beskrevet i den af CPH foretagne kapacitetsanalyse, jf. bilag 1. 4 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

5 4.4. Selskabet skal sikre, at de Taxier, der sendes til depotet, er sendt direkte fra en afsætning i Lufthavnen, direkte fra en afsætning i nærområdet eller direkte fra en offentlig taxiholdeplads. Selskabet skal sikre, at der ikke holder Taxier på Ellehammersvej eller i lokalområdet i øvrigt og venter på en plads i depotet. De nærmere procedurer for sikring af nødvendig kapacitet og fordeling blandt Selskaberne, er beskrevet i bilag 1. Love, myndighedskrav mm. Selskabet er ansvarlig for, at alle Reglerne overholdes. Påbud og henstillinger fra offentlige myndigheder på grund af Selskabets virksomhed skal straks efterkommes og skal ikke påføre CPH noget ansvar 4.5. eller nogen udgift. Overtrædelse af dette pkt.4.4 anses som væsentlig misligholdelse. Forsikring Selskaberne og Vognmændene er forpligtede til at opretholde sædvanlig forsikringsdækning for den pågældendes virksomhed. Forsikringsdækningen skal bl.a. omfatte erhvervsansvarsforsikring, og skal dække enhver skade på CPH s eller tredjemands ejendom og på personer, der færdes i Lufthavnen, som er opstået som følge af Selskabets virksomhed, herunder Chaufførers, Vognmænds eller Selskabets personales ansvarspådragende adfærd. CPH kan stille krav om, at et Selskab og/eller en Vognmand dokumenterer tilstrækkelig dækning. 5. GEBYR 5.1. For hver indkørsel til depotet betales et gebyr til dækning af CPH s omkostninger (investeringer samt løbende driftsomkostninger) i forbindelse med Taxi Management Systemet. Gebyret registreres på hver enkelt taxi ved indkørsel til depotet 5.2. Gebyrerne faktureres månedsvis bagud til de respektive selskaber, som hæfter for betalingen overfor CPH. Gebyrsatsen fastsættes med disse Terms of Use til 12,8 kr. excl. moms (16 kr incl moms) 5.3. Gebyret reguleres årligt med virkning fra den 1. januar. Dog reguleres gebyrsatsen første gang efter 2016 med virkning fra 1. januar Følgende elementer er indeholdt i Taxi Management Service omkostningsbasen: 1. Driftscenter 2. Reparation og vedligehold af bomanlæg 3. Drift og support af IT system 4. Licens til aflæsning af Brobizz (Ny kontrakt) 5. Taxi Management korps 6. Administration 7. Afskrivninger 8. Renter 9. Tabte indtægter for 213 nedlagte p-pladser *) 10. Vintertjeneste/rengøring/vedligehold 11. Revisor review 12. Mystery Shopping *) Med udgangspunkt i 2014 opgøres tab af parkeringsindtægter med tillæg af prisstigninger og passager tilvækst Hvert år i februar måned foretager CPH s statsautoriserede revisor review af kostbasen for det foregående år, første gang i februar 2017 for året 2015 og Såfremt der i en reguleringsperiode ikke er balance mellem gebyrindbetalingerne og CPHs omkostninger reguleres gebyrsatsen i den efterfølgende reguleringsperiode Meddelelse om gebyrsatsen for det kommende år vil blive fremsendt pr. brev til Selskaberne, som er forpligtet til at videredistribuere til tilknyttede Vognmænd og Chauffører. I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder er CPH dog berettiget til at foretage ændringer i gebyrsatsen med virkning fra et andet tidspunkt. TAXI MANAGEMENT / 5

6 6. BONUS OG PRISSÆNKNING Parterne har et fælles mål om at reducere omkostningerne. For at skabe incitament til, at Taxier ankommer til Lufthavnen i takt med efterspørgslen, har CPH etableret en bonuspulje, der samlet årligt udgør kr excl. moms, og som udløses hvert kvartal som beskrevet under pkt. 6.2, samt en mulighed for reduktion af gebyrsatsen som beskrevet under pkt Hvis et Selskab for mindst 95 % af alle ture, som er tildelt Selskabet inden for et kvartal, (i) (ii) aftager de billetter, som Selskabet er tildelt, og leverer Taxi indenfor det angivne tidsinterval, samt hvis Selskabet inden for samme kvartal (iii) opnår en gennemsnitlig score på Mystery Shopping, jf. bilag 2, pkt. 4, på mindst 8 af 10, udløses en bonus på kr. excl. moms. Såfremt flere Selskaber opfylder minimumsmålene i (i)-(iii), vægtes scoren 50/50 mellem hhv. procenttallet for opfyldelse af (i)-(ii) og procenttallet for opfyldelse af (iii), hvorefter det Selskab, som har den højeste vægtede score, modtager den fulde bonus. Er der efter vægtningen lighed mellem flere Selskaber, deles bonussen ligeligt mellem disse Selskaber Som yderligere incitament til forbedret service og reduktion af omkostningerne, og dermed af prisen pr. tur, reducerer CPH gebyrsatsen pr. tur, jf. pkt. 5.3, til 10,40 kr. excl. moms (reguleret efter udviklingen i nettoprisindekset siden juli 2015) (13 kr. inkl. moms), når Selskaberne i et kvartal opfylder følgende minimumsmål: (i) (ii) Tidsintervallet for fremmøde til CPH er reduceret til 5 min. for 95 % af alle ture, og Servicekonceptet er implementeret, således at: a) Ingen Mystery Shopper målinger foretaget i det pågældende kvartal har en score på under 8 af 10, og b) Der samlet er foretaget maksimalt 5 månedlige indberetninger til Selskaberne og/eller Taxinævnet i det pågældende kvartal, og ingen af disse vedrører grove forseelser. Prissænkningen iht. pkt. 6.3 træder i kraft den 1. i måneden tre måneder efter udløbet af det relevante kvartal. Prissænkningen kan tidligst ske med virkning fra 1. juli Den reducerede gebyrsats reguleres iht. pkt. 5.7 for det kalenderår, der følger efter prissænkningen. Bonuspuljen for 2015 opgøres som den forholdsmæssige andel af de kr. i forhold til ikrafttrædelsestidspunktet, jf. pkt SAMARBEJDE 7.1. Parterne skal samarbejde med henblik på opfyldelsen af forpligtelserne efter nærværende Terms of Use. Parterne skal afsætte de nødvendige og relevante ressourcer for at sikre den fornødne dialog og fremdrift og et for alle Parter optimalt Taxi Management System til afvikling af taxikørslen fra Lufthavnen. 6 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

7 8. INFORMATION 8.1. Hvert af Selskaberne skal efterkomme enhver rimelig anmodning fra CPH om udlevering af oplysninger og dokumentation, der er nødvendige eller hensigtsmæssige for, at CPH kan opfylde sine forpligtelser iht. Terms of Use. Tilsvarende gælder for et Selskabs rimelige anmodning om oplysninger. og dokumentation fra CPH. Fastsættelsen af gebyret sker jf. pkt. 4 og er ikke omfattet af denne bestemmelse. 9. GYLDIGHEDSPERIODE, OPSIGELSE OG ÆNDRING 9.1. Gyldighedsperiode 9.3. Ændringer 9.2. Disse Terms of Use træder i kraft med implementeringen af Taxi Management Service og senest 15. juli 2015 og gælder indtil videre. Samtidig borfalder den mellem CPH og Dansk Taxiråd indgåede aftale om Taxi Service Korps, dateret februar 2007 og dato ordningen for kørsel fra lufthavnens taxi-holdepladser. Opsigelse CPH er berettiget til at opsige ordningen under nærværende Terms of Use med seks måneders varsel. Selskaberne er hver især berettigede til at opsige samarbejdet med CPH med seks måneders varsel, med den virkning, at de til Selskabet knyttede vogne fra varslets udløb ikke længere kan optage passagerer fra optagezonerne i Københavns Lufthavn CPH er til enhver tid berettiget til, efter forudgående høring af Selskaberne, og med et rimeligt varsel, at foretage ændringer i disse Terms of Use. I hastende tilfælde, er CPH berettiget til at implementere ændringer med kort varsel med virkning for Selskaberne. I disse tilfælde er Selskaberne hver især uanset det i pkt. 9.2 nævnte berettigede til inden for 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen at opsige samarbejdet til udtræden ved ændringens ikrafttræden. Tilsvarende opsigelsesadgang gælder i tilfælde af ændringer i gebyrsatsen iht. pkt. 5.8, sidste pkt. CPH vil løbende evaluere Taxa Management Systemet, de involverede Parters håndtering og brug heraf, samt overholdelse af Terms of Use. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan CPH ændre disse Terms of Use, jf. pkt. 9.3, f.eks. ved at ændre sanktionerne for overtrædelse af Reglerne, eller manglende efterlevelse af CPH s Servicekoncept, jf. bilag OFFENTLIGHED De gældende Terms of Use vil til enhver tid være at finde på CPH s hjemmeside, og vil være gældende fra den i dokumentet nævnte dato. TAXI MANAGEMENT / 7

8 11. KONKURS CPH kan ophæve samarbejdet med et Selskab med øjeblikkelig virkning, hvis Selskabet begæres konkurs, indleder rekonstruktion, der indtræder insolvens eller likvidation Hvis konkursboet i medfør af konkursloven har ret til at indtræde i Selskabets samarbejde med CPH, skal konkursboet på CPH s skriftlige anmodning og uden ugrundet ophold give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i samarbejdet iht. nærværende Terms og Use. 12. VÆRNETING OG LOVVALG Disse Terms of Use er underlagt dansk ret Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Terms of Use, skal søges bilagt i mindelighed ved forhandling mellem de relevante Parter. Forhandlingerne skal forestås af personer på ledelsesniveau med bemyndigelse til at indgå bindende forlig på Parternes vegne Såfremt Parterne ikke kan nå til enighed ved forhandling, skal tvisten søges bilagt ved mediation efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Parterne har som minimum pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til Kan Parterne ikke nå til enighed ved hverken forhandling eller mediation, skal tvisten afgøres ved Københavns Byret. En Part skal uanset kravene om forudgående forhandling og mediation være berettiget til at indlede en retssag mod den anden Part, såfremt en udsættelse heraf forventes at føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. 13. BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Fordeling af ture Bilag 2: Servicekoncept Bilag 3: Brug af systemet 8 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

9 BILAG 1: FORDELING AF TURE 1. Taxi Management Systemet Taxi Management Systemet er bygget op omkring en database med Selskaberne og dertil knyttede Taxier med stamdata (registreringsnummer, bevillingsnummer og Brobizz-nummer). Selskabet er til enhver tid ansvarlig for at vedligeholde disse stamdata. 2. Prognoseberegning og tilkald af Taxier Tilkald til Lufthavnen via Taxi Management Systemet sker på baggrund af Lufthavnens prognose for ankommende passagerer, sammenholdt med den aktuelle kapacitet i depotet og et tidsskema. Systemets prognosemodul beregner behovet for taxier over en periode frem i tid (for eksempel for 20 minutter, 40 minutter, 60 minutter og 120 minutter). Tilkald af taxier sker på baggrund af denne prognose og sendes til Selskabet via en web-løsning. Servicekorpset overvåger både elektronisk og fysisk den faktiske kapacitet i depotet og i optagezonen, og på den baggrund justeres det beregnede behov for Taxier løbende f.eks. hvor det faktiske behov overstiger det forventede behov, eller hvis prognosen ville medføre uhensigtsmæssig ophobning af Taxier på arealerne, f.eks. ved flyaflysninger eller -forsinkelser mv. Manuel bestilling af taxier kan ligeledes foretages ved behov. Denne manuelle bestilling af ekstra Taxier vil ske via systemet og fremgå som en del af det samlede behov for ture. Det vil være Taxi Management Systemets vagtcentral, som er ansvarlig for denne manuelle justering af taxibehov. 3. Kapacitetsbehov Med afsæt i eksisterende data forventes kapacitetsbehovet at være fordelt således: Der er gennemsnitligt taxiture fra Københavns Lufthavn pr. dag, (jf. CPH måling, 2015). Travleste time på travleste dag i 2014 medførte et behov for 440 taxikørsler fra Lufthavnen i den time (jf. CPH beregning baseret på trafiktal). Travleste time på en travl sommerdag i 2014 medførte et behov for 320 taxikørsler fra Lufthavnen i den time (jf. CPH beregning baseret på trafiktal). Den travleste time på en gennemsnits dag forventes at være 220 taxikørsler fra Lufthavnen i den time. Den mindst travle periode for taxikørsel fra Lufthavnen er i tidsrummet kl Der er under normale forhold kunder til taxikørsel hele døgnet alle årets dage. 4. Registrering og identifikation Når en Taxi kører ind i depotet kobles registreringsnummer og Brobizz sammen, således at der opnås en entydig identifikation af Taxien. 5. Fordeling af ture mellem selskaber Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i princippet om, at Selskaberne tildeles ture efter Selskabernes individuelle kapacitet, svarende til det antal Taxier, som er godkendt af Selskabet til kørsel fra Lufthavnen og indberettet til Taxi Management Systemet. Hvis der i regionen bliver oprettet yderligere et bestillingskontor, og det nye bestillingskontor tiltræder Terms of Use, justeres fordelingsnøglen i forhold til den kapacitet, som et nytiltrådt bestillingskontors andel udgør af den samlede kapacitet og de resterende Selskabers fordelingsnøgle reguleres tilsvarende. Det samme gælder hvis et Selskab ophører med at være tilknyttet Taxi Management Systemet. Fordelingsnøglen revideres pr. 1. juni og 1. december hvert år. Der oprettes en fælles pulje for ture, som ikke indgår i fordelingsnøglen og billetter til depotet som et Selskab ikke kan levere. Selskaberne kan frit byde på bestilte ture og billetter fra den fælles pulje mod at turene tildeles/matches til en konkret Taxi, som registreres ved indkørsel til optagezonen eller i depotet. Bestilling af Taxier med udstyr eller af en størrelse, som ikke indgår i fordelingsnøglen, lægges i den fælles pulje sammen med eventuelle ikke udnyttede billetter, som TAXI MANAGEMENT / 9

10 Selskaberne frit kan byde på, således at det forventede behov for kapacitet fortsat kan leveres uanset om et Selskab kan levere sin andel af turene. På anmodning fra mindst to af de tilmeldte Selskaber foretager CPH s statsautoriserede revisor review af fordelingen af turer blandt de tilmeldte selskaber. 6. Selskabets rolle i forbindelse med tildeling af ture fra Lufthavnen Det er ikke muligt at hamstre billetter fra fælles puljen. En billet skal altid matches med en Taxi, og denne Taxi registreres ved indkørsel til depot eller optagezone. Ud fra Taxi Management Systemet tage ekstra ture som ikke var givet via fordelingsnøglen. Disse ture skal ligeledes matches med den Taxi som sendes til CPH. Selskabet skal praktisk gøre følgende: Ud fra Taxi Management Systemet matche billet, som giver en tur fra CPH med en specifik Taxi, som kan ankomme til CPH indenfor den givne periode, som angivet ved bestillingen. Hvis ankomst ikke sker inden for denne periode vil Taxien blive afvist. Hvis match af Taxi og billet til tur fra CPH ikke sker inden for 6 minutter vil billetten blive lagt i fælles puljen som andre Selskaber også kan byde på. 10 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

11 BILAG 2: SERVICEKONCEPT 1. Baggrund Servicekonceptet tager udgangspunkt i Taxi-reglementet og suppleres af de af CPH stillede krav til taxi-service i Lufthavnen. Det er de enkelte Selskabers ansvar at indskærpe overfor Chauffører og Vognmænd at både Taxi-reglementet og CPH s servicekrav skal efterleves. CPH arbejder målrettet med Service Excellence både for CPH og for de virksomheder, som opererer i Lufthavnen. På denne baggrund er CPH s Servicekonceptet et naturlig led, som skal give passagererne en samlet god oplevelse af både Lufthavnen ogtaxiservice fra Lufthavnen. 2. Servicekrav 2.1. Passagererne i Lufthavnen skal møde en venlig og velklædt Chauffør, sætte sig ind i en ren og velholdt Taxi, og have hjælp til at anbringe bagage, kufferter mv. i bagagerummet og det skal være tydeligt for passageren, hvilket Selskab Chaufføren repræsenterer Profilbeklædning Chaufføren skal optræde præsentabel og velsoigneret og altid bære den profilbeklædning, der er anvist af det pågældende Selskab. Selskaberne informerer CPH om den til enhver tid gældende profilbeklædning for Selskabets Chauffører Taxier Taxier skal være velholdte og rengjorte både ind- og udvendig Chaufføruddannelse ankomst og aflæsning af bagage og sikre, at passageren får korrekt kvittering for betaling af turen. Selskaberne opfordres til at sikre at alle Chauffører gennemgår et sådan servicekursus der går ud over det grundlæggende førerkursus, idet CPH inden for en årrække påregner at stille krav om, at alle Chauffører der kører fra optagezonerne i Lufthavnen har gennemgået et sådan servicekursus. Opfordringen til at uddanne chauffører er en del af CPH s, Service Excellence program, som andre samarbejdspartnere også opfordres til at følge. 3. Kontaktinformation Passagererne skal let kunne komme i kontakt med Selskabet i tilfælde af glemte sager, behov for klage e.lign. Kontaktinformationer skal fremgå af kvitteringen. 4. Evaluering CPH evaluerer løbende den service, der udføres ved kørsel fra Lufthavns optagepladser, bl.a. ved brug af mystery shopping. Ved mystery shopping vurderes den ydede service på en 10-point skala. Omfanget af brug af mystery shopping fastsættes af CPH. 5. Efterlevelse af servicekonceptet CPH indrapporterer manglende overholdelse til Selskabet. CPH er dog berettiget til at indberette grove eller gentagne forseelser til Taxinævnet. Selskaberne forpligtiger sig til at følge op overfor manglende overholdelse af Servicekonceptet og udstede sanktioner i overensstemmelse med nedenstående tabel umiddelbart efter at Selskabet har modtaget indberetningen. Sanktionen skal udmøntes ved at Selskabet ikke sender pågældende Vogn eller Chauffør til CPH i den angivne periode. Chaufførerne har alle som minimum gennemgået grunduddannelsen for fører, herunder grundlæggende service. Chaufførerne bør derudover have gennemgået et servicekursus, der giver Chaufførerne yderligere servicekundskaber; herunder bevidsthed om at byde kunden velkommen, tage sig af bagage der skal placeres i bagagerum, adfærd under kørsel, samt hjælp ved TAXI MANAGEMENT / 11

12 Sanktioner Adfærds type Sanktions- niveau Modtager af sanktion Sanktionslængde Chaufføren vil ikke hjælpe med baggage Taxien er beskidt Chaufføren opfylder ikke reglerne angående profilbeklædning Mild Vogn 12 timer Mild Vogn 12 timer Mild Vogn 1 dag Chauffør tiltaler kunde eller andre på en upassende måde (herunder skænderi, aggressiv adfærd, højrøstet mv.) Kørselsvægring Ulovlig hyresøgning Chaufføren følger ikke Taxi Service's anvisninger Chaufføren forhindrer passage af andre køretøjer, eller opholder sig ulovligt på Københavns Lufthavnes A/S ejendom. Chauffør insisterer på First-In First-Out og anderkender ikke kundens ret til frit at vælge hvilken vogn og selskab de ønsker at benytte. Taxi opholder sig ulovligt på CPH s arealer, herunder ophold/standsnin g på Ellehammersvej Chaufføren beskadiger forsætligt Lufthavnens ejendom. Chaufføren udøver fysisk eller psykisk vold mod kunde, medarbejder eller tredjemand. Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Mellem Vogn 1 uge Uacceptabel Chauffør Permanent Uacceptabel Chauffør Permanent 12 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

13 BILAG 3: ANVENDELSE AF SYSTEMET 1. Optag af passagerer: 1.1. Adgang for taxier til Taxi Management Systemet Tilmelding til Taxi Management Systemet kan udelukkende ske via det Selskab, som Vognmanden er tilknyttet Følgende data skal registreres i systemet: Selskab, registreringsnummer, bevillingsnummer og Brobizz nummer Det vil være muligt at indtaste særlige kendetegn for den pågældende Taxi, herunder passagerpladser udover 4, ekstra bagageplads, børneautostol eller lignende Taxier som har registreret de ovenfor nævnte oplysninger i Taxi Management Systemet kan fremkaldes til optagezonen forud for først indførst ud (FIFU) princippet, fx ved behov for storvogn eller plads til meget bagage Adgang til depot Taxier der af Selskaberne sendes til Lufthavnen skal altid køre til depotet på P9, inden de kan få adgang til optagezonen. Der kan køres til depotet fra vestlig retning ad Ellehammersvej, eller ved ligeud kørsel fra Tværvej E Ved indkørslen til depotet er der et bom-anlæg, hvor Taxien registreres i systemet med Brobizz og nummerplade oplysninger. Disse oplysninger verificeres af systemet, som tjekker at Taxien er godkendt til kørsel fra CPH (dvs. at det er den Taxi som af Selskabet er tildelt en plads i depotet). Er Taxien ikke sendt til Lufthavnen fra Selskabet, gives der ikke adgang til depotet og Taxien skal forlade Lufthavnen. Er Taxien bestilt fra Selskabet åbnes bommen og Taxien får adgang til depotet, såfremt ankomsten sker indenfor det bestilte tidsinterval, som foreløbig sættes til 20 minutter Ved indkørsel til depotet opkræves gebyr for kørsel fra Lufthavnen via Selskabet.. Gebyret refunderes ikke, uanset om Taxien forlader Lufthavnen uden passagerer Ophold i depotet I depotet skal Taxierne holde og vente på, at de bliver fremkaldt til enten optagezonen ved Terminal 3 ( Lane 1 el. Lane 2 ) eller til optagezonen ved Hotel Hilton Ønsker en Taxi at forlade depotet uden at være blevet fremkaldt, kan dette ske til enhver tid. Forlades depotet uden at være kaldt til en af de to optagezoner, skal Taxien straks forlade Lufthavnen eller køre til en anden lovlig opholdszone, eksempelvis som bestilt taxi Depotet er indrettet med otte baner for parkering af Taxier. Der er opsat en dynamisk tavle, hvor der vil fremgå information om de Taxier der kaldes fra depotet til optagezonen ved Terminal 3 ( Lane 1 eller Lane 2 ) eller til optagezonen ved Hotel Hilton. På tavlen vil der blive vist hvilken Taxi (med registreringsnummer) som skal køre til optagezone ved Terminal 3 eller Hotel Hilton. Hvis der henvises til Terminal 3, vil der også være information om, hvilken vognbane man skal benytte. Her kan der gives besked om enten at køre til Lane 1 (Kaperrækken) el. Lane 2 (bestilte Taxi). Lane1 er den mest benyttede, da det er den normale optagezone. Lane 2 benyttes til at fremkalde Taxier med særlige egenskaber fx. storvogne eller Taxi med børnesæde fra depotet. Ved at benytte Lane 2 kan den fremkaldte Taxi køre helt op foran og holde for påstigning af passagerer. Der vil i Lane 2 være to holdepladser reserveret påstigning af passagerer Det er Chaufførens ansvar at være opmærksom på den information der vises på tavlen i depotet, så Taxien kører til den angivne optagezone. Taxien kun kan få adgang til netop denne optagezone Taxierne fremkaldes i den rækkefølge de er ankommet til depotet (FIFU) og ikke i den rækkefølge de er blevet bestilt fra Selskabet. Det er dog muligt for passagerer/personale mv. TAXI MANAGEMENT / 13

14 at fremkalde Taxier udenom FIFU eksempelvis storvogne til optagezonerne efter behov, hvorfor storvogne eller andre Taxier med særlige egenskaber/ udstyr til enhver tid kan kaldes fra depotet uanset rækkefølge for indkørsel. Holder der flere storvogne i depotet, vil de fremkaldes i den rækkefølge de er ankommet - den storvogn der er kørt først ind i depotet vil også fremkaldes til optagezonen først og det samme vil gøre sig gældende for taxier med andet særligt udstyr Adgang til optagezonen v. Hotel Hilton eller Terminal Det er udelukkende tilladt at søge hyre som ikke-bestilt Taxi i enten optagezonen ved Terminal 3 (Kaperrækken) eller foran Hotel Hilton. For at få adgang til optagezonerne skal en Taxi være kaldt fra depotet. Såfremt en Taxi skulle forsøge at køre direkte til optagezonen, eller køre til en anden bane end den som blev tildelt i depotet, vil Taxien blive afvist af en bom der sikrer, at det kun er de Taxier som af systemet er allokeret til den bane. Taxi holder forrest såfremt kunden ønsker at køre med en anden Taxi kan kunden frit vælge dette. 2. Afsætning af passagerer: 2.1. Taxier der kører til Lufthavnen for at afsætte passagerer, kan afsætte passagerer foran Hotel Hilton, Terminal 2 eller Terminal 3 (øst). Taxier der har afsat passagerer skal straks efter afsætningen forlade Lufthavnen medmindre de af deres respektive Selskab er tildelt billet til at køre til depotet Svenske taxier kan ligeledes afsætte passagerer foran Terminal 2 og foran Terminal 3 (øst). Svenske taxier må efterfølgende køre til optagezonen for svenske taxier på østsiden af Terminal 3 og vente på en tur tilbage til Sverige, jf. bilateralaftale mellem den danske og den svenske stat. 3. Overblik Det er Taxi Management Systemet der, med afsæt i trafikprognosen sammenholdt med det faktiske taxibehov på pladsen og servicekorpset, sikrer at der fremkaldes taxier fra depotet. Det vil ligeledes være muligt for kunden/personale både ved Hotel Hilton og Terminal 3, at fremkalde en Taxi af særlig størrelse eller med særligt udstyr fx autostol eller fra bestemt selskab, hvorfor der udelukkende vil blive givet adgang til den bane som er blevet anvist på den dynamiske tavle i depotet Taxierne vil få tildelt den optagezone som først har behov for en Taxi, dvs. FIFU princippet fastholdes ved tildeling af optagezone. Det vil ikke være muligt at tilføje præference for optagezone. Flowet kan kortfattet beskrives: Vognen kører altid i depot (1), hvor efter den kaldes til enten optagezonen (2a) eller Hilton (2b) Ophold i optagezonen ved Terminal 3 ( lane 1 - Kaperrækken) I depotet tildeles hvilken bane (A, B, C el. D) som Chaufføren skal køre ind i ved ankomst til optagezonen. Dette gøres for at sikre størst mulig sandsynlighed for FIFU og samtidig eliminere behovet for at benytte hornet for at få anvist korrekt bane. Det skal dog bemærkes at kunden altid har valgfrihed, dvs. Chaufføren har ikke krav på den første tur - bare fordi en 14 / TERMS OF USE KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Januar 2018 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 2.0

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Januar 2018 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 2.0 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Januar 2018 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 2.0 INDHOLD Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 Taxi Management Systemet... 4 Selskaberne... 4 Gebyr... 5 Bonus... 6 Samarbejde...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Dansk Taxi Center Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Juli 2017 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.2

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Juli 2017 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.2 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Juli 2017 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.2 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv.

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv. Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3-RMN VEDTÆGTER Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer CVR nr. 32 03 64 14 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for Taxikørsel TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for taxikørsel i Horsens Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m. v. fastsætter Horsens

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

2016-23. Koncessionsaftale. Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn

2016-23. Koncessionsaftale. Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Koncessionsaftale For passagerbefordring med Sandormen på Grenen 2016-23 Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 1 Aftalens Parter Koncessionsgiver Koncessionshaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Beskrivelse af samarbejde mellem bestillingsportal (portalen) og konsulenten.

Beskrivelse af samarbejde mellem bestillingsportal (portalen) og konsulenten. Beskrivelse af samarbejde mellem bestillingsportal (portalen) og konsulenten. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER, FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER 2. KONSULENTENS FORPLIGTIGELSER 3. REKVISITIONSSYSTEMET 4. ØKONOMI

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere