Markedskommentar Orientering Q4 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q4 2011"

Transkript

1 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving på aktiemarkederne. Pæne makroøkonomiske nøgletal fra flere lande sidst på året antydede, at der trods krisediskussionen var en vis robusthed i den globale økonomi. 4. kvartal endte derfor positivt for aktiemarkederne og virksomhedsobligationerne. Omregnet til danske kroner steg det globale aktieindeks - udtrykt ved MSCI World - med godt 11 pct. i 4. kvartal anført af amerikanske aktier, der kunne fremvise 14,50 pct. stigning. High Yield obligationernes indeks steg målt i DKK godt 6 pct. En del af ovenstående stigninger kan dog henføres til en styrkelse af USD mod EUR og dermed DKK på ca. 3,2 pct. I Europa steg aktieindeksene også. MSCI Europa indekset steg f.eks. med 8,8 pct. omregnet til danske kroner. Kun det japanske aktiemarked var negativt i 4. kvartal med et lille fald på knap 1 pct. Obligationsmarkederne forblev negative for så vidt angår de sydeuropæiske statsobligationer. Men ellers var der pæne kursstigninger på virksomhedsobligationerne både i Europa og USA. Alt i alt sluttede året således mere optimistisk end forventet ved indgangen til 4. kvartal. Denne optimisme er fortsat i de første uger af Konjunkturudsigterne for 2012 Den positive stemning på de finansielle markeder i slutningen af året og de første dage i det nye år har rod i en tiltagende vækst i USA i 2. halvår 2011 og spirende tillid til, at de mange tiltag i Europa med henblik på løsning af gældskrisen vil bære frugt. Desværre er der intet, som tyder på, at vi står overfor en kraftig konjunkturopgang. Tværtimod skal mange forhold falde på plads for blot at fastholde en beskeden vækst. Det gælder både i Europa og USA. Hertil kommer, at Emerging Markets landene anført af Kina forventes at få lavere vækst end i 2011, således, at den samlede globale vækst må forventes at blive lavere i 2012 end i Den europæiske og den amerikanske statsgældskrise skyldes i høj grad, at staterne har skullet redde en lang række finansielle institutioner fra at gå fallit. Redningen af banksektoren skete med krav om at udlånsmassen bliver nedbragt og, at bankerne skal opbygge en større buffer, således at bankerne ved næste krise er mindre følsomme overfor kollaps af et enkelt pengeinstitut. Intentionen er afgjort rigtig, men mens omstillingen står på rammes enheder banker såvel som stater - med forholdsvis stor gæld. Det interessante er, at f.eks. Italien og Spanien skal betale, hvad der umiddelbart ligner en normal rente på 6 til 7 pct. for et 10-årigt lån. Normalt ikke et renteniveau, der burde volde problemer, specielt ikke når inflationen ligger på 2 til 3 pct. Men forholdene er ikke normale. For det første medfører omstillingsprocessen i banksektoren, at den økonomiske vækst går i stå. Dermed tyngder en gæld svarende til 100 pct. af et lands årlige bruttonationalprodukt pludselig meget hårdt på økonomien, når der skal betales en real rente på ca. 3 pct. Det virker også ekstra hårdt, når andre lande med lavere gæld kan låne til 2 pct. eller helt ned til tæt på nul for helt korte lån. Centralbankerne vil nu sammen med den internationale valutafond (IMF) stille en række lånefaciliteter til rådighed for de hårdest ramte stater i Europa, således at de kan låne til refinansiering af den gamle gæld. Endvidere pålægges disse lande at øge opsparingen, samtidig med at økonomien reformeres, så der ikke længere er behov for at stifte ny gæld. De gældsplagede lande skal bl.a. gøre sig mere konkurrencedygtige f.eks. ved at sænke lønniveauet, hvis ikke de har mulighed for at devaluere. I den proces er det vigtigt, at lande uden eller med betydelig mindre gældsproblemer samtidig strammer op for at undgå at havne i gældsfælden. Ovennævnte er ikke let, fordi processen forstyrres af, at banksektoren blot lige er begyndt på sin konsolidering. I Europa skal banksektorens soliditet styrkes med hvad der svarer til op imod mia. kr. inden for et par år. En del af dette svimlende beløb skaffes ved overskud på driften, som ikke udloddes til aktionærerne. Aktionærerne der i forvejen gennem de seneste år er blevet meget skidt belønnet af finanssektoren. Hvis der skal indhentes ny kapital, skal det være muligt at overbevise investorerne om, at sektoren fremover vil kunne levere overskud frem for kriser. Der vil således i 2012 fortsat være stor usikkerhed om holdbarheden af den økonomiske og politiske model for EU. Den nye Europagt med dens meget stramme regulering af offentlig gældsætning skal på plads. Den omfatter alle lande - også dem med mindre gældsproblemer. Den rimelige gennemførelse af Europagten vil på kort sigt ikke stimulere væksten i Europa. Q4 I USA hersker der meget stor usikkerhed om de mellemfristede finanspolitiske planer. Den amerikanske gældskrise er derfor fortsat uløst, men da der ikke er opnået enighed om en løsning, indtræder der automatisk kraftige stramninger af den amerikanske finanspolitik. Dette fører heller ikke til vækst på kort sigt. Med bank- og statsgældskrisen kørende er konsolideringen i husholdninger og virksomheder en nødvendig og ganske langvarig proces med en iboende automatisk tilbageholdenhed med forbrug og investeringer. Alligevel forventer bl.a. OECD en svag vækst i de vestlige lande i Deres prognose viser, at væksten vil være svagest i første halvår og stigende hen over året, således at væksten i 2013 bliver højere end i Det kan ligne ønsketænkning, men finansmarkederne har valgt at tro på det. Tro kan som bekendt flytte bjerge og dermed skabe vækst. Vækstpotentialet er størst i lande, som ikke har statsgældskrise og som f.eks. har overskud på betalingsbalancen, hvor bolig- og ejendomsmarkedet ikke har været overophedet,

2 Markedskommentar og hvor banksektoren ikke har lidt store tab. Tyskland, Sverige og Norge og til dels Danmark hører til disse lande. Tyskland og Danmark vil dog have fokus på at opfylde stabilitets- og vækstpagtens 3 pct. grænse for det offentlige budgetunderskud, som senest skal være opfyldt i Det betyder, at finanspolitikken i stort set alle lande i den vestlige verden bliver stram og dermed væksthæmmende også i Pengepolitikken er lempet markant med flere rentenedsættelser i 4. kvartal 2011 kombineret med en række nye muligheder for likviditetstilførsel til banksektoren. Pengepolitikken er tæt på at have nået grænsen for, hvad der er muligt. Til gengæld ser det ud til, at tiltagene har haft en vis positiv effekt på markederne. Renten vil forblive lav, som følge af den fastlåste situation for finanspolitikken. Stramninger af pengepolitikken bliver ikke et tema i hverken Europa, USA eller Japan i Den skrøbelige banksektor, kombineret med svage boligmarkeder, og den opbyggede mistillid i pengemarkederne kræver lang tids stabilitet. Sammenfattende er de økonomiske prognoser således ekstremt usikre for Statsgældskrisens udvikling afhænger af en række politiske beslutninger i Europa og USA. I USA vil beslutningerne formentlig blive udskudt til efter præsidentvalget i november. Forværres gældskrisen igen kan det meget let trække 3-4 pct. ud af den globale vækst i løbet af Modsat hvis det viser sig, at håndteringen af krisen bliver effektiv og rentespændene indsnævres, så kan væksten øges med op til 2 pct. i løbet af Det negative scenario for 2012 bliver aktuelt, hvis et eller flere af de sydeuropæiske lande går statsbankerot og trækker en del af den europæiske banksektor med sig i faldet. Det vil skabe meget omfattende fattigdom i området og formentlig føre til opløsning af EU, som vi kender det i dag. Nordeuropa vil blive ramt mærkbart af en sådan nedsmeltning. Derfor ser vi også mange politiske bestræbelser på at inddæmme problemet. Det er med andre ord helt afgørende, at rentebyrden på den allerede eksisterende statsgæld holdes nede, således at den stramme finanspolitik bliver holdbar. Det positive scenario for 2012 og 2013 for Europa kan opstå som følge af følgende forhold: En svækket Euro stimulerer eksporten for alle eurolandene, men med størst effekt i Tyskland og Frankrig. De gennemførte ændringer af finanspolitikken i Sydeuropa specielt, men også i det øvrige Europa skal virke. Det indebærer store besparelser på overførselsydelser herunder på offentlige pensioner samt sænkning af lønniveauet. Besparelserne skal virke på kort sigt altså allerede i 2012, mens strukturreformerne, som skal skabe øget beskæftigelse, skal virke på mellemlang og lang sigt. Tilliden i banksektoren skal genskabes. Likviditetsudvekslingen mellem bankerne skal forbedres, hvorved belastningen af centralbankerne i Europa mindskes. Pengemarkedsfondene skal tilbage i markedet og yde lån til banksektoren. Danmark I årene fra 2008 til 2010 kom ejendomssektoren gennem vridemaskinen og fik nedjusteret ne efter de foregående års prisboble. Fra 2011 er omsætningen af boliger og erhvervsejendomme igen langsomt vendt tilbage. I 2011 måtte landbruget holde for, da jordpriserne kom ned på et mere realistisk niveau i forhold til det reale udbytte af jorden. Denne tilpasning har sat den generelt stærkt forgældede landbrugssektor under pres. Banksektoren har længe været i gang med slankning af balancen. Med tabene på ejendoms- og landbrugskunderne gør oprydningen ondt. Samtidig ser det ud til, at det er meget svært for især de mindre pengeinstitutter at skaffe kapital, hvilket er nødvendigt for at kunne leve op til de kommende kapital- og stabiliseringskrav. Der er også fokus på realkreditsektoren, hvor de populære etårige rentetilpasningslån muligvis er på vej ud af boligfinansieringen for at blive afløst af treårige eller længerevarende lån. Dansk økonomi står balancemæssigt relativt stærkt med et stort overskud på betalingsbalancen og en ledighed, som er blandt de laveste i Europa. Dog er der strukturelle problemer, hvilket bl.a. det store underskud på de offentlige budgetter afspejler. Udsigterne for de finansielle markeder for 2012 Q4 Svagt positive aktiemarkeder med meget store udsving i kurserne, og med store regionale forskelle. Det svagt positive marked forudsætter dog, at gældskrisen i Europa inddæmmes, og at der ikke sker en opblussen af den amerikanske gældskrise under valgkampen. Svagt negative rentemarkeder (dvs. stigende renter) i de såkaldte sikre havne som Tyskland, USA og Danmark. Men positive rentemarkeder (dvs. faldende renter) for virksomhedsobligationer og statsobligationer i højrentelande. Forudsætningen er igen, at gældskrisen inddæmmes og at bankerne efterhånden får gang i pengemarkedet og interbankmarkedet samtidig med at der sker en konsolidering i sektoren.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer I 4. kvartal fortsatte rentefaldet fra både 2. og 3. kvartal. De amerikanske renter faldt beskedent, mens renterne faldt markant i Tyskland og Danmark. De 2-årige tyske renter faldt med 0,41 pct. point mens de danske 2-årige renter faldt med 0,49 pct. point. Mere bemærkelsesværdig er udviklingen i de 10-årige renter, hvor de tyske renter faldt med 0,06 pct. point mens de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført at renterne på de 10-årige danske statsobligationer er lavere end de tilsvarende tyske, hvilket er en historisk begivenhed. Det er fortsat gældskrisen i Europa, herunder problemerne i Grækenland og Italien, der driver usikkerheden i markederne. Usikkerheden har fået investorerne til at søge mod mindre risiko i form af de sikre tyske, amerikanske og danske statsobligationer. De faldende renter har medført et positivt afkast i kvartalet, og året, for Pulje 1 - Danske Obligationer. Helt bemærkelsesværdig er den 30-årige danske statsobligation, som har givet et afkast i 4. kvartal på 8,86%. Pulje 1 - Danske Obligationer gav i 4. kvartal et afkast på 3,47% (før pensionsafkastskat) og slutter hele 2011 med et samlet afkast på 10,73% (før pensionsafkastskat). Danske obligationer 3,47% 3,47% 2,95% 10,82% 10,73% 9,12% Danske obligationer 1,8% 1,5% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% Danske obligationer 10,73% 8,24% 6,53% 5,46% 5 største investeringer 4% Danske Stat ,78 4% Nordea 2 SDRO ,92 4% Realkredit Danmark SDRO ,14 5% CF Nykredit GFRO ,94 4% Realkredit Danmark SDRO ,42 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 321 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Danske obligationer 359,2 6,25 18,3 5,09 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

4 Pulje 2 - Danske Aktier 4. kvartal var turbulent men endte positivt for Pulje 2 Danske Aktier. Gældsproblemerne i Eurozonen har været det gennemgående tema i markedsudviklingen. Markedet reagerede positivt på, at EU fik forhandlet en løsning igennem for Grækenlands gældssituation. Samtidigt trådte regeringslederne i både Grækenland og Italien tilbage. Markedet vurderer dette positivt i relation til, at disse skrøbelige økonomier kan indlede en ny reformkurs med mere bæredygtige offentlige udgiftsniveauer end hidtil. Mod årets slutning vendte nervøsiteten tilbage, idet ratingbureauerne indikerede, at der kunne være flere nedjusteringer af adskillige EU-landes kreditværdighed på vej. Endelig meldte den amerikanske centralbank ud, at kassen var smækket i for yderligere stimuli af økonomien. Carlsberg steg 22,41% i kvartalet og leverede således den største stigning i kvartalet. Stigningen kommer på baggrund af en fortsat stram omkostningsstyring og ledelsens fastholdte forventninger for fremtiden, hvor markedet havde frygtet en nedjustering. Det dårligste afkast leverede Vestas, der faldt med 31,72%. Det drastiske fald skete som reaktion på nedjusteringen af 3. kvartalsregnskabet samt investorernes mistillid til ledelsen. Puljer 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 5,66% (før pensionsafkastskat). I 2011 har puljen givet et afkast på -12,61% (før pensionsafkastskat). Danske aktier 5,74% 5,66% 4,81% -12,16% -12,61% -10,72% Danske aktier 5,2% 4,4% -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% Danske aktier -12,61% 19,94% 0,50% 12,16% 5 største investeringer Novo Nordisk 10,2 Carlsberg 9,5 Coloplast 8,0 Topdanmark 7,7 A. P. Møller-Mærsk 6,6 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. også materialer og forsyning.

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 4 Mixpulje Middel været allokeret med undervægt til risikoaktiver i form af aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en undervægt til Danmark og Europa samt en overvægt til amerikanske aktier. Puljen har været overvægtet til danske obligationer i kvartalet. Denne taktiske allokering har bidraget positivt for afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. I kvartalet bidrog både aktier og obligationer positivt til afkastet. Afkast var således 4,50% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 0,44% (før pensionsafkastskat) for Mixpulje Middel 4,57% 4,5% 3,82% 1,02% 0,44% 0,37% Mixpulje Middel 1,0% 0,8% -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% Mixpulje Middel 0,44% 11,26% 1,77% 5,29% 5 største investeringer 4% Realkredit Danmark SDRO ,9 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 13,4 4% Danske Stat ,6 2% Nykredit ,3 4% Nykredit ,1 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 653 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje Middel 874,8 2,99 23,8 2,73 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

6 Pulje 5 - Globale Aktier* De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i et positivt afkast. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. Som følge af den fortsatte urolighed omkring Euro-zonen har Pulje 5 Globale Aktier været allokeret med overvægt til USA og undervægt til Europa. Denne taktiske allokering har været positiv for afkast, da det amerikanske aktiemarked har givet høje afkast. Pulje 5 Globale Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 10,69% (før pensionsafkastskat), og et afkast på -0,09% (før pensionsafkastskat) for Globale aktier* 10,69% 10,69% 9,09% 0,85% -0,09% -0,08% Globale aktier* -7,2% -6,1% -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% Globale aktier* -0,09% 8,98% -9,15% -2,62% Puljens investeringer S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 61,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 9,0 FTSE 100 FUT Marts 2012 Aktiefutures UK 8,2 TOPIX Marts 2012 Aktiefutures Japan 7,9 SPI 200 FUTURE Marts 2012 Aktiefutures AUD 6,2 Swiss Market Index Marts 2012Aktiefutures CHF 6,0 Aktier Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 6 Mixpulje Høj været allokeret med undervægt til Europa i form af både aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en overvægt til amerikanske aktier. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for det relative afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. Puljen blev startet op i november 2011 og har således ikke været fuldt investeret gennem hele fjerde kvartal. Siden start har både aktier og obligationer bidraget positivt til afkastet, som ved slutningen af kvartalet er opgjort til 3,05% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% Mixpulje Høj 3,05% største investeringer SEBinvest Danske Aktier 25,9 SEBinvest Mellemlange Obligationer 24,2 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 19,5 SEBinvest Kreditobligationer (EUR) 8,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 4,2 Varighed - MOAD Mixpulje Høj 12,2 1,17 0,1 1,17 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

8 Pulje 7 - Korte Obligationer I 4. kvartal fortsatte rentefaldet fra både 2. og 3. kvartal. De amerikanske renter faldt beskedent, mens renterne faldt markant i Tyskland og Danmark. De 2-årige tyske renter faldt med 0,41 pct. point mens de danske 2-årige renter faldt med 0,49 pct. point. Mere bemærkelsesværdig er udviklingen i de 10-årige renter, hvor de tyske renter faldt med 0,06 pct. point mens de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført at renterne på de 10-årige danske statsobligationer er lavere end de tilsvarende tyske, hvilket er en historisk begivenhed. Det er fortsat gældskrisen i Europa, herunder problemerne i Grækenland og Italien, der driver usikkerheden i markederne. Usikkerheden har fået investorerne til at søge mod mindre risiko i form af de sikre tyske, amerikanske og danske statsobligationer. De faldende renter har medført et positivt afkast i kvartalet, og året, for Pulje 7 - Korte Obligationer. Eksempelvis har 4% Nordea Kredit SDRO 2016 givet et afkast i 4. kvartal på 2,52%. Pulje 7 Korte Obligationer gav i 4. kvartal et afkast på 1,16% (før pensionsafkastskat). Pulje 7 - Korte Obligationer har i 2011 givet et afkast på 3,68% (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 1,23% 1,16% 0,99% 3,89% 3,68% 3,13% Korte obligationer 3,2% 2,7% 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% Korte obligationer 3,68% 4,13% 3,86% 3,32% 5 største investeringer 4% Danske Stat ,3 4% Nykredit SDO ,5 4% Nordea SDRO ,5 Var. Nykredit ,2 2% BRF Kredit ,9 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 259 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Korte obligationer 148,6 2,38 3,2 2,13 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 8 Mixpulje Lav været allokeret med undervægt til risiko i form af aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en undervægt til Danmark og Europa samt en overvægt til amerikanske aktier. Puljen har været overvægtet til danske obligationer i kvartalet. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. I kvartalet bidrog både aktier og obligationer positivt til afkastet. Afkast var således 3,64% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 3,10% (før pensionsafkastskat) for Mixpulje Lav 3,74% 3,64% 3,09% 3,43% 3,10% 2,63% * 2010 Mixpulje Lav ,7% 16,7% 11,1% 9,4% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 3,10% 11,07% største investeringer 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 4% Nykredit SDO ,5 4% Danske Stat ,5 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 8,8 4% Danske Stat ,3 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 250 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje 477,8 3,56 15,3 3,20 *Ændringen vedrører alene obligations- og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskomtar Orienting Q4 2011 I 4. kvartal 2011 var de finansielle marked igen præget europæiske stsgældskrise. Den store usikkhed om løsningsmodellne gav specielt i oktob novemb krtige udsving på aktiemarkedne.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere