Velkommen til et nyt skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til et nyt skoleår"

Transkript

1 Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et nyt Asterix album, fyldt med eventyr, spændende og ikke mindst uventede ting på den ene side og det forudsigelige og trygge på den anden. For at handlingen skal tage fart kræver det, at alle er sig deres roller bevidst. Lærere laver i samarbejde med elever og forældre årsplaner for arbejdet i såvel klassen som i storteamet. Og så er rammerne lagt for en ny spændende historie, et nyt spændende skoleår. Jeg vil endnu engang henlede opmærksomheden hos gamle som hos nye forældre og elever på Matthæusgades Skoles hjemmeside på Internettet. Her kan hentes såvel gamle som nye informationer om livet på skolen. I takt med at det første forældremøde bliver afholdt i de enkelte klasser, vil hjemmesiden blive opdateret med årsplaner og aktivitetsplaner for alle klasser. Her vil I også kunne se billeder og tekst fra de store begivenheder i løbet af skoleåret. Kig ind på og se, hvordan første skoledag forløb for 1.u og 0.u. Hvis I har noget, som I synes kunne være interessante for hele skolen, så kan I e til vores web-master - viceskoleinspektør Jens Christian Jensen - på adressen - han vil hjælpe med opsætning og andre praktiske ting. Vi er en af de to folkeskoler i Danmark, som har den største og bedst opdaterede hjemmeside på nuværende tidspunkt læs den og brug den. Vel mødt til et nyt skoleår. Søren Sørensen skoleinspektør årgang 2002/03 nr. 1 august

2 Stillegårdens indretning Jeg synes, at der skulle være 2 gynger, så alle kan prøve. Der er mange der sjipper. Der er også mange, der leger gemmeleg. Mig og mine venner er gode venner. Jeg synes også, at der skulle være en rutsjebane og en svævebane. Jeg synes, at der skulle være blomster i gården. Minna, 2.u Dette temmelig teksttunge Matthæusposten nr. 1 efterfølges af 9 numre, der udkommer i årets løb. Hver klasse har ansvaret for indholdet af et af de følgende numre. Artiklen på denne side skulle have været med i indskolingens nummer sidste år inden sommerferien, da Minna gik i 1.u, men kom ved en fejl fra redaktionens side desværre ikke med. Det er der hermed rådet bod på. red

3 Landsbyskolen i storbyen Fælles for Matthæusgades Skoles børn og forældre er, at vi mødes til daglig både på og uden for skolen. Vi deler supermarked, sparsomme udeområder, fritidstilbud og måske ses vi senere på dagen, fordi vi bruger Matthæusgades Skoles Kulturcenter hvor vi jo alle er medlemmer. Den nære tryghed vi føler i bydelen bør også gælde vores forhold til skolen. Skolen er demokratisk alle kan komme til orde og give sit besyv med, enten gennem de råd, du kan læse om her, eller ved en uformel snak. Samarbejdet på skolen sker bl. a. gennem Klasseråd, Kontaktforældreråd, Skolebestyrelse, Elevråd og Pædagogisk Råd. Skolen arbejder på andet år med at indføre klasseråd, som består af den enkelte klasses kontaktforældre, lærere og elever. Klasseråd findes nu i 1., 2., 3. og 8.u, men indføres i alle nye årgange. Kontaktforældrerådet består af et par kontaktforældre fra hver klasse, et par lærere og repræsentanter fra skolebestyrelsen. Kontaktforældrerådet er et centralt forum for skole/hjem-samarbejdet, fordi hverdagens emner bringes op og diskuteres. Hvis der er anledning til at foretage principielle ændringer, går det videre til skolebestyrelsen, som er skolens øverste organ. Skolebestyrelsen, som består af to elever, to lærere, syv forældre og skoleledelsen, fastlægger principperne for skolens arbejde, godkender budgetter, m.v. Pædagogisk råd er lærernes forum for diskussion og udvikling. Pædagogisk råd nedsætter en række udvalg, der beskæftiger sig med skolens daglige arbejde og rådgiver inspektør og skolebestyrelse. Elevrådet består af et par elever fra hver klasse og arrangerer bl.a. et årligt skolebestyrelsesmøde, hvor eleverne sætter dagsordenen. Men det væsentligste skole/hjemsamarbejde finder sted i klasserne, tæt på dem det vedrører. Det er i klasserne at skole og hjem finder sammen om, hvad eleverne skal lære og hvordan det skal ske. Det er i klasserne, at vi sikrer, at alle føler sig trygge, og det er hér, vi udveksler nyheder. Det er i klasserne, at vi skal finde glæden i arbejdet og samværet. Venlig hilsen fra skolebestyrelsen Claus Nielsen fmd. PS: Skolebestyrelsen fortæller om sit arbejde i Matthæusposten, og referaterne fra møderne kan ses på skolens hjemmeside og fås på skolens kontor

4 Kontaktforældre, hvad laver de mon...? Hvert skoleår vælges der 2-3 kontaktforældre i hver klasse. Det er forskelligt, hvordan arbejdet som kontaktforælder foregår, men ideen er bl.a., at kontaktforældrene kan fungere som bindeled mellem skolen og klassens øvrige forældre, være med til at planlægge forældremøder og hjælpe til i forbindelse med forskellige arrangementer for klassen. Kontaktforældrene er desuden medlemmer af skolens kontaktforældreråd, som mødes 3-4 gange om året med repræsentanter for skolebestyrelsen og lærerne. Via kontaktforældrerådet kan informationer fra både skolebestyrelsen og skolen kanaliseres ud til de øvrige forældre, og kontaktforældrene kan komme med ideer og synspunkter til skolebestyrelsen og fungere som bagland for bestyrelsen. I kontaktforældrerådet er der også god mulighed for at skabe kontakt på tværs af klasserne, udveksle erfaringer og måske få nogle gode ideer af hinanden. Af konkrete tiltag kan nævnes, at kontaktforældrerådet er initiativtager til skolens forældrebank. Forældrebanken er et kartotek over forældre eller andre, som på en eller anden måde kan og har lyst til at deltage i arrangementer eller vil bidrage med ressourcer til skolens arbejde - fx som gæstelærer. I nogle af skolens klasser kører der også en ordning med klasseråd, hvor klassens lærere, 4-6 forældre og evt. også nogle elever deltager. Der kan sagtens være sammenfald mellem klassens kontaktforældre og forældrene i klasserådet, og der vil typisk være overlapning mellem opgaverne. Klasserådets område dækker først og fremmest skole/ hjem-samarbejdet og klassens sociale liv. Rådet kan tage forskellige emner eller projekter op, fx i relation til problemer i klassen (mobning o. lign.). Efter at skolen sidste år havde en forsøgsordning med ekstra udviklingsmidler til etablering af klasseråd i tre klasser, er det tanken, at der fremover etableres klasseråd i alle nye klasser. Sanne Løje forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen PS: Læs mere om forældrebanken på skolens hjemmeside - referat af det sidste møde kan ligeledes ses her eller fås på skolens kontor

5 Formål for Matthæusgades Skole Det er Matthæusgades Skoles målsætning at leve op tilfolkeskolens form ålpå en sådan måde: at skolen er en glad og inspirerende arbejdsplads for a le, der har deres daglige gang her at de enkelte elevers forske lige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så a le elever får de bedst m ulige udviklingsbetingelser at eleverne i bred forstand i løbet af de år af deres udviklingsforløb, hvor de går på skolen, har m ulighed for at leve deres arbejdsliv sammen med andre børn og voksne i gensidig værdighed på tværs af evner, køn, race og andre voksenskabte skelme lem mennesker Folkeskolens formål: Folkeskolens opgave er i samarbejde med foræ ldrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, fæ rdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligevæ rd og demokrati. (Lov om folkeskolen, 1) - 5 -

6 Vores mål... og... og handleplaner Det er vores mål at udvikle elevernes personlighed: at eleverne lærer at at tro tro på på sig sig selvog give udtryk for egne egne meninger at eleverne at eleverne lærer lærer at arbejde at arbejde dem okratisk dem okratisk i klassen, i klassen, i elevrådet i elevrådet og i og i skolebestyrelsen at eleverne at eleverne udvikler udvikler deres deres kreative kreative evner evner tilglæde glæde sig for selvog sig selvog andre for andre at eleverne at eleverne lærer lærer selvat selv at opsøge opsøge og tilegne og tilegne sig viden sig viden Det er vores mål at udvikle elevernes sociale liv: at eleverne lærer at deltage i det sociale liv og bliver tolerante sociale personer at være en skole, der lægger vægt på kontakten til det om givende samfund at være en skole, hvor der er et godt fæ lesskab mellem små og store elever Derfor er vi en folkeskole med opmærksomhed omkring den enkelte elev: hvor fremadrettet evaluering og individuelle handleplaner indgår i undervisningens planlægning og gennemførelse Derfor er vi en folkeskole med en bred opfattelse af, hvad undervisning er: hvor udgangspunktet er fællesskabet i klassen hvor eleverne tit kommer på ekskursioner, lejrskoler, virksomhedsbesøg, naturskole, teaterture, koncerter, museer m.m.m. hvor eleverne arbejder med natur/teknik i naturen hvor små og store elever lærer hinanden at kende som venskabsklasser - 6 -

7 Det er vores mål at udvikle elevernes faglige viden: at eleverne at eleverne lærer de lærer enkelte de enkelte fags grundlag fags at kende grundlag at at kende eleverne ved afslutningen af at skoleforløbet eleverne ved er afslut- ført nin- op på gen et fagligt af skoleforløbet niveau, er ført som umiddelbart op på et fagligt ti lader niveau, dem at som fortsætte umiddelbart i et ønsket ti lader uddannelsesforløb dem at fortsætte i et ønsket at eleverne uddannelsesforløb tilat gå i gang med en ud- er motiverede at dannelse eleverne e ler motiverede et arbejde tilat umiddelbart gå i gang efter med afsluttet en uddannelse skolegang e ler et arbejde umiddelbart efter afsluttet Det er vores mål at udvikle skolen: at have en udbygget kontakt me lem skole og hjem bl.a. med hjemmebesøg i skolestarten at være en skole, der bestandigt er præget af pædagogisk udviklingsarbejde Derfor er vi en folkeskole med tre pæ dagogiske hovedsøjler på a le klassetrin: en fagligt begrundet helhedsundervisning en to-lærer-ordning en vægtning af den praktiskmusiske dimension i en projektorienteret undervisning med en børnehaveklasse, der i høj grad er åben m od om verdenen der får eleverne til fortsat at være nysgerrige Derfor er vi en folkeskole med vægt på sam arbejdet mellem forældre, elever og lærere: der satser på et aktivt elevråd, et aktivt kontaktforældreråd, en aktiv skolebestyrelse og et aktivt pædagogisk råd hvor det forventes, at forældrene er engageret i deres børns skolegang, bl.a. ved aktiv deltagelse i skole/hjemsamarbejdet hvor lærerne arbejder i team omkring den enkelte klasse, og hvor a le er indbyrdes lige ansvarlige for undervisningens tilrettelæggelse, gennem førelse og evaluering med klasselæreren som koordinator der bliver mere og mere sig selv, men aldrig sig selvnok - 7 -

8 Lektionsfordelinsplanen fås ved henvendelse til skolens kontor evt

9 Lektionsfordelinsplanen fås ved henvendelse til skolens kontor evt

10 Lektionsfordelingsplanen Vi starter med et spørgsmål: I en klasse har man besluttet at lave et projektarbejde med emnet "Menneskets blodkredsløb". Der studeres faglitteratur om emnet: Hjertets funktion, pulsårer og blodårer, blodets funktion. Der hentes også viden fra Internettet om emnet (det er på engelsk). Der regnes på, hvor meget blod hjertet pumper ud i kroppen for henholdsvis en baby, et barn og en voksen. I grupper tager man hinandens puls i udhvilet tilstand og igen efter henholdsvis 3, 6 og 9 minutters hårdt løb rundt i skolegården. De indsamlede pulstal behandles statistisk i et regneark og der tegnes blokdiagrammer på millimeterpapir. - Spørgsmålet er nu: Hvilket "fag" har klassen? Biologi, matematik, natur/teknik, dansk, sundhedslære, idræt, engelsk? På Matthæusgades Skole har vi valgt at samle fagene i det, vi kalder helhedsundervisning. På de to forrige sider i Matthæusposten kan du se vores lektionsfordelingsplan. For hver klasse ses timetallene i det københavnske skolevæsens vejledende plan (til venstre) og vores egen plan (til højre). For eksempel har 6. klasse helhedsundervisning i 27 timer om ugen. Heri indgår fagene der fremgår af kommunens lektionsfordelingsplan. I de aktiviteter, der foregår i helhedsundervisningen (hvad enten det er projekter eller "røv-til-bænk"), er vi forpligtet til at opfylde fagenes mål og læseplaner. Af opstillingen forneden kan man endvidere se, at der er i 12 ressourcetimer i 6. klasse. Disse bruges til, to-lærerordning, holddeling og specialundervisning. Matthæusgades Skoles lektionsfordelingsplan er, som så meget andet af det, der foregår her på skolen, et resultat af mange års udviklingsarbejde og en vigtig del af grundlaget for skolens pædagogik. Dette, og meget andet, kan man finde flere oplysninger på skolens hjemmeside bl.a. findes skolens udviklingsplan på skolens hjemmeside. Jens Christian Jensen viceskoleinspektør Søren Sørensen skoleinspektør

11 Fra 0.u' s og 1.u s første skoledag - se flere billeder på skolen hjemmeside Bestemmelser vedrørende forsømmelser og fritagelser for undervisning Undtagelsesvis kan en elev fritages for undervisning en enkelt eller nogle få dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud. Fravær uden gyldig grund betragtes som ulovlig forsømmelse og behandles som sådan, eventuelt under anvendelse af disciplinære foranstaltninger. Fravær på grund af sygdom må snarest meddeles skolen. Ved længere eller hyppige sygeperioder kan fraværsattest kræves. Udgift til evt. lægeattest afholdes af skolevæsenet. Elever kan efter motiveret skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller delvis for deltagelse i legemsøvelser for en uge ad gangen, normalt dog højst 4 sammenhængende uger. Ved længere eller hyppige fritagelser kan lægeattest kræves. Udgiften hertil afholdes af skolevæsenet. Beskadigelse af skolen inventar og af andres ejendele Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele påtales. Hvis det drejer sig om skolens ejendele, kan der blive tale om erstatningskrav. Drejer det sig om elevers ejendele, vil det normalt være et anliggende mellem de pågældendes hjem. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes af vedkommende selv til skolens ledelse eller til en af skolens lærere

12 Skolebiblioteket Skolebiblioteket har igennem de senere år gennemgået en rivende udvikling, ikke mindst på grund af at den projektorienterede undervisning har vundet større indpas, men også i forbindelse med inddragelsen af computere og medier i undervisningen. Fra at være et sted, hvor eleverne kom for at hente en spændende bog til at læse derhjemme, er skolebiblioteket i dag et sted med mange forskellige funktioner og muligheder. Det har derfor også fået den nye titel skolens pædagogiske center. Det er stadigvæk stedet, hvor eleverne kan låne gode bøger til at tage med hjem, men det er også stedet, hvor både elever og lærere kan hente materialer og få råd og vejledning i forbindelse med de emnearbejder/projekter, der efterhånden indgår som en betydelig del af skoleårets forløb. Skolebibliotekets materialer er i dag EDB-registrerede, hvorfor det er muligt at finde de bedst egnede materialer på en langt mere effektiv måde end tidligere, ligesom der er adgang via forskellige databaser til at søge efter materialer, der kan fremskaffes på anden vis. Computeren har naturligt sin plads i forbindelse med skolebiblioteket. Alle skolens computere er koblet sammen i et lokalnet og koblet til sektornettet, hvilket medfører, at man på samtlige computere på skolens dataværksted og indskolingsværkstedet, der begge ligger i forbindelse med skolebiblioteket, kan komme på Internettet. Skolebibliotekarerne og de øvrige IT-vejledere har fået en stadig vigtigere funktion som vejledere i brugen af Internettet. Internettet er i sig selv en næsten uudtømmelig mængde af informationer, og der er derfor i høj grad brug for hjælp til at finde rundt i denne informationsjungle. Vi giver derfor eleverne nogle redskaber og lærer dem nogle metoder, som de kan bruge, når de arbejder på nettet. På Dataværkstedet kan eleverne desuden arbejde med bl.a. tekstbehandling, lay-out, multimedieproduktion, musik og forskellige træningsprogrammer. Skolebiblioteket er også stedet, hvor man kan lære at bruge et videokamera, et fotografiapparat (også digitalt) eller at redigere lyd- og videooptagelser. Medierne har stor betydning i vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at eleverne lærer noget om, hvordan medierne virker, såvel rent teknisk, som hvilken påvirkning, medierne har på os, der bruger dem. Det er også blevet naturligt, at eleverne bruger medierne i forbindelse med udarbejdelse og fremvisning af deres projekter. I indskolingsværkstedet finder man udover computere og AV-udstyr også læseværkstedet med en større samling af bøger til den første læsning. Vi

13 er på skolen meget bevidste om at prioritere læsningen. Både som et redskab, der giver adgang til viden, men også som en disciplin, som giver læseren gode oplevelser. Skolebiblioteket er i øvrigt også en del af Kulturcenteret. Alle medlemmer af Kulturcenteret er derfor velkomne til at gøre brug af faciliteterne. I den forbindelse skal det nævnes, at vi fra tid til anden arrangerer foredrag/forfatteraftener i Kulturcenteret. Har I idéer til spændende emner, er I velkomne til at henvende jer! Til slut skal det nævnes, at skolebibliotekarerne igennem mange år har haft et velfungerende samarbejde med Vesterbro Bibliotek, også til gavn for skolens elever. Hvert år er flere af skolens klasser på besøg på biblioteket, hvor de ser og hører om de muligheder, biblioteket kan tilbyde, og sidste skoleår samarbejdede de to skolebibliotekarer med to børnebibliotekarer og børnehaveklasselederen om Projekt Læselyst, som fokuserede på overgangen mellem førskolebarn og skoleelev. I oktober i år skal hele skolen arbejde med Den gode historie, et projekt som også er et samarbejde med såvel Vesterbro Bibliotek som andre vesterbroskoler. I et senere nummer af bladet vil der følge nærmere detaljer om dette projekt. Henrik Andersen Afdelingsleder i Skolebiblioteket Skolebiblioteket holder åbent i skoletiden og tirsdag aften fra kl til Kulturcenteret I Kulturcenteret kan du låne lokaler til næsten ethvert tænkeligt formål: gymnastiksal - køkken - håndarbejdslokale - træsløjdværksted - musiklokale - mødelokaler, og så har du mulighed for at benytte skolebiblioteket og det åbne dataværksted. Alt dette får du for kun 50 kr. pr. skoleår (400 kr. for en forening). Kulturcenterets kontortid: Tirsdag Dataværkstedets åbningstid: Tirsdag ca Torsdag ca Matthæusposten er medlemsblad for Andelsforeningen Matthæusgades Skoles Kulturcenter samt skoleblad for Matthæusgades Skole, Matthæusgade 33, 1666 København V. Redaktionen: Søren Sørensen (ansvarshavende), Vibeke Nyfos og Jens Christian Jensen. Medarbejdere på dette nr.: Redaktionen Deadline for de næste numre: 3. september og 1. oktober Indlæg modtages helst på diskette eller som til Læs mere om Kulturcenteret på næste side i bladet!

14 Velkommen til et nyt år i Kulturcenteret Andelsforeningen Matthæusgades Skoles Kulturcenter blev stiftet den 12. september 1987, og i årene der er gået, har vi oplevet en mangfoldighed af aktiviteter i skolens lokaler. Det har fra starten været idéen med Kulturcenteret, at det er lokalområdets beboere, og dermed naturligvis også skolens elever og deres forældre, der bestemmer hvad, der skal foregå, og mange spændende idéer er blevet virkeliggjort. I praksis fungerer det på den måde, at skolen hver dag, når eleverne er færdige med den almindelige skolegang om eftermiddagen, benyttes af Kulturcenterets medlemmer. Alle skolens ansatte, elever og deres forældre er automatisk kontingentfrie medlemmer, mens andre brugere betaler et årligt kontingent, som pt. udgør 50 kr. for enkeltmedlemmer og 400 kr. for foreninger. Aktiviteterne koordineres fra Kulturcenterets kontor, som er beliggende i forbindelse med skolebiblioteket på 1. sal. Kontoret er åbent hver tirsdag fra kl til Her kan enhver, som ønsker at låne et af skolens lokaler henvende sig, hvad enten det drejer sig om en enkelt aften, eller det drejer sig om en fast ugentlig mødedag. Vi er i langt de fleste tilfælde i stand til at imødekomme ønskerne, selv om det kan knibe i gymnastiksalene og i musiklokalet, som mange gerne vil bruge. Man er selvfølgelig også velkommen til at henvende sig for at høre hvilke aktiviteter, der allerede er i gang. Måske finder du det hold eller de folk, du har gået og ledt efter. I årets løb kan der være særlige arrangementer, som annonceres på skolens hjemmeside og i skolens blad Matthæusposten - for eksempel fisketure på Øresund, og der er mulighed for at benytte Dataværkstedet og de øvrige faciliteter, der findes på skolebiblioteket. Kom over på kontoret og hør nærmere. Henrik Andersen Kulturcenterleder Hvis I endnu ikke har betalt kontingent for sæsonen, kan det nås endnu!! Indbetal på det udsendte girokort eller henvend jer på kontoret

15 - 15 -

16 Postbesørget blad (0900 KHC ) Bladnr Skolens kontor Skoleinspektør Søren Sørensen Viceskoleinspektør Jens Christian Jensen Skolesekretær Betina Groth Lærerværelset Servicepersonale Skolebetjent Alf Hansen Tilsynsassistent Jane Larsen Aftenskolebetjent Steen Hansen Skolevejleder Jytte Jessen Skolebiblioteket Kulturcenteret Kontoret (skolebiblioteket, 1. sal): tirsdag kl Telefax Skolens mobil Bruges på ekskursioner, m.v. Skolepsykolog Pia Terkelsen Talepædagog Winnie Holmsteen træffes onsdag Sundhedsplejerske Kari Ruud træffes onsdag Børnelæge Eva Due Ungdomsskolen Ungdomsskoleleder Kirsten Vyum Kontortid mandag til onsdag kl fra september til april Skolebestyrelsen Formand Claus Nielsen Elevrådet Formand Anne Jacobsen Absalon Fritidshjem knyttet til skolen Garvergården Fritidshjem knyttet til skolen Saxogården Fritidshjem knyttet til skolen Kalenderen: Oversigt over skoleårets første forældremøder: 0.u 28. august 1.u 25. september 2.u 19. september 3.u 19. september 4.u 5. september 5.u 5. september 6.u 11. september 7.u 18. september 6.-7.x 10. september 8.u 3. september 9.u 28. august M-1 2. oktober

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN Indholdsfortegnelse: I SKOLENS ORGANISATION 1. Friskoleloven 2. Skolens vedtægter 3. Pædagogisk målsætning 4. Bestyrelsen 5. Forældrekredsen (skolens årsmøde) 6. Lederteam

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere