Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den , kl på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker."

Transkript

1 Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den , kl på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine Hvas, Dorte Keld, Lars Gustav Nielsen, Peter Zepernick, Mads Holmen Andersen, Odd Ravlo, Niels Chr. Mehlsen, Svein Aage Rodt, Claus Tscherning Petersen, Minna Jørgensen Skov Nielsen, Kasper Vad Jepsen, Jørgen Ahrenkiel, Cecilie Lodal Vestergaard, Inga K. Madsen, Hans Ole Holdgaard, Peter Mouridsen. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. 2. Valg af ordstyrer og referent. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Prioritering af dagsordenens punkter. 5. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. Fuldmægtig Cecilie Lodal Vestergaard 6. Nyt fra ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. 7. Nyt fra inspektorerne 8. Simulations- og færdighedstræning. Status 9. Uddannelsesplanlægning. Status Plan for videre forløb. 10. Status for mødedatoer 11. Emner for kommende møder. E-learning. 12. Evt. Ad punkt 1, 2 og 3. Ingen kommentarer til referatet fra sidst. Inga Madsen ordstyrer. Peter Mouridsen er referent. Ad punkt 4. Ingen ændringer. Ad punkt 5. 1

2 a. Den faglige profil for specialet anæstesiologi er nu lagt ud på VUS hjemmeside. Cecilie opfordrer til også at læse gynækologernes - den er rigtig god. b. I denne runde var der 29 ansøgere i Uddannelsesregion Nord. Vedrørende den nye ansættelsesprocedure er det et stort arbejde, at interviewe så mange. Det skal derfor på plads, hvordan den nye ansættelsessamtalestruktur skal være. Der var et hjertesuk fra Cecilie Vestergaard med hensyn til kvaliteten på ansøgningerne. Mere end 50 % var ikke udfyldt rigtigt eller havde mangler, og det mener hun kan gøres bedre. Cecilie Vestergaard vil gerne have håndhævet tavshedspligten i forbindelse med ansættelsesproceduren 100 %. c. Vedrørende basis- og introduktionsuddannelsen og disses obligatoriske kurser LAS1 og LAS2 vil der blive indført nogle sanktioner vedrørende godkendelse af disse. Allerede nu er der eksempler på, at uddannelsessøgende har fået skriftlige straffe -opgaver på 6 A4-sider i forbindelse med et ikke tilfredsstillende gennemført kursus. Informationsmødet omkring basisuddannelsen, som er blevet afholdt på Gl. Skovridergård er godt, også for folk der har med introuddannelseslæger at gøre. Den lægelige videreuddannelse opfordrer derfor også andre til at søge dette kursus. d. En elektronisk ansøgning til uddannelsesstillingerne er på vej, således at man slipper for papiransøgninger i 20 eksemplarer. Den forventes at være på plads i 2. halvår af e. Vedrørende besparelser er også VUS ramt økonomisk. Man vil således ikke få barselsvikarer og det kan betyde lidt langsommere ekspeditionstid. f. Der er givet grønt lys for at øge antallet af introduktionsstillinger, således at anæstesiologien kan øge fra 27 til 36, d.v.s en øgning på 9 stillinger. Det forventes ikke, at der i Region Midt vil blive bevilget økonomi til disse stillinger, som derfor forventes at skulle finansieres af den p.t. aktuelle økonomi på Regionshospitalerne/afdelingerne. De hoveduddannelsesstillinger anæstesiologien allerede har fået bevilget, svarende til dimensioneringsplanen , og hvor de første stillinger blev besat per 1. november 2007 bliver ikke berørt af de igangværende besparelser. Specialer der er på vej med tilsvarende øgning af stillingsmængden, kan imidlertid komme i klemme i forbindelse med sparekravene i Region Midt. Ad punkt 7 Sundhedsstyrelsen er lidt mere emsig med at få gennemført flere besøg end de oprindelige tilsigtede med besøg hvert 4. år. Reglen er nu, at man får besøg hvert 2. år. Der fokuseres på specifikke forhold, f.eks. individuelle uddannelsesplaner som skal laves nogle gange i såvel intro- som hoveduddannelsesforløbene. Mange får ikke disse lavet. Undertegnede bragte på banen, om man ikke kunne prøve at påvirke inspektorsystemet i retning af, at der må være indsigelsesret overfor helt urimelige krav med det meget bureaukrati. Der er dannet en specialespecifik fraktion af inspektorer i specialet anæstesi. Denne holder møde nr. 2 den i Odense, hvor man vil vende 2

3 problematikker som den ovenfor nævnte. Inga Madsen foreslår, at inspektorerne ved URSARN møderne skal afsløre tips og tricks fra inspektorbesøg med det formål, at gode ideer kan videreformidles. Ad punkt 8. PKL Hans Ole Holdgaard redegjorde for status for Sifu-rapporten. Den er blevet godt modtaget. D. 4/9 blev den fremlagt i Det Regionale Råd, hvor den var genstand for en grundlæggende og generel debat vedr. færdigheds- og simulationstræning og naturligvis specifikt for det anæstesiologiske speciale. Rapporten fremhæves positivt for dens strukturerede opbygning med baggrund i målbeskrivelser og porteføljer. Ligeledes fremhæves den for dens fokus på organisation med ansvarsplacering for dels udførelse af færdigheds- og simulationselementerne og dels for den bibliotekslignende opbygning, hvor der også er en ansvarsplacering for vedligeholdelse af udstyret. Herudover fremhæves perspektiveringsafsnittene, hvor der redegøres for den mulige bredere anvendelse af færdigheds- og simulationstræning. Derefter fremlagde Hans Ole den, forud for mødet, fremsendte detaljerede ansøgning vedrørende økonomisk støtte til færdighedstræningsudstyr. Såfremt dagens senere møde med de ledende overlæger falder positivt ud kan ansøgningen behandles i Rådgivningsgruppen for færdighedstræning i videreuddannelsesregion Nord mandag d. 15/9, d.v.s. førstkommende mandag. Det blev fremhævet at der fortsat var nogle uafklarede forhold vedrørende det udstyr, vi gerne vil have. Inga Madsen, Viborg har en spinal/epidural fantom på prøve. De foreløbige tilbagemeldinger er positive. Herudover er det ønskede fantom til arteriepunktur eller kateteranlæggelse øjensynligt ikke tænkt anæstesiologisk. Der er p.t. kontakter mellem den danske forhandler af fantomet (Scandidact A/S) og det japanske firma (Kyoto Kagaku) m.h.p. at forbedre fantomets egenskaber. Dette forventes ikke at være noget større problem, men vi har endnu ikke hørt, hvordan producenten mener at kunne udbedre fantomet til at kunne imødese vores ønsker. Herudover er de rette fantomer til luftvejshåndtering endnu ikke fundet. Sifu har haft nogle til afprøvning, men disse har vist sig ikke at være tilfredsstillende. Sifu har herudover kendskab til fantomer fra firmaet Laerdal. Disse menes at efterligne de humane luftveje så godt, at de vil kunne anvendes i færdighedstræningsøjemed. Sifu finder dog, at det er nødvendigt, at få Laerdals produkter belyst yderligere. Hans Ole tager kontakt til Laerdal m.h.p. eventuel afprøvning af deres luftvejshåndterings-fantomer. Selvom der således fortsat er nogen usikkerhed omkring fantomerne, er det Sifus opfattelse, at det meste af udstyret er på plads. De usikkerheder der fortsat er, menes at være løst i den nærmeste fremtid. Det er Sifus opfattelse, at ansøgningen om økonomisk støtte fortsat skal behandles i Rådgivningsgruppen d. 15. september. Hans Ole vil i forbindelse med fremlæggelse af ansøgningen gøre rede for usikkerhederne og, at disse skønnes løst i løbet af få uger. Muligheden for at opnå økonomisk støtte gennem rådgivningsgruppen for færdighedstræning ligger i det, der i ansøgningen kaldes en biblioteksmodel, 3

4 hvor udstyret får basis centralt i de til videreuddannelsen tilknyttede færdighedslaboratorier i Århus/Skejby og Aalborg. Ønskes udstyret placeret på hver afdeling, er det ifølge videreuddannelsesregion Nords regelsæt således, at afdelingerne selv må finansiere udstyret og vedligeholdelsen heraf. Dette menes ikke p.t. at være realistisk. Der udspandt sig en lang og varieret diskussion om det ønskværdige i, at udstyret burde placeres på hver afdeling således, at disse havde umiddelbar adgang hertil. Omvendt er der også klare fordele ved den beskrevne centrale biblioteksfunktion. Ansvaret for vedligeholdelse af udstyret vil således påligge udlåns-biblioteket(-erne). Herudover mente flere, at det vil være godt, at man på afdelingerne aktivt skal planlægge efter hvornår, man skal have udstyret. Flere mente, at man nok ville risikere ikke at kunne låne udstyret, når der var behov for det. Dette må jo så betragtes som et succeskriterium og skal så danne basis for ansøgning om indkøb af yderligere udstyr. De logistiske transportproblematikker af udstyret imellem de centrale bibliotekspuljer og de enkelte afdelinger på specielt regionshospitalerne blev fremhævet som vanskeligt håndterbare. Det er imidlertid lykkedes for kirurgien at løse denne transportproblematik for deres transportable endoskopisimulatorer. Kirurgien anvender således p.t. eksisterende transporter udgående fra hospitalsapotekerne. Der er formentlig også mulighed for at anvende andre regelmæssige transporter mellem regionernes universitetshospitaler og deres tilknyttede regionshospitaler. Konklusionen herpå blev, at det må kunne lade sig gøre at arrangere disse transporter på fornuftig vis. Den overordnede konklusion på organisationen blev en accept af to centrale biblioteksfunktioner. De problemer der måtte opstå bør og vil blive løst på bedste vis. Ad pkt. 9 Vedr. Introduktionsuddannelsen. Svarende til Sundhedsstyrelsens primære udmelding om at forholdet mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb kunne være 1,5 øgede vi sidste efterår antallet af introduktionsuddannelsesforløb fra 24 til 27 per år. Sundhedsstyrelsen har siden da ændret ratio således, at vi nu kan have introduktionsforløb svarende til en faktor 1,5 2 af antallet af hoveduddannelsesforløbene, og d.v.s. op til 36 introduktionsforløb. Efter nogen diskussion herom besluttede vi i foråret, at vi derfor gerne ville øge antallet af introduktionsuddannelsesforløb til det maksimale, det vil sige til 36 forløb per år. Dette ønske har været til behandling i det Regionale Råd og er sanktioneret herfra. Disse introduktionsuddannelsesforløb skal fordeles mellem de introduktionsuddannelsesgivende afdelinger i regionen. Heraf har vi p.t. de anæstesiologiske afdelinger på Regionshospitalerne i Horsens, Randers, Viborg, Silkeborg, Hospitalsenhed Vest (Herning/Holstebro) og Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 4

5 Det blev under dette punkt aftalt, at hver afdeling repræsenteret ved disses uddannelsesansvarlige overlæger i samarbejde med deres afdelingsledelser og kolleger til næste møde i URSARN d. 20/11 skal udfærdige en i målbeskrivelse og egen afdelings uddannelsesmæssige potentialer redegørelse for, hvor mange introduktionsuddannelsesforløb den enkelte afdeling kan påtage sig at uddanne. Herudover skal afdelingerne undersøge, hvor mange introduktionsstillinger det p.t. (økonomisk) er muligt for afdelingerne at påtage sig. Adskillelsen i problemstillingerne er med henvisning til, at der vil kunne være forskel på afdelingernes uddannelsesmæssige potentialer og de økonomiske muligheder for antal af stillinger. Fordeling af introduktionsuddannelsesforløbene vil blive et af hovedemnerne ved næste møde i URSARN. Vi kan ikke gå videre med øgning i dimensioneringen af introduktionsuddannelsesstillingerne, før fordelingen er på plads. Det er derfor vigtigt, at alle afdelinger får løst denne opgave til næste møde. Vedr. Hoveduddannelsesforløbene. Rotationerne i Århus/Skejby aksen er endnu ikke helt på plads. PKL Hans Ole Holdgaard henstiller til, at der snarest findes en afklaring herpå, således at uddannelsesprogrammerne i hoveduddannelsen kan komme på plads hurtigst muligt og gerne inden næste hold starter hoveduddannelsesforløb den , Ad Pkt. 10. Status for mødedatoer: 20/ URSARNs plenumgruppe, Århus Universitetshospital, Skejby. 5/ URSARNs arbejdsgruppe, Anæstesien Region Nordjylland, Ålborg Sygehus Ad Pkt. 11 og 12. På grund af tidsnød besluttedes det at disse punkter undlades behandlet på mødet. Referent Peter Mouridsen/ama

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere