Velkommen til et nyt skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til et nyt skoleår"

Transkript

1 Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et nyt Asterix album, fyldt med eventyr, spændende og ikke mindst uventede ting på den ene side og det forudsigelige og trygge på den anden. For at handlingen skal tage fart kræver det, at alle er sig deres roller bevidst. Lærere laver i samarbejde med elever og forældre årsplaner for arbejdet i såvel klassen som i storteamet. Og så er rammerne lagt for en ny spændende historie, et nyt spændende skoleår. Jeg vil endnu engang henlede opmærksomheden hos gamle som hos nye forældre og elever på Matthæusgades Skoles hjemmeside på Internettet. Her kan hentes såvel gamle som nye informationer om livet på skolen. I takt med at det første forældremøde bliver afholdt i de enkelte klasser, vil hjemmesiden blive opdateret med årsplaner og aktivitetsplaner for alle klasser. Her vil I også kunne se billeder og tekst fra de store begivenheder i løbet af skoleåret. Kig ind på og se, hvordan første skoledag forløb for 1.u og 0.u. Hvis I har noget, som I synes kunne være interessante for hele skolen, så kan I e til vores web-master - viceskoleinspektør Jens Christian Jensen - på adressen - han vil hjælpe med opsætning og andre praktiske ting. Vi er en af de to folkeskoler i Danmark, som har den største og bedst opdaterede hjemmeside på nuværende tidspunkt læs den og brug den. Vel mødt til et nyt skoleår. Søren Sørensen skoleinspektør årgang 2002/03 nr. 1 august

2 Stillegårdens indretning Jeg synes, at der skulle være 2 gynger, så alle kan prøve. Der er mange der sjipper. Der er også mange, der leger gemmeleg. Mig og mine venner er gode venner. Jeg synes også, at der skulle være en rutsjebane og en svævebane. Jeg synes, at der skulle være blomster i gården. Minna, 2.u Dette temmelig teksttunge Matthæusposten nr. 1 efterfølges af 9 numre, der udkommer i årets løb. Hver klasse har ansvaret for indholdet af et af de følgende numre. Artiklen på denne side skulle have været med i indskolingens nummer sidste år inden sommerferien, da Minna gik i 1.u, men kom ved en fejl fra redaktionens side desværre ikke med. Det er der hermed rådet bod på. red

3 Landsbyskolen i storbyen Fælles for Matthæusgades Skoles børn og forældre er, at vi mødes til daglig både på og uden for skolen. Vi deler supermarked, sparsomme udeområder, fritidstilbud og måske ses vi senere på dagen, fordi vi bruger Matthæusgades Skoles Kulturcenter hvor vi jo alle er medlemmer. Den nære tryghed vi føler i bydelen bør også gælde vores forhold til skolen. Skolen er demokratisk alle kan komme til orde og give sit besyv med, enten gennem de råd, du kan læse om her, eller ved en uformel snak. Samarbejdet på skolen sker bl. a. gennem Klasseråd, Kontaktforældreråd, Skolebestyrelse, Elevråd og Pædagogisk Råd. Skolen arbejder på andet år med at indføre klasseråd, som består af den enkelte klasses kontaktforældre, lærere og elever. Klasseråd findes nu i 1., 2., 3. og 8.u, men indføres i alle nye årgange. Kontaktforældrerådet består af et par kontaktforældre fra hver klasse, et par lærere og repræsentanter fra skolebestyrelsen. Kontaktforældrerådet er et centralt forum for skole/hjem-samarbejdet, fordi hverdagens emner bringes op og diskuteres. Hvis der er anledning til at foretage principielle ændringer, går det videre til skolebestyrelsen, som er skolens øverste organ. Skolebestyrelsen, som består af to elever, to lærere, syv forældre og skoleledelsen, fastlægger principperne for skolens arbejde, godkender budgetter, m.v. Pædagogisk råd er lærernes forum for diskussion og udvikling. Pædagogisk råd nedsætter en række udvalg, der beskæftiger sig med skolens daglige arbejde og rådgiver inspektør og skolebestyrelse. Elevrådet består af et par elever fra hver klasse og arrangerer bl.a. et årligt skolebestyrelsesmøde, hvor eleverne sætter dagsordenen. Men det væsentligste skole/hjemsamarbejde finder sted i klasserne, tæt på dem det vedrører. Det er i klasserne at skole og hjem finder sammen om, hvad eleverne skal lære og hvordan det skal ske. Det er i klasserne, at vi sikrer, at alle føler sig trygge, og det er hér, vi udveksler nyheder. Det er i klasserne, at vi skal finde glæden i arbejdet og samværet. Venlig hilsen fra skolebestyrelsen Claus Nielsen fmd. PS: Skolebestyrelsen fortæller om sit arbejde i Matthæusposten, og referaterne fra møderne kan ses på skolens hjemmeside og fås på skolens kontor

4 Kontaktforældre, hvad laver de mon...? Hvert skoleår vælges der 2-3 kontaktforældre i hver klasse. Det er forskelligt, hvordan arbejdet som kontaktforælder foregår, men ideen er bl.a., at kontaktforældrene kan fungere som bindeled mellem skolen og klassens øvrige forældre, være med til at planlægge forældremøder og hjælpe til i forbindelse med forskellige arrangementer for klassen. Kontaktforældrene er desuden medlemmer af skolens kontaktforældreråd, som mødes 3-4 gange om året med repræsentanter for skolebestyrelsen og lærerne. Via kontaktforældrerådet kan informationer fra både skolebestyrelsen og skolen kanaliseres ud til de øvrige forældre, og kontaktforældrene kan komme med ideer og synspunkter til skolebestyrelsen og fungere som bagland for bestyrelsen. I kontaktforældrerådet er der også god mulighed for at skabe kontakt på tværs af klasserne, udveksle erfaringer og måske få nogle gode ideer af hinanden. Af konkrete tiltag kan nævnes, at kontaktforældrerådet er initiativtager til skolens forældrebank. Forældrebanken er et kartotek over forældre eller andre, som på en eller anden måde kan og har lyst til at deltage i arrangementer eller vil bidrage med ressourcer til skolens arbejde - fx som gæstelærer. I nogle af skolens klasser kører der også en ordning med klasseråd, hvor klassens lærere, 4-6 forældre og evt. også nogle elever deltager. Der kan sagtens være sammenfald mellem klassens kontaktforældre og forældrene i klasserådet, og der vil typisk være overlapning mellem opgaverne. Klasserådets område dækker først og fremmest skole/ hjem-samarbejdet og klassens sociale liv. Rådet kan tage forskellige emner eller projekter op, fx i relation til problemer i klassen (mobning o. lign.). Efter at skolen sidste år havde en forsøgsordning med ekstra udviklingsmidler til etablering af klasseråd i tre klasser, er det tanken, at der fremover etableres klasseråd i alle nye klasser. Sanne Løje forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen PS: Læs mere om forældrebanken på skolens hjemmeside - referat af det sidste møde kan ligeledes ses her eller fås på skolens kontor

5 Formål for Matthæusgades Skole Det er Matthæusgades Skoles målsætning at leve op tilfolkeskolens form ålpå en sådan måde: at skolen er en glad og inspirerende arbejdsplads for a le, der har deres daglige gang her at de enkelte elevers forske lige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så a le elever får de bedst m ulige udviklingsbetingelser at eleverne i bred forstand i løbet af de år af deres udviklingsforløb, hvor de går på skolen, har m ulighed for at leve deres arbejdsliv sammen med andre børn og voksne i gensidig værdighed på tværs af evner, køn, race og andre voksenskabte skelme lem mennesker Folkeskolens formål: Folkeskolens opgave er i samarbejde med foræ ldrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, fæ rdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligevæ rd og demokrati. (Lov om folkeskolen, 1) - 5 -

6 Vores mål... og... og handleplaner Det er vores mål at udvikle elevernes personlighed: at eleverne lærer at at tro tro på på sig sig selvog give udtryk for egne egne meninger at eleverne at eleverne lærer lærer at arbejde at arbejde dem okratisk dem okratisk i klassen, i klassen, i elevrådet i elevrådet og i og i skolebestyrelsen at eleverne at eleverne udvikler udvikler deres deres kreative kreative evner evner tilglæde glæde sig for selvog sig selvog andre for andre at eleverne at eleverne lærer lærer selvat selv at opsøge opsøge og tilegne og tilegne sig viden sig viden Det er vores mål at udvikle elevernes sociale liv: at eleverne lærer at deltage i det sociale liv og bliver tolerante sociale personer at være en skole, der lægger vægt på kontakten til det om givende samfund at være en skole, hvor der er et godt fæ lesskab mellem små og store elever Derfor er vi en folkeskole med opmærksomhed omkring den enkelte elev: hvor fremadrettet evaluering og individuelle handleplaner indgår i undervisningens planlægning og gennemførelse Derfor er vi en folkeskole med en bred opfattelse af, hvad undervisning er: hvor udgangspunktet er fællesskabet i klassen hvor eleverne tit kommer på ekskursioner, lejrskoler, virksomhedsbesøg, naturskole, teaterture, koncerter, museer m.m.m. hvor eleverne arbejder med natur/teknik i naturen hvor små og store elever lærer hinanden at kende som venskabsklasser - 6 -

7 Det er vores mål at udvikle elevernes faglige viden: at eleverne at eleverne lærer de lærer enkelte de enkelte fags grundlag fags at kende grundlag at at kende eleverne ved afslutningen af at skoleforløbet eleverne ved er afslut- ført nin- op på gen et fagligt af skoleforløbet niveau, er ført som umiddelbart op på et fagligt ti lader niveau, dem at som fortsætte umiddelbart i et ønsket ti lader uddannelsesforløb dem at fortsætte i et ønsket at eleverne uddannelsesforløb tilat gå i gang med en ud- er motiverede at dannelse eleverne e ler motiverede et arbejde tilat umiddelbart gå i gang efter med afsluttet en uddannelse skolegang e ler et arbejde umiddelbart efter afsluttet Det er vores mål at udvikle skolen: at have en udbygget kontakt me lem skole og hjem bl.a. med hjemmebesøg i skolestarten at være en skole, der bestandigt er præget af pædagogisk udviklingsarbejde Derfor er vi en folkeskole med tre pæ dagogiske hovedsøjler på a le klassetrin: en fagligt begrundet helhedsundervisning en to-lærer-ordning en vægtning af den praktiskmusiske dimension i en projektorienteret undervisning med en børnehaveklasse, der i høj grad er åben m od om verdenen der får eleverne til fortsat at være nysgerrige Derfor er vi en folkeskole med vægt på sam arbejdet mellem forældre, elever og lærere: der satser på et aktivt elevråd, et aktivt kontaktforældreråd, en aktiv skolebestyrelse og et aktivt pædagogisk råd hvor det forventes, at forældrene er engageret i deres børns skolegang, bl.a. ved aktiv deltagelse i skole/hjemsamarbejdet hvor lærerne arbejder i team omkring den enkelte klasse, og hvor a le er indbyrdes lige ansvarlige for undervisningens tilrettelæggelse, gennem førelse og evaluering med klasselæreren som koordinator der bliver mere og mere sig selv, men aldrig sig selvnok - 7 -

8 Lektionsfordelinsplanen fås ved henvendelse til skolens kontor evt

9 Lektionsfordelinsplanen fås ved henvendelse til skolens kontor evt

10 Lektionsfordelingsplanen Vi starter med et spørgsmål: I en klasse har man besluttet at lave et projektarbejde med emnet "Menneskets blodkredsløb". Der studeres faglitteratur om emnet: Hjertets funktion, pulsårer og blodårer, blodets funktion. Der hentes også viden fra Internettet om emnet (det er på engelsk). Der regnes på, hvor meget blod hjertet pumper ud i kroppen for henholdsvis en baby, et barn og en voksen. I grupper tager man hinandens puls i udhvilet tilstand og igen efter henholdsvis 3, 6 og 9 minutters hårdt løb rundt i skolegården. De indsamlede pulstal behandles statistisk i et regneark og der tegnes blokdiagrammer på millimeterpapir. - Spørgsmålet er nu: Hvilket "fag" har klassen? Biologi, matematik, natur/teknik, dansk, sundhedslære, idræt, engelsk? På Matthæusgades Skole har vi valgt at samle fagene i det, vi kalder helhedsundervisning. På de to forrige sider i Matthæusposten kan du se vores lektionsfordelingsplan. For hver klasse ses timetallene i det københavnske skolevæsens vejledende plan (til venstre) og vores egen plan (til højre). For eksempel har 6. klasse helhedsundervisning i 27 timer om ugen. Heri indgår fagene der fremgår af kommunens lektionsfordelingsplan. I de aktiviteter, der foregår i helhedsundervisningen (hvad enten det er projekter eller "røv-til-bænk"), er vi forpligtet til at opfylde fagenes mål og læseplaner. Af opstillingen forneden kan man endvidere se, at der er i 12 ressourcetimer i 6. klasse. Disse bruges til, to-lærerordning, holddeling og specialundervisning. Matthæusgades Skoles lektionsfordelingsplan er, som så meget andet af det, der foregår her på skolen, et resultat af mange års udviklingsarbejde og en vigtig del af grundlaget for skolens pædagogik. Dette, og meget andet, kan man finde flere oplysninger på skolens hjemmeside bl.a. findes skolens udviklingsplan på skolens hjemmeside. Jens Christian Jensen viceskoleinspektør Søren Sørensen skoleinspektør

11 Fra 0.u' s og 1.u s første skoledag - se flere billeder på skolen hjemmeside Bestemmelser vedrørende forsømmelser og fritagelser for undervisning Undtagelsesvis kan en elev fritages for undervisning en enkelt eller nogle få dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud. Fravær uden gyldig grund betragtes som ulovlig forsømmelse og behandles som sådan, eventuelt under anvendelse af disciplinære foranstaltninger. Fravær på grund af sygdom må snarest meddeles skolen. Ved længere eller hyppige sygeperioder kan fraværsattest kræves. Udgift til evt. lægeattest afholdes af skolevæsenet. Elever kan efter motiveret skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller delvis for deltagelse i legemsøvelser for en uge ad gangen, normalt dog højst 4 sammenhængende uger. Ved længere eller hyppige fritagelser kan lægeattest kræves. Udgiften hertil afholdes af skolevæsenet. Beskadigelse af skolen inventar og af andres ejendele Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele påtales. Hvis det drejer sig om skolens ejendele, kan der blive tale om erstatningskrav. Drejer det sig om elevers ejendele, vil det normalt være et anliggende mellem de pågældendes hjem. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes af vedkommende selv til skolens ledelse eller til en af skolens lærere

12 Skolebiblioteket Skolebiblioteket har igennem de senere år gennemgået en rivende udvikling, ikke mindst på grund af at den projektorienterede undervisning har vundet større indpas, men også i forbindelse med inddragelsen af computere og medier i undervisningen. Fra at være et sted, hvor eleverne kom for at hente en spændende bog til at læse derhjemme, er skolebiblioteket i dag et sted med mange forskellige funktioner og muligheder. Det har derfor også fået den nye titel skolens pædagogiske center. Det er stadigvæk stedet, hvor eleverne kan låne gode bøger til at tage med hjem, men det er også stedet, hvor både elever og lærere kan hente materialer og få råd og vejledning i forbindelse med de emnearbejder/projekter, der efterhånden indgår som en betydelig del af skoleårets forløb. Skolebibliotekets materialer er i dag EDB-registrerede, hvorfor det er muligt at finde de bedst egnede materialer på en langt mere effektiv måde end tidligere, ligesom der er adgang via forskellige databaser til at søge efter materialer, der kan fremskaffes på anden vis. Computeren har naturligt sin plads i forbindelse med skolebiblioteket. Alle skolens computere er koblet sammen i et lokalnet og koblet til sektornettet, hvilket medfører, at man på samtlige computere på skolens dataværksted og indskolingsværkstedet, der begge ligger i forbindelse med skolebiblioteket, kan komme på Internettet. Skolebibliotekarerne og de øvrige IT-vejledere har fået en stadig vigtigere funktion som vejledere i brugen af Internettet. Internettet er i sig selv en næsten uudtømmelig mængde af informationer, og der er derfor i høj grad brug for hjælp til at finde rundt i denne informationsjungle. Vi giver derfor eleverne nogle redskaber og lærer dem nogle metoder, som de kan bruge, når de arbejder på nettet. På Dataværkstedet kan eleverne desuden arbejde med bl.a. tekstbehandling, lay-out, multimedieproduktion, musik og forskellige træningsprogrammer. Skolebiblioteket er også stedet, hvor man kan lære at bruge et videokamera, et fotografiapparat (også digitalt) eller at redigere lyd- og videooptagelser. Medierne har stor betydning i vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at eleverne lærer noget om, hvordan medierne virker, såvel rent teknisk, som hvilken påvirkning, medierne har på os, der bruger dem. Det er også blevet naturligt, at eleverne bruger medierne i forbindelse med udarbejdelse og fremvisning af deres projekter. I indskolingsværkstedet finder man udover computere og AV-udstyr også læseværkstedet med en større samling af bøger til den første læsning. Vi

13 er på skolen meget bevidste om at prioritere læsningen. Både som et redskab, der giver adgang til viden, men også som en disciplin, som giver læseren gode oplevelser. Skolebiblioteket er i øvrigt også en del af Kulturcenteret. Alle medlemmer af Kulturcenteret er derfor velkomne til at gøre brug af faciliteterne. I den forbindelse skal det nævnes, at vi fra tid til anden arrangerer foredrag/forfatteraftener i Kulturcenteret. Har I idéer til spændende emner, er I velkomne til at henvende jer! Til slut skal det nævnes, at skolebibliotekarerne igennem mange år har haft et velfungerende samarbejde med Vesterbro Bibliotek, også til gavn for skolens elever. Hvert år er flere af skolens klasser på besøg på biblioteket, hvor de ser og hører om de muligheder, biblioteket kan tilbyde, og sidste skoleår samarbejdede de to skolebibliotekarer med to børnebibliotekarer og børnehaveklasselederen om Projekt Læselyst, som fokuserede på overgangen mellem førskolebarn og skoleelev. I oktober i år skal hele skolen arbejde med Den gode historie, et projekt som også er et samarbejde med såvel Vesterbro Bibliotek som andre vesterbroskoler. I et senere nummer af bladet vil der følge nærmere detaljer om dette projekt. Henrik Andersen Afdelingsleder i Skolebiblioteket Skolebiblioteket holder åbent i skoletiden og tirsdag aften fra kl til Kulturcenteret I Kulturcenteret kan du låne lokaler til næsten ethvert tænkeligt formål: gymnastiksal - køkken - håndarbejdslokale - træsløjdværksted - musiklokale - mødelokaler, og så har du mulighed for at benytte skolebiblioteket og det åbne dataværksted. Alt dette får du for kun 50 kr. pr. skoleår (400 kr. for en forening). Kulturcenterets kontortid: Tirsdag Dataværkstedets åbningstid: Tirsdag ca Torsdag ca Matthæusposten er medlemsblad for Andelsforeningen Matthæusgades Skoles Kulturcenter samt skoleblad for Matthæusgades Skole, Matthæusgade 33, 1666 København V. Redaktionen: Søren Sørensen (ansvarshavende), Vibeke Nyfos og Jens Christian Jensen. Medarbejdere på dette nr.: Redaktionen Deadline for de næste numre: 3. september og 1. oktober Indlæg modtages helst på diskette eller som til Læs mere om Kulturcenteret på næste side i bladet!

14 Velkommen til et nyt år i Kulturcenteret Andelsforeningen Matthæusgades Skoles Kulturcenter blev stiftet den 12. september 1987, og i årene der er gået, har vi oplevet en mangfoldighed af aktiviteter i skolens lokaler. Det har fra starten været idéen med Kulturcenteret, at det er lokalområdets beboere, og dermed naturligvis også skolens elever og deres forældre, der bestemmer hvad, der skal foregå, og mange spændende idéer er blevet virkeliggjort. I praksis fungerer det på den måde, at skolen hver dag, når eleverne er færdige med den almindelige skolegang om eftermiddagen, benyttes af Kulturcenterets medlemmer. Alle skolens ansatte, elever og deres forældre er automatisk kontingentfrie medlemmer, mens andre brugere betaler et årligt kontingent, som pt. udgør 50 kr. for enkeltmedlemmer og 400 kr. for foreninger. Aktiviteterne koordineres fra Kulturcenterets kontor, som er beliggende i forbindelse med skolebiblioteket på 1. sal. Kontoret er åbent hver tirsdag fra kl til Her kan enhver, som ønsker at låne et af skolens lokaler henvende sig, hvad enten det drejer sig om en enkelt aften, eller det drejer sig om en fast ugentlig mødedag. Vi er i langt de fleste tilfælde i stand til at imødekomme ønskerne, selv om det kan knibe i gymnastiksalene og i musiklokalet, som mange gerne vil bruge. Man er selvfølgelig også velkommen til at henvende sig for at høre hvilke aktiviteter, der allerede er i gang. Måske finder du det hold eller de folk, du har gået og ledt efter. I årets løb kan der være særlige arrangementer, som annonceres på skolens hjemmeside og i skolens blad Matthæusposten - for eksempel fisketure på Øresund, og der er mulighed for at benytte Dataværkstedet og de øvrige faciliteter, der findes på skolebiblioteket. Kom over på kontoret og hør nærmere. Henrik Andersen Kulturcenterleder Hvis I endnu ikke har betalt kontingent for sæsonen, kan det nås endnu!! Indbetal på det udsendte girokort eller henvend jer på kontoret

15 - 15 -

16 Postbesørget blad (0900 KHC ) Bladnr Skolens kontor Skoleinspektør Søren Sørensen Viceskoleinspektør Jens Christian Jensen Skolesekretær Betina Groth Lærerværelset Servicepersonale Skolebetjent Alf Hansen Tilsynsassistent Jane Larsen Aftenskolebetjent Steen Hansen Skolevejleder Jytte Jessen Skolebiblioteket Kulturcenteret Kontoret (skolebiblioteket, 1. sal): tirsdag kl Telefax Skolens mobil Bruges på ekskursioner, m.v. Skolepsykolog Pia Terkelsen Talepædagog Winnie Holmsteen træffes onsdag Sundhedsplejerske Kari Ruud træffes onsdag Børnelæge Eva Due Ungdomsskolen Ungdomsskoleleder Kirsten Vyum Kontortid mandag til onsdag kl fra september til april Skolebestyrelsen Formand Claus Nielsen Elevrådet Formand Anne Jacobsen Absalon Fritidshjem knyttet til skolen Garvergården Fritidshjem knyttet til skolen Saxogården Fritidshjem knyttet til skolen Kalenderen: Oversigt over skoleårets første forældremøder: 0.u 28. august 1.u 25. september 2.u 19. september 3.u 19. september 4.u 5. september 5.u 5. september 6.u 11. september 7.u 18. september 6.-7.x 10. september 8.u 3. september 9.u 28. august M-1 2. oktober

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

"Sommerferie"... Rigtig god sommerferie! Søren Sørensen

Sommerferie... Rigtig god sommerferie! Søren Sørensen "Sommerferie"... prøv lige at smage på ordet det ligger godt i mu n- den, ikke sandt? På disse godt seks uger bliver børnene et år ældre 0.u bliver til 1.u, 1.u bliver til 2.u osv. For os voksne betyder

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere