Markedskommentar Orientering Q4 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q4 2011"

Transkript

1 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving på aktiemarkederne. Pæne makroøkonomiske nøgletal fra flere lande sidst på året antydede, at der trods krisediskussionen var en vis robusthed i den globale økonomi. 4. kvartal endte derfor positivt for aktiemarkederne og virksomhedsobligationerne. Omregnet til danske kroner steg det globale aktieindeks - udtrykt ved MSCI World - med godt 11 pct. i 4. kvartal anført af amerikanske aktier, der kunne fremvise 14,50 pct. stigning. High Yield obligationernes indeks steg målt i DKK godt 6 pct. En del af ovenstående stigninger kan dog henføres til en styrkelse af USD mod EUR og dermed DKK på ca. 3,2 pct. I Europa steg aktieindeksene også. MSCI Europa indekset steg f.eks. med 8,8 pct. omregnet til danske kroner. Kun det japanske aktiemarked var negativt i 4. kvartal med et lille fald på knap 1 pct. Obligationsmarkederne forblev negative for så vidt angår de sydeuropæiske statsobligationer. Men ellers var der pæne kursstigninger på virksomhedsobligationerne både i Europa og USA. Alt i alt sluttede året således mere optimistisk end forventet ved indgangen til 4. kvartal. Denne optimisme er fortsat i de første uger af Konjunkturudsigterne for 2012 Den positive stemning på de finansielle markeder i slutningen af året og de første dage i det nye år har rod i en tiltagende vækst i USA i 2. halvår 2011 og spirende tillid til, at de mange tiltag i Europa med henblik på løsning af gældskrisen vil bære frugt. Desværre er der intet, som tyder på, at vi står overfor en kraftig konjunkturopgang. Tværtimod skal mange forhold falde på plads for blot at fastholde en beskeden vækst. Det gælder både i Europa og USA. Hertil kommer, at Emerging Markets landene anført af Kina forventes at få lavere vækst end i 2011, således, at den samlede globale vækst må forventes at blive lavere i 2012 end i Den europæiske og den amerikanske statsgældskrise skyldes i høj grad, at staterne har skullet redde en lang række finansielle institutioner fra at gå fallit. Redningen af banksektoren skete med krav om at udlånsmassen bliver nedbragt og, at bankerne skal opbygge en større buffer, således at bankerne ved næste krise er mindre følsomme overfor kollaps af et enkelt pengeinstitut. Intentionen er afgjort rigtig, men mens omstillingen står på rammes enheder banker såvel som stater - med forholdsvis stor gæld. Det interessante er, at f.eks. Italien og Spanien skal betale, hvad der umiddelbart ligner en normal rente på 6 til 7 pct. for et 10-årigt lån. Normalt ikke et renteniveau, der burde volde problemer, specielt ikke når inflationen ligger på 2 til 3 pct. Men forholdene er ikke normale. For det første medfører omstillingsprocessen i banksektoren, at den økonomiske vækst går i stå. Dermed tyngder en gæld svarende til 100 pct. af et lands årlige bruttonationalprodukt pludselig meget hårdt på økonomien, når der skal betales en real rente på ca. 3 pct. Det virker også ekstra hårdt, når andre lande med lavere gæld kan låne til 2 pct. eller helt ned til tæt på nul for helt korte lån. Centralbankerne vil nu sammen med den internationale valutafond (IMF) stille en række lånefaciliteter til rådighed for de hårdest ramte stater i Europa, således at de kan låne til refinansiering af den gamle gæld. Endvidere pålægges disse lande at øge opsparingen, samtidig med at økonomien reformeres, så der ikke længere er behov for at stifte ny gæld. De gældsplagede lande skal bl.a. gøre sig mere konkurrencedygtige f.eks. ved at sænke lønniveauet, hvis ikke de har mulighed for at devaluere. I den proces er det vigtigt, at lande uden eller med betydelig mindre gældsproblemer samtidig strammer op for at undgå at havne i gældsfælden. Ovennævnte er ikke let, fordi processen forstyrres af, at banksektoren blot lige er begyndt på sin konsolidering. I Europa skal banksektorens soliditet styrkes med hvad der svarer til op imod mia. kr. inden for et par år. En del af dette svimlende beløb skaffes ved overskud på driften, som ikke udloddes til aktionærerne. Aktionærerne der i forvejen gennem de seneste år er blevet meget skidt belønnet af finanssektoren. Hvis der skal indhentes ny kapital, skal det være muligt at overbevise investorerne om, at sektoren fremover vil kunne levere overskud frem for kriser. Der vil således i 2012 fortsat være stor usikkerhed om holdbarheden af den økonomiske og politiske model for EU. Den nye Europagt med dens meget stramme regulering af offentlig gældsætning skal på plads. Den omfatter alle lande - også dem med mindre gældsproblemer. Den rimelige gennemførelse af Europagten vil på kort sigt ikke stimulere væksten i Europa. Q4 I USA hersker der meget stor usikkerhed om de mellemfristede finanspolitiske planer. Den amerikanske gældskrise er derfor fortsat uløst, men da der ikke er opnået enighed om en løsning, indtræder der automatisk kraftige stramninger af den amerikanske finanspolitik. Dette fører heller ikke til vækst på kort sigt. Med bank- og statsgældskrisen kørende er konsolideringen i husholdninger og virksomheder en nødvendig og ganske langvarig proces med en iboende automatisk tilbageholdenhed med forbrug og investeringer. Alligevel forventer bl.a. OECD en svag vækst i de vestlige lande i Deres prognose viser, at væksten vil være svagest i første halvår og stigende hen over året, således at væksten i 2013 bliver højere end i Det kan ligne ønsketænkning, men finansmarkederne har valgt at tro på det. Tro kan som bekendt flytte bjerge og dermed skabe vækst. Vækstpotentialet er størst i lande, som ikke har statsgældskrise og som f.eks. har overskud på betalingsbalancen, hvor bolig- og ejendomsmarkedet ikke har været overophedet,

2 Markedskommentar og hvor banksektoren ikke har lidt store tab. Tyskland, Sverige og Norge og til dels Danmark hører til disse lande. Tyskland og Danmark vil dog have fokus på at opfylde stabilitets- og vækstpagtens 3 pct. grænse for det offentlige budgetunderskud, som senest skal være opfyldt i Det betyder, at finanspolitikken i stort set alle lande i den vestlige verden bliver stram og dermed væksthæmmende også i Pengepolitikken er lempet markant med flere rentenedsættelser i 4. kvartal 2011 kombineret med en række nye muligheder for likviditetstilførsel til banksektoren. Pengepolitikken er tæt på at have nået grænsen for, hvad der er muligt. Til gengæld ser det ud til, at tiltagene har haft en vis positiv effekt på markederne. Renten vil forblive lav, som følge af den fastlåste situation for finanspolitikken. Stramninger af pengepolitikken bliver ikke et tema i hverken Europa, USA eller Japan i Den skrøbelige banksektor, kombineret med svage boligmarkeder, og den opbyggede mistillid i pengemarkederne kræver lang tids stabilitet. Sammenfattende er de økonomiske prognoser således ekstremt usikre for Statsgældskrisens udvikling afhænger af en række politiske beslutninger i Europa og USA. I USA vil beslutningerne formentlig blive udskudt til efter præsidentvalget i november. Forværres gældskrisen igen kan det meget let trække 3-4 pct. ud af den globale vækst i løbet af Modsat hvis det viser sig, at håndteringen af krisen bliver effektiv og rentespændene indsnævres, så kan væksten øges med op til 2 pct. i løbet af Det negative scenario for 2012 bliver aktuelt, hvis et eller flere af de sydeuropæiske lande går statsbankerot og trækker en del af den europæiske banksektor med sig i faldet. Det vil skabe meget omfattende fattigdom i området og formentlig føre til opløsning af EU, som vi kender det i dag. Nordeuropa vil blive ramt mærkbart af en sådan nedsmeltning. Derfor ser vi også mange politiske bestræbelser på at inddæmme problemet. Det er med andre ord helt afgørende, at rentebyrden på den allerede eksisterende statsgæld holdes nede, således at den stramme finanspolitik bliver holdbar. Det positive scenario for 2012 og 2013 for Europa kan opstå som følge af følgende forhold: En svækket Euro stimulerer eksporten for alle eurolandene, men med størst effekt i Tyskland og Frankrig. De gennemførte ændringer af finanspolitikken i Sydeuropa specielt, men også i det øvrige Europa skal virke. Det indebærer store besparelser på overførselsydelser herunder på offentlige pensioner samt sænkning af lønniveauet. Besparelserne skal virke på kort sigt altså allerede i 2012, mens strukturreformerne, som skal skabe øget beskæftigelse, skal virke på mellemlang og lang sigt. Tilliden i banksektoren skal genskabes. Likviditetsudvekslingen mellem bankerne skal forbedres, hvorved belastningen af centralbankerne i Europa mindskes. Pengemarkedsfondene skal tilbage i markedet og yde lån til banksektoren. Danmark I årene fra 2008 til 2010 kom ejendomssektoren gennem vridemaskinen og fik nedjusteret ne efter de foregående års prisboble. Fra 2011 er omsætningen af boliger og erhvervsejendomme igen langsomt vendt tilbage. I 2011 måtte landbruget holde for, da jordpriserne kom ned på et mere realistisk niveau i forhold til det reale udbytte af jorden. Denne tilpasning har sat den generelt stærkt forgældede landbrugssektor under pres. Banksektoren har længe været i gang med slankning af balancen. Med tabene på ejendoms- og landbrugskunderne gør oprydningen ondt. Samtidig ser det ud til, at det er meget svært for især de mindre pengeinstitutter at skaffe kapital, hvilket er nødvendigt for at kunne leve op til de kommende kapital- og stabiliseringskrav. Der er også fokus på realkreditsektoren, hvor de populære etårige rentetilpasningslån muligvis er på vej ud af boligfinansieringen for at blive afløst af treårige eller længerevarende lån. Dansk økonomi står balancemæssigt relativt stærkt med et stort overskud på betalingsbalancen og en ledighed, som er blandt de laveste i Europa. Dog er der strukturelle problemer, hvilket bl.a. det store underskud på de offentlige budgetter afspejler. Udsigterne for de finansielle markeder for 2012 Q4 Svagt positive aktiemarkeder med meget store udsving i kurserne, og med store regionale forskelle. Det svagt positive marked forudsætter dog, at gældskrisen i Europa inddæmmes, og at der ikke sker en opblussen af den amerikanske gældskrise under valgkampen. Svagt negative rentemarkeder (dvs. stigende renter) i de såkaldte sikre havne som Tyskland, USA og Danmark. Men positive rentemarkeder (dvs. faldende renter) for virksomhedsobligationer og statsobligationer i højrentelande. Forudsætningen er igen, at gældskrisen inddæmmes og at bankerne efterhånden får gang i pengemarkedet og interbankmarkedet samtidig med at der sker en konsolidering i sektoren.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer I 4. kvartal fortsatte rentefaldet fra både 2. og 3. kvartal. De amerikanske renter faldt beskedent, mens renterne faldt markant i Tyskland og Danmark. De 2-årige tyske renter faldt med 0,41 pct. point mens de danske 2-årige renter faldt med 0,49 pct. point. Mere bemærkelsesværdig er udviklingen i de 10-årige renter, hvor de tyske renter faldt med 0,06 pct. point mens de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført at renterne på de 10-årige danske statsobligationer er lavere end de tilsvarende tyske, hvilket er en historisk begivenhed. Det er fortsat gældskrisen i Europa, herunder problemerne i Grækenland og Italien, der driver usikkerheden i markederne. Usikkerheden har fået investorerne til at søge mod mindre risiko i form af de sikre tyske, amerikanske og danske statsobligationer. De faldende renter har medført et positivt afkast i kvartalet, og året, for Pulje 1 - Danske Obligationer. Helt bemærkelsesværdig er den 30-årige danske statsobligation, som har givet et afkast i 4. kvartal på 8,86%. Pulje 1 - Danske Obligationer gav i 4. kvartal et afkast på 3,47% (før pensionsafkastskat) og slutter hele 2011 med et samlet afkast på 10,73% (før pensionsafkastskat). Danske obligationer 3,47% 3,47% 2,95% 10,82% 10,73% 9,12% Danske obligationer 1,8% 1,5% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% Danske obligationer 10,73% 8,24% 6,53% 5,46% 5 største investeringer 4% Danske Stat ,78 4% Nordea 2 SDRO ,92 4% Realkredit Danmark SDRO ,14 5% CF Nykredit GFRO ,94 4% Realkredit Danmark SDRO ,42 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 321 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Danske obligationer 359,2 6,25 18,3 5,09 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

4 Pulje 2 - Danske Aktier 4. kvartal var turbulent men endte positivt for Pulje 2 Danske Aktier. Gældsproblemerne i Eurozonen har været det gennemgående tema i markedsudviklingen. Markedet reagerede positivt på, at EU fik forhandlet en løsning igennem for Grækenlands gældssituation. Samtidigt trådte regeringslederne i både Grækenland og Italien tilbage. Markedet vurderer dette positivt i relation til, at disse skrøbelige økonomier kan indlede en ny reformkurs med mere bæredygtige offentlige udgiftsniveauer end hidtil. Mod årets slutning vendte nervøsiteten tilbage, idet ratingbureauerne indikerede, at der kunne være flere nedjusteringer af adskillige EU-landes kreditværdighed på vej. Endelig meldte den amerikanske centralbank ud, at kassen var smækket i for yderligere stimuli af økonomien. Carlsberg steg 22,41% i kvartalet og leverede således den største stigning i kvartalet. Stigningen kommer på baggrund af en fortsat stram omkostningsstyring og ledelsens fastholdte forventninger for fremtiden, hvor markedet havde frygtet en nedjustering. Det dårligste afkast leverede Vestas, der faldt med 31,72%. Det drastiske fald skete som reaktion på nedjusteringen af 3. kvartalsregnskabet samt investorernes mistillid til ledelsen. Puljer 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 5,66% (før pensionsafkastskat). I 2011 har puljen givet et afkast på -12,61% (før pensionsafkastskat). Danske aktier 5,74% 5,66% 4,81% -12,16% -12,61% -10,72% Danske aktier 5,2% 4,4% -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% Danske aktier -12,61% 19,94% 0,50% 12,16% 5 største investeringer Novo Nordisk 10,2 Carlsberg 9,5 Coloplast 8,0 Topdanmark 7,7 A. P. Møller-Mærsk 6,6 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. også materialer og forsyning.

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 4 Mixpulje Middel været allokeret med undervægt til risikoaktiver i form af aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en undervægt til Danmark og Europa samt en overvægt til amerikanske aktier. Puljen har været overvægtet til danske obligationer i kvartalet. Denne taktiske allokering har bidraget positivt for afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. I kvartalet bidrog både aktier og obligationer positivt til afkastet. Afkast var således 4,50% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 0,44% (før pensionsafkastskat) for Mixpulje Middel 4,57% 4,5% 3,82% 1,02% 0,44% 0,37% Mixpulje Middel 1,0% 0,8% -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% Mixpulje Middel 0,44% 11,26% 1,77% 5,29% 5 største investeringer 4% Realkredit Danmark SDRO ,9 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 13,4 4% Danske Stat ,6 2% Nykredit ,3 4% Nykredit ,1 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 653 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje Middel 874,8 2,99 23,8 2,73 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

6 Pulje 5 - Globale Aktier* De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i et positivt afkast. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. Som følge af den fortsatte urolighed omkring Euro-zonen har Pulje 5 Globale Aktier været allokeret med overvægt til USA og undervægt til Europa. Denne taktiske allokering har været positiv for afkast, da det amerikanske aktiemarked har givet høje afkast. Pulje 5 Globale Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 10,69% (før pensionsafkastskat), og et afkast på -0,09% (før pensionsafkastskat) for Globale aktier* 10,69% 10,69% 9,09% 0,85% -0,09% -0,08% Globale aktier* -7,2% -6,1% -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% Globale aktier* -0,09% 8,98% -9,15% -2,62% Puljens investeringer S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 61,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 9,0 FTSE 100 FUT Marts 2012 Aktiefutures UK 8,2 TOPIX Marts 2012 Aktiefutures Japan 7,9 SPI 200 FUTURE Marts 2012 Aktiefutures AUD 6,2 Swiss Market Index Marts 2012Aktiefutures CHF 6,0 Aktier Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 6 Mixpulje Høj været allokeret med undervægt til Europa i form af både aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en overvægt til amerikanske aktier. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for det relative afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. Puljen blev startet op i november 2011 og har således ikke været fuldt investeret gennem hele fjerde kvartal. Siden start har både aktier og obligationer bidraget positivt til afkastet, som ved slutningen af kvartalet er opgjort til 3,05% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% Mixpulje Høj 3,05% største investeringer SEBinvest Danske Aktier 25,9 SEBinvest Mellemlange Obligationer 24,2 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 19,5 SEBinvest Kreditobligationer (EUR) 8,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 4,2 Varighed - MOAD Mixpulje Høj 12,2 1,17 0,1 1,17 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

8 Pulje 7 - Korte Obligationer I 4. kvartal fortsatte rentefaldet fra både 2. og 3. kvartal. De amerikanske renter faldt beskedent, mens renterne faldt markant i Tyskland og Danmark. De 2-årige tyske renter faldt med 0,41 pct. point mens de danske 2-årige renter faldt med 0,49 pct. point. Mere bemærkelsesværdig er udviklingen i de 10-årige renter, hvor de tyske renter faldt med 0,06 pct. point mens de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført at renterne på de 10-årige danske statsobligationer er lavere end de tilsvarende tyske, hvilket er en historisk begivenhed. Det er fortsat gældskrisen i Europa, herunder problemerne i Grækenland og Italien, der driver usikkerheden i markederne. Usikkerheden har fået investorerne til at søge mod mindre risiko i form af de sikre tyske, amerikanske og danske statsobligationer. De faldende renter har medført et positivt afkast i kvartalet, og året, for Pulje 7 - Korte Obligationer. Eksempelvis har 4% Nordea Kredit SDRO 2016 givet et afkast i 4. kvartal på 2,52%. Pulje 7 Korte Obligationer gav i 4. kvartal et afkast på 1,16% (før pensionsafkastskat). Pulje 7 - Korte Obligationer har i 2011 givet et afkast på 3,68% (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 1,23% 1,16% 0,99% 3,89% 3,68% 3,13% Korte obligationer 3,2% 2,7% 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% Korte obligationer 3,68% 4,13% 3,86% 3,32% 5 største investeringer 4% Danske Stat ,3 4% Nykredit SDO ,5 4% Nordea SDRO ,5 Var. Nykredit ,2 2% BRF Kredit ,9 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 259 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Korte obligationer 148,6 2,38 3,2 2,13 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav De finansielle markeder blev også i 4. kvartal domineret af udviklingen i den europæiske gældskrise. EU-topmøder, nye lånefaciliteter fra den Europæiske Central Bank (ECB) til bankerne og to europæiske rentenedsættelser var alle med til at præge markederne. Kvartalet var turbulent men endte i positive afkast for både aktier, kreditobligationer og danske obligationer. Mistillid til udfaldet af EU-topmødet bidrog negativt til markedsudviklingen mens forbedrede amerikanske nøgletal bidrog positivt til afkastet for kvartalet. På baggrund af usikkerheden på de, især europæiske, finansielle markeder har Pulje 8 Mixpulje Lav været allokeret med undervægt til risiko i form af aktier og kreditobligationer. Dertil har aktierne været allokeret med en undervægt til Danmark og Europa samt en overvægt til amerikanske aktier. Puljen har været overvægtet til danske obligationer i kvartalet. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for afkast i kvartalet især ved overvægten mod amerikanske aktier. I kvartalet bidrog både aktier og obligationer positivt til afkastet. Afkast var således 3,64% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 3,10% (før pensionsafkastskat) for Mixpulje Lav 3,74% 3,64% 3,09% 3,43% 3,10% 2,63% * 2010 Mixpulje Lav ,7% 16,7% 11,1% 9,4% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 3,10% 11,07% største investeringer 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 4% Nykredit SDO ,5 4% Danske Stat ,5 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 8,8 4% Danske Stat ,3 Obligationsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligationer 250 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Officiel varighed Mixpulje 477,8 3,56 15,3 3,20 *Ændringen vedrører alene obligations- og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskomtar Orienting Q4 2011 I 4. kvartal 2011 var de finansielle marked igen præget europæiske stsgældskrise. Den store usikkhed om løsningsmodellne gav specielt i oktob novemb krtige udsving på aktiemarkedne.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere