Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen"

Transkript

1 Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash. 15 af klubberne valgte at tage imod tilbuddet. Disse besøg blev indledt i efteråret 2011 og afsluttet i foråret I denne skrivelse opsummeres den viden, der blev indhentet i forbindelse med besøgene. Squashklubberne ved utroligt meget om at skabe spændende og attraktive tilbud til deres medlemmer, men meget af denne viden risikerer at forblive lokalt, hvor den i modsat fald måske kunne have gjort gavn. DSqF ønsker med denne skrivelse om Next Stop at bidrage til at sprede denne viden mellem forbund og klubber, samt klubberne imellem. Next Stop har givet masser af gode idéer, hvor bestyrelsen vil forsøge at følge op på nogle af dem, imens andre idéer med denne skrivelse sendes videre til klubberne. De kan så overveje, om de vil gøre brug af dem. Det er ude i klubberne, at arbejdet med at øge aktivitetsniveauet skal ske. Forbundets primære rolle er at man gennem dets ansatte og bestyrelsen skal hjælpe dette på vej. På den baggrund vil forbundsbestyrelsen og forbundets ansatte gerne fortsætte med en tæt dialog med klubberne. Rapporten er således opdelt, at der først kommer en områdeopdelt oplistning af de forslag, som klubberne bød ind med på besøgene. Herefter følger bestyrelsens kommentarer på de ting, som den vil tage op og arbejde videre med. Til sidst kommer et resume fra mødet i hver klub God læselyst Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

2 Indhold Samlede forslag... 3 Forbundsniveau... 3 Individuelle turneringer... 3 Danmarksturneringen... 3 Andet... 4 Klubniveau... 4 Baner og faciliteter... 4 Juniorer og børn/unge... 5 Træning... 5 Markedsføring og kommunikation... 6 Rekruttering/fastholdelse... 7 Andet... 7 Det enkelte klubbesøg... 9 Esbjerg... 9 Helsinge... 9 Holbæk... 9 Hørsholm Kolding København Randers Silkeborg Skovbakken Sport Struer Svanen Sønderborg TKC Viborg... 14

3 Samlede forslag Dette afsnit er en sammenskrivning af de forslag, der er kommet i forbindelse med Next Stop. Det skal dog påpeges, at de enkelte forslag skal tages med et vist forbehold, da det er meget svært at generalisere fra en klub til en anden. Da de enkelte klubbers lokale virkelighed er for forskellig. På den baggrund vil det blive pointeret, når der er tale om generaliserende forslag. Forbundsniveau Individuelle turneringer Det blev pointeret, at man skulle arbejde hen mod at overføre den glæde og positivitet, der omgærder JGP til også at omfatte seniorturneringerne. Dette kunne eventuelt sikres ved, at man i fremtiden dels afholder færre turneringer, dels afholder dem som en serie, hvor man afslutter serien med en finaleturnering. Fra en enkelt klubs side var der et ønske om, at ranglisten i højere grad end nu, fremadrettet kommer til at tilgodese aktivitet, da der ikke nu, ifølge klubben, er det store incitament til at deltage i ret mange turneringer. 1 Anbefalinger: - At man på et overordnet plan tager stilling til, om de individueller turneringer, med hensyn til antal og turneringsudformning (antal dage, placering på året) passer ind i forbundets og klubbernes øvrige kalender. Danmarksturneringen Danmarksturneringen bliver af de fleste klubber opfattet som værende squashforbundets egentlige berettigelse. Enkelte klubber pointerer således, at Danmarksturneringen er den eneste grund til, at de er medlemmer af DSqF. Dette er nævnt for at beskrive, hvilken position dette område har. Overordnet set så var der (da Next Stop blev gennemført) en del kritik af, at det var for omstændeligt at operere i tilmeldingssystemet. Man ser gerne, at der sker en formalisering af den måde, hvorpå systemet virker, så der udsendes bekræftelser med mere på de rettelser, som man laver i systemet. Samtidig ønskes der en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med tvivlsspørgsmål og generel planlægning. Der er fra flere klubbers side en indikation af, at de regler der er for Danmarksturneringen, især i de lavere rækker, er for restrektive, g at det med disse regler bliver unødigt kompliceret at stille hold i disse rækker. I forbindelse med overgangen til at spille med henholdsvis en dame- og en herrerække bliver det fra nogle sider pointeret, at der er gået noget socialt tabt. Der er i den forbindelse forslag fremme om, at man kunne gå over til dels at spille færre holdrunder, dels at de enkelte holdrunder kunne omfatte flere hold. Dermed ville der også både blive mere tid til at se de andres kampe og slappe af, da man så ikke altid skal dømme 1 På forårets TU møde blev der vedtaget ændringer, som sigter mod netop dette. Se bl.a. Turneringsudvalgets skrivelse d. dd/mm/yyyy.

4 en kamp, når man ikke selv spiller. Samtidig blev det fra en enkelt side kritiseret, at et damehold består af tre, og ikke fire spillere. Der var generelt set positive bemærkninger til, at det nu er muligt at afvikle kampe på hverdagsaftener. Der var dog samtidig fra et par klubber et ønske om, at turneringen generelt set blev afviklet over færre runder. Anbefalinger: - At man laver en vision for, hvordan Danmarksturneringen skal udvikle sig i de kommende år, og hvad der skal ske, for at denne målsætning opfyldes. - At klubberne aktivt går ind i relevante udvalg med henblik på at forenkle og tilrette de regler, som efter deres opfattelse besværliggør deltagelse i Danmarksturneringen. Andet Nogle klubber gav udtryk for, at Next Step projektet havde været for omfattende for klubben. Anbefalinger - Overvej, om der kan tilbydes andre former for klubudvikling, som kan være enten mere trinvise eller ganske enkelt mindre omfattende. Klubniveau Baner og faciliteter Et af de gennemgående temaer på Next Stop var, hvilke ejerforhold og hvilken adgang til faciliteter og baner klubberne har. Det skal i forhold til dette punkt siges, at det er meget svært at komme med nogle generaliserende konklusioner, da de forskellige konstruktioner, som klubberne indgår i, med eksempelvis kommunale, private og selvejende institutioner hver især har deres egen egenart. Fra et overordnet perspektiv ser det ud til, at der er en del klubber, der enten har, eller i overskuelig fremtid regner med at få et facilitetsproblem. Det vil med andre ord sige, at de ikke har et tilstrækkeligt antal baner i forhold til at kunne servicere deres medlemmer, som de ønsker. Samtidig er der mange af ejerne af banerne, uafhængigt af hvilken form for ejerskab der er tale om, der ikke er interesseret i squash, ud over at det kan virke som en indtægtskilde (for kommunen, centret, den private baneejer eller den anden forening man er en del af). Anbefalinger: - - Lav længerevarende aftaler med ejeren af banerne med henblik på at sikre ro omkring klubben og dens virke, også selv om man mener, at man pt. har et godt forhold til ejerne. - Indgå i en tæt dialog med udlejer, så både klubbens og udlejers forventninger stemmer overens. - Lav en plan over, hvordan det økonomiske råderum, efter at baneejer er betalt og tilskud fra kommunen er modtager, hænger sammen med klubbens visioner om aktivitetsniveau og lignende.

5 - Tænk langsigtet. Det ser det ud til, at man opnår fordele de steder, hvor man har et godt forhold til kommunen, og hvor man engagerer sig i at være repræsenteret i de organer, hvor det øvrige foreningsliv mødes. Juniorer og børn/unge Dansk juniorsquash står for tiden stærkt, og der er stor succes med dels at arrangere Junior Grand Prix, JGP, og Bobby Boast turneringer. Denne udvikling er selvfølgelig glædelig. Men samtidig er der i klubberne en begrundet frygt for, at man mister mange af de yngre medlemmer, når de skal gå fra at være en del af JGPturneringerne og til at være seniorspillere. Samtidig er der i flere klubber en frygt for at miste unge medlemmer, når de fraflytter lokalområdet i forbindelse med uddannelsesvalg. I begge tilfælde er der et ønske om, at forbundet søger at iværksætte tiltag til at hindre dette medlemsfrafald. Det kan dels være ved at lave en anden overgang fra junior- til seniorrækkerne, dels ved at overveje at lave en ny form for medlemsskab af squashklubber, så man kan forblive medlem på lokalt niveau. Bobby Boast har den fordel, at det kan afvikles over en dag, og at det dermed ikke stiller de samme logistiske udfordringer for arrangører såvel som deltagere. Det er dermed et glimrende tiltag for at få helt unge til at spille turneringer. Blandt mange af forbundets klubber er der et ønske om at få flere unge medlemmer. Det er på alle måder glædeligt. Samtidig er der stor lyst til at afprøve forskellige modeller for, hvordan man kan få flere unge medlemmer. Der er således fra flere klubbers side et ønske om, at man i samarbejde med forbundet laver en aftale med en lokal skole eller uddannelsesinstitution. Nogle klubber har også pæn succes med at lave arrangementer for lokale skoler, eksempelvis i forbindelse med skolestart. I forbindelse med dette og andre projekter er der et ønske om, at forbundet har et sæt af ketchers, bolde og sikkerhedsudstyr, som klubber kan låne. Anbefalinger: - Få etableret et fast juniortræningstilbud i klubben. - At relevante klubber og forbund sammen laver lokalt tilrettede projekter, hvor klubber laver et samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution. - At forbundet kommer til at ligge inde med relevant udstyr, som klubberne kan låne. Træning Træningen og træningssamlingerne er en meget central del af klubbernes daglige virke. Det er ofte den eneste gang, hvor man får mulighed for at møde andre medlemmer. Klubberne har således generelt set gode erfaringer med at gennemføre træning. Samtidig er der dog forskellige ting, der kan blive bedre. Der er fra flere klubbers side et ønske om, at forbundet på deres hjemmeside tilbyder n trænerbank, hvorigennem trænere kan kontaktes med henblik på at komme ud og forestå træningen i klubberne. Denne træning skal ses som et supplement til den træning, som klubberne selv gennemfører.

6 Samtidig har flere klubber et ønske om, at der på forbundets hjemmeside ligger eksempler på, hvordan en træning kan gennemføres. Dette skal være en hjælp til både erfarne trænere, der på den måde kan lette deres arbejde, og til nye trænere, der dermed kan få inspiration til at tilrettelægge en træning. Anbefalinger: - En struktureret træning med faste tidspunkter er oftest et godt samlepunktfor klubbens medlemmer. - Det kan betale sig at få inspiration udefra, eventuelt ved at investere i at der kommer en træner fra en anden klub og varetager træningen med visse intervaller. Markedsføring og kommunikation Indledningsvist skal det konstateres, at det i mange klubber blev nævnt, at man ønskede et mere aktivt forbund i brugen af hjemmesiden og generelt mere (offentlig) dialog med medlemmerne. Der var således et ønske om, at ansatte og bestyrelsesmedlemmer i stigende grad går ind i debatter og lignende på forbundets hjemmeside. Blandt klubberne har man meget forskellige erfaringer med, hvad det betyder, at markedsføre sig, og med hvordan det skal gøres. Flere klubber ønsker, at forbundet har en kuffert med materiale, som klubberne kan rekvirere i forbindelse med. at man eksempelvis afholder Åbent-hus arrangementer eller deltager i forskellige kulturelle arrangementer. Kufferten skal indeholde forskellige lettilgængeligt materiale, hvor de lokale klubber kan indsætte deres eget logo eller lignende. I samme forbindelse er der et ønske om, at forbundet har standardiserede plakater og lignende, der kan anvendes i forbindelse med turneringsafvikling. I forhold til at bruge hjemmesider er der forskellige erfaringer. Men de steder, hvor medlemmerne bruger klubbens hjemmeside, er der positiv respons. Man får således informeret klubbens medlemmer omkring klubbens forskellige aktiviteter. Mange finder det svært at få medlemmerne til at bruge hjemmesiden til mere end at booke baner. Fra flere klubbers side var der et ønske om, at DSqF bliver (mere) synlig på de sociale medier. Nogle klubbers side mener, at squash bliver markedsført og derfor opfattet som en meget hård sport, hvilket holder nogle potentielle medlemmer væk, måske særligt kvinder. Anbefalinger: - Få etableret en god kontakt til de lokale medier, eksempelvis lokalblade og aviser, den lokale radio. - Få lavet en god hjemmeside og få medlemmerne til at bruge den aktivt Større synlighed af forbundet på de sociale medier

7 Rekruttering/fastholdelse I mange klubber er der en vis frustration over, at den del af medlemmerne, der hører til blandt de mest aktive, dels på turneringsholdene, dels i bestyrelserne, til stadighed bliver ældre. Der er med andre ord oftest ikke tale om nogen kontinuerlig udskiftning. Dette skal ses i relation til, at der samtidig er et problem med hensyn til, at der mange steder sker en udskiftning blandt medlemmerne på 20 % hvert år. Blandt eksemplerne på arrangementer, der dels er med til at holde på klubbens medlemmer, dels kan være med til at skaffe nye medlemmer, er, at man arrangerer netværksdage, hvor en allerede aktiv tager en ikke aktiv squashspiller med. Denne kan så i løbet af nogle gange afprøve spillet med henblik på at se, om det er attraktivt at blive medlem. Andre afholder med succes interne turneringer, hvor man dropper ind. Endelig er der også et eksempel, hvor en klub er en del af et fælleskommunalt projekt, FIT deal, hvor det er muligt for interesserede at få afprøvet at spille squash via en ordning med klippekort. Anbefalinger: - Man skal finde den model der passer for klubben og dens lokalområde. Dette skal afklares i forhold til, hvordan klubben vil udvikle sig. - Der er mange muligheder for at lave enkle projekter, der ikke involverer meget arbejde for den enkelte. Mange af dem kan med fordel afvikles i samarbejde med forbundet. - Indgå i kommunale projekter vedrørende fremme af idræt, hvis der er sådanne projekter. Andet Fra en enkelt klubs side er der et ønske om, at forbundet indhenter oplysninger, der kan være med til at belyse, hvilken økonomi der er inden for henholdsvis elite- og breddeområdet. Dette kan være med til at vejlede andre klubber, der overvejer, om de har penge nok til at gå målrettet ind i elitearbejdet. Overordnet set peger meget af det ovenstående i én retning: hver enkelt klub skal finde ud af, hvor den er nu, hvilke ressourcer (økonomiske, personelle, facilitetsmæssige) den råder over nu og i fremtiden, og hvor den vil hen. Måske vigtigst af alt, hvordan den kommer derhen. Hvordan den enkelte klub vælger at forholde sig til ovenstående spørgsmål kommer an på, om man er interesseret i at udvikle sig, samt på hvilken måde man eventuelt har interesse i at udvikle sig. Hvis man er interesseret i at igangsætte udviklingsforløb, enten for at tilrettelægge klubbens udvikling over længere tid, eller for at få tilrettelagt nogle mindre projekter, der skal løse et eller flere problemer, er forbundet og DIF altid til rådighed med hjælp. Det kan i den forbindelse være en nødvendig øvelse for den enkelte klub at afgøre, hvor stort et projekt man er rede til at indgå i, da erfaringerne viser at udviklingsforløb kan påvirke klubber meget forskelligt. I forhold til ovenstående er det tillige nødvendigt om man i de enkelte klubber primært står over for en problematik der har med fastholdelse at gøre, d henblik på ikke i fremtiden at miste medlemmer, eller om man fokuserer på rekruttering, med henblik på at få flere medlemmer. Anbefalinger: - Få klarlagt, hvad I ønsker i Jeres klub.

8

9 Det enkelte klubbesøg I det følgende kommer der en kort omtale af de enkelte klubber og et resume af, hvad der blev talt om på det pågældende møde. Ved hver klub kommer der afslutningsvis en meget kort SWOT-analyse, hvorunder klubbens status kort præsenteres. Esbjerg Esbjerg Squash Klub har 4 forholdsvis nye baner, beliggende i den indre by. Med flytningen til de nye lokaler er der kommet mange medlemmer til, så man i 2011 var 304 registrerede medlemmer. Bestyrelsen har samtidig fået kræfter til at tænke fremad, og man er i den forbindelse ved at arbejde med at udvikle klubbens strategiske fundament. I forhold til forbundet mener klubben, at Danmarksturneringen og de øvrige turneringer er kerneområdet. Styrker: nye og flotte lokaliteter og en stor bestyrelse Svagheder: hvis bestyrelsen er kørt fast Muligheder: stort opland og god geografisk placering Trusler: om man kan beholde gejsten oven på byggeprojektet Helsinge Helsinge definerer sig selv som en motionsklub, der i et vist omfang hviler i sig selv. Klubben har 4 baner, og ligger i nærheden af en skole og andre idrætsfaciliteter. Man kunne godt tænke sig lidt flere medlemmer, for dels at gøre økonomien bedre, dels at få flere muligheder, eksempelvis at starte op med juniorarbejde. Man mangler dog nogle, der er interesserede i at videreudvikle klubben. Man ville ønske, at forbundet var mere behjælpelig med hensyn til at lave materiale til klubberne, eksempelvis en manual til turneringsafvikling og noget promotionsmateriale. Styrker: veldrevet klub, er kendt i lokalområdet Svagheder: kun få aktive på lederniveau Muligheder: beliggenhed i et idrætsmiljø Trusler: manglende udvikling, stigende husleje (fra lavt niveau) Holbæk Holbæk er en mindre klub, med 45 medlemmer i 2011 og 3 baner. Man har igennem de senere år fået flere nye folk ind i bestyrelsen. De ønsker at udvikle klubben, så den får en juniorafdeling, eksempelvis i samarbejde med en lokal skole. Samtidig arbejder man på at få en bedre økonomi. Den bedre økonomi skal

10 sikre, at man får et bedre forhold til ejeren af banerne, samtidig med at banerne trænger til at blive sat i stand. Samtidig ønsker man sig, at forbundet har noget materiale, der gør det lettere at tage imod nye spillere, og at forbundets bestyrelsesmedlemmer er mere aktive i debatter og lignende. Styrker: nye frivillige ind i bestyrelsen Svagheder: ingen juniorafdeling og mangel på trænere Muligheder: flere medlemmer skal styrke økonomien Trusler: ejerforholdet i relation til banerne Hørsholm Hørsholm har 257 medlemmer i 2011 og 3 baner. Man ser det som opgave at skaffe flere medlemmer, da økonomien er bundet op på, at der skal være 300 medlemmer. Man har også en udfordring i forhold til, at der er stor medlemsudskiftning hvert år. Man vil gerne lave nogle projekter, der involverer børn og unge. Man ville ønske, at forbundet (gen)indførte et nyhedsbrev og dermed var mere aktivt inde i en dialog med klubberne. Styrker: villighed til at indgå i forskellige projekter Svagheder: stor medlemsudskiftning (20 % p.a.) Muligheder: squash i forbindelse med skoler og lignende Trusler: (man mener at) squash bliver markedsført forkert (som en hård sport) Kolding Kolding er en af forbundets største klubber, med 408 medlemmer og 7 baner i Man har været med i Next Step. men trak sig, da det var for omfattende. Man arbejder nu mere ad hoc, uden en overordnet strategi. Man har tidligere satset på elite, det gav omtale, men ingen medlemmer. Det laves der nu om på. Man vil eksempelvis fokusere på at rekruttere på uddannelsesinstitutionerne. Man mener, at forbundet skal kunne levere plakater og lignende til turneringer. Samtidig sker der for mange fejl i forbindelse med turneringsplanlægning med mere. Styrker: en stor og velorganiseret klub. Svagheder: ingen overordnet plan for klubben.

11 Muligheder: rekruttering af aktive fra uddannelsesinstitutionerne Trusler: manglende frivilligt engagement København KSK har 455 medlemmer og 3 baner i Det er en traditionsrig klub, der er sig bevidst om deres historie. Klubben er i den forbindelse udfordret, da man gerne vil vedblive med at være i sine lokaler, der kun består af 3 baner, samtidig med at man gerne vil udvide for at kunne bibeholde sin position og udvide den. Man har eksempelvis ikke meget plads til at lave træning på. Klubben ønsker sig en bedre kommunikation med forbundet, herunder vidensdeling. Samtidig er man interesseret i at vide noget generelt omkring økonomien på squashområdet, især med henblik på eliten. Styrker: traditionsrig og veldrevet klub Svagheder: få baner, økonomien bruges til drift og vedligeholdelse Muligheder: udvidelse i lokalområdet, mange interesserede spillere Trusler: manglende mulighed for udvidelse Randers Randers har 225 medlemmer og 3 baner i Man har ikke noget specifikt fokus, og klubben fungerer forholdsvis stille. Man kunne dog godt tænke sig at få flere medlemmer, især i mellemgruppen, da man har en del både yngre og ældre spillere. Man vil også gerne være bedre til at fastholde allerede aktive spillere. Forbundet bruger man fortrinsvis i forbindelse med Danmarksturneringen. Men man kunne godt tænke sig, at forbundet var med til at sende nogle elitespillere rundt til de klubber, der ikke selv har elitespillere, som inspiration til klubbens medlemmer Styrker: klubben har velorganiserede tilbud Svagheder: fastholdelse af medlemmer Muligheder: stort opland med mange uddannelsesinstitutioner Trusler: ingen samlet plan Silkeborg Silkeborg har 220 medlemmer og 4 baner i Klubben befinder sig et nyere kommunalt ejet idrætscenter. Det er ok, men det begrænser i forbindelse med en eventuel udvidelse af banekapaciteten.

12 Man har et ønske om, at der bliver set på turneringerne, i forhold til at man ønsker færre regler i de lavere rækker. Man har et ønske om at kunne overføre data fra Globus til squashportalen. Man arbejder en del med at få flere yngre aktive og vil gerne arbejde videre med det i samarbejde med forbundet. Forbundet bliver af Silkeborg betragtet som nogle der har med Danmarksturneringen og turneringer i øvrigt at gøre. Styrker: man er med i turneringer og laver forskellige arrangementer Svagheder: man har mistet mange unge medlemmer Muligheder: man er aktive og ønsker at lave arrangementer Trusler: man kan få et facilitetsproblem, hvis man ønsker at udvide Skovbakken Skovbakken har i 2011 ca. 280 medlemmer og 4 baner. Klubben er en underafdeling af Skovbakken Tennis. På trods af at samarbejdet igennem den seneste tid er blevet bedre, giver det nogle begrænsninger. Man har kun et fast antal banetimer til rådighed, som dog synes lavt, og får udbetalt et mindre beløb til at disponere over. Man skaber nogle ressourcer ved at lave firmaarrangementer. Man har dog ikke mulighed for i det omfang, man ønsker det, at lave udvikling med hensyn til eksempelvis at få flere aktive juniorspillere, da man mangler banetider til det. Man ønsker, at forbundet stiller med redskaber til at promovere aktiviteter, fx standardplakater, og at der laves en håndbog for afvikling af turneringer. I det hele taget ønsker Skovbakken, at forbundet dels bliver bedre til at informere om DSqF og DIFs tilbud, dels at forbundet i større grad vil kunne hjælpe klubberne med hensyn til at bruge sociale medier og lignende. Styrker: aktiv bestyrelse, en af kun få klubber i området Svagheder: banekapacitet Muligheder: fortsætte med alternativ indtjening (virksomheder) Trusler: afhængigheden af Skovbakken Tennis Sport 92 Sport 92 har i medlemmer og 6 baner. Man er gået fra at være en klub for unge spillere til at være en voksenklub. En anstrengt økonomi giver udfordringer med hensyn til både at dække bredden og eliten. En konkurrerende klub i nærheden og kommunens fokusering på eliten gør, at man ikke vil/kan sætte kontingenterne op. Man er derfor meget interesserede i, hvordan man kan tjene flere penge, eksempelvis via fordelingsnøglen. Klubben vil meget gerne lave et samarbejde med de lokale skoler. Man er derfor også

13 interesserede i, at forbundet udvikler undervisningsmateriale og eksempelvis har ketchers som klubben kan låne. Styrker: aktiv ledelse og bevidsthed om klubbens situation Svagheder: få frivillige ledere Muligheder: projekter i lokalområdet med skoler og lignende Trusler: stor husleje og få muligheder for at sætte kontingentet op Struer Struer har 3 baner og 91 medlemmer i Klubben har i dag en forholdsvis dyr husleje, men håber at kunne være med i et byggeprojekt i et lokalt idrætscenter. Man har igennem de seneste år fået flere nye medlemmer, og mange der er aktive. De mange unge i klubben betyder, at man har et positivt problem i forhold til mangel på trænere. En lokal satsning på skoler har givet mange nye medlemmer. Man ønsker sig, at forbundet laver flere tiltag, hvor der er fokus på det sociale, samtidig med at man ønsker hjælp til at mindske tabet af unge, der stopper, når de fraflytter byen. I det hele taget skal forbundet blive bedre til at promovere dets tilbud til klubberne. Styrker: man har let ved at få (yngre) medlemmer, eksempelvis via skolesquash Svagheder: man mister en del spiller ved fraflytning Muligheder: man er interesseret i at lave forskellige arrangementer Trusler: man sidder pt. med en stor husleje Svanen Svanen har 262 medlemmer i 2011 og 4 baner. Klubben er en sammenlægning af tre tidligere klubber, der alle spillede i samme hal. Man er sig bevidst om, at man er en social klub, hvor der er fokus på motion. Man har en god men skrøbelig aftale med den lokale hal, hvilket giver klubben en god økonomi. Man vil dog gerne formalisere aftalen lidt mere, så der er sikkerhed længere tid frem. Man har træningstilbud, men ikke for juniorer. Der er ingen, der har vist interesse for at igangsætte det. Man ønsker, at forbundet prioriterer aktivitet lidt mere i forhold til ranglisterne. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt med tre damer på holdene, der skal være fire. Man vil også gerne have forbundets hjælp til at etablere juniorsquash. Styrker: en social klub med stort opland og billigt kontingent

14 Svagheder: det er svært at få frivillige til at videreudvikle klubben Muligheder: bedre aftale med kommunen og flere projekter Trusler: at man ikke får formaliseret den gode aftale med kommunen Sønderborg Sønderborg har i baner og 248 medlemmer. Klubben har ændret sig fra at være en eliteklub til nu at være en breddeklub. Man har den udfordring, at det dels er de samme, der trækker alt i klubben, samtidig med at man har en sårbar økonomi. Man vil derfor gerne have flere medlemmer. Man arrangerer squash om sommeren med pæn succes og i forbindelse med skolestart. Samtidig vil man gerne gøre klubbens medlemmer mere interesserede i at bruge klubbens hjemmeside. Man ønsker sig, at forbundet vil lave mere vidensdeling, herunder udsende nyhedsbreve, sms-servise, og have en mere informativ hjemmeside. Styrker: man er en traditionsrig klub Svagheder: det er de samme, der er aktive omkring de fleste ting Muligheder: øge det lokale kendskab og indgå i projekter Trusler: en forholdsvis skrøbelig økonomi TKC Klubben har to baner og 119 medlemmer i Man har et stort opland. Man er i en fælles bestyrelse sammen med badminton. Man har gode træningstilbud for juniorer, begyndere og øvede, samtidig med at man laver en succesfuld drop-in turnering. Man mangler dog at få uddannet en træner. Klubben har den oplevelse, at sporten markedsføres forkert, da det hele tiden fremtræder, at det er hårdt at spille squash. Styrker: man er en lille klub, men er startet godt op Svagheder: om man kan blive ved at holde gejsten og klare sig med to baner Muligheder: man har et stort opland Trusler: at miste medlemmer og ikke have energi til at iværksætte projekter Viborg Viborg har i baner og 177 medlemmer. Klubben fik et vendepunkt, da man i 2010 laver et åbent hus arrangement, der er slået op i radio og aviser. Nu er der træning for unge, motionister og øvede. Samtidig

15 har klubben involveret sig i FIT deal, der er et system med klippekort. Man har også fået en ny hjemmeside, en stor bestyrelse, og gennemgået et godt klubudviklingsforløb. Endelig har klubben en fornuftig økonomi. Man kunne godt tænke sig at få flere medlemmer og dermed også at få flere baner. Det skal ske i forbindelse med, at det idrætscenter, som klubben ligger i skal renoveres i Styrker: man har fået en stor og proaktiv bestyrelse Svagheder: om man kan bibeholde den gode gejst Muligheder: man ligger i en kommune, der er velvillig over for klubben Trusler: de få baner OSMK OSMK har i medlemmer, hvoraf de 10 er juniorspillere. 90 % er herrespillere og 10 % er damespillere, så OSMK har desværre været nødt til at lukke et damehold, og har heller ikke noget særlig tilbud til juniorerne. OSMK lejer sig ind i fitnesscenter, Exercize, hvor de har 5 baner. Der er altid mulighed for at få mere banetid, så OSMK er tilfredse med deres aftale, og de kan med nuværende godt rumme flere medlemmer uden at der skal ændres i lejeaftalen. OSMK afholder chalengers og DM for veteran. OSMK har været gennem next step udviklingsforløb, som dog afsluttede lidt afbrudt, da det blev for omfangsrigt. Styrker: god aftale med udlejer, så god banekapacitet i forhold til beliggenhed i fitnesscenter Svagheder: manglende tilbud til damer og ungdom Muligheder: Udbyde dame- og juniortræning Trusler: Manglende ressourcer til fastholdelse Thy Thy er en juniorklub, og Thy avler nogle af Dk's bedste spillere. Thy er konservativ, men de unge er tilfredse, og Thy er vokset fra 10 juniorspillere ved start i 2006 og har nu 60 juniorspillere og har også erkendt, at de er en juniorklub, og det er ok. Thy er meget aktive på juniorsiden og har mange tiltag i forbindelse med deres junorer, som gerne selv tager del i iværksættelsen. Deltager i JGP samt afholder BobbyBoast. Styrker: Thy er gode til at få de unge til at spille squash på trods af beliggenhed Svagheder: fastholdelse når de unger rejser fra byen

16 Muligheder: Udarbejde et koncept, som gør det muligt at fastholde tilknytningen til Thy Squash på trods af at de unge flytter fra byen for at studere mm. Trusler: Fastholdelse ved fraflytning

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning Programmet - bemærkninger - der er ikke planlagt damekampe i Skovbakken - der fremgår 1 oversidder hos damerne for at kunne bevare overblikket - der er en weekend fredag/lørdag og en weekend lørdag/søndag

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning Programmet - bemærkninger - der er ikke planlagt damekampe i Kolding - der fremgår 1 oversidder hos hos både damerne og herrerne for at kunne bevare overblikket - der er overnatning 2 gange på hver side

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Sponsormateriale Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Kære potentielle samarbejdspartner I sidder nu med Sønderborg Floorball Clubs sponsormateriale i hænderne. Med dette

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Aars Tennis Klub af 1913

Aars Tennis Klub af 1913 Aars Tennis Klub af 1913 BESTYRELSESREFERAT 20-11-2010 Til stede: Poul Erik Pedersen(PEP), Jørgen Jensen(JJ), Finn Lund Pedersen(FLP), Gert Rasmussen(GR), René Bloksgaard(RB), Bolette Kristensen(BK), Anette

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere