Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:"

Transkript

1 Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte kommuner De kommunale regnskaber for 2009 Det specialiserede socialområde Bedre ressourceudnyttelse og gensidighedsaftalen Objektiv sagsbehandling Kommunale restancer Mad til ældre Grundskyld Disse punkter beskrives på de følgende sider og til sidst i notatet sammenfattes de aftalepunkter, som har betydning for Slagelse Kommune. Punkter fra aftaleteksten, som ikke er beskrevet på de efterfølgende sider, har vi vurderet som værende ikke relevante eller økonomisk uvæsentlige i forhold til budget Serviceramme Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2011 er kommunernes samlede budgetter for 2010 på samlet 232,8 mia. kr. Pris- og lønudviklingen for 2010 til 2011 er sat til 0,8 % svarende til 1,9 mia. kr., det samlede budgetgrundlag for 2011 udgør herefter 234,7 mia. kr. For Slagelse kommunen udgør godkendt budget ,057 mia. kr., som kan fremskrives med 24,5 mio.kr. til 3,082 mia. kr. Den nuværende budgetramme for 2011 udviser 3,141 mia. kr.( incl. demografiregulering, men uden det endelige pris- og lønskøn for 2011), der er for nuværende en ubalance på 59 mio. kr. i forhold til en fremskrevet 2011 budgetramme på 3,082 mia. kr. For at få kommunerne til at overholde aftalen foretages der justering af aftalesystemet, som betyder at en del af bloktilskuddet gøres betinget. Der vil blive foretaget modregning af op til 3 mia. kr. i 2012, hvis det vise sig, at kommunerne ikke overholder aftalen. Det er ikke endelig afklaret, hvordan modregningen vil blive foretaget, - om det er en forholdsmæssig andel eller der modregnes en til en, - Slagelse kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 42,3 mio. kr. Der vil som tidligere blive foretage reguleringer jf. DUT princippet (lov og cirkulæreprogrammet). Regeringen og KL vil til efteråret drøfte, hvordan overholdelsen af den økonomiske ramme understøttes. Budgetseminar september

2 2. Anlæg Kommunernes anlægsinvesteringer er, efter et historist højt niveau i 2010, tilpasset et normalt leje, så der i aftalen er et finansieret anlægsniveau på 15 mia. kr. Kvalitetsfond Ifølge aftalen udgør investeringsniveauet på kvalitetsfondsområderne 7 mia. kr. (borgernær service indenfor kvalitetsfondens områder børn, unge og ældre). Det vil sige eksempelvis skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter for børn og unge og ældreområdet (ekskl. ældreboliger). Til orientering kan det oplyses, at der i Slagelse Kommunes budget er budgetlagt med anlægsudgifter i 2010 for ca. 112 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne, faldende til ca. 97 mio. i Det tillægges stor vægt, at investeringerne på kvalitetsfondsområderne realiseres. Finansiering og lånepulje I 2011 afsættes der en lånepulje på 800 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområderne, særligt folkeskoleområdet, i kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Nogle af de fremrykkede anlægsprojekter i 2010, der er igangsat som følge af blandt andet lånepuljerne fra finansloven fra 2010, vil have overløb fra 2010 ind i Kommunerne skal tilstræbe, at afslutte anlægsprojekterne i Der er gode muligheder for at låne til energibesparende investeringer, herunder til såkaldte ESCO-projekter. Det undersøges endvidere om der er behov for at justere gældende regler med henblik på at understøtte rentabel energirenovering og energieffektivisering i kommunerne. Der igangsættes en model for låneoptagelse til større IT-investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der afsættes endvidere en lånepulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentligtprivate samarbejdsprojekter. 3. Overførsler Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 52,3 mia. kr. i 2011, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige m.v. vil udgøre 11,0 mia. kr. i Det er aftalt, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne i På baggrund af de reviderede skøn for kommunernes overførselsudgifter i 2010 og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2010 foretages en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2010 på 1,5 mia. kr. 4. Økonomisk trængte kommuner (skattepulje særtilskudspulje) For et mindre antal kommuner, der er i en særlig vanskelig situation, er der enighed om at der i aftalen er rum til: Budgetseminar september

3 at foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat indenfor en samlet ramme på 300 mio. kr., skatteforhøjelser målrettes et mindre antal kommuner, der i en særlig vanskelig situation vurderes at have behov for en skatteforhøjelse, samt at den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 500 mio. kr. i Forhøjelsen finansieres af bloktilskuddet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder inden sommer de kriterier der ligger til grund for fordelingen af rammen til skattestigninger. Regeringens skattestop overholdes ved, at der foretages en modgående statslig skattenedsættelse. Halvdelen af den aftalte kommunale skattestigning indgår i finansieringen af det aftalte udgiftsniveau for kommunerne under ét. Stiger kommunernes samlede skatteudskrivning udover den afsatte pulje på 300 mio. kr. vil der ske en modgående regulering i bloktilskuddet for 2011 svarende til overskridelsen. Kommuner, der på forhånd har fået tildelt en andel af rammen for skattejusteringer og som vedtager en skatteprocent i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning ved et samlet brud på skatteaftalen. Det kan oplyses at Slagelse Kommune ikke tidligere har modtaget midler til økonomisk trængte kommuner. 5. De kommunale regnskaber for 2009 Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket vil sige, at der skal ske en meget tættere opfølgning på områder i økonomisk vækst. Kommunerne skal derfor fremover udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger den konkrete udformning med henblik på, at indføre halvårsregnskaber fra Reglerne fastlægges under hensyntagen til de administrative konsekvenser, og samtidig vurderes muligheden for forenkling af reglerne vedrørende omkostningsregnskaber. Parterne opfordrer kommunalbestyrelserne til at tage stilling til behovet for korrigerende initiativer i indeværende år, hvis der ved regnskabsafslutningen i foråret konstateres væsentlige overskridelser i forhold til budgettet. Det kan i den forbindelse oplyses, at Økonomicentret er i gang med behandling af væsentlige overskridelser i regnskabsåret Aftalepunktet skaber primært mulighed for bedre økonomiopfølgning, som kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL, og har således ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, udover de ekstra ressourcer der skal anvendes i forbindelse hermed. Budgetseminar september

4 6. Det specialiserede område Det specialiserede socialområde I de senere år har der været en gennemsnitlig udgiftsvækst på området på ca. 1 mia. kr. om året. Kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev der igangsat en analyse om rammeaftaler, prisdannelse, takstfastsættelse samt køb og salg af pladser mellem kommuner, regioner og private leverandører. Der er enighed om følgende: Regeringen fremsætter et lovforslag der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne ansvaret for koordineringen. Lovforslaget skal understøtte kommunerne i rollen som købere i forhold til tilbud, hvor driftsherren ikke selv har finansieringsansvaret for hovedparten af pladserne. Tilbudsportalen styrkes for at understøtte et højere informationsniveau om indhold og priser for ydelser samt kvaliteten af de indberettede oplysninger. Til at styrke økonomistyringen udvikles modeller for frivillige standardkontrakter og der sker en præcisering af, at alle ydelser herunder tillægsydelser skal godkendes af den visiterede kommune inden iværksættelse. Perioden for fremsendelse af regninger for ydelser forkortes. Udgifterne i forbindelse med initiativet omkring tilbudsportalen finansieres i fællesskab med 6 mio. kr. årligt fra Der iværksættes en analyse af styringen på det specialiserede socialområde. Specialundervisning På baggrund af et udvalgsarbejde vedrørende specialundervisning skønnes det, at ca. 14 % af eleverne modtager specialundervisning og der samlet anvendes ca. 13 mia. kr. årligt på specialundervisning. Dette svarer til knap 30 % af de samlede udgifter til folkeskolen. Sammenlignet med Sverige og Finland er det forholdsvis mange elever der i Danmark udskilles til specialundervisning. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år skal begrænse henvisningen til specialklasser og specialskoler, samt at undervisning af anbragte børn så vidt muligt bør foregå i den almindelige folkeskole. 7. Bedre ressourceudnyttelse og gensidighedsaftalen For at kommunerne kan overholde de økonomiske rammer for er der mellem regeringen og KL indgået en gensidighedsaftale, hvor regeringen er forpligtiget til, at frigøre ressourcer i kommunerne for 0,5 mia. kr. i 2010 stigende til 2,5 mia. kr. i Kommunerne er tilsvarende forpligtiget til, at frigøre samme beløb. Budgetseminar september

5 Staten er fremkommet med lovændringer og oplæg til lempelser i de administrative krav, således at kommunerne selv har mulighed for, at frigøre deres andel af ressourcerne til andre formål. Regeringen har for 2011 incl. nye initiativer beregnet, at der i 2011 ved forskellige initiativer kan frigøres samlet 1,1 mia. kr. i kommunerne. Her udgør Slagelse kommunens andel ca. 15,5 mio. kr., som vil kunne frigøres. Slagelse kommune er allerede i gang med en proces omkring frigørelse af ressourcer, og der er i Fase 1 (Statens initiativer til afbureaukratisering) ud af en forventelig effekt på 7,1 mio. kr. frigjort ca. 1,4 mio. kr. i 2010 stigende til 2,7 mio. kr. i Slagelse kommune er i gang med Fase 2 (Mere tid til Velfærd), som indgår i den samlede budgetproces for De foreløbige tal tyder på, at der kan frigøres omkring 3 mio. kr. under forudsætning af, at de nødvendige lovændringer gennemføres. Statens nye initiativer vil sammen med det endelige resultat af Fase 2 skulle indgå i budgetlægningen for De foreløbige opgørelser viser, at statens beregninger på effekten af de forskellige initiativer ikke holder. Slagelse Kommune har på nuværende tidspunkt opnået en effekt på ca % af den forventede effekt, dels fordi initiativerne ikke er realiserbare, og dels fordi de allerede er realiseret. 8. Objektiv sagsbehandling Der er enighed om, at den objektive sagsbehandling, som omfatter den overvejende del af administrationen på områderne folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvis udbetaling af børnetilskud, samles i 3 5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren Samlingen medfører en effektivisering af administrationen, hvorved der kan spares knap 300 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion af personaleforbruget med ca. 500 årsværk. Besparelsen skal være fuldt realiseret 2 år efter samlingen. 9. Kommunale restancer Selvom de kommunale restancer har været et tema i økonomiforhandlingerne både for 2009 og for 2010, er inddrivelsen fortsat ikke tilfredsstillende. For at nedbringe de kommunale restancer, der i de seneste år er vokset, igangsættes en handlingsplan, der kan standse denne udvikling og nedbringe restancerne. Dette skal ske ved ensretning og effektivisering af opkrævningsområdet. Skatteministeriet har derfor foretaget en reorganisering af inddrivelsesområdet, med henblik på at sikre en effektiv og styrket inddrivelsesindsats, ligesom der er etableret et helt nyt landsdækkende inddrivelsescenter, som i alt væsentligt vil blive fuldt ansvarlig for inddrivelse af alle personrelaterede restancer. Budgetseminar september

6 10.Madordninger Frokost i dagtilbud Der indføres pr. 1. januar 2011 en fleksibel ordning for frokost i dagtilbud med mulighed for fravalg og særskilt betaling for ordningen. Den maksimale egenbetaling nedsættes fra 30 % til 25 %, som er den nuværende maksimale betalingsprocent. For at sikre gode rammer for frokostordningen, løftes bloktilskuddet permanent fra og med 2011 med 400 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 5,64 mio. kr. Mad til ældre Pr. 1. juli 2010 indføres loft over betaling for madservice på 45 kr. pr. hovedret. Der er i den forbindelse sket kompensation og regulering via bloktilskuddet. KL og regeringen er enige om, at dette loft ikke påvirker rammerne for at fastholde og udvikle niveauet for madservice. Slagelse kommunes borgers betaling for en hovedret lå før lovændringen under 45 kr., hvorfor ændringen ikke har haft nogen økonomiske konsekvenser for kommunen. 11. Grundskyld Som følge af vurderingsændringer er det vanskeligt at forudsige grundskyldsprovenuet. Det afdækkes, hvorledes kommunernes budgetlægning kan understøttes på dette område. 12. Sammenfatning Aftalen kan for Slagelse Kommune sammenfattes til følgende: På plussiden: Der er gode muligheder for at låne til energibesparende investeringer, herunder til såkaldte ESCO-projekter. Det undersøges endvidere om der er behov for at justere gældende regler med henblik på at understøtte rentabel energirenovering og energieffektivisering i kommunerne. Der igangsættes en model for låneoptagelse til større IT-investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der afsættes endvidere en lånepulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentligtprivate samarbejdsprojekter. På baggrund af de reviderede skøn for kommunernes overførselsudgifter i 2010 og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2010 foretages en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2010 på 1,5 mia. kr. For at sikre gode rammer for frokostordningen løftes bloktilskuddet permanent fra og med 2011 med 400 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 5,64 mio. kr. Budgetseminar september

7 På minussiden: For at få kommunerne til at overholde aftalen foretages der justering af aftalesystemet, som betyder at en del af bloktilskuddet gøres betinget. Der vil blive foretaget modregning af op til 3 mia. kr. i 2012, hvis det viser sig, at kommunerne ikke overholder aftalen. Det er ikke endelig afklaret, hvordan modregningen vil blive foretaget, - om det er en forholdsmæssig andel eller der modregnes en til en, - Slagelse kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 42,3 mio.kr. Stiger kommunernes samlede skatteudskrivning udover den afsatte pulje på 300 mio. kr. vil der ske en modgående regulering i bloktilskuddet for 2011 svarende til overskridelsen. Budgetseminar september

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere