Kvalitetsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen

2 KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Testresultaterne på Dalby Skole ligger over middel og generelt en del over landsgennemsnittet for kommunaltfastlagte og skolens egne fastlagte test i dansk og metamatik. Resultaternefra de nationale test må i henhold til lovgivningen ikke offentliggøres, men skoleledelsen vurderer dem som meget tilfredsstillinde. Udover testvurderingen kan vi også konstatere at: -Eleverne og forældrene giver det betydning, at vi eksplicit prioriterer den alsidige udvikling og også laver individuelle målsætninger herfor. - Musical, skuespil til skolefest, større projektopgave på 6. klassetrin, sommerkoncert, fremlæggelser til morgensamlinger m.m. giver udfordringer og fællesskabsopgaver, som afspejler sig i anderledes engagement og anstrengelser, der giver betydningsfuld personlig læring og udvikling. Det konstaterer lærere, pædagoger og ledelse ved fremlæggelserne og ved tilbagemeldinger i lærer-elev-samtaler og forældresamtaler. -Den bevidste og formulerede værdsættelse af alle elevers forskellige bidrag til ovennævnte undervisningsforløb har en stor betydning for god inklusion. UNDERVISNING, SFO OG RAMMEN I ØVRIGT Vi arbejder med kontinuitet i lærertilknytning og mindst en af klassens hovedlærere følger klassens overgang fra indskoling til mellemtrin. Klasserne, de enkelte elever og forældrene har stort udbytte af skolens prioriterede lærerpædagog-samarbejde. Det gælder både for elevernes trivsel og læring. Samarbejdet bygger på dygtige og professionelle lærere og pædagogers gensidige respekt. Vi har en samlet meget høj grad af linjefagskompetence i lærernes undervisning -samlet 84%. Vi prioriterer linjefagskompetencen lige højt i alle skolens fag indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Skolevisionen"Den stolte skole" spiller godt sammen med Dalby Skoles værdisætning og vores indsatser. Vi er godt på vejen mod skolevisionen. Vi er på plads med designplan -Designpædagogikken er underpraksisudvikling i undervisning og SFO. Skolen arbejder med eksperimentelle og innovative forløb, bl.a. i faget håndværk og design. Skolen har gode resultater med inklusionsindsatsen - se også under lokale mål og tiltag. Vi harnu to års erfaring med morgenlæsebånd dagligt fra kl med fokus på dansklæsetræning i indskolingen og faglig læsekompenteceudvikling på mellemtrinnet. På Dalby Skole har vi i det sidste gennemførte skoleår haft en linjefagskompetencedækning på 92% i natur/teknik. Skolen har fået Grønt Flag for indsatsen i natur/teknikundervisning om affaldssortering i I 2013 Får skolen igen tildelt Grønt Flag for indsatsen sammen med eleverne om energi og energibesparelser. LOKALE MÅL OG TILTAG Dalby Skoles profil og udvikling - lokalsamfundets gode skole Som lokalsamfundets folkeskole er der vigtigt for os at fortællingen om skolen er god og bygger på dygtige læreres og dygtige pædagogers arbejde i undervisningen og sfo. Skolen skal også være kendt for fællesskab, åben dialog, god ledelse og drift. Vores mål er min. 95% tilslutning af distriktets børn til indskrivning i skolen, fastholdelse af min. 90% af vores elever på mellemtrinnet til afslutningen i 6. klasse og en 95% tilslutning i sfo. For skoleåret 2012/13 er vores 3 tilslutningsmålet, for SFO's vedkommende med imponerende 98 %, der forestår nu skolen et vigtigt arbejde med at fastholde det høje tilsslutningsniveau. Skolen er aktiv deltager i lokalinitiativet "Gang i dig og Dalby" -der bl.a. skal bidrage til at nytilflyttere føler sig velkomne også i skolen.

3 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNING OG SFO 4. klasses læsetest 6. klasses læsetest 100% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 100% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 75% 75% 50% 50% 25% 25% 0% % Undervisning Skolestart, indskoling og SFO Den løbende evaluering i undervisning og SFO Ønsket Opnået Elevplaner og elevsamtaler Plads til alle VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE OG SFO Undervisningen, den løbende evaluering og opfølgning, herunder elevplaner: Målet for læringen er, at eleven udvikler holdbare faglige og personlige færdigheder og kompetencer samt kreativitet, hvor eleven også på sigt kan anvende det lærte i andre kontekster. Skolens lærere har en flerårig indarbejdet praksis med port folio-arbejde i dansk og matematik. I alle fag arbejdes med målcirkler for elevernes læringsmål. Eleverne inddrages via port folio, målcirkelarbejde og elevsamtaler i evalueringen og målsætningen for deres læringsarbejde. Dette forarbejde er også baggrundsmateriale til 2 årlige skole-hjem-samtaler. Skolen har en evalueringsplan med test i dansk og matematik på alle klassetrin. Vurdering af undervisningsresultater: Testresultaterne på Dalby Skole frade kommunale tset og skolens egne fastlagte testligger rigtig flot, samlet over middel og generelt en del over landsgennemsnit. Resultaterne fra de nationale test må i henhold til lovgivningen ikke offentliggøres, men skoleledelsen vurderer dem som meget tilfredsstillinde. Viser gode og for de enkelte elever betydende lærings-og dannelsesfremskridt ved de på Dalby Skole

4 mange prioriterede undervisningstiltag, der sigter på elevernes alsidige personlige udvikling i overensstemmelse med Folkeskolens formål, Fælles mål og skolens egen målsætning. vi kan bl.a. konstatere og vurdere at: -Eleverne og forældrene giver det betydning,at vi eksplicit prioriterer den alsidige udvikling og også laver individuelle målsætninger herfor. - Musical, skuespil til skolefest, større projektopgave på 6. klassetrin, sommerkoncert, fremlæggelser til morgensamlinger m.m. giver udfordringer og fællesskabsopgaver, som afspejler sig i anderledes engagement og anstrengelser, der giver betydningsfuld personlig læring og udvikling. Det konstaterer lærere, pædagoger og ledelse ved fremlæggelserne og ved tilbagemeldinger i lærer-elev-samtaler og forældresamtaler. Eksemplarisk dokumentation herfor er bl.a. reportager, elevernes forløbs-og læringsbeskrivelser og vurderinger, hvoraf et udvalg fremvises i Dalby Tidende og på vores hjemmeside. -Den bevidste og formulerede værdsættelse af alle elevers forskellige bidrag til ovennævnte undervisningsforløb har en stor betydning for god inklusion. Alle elever får vist sider af deres kunnen og kompetencer, som ellers ikke kommer frem eller udfordres i ren faglig undervisning. Det løfter hver enkelt elev og fremmer den gensidige anerkendelse af hinandens bidrag. Testresultater: Ved afslutningen af skoleforløbet på Dalby Skole i 6. klasse viser skolens egne test i dansk og matematik kombineret med resultaterne fra de nationale test meget flotte resultater - klart over middel. Vi bemærker en markant forskel i læsetestbedømmelsen på 6. klassetrin mellem den nationale test, med et meget tilfredsstillende resultat og den kommunale læsetest, hvor vi godt nok ligger lidt over landsnormen, men her får over halvdelen af eleverne alligevel får bedømmelsen delvist sikre, langsomme læsere eller usikre læsere. Vores Læsevejleder har opprioriteret indsatsen for den faglige læseforståelse. Alle lærere får ved klassekonferencer og på interne kurser til faglige læsning med særlig sigte på mellemtrinnet. Skolens test i matematik på alle klassetrin fra viser et højt niveau - en del bedre en normalfordelingen. I to af vores klasser, en 1. og en 3. klasse, har vi en for stor gruppe med faglige vanskeligheder i matematik. I disse klasser har vi i dette skoleår prioriteret faglig støtte og bedre differentieringsmuligheder. Resultaterne fra læsetest på de forskellige klassetrin er mere varieret, men ligger samlet over middel. I de enkelte klassers resultater kan vi aflæse betydningen af at have inkluderet elever med indlæringsvanskeligheder. Her er vores fokus fremskridt for den enkelte elev, selvom de ofte ikke kan nå de fælles faglige mål for klassen. Rummelighed, skolestart, og SFO Vi har på Dalby Skole en fortsat professionaliseringsindsats for at fastholde en god inklusionsindsats og kompetenceudvikle den. Indsatsen består bl.a. af: -Målrettet lærerteamsamarbejde og lærer-pædagog-samarbejde med fokus på elever med særlige behov, herunder også elever med særlig god begavelse -Specialcenter(AKT og faglig specialundervisning)og læsevejleders vejledning, rådgivning og supervision i forhold til elever med faglige indlæringsvanskeligheder - Akt-team på tværs af undervisning og SFO med fokus på kompetenceudvikling til den sociale inklusion -Fokus på udvikling af lærernes pædagogiske kompetenceudvikling, herunder fælles kursus for klasserumsledelse, anerkendende tilgang og for beherskelse af Cooperative Learning-strukturer. Vurdering: Dalby Skole inkluderer kompetent elever med særlige behov med udnyttelse af kompetencerne i lærerpædagog-samarbejdet på skolen. Vi anvender kommunens faglige sparringstilbud fra undervisere på specialskoler og har en gennemgående høj tilfredshedssocre for denne sparring. - Vi har i det forløbne skoleår inkluderet en del elever med tildelte diagnoser fra Børnepsykiatrisk Afdeling (indenfor autismespektret, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder). - Vi har inkluderet flere elever med høre- eller bevægelseshandicap. - Vi har til kommende skoleår deltaget i visiteringen af enkelte af skolens elever til specialskoler eller specialklasser i kommunen.

5 RAMME, RESSOURCER, LEDELSE OG ORGANISERING SKOLEN Antal klassetrin Antal spor pr. klassetrin 2,0 2,0 2,0 Antal elever pr. klasse 20,0 20,0 20,4 ELEVERNE Antal elever, samlet for hele skolen elever der modtager støtte 12 ugentlige lektioner eller flere tosprogede elever der modtager støtte Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 93% 94% 98% Gennemsnitligt elevfravær i dage 8,3 8,2 6,4 - fravær p.g.a. sygdom eller lignende 5,8 5,2 4,5 - fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 2,5 3,0 1,9 - ulovligt fravær 0,0 0,0 0,0 LÆRERKOMPETENCER Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller 90% 91% 84% tilsvarende kompetence) - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 0% 0% 0% - særskilt for undervisningen i natur og teknik 84% 100% 92% - særskilt for undervisningen i matematik 79% 83% 83% Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer RESSOURCEUDNYTTELSE Antal elever pr. lærer-pe 12,8 13,0 13,2 Antal elever pr. nyere computer 11,7 7,4 7,1 Planlagte timer Andelen af planlagte timer der bliver gennemført i alt 100,0% 100,0% 90,0% - i indskolingen 100,0% 100,0% 90,0% - på mellemtrinnet 100,0% 100,0% 90,0% Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 39% 39% 39% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr. 713 kr. 954 Skole-hjem samarbejde Lærerkompetence Trivsel Ønsket Opnået Ledelse Organisering

6 VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Klassekoefficienten på Dalby Skole er 20,4. Vi har 2 klasser på hvert klassetrin. Kontinuitet i lærertilknytning giver tryghed hos elever og forældre og linje i inklusionsindsatsen fra indskoling til mellemtrin. Vi arbejder derfor med kontinuitet i lærertilknytning og mindst en af klassens hovedlærere følger klassens overgang fra indskoling til mellemtrin.3.klassetrins årgangspædagog følger med som årgangspædagog til mellemtrinnets 4. klasse, hvilket også bidrager til kontinuitet i inklusionsindsatsen. Resultater og tilbagemelding er her meget positive. Vi har en samlet høj grad af linjefagskompetence i lærernes undervisning -samlet 84%. Vi prioriterer linjefagskompetencen lige højt i alle skolens fag indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag- og har en lærersammensætning, der gør denne prioritering mulig. Undervisningskvaliteten og undervisningsmiljøet understøttes af en velbeskrevet teamstruktur i lærerarbejdet. Årgangsteamene er de centrale samarbejds-og pædagogiske fora. Årgangsteamene suppleres af storteam for indskoling h.h.v. mellemtrin og fagteam for dansk og naturfag. Vi indførtei skoleåret 2011/12 morgenlæsebånd dagligt fra kl med fokus på dansk-læsetræning i indskolingen og faglig læsekompenteceudvikling på mellemtrinnet. Læsefagligt fremmer læsebåndet læsemængden og vi har bl.a. konstateret god læsefremgang hos elever med særlige behov. Pædagogisk har læsebåndet virket meget positivt med en kendt og rolig start på skoledagen hver morgen. Vi aflyser generelt ikke nogen planlagt undervisning -Nårgennemførselsprocenten i det forløbne skoleår kun er på 90%, skyldes det Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne, der medførte at eleverne mistede 10% af årets undervisning. I skoleåret 2013/14bliver 2.,3. og 4. kompenseret for manglende danskundervisning under lockouten med en ekstra ugentlig dansklektion. De af Uddannelsesudvalget øvrige frigivne lærerlønsmidler fra lockouten anvendes på Dalby Skole til ekstra ugentlig lektioner i 2013/14 således: 1 ekstra dansklektion også på 5. og 6. klassetrin, 1 ekstra matematiklektion på 4. og 6. klassetrin, 1 ekstra engelsklektion på 5. klassetrin og 1 ekstra idrætslektion på 6. klassetrin. Lærerteamene planlægger ændret skema ved kendt lærerfravær (kursus eller ferie-fridage). Ledelsen sikrer vikardækning ved sygdom, hvor lærerens planlagte undervisning som hovedregel gennemføres. Kun i ganske få tilfælde klares lærerforfald ved tilsynstimer med klassen. I ledelsen har vi tilområder, der driftsmæssigt bedst afgrænses til en person, uddelegeret kompetencen til en enkelt af os i teamet. Pædagogiske og personalepolitiske ledelsesopgaver løses på tværs og i dialog i ledelsesteamet med udgangspunkt i den afdeling, vi som ledelsesmedlemmer er tilknyttet. Dalby Skole har en meget velfungerende SFO med dygtigt personale og ledelse. Næsten alle elever i bh.klasse -2. klasse er indskrevet i SFO og vi holder også et meget højt indskrivningstal på 3. klassetrin - bl.a. på baggrund af særlige initiativer for "3. klassetrins-klub" i SFO-regi. Den velfungerede SFO og høje indskrivningstal er en vigtig faktor for det udbyggede lærer-pædagog-samarbejde og den kompetente inklusionsindsats. Modsat virker den meget høje forældrebetaling til SFO -Økonomiske trænglser angiver forældre som årsag ved udmeldelser. Elevfraværet viser et faldog ernu på6,4 fraværsdage pr. elev igennemsnit. Heraf er1,9 dage godkendt ekstraordinær frihed. Vi har samtidigt med indførelsen af interaktive tavler i alle klasser og ved prioriteret nyindkøb af computere. Vi har nu en koefficient på 7,1 elever pr. nyere computer mod 11,7 for to år siden. Skolens egenresurse er dog ikke tilstrækkelig til at nå målet med max. 5 elever pr. nyere computergennem løbende nyindkøb.

7 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Visionen "Den stolte skole" (mål opfyldt i 2014) De naturvidenskabelige fag (mål opfyldt i 2013) 4 2 Designpædagogik (mål opfyldt i 2013) 0 Ønsket Opnået Læseresultater i 8. klasse (mål opfyldt i 2013) Inklusion VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Skolevisionen "Den stolte skole" Visionen spiller godt sammen med Dalby Skoles værdisætning og vores indsatser. Vores lærer-og pædagogteam har fokus på faglig og social udvikling og trivsel for hver enkelt elev og på fællesskabsfremmende tiltag i klasserne og på tværs på skolen. Se hertil skole-hjem-planenog trivselsplanen på vores hjemmeside. Skolen har en professionel evalueringskultur og fokus på den alsidige udvikling. Designpædagogik: Vi har særlig fokus på design-dimensionen i: Uge 40 -tværgående projektuge for hele skolen, projektopgaveforløb på 6. klassetrin, I musicalprojekt, i forsøgsfaget håndværk og design på 6. klassetrin, i naturfagligt broprojekt på 4. klassetrin, I skuespilproces til skolefest m.m. Vurdering: Vi er på plads med designplan -Målsætningen for designpædagogikken er klar til videre praksisudvikling i undervisning og SFO. Skolen vil markere sig med deltagelse i eksperimentelle og innovative forløb. Som et særligt tiltag har skolens indkøbt 10 Lego-Mind Storm-robotter,der sidste år har været undervisningsmedie i et undervisningsprojekt for særlig engagerede og dygtige elever på 3. og 4. klassetrin. Disse elever har i det forløbne undervisningsår deltaget som hjælpelærere for flere klassers eksperimenterende undervisning med Lego-Mind-Storm. Inklusion: DalbySkoles inklusionsplan har været et indsatsområde for hele skolens pædagogiske personale i det forløbne skoleår (se skolens inklusionsplan på skolens hjemmeside samt under skolens lokale mål i nærværende rapport.) Årgangsteamene med klasse.lærere, teamlærere og årgangspædagoger er hovedfora for tilrettelæggelsen og evalueringen af inklusionsindsatsen. Der er anerkendende tilbagemeldinger på de konkrete tiltag for at øge inklusionskompetencen : Skolens eget fælleskursus om specialpædagogik, det kommunale aktionslæringsforløb, specialcentrets (fagligt team og akt-team) sparring og assistance til årgangsteamene, faglig kommunal sparring fra specialskolelærere, ledelsens understøttelse af inklusionsinsatsen. På skolen arbejder vi også med at rykke PPRs kompetencesparring fra pædagogsik forum ud til årgangsteamene.

8 Læseresultater i 8. klasse: Vi har gode læseresultater i de forskellige nationale,kommunale og skolebaserede test, vi gennemfører. Vi har fokus på yderligere kvalitet i elevernes læsekompetencer herunder i høj grad også mellemtrinselevernes faglige og indholdsmæssige læsekompentence. Vi har i de sidste to skoleår gennemført morgenlæsebånd dagligt fra kl med fokus på dansk-læsetræning i indskolingen og faglig læsekompenteceudvikling på mellemtrinnet.læsefagligt fremmer læsebåndet læsemængden og vi har bl.a. konstateret god læsefremgang hos elever med særlige behov. Pædagogisk har læsebåndet virket meget positivt med en kendt og rolig start på skoledagen hver morgen. De naturvidenskabelige fag: På Dalby Skole har vi i det sidste gennemførte skoleår haft en linjefagskompetencedækning på 92 % i natur/teknik. Skolen har som mål at markere sig mere synligt med de naturvidenskabelige fag både i undervisningen og SFO. Skolen har en naturfagsvejleder, der inspirerer og rådgiver kolleger. Vi har prioriteret et naturfags-funktionshus, der også skal stimulere elevinteressen og vil prioritere deltagelse i naturvidenskabelige events og konkurrencer. Skolen har fåetgrønt Flag for indsatsen i natur/teknikundervisning om affaldssortering i I 2013 Får skolen igen tildelt Grønt Flag for indsatsen sammen med eleverne om energi og energibesparelser.

9 LOKALE MÅL OG TILTAG Dalby Skoles profil og udvikling - lokalsamfundets gode skole 10 Optimal udnyttelse af skolens nye byggeri Praktisk-musisk dimension, design, IT, lejrskole, skolefest m.v. Ønsket Opnået Kvalitet i SFO - lærer-pædagogsamarbejde Inklusion Dalby Skoles profil og udvikling - lokalsamfundets gode skole 95% af skoledistriktets elever indmeldes i skolens børnehaveklasser % af eleverne, der starter på mellemtrinnet, fortsætter til afslutning af 6. kl % af indskolingens elever er indmeldt i SFO 2 2 Skolen deltager aktivt i lokalinitiativet "Gang i dig og Dalby" 2 2 Skolen profilerer sig med faglige og innovative tiltag. Forsøgstysk på 6. årgang, Lego-mindstorm, 3. klasse sfo-klub 2 1 Praktisk-musisk dimension, design, IT, lejrskole, skolefest m.v. Skolens lærere og pædagoger deltager aktivt i udviklingen af den praktisk-musiske dimension på skolen 2 2 Elevernes læring i og udfoldelse af den praktisk-musiske dimension er synlig på skolen for elever og forældre 2 2 Eleverne tilegner sig gode IT-kompetencer, der dokumenteres med junior-pc-kørekort 2 1 Skolen prioriterer faglig og social læring på lejrskoler, Vingstedophold og hytteture 2 2 Skolen prioriterer skolefest, sommerkoncert, musical, bedsteforældredag i sfo og andre 2 2 Inklusion Skolens pædagogiske personale har medvirket til udarbejdelse og opfølgningen af inklusionsstrategi 2 2 Skolens specialcenter har en vigtig rolle i inklusionsarbejdet 2 2 Skolens elever udvikler empati og robusthed i relationerne og fællesskabet 2 1 Skolens forældre anerkender deres rolle i inklusionsarbejdet 2 2 Skolens personale føler sig rustet til inklusionsarbejdet med udgangspunkt i deres årgangsteam 2 2 Kvalitet i SFO - lærer-pædagog-samarbejde SFOen understøtter det enkelte barns udvikling gennem aktiviter ud fra læreplanstemaerne 2 2 SFOpersonalet indgår som en vigtig del af skolens inklusionsindsats 2 2 Vi har kendskab til hvert barns trivsel, sociale og personlige udvikling 2 2 Der er kontkatpædagog/akt-pædagog tilknyttet alle skolens 7. årgange 2 2 Forældresamarbejdet prioriteres højt i hverdagen med åben dialog 2 2 Optimal udnyttelse af skolens nye byggeri Undervisning og sfo får i samarbejde dobbeltudnyttet alle lokaler godt 2 2 "Glidende overgang" har en stærk profil med prioritering af udeaktiviteter 2 1 Personalefaciliteterne understøtter lærere og pædagogers rammer for god forberedelse og samarbejde. 2 1 Arbejdsmiljøet for hele skolens personale understøttes af gode fysiske rammer 2 1 Nye faglokaler understøtter udviklingen af kvaliteten i de praktisk-musiske fag og sfo 2 1

10 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL Dalby Skoles profil og udvikling - lokalsamfundets gode skole Som lokalsamfundets folkeskole er der vigtigt for os, at fortællingen om skolen er god og bygger på dygtige læreres og dygtige pædagogers arbejde i undervisningen og sfo. Skolen skal også være kendt for fællesskab, åben dialog, god ledelse og drift. Vores mål er min. 95% tilslutning af distriktets børn til indskrivning i skolen, fastholdelse af min. 90% af vores elever på mellemtrinnet til afslutningen i 6. klasse og en 95% tilslutning i sfo. For skoleåret 2012/13 er vores 3 tilslutningsmål opnået, for SFO's vedkommende med imponerende 98 %. Der forestår nu skolen et vigtigt arbejde med at fastholde det høje tilsslutningsniveau. Skolen er aktiv deltager i lokalinitiativet "Gang i dig og Dalby" -der bl.a. skal bidrage til at gøre Dalby atraktivt og til at nytilflyttere føler sig velkomne -også i skolen. Praktisk-musisk dimension, design, IT, lejrskole, Vingstedophold og hytteture Dalby Skole prioriterer den praktisk-musisk dimension i undervisningen og den sociale og faglige læring ved lejrskole (6. klasse), hytteture (1.-4. klasse) og ophold i jernalderlandsbyen Vingsted (5. klasse). Lærernes og pædagogernes kompetencer på dette område er stærke. Vi søger med vores tiltag konstant at få omsat disse styrkesider til fremme af elevernes læring indenfor disse i et videnssamfunds centrale handlekompetencer. En del af denne læring gøres synlig ved skolens arrangementer og fremlæggelser. Skolens traditioner med morgensang, fortælletime, skolefest med skuespil, Vingstedophold, lejrskole, musical på Kolding Teater og sommerkoncert styrker både fællesskabet, inklusionsarbejdet og den alsidige læring. Skolen har valgt fra skoleåret 2013/14 af prioritere og dokumentere elevernes IT-kompetencer med obligatorisk anvendelse af junior-pc-kørekort-konceptet. Inklusion Dalby Skole har udarbejdet en inklusionsstrategi. Skolens specialundervisningslærere og AKT personale samles i ét specialcenter, og deres rolle er beskrevet i inklusionsstrategien. Skolens elever vil opleve en større forskellighed i klasserne, når flere inkluderes. Med ønsket om, at alle elever føler sig værdifulde og oplever at de bidrager til fællesskabet, udvikles elevernes empati og robusthed til at tage imod udfordringer. Det er ligeledes vigtigt at inddrage skolens forældre. Dalby Skole har orienteret om inklusionsudfordringen på forældremøder og har arrangeret foredrag med psykolog Jens Andersen, for at sætte fokus på forældrenes rolle i inklusionsarbejdet. Ligeledes har skolens personale deltaget i kursus med fokus på specialpædagogik. Kvalitet i SFO Dalby skole har en SFO med engagement, højt aktivitetsniveau og synlige voksne i hverdagen. Vi har dokumenteret kenskab og overblik over hvert enkelt barn i SFO, hvilket sker ved brug af kontakt-pædagoger på alle årgange, vennecirkel og børneinterview. Vi har et højt serviceniveau i forhold til forældresamarbejde i hverdagen, hvor vi bl.a. har erhvervet I-portal og har et åbent dialog-rum i hverdagen, både telefonisk og ved personlig fremmøde. Optimal udnyttelse af skolens nye byggeri I 2012/13 har forberedelsesarbejdet til skolens opdatering og tilbygning været gennemført. Det nye byggeri er komprimeret og skal indeholde dobbeltaktiviteter til undervisningsdel og sfo i alle lokaler og områder. Der er derfor fokus på åbent og godt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt på et godt undervisnings-og arbejdsmiljø. Det er fokus på at omsætte opdaterede faglokaler, klasse-/sfo-lokaler og lokale til glidende overgang i endnu bedre udfoldelse af skolens faglige, praktisk-musiske, fritidspædagogiske og fællesskabsdannende kompetencer til fordel for elevernes læring og udvikling.

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Testresultaterne på Dalby

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Testresultaterne på Dalby

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved skoleleder Kedda Ligaard Jakobsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Vi kan igen med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Dalby Skole ved Henrik Nielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Evalueringen understøttes af port

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Munkevængets Skole ved skoleleder Ole Wiese KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Munkevængets Skoles eleverklarer

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Aalykkeskolen ved skoleleder Jan Poulsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Aalykkeskolen er meget optaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller,

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller, til mødet i Børne- og uddannelsesudvalg den 3. marts 2014 kl. 12:30 i Mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:15.00 Indkaldte.: Indkaldelse Steen Jakobsen Karin Houmann Per Jakobsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Hans Winther ved skoleleder Christiansfeld Skole KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøvegennemsnittet2014

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL Arrangementer For at styrke samarbejdet og fællesskabet afholder vi arrangementer, hvor børn, forældre og lærere/pædagoger kan være sammen udenfor almindelig åbningstid. Vi

Læs mere

Baggrund. Strategi og kompetenceudviklingsmodel. Den strategiske ramme for kompetenceudvikling Skole og Fritid, Gentofte kommune.

Baggrund. Strategi og kompetenceudviklingsmodel. Den strategiske ramme for kompetenceudvikling Skole og Fritid, Gentofte kommune. Baggrund På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2006, de afledte dialogmøder i foråret 2007, samt senest den aktuelle kvalitetsrapport fra skoleområdet, tegner der sig et tydeligt

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Brændkjærskolen ved skoleleder Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Da skolen fortsat søges

Læs mere