Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen"

Transkript

1 Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash. 15 af klubberne valgte at tage imod tilbuddet. Disse besøg blev indledt i efteråret 2011 og afsluttet i foråret I denne skrivelse opsummeres den viden, der blev indhentet i forbindelse med besøgene. Squashklubberne ved utroligt meget om at skabe spændende og attraktive tilbud til deres medlemmer, men meget af denne viden risikerer at forblive lokalt, hvor den i modsat fald måske kunne have gjort gavn. DSqF ønsker med denne skrivelse om Next Stop at bidrage til at sprede denne viden mellem forbund og klubber, samt klubberne imellem. Next Stop har givet masser af gode idéer, hvor bestyrelsen vil forsøge at følge op på nogle af dem, imens andre idéer med denne skrivelse sendes videre til klubberne. De kan så overveje, om de vil gøre brug af dem. Det er ude i klubberne, at arbejdet med at øge aktivitetsniveauet skal ske. Forbundets primære rolle er at man gennem dets ansatte og bestyrelsen skal hjælpe dette på vej. På den baggrund vil forbundsbestyrelsen og forbundets ansatte gerne fortsætte med en tæt dialog med klubberne. Rapporten er således opdelt, at der først kommer en områdeopdelt oplistning af de forslag, som klubberne bød ind med på besøgene. Herefter følger bestyrelsens kommentarer på de ting, som den vil tage op og arbejde videre med. Til sidst kommer et resume fra mødet i hver klub God læselyst Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

2 Indhold Samlede forslag... 3 Forbundsniveau... 3 Individuelle turneringer... 3 Danmarksturneringen... 3 Andet... 4 Klubniveau... 4 Baner og faciliteter... 4 Juniorer og børn/unge... 5 Træning... 5 Markedsføring og kommunikation... 6 Rekruttering/fastholdelse... 7 Andet... 7 Det enkelte klubbesøg... 9 Esbjerg... 9 Helsinge... 9 Holbæk... 9 Hørsholm Kolding København Randers Silkeborg Skovbakken Sport Struer Svanen Sønderborg TKC Viborg... 14

3 Samlede forslag Dette afsnit er en sammenskrivning af de forslag, der er kommet i forbindelse med Next Stop. Det skal dog påpeges, at de enkelte forslag skal tages med et vist forbehold, da det er meget svært at generalisere fra en klub til en anden. Da de enkelte klubbers lokale virkelighed er for forskellig. På den baggrund vil det blive pointeret, når der er tale om generaliserende forslag. Forbundsniveau Individuelle turneringer Det blev pointeret, at man skulle arbejde hen mod at overføre den glæde og positivitet, der omgærder JGP til også at omfatte seniorturneringerne. Dette kunne eventuelt sikres ved, at man i fremtiden dels afholder færre turneringer, dels afholder dem som en serie, hvor man afslutter serien med en finaleturnering. Fra en enkelt klubs side var der et ønske om, at ranglisten i højere grad end nu, fremadrettet kommer til at tilgodese aktivitet, da der ikke nu, ifølge klubben, er det store incitament til at deltage i ret mange turneringer. 1 Anbefalinger: - At man på et overordnet plan tager stilling til, om de individueller turneringer, med hensyn til antal og turneringsudformning (antal dage, placering på året) passer ind i forbundets og klubbernes øvrige kalender. Danmarksturneringen Danmarksturneringen bliver af de fleste klubber opfattet som værende squashforbundets egentlige berettigelse. Enkelte klubber pointerer således, at Danmarksturneringen er den eneste grund til, at de er medlemmer af DSqF. Dette er nævnt for at beskrive, hvilken position dette område har. Overordnet set så var der (da Next Stop blev gennemført) en del kritik af, at det var for omstændeligt at operere i tilmeldingssystemet. Man ser gerne, at der sker en formalisering af den måde, hvorpå systemet virker, så der udsendes bekræftelser med mere på de rettelser, som man laver i systemet. Samtidig ønskes der en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med tvivlsspørgsmål og generel planlægning. Der er fra flere klubbers side en indikation af, at de regler der er for Danmarksturneringen, især i de lavere rækker, er for restrektive, g at det med disse regler bliver unødigt kompliceret at stille hold i disse rækker. I forbindelse med overgangen til at spille med henholdsvis en dame- og en herrerække bliver det fra nogle sider pointeret, at der er gået noget socialt tabt. Der er i den forbindelse forslag fremme om, at man kunne gå over til dels at spille færre holdrunder, dels at de enkelte holdrunder kunne omfatte flere hold. Dermed ville der også både blive mere tid til at se de andres kampe og slappe af, da man så ikke altid skal dømme 1 På forårets TU møde blev der vedtaget ændringer, som sigter mod netop dette. Se bl.a. Turneringsudvalgets skrivelse d. dd/mm/yyyy.

4 en kamp, når man ikke selv spiller. Samtidig blev det fra en enkelt side kritiseret, at et damehold består af tre, og ikke fire spillere. Der var generelt set positive bemærkninger til, at det nu er muligt at afvikle kampe på hverdagsaftener. Der var dog samtidig fra et par klubber et ønske om, at turneringen generelt set blev afviklet over færre runder. Anbefalinger: - At man laver en vision for, hvordan Danmarksturneringen skal udvikle sig i de kommende år, og hvad der skal ske, for at denne målsætning opfyldes. - At klubberne aktivt går ind i relevante udvalg med henblik på at forenkle og tilrette de regler, som efter deres opfattelse besværliggør deltagelse i Danmarksturneringen. Andet Nogle klubber gav udtryk for, at Next Step projektet havde været for omfattende for klubben. Anbefalinger - Overvej, om der kan tilbydes andre former for klubudvikling, som kan være enten mere trinvise eller ganske enkelt mindre omfattende. Klubniveau Baner og faciliteter Et af de gennemgående temaer på Next Stop var, hvilke ejerforhold og hvilken adgang til faciliteter og baner klubberne har. Det skal i forhold til dette punkt siges, at det er meget svært at komme med nogle generaliserende konklusioner, da de forskellige konstruktioner, som klubberne indgår i, med eksempelvis kommunale, private og selvejende institutioner hver især har deres egen egenart. Fra et overordnet perspektiv ser det ud til, at der er en del klubber, der enten har, eller i overskuelig fremtid regner med at få et facilitetsproblem. Det vil med andre ord sige, at de ikke har et tilstrækkeligt antal baner i forhold til at kunne servicere deres medlemmer, som de ønsker. Samtidig er der mange af ejerne af banerne, uafhængigt af hvilken form for ejerskab der er tale om, der ikke er interesseret i squash, ud over at det kan virke som en indtægtskilde (for kommunen, centret, den private baneejer eller den anden forening man er en del af). Anbefalinger: - - Lav længerevarende aftaler med ejeren af banerne med henblik på at sikre ro omkring klubben og dens virke, også selv om man mener, at man pt. har et godt forhold til ejerne. - Indgå i en tæt dialog med udlejer, så både klubbens og udlejers forventninger stemmer overens. - Lav en plan over, hvordan det økonomiske råderum, efter at baneejer er betalt og tilskud fra kommunen er modtager, hænger sammen med klubbens visioner om aktivitetsniveau og lignende.

5 - Tænk langsigtet. Det ser det ud til, at man opnår fordele de steder, hvor man har et godt forhold til kommunen, og hvor man engagerer sig i at være repræsenteret i de organer, hvor det øvrige foreningsliv mødes. Juniorer og børn/unge Dansk juniorsquash står for tiden stærkt, og der er stor succes med dels at arrangere Junior Grand Prix, JGP, og Bobby Boast turneringer. Denne udvikling er selvfølgelig glædelig. Men samtidig er der i klubberne en begrundet frygt for, at man mister mange af de yngre medlemmer, når de skal gå fra at være en del af JGPturneringerne og til at være seniorspillere. Samtidig er der i flere klubber en frygt for at miste unge medlemmer, når de fraflytter lokalområdet i forbindelse med uddannelsesvalg. I begge tilfælde er der et ønske om, at forbundet søger at iværksætte tiltag til at hindre dette medlemsfrafald. Det kan dels være ved at lave en anden overgang fra junior- til seniorrækkerne, dels ved at overveje at lave en ny form for medlemsskab af squashklubber, så man kan forblive medlem på lokalt niveau. Bobby Boast har den fordel, at det kan afvikles over en dag, og at det dermed ikke stiller de samme logistiske udfordringer for arrangører såvel som deltagere. Det er dermed et glimrende tiltag for at få helt unge til at spille turneringer. Blandt mange af forbundets klubber er der et ønske om at få flere unge medlemmer. Det er på alle måder glædeligt. Samtidig er der stor lyst til at afprøve forskellige modeller for, hvordan man kan få flere unge medlemmer. Der er således fra flere klubbers side et ønske om, at man i samarbejde med forbundet laver en aftale med en lokal skole eller uddannelsesinstitution. Nogle klubber har også pæn succes med at lave arrangementer for lokale skoler, eksempelvis i forbindelse med skolestart. I forbindelse med dette og andre projekter er der et ønske om, at forbundet har et sæt af ketchers, bolde og sikkerhedsudstyr, som klubber kan låne. Anbefalinger: - Få etableret et fast juniortræningstilbud i klubben. - At relevante klubber og forbund sammen laver lokalt tilrettede projekter, hvor klubber laver et samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution. - At forbundet kommer til at ligge inde med relevant udstyr, som klubberne kan låne. Træning Træningen og træningssamlingerne er en meget central del af klubbernes daglige virke. Det er ofte den eneste gang, hvor man får mulighed for at møde andre medlemmer. Klubberne har således generelt set gode erfaringer med at gennemføre træning. Samtidig er der dog forskellige ting, der kan blive bedre. Der er fra flere klubbers side et ønske om, at forbundet på deres hjemmeside tilbyder n trænerbank, hvorigennem trænere kan kontaktes med henblik på at komme ud og forestå træningen i klubberne. Denne træning skal ses som et supplement til den træning, som klubberne selv gennemfører.

6 Samtidig har flere klubber et ønske om, at der på forbundets hjemmeside ligger eksempler på, hvordan en træning kan gennemføres. Dette skal være en hjælp til både erfarne trænere, der på den måde kan lette deres arbejde, og til nye trænere, der dermed kan få inspiration til at tilrettelægge en træning. Anbefalinger: - En struktureret træning med faste tidspunkter er oftest et godt samlepunktfor klubbens medlemmer. - Det kan betale sig at få inspiration udefra, eventuelt ved at investere i at der kommer en træner fra en anden klub og varetager træningen med visse intervaller. Markedsføring og kommunikation Indledningsvist skal det konstateres, at det i mange klubber blev nævnt, at man ønskede et mere aktivt forbund i brugen af hjemmesiden og generelt mere (offentlig) dialog med medlemmerne. Der var således et ønske om, at ansatte og bestyrelsesmedlemmer i stigende grad går ind i debatter og lignende på forbundets hjemmeside. Blandt klubberne har man meget forskellige erfaringer med, hvad det betyder, at markedsføre sig, og med hvordan det skal gøres. Flere klubber ønsker, at forbundet har en kuffert med materiale, som klubberne kan rekvirere i forbindelse med. at man eksempelvis afholder Åbent-hus arrangementer eller deltager i forskellige kulturelle arrangementer. Kufferten skal indeholde forskellige lettilgængeligt materiale, hvor de lokale klubber kan indsætte deres eget logo eller lignende. I samme forbindelse er der et ønske om, at forbundet har standardiserede plakater og lignende, der kan anvendes i forbindelse med turneringsafvikling. I forhold til at bruge hjemmesider er der forskellige erfaringer. Men de steder, hvor medlemmerne bruger klubbens hjemmeside, er der positiv respons. Man får således informeret klubbens medlemmer omkring klubbens forskellige aktiviteter. Mange finder det svært at få medlemmerne til at bruge hjemmesiden til mere end at booke baner. Fra flere klubbers side var der et ønske om, at DSqF bliver (mere) synlig på de sociale medier. Nogle klubbers side mener, at squash bliver markedsført og derfor opfattet som en meget hård sport, hvilket holder nogle potentielle medlemmer væk, måske særligt kvinder. Anbefalinger: - Få etableret en god kontakt til de lokale medier, eksempelvis lokalblade og aviser, den lokale radio. - Få lavet en god hjemmeside og få medlemmerne til at bruge den aktivt Større synlighed af forbundet på de sociale medier

7 Rekruttering/fastholdelse I mange klubber er der en vis frustration over, at den del af medlemmerne, der hører til blandt de mest aktive, dels på turneringsholdene, dels i bestyrelserne, til stadighed bliver ældre. Der er med andre ord oftest ikke tale om nogen kontinuerlig udskiftning. Dette skal ses i relation til, at der samtidig er et problem med hensyn til, at der mange steder sker en udskiftning blandt medlemmerne på 20 % hvert år. Blandt eksemplerne på arrangementer, der dels er med til at holde på klubbens medlemmer, dels kan være med til at skaffe nye medlemmer, er, at man arrangerer netværksdage, hvor en allerede aktiv tager en ikke aktiv squashspiller med. Denne kan så i løbet af nogle gange afprøve spillet med henblik på at se, om det er attraktivt at blive medlem. Andre afholder med succes interne turneringer, hvor man dropper ind. Endelig er der også et eksempel, hvor en klub er en del af et fælleskommunalt projekt, FIT deal, hvor det er muligt for interesserede at få afprøvet at spille squash via en ordning med klippekort. Anbefalinger: - Man skal finde den model der passer for klubben og dens lokalområde. Dette skal afklares i forhold til, hvordan klubben vil udvikle sig. - Der er mange muligheder for at lave enkle projekter, der ikke involverer meget arbejde for den enkelte. Mange af dem kan med fordel afvikles i samarbejde med forbundet. - Indgå i kommunale projekter vedrørende fremme af idræt, hvis der er sådanne projekter. Andet Fra en enkelt klubs side er der et ønske om, at forbundet indhenter oplysninger, der kan være med til at belyse, hvilken økonomi der er inden for henholdsvis elite- og breddeområdet. Dette kan være med til at vejlede andre klubber, der overvejer, om de har penge nok til at gå målrettet ind i elitearbejdet. Overordnet set peger meget af det ovenstående i én retning: hver enkelt klub skal finde ud af, hvor den er nu, hvilke ressourcer (økonomiske, personelle, facilitetsmæssige) den råder over nu og i fremtiden, og hvor den vil hen. Måske vigtigst af alt, hvordan den kommer derhen. Hvordan den enkelte klub vælger at forholde sig til ovenstående spørgsmål kommer an på, om man er interesseret i at udvikle sig, samt på hvilken måde man eventuelt har interesse i at udvikle sig. Hvis man er interesseret i at igangsætte udviklingsforløb, enten for at tilrettelægge klubbens udvikling over længere tid, eller for at få tilrettelagt nogle mindre projekter, der skal løse et eller flere problemer, er forbundet og DIF altid til rådighed med hjælp. Det kan i den forbindelse være en nødvendig øvelse for den enkelte klub at afgøre, hvor stort et projekt man er rede til at indgå i, da erfaringerne viser at udviklingsforløb kan påvirke klubber meget forskelligt. I forhold til ovenstående er det tillige nødvendigt om man i de enkelte klubber primært står over for en problematik der har med fastholdelse at gøre, d henblik på ikke i fremtiden at miste medlemmer, eller om man fokuserer på rekruttering, med henblik på at få flere medlemmer. Anbefalinger: - Få klarlagt, hvad I ønsker i Jeres klub.

8

9 Det enkelte klubbesøg I det følgende kommer der en kort omtale af de enkelte klubber og et resume af, hvad der blev talt om på det pågældende møde. Ved hver klub kommer der afslutningsvis en meget kort SWOT-analyse, hvorunder klubbens status kort præsenteres. Esbjerg Esbjerg Squash Klub har 4 forholdsvis nye baner, beliggende i den indre by. Med flytningen til de nye lokaler er der kommet mange medlemmer til, så man i 2011 var 304 registrerede medlemmer. Bestyrelsen har samtidig fået kræfter til at tænke fremad, og man er i den forbindelse ved at arbejde med at udvikle klubbens strategiske fundament. I forhold til forbundet mener klubben, at Danmarksturneringen og de øvrige turneringer er kerneområdet. Styrker: nye og flotte lokaliteter og en stor bestyrelse Svagheder: hvis bestyrelsen er kørt fast Muligheder: stort opland og god geografisk placering Trusler: om man kan beholde gejsten oven på byggeprojektet Helsinge Helsinge definerer sig selv som en motionsklub, der i et vist omfang hviler i sig selv. Klubben har 4 baner, og ligger i nærheden af en skole og andre idrætsfaciliteter. Man kunne godt tænke sig lidt flere medlemmer, for dels at gøre økonomien bedre, dels at få flere muligheder, eksempelvis at starte op med juniorarbejde. Man mangler dog nogle, der er interesserede i at videreudvikle klubben. Man ville ønske, at forbundet var mere behjælpelig med hensyn til at lave materiale til klubberne, eksempelvis en manual til turneringsafvikling og noget promotionsmateriale. Styrker: veldrevet klub, er kendt i lokalområdet Svagheder: kun få aktive på lederniveau Muligheder: beliggenhed i et idrætsmiljø Trusler: manglende udvikling, stigende husleje (fra lavt niveau) Holbæk Holbæk er en mindre klub, med 45 medlemmer i 2011 og 3 baner. Man har igennem de senere år fået flere nye folk ind i bestyrelsen. De ønsker at udvikle klubben, så den får en juniorafdeling, eksempelvis i samarbejde med en lokal skole. Samtidig arbejder man på at få en bedre økonomi. Den bedre økonomi skal

10 sikre, at man får et bedre forhold til ejeren af banerne, samtidig med at banerne trænger til at blive sat i stand. Samtidig ønsker man sig, at forbundet har noget materiale, der gør det lettere at tage imod nye spillere, og at forbundets bestyrelsesmedlemmer er mere aktive i debatter og lignende. Styrker: nye frivillige ind i bestyrelsen Svagheder: ingen juniorafdeling og mangel på trænere Muligheder: flere medlemmer skal styrke økonomien Trusler: ejerforholdet i relation til banerne Hørsholm Hørsholm har 257 medlemmer i 2011 og 3 baner. Man ser det som opgave at skaffe flere medlemmer, da økonomien er bundet op på, at der skal være 300 medlemmer. Man har også en udfordring i forhold til, at der er stor medlemsudskiftning hvert år. Man vil gerne lave nogle projekter, der involverer børn og unge. Man ville ønske, at forbundet (gen)indførte et nyhedsbrev og dermed var mere aktivt inde i en dialog med klubberne. Styrker: villighed til at indgå i forskellige projekter Svagheder: stor medlemsudskiftning (20 % p.a.) Muligheder: squash i forbindelse med skoler og lignende Trusler: (man mener at) squash bliver markedsført forkert (som en hård sport) Kolding Kolding er en af forbundets største klubber, med 408 medlemmer og 7 baner i Man har været med i Next Step. men trak sig, da det var for omfattende. Man arbejder nu mere ad hoc, uden en overordnet strategi. Man har tidligere satset på elite, det gav omtale, men ingen medlemmer. Det laves der nu om på. Man vil eksempelvis fokusere på at rekruttere på uddannelsesinstitutionerne. Man mener, at forbundet skal kunne levere plakater og lignende til turneringer. Samtidig sker der for mange fejl i forbindelse med turneringsplanlægning med mere. Styrker: en stor og velorganiseret klub. Svagheder: ingen overordnet plan for klubben.

11 Muligheder: rekruttering af aktive fra uddannelsesinstitutionerne Trusler: manglende frivilligt engagement København KSK har 455 medlemmer og 3 baner i Det er en traditionsrig klub, der er sig bevidst om deres historie. Klubben er i den forbindelse udfordret, da man gerne vil vedblive med at være i sine lokaler, der kun består af 3 baner, samtidig med at man gerne vil udvide for at kunne bibeholde sin position og udvide den. Man har eksempelvis ikke meget plads til at lave træning på. Klubben ønsker sig en bedre kommunikation med forbundet, herunder vidensdeling. Samtidig er man interesseret i at vide noget generelt omkring økonomien på squashområdet, især med henblik på eliten. Styrker: traditionsrig og veldrevet klub Svagheder: få baner, økonomien bruges til drift og vedligeholdelse Muligheder: udvidelse i lokalområdet, mange interesserede spillere Trusler: manglende mulighed for udvidelse Randers Randers har 225 medlemmer og 3 baner i Man har ikke noget specifikt fokus, og klubben fungerer forholdsvis stille. Man kunne dog godt tænke sig at få flere medlemmer, især i mellemgruppen, da man har en del både yngre og ældre spillere. Man vil også gerne være bedre til at fastholde allerede aktive spillere. Forbundet bruger man fortrinsvis i forbindelse med Danmarksturneringen. Men man kunne godt tænke sig, at forbundet var med til at sende nogle elitespillere rundt til de klubber, der ikke selv har elitespillere, som inspiration til klubbens medlemmer Styrker: klubben har velorganiserede tilbud Svagheder: fastholdelse af medlemmer Muligheder: stort opland med mange uddannelsesinstitutioner Trusler: ingen samlet plan Silkeborg Silkeborg har 220 medlemmer og 4 baner i Klubben befinder sig et nyere kommunalt ejet idrætscenter. Det er ok, men det begrænser i forbindelse med en eventuel udvidelse af banekapaciteten.

12 Man har et ønske om, at der bliver set på turneringerne, i forhold til at man ønsker færre regler i de lavere rækker. Man har et ønske om at kunne overføre data fra Globus til squashportalen. Man arbejder en del med at få flere yngre aktive og vil gerne arbejde videre med det i samarbejde med forbundet. Forbundet bliver af Silkeborg betragtet som nogle der har med Danmarksturneringen og turneringer i øvrigt at gøre. Styrker: man er med i turneringer og laver forskellige arrangementer Svagheder: man har mistet mange unge medlemmer Muligheder: man er aktive og ønsker at lave arrangementer Trusler: man kan få et facilitetsproblem, hvis man ønsker at udvide Skovbakken Skovbakken har i 2011 ca. 280 medlemmer og 4 baner. Klubben er en underafdeling af Skovbakken Tennis. På trods af at samarbejdet igennem den seneste tid er blevet bedre, giver det nogle begrænsninger. Man har kun et fast antal banetimer til rådighed, som dog synes lavt, og får udbetalt et mindre beløb til at disponere over. Man skaber nogle ressourcer ved at lave firmaarrangementer. Man har dog ikke mulighed for i det omfang, man ønsker det, at lave udvikling med hensyn til eksempelvis at få flere aktive juniorspillere, da man mangler banetider til det. Man ønsker, at forbundet stiller med redskaber til at promovere aktiviteter, fx standardplakater, og at der laves en håndbog for afvikling af turneringer. I det hele taget ønsker Skovbakken, at forbundet dels bliver bedre til at informere om DSqF og DIFs tilbud, dels at forbundet i større grad vil kunne hjælpe klubberne med hensyn til at bruge sociale medier og lignende. Styrker: aktiv bestyrelse, en af kun få klubber i området Svagheder: banekapacitet Muligheder: fortsætte med alternativ indtjening (virksomheder) Trusler: afhængigheden af Skovbakken Tennis Sport 92 Sport 92 har i medlemmer og 6 baner. Man er gået fra at være en klub for unge spillere til at være en voksenklub. En anstrengt økonomi giver udfordringer med hensyn til både at dække bredden og eliten. En konkurrerende klub i nærheden og kommunens fokusering på eliten gør, at man ikke vil/kan sætte kontingenterne op. Man er derfor meget interesserede i, hvordan man kan tjene flere penge, eksempelvis via fordelingsnøglen. Klubben vil meget gerne lave et samarbejde med de lokale skoler. Man er derfor også

13 interesserede i, at forbundet udvikler undervisningsmateriale og eksempelvis har ketchers som klubben kan låne. Styrker: aktiv ledelse og bevidsthed om klubbens situation Svagheder: få frivillige ledere Muligheder: projekter i lokalområdet med skoler og lignende Trusler: stor husleje og få muligheder for at sætte kontingentet op Struer Struer har 3 baner og 91 medlemmer i Klubben har i dag en forholdsvis dyr husleje, men håber at kunne være med i et byggeprojekt i et lokalt idrætscenter. Man har igennem de seneste år fået flere nye medlemmer, og mange der er aktive. De mange unge i klubben betyder, at man har et positivt problem i forhold til mangel på trænere. En lokal satsning på skoler har givet mange nye medlemmer. Man ønsker sig, at forbundet laver flere tiltag, hvor der er fokus på det sociale, samtidig med at man ønsker hjælp til at mindske tabet af unge, der stopper, når de fraflytter byen. I det hele taget skal forbundet blive bedre til at promovere dets tilbud til klubberne. Styrker: man har let ved at få (yngre) medlemmer, eksempelvis via skolesquash Svagheder: man mister en del spiller ved fraflytning Muligheder: man er interesseret i at lave forskellige arrangementer Trusler: man sidder pt. med en stor husleje Svanen Svanen har 262 medlemmer i 2011 og 4 baner. Klubben er en sammenlægning af tre tidligere klubber, der alle spillede i samme hal. Man er sig bevidst om, at man er en social klub, hvor der er fokus på motion. Man har en god men skrøbelig aftale med den lokale hal, hvilket giver klubben en god økonomi. Man vil dog gerne formalisere aftalen lidt mere, så der er sikkerhed længere tid frem. Man har træningstilbud, men ikke for juniorer. Der er ingen, der har vist interesse for at igangsætte det. Man ønsker, at forbundet prioriterer aktivitet lidt mere i forhold til ranglisterne. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt med tre damer på holdene, der skal være fire. Man vil også gerne have forbundets hjælp til at etablere juniorsquash. Styrker: en social klub med stort opland og billigt kontingent

14 Svagheder: det er svært at få frivillige til at videreudvikle klubben Muligheder: bedre aftale med kommunen og flere projekter Trusler: at man ikke får formaliseret den gode aftale med kommunen Sønderborg Sønderborg har i baner og 248 medlemmer. Klubben har ændret sig fra at være en eliteklub til nu at være en breddeklub. Man har den udfordring, at det dels er de samme, der trækker alt i klubben, samtidig med at man har en sårbar økonomi. Man vil derfor gerne have flere medlemmer. Man arrangerer squash om sommeren med pæn succes og i forbindelse med skolestart. Samtidig vil man gerne gøre klubbens medlemmer mere interesserede i at bruge klubbens hjemmeside. Man ønsker sig, at forbundet vil lave mere vidensdeling, herunder udsende nyhedsbreve, sms-servise, og have en mere informativ hjemmeside. Styrker: man er en traditionsrig klub Svagheder: det er de samme, der er aktive omkring de fleste ting Muligheder: øge det lokale kendskab og indgå i projekter Trusler: en forholdsvis skrøbelig økonomi TKC Klubben har to baner og 119 medlemmer i Man har et stort opland. Man er i en fælles bestyrelse sammen med badminton. Man har gode træningstilbud for juniorer, begyndere og øvede, samtidig med at man laver en succesfuld drop-in turnering. Man mangler dog at få uddannet en træner. Klubben har den oplevelse, at sporten markedsføres forkert, da det hele tiden fremtræder, at det er hårdt at spille squash. Styrker: man er en lille klub, men er startet godt op Svagheder: om man kan blive ved at holde gejsten og klare sig med to baner Muligheder: man har et stort opland Trusler: at miste medlemmer og ikke have energi til at iværksætte projekter Viborg Viborg har i baner og 177 medlemmer. Klubben fik et vendepunkt, da man i 2010 laver et åbent hus arrangement, der er slået op i radio og aviser. Nu er der træning for unge, motionister og øvede. Samtidig

15 har klubben involveret sig i FIT deal, der er et system med klippekort. Man har også fået en ny hjemmeside, en stor bestyrelse, og gennemgået et godt klubudviklingsforløb. Endelig har klubben en fornuftig økonomi. Man kunne godt tænke sig at få flere medlemmer og dermed også at få flere baner. Det skal ske i forbindelse med, at det idrætscenter, som klubben ligger i skal renoveres i Styrker: man har fået en stor og proaktiv bestyrelse Svagheder: om man kan bibeholde den gode gejst Muligheder: man ligger i en kommune, der er velvillig over for klubben Trusler: de få baner OSMK OSMK har i medlemmer, hvoraf de 10 er juniorspillere. 90 % er herrespillere og 10 % er damespillere, så OSMK har desværre været nødt til at lukke et damehold, og har heller ikke noget særlig tilbud til juniorerne. OSMK lejer sig ind i fitnesscenter, Exercize, hvor de har 5 baner. Der er altid mulighed for at få mere banetid, så OSMK er tilfredse med deres aftale, og de kan med nuværende godt rumme flere medlemmer uden at der skal ændres i lejeaftalen. OSMK afholder chalengers og DM for veteran. OSMK har været gennem next step udviklingsforløb, som dog afsluttede lidt afbrudt, da det blev for omfangsrigt. Styrker: god aftale med udlejer, så god banekapacitet i forhold til beliggenhed i fitnesscenter Svagheder: manglende tilbud til damer og ungdom Muligheder: Udbyde dame- og juniortræning Trusler: Manglende ressourcer til fastholdelse Thy Thy er en juniorklub, og Thy avler nogle af Dk's bedste spillere. Thy er konservativ, men de unge er tilfredse, og Thy er vokset fra 10 juniorspillere ved start i 2006 og har nu 60 juniorspillere og har også erkendt, at de er en juniorklub, og det er ok. Thy er meget aktive på juniorsiden og har mange tiltag i forbindelse med deres junorer, som gerne selv tager del i iværksættelsen. Deltager i JGP samt afholder BobbyBoast. Styrker: Thy er gode til at få de unge til at spille squash på trods af beliggenhed Svagheder: fastholdelse når de unger rejser fra byen

16 Muligheder: Udarbejde et koncept, som gør det muligt at fastholde tilknytningen til Thy Squash på trods af at de unge flytter fra byen for at studere mm. Trusler: Fastholdelse ved fraflytning

Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er

Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er Spørgeskemaundersøgelse Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er November 2012 På juniormødet ved JGP i OSC blev det besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til det efterfølgende

Læs mere

Turneringsplan 2011-2012

Turneringsplan 2011-2012 Turneringsplan 2011-2012 Tidspunkt Division Runde Kamp Hjemmehold Udehold Spillerunde 1 03-09-2011 11:00 Elitedivisionen herrer 1 553 OSC Team Århus 03-09-2011 11:00 Elitedivisionen herrer 1 551 Herlev/Hjorten

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsprocessen DANSK TENNIS FORBUND Guide til klubbens udvikling 13 rigtige Dialog med medlemmerne spørg dem om behov, ønsker og ideer Gode træningstilbud

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017 Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub Generalforsamling 2. november 2017 Året i overskrifter Mange nye medlemmer Kæmpe frivillig indsats Økonomi forbedret Økonomi fortsat presset Atmosfære og engagement Flot

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Indhold Introduktion Vores visioner Vores målsætninger Vores strategi Vores værdier LB som Fremtidens sportsklub Sponsoroplæg Sponsorkoncept Vores sponsorer Introduktion

Læs mere

Forslag til ændringer i elitedivisionen

Forslag til ændringer i elitedivisionen Forslag til ændringer i elitedivisionen Resume Kønsopdeling afskaffes, krydsspil droppes og der er fokus på weekend runder hvor holdene samles i det samme center og spiller på kryds og tværs. Resterende

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere.

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere. Sjællands Tennis Union (SLTU) har (31.12.2013) 115 klubber med i alt 27.915 medlemmer, svarende til 47 % af DTF samlede medlemsskare på 59.389 medlemmer. SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer,

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten Aarhus, 05.09.2012 Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten På forårets TU-møde blev der vedtaget en række ændringer, som sigter på at gøre det mere attraktivt for spillerne i toppen

Læs mere

Generalforsamling FTU den

Generalforsamling FTU den Generalforsamling FTU den 26.02.2013 Præsentationsrunde Velkommen Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.Forelæggelse

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 5. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stjernen Tennis, Odense Kirsten Habicht, TCO, Carstens Tornbjerg, TCO og FTU, Mikkel Schäfer,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

Billede fra holstebro..

Billede fra holstebro.. Billede fra holstebro.. Baggrund for FIT DEAL? Andel regelmæssigt aktive mænd og kvinder i 2007. Fordelt på alder UDFORDRING Stort frafald blandt foreningsaktive særligt: teenagere (13 16 år) forældre

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning Programmet - bemærkninger - der er ikke planlagt damekampe i Skovbakken - der fremgår 1 oversidder hos damerne for at kunne bevare overblikket - der er en weekend fredag/lørdag og en weekend lørdag/søndag

Læs mere

SJÆLLANDS TENNIS UNION. Fremtidens SLTU. Visioner og strategier. År Side 1

SJÆLLANDS TENNIS UNION. Fremtidens SLTU. Visioner og strategier. År Side 1 SJÆLLANDS TENNIS UNION Fremtidens SLTU Visioner og strategier År 2012-2015 Side 1 SLTU i dag SLTU består af Sjælland, Lolland Falster, Bornholm uden København område SLTU er den største union med 32.000

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde.

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. Kvindekonference 2016 RC Odense, 31. januar kl. 11-16 Deltagerlisten nederst 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. 2. Evaluering af turnering

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Kort evaluering af Europamesterskabet i Goalball 2011. Europamesterskabet i Goalball 2011 blev afholdt i uge 42 i 2011 i Assens Kommune.

Kort evaluering af Europamesterskabet i Goalball 2011. Europamesterskabet i Goalball 2011 blev afholdt i uge 42 i 2011 i Assens Kommune. Kort evaluering af Europamesterskabet i Goalball 2011 Europamesterskabet i Goalball 2011 blev afholdt i uge 42 i 2011 i Assens Kommune. Generelt: Der har været stor ros til hele arrangementet fra de deltagende

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten DIF-konference Det frivillige initiativ 23. januar 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Januar 2012 Status: Frivilligheden i dag DIF er Danmarks

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING Skovshoved Idrætsforening (SIF) blev stiftet i 1909 og har siden 1920 ligget på arealerne på Krøyersvej. I dag består SIF af fire afdelinger: fodbold, badminton, tennis og skydning.

Læs mere

Ny aktivitet i din klub? Racketlon. Hvad er racketlon?

Ny aktivitet i din klub? Racketlon. Hvad er racketlon? Ny aktivitet i din klub? 1 Hvad er racketlon? kan kort beskrives som ketsjerspillernes mangekamp. To spillere dyster mod hinanden i bordtennis, badminton, squash og tennis i nævnte rækkefølge og spiller

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg.

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg. Indsendelse #2529 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2529 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge Tennisklub Foreningens CVR nummer 27566820 Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis

Læs mere

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning

Programmet - bemærkninger Praktik om bespisning og overnatning Programmet - bemærkninger - der er ikke planlagt damekampe i Kolding - der fremgår 1 oversidder hos hos både damerne og herrerne for at kunne bevare overblikket - der er overnatning 2 gange på hver side

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere