At se og høre børn for alvor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At se og høre børn for alvor"

Transkript

1 Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor

2 Evaluering af Pædagogisk udviklingsprojekt for daginstitutioner Småbørnsområde Nord, Nørresundby/Vadum Maj 2005 marts April 2006 Småbørnschef Marianne Stokbro Indholdsfortegnelse:

3 Evaluering af Pædagogisk udviklingsprojekt for daginstitutioner i Småbørnsområde Nord, Nørresundby/Vadum... 4 Delmål:... 4 Hvordan gik det?... 4 Hvordan kan metoden anvendes?... 5 Om vigtige huskeregler til observationsrollen siger JBN:... 6 Fremover... 6 Nogle af de temaer, der har været arbejdet med i institutionerne:... 7 Afslutning... 7 Selve forløbet i 2005/06:... 8 Spørgeskema i forbindelse med kvalitetsudviklingsprojekt (Jens Bundgaard) Besvarelser på spørgeskemaer Næste forløb med kvalitetsudvikling Hvordan holde gryden i kog med observationer?... 16

4 Evaluering af Pædagogisk udviklingsprojekt for daginstitutioner i Småbørnsområde Nord, Nørresundby/Vadum I ansøgningsrunden til centrale udviklingsmidler 2005 ansøgte jeg om, og fik bevilget kr. til et pædagogisk udviklingsprojekt for daginstitutionerne i området. I første omgang indgik 5 institutioner i projektet. Meningen er, at metoden efterfølgende udbredes til et antal nye institutioner, og så fremdeles. Til at varetage opgaven med udviklingsprojektet har vi haft konsulent Jens Bundgaard Nielsen (JBN). JBN har i forvejen udfærdiget rapporten Jeg kan råbe Højt 2003, og havde således et forhåndskendskab til Aalborg Kommunes daginstitutioner. Formålet med projektet: Var at udvikle, afprøve og evaluere samt udbrede en metode til systematisk opfølgning på pædagogiske kerneydelser. Formålet er at understøtte fokusering på den faglige kvalitet gennem dialog, og metoden bygger på observationer. Delmål: At implementere konkrete metoder til udvikling og styrkelse af institutionernes evne til refleksion over egen daglige praksis med udgangspunkt i en nuanceret og kompetencefokuseret observationspraksis. At udvikle og synliggøre faktorer, som kan fremme en virkelighedsnær og forpligtende feedback-metode i og på tværs af institutionerne. At udvikle en kvalitetsevalueringsmetode, der sætter fokus på den faglige kvalitet og kerneydelserne. Hvordan gik det? Udviklingsprojektet er forløbet fra maj 2005 marts Se bilag nr. 1. Her efter første runde, kan jeg konstatere via drøftelser med de deltagende institutioner, samt skriftlig evaluering (spørgeskemaer, se bilag nr. 2), at vi har nået målet. Alle institutioner har haft stort udbytte af forløbet. Metoden har været medvirkende til at Langt de fleste (16 ud af 20)vurderer, at projektet har haft betydning for medarbejdernes syn på børnene. Næsten alle (18 ud af 20) vurderer, at projektet har haft betydning for den pædagogiske praksis. Næsten alle (18 ud af 20) vurderer, at projektet har haft betydning for strukturen i institutionen. 19 ud af 20 vurderer, at man forventer at anvende metoden fremover i det pædagogiske arbejde, f.eks. i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Deltagernes korte besvarelser har jeg samlet under flg. 5 overskrifter: 1)Pædagogik på dagsordenen, 2) børnene, 3) de voksne, 4) metoden, 5) strukturen. 1) Pædagogik på dagsordenen.

5 Pædagogikken er kommet mere på dagsordenen. Gør vi det, vi tror, vi gør? Projektet har givet anledning til fælles fokus, forståelse og refleksion. Der er kommet større bevidsthed om det pædagogiske arbejde. Metoden har ført til ændringer af planlægning af praksis. 2) Børnene Der er kommet større opmærksomhed på det enkelte barn/børnegrupper, f.eks. pendlerbørn, ensomme, stille børn. Der er større opmærksomhed på, hvilke børn der får opmærksomhed. Der er kommet fokus på børnenes relationer og venskaber. Metoden opleves som et godt redskab til at sikre, at alle børn bliver set. 3) De voksne Man kommer til at se på egen praksis, og det giver lyst og vilje til ændringer. Projektet har ført til bedre udnyttelse af de voksnes forskellige kvaliteter og forskellig baggrund. Det større fokus, på kvaliteten i den enkeltes arbejde, danner grundlag for ændringer af gamle rutiner og vaner. Fænomener, som man anså som fakta, kan vise sig at være myter. Projektet har styrket bevidstheden om at se muligheder frem for begrænsninger. 4) Metoden. Metoden med at observere er meget brugbar i forhold til at se og høre børnene. Det er en enkel metode til evaluering af opstillede mål. Det, at det er pædagoger der observerer, opleves anderledes i forhold til personalegruppen, end hvis det (som oftest) er lederen, der formidler. Observation er et godt redskab til dokumentation af læreplaner. 5) Strukturen Projektet har fået sat nogle overvejelser i gang angående vores struktur. Projektet har gjort, at vi har fået mere koncentreret tid til pædagogiske aktiviteter (på baggrund af hvad vi oplever, børnene har brug for). Vi har fået mere struktur; alle ved på forhånd, hvad de skal lave, når de møder. (Alle svar er gengivet i fuldt omfang i bilag nr. 3). På en temaaften den 17. november 2005 var alle institutioner i området inviteret til at høre om de involverede institutioners oplevelser af udviklingsprojektet. Her var der tre workshops, hvor de deltagende havde muligheder for at udvælge sig hver to. Observatørerne fortalte engageret om deres oplevelser med observationer som metode til at udvikle det pædagogiske arbejde, og hvilke oplevelser og forandringer, det havde ført med sig i deres institutioner. På den baggrund har de øvrige institutioner haft mulighed for at vurdere, om de kunne have lyst og mulighed for at deltage i næste runde. Hvordan kan metoden anvendes? Jeg oplever metoden som meget brugbar til at se pædagogikken efter i sømmene. Man kan anvende observationsmetoden til at arbejde i dybden med et læreplanstema, et udvalgt område for eksempel: det pædagogiske arbejde på legepladsen, har vi den rigtige fordeling af igangsatte aktiviteter og børnenes egen organisering eller lignende. For at få det fulde udbytte er det vigtigt at være tro mod metoden, således at man skaffer sig tilpas tid til observationerne, så man kan registrere hele forløb med samspil mellem børnene/mellem de voksne

6 og børnene. Ligeledes er det vigtigt, at man formidler det observerede så objektivt som muligt, og at det er på personalemøder man får en fælles drøftelse, fælles refleksion og uddrager fælles læring til videre brug. En ikke uvæsentlig vinkel er at fastholde perspektivet: AT SE OG HØRE BØRN, SÅDAN FOR ALVOR. Om vigtige huskeregler til observationsrollen siger JBN: Observationerne skal være energigivende Lad være at vælge de ufarlige temaer Få forskelligheden frem i personalegruppen, og udnyt denne dynamik Afsæt minimum 3 timer til observationerne, gerne 4 timer, og fordel det således, at én er der først på dagen, én er der sidst på dagen Udvalg mindst én dag sammen, hvor I ser tingene sammen Skriv observationerne ned. Gør det, som det passer til jer: stikord eller det hele Efter hver observation sætter observatørerne sammen og drøfter: - hvad har vi set? - hvad er det vigtigste? - hvad skal bæres videre? - kan vi sammenfatte det? - det udvalgte drøftes med lederen Næste skridt Det næste, der skal ske, i forhold til udviklingsprojektet er, at observatørerne fra de første institutioner, skal ud at være behjælpelige i nye institutioner. Der er lavet 4 observationshold bestående af to pædagoger sammensat på tværs af institutionerne. I næste runde deltager der fire nye institutioner, og her er der aftalt et forløb, der strækker sig fra april november Derefter tages stilling til, om vi starter endnu en runde op. Se bilag nr. 4, hvori der er skitseret tidsplan mv. Fremover De deltagende institutioner gør opmærksom på, at man kunne unde alle pædagoger at være i observationsrollen, da det er utroligt givende. Ligeledes kan man forestille sig, at man i fremtiden kan låne en medarbejder fra en anden institution til at observere, og på den måde have uvildige til at kigge én over skulderen. Vi har besluttet, at runde dette næste forløb af med endnu en temadag med JBN, hvor observatørerne fra såvel første som anden runde deltager. Formålet er at samle op, og uddrage disse næste erfaringer til det videre forløb. Metoden er brugbar i forhold til at udvælge mindst et tema om året fra læreplanen. På den måde vil man komme i dybden, sikre selvevaluering og holde fokus på den pædagogiske praksis. Metoden sikrer, at de pædagogiske refleksioner har rod i den praktiske hverdag, og således kan danne baggrund for ændringer og forbedringer til gavn for børnene. Se bilag nr. 5: Hvordan holde gryden i kog med observationer?

7 Nogle af de temaer, der har været arbejdet med i institutionerne: Børns relationer med fokus på de børn, som har få længerevarende og gode relationer. Udgangspunktet var at få koblet børnene, så de kunne etablere flere relationer. De voksnes ressourcer hvordan bruges de mest hensigtsmæssigt? Her blev udgangen, at man valgte at ændre strukturen i institutionen. Bl.a. ændringer i arbejdsfordelinger, pauseafvikling, indførelse af primærpædagoger m.m., som alt sammen gav bedre muligheder for fordybelse med børnegrupper, ikke alene om formiddagen, men også om eftermiddagen. Søskenderelationer og afhængighedsforhold. Arbejdet med temaet førte til, at søskende fik bedre muligheder for at lege hver for sig også, og ikke binde energien hos hinanden. Få jævnaldrende legekammerater. Stille og alene børn. Personalet fik stillet skarpt på disse børn, og har stadig fokus på dem. Brug af funktionsrum. Var det de rigtige tilbud, og understøttede tilbuddene den kultur og læring, man ønskede? Var der den rigtige bemanding i rummene? Hvordan kunne man forhindre for megen støj? Fokus på legepladsen. Hvad vil vi med legepladsen? Er bemandingen rigtig? Er indretningen hensigtsmæssig? Hvordan er konfliktniveauet? Kan oprydningen ændres osv. Betydningen af relationer mellem voksne og børn. Hvilke redskaber skal vi anvende for bedre at kunne følge børnenes initiativer? Er vi bevidst om at være nærværende og til stede i de rum, vi befinder os i? Overholder vi voksne, de aftaler vi laver med børnene? Hvor ofte bremser vi børnenes initiativer, og hvad gør vi ved det? Børnenes relationer, med fokus på de ensomme børn. Observationer inde og ude. Hvad oplever vi? Når børnene leger, leger de så sammen? Hvor længe kan et barn gå uden at have kontakt med andre (børn eller voksne). Zapperbørn (børn der pendler fra den ene aktivitet til den anden). Frokosten skal der ændres ved organiseringen, så der skabes ro og overskuelighed. Hvordan sikres det, at der altid er voksne til stede, og ved alle borde? Afslutning Det har været fantastisk at følge projektet. Det, at opleve observatørernes gejst, ærlighed og arbejdslyst, har været smittende. Ligeledes har det været godt at opleve, at projektet har ført til konkrete ændringer og tiltag i de involverede institutioner, - alt sammen med udgangspunkt i børnenes behov. Det er godt at konstatere, at metoden er meget konkret og anvendelig i forhold til at sikre dokumentation og refleksion i arbejdet med læreplaner. Metoden kan med tiden bredes ud til forskellige/alle ansatte, således at kompetenceudvikling kommer grundigt i spil på den enkelte arbejdsplads eller på tværs af institutionerne. Endelig er det ikke uvæsentligt, at metoden er realiserbar, også efter den egentlige udviklingsprojektperiode er udløbet. April 2006 Marianne Stokbro, småbørnschef

8 BILAG NR. 1, side 1 Selve forløbet i 2005/06: 12. maj institutioner bød ind, og blev deltagere i projektet: Børnehuset Fuglsang Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Kernehuset Børnehuset Løvvangen Børnehaven Strubjerg 23.maj 7. juni JBN var i denne periode ude en dag i hver af de 5 institutioner for at observere, og havde efterfølgende møde med leder og personale i forhold til observationerne. 10.juni vælger hver institution to observatører til projektet 17.juni de 10 observatører har temadag med JBN Indhold: tematisering, metoder, gennemgang af de væsentligste omdrejningspunkter, formidlingsstrategi Inden udgangen af juni hver af de 5 institutioner beslutter, hvilket tema, de vil have som udgangspunkt for den første observationsfase 1.august 9.september de første tre åbne observationer foretages (minimum 3 timer til hver observation). Observationerne skrives ned, og de to observatører prioriterer sammen, og afklarer med leder, hvilke observationer der skal formidles på personalemøde. Uge 37 afholdes personalemøde med formidling af observationerne. Drøftelserne af observationerne danner udgangspunkt for tre mere målrettede observationer i anden fase. 19. september JBN mødes med leder og interne observatører i hver af de 5 institutioner (1,25 time hvert sted).

9 BILAG NR. 1, side 2 21.september 14. oktober Foretages tre målrettede observationer. Disse nedskrives, og igen udvælger de to observatører, i samarbejde med lederen, hvilke observationer de vil formidle videre på personalemøde. Uge 43 personalemøde med formidling af de prioriterede observationer. 27. oktober temadag for observatører med JBN. Drøftelse af arbejdet indtil nu, og planlægning af formidlingsaften med workshops for de øvrige institutioner i området 17. november temaaften for samtlige institutioner i området 9.marts sidste temadag for observatører, hvor der konkretiseres funktionen som eksterne observatører med henblik på udbredelse til de øvrige institutioner.

10 BILAG NR. 2 Spørgeskema i forbindelse med kvalitetsudviklingsprojekt (Jens Bundgaard) Spørgeskemaet bedes udfyldt af 4 ansatte pr. institution. Et til lederen Et til en af observatørerne To til øvrige medarbejdere Sæt kryds: 1. Hvordan har du oplevet projektet? Overvejende negativt positivt 2. Har projektet haft betydning for dit syn på børnene (at se og høre børn sådan for alvor)? ja nej 3. Har projektet haft betydning for din pædagogiske praksis? ja nej 4. Har projektet haft betydning for strukturen i jeres institution? ja nej 5. Alt efter din besvarelse ved spørgsmål 1, nævn kort tre negative eller tre positive ting ved projektet. Kort = 1-2 linier. A. B. C. 6. Tror du, I fremover vil bruge metoden I jeres pædagogiske arbejde (f.eks. i arbejdet med læreplaner)? Sæt kryds. ja nej Spørgeskemaet bedes afleveret, sendt eller mailet til Marianne Stokbro senest 29. marts. På forhånd TAK.

11 BILAG NR. 3, side 1 Besvarelser på spørgeskemaer. Efter den formelle afslutning af første runde har alle institutioner fået tilsendt spørgeskema, som fire medarbejdere skulle udfylde. Der er kommet svar tilbage fra alle 20, altså en svarprocent på ) Hvordan har du oplevet projektet? Overvejende negativt/positivt Alle har svaret, at de har oplevet projektet positivt. 2) På spørgsmålet om projektet har haft betydning for dit syn på børnene (at se og høre børn sådan for alvor) Her svarer 16: ja, tre svarer: nej og en siger: delvis. 3) På spørgsmålet om projektet har haft betydning for din pædagogiske praksis Her svarer 18: ja, mens to svarer: nej. 4) På spørgsmålet har projektet haft betydning for strukturen i institutionen Svarer 18 personer: ja, mens to siger: nej. 5) Alt efter din besvarelse ved spørgsmål 1, nævn kort tre negative eller tre positive ting ved projektet. BESVARELSER FRA INSTITUTION A: A. Projektet har betydet, at vi har fået pædagogik på dagsordenen ved hvert p-møde B. Jeg er blevet mere observerende i dagligdagen, hvilket har medført en større viden om det enkelte barn og dets kompetencer C. Projektet har betydet, at jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvor stor betydning det har for børnene, hvordan vi tilrettelægger & udfører vores pædagogiske praksis A. Øjenåbner for pendlerbørn, børn som umiddelbart mener er i legerelationer men så alligevel ikke er det! B. Focus på vi voksne fordeling af voksne på legepladsen, vi er blevet bedre til at flytte vores voksenstruktur indefra med ud på legepladsen. Hjælp til mere voksenstruktur ved spisesituation. C.Vi kan alle få mulighed for at lære denne form for observesioner observatørerne skal lære fra sig. A. fået nogle gode pædagogiske snakke om vores forskellige

12 B. tid til at lave observation A. Ved at det er pædagogerne som iagttager hinanden, bliver der lyttet på en anden måde end hvis det er lederen. Hvilke har betydning for om det får en stor betydning for ændringen B. God metode til at få set på pædagogernes praktisk. C. God metode til at se på strukturen i huset. BILAG NR. 3, side 2 BESVARELSER FRA INSTITUTION B: A. medvirkende til strukturændring = mere koncentreret tid til pæd. aktiviteter B. mere fokus på venskaber / relationer mellem børnene C. god øvelse i forhold til iagttagelse A. Flere pædagogiske snakke i personalegruppen B. fælles fokus på konkrete praktiske og pædagogiske problematikker C. mere afklaret ifht såvel egen som kollegaes rolle og funktioner i hverdagen A. Jeg er blevet mere bevidst om at observere i et bredere perspektiv, og ikke kun i forhold til det enkelte barn og dets samspil. B. I personalegruppen er vi blevet mindet om, vigtigheden af at prioritere pædagogiske diskutioner på p.møderne, og ikke forfalde til at ordne de praktiske først. C.Kendskabet til metoden. Den er meget brugbar. A. Givet sammenhold, at ha prioriteret tid til pædagogiske snakke og planlægning af pæd. dagligdag B. Ændret personalets syn på egen inst. + egen praksis og medført lyst / vilje til at ændre på dagligdagen C. Givet et godt grundlag at arbejde videre med nået meget på kort tid stor forældre tilfredshed med ændringerne BESVARELSER FRA INSTITUTION C: A. positivt, da der har været stor opbakning i personalegruppen, til at se og høre børnene. B. Der er givet plads til flere faglige og teorektiske oplæg og debater i personalegruppen. C.Det har været rart, at man er bevidst om, at strukturen er ændret på baggrund af, at vi har set hvad børnene har haft brug for.

13 A. Der er nogle ting, som vi har fået mere fokus på og har disse fokuspunkter i baghovedet B. jeg er blevet mere observerende, agttagende og nærværende i dagligdagen. C. vi kolleger imellem har forskellige kvaliteter/baggrunde og det er vi blevet bedre til at udnytte i det daglige. BILAG NR. 3, side 3 A. De to observatører er blevet gladere, mere engageret i deres daglige arbejde. B. Den ene observatør er blevet bedre til at argumentere på en faglig begrundet måde C. Projektet har ikke forplantet sig ud I huset A. Fokus på små daglige ting, som kan ændres uden store bevægelser! B. At der bliver et (eller flere) fælles fokuspunkter. C. Det er en forholdsvis enkel metode til at evaluere et mål. BESVARELSER FRA INSTITUTION D: A. Jeg syntes, at jeg er blevet bedre til at se, hvis der er børn, der ikke er sammen med andre. B. Jeg syntes vi har fået nogle gode snakke I personalegruppen om projektet og vi har fået vendt nogle negative ting til positive. C. Jeg er mere opmærksom overfor børnene og deres ideer. A. Vi har opnået: mere synlighed i den daglige praksis, mere faglighed i arbejdet, større refleksion over egen praksis, mere og bedre struktur på arbejdet gennem en planlægningsbog B. Vi har lavet en bedre strukturering af vores arbejde. Det gør, at den enkelte medarbejder i større grad planlægger og forbereder sig på de forskellige arbejdsområder i læreplaner. C. Der vil på længere sigt sket en udvikling / ændring af gamle rutiner / vaner idet der er kommet mere fokus på kvaliteten i den enklestes arbejde. A. Observation er et godt redskab i.f.t. dokumentation i forbindelse med læreplaner. B. Observationer er et godt redskab til at sikre os, at alle børn bliver set, fx. på legepladsen. C. Projektet har givet stof til eftertanke, således at vi har foretaget en ændring i planlægningen af vores praksis. A. mere struktur, alle ved på forhånd hvad de vil lave når de møder.

14 B. et godt arbejdsredskab, også I forbindelse med læreplaner. C. det gør at jeg er blevet mere opmærksom på alle vores børn, og hvad de laver. BILAG NR. 3, side 4 BESVARELSER FRA INSTITUTION E: A. har givet anledning til fælles fokus, forståelse og refleksion B. fænomen som vi anså som fakta, viste sig at være en myte C. har styrket bevidstheden om at se muligheder i stedet for begrænsninger A. man bliver opmærksom på, om der evt. er børn, der ikke er med i fællesskabet, børn de altid får opmærksom hed osv. B. at man er tvunget til at afsætte tid til observationer, da det ellers kan være svært i en travl hverdag. C. godt at få fokus på det, vi gør i praksis/egen praksis A. få set på egen praksis gør vi det, vi tror? B. blevet bedre til at bruge iagttagelse som metode C. fået sat nogle overvejelser i gang ang. vores struktur A. jeg er blevet mere opmærksom på de stille børn 6) På spørgsmålet tror du, I fremover vil bruge metoden i jeres pædagogiske arbejde (f.eks. i arbejdet med læreplaner)? svarer 19: ja, og en svarer: nej.

15 Næste forløb med kvalitetsudvikling BILAG NR.4 1. eksterne observatører *) 2. formidlingsteam er: Susanne Fuglsang, Gitte Løvvangen, Lars Strubjerg, Britt Blæksprutten 3. udpegning af nye institutioner (Marianne) senest 6. april 4. eksterne observatører tager kontakt til leder. Aftale om observationsdato + aftale om personalemøde. Senest 25. april 5. observatører mødes to og to og forbereder sig 6. observationsdag. observatører er nogle gange hver for sig, men også sammen et par gange 7. observatørerne mødes og forbereder formidling 8. møde med leder i observations institutioner 9. formidling til personalegruppen på personalemøde (beregn 2 timer) i løbet af juni md. 10. institutionen udpeger interne observatører inden udgangen af juni 11. formidlingsteamet aftaler: hvem gør hvad på tema formiddag. 18. august 12. tema formiddag for interne observatører uge august 13. åbne observationer i institutionen, drøftelse med leder og formidling på personalemøde 28. august -29. september 14. tema formiddag med observatører uge oktober hjælpe dem med at stille skarpt på, hvad de skal gå videre med. Hvordan komme videre? 15. specifikke observationer, drøftelse med leder og formidling på personalemøde. 9. oktober 10. november 16. temadag med Jens Bundgaard for eksterne og interne observatører uge 48. en dag fra kl runde (evt.) Timeforbrug for den enkelte institution er ca. 40 timer. *) observationshold: Britt og Lotte Helle og Lars Lotte og Gitte Pia og Susanne (Sille er suppleant)

16 Husk at holde fokus på børnene, og at det drejer sig om at se og høre børn i det daglige, sådan for alvor! BILAG NR. 5 Hvordan holde gryden i kog med observationer? Altså når man har arbejdet med metoden en periode. En ide kan være at udvælge et tema fra læreplanen, og så tage en observationsrunde pr. år. Hvordan kan en sådan runde foregå? Tidsmæssigt bør det foregå over tre personalemøder, efter nedenstående model 1. Første personalemøde: Der drøftes ideer til åben observation. Hvad vil vi have belyst fra læreplanen? Hvad har vi mest brug for? Hvorfor vil vi gerne kigge på det? 2. En åben observation (½ dag) 3. Observatører drøfter med leder, hvad der er set, og hvad skal lægges frem. 4. Andet personalemøde De åbne observationer fremlægges på personalemøde, og danner baggrund for formulering af 1-2 specifikke områder, man ønsker at sætte spot på i de lukkede observationer. 5. Der laves 2-3 lukkede observationer á 3 timers varighed. 6. De lukkede observationer foldes ud på personalemødet Det er vigtigt at være tro mod metoden, således at fremgangsmåden følges, så man får skabt rummet for fælles refleksioner.

17

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovlyhuset Dato: D. 23. august 2012, kl.10.30-13.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn)

Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn) Børnehaven Stribonitten dagtilbuddets navn) 0 Profil Her har hjertet plads Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé med 44 børn,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole og daginstitution Version 6.0 Marts Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole og daginstitution Version 6.0 Marts Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole og daginstitution Version 6.0 Marts 2015 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole Dato: D. 1. juni 2010. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: Skoleåret 2012 BMV en indeholder de

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere