Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag"

Transkript

1 Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt liv med familie, arbejde og fritid. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at en fremtidig udvikling sker på et bæredygtigt grundlag, forstået som kommunens evne til at klare nuværende og fremtidige opgaver. Kommunalbestyrelsen har den opfattelse, at der i en kommune er brug for en god dialog, et godt miljø, en god økonomi og en høj grad af effektivitet. Kommunalbestyrelsen ønsker: At skabe attraktive by- og landsbymiljøer. At skabe en kommune med plads til alle. At give mulighed for fællesskab, aktivitet og medansvar. At få flest mulige borgere, erhvervsliv og interessegrupper med i kommunens udvikling. At holde fast i kommunens historie, egenart og kvaliteter. At værne naturen og miljøet. Det skal være godt at bo i Fuglebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at gøre Fuglebjerg Kommune til et sted, hvor det er godt at bo hele livet. Kommunalbestyrelsen vil søge at skabe attraktive miljøer med gode udfoldelsesmuligheder for den enkelte familie og den enkelte borger. Vi skal have et varieret udbud af gode boliger i kommunecenteret Fuglebjerg, og i de mindre bysamfund vil Kommunalbestyrelsen være åben over for nye idéer, der kan udvikle landsbyerne og sikre befolkningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at fastholde eller øge befolkningstallet i kommunen for bl.a. at kunne opnå mere effektive stordriftsfordele. Det skal være godt at opholde sig i Fuglebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe bæredygtige bymiljøer, der kan give borgerne gode levevilkår. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle bymiljøer, der bliver smukkere, mere velfungerende og attraktive både for borgere, erhvervsliv og besøgende. Byerne skal være steder, hvor det er rart at bo, opholde sig, arbejde og besøge. Det skal være godt at leve i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg skal være et sundt og godt sted at leve, lære og udvikle sig. Der skal sikres udviklende levevilkår for alle generationer og skabes muligheder for, at borgerne gennem egen indsats og lokalt engagement kan styrke deres livskvalitet. Der skal tilbydes den bedst mulige service i overensstemmelse med borgernes fælles og individuelle behov og med den bedst mulige udnyttelse af de menneskelige, faglige og økonomiske ressourcer. Kommunalbestyrelsen vil understøtte lokale initiativer, der gror frem af lokale ønsker og behov, når det sker i overensstemmelse med de mål og økonomiske rammer, Fuglebjerg Kommune arbejder indenfor. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for en øget evne til at levere et rimeligt serviceniveau og en økonomisk styrke til at kunne finansiere uventede opgaver. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der til stadighed er kvalitet i de kommunale ydelser at borgerne får de ydelser, der er behov for, og som de har ret til. Herunder at ansætte og fastholde

2 medarbejdere og ledere, der er parat til fornyelse og omstilling, med de rette kvalifikationer og med evne og vilje til at bruge informationsteknologien. Det skal være godt at arbejde i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg Kommune har geografisk en central placering med kort afstand til Ringsted, Slagelse, Sorø og Næstved og med gode forbindelser til København. Kommunalbestyrelsens overordnede mål for erhvervspolitikken er at fremme beskæftigelsen i kommunen ved at tiltrække nye og gerne mindre ikke forurenende virksomheder som eksempelvis service, teknologi, rådgivning eller nichevirksomhed. Kommunalbestyrelsen vil desuden arbejde for og støtte eksisterende virksomheder i vækst og udviklingen af stærkere konkurrenceevne. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på det meget store antal ind- og udpendlere i kommunen, og vil arbejde for at vej- og transportforhold tillader hurtige og sikre forbindelser. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere til kommunens institutioner og administration. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder for personalet, og at den enkelte medarbejder i hele sit arbejde udstråler ansvarlighed, troværdighed, ærlighed, åbenhed og ordentlighed. Fuglebjerg Kommune skal være en grøn kommune Fuglebjerg Kommune har fået meget forærende fra naturens hånd. Den smukke natur betyder meget for den enkelte borgers trivsel, og den bidrager til at give Fuglebjerg Kommune et image som grøn kommune. I Fuglebjerg Kommunevåben indgår sneppen en sjælden og sky fugl, som har ynglesteder i området. Et symbol på en natur, der skal beskyttes, men også benyttes. Kommunalbestyrelsen vil i et bredt samarbejde med kommunens institutioner, borgere, erhvervsliv, de lokale organisationer og foreninger arbejde for en grøn udvikling i kommunen og derigennem forbedre den økologiske balance et overgangsår I de følgende afsnit af Hovedstrukturen er angivet, hvilke mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at gennemføre i perioden Kommunalbestyrelsens ambition har været at opstille realistiske og sammenhængende mål. Og samtidig betragter Kommunalbestyrelsen på flere måder 2002 som et spændende overgangsår. Fra den 1. januar 2002 vil en ny kommunalbestyrelse begynde sit arbejde. Og den første store opgave bliver netop at vedtage denne kommuneplan og arbejde for dens gennemførelse. I forbindelse med borgerdebatten om kommuneplanen kom der mange gode idéer og forslag fra kommunens borgere. En stor del af dem ér allerede indarbejdet i Kommuneplanen. Andre forslag og idéer har det ikke været muligt at gennemarbejde i den korte tid mellem borgerdebatten og det endelige forslag til Kommuneplan Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at alle indkomne borgerforslag i 2002 skal analyseres og vurderes med efterfølgende begrundet beslutning om viderebearbejdning, iværksættelse eller forkastelse. I den årlige redegørelse til borgerne (foråret 2003) vil analyse og vurderinger af borgerforslagene blive offentliggjort.

3 Hovedstruktur - Kommunens udvikling - en fælles opgave Status Kommunalbestyrelsen ønsker også fremover en dialog mellem de folkevalgte og befolkningen. Politikere skal kunne høre græsset gro og fornemme, hvad befolkningen ønsker og tænker. I Fuglebjerg Kommune er der ikke den store erfaring med eller tradition for formelt eller uformelt samarbejde og dialog mellem borgere og kommunalbestyrelse. I Lov om kommunernes styrelse gives der mulighed for etablering af lokaludvalg i kommunerne. Målet med lokaludvalg var tidligere er at inddrage repræsentanter for lokalområderne i de kommunale beslutningsprocesser. Kommunalbestyrelsen kunne tillægge lokaludvalgene reel kompetence på udvalgte områder. Forudsætningerne blev imidlertid ændret, fordi det ved lov blev besluttet at indføre brugerbestyrelser i folkeskoler og daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen vil være åben overfor borgerønsker om at nedsætte lokaludvalg evt. som en forsøgsordning. Målsætningen vil i givet fald være at etablere lokaludvalg, der er rådgivende organer for Fuglebjerg Kommunalbestyrelse i arbejdet med den overordnede planlægning. Lokaludvalg skal i givet fald vejlede og støtte kommunalbestyrelse og administration i en effektiv opgaveløsning. Den fælles opgaveløsning skal gavne både lokalområderne og Fuglebjerg Kommunes borgere som helhed. Fuglebjerg Kommune ønsker i øvrigt at brugerbestyrelser og samarbejdsudvalg får indflydelse og medansvar, når de kommunale servicetilbud tilrettelægges. Forudsætningen for øget indflydelse og medansvar er en bevidst informationspolitik fra Fuglebjerg Kommunes side. En afgørende forudsætning for det lokale demokrati er, at borgerne har mulighed for at få indsigt i og information om de politiske beslutninger. Indsigt i og information er udgangspunkt for, at borgerne aktivt tager del i og forstår de nødvendige løsninger og beslutninger. Fuglebjerg Kommune er opmærksom på, at den moderne kommune som hovedsigte har at sikre udbuddet af servicetilbud i et positivt samspil med borgerne. Dette indebærer en positiv vilje til at understøtte initiativer, der har udgangspunkt i lokale ønsker og behov, når det kan ske i overensstemmelse med de overordnede mål og den overordnede økonomi for kommunen som helhed. Det er for Kommunalbestyrelsen ligeledes væsentligt at markere den enkelte borgers forpligtelser og medansvar for de fælles opgaver og dermed for Fuglebjerg Kommunes udvikling. Dette kan kun gøres gennem en bevidst informationspolitik, hvor Kommunalbestyrelsen åbent informerer om servicetilbud, initiativer, udvikling og vilkår. På denne baggrund ønsker Kommunalbestyrelsen at understøtte det lokale initiativ, det lokale engagement og den lokale udvikling. Kommunalbestyrelsens mål At udarbejde en aktiv og målrettet informationspolitik, der sikrer brugerbestyrelser, evt. lokaludvalg, borgere og medarbejdere forudsætningerne for medindflydelse og medansvar i forhold til Fuglebjerg Kommunes virksomhed. At udnytte de til enhver tid værende teknologiske muligheder for en hurtig og målrettet information til borgere og medarbejdere om Fuglebjerg Kommunes mål og strategier. At redegøre for og offentliggøre hvordan kommu- nalbestyrelsen har arbejdet med de opstillede

4 mål, og hvilke mål der er opfyldt eller ikke opfyldt. At drage nytte af borgernes viden og erfaringer om lokale forhold i relation til kommunens planlægning og udvikling. At etablere en bevidst dialog med lokalområdernes interessenter for at understøtte lokale initiativer i overensstemmelse med Fuglebjerg Kommunes overordnede målsætninger. Kommunalbestyrelsens valg af styringsmidler Med det formål at styrke dialogen og de reelle demokratiske processer i Fuglebjerg Kommune vil Kommunalbestyrelsen: Etablere en åben og konstruktiv dialog gennem kontinuerlige møder med brugerbestyrelser og evt. lokaludvalg. Udarbejde relevant informationsmateriale omkring Fuglebjerg Kommune og dens servicetilbud, der skal være let tilgængeligt for såvel nuværende borgere som tilflyttere. Gennem uddannelse løbende at højne kvaliteten af udsendte informationer. Realisering af kommunalbestyrelsens mål I planperioden vil Kommunalbestyrelsen søge målsætningerne realiseret gennem følgende: Udarbejde generel informationspolitik (2001). Afvikle kurser i forbindelse med nyvalg til brugerbestyrelser og evt. lokaludvalg om vilkår og muligheder (2002). Give mulighed for etablering af lokaludvalg (2004). Udarbejde og vedligeholde en borgervenlig kommunal hjemmeside (2002). Udarbejde et folkebudget, d.v.s. en let forståelig oversigt over kommunens budget (2003). Ved annoncering af kommunalbestyrelsesmøder gøres opmærksom på muligheden for (udvidet) dialog mellem borgere og politikere (2002). Vigtige punkter på kommunalbestyrelsesmøder omtales og begrundes på forhånd i dagspresse (2002). Årlig redegørelse på kommunens hjemmeside om hvilke mål der er nået eller ikke nået og hvorfor (2003). Etablere dialogmøder som opfølgning på kommuneplanens mål og intentioner (2003). Anvende brugerundersøgelser som pejling for borgernes grad af tilfredshed med den kommunale service (2004).

5 Hovedstruktur - Fuglebjerg kommune - en grøn kommune Status Det er en stor udfordring at skabe en bæredygtig udvikling. Og det forudsætter, at vi til stadighed medtænker miljøet i bredeste forstand. Kommunalbestyrelsen opfatter ikke miljømæssig bæredygtighed så snævert som økologi, grøn bevidsthed eller alternative livsformer. At medtænke miljøet er ikke længere et særskilt valg eller en bestemt politisk ideologi, men en nødvendighed. En nødvendighed hvis vi på én gang skal skabe og bevare forudsætningerne for vort og kommende generationers liv. Medtænker vi ikke miljøet i vor planlægning, bliver vore muligheder for udvikling i fremtiden begrænsede. Beskyttelse af miljøet er en nødvendighed for udviklingen ikke en forhindring. Der er ikke tale om et valg mellem enten miljøbeskyttelse eller udvikling, men om en gensidig afhængighed. Det bliver en forudsætning, at den enkelte borger, vore institutioner, lokale foreninger og erhvervslivet gennem dialog tager et ansvar for, at der opnås en bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune. Det bliver vigtigt at tage udganspunkt i, at et grønt image ud over at være forpligtende i stadig højere grad signalerer kvalitet i brugere, borgere og medarbejderes bevidsthed. Kommunalbestyrelsen forventer, at fremtidens borgere i stigende grad vil vælge bosted, arbejdsplads og indkøbssted dér, hvor der er taget hensyn til den bæredygtige udvikling. Som noget nyt er det Kommunalbestyrelsens rolle at virke inspirerende og igangsættende overfor borgere, institutioner, erhvervsliv m.fl. i forhold til initiativer, der tager højde for en bæredygtig udvikling. Et naturligt udgangspunkt i arbejdet for at skabe et bedre miljø, levevilkår og livskvalitet er de værdier, som Fuglebjerg Kommune har fået fra naturens hånd: Kysten, de store skovområder, bakker, gærder, vandløb og naturligvis Tystrup-Bavelse søerne. Denne smukke natur har stor betydning for borgernes trivsel, og den er med til at give Fuglebjerg Kommune et image som grøn kommune. Det er vigtigt, at alle i Fuglebjerg Kommune gør en aktiv indsats for at bevare, beskytte og forbedre naturværdierne med det sigte, at naturen skal beskyttes, men også benyttes. Fuglebjerg Kommune er i gang på flere områder. Indsatsområderne har bl.a. været: Siden 1993 har kommunen ikke anvendt pesticider eller andre kemikalier til bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo er undtaget herfra. Der bliver kun klippet rabatter én gang årligt. Undtaget herfra er i vejkryds (oversigtsforhold) og ved frøgræsmarker. Agenda 21-gruppen har i samarbejde med en borgergruppe udarbejdet en miljøhandlingsplan. Der er etableret et kontaktudvalg for kommunens vandværker, som to gange årligt koordinerer deres indsats. Etablering af telebusordning bl.a. med det formål at styrke den kollektive trafik frem for privatbilisme. Kommunen har vedtaget en spildevandsplan med prioritering af indsatsområder. Det er bl.a. besluttet at omlægge til biologisk/kemisk rensning.

6 På affaldsområdet er der for private husstande etableret en renovationsordning med 14-dagsstømning samt tilbud om sækkebaseret system eller containere. For erhvervsvirksomheder er der etableret mulighed for at anvende genbrugsstationerne. Der er opstillet kuber for papir- og glasindsamling flere steder i kommunen. Ved glatførebekæmpelse anvendes grus tilsat minimalt med salt (20%) for at binde gruset. Kommunen har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan og har fuldført flere af planens projekter. Kommunalbestyrelsens mål At bidrage til en mere økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling i kommunen. At arbejde positivt og aktivt for at få et brugbart grundlag for den bæredygtige udvikling ved at base re planlægningen på helhedssyn og tværsektoriel tænkning og handling. At Fuglebjerg Kommunes fremtidige borgere børn og unge bliver miljøbevidste i bredeste forstand på baggrund af viden og handling. I samarbejde med borgere, institutioner og erhvervsliv m.fl. at udvikle miljømæssigt bæredygtige mål og løsninger for udviklingen i Fuglebjerg Kommune. At arbejde for at åbne adgangen til rekreative grønne og velfungerende arealer med forskellige mål for områdernes indhold og udvikling. At medvirke til, at kommunen opleves som en grøn kommune med et righoldigt dyre- og planteliv i attraktive områder til glæde og gavn for kommunens borgere og tilrejsende. Realisering af kommunalbestyrelsens mål Spildevand: Fuglebjerg Kommune ønsker at overholde gældende lovgivning og krav om rensning og behandling, således at den ønskede kvalitet i vandløb, søer og kystområder kan opnås. Fuglebjerg Kommune ønsker den bedst mulige service inden for de givne økonomiske rammer, og at de miljømæssige hensyn tilgodeses mest muligt. Fuglebjerg Kommune ønsker at undgå forurening af grundvand ved ned- eller udsivning af spildevand. Forbedre rensning af spildevand ved at nedlægge Sandved renseanlæg og udbygge Arløse rensningsanlæg. Forbedre rensning af spildevand ved en kloakering af Hårslev, Sdr. Jellinge, Ting Jellinge, Krummerup og Arløse. Etablere sparebassiner for at mindske forureningen under regn fra fællessystemernes overløbsbygværker. Opstille mål og handlingsplan for, hvordan spildevandet fra husene i det åbne land skal renses (2003). Udarbejde information om skadelige stoffers påvirkning af afløb og renseanlæg. Sikre at nærværende og fremtidig industri har kendskab til og mulighed for opsamling og evt. rensning af spildprodukter. I planperioden undersøges og vurderes endvidere muligheden for: Yderligere fjernelse af fosfor og kvælstof i anlæg og udledninger. Tanktømning 2 gange årligt mod nuværende 1 gang årligt. Vandløb: Fuglebjerg Kommune har et ønske om at forbedre vandkvaliteten yderligere i såvel private som offentlige vandløb. I samarbejde med Agenda 21-gruppen, de lokale dagligvarebutikker, erhvervsliv, skoler m.v. sættes fokus på husstandenes produktion af miljøbelastende spildevand med råd og vejledning til ændret forbrugsmønster (2004).

7 Baseret på amtets oplysninger udarbejdes en årlig redegørelse for anvendelsen af budget til forbedring af vandløbsstandarden. Redegørelsen indeholder årlige måltal for vandløbskvalitet fra 2002 og fremefter. Redegørelsen indeholder desuden en opgørelse over landbrug med delvis eller hel omlægning fra konventionel til økologisk landbrug (2006). Grønne områder: Fuglebjerg Kommune ønsker en fortsat naturbevaring og udvikling af grønne områder på en miljøvenlig måde og med respekt for fredningsbestemmelser og beskyttelseslinier. Vedligehold af grønne arealer sker uden brug af pesticider eller andre kemikalier (2002). Forsøgsvis etableres et samarbejde mellem kommunen og privat landmand om afgnavning af kæmpe bjørneklo med får og geder (2002). Ordningen bruges bl.a. i Randers. Vestsjællands Amt søges om tilladelse til at en del af det planlagte skovrejsningsområde udlægges som kombineret skovrejsning og udstykning af bygge-grunde ved Fuglebjerg by med henblik på at skabe grønne oaser i byområde (2004). Glatførebekæmpelse sker primært med grus max. iblandet 15 % salt (2002). Fuglebjerg Kommune tager kontakt til lodsejere med henblik på at markere alle indfaldsveje til kommunen (kommunegrænse) med en udvalgt beplantning (2003). Fuglebjerg Kommune vedtager en handlingsplan for forbedret adgang til naturen i kommunen. Planen omfatter: genetablering af stier (cykel-, vandre- og ridestier), etablering af nye stier, skiltning og foldere. Planen forudsætter samarbejde med bl.a. lodsejere (2002), og kommunen støtter gerne private initiativer. Der afsættes penge på budgettet til påbegyndelse (2003). Målrettet indsats mod roderi og udendørs opbevaring af uindregistrerede køretøjer hos grundejere (2002). I tilfælde hvor amtet har myndigheden rettes henvendelse til amtet. Energiforbrug: Fuglebjerg Kommune vil arbejde for at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet på kommunens institutioner. Fuglebjerg Kommune vil i øvrigt arbejde for, at der understøtte lokale initiativer til miljøbesparende foranstaltninger. Registrering af kommunens forbrug af el, vand, varme, benzin, anden brændsel (og miljøbelastende rengøringsartikler) (2003). Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, der kan tjene sig hjem inden for en kortere årrække. Projekterne finansieres af den enkelte arbejdsplads med mulighed for at låne af kommende års budgetter. Når lånet til den energibesparende foranstaltning er tilbagebetalt, reguleres arbejdspladsens budget til energi (2003). Samlet analyse og vurdering af effekter og konsekvenser ved evt. gennemførelse af øvrige borgerforslag vedr.(2002): - Kør med mig ordning. - Miljøforbedret kørsel på rapsolie. - Etablering af cykelstier. - Øget koordinering og evt. omlægning af den kollektive transport incl. telebusordning. - Lokal produktion og bearbejdning af økologiske fødevarer til primært de kommunale institutioner. Andet: Årlig udarbejdelse af grønt regnskab, der giver et realistisk billede af de kommunale aktiviteters miljøbelastning (2005). Alle offentlige institutioner 100% røgfri (2005).

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg Kommunalbestyrelse har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2002-2009, der skal beskrive udviklingen i kommunen de næste otte år. Kommuneplanen afløser

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere