SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis"

Transkript

1 Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

2 Til læger og praksispersonale i almen praksis Denne pjece har to formål: at give en kort beskrivelse af Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark (SAM:BO) at gøre opmærksom på 2-aftaler, som giver almen praksis bedre muligheder for at deltage i samarbejdet med kommunen og sygehuset, - især når det handler om komplicerede patientforløb. Disse er nærmere beskrevet på side 4 og 5. Samarbejdsaftalen er en konkretisering af de sundhedsaftaler, der er indgået mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Den komplette udgave og en kortere version af den regionale samarbejdsaftale kan du finde på og Samarbejdsaftalens fem borger/patientforløb Aftalen opstiller rammerne for det fælles samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivning i form af beskrivelser af samarbejde og kommunikation opdelt i 5 kategorier: 1) Indsatsen før ambulant behandling eller indlæggelse 2) Ambulante patientforløb 3) Behandlingsforløb under 24 timer 4) Behandlingsforløb længere end 24 timer 5) Indsatsen efter udskrivning Der er ingen nye krav til almen praksis i samarbejdsaftalen. 2

3 Nye arbejdsgange for kommuner og sygehuse De nye rammer for samarbejdet om patientforløb berører primært personalet i kommunerne og på sygehusene. Dialogen og den elektroniske kommunikation mellem sygehuse og kommuner kan du læse mere om på side 6 og 7. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Samarbejdsaftalen beskriver egen læge/ vagtlæges samarbejde og kommunikation med kommunen, - også i forløbet før en eventuel indlæggelse. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser kræver dels et opsøgende arbejde af kommunens hjemmepleje, dels medvirken fra den praktiserende læge/vagtlæge. I samarbejdsaftalen anvendes begrebet indlæggelseskonference. Begrebet dækker summen af de kontakter og vurderinger, som hjemmeplejen og lægen involverer hinanden i for at kunne beslutte, om patienten skal indlægges eller ej. Målene for samarbejdet om patientforløb kort fortalt Sammenhængende patientforløb Borgeren skal opleve sammenhæng i forløbet allerede fra kontakten med den praktiserende læge, over diagnostik og behandling på sygehuset, til borgeren er tilbage i hjemmet med efterfølgende rehabilitering. Udskrivningen begynder ved indlæggelsen For borgere, der modtager eller skal modtage ydelser efter serviceloven og sundhedsloven, skal enhver udskrivning fra sygehus være aftalt på forhånd mellem sygehuset og kommunen. Sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog Samarbejdsaftalens retningslinier for kommunikation, ansvar og initiativ i forløbene skal anvendes gennem fagpersonernes dialog og fleksibilitet i opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger. Borgeren / patienten inddrages Information til borgeren og gerne pårørende mv. - om forløbet skal gives i en dialogbaseret form, hvor borgeren kan give udtryk for sine holdninger, og hvor der tages hensyn til borgerens tilkendegivelser. Det er kontaktpersonerne i henholdsvis kommuner og på sygehus samt borgerens egen læge, der giver informationen, alt efter hvor i forløbet man befinder sig. 3

4 2-aftaler og samarbejdet med sygehuse og kommuner om patientforløb Der er flere 2-aftaler, der giver almen praksis mulighed for at deltage i samarbejdet med sygehus og kommuner om patientforløb. 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg Aftalen omfatter alvorligt syge og svage personer med komplicerede forløb. Aftalen anvendes for at sikre opfølgning og koordinering efter sygehusindlæggelse mellem egen læge og hjemmeplejen, men kan også anvendes i tilfælde uden indlæggelse, hvor der er et særligt behov for koordinering med hjemmeplejen. Aftalen fastslår at lægen kan handle proaktivt, hvilket betyder at det opfølgende hjemmebesøg kan ske på lægens initiativ. Det er under alle omstændigheder lægen, der træffer beslutningen om at foretage et opfølgende hjemmebesøg; men koordinering med hjemmeplejen er en forudsætning for at bruge ydelse Det gælder både ved opfølgning på sygehusindlæggelse og ved forebyggelse af sygehusindlæggelse, hvor ydelsen også kan anvendes. Aftalen giver også mulighed for at lægen handler proaktivt uden at patienten har begæret det og uden at hjemmeplejen er involveret. Et sådant sygebesøg honoreres dog på almindelig vis med ydelse 0411 til Hele aftalen kan ses på Ydelsen kan ses som en udvidelse af landsoverenskomstens muligheder for opsøgende hjemmebesøg, idet der ingen aldersgrænse er i denne 2-aftale, og ydelsen kan også bruges mere end én gang pr. år. Der skal anvendes ydelsesnummer Honoraret svarer til landsoverenskomstens ydelse for opsøgende hjemmebesøg ( ). 4

5 2-aftale om deltagelse i udskrivningskonference på sygehusene Sygehusafdelingen kan anmode om, at patientens praktiserende læge deltager i en udskrivningskonference. Anmodningen skal ske med rimeligt varsel. Formålet er et hensigtsmæssigt patientforløb ved at skabe mulighed for koordinering mellem de tre parter: sygehus, kommune og almen praksis. Den praktiserende læge kan deltage ved en stedfortræder i form af sygeplejerske. Der skal anvendes ydelsesnummer Praksiskonsulentordningen skal være med til at implementere aftalen. I samarbejde med afdelingsledelsen aftales rammerne for, hvilke patientgrupper udskrivningskonferencen kan være relevant for. Hele aftalen kan ses på Landsoverenskomstens tillægsydelse 2305 om opsøgende hjemmebesøg Tillægsydelsen kan kun bruges sammen med aftalt forebyggelseskonsultation (ydelse 0106) og kun én gang årligt. Ydelsen kan gives på lægens initiativ. Ydelsen kan kun gives af lægen og ikke af praksispersonale. Der er ikke krav om koordination med hjemmeplejen. Ydelsen er forbeholdt skrøbelige ældre over 75 år. En nærmere beskrivelse af ydelsen og tilhørende besøgsguide kan ses på under PLO landsoverenskomsten / vejledninger / fortolkningsbidrag. 2 aftale om alment praktiserende lægers efteruddannelse på sygehuse og sygehusansatte speciallægers ophold i almen praksis Aftalen giver en mulighed for et betalt efteruddannelsesophold på en sygehusafdeling. Aftalen kan ses på 5

6 Dialogen og den elektroniske kommunikation mellem sygehus og kommuner om patientforløb Sygehuset underretter kommunen om borgerens indlæggelse, enten ved et indlæggelsesadvis eller telefonisk. Formålet er at informere kommunen, henholdsvis at foranledige borgeren oprettet i det kommunale omsorgssystem, så den videre kommunikation kan ske via it. Kommunen sender for borgere, der er kendt i det kommunale system - en indlæggelsesrapport til sygehuset med så fyldestgørende oplysninger som muligt om patienten og de kommunale ydelser, borgeren modtager. For alle patientforløb over 24 timers varighed udarbejder sygehuset en forløbsplan på grundlag af den lagte behandlingsplan og sender den til kommunen. Forløbsplanen skal indeholde de oplysninger som er relevante og nødvendige, for at kommunen tidligst muligt kan påbegynde forberedelserne til modtagelse af borgeren i hjemmet. For komplicerede udskrivningsforløb anfører sygehuset i planen behov for udvidet koordinering. Kommunen læser og melder tilbage på den tilsendte forløbsplan snarest muligt og senest 8 timer efter modtagelsen. Indikationen for en udvidet koordinering af udskrivningsforløbet er, at dette vurderes som en mulig kompliceret udskrivning. Udvidet koordinering kan ske via it-kommunikation, telefonisk eller ved aftale om møde, evt. udskrivningskonference. Patientens egen læge kan deltage i dialogen. Den nærmere koordinering mellem sygehus og kommune om udskrivning sker på baggrund af en tværfaglig vurdering, der omfatter borgerens/ patientens funktionsevne, og resulterer i en fælles plan for det videre forløb. Når borgeren udskrives, sender sygehuset et udskrivningsadvis til kommunen. I forbindelse med udskrivningen sender sygehuset endvidere udskrivningsrapporten, som er den samlede beskrivelse af indlæggelsesforløbet, der danner grundlag for kommunens overtagelse af ansvaret for forløbet i samarbejde med borgerens egen læge. Endelig sendes en genoptræningsplan vedr. de borgere der har behov for genoptræning. 6

7 Opfølgning på samarbejdsaftalen Omkring de enkelte sygehuse er der etableret lokale samordningsfora, som bl.a. har følgende opgaver: at sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer mv. at koordinere kapacitet i henholdsvis sygehus- og kommunalt regi at behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet at behandle fortolkningsspørgsmål vedrørende sundhedsaftalerne Selvom samarbejdsaftalen fokuserer på den elektroniske kommunikation mellem sygehuse og kommuner, er det værd at bemærke, at et af regionens kvalitetsmål omhandler udsendelse af lægebrev: Der skal være udsendt lægebrev til egen læge senest 3 hverdage efter, at patienten er afsluttet fra sygehuset. Der følges op på kvalitetsmålet ved hjælp af årlige audits. Medlemmer af de lokale samordningsfora er ledelsesrepræsentanter for sygehuse og alle områdets kommuner, samt repræsentanter for almen praksis, oftest praksiskoordinatorer eller kommunale praksiskonsulenter. For at fastholde et løbende fokus på hvordan samarbejdsaftalen fungerer, skal rapporter over kvalitetsmonitoreringen af patientforløb forelægges de lokale samordningsfora årligt. De lokale samordningsfora vil endvidere have til opgave at evaluere samarbejdsaftalen og overveje forslag til justeringer og opdatering. 7

8 Region Syddanmark Kontakt os Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne pjece om SAM:BO, er du velkommen til at kontakte Bente Overgaard Larsen, Praksisafdelingen Tlf.: Hvis du har mere generelle spørgsmål om SAM:BO, er du velkommen til at kontakte Alice Skaarup Jepsen, Afdelingen for Kommunesamarbejde Tlf.:

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere