SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark"

Transkript

1 SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark

2 Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale samarbejdsafale om værsekorielle borger/paienforløb i Region Syddanmark SAM:BO. Pjecen er derfor il brug for dig, der som medarbejder i en kommune, e sygehus eller i almen praksis il daglig er beskæfige med a ilreelægge og koordinere forløb på værs af sekorerne. Den komplee udgave af den regionale samarbejdsafale kan du finde - på og - og i en papirversion i din afdeling eller di område. Denne pjece er udgive af Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen, der også har ansvare for de sundhedsafaler, som samarbejdsafalen bygger på. Pjecen her er den førse udgave, udgive i Vær opmærksom på, når der udkommer en ny udgave. Der er i kommuner og sygehuse bleve uddanne en række nøglepersoner, som har særlig viden om samarbejdsafalen og dens brug. Hvis du har spørgsmål il afalen, skal du ree dem il en af disse nøglepersoner eller il din nærmese leder. Måle for samarbejde om paienforløb Sammenhængende paienforløb Borgeren skal opleve sammenhæng i forløbe allerede fra konaken med den prakiserende læge, over diagnosik og behandling på sygehuse, il borgeren er ilbage i hjemme med eferfølgende rehabiliering. Udgangspunke er den enkeles behov, så behandlingen ilbydes, når behove er der. Udskrivningen begynder ved indlæggelsen For borgere, der modager eller skal modage ydelser efer serviceloven og sundhedsloven, skal enhver udskrivning fra sygehus være afal på forhånd mellem sygehuse og kommunen. Sygehuse skal holde kommunen orienere fra borgerens indlæggelse, især om de krav forløbe forvenes a sille il den kommunale indsas efer udskrivningen. Udskrivning efer end sygehusbehandling skal ske idligs mulig under hensyn il borgerens/paienens ilsand sam sikkerhed og kvalie i forløbe. Sammenhæng og fleksibilie gennem dialog Samarbejdsafalens reningslinier for kommunikaion, ansvar og iniiaiv i forløbene skal anvendes gennem fagpersonernes dialog og fleksibilie i opgaveløsningen il gavn for den enkele borger. Måle med dialogen er a opnå sammenfald mellem færdigbehandlingsidspunk og udskrivningsidspunk. Dialogen skal foregå mellem de fagpersoner, der er involvere i forløbe. Kun hvis der ikke kan nås il enighed, bringes spørgsmål il nærmese ledelsesniveau. Borgeren / paienen inddrages Informaion il borgeren og gerne pårørende mv. - om forløbe skal gives i en dialogbasere form, hvor borgeren kan give udryk for sine holdninger, og hvor der ages hensyn il borgerens ilkendegivelser. De er konakpersonerne i henholdsvis kommuner og på sygehuse sam borgerens egen læge, der giver informaionen, al efer hvor i forløbe man befinder sig.

3 1. Indsasen før ev. ambulan forløb eller indlæggelse Kommunikaion og samarbejde i forbindelse med: Hjemmeplejens forebyggende og opsporende ilag Borgerhenvendelser il egen læge/vaglæge Kommunikaion mellem kommune og prakiserende læge med henblik på ev. forsa opgavevareagelse i kommunen eller henvisning il sygehus KOMMUNENS TILTAG OVER FOR BORGERE I RISIKOGRUPPER Forebyggende ilag i kommunen BORGERE DER IKKE ER I KONTAKT MED KOMMUNEN Borgeren henvender sig il egen læge eller vaglæge Opsporing af borgere med mulig poeniale for sygehusindlæggelse Egen læge kan foreage e opsøgende hjemmebesøg 1.2 KOMMUNENS OBSERVATIONER OG INDSATSER EGEN LÆGES/VAGTLÆGES FØRSTE VURDERING Hjemmeplejen konaker kommunens sygepleje Egen læge/vaglæge foreager undersøgelse 1.3 SYGEPLEJEFAGLIG VURDERING LÆGELIG VURDERING Sygeplejersken vurderer a borgerens behov kan vareages i kommunen Sygeplejersken vurderer a der ages konak il prakiserende læge/vaglæge Lægen vurderer a borgerens behov ev. kan vareages i kommunen Lægen vurderer a borgeren har behov for undersøgelse på sygehus Indlæggelseskonference 1.4. FORTSAT OPGAVEVARETAGELSE I KOMMUNEN HENVISNING TIL SYGEHUS Henvisning il kommunale ilbud Egen læge indlægger borgeren

4 2. Ambulane paienforløb Kommunikaion og samarbejde i forbindelse med: Ambulane paienforløb af korere eller længere varighed. En ambulan paien er en paien der er indskreve i e ambulaorium. Paienforløb i dagafsni berages som ambulan behandling KOMMUNIKATION VED AMBULANTE PATIENTFORLØB Egen læge henviser il sygehuse Sygehuse modager henvisningen 2.2 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Ved førse ambulane konsulaion gennemføres samale med paienen Sygehuse gennemfører diagnosik og behandling Sygehuse orienerer kommune og egen læge 2.3 KOMMUNIKATION VED AFSLUTNING AF ET AMBULANT FORLØB Ved de afsluende ambulane besøg gennemføres samale med paienen For paiener der modager eller skal modage kommunale ydelser, orienerer sygehuse kommunen Paienen afslues Sygehuse orienerer paienens egen læge

5 3. Behandlingsforløb under 24 imer Kommunikaion og samarbejde i forbindelse med: Akue indlæggelsesforløb af under 1 døgns varighed, hvor der ikke er væsenlige ændringer i funkionsevne og hjælpebehov Planlage behandlingsforløb af op il 1 døgns varighed, hvor ændringer i funkionsniveau og hjælpebehov er kend på forhånd De enkele sygehus kan med den enkele kommune afale, a den følgende procedure kan anvendes ved indlæggelser op il 2 døgns varighed KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSE Egen læge henviser il sygehuse Ved planlage behandlingsforløb orienerer sygehuse kommunen 3.2 Paiener der er kend i de kommunale omsorgssysem Sygehuse modager og regisrerer paienen Advis afsendes Paiener der ikke er kend i de kommunale omsorgssysem Sygehuse modager og regisrerer paienen Indlæggelsen regisreres i de kommunale sysem 3.3 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØB Sygehuse gennemfører indlæggelsessamale med paienen Sygehuse gennemfører diagnosik og behandling

6 3. Behandlingsforløb under 24 imer KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Forberedelse af udskrivning af paiener kend af kommunen Sygehuse afaler udskrivning med kommunen Paiener ikke kend af kommunen Hvis der vurderes brug for kommunale ydelser, ages konak il kommunen 3.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning il kommunale ydelser ved behov for observaion, pleje, prakisk bisand, genopræning, hjælpemidler eller forebyggelse Sygehuse gennemfører udskrivningssamale med paienen Sygehuse sender udskrivningsrappor og ev. genopræningsplan Paienen hjemsendes Sygehuse orienerer paienens egen læge

7 4. Behandlingsforløb over 24 imer Kommunikaion og samarbejde i forbindelse med: Akue og planlage indlæggelsesforløb, af mere end 1 døgns varighed for paiener, såvel nye som kende i den kommunale hjemmepleje, og hvor der forvenes mindre eller væsenlige ændringer i funkionsevne og dermed hjælpebehov KOMMUNIKATION VED INDLÆGGELSEN Egen læge henviser il sygehuse Ved planlage behandlingsforløb orienerer sygehuse kommunen 4.2 Paiener der er kend i de kommunale omsorgssysem Sygehuse modager og regisrerer paienen Advis afsendes Paiener der ikke er kend i de kommunale omsorgssysem Sygehuse modager og regisrerer paienen Indlæggelsen regisreres i de kommunale sysem Paienen medbringer medicin og ev. personlige hjælpemidler il sygehuse Kommunen sender indlæggelsesrappor Sygehuse rekvirerer ev. medicin og personlige hjælpemidler fra hjemme Sygehuse indhener oplysninger Sygehuse modager kommunens oplysninger Sygehuse orienerer kommunen om paienen 4.3 KOMMUNIKATION VED PLANLÆGNING AF BEHANDLINGSFORLØBET Sygehuse gennemfører indlæggelsessamale med paienen

8 4. Behandlingsforløb over 24 imer Sygehuse gennemfører diagnosik og behandling, og der lægges en behandlingsplan Sygehuse sender forløbsplan il kommunen 4.4 KOMMUNIKATION VED FORBEREDELSE AF UDSKRIVNING Paiener med ukomplicere udskrivningsforløb Kommunen kvierer for forløbsplan Udskrivning sker ifølge forløbsplanen Paiener med komplicere udskrivningsforløb Kommunen kvierer for forløbsplan, og der afales udvide koordinering Udvide koordinering og afale om udskrivning 4.5 KOMMUNIKATION VED UDSKRIVNING Henvisning il kommunale ydelser ved behov for observaion, pleje, prakisk bisand, genopræning, hjælpemidler eller forebyggelse Sygehuse sender udskrivningsrappor og ev. genopræningsplan Kommunen eablerer kommunale ydelser i hjemme og forbereder modagelse af paienen Sygehuse gennemfører udskrivningssamale med paienen Paienen hjemsendes Sygehuse orienerer paienens egen læge

9 5. Indsasen efer udskrivning Kommunikaion og samarbejde i forbindelse med udskrivning af paiener med behov for kommunale ydelser: Tjek af foransalninger Modagelse i hjemme Opfølgningsbesøg Ambulan konrol 5.1 TJEK AF FORANSTALTNINGER Kommunen foreager e adminisraiv jek af foransalninger 5.2 MODTAGELSE I HJEMMET Førse besøg af hjemmeplejen Behov for ilsedeværelse af hjemmeplejen ved borgerens hjemkoms 5.3 OPFØLGNINGSBESØG Egen læge og hjemmeplejen vurderer behov for opfølgende besøg 5.4 AMBULANT KONTROL Ambulan konrol på sygehuse Ambulan konrol hos egen læge

10 Nøglebegreber Indlæggelseskonference : Inden ev. indlæggelse eller ambulan behandling kan borgerens egen læge/vaglæge og kommunens sygepleje inddrage hinanden i vurderingen af, i hvilke regi borgeren beds vareages, når lægen ikke finder behov for specialisere undersøgelse eller behandling på sygehus. Denne vurdering vil hyppigs gælde borgere, der i forvejen modager kommunale ydelser. Fremgangsmåde ved udskrivning: For paiener, der modager eller skal modage ydelser efer sundhedsloven eller serviceloven, skal enhver udskrivning fra sygehus være afal på forhånd mellem sygehuse og kommunen. Denne afale om udskrivning kan indgås på flere måder: For indlæggelser under 24 imer elefonisk eller ved korrespondancemeddelelse. For længerevarende indlæggelser ved sygehuses fremsendelse af forløbsplan og kommunens kviering herfor. For paiener med væsenlig ændre funkionsniveau ved udvide koordinering, f.eks. via udskrivningskoordinaor eller ved en udskrivningskonference. Komplicere udskrivning omfaer paiener, hvis sundhedsilsand medfører: Væsenlige ændringer i paienens/familiens siuaion i hjemme eller i paienens funkionsevne se i forhold il siuaionen før indlæggelsen eller Væsenlige ændringer vedrørende bopælskommunens indsas se i forhold il siuaionen inden indlæggelsen. Eksempelvis: Eablering eller udvidelse af døgnhjemmepleje, boligændring eller flyning, insallaion af sørre hjælpemidler, ec. Dee gælder uanse bosed-form. Ukomplicere udskrivning omfaer paiener, der har behov for kommunale ilbud, men hvis sundhedsilsand ikke medfører væsenlige ændringer i hjælpebehov, se i forhold il paienens siuaion i hjemme før indlæggelsen. Udskrivningskonferencen er e møde på sygehuses iniiaiv, hvor repræsenaner fra sygehuses pleje- og ev. behandlingspersonale mødes med repræsenaner for kommunen. Kore indlæggelsesforløb ( Under 24 imer ): Ved udskrivelse efer e kor indlæggelsesforløb må de vurderes, hvor mege id kommunen skal bruge il a forberede borgerens hjemkoms og genopage plejeydelser afhængig af forløbe: <24 imer + kend borger + ingen ændring i funkionsevne: Borgeren kan hjemsendes umiddelbar efer, a sygehuse har orienere kommunen. <24 imer + enen ukend borger eller ændre funkionsevne: Sygehuse konaker kommunen med henblik på a afale idspunke for a kommunen kan igangsæe nødvendige ydelser, og borgeren dermed kan hjemsendes. Forløbsplanen udarbejdes i sygehusregi af den afdeling, hvor paienen indlægges i forlængelse af den behandlingsplan, afdelingen udarbejder og udgør e resumé med særlig fokus på den værsekorielle overgang i paienforløbe. Forløbsplanen skal indeholde oplysninger, som er relevane og nødvendige, for a kommunen idligs mulig kan påbegynde forberedelserne il modagelse af borgeren i hjemme. Forløbsplanen udarbejdes, så snar behandlingsplanen er lag i sygehuse og afsendes elekronisk il kommunen senes 48 imer efer indlæggelsen. Konferencen kan foregå elefonisk, via korrespondancemeddelelser eller ved e møde, hvor paien og pårørende sam ev. egen læge kan delage. Formåle er a udveksle oplysninger og nærmere afale den indsas, borgeren/paienen har behov for efer udskrivning. Den nærmere koordinering mellem sygehus og kommune sker på baggrund af en værfaglig vurdering, der omfaer borgerens funkionsevne og resulerer i en fælles plan for de videre forløb. Opfølgning efer udskrivning skal sikre de sammenhængende forløb på værs af sekorer, når borgeren overgår fra én myndighed il en anden. Med sygehuses udskrivningsrappor og epikrise overdrages ansvare fra sygehuse il kommunen henholdsvis prakiserende læge, som herefer vareager den videre indsas over for borgeren.

11 I-kommunikaion mellem sygehusene og kommunerne Indlæggelsesadvis er en meddelelse fra sygehuse il kommunen om, a en af deres borgere er bleve indlag. Meddelelsen genereres auomaisk i sygehusenes paienadminisraive sysemer (PAS), når en paien bliver regisrere som indlag i PAS syseme. I kommunen modages meddelelsen kun, såfrem borgeren er regisrere med en ydelse i kommunen. For de borgere, der ikke er akiv i konak med kommunen, makuleres meddelelsen. Indlæggelsessvar er en ilsvarende auomaisk meddelelse, som sendes fra kommunens omsorgssysem, når de modager e indlæggelsesadvis. Indlæggelsessvare giver informaioner om, hvilke område borgeren hører il i kommunen, konakpersoner mm. Indlæggelsesrapporen sendes fra kommunen, når en hjemmeplejeklien indlægges på sygehus, da sygehuspersonale har brug for en række sundhedsfaglige oplysninger fra kommunen for a kunne iværksæe den beds mulige behandling af paienen og for a kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Forløbsplanen er en meddelelse fra sygehus il kommune. Planen udarbejdes i forlængelse af den behandlingsplan, afdelingen udarbejder og udgør e resumé med særlig fokus på den værsekorielle overgang i forløbe. Forløbsplanen skal indeholde oplysninger, som er relevane og nødvendige, for a kommunen idligs mulig kan påbegynde forberedelserne il modagelse af borgeren i hjemme. Udskrivningsadvis er en meddelelse fra sygehuse il kommunen om, a en af deres borgere er bleve udskreve. Meddelelsen genereres auomaisk i sygehusenes paienadminisraive sysemer (PAS), når en paien bliver regisrere som udskreve i PAS syseme. I kommunen modages meddelelsen kun, såfrem borgeren er regisrere med en ydelse i kommunen. For de borgere, der ikke er akiv i konak med kommunen, makuleres meddelelsen. Udskrivningsrapporen fremsendes fra sygehus il kommune som konklusion på indlæggelsesforløbe, efer a borgeren er udskreve, da kommunen har brug for en række oplysninger for a kunne overage forløbe på den mes hensigsmæssige måde og for a kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Korrespondancemeddelelsen er en eksbasere meddelelse il sikker kommunikaion af personhenførbare informaioner af mere ad hoc basere karaker. Meddelelsen kan bland ande anvendes il a komme af med en hurig besked/forespørgsel vedrørende en borger og bruges som alernaiv il den elefoniske konak.

12 Til lokale oplysninger 22 23

13 Forord il medarbejderen Formåle med SAM BO Indsasen før ev. ambulan forløb eller indlæggelse Ambulane paienforløb Behandlingsforløb under 24 imer Behandlingsforløb over 24 imer Indsasen efer udskrivning Nøglebegreber I-kommunikaion mellem sygehusene og kommunerne Til lokale oplysninger Januar 2009 Udarbejde af Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere