Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026941 (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E Dojo Software ApS (advokat Rune Hyllested, Aalborg) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Århus) Den 28. februar 2012 bekendtgjorde indklagede, Region Nordjylland, at regionen den 11. januar 2012 uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse havde tildelt en kontrakt vedrørende et medicinmodul til CSC Scandihealth A/S. Som begrundelse anførte indklagede blandt andet:»tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets regler.«klagenævnet har den 2. marts 2012 modtaget en klage fra klageren, Dojo Software ApS, over indklagede. Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede den 9. januar 2012 som følge af force majeure vedrørende en medicinhåndteringskontrakt var berettiget til at anvende proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c).

2 2. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle bestemme, at klagen skulle tillægges opsættende virkning. Den 8. juni 2012 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 14. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal erklære kontrakten mellem indklagede og CSC Scandihealth A/S for uden virkning. Påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 9. januar 2012 om at tildele kontrakten til CSC Scandihealth A/S. Klageren har taget forbehold om at nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1 og 2 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har den 11. marts 2013 meddelt indklagedes kontraktpart, CSC Scandihealth A/S, at det er muligt at intervenere i sagen, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 6, stk. 5. CSC Scandihealth A/S har meddelt, at virksomheden ikke ønsker at intervenere i sagen. Sagens nærmere omstændigheder: Indklagede (Nordjyllands Amt, nu Region Nordjylland) indgik den 10. november 2004 en service- og licensaftale med Theriak ehf om licens til TMM - Theriak Medication Management system samt løbende service, support og udvikling af systemet, der er et elektronisk medicinmodul med det formål at sikre kvaliteten i forbindelse med medicinhåndtering, således at patienterne får korrekt medicin i den rigtige dosis, på den rigtige måde, i den rigtige form og på det rigtige tidspunkt. Efter det oplyste var der den 24. november 2011, da Theriak ehf gik konkurs, ca brugere af systemet i indklagedes område.

3 3. Den 21. december 2007 indgik indklagede med Theriak ehf en service- og licensaftale, hvoraf blandt andet fremgår:»1. System Med denne aftale forpligter Theriak sig til at yde service på Theriak Therapy Management System i henhold til nærmere beskrivelse nedenfor. 2. Formål I forbindelse med Amternes nedlæggelse og indførelse af Regioner i Danmark er RN indtrådt i og fortsætter det eksisterende samarbejde som reguleret i Serviceaftale af Brugerlicens De af serviceafgifterne dækkede licenser dækker brugen af TMM på alle sundhedsinstitutioner, som ejes af RN. Licensrettighederne kan ikke udstrækkes til brug af TMM på yderligere sundhedsinstitutioner i tilfælde af, at regionens opgaveområde, geografiske område e.l. udvides i forbindelse med fremtidige strukturreformer, opgaveomlægninger mellem myndigheder etc. Licensrettighederne og de hertil knyttede forpligtelser medfølger dog til andre offentlige myndigheder mv, som måtte overtage de dækkede sundhedsinstitutioner. RN kan overlade driften af TMM til tredjemand. TMM og dertil knyttet dokumentation, som er blevet installeret i RNs driftsmiljø, forbliver Theriaks ejendom. RNs rettigheder inkluderer ikke retten til at arbejde med, ændre, se på eller på andre måder påvirke programmernes kildekoder, jf. dog pkt. 11, inkluderet, men ikke begrænset til databasedesign, funktionalitet i centraliserede tjenester og funktionalitet i klientprogram. Der er ikke adgang til at benytte sig af delvise relationsdiagrammer eller SQLkildekoder fra databaser, underliggende systemer eller systemkomponenter, eller dekompilere kildekode eller information fra centraliserede tjenester eller klienter. 11. Source code Theriak har i enhver henseende eneret til kildekoden (souce code) jf dog nedenfor.

4 4. I nedenstående tilfælde er Theriak forpligtet til uden ophold at udlevere kildekoden til den af denne kontrakt omhandlede software, således at RN kan bruge kildekoden til vedligeholdelse og videreudvikling af softwaren indenfor RNs produktionsmiljø: I tilfælde af Theriaks konkurs eller betalingsstandsning Såfremt RN overtager kildekoden i ovennævnte tilfælde, får RN eneret til anvendelse, vedligeholdelse og udvikling af softwaren til benyttelse i RNs produktionsmiljø«da Theriak ehf var blevet erklæret konkurs, blev medicinhåndteringssystemet vedligeholdt af CIS Oncology, der er et datterselskab af CIS Healthcare ltd., der er et engelsk med Theriak ehf koncernforbundet selskab, som fra juli 2011 havde varetaget kommunikationen med indklagede på vegne Theriak ehf. Forud for et direktionsmøde afholdt formentlig den 13. december 2011 blev der af indklagede udfærdiget sålydende dokument:»2 Fremtidsscenarier omkring medicinmodulet Theriak. Sagsfremstilling Resume Koncern IT har sammen med regionens jurister analyseret de mulige fremtidsscenarier, der er omkring medicinmodulet Theriak. På kort sigt er den eneste reelle mulighed at fortsætte anvendelsen af Theriak i Region Nordjylland efter aftaleindgåelse med CIS. Koncern IT vil derudover anbefale, at der snarest igangsættes et udbud om anskaffelse af et nyt medicinmodul. Hvis anbefalingen følges, vil konsekvensen være, at regionen anvender Theriak indtil udbuddet er gennemført, og det valgte medicinmodul kan tages i anvendelse ca. medio Her-og nu-situationen I løbet af 2011/januar 2012 bliver det afgjort om CIS overtager konkursboet efter Theriak ehf. Hvis de gør det, vil regionen kunne tegne en længerevarende driftsaftale, og således sikre, at Theriak også på den lidt længere bane anvendes til at understøtte medicineringsprocessen i regionen. CIS som strategisk samarbejdspartner

5 5. CIS Healthcare er som førnævnt en britisk virksomhed med én storinvestor. Region Nordjylland har endnu ikke modtaget oplysninger fra CIS omkring organisationernes størrelse og økonomiske situation. På baggrund af erfaringerne med Theriak bør regionen dog sikre sig, at CIS har den fornødne ballast både organisatorisk, vidensmæssigt og økonomisk til både at drive og supportere løsningen samt til at kunne fortsætte videreudviklingen. Særligt videreudviklingen og prioriteringerne i den forbindelse kan blive en udfordring for en udenlandsk virksomhed, idet der løbende kommer nye danske tiltag inden for sundheds IT som nødvendigvis skal prioriteres ind. Koncern IT og juridisk kontor anbefaler, at Region Nordjylland indgår aftale omkring support og vedligehold af Theriak inkl. leverance af FMK [Fælles Medicin Kort] funktionalitet med CIS. Idet der er tale om en strategisk samarbejdspartner for Region Nordjylland anbefaler Koncern IT, at der afholdes et møde mellem direktionen og CIS v/ snarest. Forberedelse af udbud til anskaffelse af nyt medicinmodul Det betyder at forberedelserne til udbud vil pågå fra februar måned i fællesadministrationen, mens Koncern IT forventer involvering af klinikere fra august Dette fører frem mod en annoncering af udbud primo 2013 med forventning om gennemførsel inkl. teknisk implementering medio «Den 15. december 2011 meddelte CIS Healthcare ltd. indklagede, at selskabet som følge af, at det ikke var lykkedes at overtage nøglemedarbejderne fra Theriak ehf, ikke ville yde support og service efter den 22. december Af et referat fra den lukkede del af et den 19. december 2011 afholdt forretningsudvalgsmøde hos indklagede fremgår under punkt 9:»LUKKET PUNKT: Indgåelse af kontrakt uden udbud på medicinmodul fra CSC Scandihealth Region Nordjylland har kontraktmæssig ret til kildekoden til Theriak i form af systemdokumentationen til egen drift og videreudvikling. Det vurderes dog, at Region Nordjylland ikke kan drage nytte heraf, endsige etablere en forsvarlig driftssituation ved egne medarbejdere eller ved

6 6. anden leverandør, medmindre pågældende leverandør råder over nøglemedarbejdere fra det konkursramte selskab. En engelsk IT-leverandør CIS Oncology har haft nært samarbejde med det konkursramte selskab og arbejder efter det oplyste på at overtage systemrettigheder og forsøger at tiltrække tidligere nøglemedarbejdere. Pt. leverer det engelsk selskab nødvendig daglig support, men det engelske selskab har meddelt, at supporten ophører 22. december 2011 angiveligt, fordi det ikke lykkedes selskabet at overtage nøglemedarbejdere fra det konkursramte selskab. Supporten forventes overtaget af en række af de tidligere medarbejdere på Island, som ligeledes yder support til islandske hospitaler på Theriak. Med hensyn til de fremtidige rettigheder til licenser fra konkursboet kan der først forventes en afklaring af dette om 3-7 uger. Region Nordjylland er indtil videre kun bekendt med at det omtalte engelske selskab ønsker at overtage rettighederne. Indstilling Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget: 1. Godkender at indgåelse uden udbud af kontrakt med CSC Scandihealth om køb af Opus Medicin som en midlertidig løsning. Beslutning Forretningsudvalget traf på mødet den 19. december 2011 følgende beslutning: Indstillingen blev godkendt. «Ledende medarbejdere fra Theriak ehf arbejdede efter konkursen på at starte et selskab, der kunne videreføre arbejdet med medicinhåndteringssystemet. De pågældende personer startede»our Company«, der den 4. januar 2012 blev stiftet som Dojo Software ApS (klageren) med en aktiekapital på kr. Indklagede har i et dokument af 20. december 2011»kommenteret til hvert pkt. i udkast til kontrakt fra Our Company: 2. Duration RN ønsker, som udgangspunkt at indgå en service og support aftale med henblik på at sikre drift og vedligehold de kommende måneder indtil konkursboet er opgjort og licensrettighederne er placeret.

7 7. Our Company foreslår 6 måneder RN ønsker aftale indgået for 9 mdr. Aftalen som RN ønsker at indgå omfatter i første fase sikring af drift, support og fejlrettelser. En langsigtet kontrakt kan kun træde i kraft såfremt konkursboet er opgjort og licensrettighederne placeret dvs. hvis de 6 måneder overskrides, fortsætter den midlertidige service- og support kontrakt. 3. Operational environment I pkt. 2 står der, at OC behandler kildekoden, som var den ejet af OC. I pkt. 3 står der, at RN skal sikre at OC har retsmæssig licens/adgang til at servicere systemet. Hvilken kildekode opererer OC på? Den kildekode OC har, eller den kildekode RN afventer at få fra kurator? 14. Source code Da kildekoden er erhvervet i forbindelse med konkurs har RN rettigheden til at bruge den. Bør specificeres nærmere. «Den 22. december 2011 indgik indklagede og 6 navngivne personer fra det tidligere Theriak ehf, som kaldte sig»our Company«, sålydende»serviceand developing agreement«:»1. Scope of contract By this agreement Our Company commits to provide service and development to the TMM client and related integrations in Region Nordjylland. 4.4 New versions and releases Included in the agreed service fee is development to take FMK-version - version live in RN: This includes: FMK interface version Service fee The service fee is Dkr per month excl. VAT and taxes. «

8 8. Den 9. januar 2012 behandlede indklagede i sit forretningsudvalg som punkt 14:»Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt«. Udvalget besluttede under punktet på mødet blandt andet at godkende»anskaffelsen af Opus Medicin hos CSC Scandihealth«. Regionen indgik den 11. januar 2012 med CSC Scandihealth en midlertidig aftale om indkøb af medicinmodulet Opus Medicin, som anvendes i andre regioner. Den 20. februar 2012 spurgte klageren indklagede, hvorfor indklagede efter at have indgået en service- og vedligeholdelsesaftale med klageren havde valgt at indkøbe et nyt medicinsystem uden at gå i udbud. Indklagede svarede den 21. februar 2012 således:» I den konkrete situation har vi vurderet, at vi var i en sådan force majeure situation, at vi kunne købe et nyt medicinsystem uden forudgående udbud. Dette var især begrundet ved: - Det væsentlige behov for en sikker løsning hurtigt særligt af hensyn til patientsikkerhed - Usikkerheden ved den aktuelle situation omkring driftssikkerheden på Theriak-systemet herunder om systemrettigheder til det hidtidige Theriak- system pga. konkursen og den heraf følgende usikkerhed omkring løbende support og service. På tidspunktet for vurderingen og beslutningerne var der ingen supportaftaler og der var alene udsigt til en supportaftale med et lille, nystartet it-firma det senere stiftede Dojo. - Beslutningen om at købet var en midlertidig løsning med henblik på at gennemføre egentligt EU-udbud hurtigst muligt. «Senere samme dag svarede indklagede på et andet spørgsmål fra klageren:»du må under ingen omstændigheder opfatte bemærkningerne som mistillid til Dojo men som en samlet objektiv vurdering af alle risikoaspekter i situationen«.

9 9. Fælles Medicinkort (FMK) er en central database hos Lægemiddelstyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres medicinindkøb igennem de to seneste år samt en opdateret liste over borgernes aktuelle lægemiddelordinationer. Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for løsningen og uviklingen og driften. Regeringen og Danske Regioner har den 12. juni 2010 indgået en aftale om et fælles medicinkort (FMK), der ifølge aftalen skulle være»udrullet«i samtlige regioner inden udgangen af I maj og december 2009 indgik indklagede med Theriak ehf tillægsaftaler om levering af et 4.0 CPR-modul og om et 4.1 FMK modul. Sidstnævnte har til formål at højne sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin navnlig ved sektorskifte, hvor der er risiko for manglende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger om medicinering af borgeren forud for sektorskiftet. Gennem FMK får det sundhedsfaglige personale elektronisk adgang til et altid opdateret medicinkort, uanset hvor og hvornår en praktiserende læge, en speciallæge eller en sygehuslæge har oprettet eller ændret ordinationer. Når FMK er fuldt implementeret, vil både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i behandling, have adgang til opdaterede medicinoplysninger. Lægen har adgang til disse oplysninger igennem vedkommendes eget it-system eller via sundhed.dk. Der opstod forsinkelser for Theriak ehf vedrørende levering af FMK version 4.0, idet det skulle have været i drift ultimo 2009, men først var i drift i begyndelsen af Idet implementeringen af FMK version 4.1 forudsatte, at version 4.0 var i drift, blev implementeringen af FMK ligeledes forsinket. Ifølge indklagede indeholdt version 4.0 mange fejl, og det tog tid at rette disse fejl. Fra juli 2011 overtog CIS Healthcare ltd. al kommunikation på vegne af Theriak ehf, og det var gennem dette selskab, der blev kommunikeret med Theriak ehf om bestræbelserne på at få leveret version 4.0 og 4.1 i efteråret Indklagede har i august 2011 udfærdiget en længere redegørelse vedrørende»forløb vedr. 4.0 (cpr-løsning) og 4.1 (FMK)«.

10 10. Til brug for den mundtlige forhandling er der afgivet skriftlige erklæringer af klagerens direktør, Ellen Salomonsen, af indklagedes direktør, Dorte Stigaard og af indklagedes IT-chef, Lise Marcher. Erklæringerne er blevet uddybet under den mundtlige forhandling. Ad påstand 1 Klageren har erklæret sig enig i, at indklagede var i en force majeure situation og dermed i en situation, der berettigede indklagede til at anvende hasteproceduren efter udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c), da Theriak ehf gik konkurs, og CIS Healthcare ltd. den 15. december 2011 meddelte, at support og service m.v. af medicinhåndteringssystemet ville ophøre efter den 22. december Klageren har gjort gældende, at force majeure situationen ophørte den 22. december 2011, da indklagede indgik aftale om supportering og servicering med Our Company, der senere blev til klageren. Klageren bestod af nøglemedarbejderne fra Theriak ehf, og netop disse personer kunne yde den nødvendige support og service til indklagede. Indklagede var i besiddelse af kildekoden til systemet og havde ret til at anvende, vedligeholde og udvikle softwaren, ligesom indklagede kunne overlade driften af systemet til tredjemand. Klageren har bestridt ikke at have den fornødne ballast organisatorisk og økonomisk til både at drive, supportere og udvikle medicinhåndteringssystemet indtil et nyt udbud. Indklagede tildelte klageren opgaven den 22. december 2011, hvilket understøtter, at indklagede mente, at klageren magtede opgaven med at håndtere medicinhåndteringssystemet. Efter dette tidspunkt forelå der derfor ikke force majeure. Klageren, der bestod af tidligere nøglemedarbejdere fra Theriak ehf, besad netop de kompetencer, der var nødvendige for at sikre driften af medicinhåndteringssystemet. Indklagede har ikke godtgjort, at der efter, at klageren fik opgaven tildelt, forelå en situation omfattet af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c). Indklagede var derfor ikke berettiget til den 11. januar 2012 uden udbud at indgå kontrakt med CSC Scandihealth A/S. Indklagede har således handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 1, nr. 1, hvorfor kontrakten med CSC Scandihealth A/Sskal erklæres for uden virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 1. Indklagede var således efter at have indgået aftale med klageren ikke berettiget til at indgå aftale med 3. mand, idet indklagede var sikret drift af me-

11 11. dicinhåndteringssystemet fra klageren. Indklagede har ved at indgå aftale uden forudgående udbud tillige handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da der er sket forskelsbehandling af de parter, der kunne ønske at afgive tilbud. Indklagede har overordnet gjort gældende, at indklagede var i en force majeure situation, da Theriak ehf gik konkurs. Det var for indklagede uforudsigeligt, at Theriak ehf gik konkurs, og omstændighederne, der førte til konkursen, kunne ikke tilskrives indklagede. For at sikre, at indklagede havde et medicinhåndteringssystem efter den 22. december 2011, indgik indklagede aftale med Our Company, der senere blev til klageren, om supportering og vedligeholdelse m.v. af det tidligere indkøbte system. Indklagede har yderligere gjort gældende, at det var usikkert, om kildekoderne med alle disses rettigheder fra konkursboet efter Theriak ehf kunne overtages af indklagede, ligesom det var uvist, om klageren med sin økonomiske baggrund kunne magte opgaven med supportering og vedligeholdelse m.v. af systemet. Dertil kommer, at værdien af kildekoden dels afhang af, at der ligger en god beskrivelse bag kildekoden, dels at der var den fornødne kontakt til de personer, der havde programmeret kildekoden. Det var derfor tvingende nødvendigt for indklagede at indgå aftalen om medicinhåndteringssystemet Opus med CSC Scandihealth A/S. Betingelserne for at anvende proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c) var derfor opfyldt i den foreliggende situation. Det må i den forbindelse antages, at klageren under et sædvanligt udbud ville være blevet anset for uegnet til at løfte opgaven med servicering og udvikling af indklagedes elektroniske medicinhåndteringssystem. Det var derfor væsentligt for indklagede, at den periode, hvor klageren skulle supportere og udvikle systemet, blev så kort som mulig. Indklagede har endelig vedrørende klagerens overtagelse af vedligeholdelsen og udviklingen af medicinhåndteringssystemet gjort gældende, at indklagede med sit kendskab til Theriak ehf og dette selskabs hidtidige arbejde med både medicinhåndteringssystemet og FMK ikke kunne have den fornødne tiltro til, at det nystartede selskab kunne levere et driftssikkert system, indtil et nyt udbud kunne afholdes. Indklagede var også derfor nødt til at indkøbe det nye medicinhåndteringssystem. Indklagede har henvist til Domstolens dom af 14. juni 2007 i sagen C-6/05, Medipac-Kazantzidis AE mod Venizelio-Pananio og har gjort gældende, at såvel kontraktindgåelsen uden udbudsbekendtgørelse med CSC Scandi-

12 12. health A/S som med oprindelig klageren blev valgt for at sikre patientsikkerheden på sygehusene i Region Nordjylland. Hensynet til folkesundheden må efter den nævnte dom i et tilfælde som det foreliggende antages at kunne berettige, at hensynet til varernes frie bevægelighed tilsidesættes blot de trufne foranstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Indklagede har endelig gjort gældende, at hvis klagenævnet til trods for det anførte skulle finde, at kontrakten er indgået i strid med udbudsdirektivets regler, var der så væsentlige hensyn at tage til almenhedens interesse i form af beskyttelse af patientsikkerheden, at kontrakten nødvendigvis fortsat skal have virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 3. Ad påstand 2 Klageren har til støtte for den subsidiære påstand gjort gældende, at indklagede har truffet en ulovlig beslutning ved tildeling af kontrakten til CSC Scandihealth A/S, idet der på tildelingstidspunktet ikke forelå en situation, der berettigede indklagede til at anvende proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Den indgåede kontrakt skal derfor annulleres, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 1, nr. 1. Indklagede har vedrørende denne påstand gjort de samme anbringender gældende som ad påstand 1 og har yderligere anført, at der ikke er grundlag for at annullere kontrakten med CSC Scandihealth A/S. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 og 2: Der er mellem parterne enighed om, at indklagede var i en force majeure situation og dermed i en situation, der berettigede indklagede til at anvende hasteproceduren efter udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c), da Theriak ehf gik konkurs, og CIS Healthcare ltd. den 15. december meddelte, at support og service m.v. af medicinhåndteringssystemet ville ophøre den 22. december 2011.

13 13. Aftalen mellem Theriak ehf og indklagede om service, support og udvikling af medicinhåndtering blev oprindeligt indgået i Ifølge aftalen skulle Theriak ehf sikre medicinhåndteringen for ca brugere i indklagedes område. Det var for indklagede ikke forudsigeligt, at Theriak ehf den 24. november 2011 gik konkurs. Det lægges til grund, at indklagedes medicinhåndteringssystem efter konkursen blev vedligeholdt af CIS Oncologi, der er et datterselskab af CIS Healthcare ltd., som havde et samarbejde med og delvist ejerskab til Theriak ehf. Endvidere lægges det til grund, at CIS Healthcare ltd. efter Theriak ehf s konkurs arbejdede på at knytte Theriak ehf s nøglemedarbejdere til sig med henblik på fortsat at kunne yde support og service til indklagede, hvilke bestræbelser endte resultatløst. CIS Healthcare ltd. måtte derfor den 15. december 2011 meddele indklagede, at denne virksomheds support og service ville ophøre den 22. december Det lægges således til grund, at indklagede efter den 22. december 2011 stod uden support og service af medicinhåndteringssystemet. Det er derfor godtgjort, at indklagede på dette tidspunkt befandt sig i en force majeure situation. For at opnå den fornødne support og service til såvel medicinhåndteringssystemet som FMK indgik indklagede den 22. december 2011 en aftale med 6 tidligere medarbejdere fra Theriak ehf, som da havde påbegyndt virksomhed under navnet Our Company, der den 4. januar 2012 blev stiftet som det klagende selskab. Selskabet har en aktiekapital på kr. Efter denne aftaleindgåelse besluttede indklagede den 9. januar 2012 at indgå aftale med CSC Scandihealth om levering og support af et nyt medicinhåndteringssystem, Opus Medicin. Denne aftale blev ifølge indklagede indgået, fordi Dojo Software ApS var et nystiftet selskab med en lille kapital uden referencer, og hvor ejerkredsen bestod af medarbejdere, som indklagede gennem Theriak ehf havde erfaring med, samt hvor indklagede vidste, at udviklingsarbejdet blev udført med forsinkelser og for en dels vedkommende med en utilfredsstillende kvalitet. Dertil kom, at det må antages, at det var uafklaret, om indklagede kunne overtage systemrettighederne til medicinhåndteringssystemet, og i givet fald var omfanget af disse rettigheder ukendte. Det må antages, at ikke andre end de tidligere ansatte i Theriak ehf var i stand til at håndtere det af dette selskab udviklede og leverede medicinmodul. Indklagede var derfor forud for den 22. december 2011 med henblik på

14 14. opretholdelse af patientsikkerheden i regionen nødt til at indgå aftalen med Theriak ehf s tidligere ansatte om fortsat drift og vedligeholdelse af medicinhåndteringssystemet. Idet det efter bevisførelsen må lægges til grund, at det som følge af klagerens selskabs økonomiske baggrund og indklagedes hidtidige erfaring med løsningen af opgaverne af blandt andet de personer, der stod bag klageren, var usikkert, hvorvidt klageren var i stand til indtil afholdelse af et nyt udbud at vedligeholde og servicere systemet, findes indklagede henset til betydningen for patientsikkerheden af driften af et elektronisk medicinmodul på tidspunktet for indkøb af et nyt medicinhåndteringssystem fortsat på aftaletidspunktet den 9. januar 2012 at have befundet sig i en situation omfattet af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c). Som følge af det anførte tages klagerens påstande ikke til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale omkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. N. Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018890 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 30. september 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018890 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 30. september 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018890 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Melitta Keldebæk) 30. september 2009 K E N D E L S E Dansk Erhverv (advokat Sven Petersen, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013 Seneste praksis Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Kontrakter uden for direktiv og tilbudslov Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio Frivillig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 4. oktober 2011 K E N D E L S E Remmer A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere