Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav"

Transkript

1 Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION OCH MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. ELAVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Varning! Denna text betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. OBS! Denna text betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. 2. TEKNISKA DATA Spänning: V ~50 Hz Max effekt: W Max varvtal: rpm Sågklinga: Ø 250 x 30 x 3,2 mm Lutning av såghuvud: Max geringssågvinkel:... höger/vänster 47 Snabblägen Gering: , 15, 22,5, 30, 45 Max sågkapacitet 90 : x 70 mm Max sågkapacitet 45 : x 49 mm Ljudtryck LWA ISO 3744:. 111 dba Ljudvolym LPA ISO 3744:. 98 dba Vibrationer, ISO8662:.... 4,91 m/s² Laser: Klass 2 Effekt: mw Våglängd: nm Strömkälla: Elnät Kapslingsklass: IP 20 Isoleringsklass: II Mått: x 67 x 52 cm Vikt: kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kap- & geringssåg MS 250 är avsedd för sågning i trä och trämaterial (spånskivor, trälaminat och dylika material) enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 3

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Ta alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då elkabeln är kopplad i eluttaget. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Bakre handtag 2. Strömbrytare laser 3. Säkerhetsspärr för strömbrytare 4. Strömbrytare 5. Såghandtag 6. Frigöringsspak från klingskyddslåsning 7. Kolborst 8. Sågklinga 9. Klingskydd 10. Lampa, laser 11. Anhåll 12. Skruvhål 4 st för montering på sågbord/ arbetsbänk 13. Bordsinlägg 14. Låsratt för geringsinställning 15. Låsspak för snabbinställning av geringslägen 16. Visare och skala för geringsvinkeln 17. Sågbord 18. Bordsbreddning 19. Låsratt för höjdjustering av tving 20. Låsratt för fastspänning av arbetsstycke 21. Skala och visare för lutning av såghuvud 22. Dammpåse 23. Stos för dammsugare och dammpåse 24. Låsratt för fastspänning av tving 28. Låsratt, lutning av såghuvud 35. Låsspärr, motoraxel 5

6 6. INSTALLATION OCH MONTERING Utför nedanstående montering innan användning: 6.1 Montering av bordsbreddningssats (18) a. Luta sågen och för in de båda bordsbreddningarna (18) i hålen på sågens sidor och de som är dolda under sågbordet. b. Lås fast bordsbreddningarna (18) med låsrattarna (25). 6.2 Montering av tving (26) a. För ned tvingens rundstång i avsett hål på höger eller vänster sida av såghuvudet. b. Montera på konsolen och lås fast den med låsratten (24) på lämplig höjd. 6.3 Montering av dammpåse Skruva fast dammpåsen (22) i stosen (23). 6.4 Fastskruvning av sågen Skruva fast maskinen på ett sågbord eller arbetsbänk med 4 st. skruv eller bult (medföljer ej) i skruvhålen (12). Varning! Använd ej sågen om den ej är ordentligt fastskruvad i sågbordet/arbetsbänken. 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Särskilda risker med användning av en kap- och geringssåg a. Risk för skärskada Låt aldrig någon hand eller kroppsdel vara närmare än 10 cm från en roterande sågklinga. Avlägsna aldrig sågrester då sågklingan roterar. Spänn fast små arbetsstycken med tvingen. Använd alltid handskar vid byte och montering av sågklinga. Förvara sågklingor så att barn och obehöriga ej kan komma år dem. 6

7 Maskinen skall vara transportsäkrad då den lyfts och förflyttas. Avlägsna alltid nätkontakten från eluttaget vid service, reparation och justering av sågen. b. Risk för backslag Kapa inte aluminium eller andra material än trä. Spänn fast små arbetsstycken. Såga aldrig i mer än ett arbetsstycke åt gången. Kapa ej runda arbetstycken utan ett stöd som gör så att de ej snurrar. c. Risk för klämskada Arbetsstycket skall ligga dikt an mot anhållet (11). Spänn fast arbetsstycket med tvingen (26). d. Risk för indragning Var noga med att inget hår eller några kläder kan fastna i den roterande sågklingan. Använd hårnät och bär inte slips eller löst sittande kläder. e. Risk på grund av sågspån Vissa träslag, exempelvis ek och ask är cancerframkallande. Anslut en lämplig dammsugare eller dammpåsen (22) till stosen (23). Använd andningsskydd om dammsugare inte är inkopplad. Blås aldrig med tryckluft då maskinen rengörs, använd istället dammsugare. Använd enbart sågen i välventilerade utrymmen. f. Risk för ögonskada Använd alltid ögonskydd, eftersom träflisor kan flyga iväg från arbetstycket. Såga aldrig i arbetstycken som innehåller främmande föremål såsom spik, kablar med mera. Titta inte in i laserstrålen. g. Risk för hörselskada Använd hörselskydd. h. Risk för elstöt Utsätt aldrig sågen för regn eller fukt. Använd inte maskinen i våtutrymmen. Maskinen får inte vara ansluten till elnätet vid reparation eller service. 7.2 Varningssymboler på maskinen Varning! Var medveten om de risker som finns vid arbete med en kap- & geringssåg. Läs manualen och använd personlig skyddsutrustning såsom ögon- andnings- och hörselskydd. Förbjudet att ha handen eller någon kroppsdel närmare än 10 centimeter från den roterande sågklingan. Maskinen är dubbelisolerad och behöver inte jordas. Reparation av elektriska delar får endast utföras av elektriker. Titta ej direkt in i laserstrålen. Maskinen är utrustad med laser. Denna typ av laseranordning innebär vanligtvis inte någon risk för ögonskador, men om du tittar direkt in i laserstrålen kan detta förorsaka temporär blindhet. 7.3 Säkerhetsanordningar Kontrollera alltid innan start att följande säkerhetsanordningar är monterade och att de fungerar. a. Klingskydd (9) Det nedre, rörliga klingskyddet är av plast och ger skydd på båda sidor av sågklingan. Klingskyddet skjuts automatiskt upp över det övre, fasta klingskyddet när frigöringsspaken (6) trycks ned varvid låsningen vid pilen släpper och såghuvudet kan föras ned mot arbetsstycket. Så snart såghuvudet lyfts upp igen återgår klingskyddet automatiskt till sitt ursprungliga läge. Om det rörliga klingskyddet inte fungerar så får sågen absolut inte användas. 7

8 b. Strömbrytaren (4) och säkerhetsspärren (3) b. Lutning av såghuvudet Start av maskinen: Tryck in säkerhetsspärren (3) snett åt vänster och tryck in strömbrytaren (4). Stopp av maskin: Släpp strömbrytaren (4). c. Dammpåse (22) Sågen får ej användas utan att en dammpåse (22) eller en dammsugare är ansluten till stosen (23). 8. HANDHAVANDE 8.1 Funktioner a. Inställning av sågbordets geringsvinkel Kontrollera att tvingen (26) inte är monterad till vänster om såghuvudet. Flytta tvingen i så fall till höger om såghuvudet. Lossa ratten (28) och fäll ned såghuvudet i önskad lutning, drag åt ratten igen. 8.2 Förberedelser inför användning a. Kontrollera att elkabeln är hel och ej ansluten till eluttaget. b. Kontrollera att sågen är ordentligt monterad på sågbordet/arbetsbänken. c. Säkerställ att alla skyddsanordningar på maskinen är korrekt monterade och att de fungerar. d. Kontrollera att sågklingan är hel, ordentligt fastsatt och kan snurra fritt. e. Kontrollera att övriga delar på sågen är hela. f. Kontrollera att maskinskyltens data stämmer överens med eluttagets. g. Tryck ned såghuvudet lite och lossa sprinten (30) och fäll upp såghuvudet. Lossa ratten (14) och tryck därefter upp låsspaken (15). Ställ in sågbordet i önskad vinkel. Drag åt ratten (15). OBS! Om ratten (15) ej är åtdragen vid sågning så minskar snittets noggrannhet. h. Ställ in önskad lutningsvinkel. i. Ställ in önskad geringsvinkel. j. Om arbetsstycket är smalt, för in såghuvudet längst in på gejdrarna och lås fast det med ratten (31). Om arbetsstycket är brett så att arbetsstycket skall kapas genom dragsågning, så var noga med att ratt (31) ej är åtdragen, utan såghuvudet skall lätt kunna dras fram och tillbaka på gejdrarna. 8

9 9. TRANSPORT OCH FÖRVARING Vid transport och förvaring gäller följande: Sågen ska vara rengjord. Såghuvudet ska vara låst fast i nedfällt läge med sprinten (30). 8.3 Sågning a. Anslut stickkontakten till eluttaget. b. Tänd lasern med strömbytaren (2) och måtta in arbetsstycket. c. Spänn fast arbetsstycket med tvingen. OBS! Böjda arbetsstycken skall spännas fast med den konvexa sidan ligger an mot anhållet (11). d. Greppa tag i maskinhuvudets handtag (5) med höger hand och starta motorn med strömbrytaren (4). e. Tryck ned klingskyddets låsspak (6) och sänk försiktigt ned såghuvudet och såga genom arbetsstycket. OBS! Vid dragsågning förs såghuvudet först ut, sen ned och därefter inåt mot arbetsstycket och anhållet (11). f. Då kapningen är utförd, släpp strömbrytaren (4).avvakta tills sågklingan slutat snurra innan såghuvudet tas upp. Varning! Forcera inte arbetet genom att såga snabbare än vad sågklingan hinner avverka. Långa arbetsstycken skall ha stöd så att de ej faller till marken efter utförd sågning. Runda arbetstycken får bara kapas med stödanhåll som förhindrar att arbetstycket börjar snurra då det vidrör sågklingan. Små arbetsstycken skall vara fastspända och ett extra anhåll användas som förhindrar att sågbiten eller arbetsstycket slungas ut genom den V-formade öppningen i anhållet (11) bakom sågklingan. 8.4 Efter utfört arbete a. Dra ut stickkontakten från eluttaget. b. Töm dammpåsen. c. Rengör sågen med en dammsugare och torka av den med en torr trasa. Såghuvudet ska vara låst i vinkelrätt läge med låsratten (31). Lossa ratten (14), tryck upp låsspaken (15) och gera sågbordet till ett snabbläge 0, 15, 22,5, 30 eller 45, lås därefter fast sågbordet med ratten (14). Bär sågen med ett stadigt grepp med händerna på varsin sida av sågbordet. Förvara maskinen i ett frost- och fuktfritt utrymme oåtkomligt för barn och obehöriga. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Koppla alltid ur stickkontakten från eluttaget för service och underhåll. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad servicetekniker. Maskinen får inte utsättas för regn eller fukt Dagligt underhåll a. Dammsug maskinen och torka av den med en trasa. Var särskilt noga med att avlägsna damm från: strömbrytaren och motorns kylöppningar handtag, rattar och låsspakar gejdrarna sågbordet och under bordsinlägget 9

10 b. Kontrollera sågklingan så att den är vass, att inga skär är skadade och att den är oskadad. c. Kontrollera att säkerhetsdetaljerna är hela och fungerar. d. Töm dammpåsen Justering av lasersikte Lossa spårskruv 33 och korrigera försiktigt lasersiktet (10). Spänn därefter låsskruven igen. OBS! Använd inga starka lösningsmedel på plast- eller aluminiumdelar. Avlägsna eventuell kåda med tvålvatten Underhåll varje halvår a. Smörj gejdrarna med lite maskinolja. b. Kontrollera och justera vid behov: sågdjup lutning av såghuvud skalornas visare lasersiktet 10.3 Justering av sågdjup Kontrollera att sågklingan inte når till botten av sågbordet eller sågar av hela arbetsstycket längst in mot anhållet. Justera i så fall sågdjupet Byte av sågklinga a. Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. b. Ta på arbetshandskar. c. För upp såghuvudet i uppfällt läge. d. Lossa de tre skruvarna (34) som fäster klingskyddet (9) och avlägsna det. Lossa skruven som låser ratten (27) och skruva den uppåt om arbetsstycket ej kapas helt eller nedåt om sågklingan går för långt ned. e. Tryck på låsknappen (35) och snurra sågklingan tills låsknappen kan tryckas in så att motoraxeln låses. Håll knappen intryckt och skruva loss den vänstergängade klingbulten medurs Justering av lutningsstopp. För att sågresultatet skall bli bra så skall lutningsvinkeln vara korrekt justerad. Justera vinklarna med justerskruvarna (32) på vardera sidan av geringskonsolen. OBS! Klingbulten är vänstergängad. f. Avlägsna klingbulten, klingbrickan och sågklingan. g. Kontrollera att den nya sågklingan är hel. Var noga med att pilen på sågklingan pekar åt samma håll som pilen på såghuset. 10

11 Det blir brännmärken på arbetsstycket. Sågklingan är slö, byt sågklinga. Felaktig sågteknik, såga aldrig fortare än vad sågklingan hinner avverka. Skruva fast sågklingan. Var noga med att klingflänsens utfasning kommer rätt i klingans centrumhål. Kontrollera att den är ordentligt fastsatt. OBS! Dra inte åt klingbulten så hårt att den går sönder. h. Skruva fast klingskyddet Byte och kontroll av kolborst Skruva loss kolborstens lock (7) på vardera sidan av motorn. Kontrollera kolborsten och byt ut båda vid behov. Arbetsstycket flisas mycket vid avverkning: Fel typ av sågklinga, använd en mer fintandad sågklinga. Felaktig sågteknik, såga aldrig fortare än vad sågklingan hinner avverka. 11. Elavfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC) Felsökning Motorn går inte. Kontrollera att stickkontakten är ansluten i eluttaget. Kontrollera att det finns ström i eluttaget. Kontrollera att elkabeln och eventuell förlängningskabel är hela. Kontrollera att kolborsten är hela. Sågen vibrerar kraftigt. Kontrollera att sågklingan inte är skev. Kontrollera att sågklingan är korrekt monterad. Sågklingan snurrar länge efter det att motorn stängts av. Kontrollera att sågklingan är korrekt monterad. Sågklingan avverkar för lite. Sågklingan är slö, byt sågklinga. Sågklingan är fintandad, byt till en grovtandad sågklinga. Sågklingan är felmonterad, kontrollera rotationsriktningen. 11

12 Kapp- og gjæringssag MS 250 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON OG MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Advarsel! Denne teksten betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. OBS! Denne teksten betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og reguleringsanordninger. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Spenning: V ~ 50 Hz Maks. effekt: W Maks. turtall: rpm Sagblad: Ø 250 x 30 x 3,2 mm Skråstilling av saghode: Maks. gjæringsvinkel:.... Høyre/venstre 47 Hurtigposisjon gjæring:.. 0, 15, 22,5, 30, 45 Maks. sagekapasitet 90 :. 350 x 70 mm Maks. sagekapasitet 45 :. 240 x 49 mm Lydtrykk LWA, ISO 3744:. 111 db(a) Lydvolum LPA, ISO 3744:. 98 db(a) Vibrasjoner, ISO8662:.... 4,91m/s² Laser: Klasse 2 Effekt: mw Bølgelengde: nm Strømkilde: Strømnett Beskyttelsesgrad: IP20 Isolasjonsklasse: II Mål: x 67 x 52 cm Vekt: kg 3. BRUKSOMRÅDE Kapp- og gjæringssag MS 250 er beregnet for saging i tre og trematerialer (sponplater, trelaminat og lignende materialer) i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 12

13 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive og brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når støpselet er koblet til stikkontakten. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av autorisert elektriker. 13

14 5. OVERSIKTSBILDE 1. Bakre håndtak 2. Strømbryter laser 3. Sikkerhetssperre for strømbryter 4. Strømbryter 5. Saghåndtak 6. Frigjøringsspak for låsing av bladbeskyttelse 7. Kullbørste 8. Sagblad 9. Bladbeskyttelse 10. Lampe, laser 11. Anlegg 12. Skruehull, 4 stk. for montering på sagbord/ arbeidsbenk 13. Bordinnlegg 14. Låseratt for gjæringsinnstilling 15. Låsespak for hurtiginnstilling av gjæringsposisjoner 16. Viser og skala for gjæringsvinkel 17. Sagbord 18. Bordutvidelse 19. Låseratt for høydejustering av tvinge 20. Låseratt for fastspenning av arbeidsstykke 21. Skala og viser for skråstilling av saghode 22. Støvpose 23. Stuss for støvsuger og støvpose 24. Låseratt for fastspenning av tvinge 28. Låseratt, skråstilling av saghode 35. Låsesperre, motoraksel 14

15 6. INSTALLASJON OG MONTERING Utfør følgende montering før bruk: 6.1 Montere bordutvidelsessett (18) a. Skråstill sagen, og før de to bordutvidelsene (18) inn i hullene på sagens sider og de som er skjult under sagbordet. b. Lås fast bordutvidelsene (18) med låserattene (25). 6.2 Montere tvinge (26) a. Før tvingens rundstang ned i hullet for denne på høyre eller venstre side av saghodet. b. Monter braketten, og lås den fast med låserattet (24) i egnet høyde. 6.3 Montere støvpose Skru støvposen (22) fast i stussen (23). 6.4 Skru fast sag Skru maskinen fast på et sagbord eller en arbeidsbenk med 4 stk. skruer eller bolter (medfølger ikke) i skruehullene (12). Advarsel! Bruk ikke sagen om den ikke er ordentlig fastskrudd i sagbordet/arbeidsbenken. 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Spesielle risikoer ved bruk av kapp- og gjæringssag a. Risiko for kuttskade La aldri en hånd eller kroppsdel være nærmere et roterende sagblad enn 10 cm. Fjern aldri sagrester når sagbladet roterer. Spenn fast små arbeidsstykker med tvingen. Bruk alltid hansker ved skifte og montering av sagblad. Oppbevar sagbladet slik at barn og andre uvedkommende ikke kan få tak i dem. Maskinen skal være transportsikret når den løftes og flyttes. 15

16 Trakk alltid støpselet ut av stikkontakten ved service, reparasjon og justering av sagen. b. Risiko for tilbakeslag Kapp ikke aluminium eller andre materialer enn tre. Spenn fast små arbeidsstykker. Sag aldri i mer enn ett arbeidsstykke om gangen. Kapp ikke runde arbeidstykker uten en støtte som gjør at de ikke roterer. c. Risiko for klemskade Arbeidsstykket skal ligge tett an mot anlegget (11). Spenn fast arbeidsstykket med tvingen (26). d. Risiko for fastsetting Vær nøye med at hår eller klær ikke skal kunne sette seg fast i det roterende sagbladet. Bruk hårnett, og gå ikke med slips eller løstsittende klær. e. Risiko på grunn av sagspon Noen treslag, eksempelvis eik og ask, er kreftfremkallende. Koble en egnet støvsuger eller støvposen (22) til stussen (23). Bruk åndedrettsvern dersom støvsuger ikke er tilkoblet. Blås aldri med trykkluft når maskinen rengjøres, bruk i stedet støvsuger. Bruk sagen kun i godt ventilerte rom. 7.2 Advarselsymboler på maskinen Advarsel! Vær klar over risikoene som oppstår ved arbeid med en kapp- og gjæringssag. Les bruksanvisningen, og bruk personlig verneutstyr som øye-, åndedrettsog hørselvern. Hånden eller en kroppsdel må ikke komme nærmere det roterende sagbladet enn 10 centimeter. Maskinen er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av elektriker. Titt ikke rett inn i laserstrålen. Maskinen er utstyrt med laser. Denne typen laseranordning innebærer vanligvis ingen risiko for øyeskader, men dersom du titter rett inn i laserstrålen, kan dette forårsake midlertidig blindhet. 7.3 Sikkerhetsanordninger Kontroller alltid før start at følgende sikkerhetsanordninger er montert, og at de fungerer. a. Bladbeskyttelse (9) f. Risiko for øyeskade Bruk alltid øyevern, fordi trefliser kan fly av gårde fra arbeidstykket. Sag aldri i arbeidstykker som inneholder fremmedlegemer så som spiker, kabler m.m. Titt ikke inn i laserstrålen. g. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. h. Risiko for elektrisk støt Utsett aldri sagen for regn eller fukt. Bruk ikke maskinen i våtrom. Maskinen må ikke være koblet til strømnettet ved reparasjon eller service. 16 Den nedre, bevegelige bladbeskyttelsen er av plast og gir beskyttelse på begge sider av sagbladet. Bladbeskyttelsen skyves automatisk opp over den øvre, faste bladbeskyttelsen når frigjøringsspaken (6) trykkes ned, slik at låsingen ved pilen slipper, og saghodet kan føres ned mot arbeidsstykket. Så snart saghodet løftes opp igjen, går bladbeskyttelsen automatisk tilbake til sin opprinnelige posisjon. Dersom den bevegelige bladbeskyttelsen ikke virker, må sagen under ingen omstendigheter brukes.

17 b. Strømbryter (4) og sikkerhetssperre (3) b. Skråstille saghode Starte maskinen: Trykk inn sikkerhetssperren (3) skrått til venstre, og trykk inn strømbryteren (4). Stoppe maskin: Slipp strømbryteren (4). c. Støvpose (22) Sagen må ikke brukes uten at en støvpose (22) eller en støvsuger er koblet til stussen (23). 8. HÅNDTERING 8.1 Funksjoner a. Stille inn sagbordets gjæringsvinkel Kontroller at tvingen (26) ikke er montert til venstre for saghodet. Flytt tvingen i så fall til høyre for saghodet. Løsne rattet (28), fell saghodet ned i ønsket vinkel, og stram rattet igjen. 8.2 Forberedelser før bruk a. Kontroller at kabelen er hel og ikke koblet til strømuttaket. b. Kontroller at sagen er ordentlig montert på sagbordet/arbeidsbenken. c. Forsikre deg om at alle beskyttelsesanordninger på maskinen er korrekt montert, og at de fungerer. d. Kontroller at sagbladet er helt, ordentlig festet og kan rotere fritt. e. Kontroller at øvrige deler på sagen er hele. f. Kontroller at maskinskiltets data er i samsvar med strømuttakets. g. Trykk saghodet litt ned, løsne splinten (30), og fell opp saghodet. Løsne rattet (14), og trykk deretter opp låsespaken (15). Still inn sagbordet i ønsket vinkel. Stram rattet (15). OBS! Dersom rattet (15) ikke er strammet ved saging, reduseres snittets nøyaktighet. h. Still inn ønsket skråstillingsvinkel. i. Still inn ønsket gjæringsvinkel. j. Om arbeidsstykket er smalt, før saghodet inn lengst inne på styreskinnene, og lås det fast med rattet (31). Om arbeidsstykket er bredt slik at arbeidsstykket skal kappes ved trekksaging, vær nøye med at rattet (31) ikke er strammet, og at saghodet lett kan dras fram og tilbake på styreskinnene. 17

18 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING Ved transport og oppbevaring gjelder følgende: Sagen skal være rengjort. Saghodet skal være låst fast i nedfelt posisjon med splinten (30). 8.3 Saging a. Sett støpselet i stikkontakten. b. Slå på laseren med strømbryteren (2) og rett inn arbeidsstykket. c. Spenn fast arbeidsstykket med tvingen. OBS! Bøyde arbeidsstykker skal spennes fast slik at den konvekse siden ligger an mot anlegget (11). d. Grip fatt i maskinhodets håndtak (5) med høyre hånd, og start motoren med strømbryteren (4). e. Trykk ned bladbeskyttelsens låsespak (6), senk forsiktig saghodet ned, og sag gjennom arbeidsstykket. OBS! Ved trekksaging føres saghodet først ut, så ned og deretter innover mot arbeidsstykke og anlegg (11). f. Når kappingen er utført, slipp strømbryteren (4). Vent til sagbladet har sluttet å rotere før saghodet tas opp. Advarsel! Forser ikke arbeidet ved å sage raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. Lange arbeidsstykker skal ha støtte, slik at de ikke faller i bakken etter utført saging. Runde arbeidstykker må kun kappes med støtteanlegg som hindrer at arbeidstykket begynner å rotere når det berører sagbladet. Små arbeidsstykker skal være fastspent, og et ekstra anlegg skal brukes for å hindre at sagbiten eller arbeidsstykket slynges ut gjennom den V-formede åpningen i anlegget (11) bak sagbladet. 8.4 Etter utført arbeid a. Trekk støpselet ut av stikkontakten. b. Tøm støvposen. c. Rengjør sagen med en støvsuger, og tørk av den med en tørr klut. Saghodet skal være låst i vinkelrett posisjon med låserattet (31). Løsne rattet (14), trykk opp låsespaken (15) og still sagbordet inn i en hurtigposisjon 0, 15, 22,5, 30 eller 45. Lås deretter fast sagbordet med rattet (14). Bær sagen med et stødig grep med hendene på hver side av sagbordet. Oppbevar maskinen i et frost- og fuktfritt rom utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før service og vedlikehold. Om kabelen er skadet, må den skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker. Maskinen må ikke utsettes for regn eller fukt Daglig vedlikehold a. Støvsug maskinen og tørk av den med en klut. Vær spesielt nøye med å fjerne støv fra: strømbryteren og motorens kjøleåpninger håndtak, ratt og låsespaker styreskinnene sagbordet og under bordinnlegget 18

19 b. Kontroller at sagbladet er skarpt, at ingen skjær er skadet, og at den er uten skade ellers. c. Kontroller at sikkerhetsdetaljene er hele og fungerer. d. Tøm støvposen Justering av lasersikte Løsne rettsporskrue 33, og korriger forsiktig lasersiktet (10). Stram deretter låseskruen igjen. OBS! Bruk ingen sterke løsemidler på plast- eller aluminiumsdeler. Fjern eventuell kvae med såpevann Vedlikehold hvert halvår a. Smør styreskinnene med litt maskinolje. b. Kontroller og juster ved behov: sagedybde skråstilling av saghode skalaenes visere lasersikte 10.3 Justering av sagedybde Kontroller at sagbladet ikke når til bunnen av sagbordet eller sager av hele arbeidsstykket lengst inn mot anlegget. Juster i så fall sagedybden Skifte av sagblad a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkkontakten. b. Ta på arbeidshansker. c. Før saghodet opp i oppfelt posisjon. d. Løsne de tre skruene (34) som fester bladbeskyttelsen (9), og fjern denne. Løsne skruen som låser rattet (27), og skru den oppover dersom arbeidsstykket ikke kappes helt, eller nedover dersom sagbladet går for langt ned. e. Trykk på låseknappen (35), og roter sagbladet til låseknappen kan trykkes inn slik at motorakselen låses. Hold knappen inntrykt, og skru løs den venstregjengede bladbolten med klokka Justering av skråstillingsstopp For at sageresultatet skal bli bra, må skråstillingsvinkelen være korrekt justert. Juster vinklene med justeringsskruene (32) på hver side av gjæringsbraketten. OBS! Bladbolten er venstregjenget. f. Fjern bladbolt, bladskive og sagblad. g. Kontroller at det nye sagbladet er helt. Vær nøye med at pilen på sagbladet peker i samme retning som pilen på saghuset. 19

20 Arbeidsstykket flises mye opp ved avvirking: Feil type sagblad, bruk et mer fintannet sagblad. Feil sageteknikk, sag aldri raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. Skru fast sagbladet. Vær nøye med at bladflensens utfasing kommer rett i bladets senterhull. Kontroller at det er ordentlig festet. OBS! Stram ikke bladbolten så hardt at den går i stykker. h. Skru fast bladbeskyttelsen Skifte og kontroll av kullbørste Skru løs kullbørstens lokk (7) på hver siden av motoren. Kontroller kullbørstene, og skift ut begge ved behov. 11. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i samsvar med direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF) Feilsøking Motoren går ikke. Kontroller at støpselet er koblet til stikkkontakten. Kontroller at det er strøm i stikkontakten. Kontroller at kabel og eventuell skjøtekabel er hele. Kontroller at kullbørstene er hele. Sagen vibrerer kraftig. Kontroller at sagbladet ikke er skjevt. Kontroller at sagbladet er korrekt montert. Sagbladet roterer lenge etter at motoren er slått av. Kontroller at sagbladet er korrekt montert. Sagbladet avvirker for lite. Sagbladet er sløvt, skift sagblad. Sagbladet er fintannet, skift til et grovtannet sagblad. Sagbladet er feil montert, kontroller rotasjonsretningen. Det blir svimerker på arbeidsstykket. Sagbladet er sløvt, skift sagblad. Feil sageteknikk, sag aldri raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. 20

21 Katkaisu- ja jiirisaha MS 250 SISÄLTÖ 1. JOHDCANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ASENTAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Varoitus! Tämä teksti merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. HUOMIO! Tämä teksti merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite: V ~ 50 Hz Suurin teho: W Suurin kierrosluku: kierr./min. Terä: Ø 250 x 30 x 3,2 Sahauspään kallistus: Suurin jiirisahauskulma:.. 47 oikealle tai vasemmalle Jiirisahauksen pikatilat:.. 0, 15, 22,5, 30, 45 Suurin sahauskapasiteetti 90 : x 70 mm Suurin sahauskapasiteetti 45 : x 49 mm Äänenpaine LWA ISO 3744: db(a) Äänenvoimakkuus LPA ISO 3744: db(a) Tärinä, ISO8662: ,91 m/s² Laser: Luokka 2 Teho: mw Aallonpituus: nm Virtalähde: Verkkovirta Kotelointiluokka: IP 20 Eristysluokka: II Mitat: x 67 x 52 cm Paino: kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Katkaisu- ja jiirisaha MS 250 on tarkoitettu puun ja puisten materiaalien sahaamiseen (lastulevy, puulaminaatti ja vastaavat materiaalit) tätä käyttöohjetta noudattaen. Muunlainen käyttö on kielletty. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 21

22 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun sähköpistoke on yhdistetty pistorasiaan. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Vedä koko jatkojohto ulos johtokelasta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 22

23 5. YLEISKUVA 1. Takakädensija 2. Laserin virtakatkaisin 3. Virtakytkimen turvaeste 4. Virtakatkaisin 5. Sahauskädensija 6. Terän lukituksen vapautusvipu 7. Hiiliharjat 8. Terä 9. Terän suojus 10. Laser 11. Vaste ruuvinreikää sahauspöytään tai työpenkkiin kiinnittämiseksi 13. Pöytä 14. Jiirisahausasetuksen lukituspyörä 15. Jiirisahaustilojen pika-asetuksen lukitusvipu 16. Jiirisahauskulman osoitin ja asteikko 17. Sahauspöytä 18. Jatkopöytä 19. Puristimen korkeussäädön lukituspyörä 20. Työstettävän kappaleen kiinnittämisen lukituspyörä 21. Sahauspään kallistuksen asteikko ja osoitin 22. Pölypussi 23. Liitäntä pölynimurille ja pölypussille 24. Puristimen kiinnityksen lukituspyörä 28. Sahauspään kallistuksen lukituspyörä 35. Moottorin akselin lukitussalpa 23

24 6. ASENTAMINEN Saha on asennettava seuraavasti ennen käyttämistä. 6.1 Jatkopöydän asentaminen (18) a. Kallista sahaa ja vie molemmat jatkopöydän osat (18) sahan sivuilla näkyviin sekä sahauspöydän alla oleviin aukkoihin. b. Kiinnitä jatkopöydän osat (18) lukituspyörillä (25). 6.2 Puristimen asentaminen (26) a. Työnnä puristimen pyörötanko sille tarkoitettuun aukkoon sahauspään oikealla tai vasemmalla puolella. b. Asenna konsoli ja kiinnitä se lukituspyörällä (24) oikealle korkeudelle. 6.3 Pölypussin asentaminen Kiinnitä pölypussi (22) liitäntään (23) ja ruuvaa se kiinni. 6.4 Sahan kiinnittäminen ruuvaamalla Ruuvaa kone kiinni sahauspöytään tai työpenkkiin käyttämällä neljää ruuvia tai pulttia (hankittava erikseen) ja ruuvinreikiä. Varoitus! Älä käytä sahaa, jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla sahauspöytään tai työpenkkiin. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Erityiset vaarat käytettäessä katkaisu- ja jiirisahaa a. Leikkautumisvaara Pidä kädet ja muut kehonosat vähintään 10 cm:n päässä pyörivästä sahanterästä. Älä koskaan poista sahanpuruja, kun sahanterä pyörii. Kiinnitä pienet työstettävät kappaleet puristimen avulla. Käytä aina suojakäsineitä sahanterää vaihtaessasi ja kiinnittäessäsi. Säilytä sahanterät poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Laite on varmistettava kuljetusta varten, kun sitä nostetaan tai siirretään. 24

25 Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen sahan huoltamista, korjaamista ja säätämistä. b. Takaiskun vaara Älä katkaise alumiinia tai muuta materiaalia kuin puuta. Kiinnitä pienet työstettävät kappaleet. Sahaa vain yhtä työstettävää kappaletta kerrallaan. Älä katkaise pyöreitä työstettäviä kappaleita tukematta niitä siten, että ne eivät pääse pyörimään. c. Puristumisvaara Työstettävän kappaleen on oltava suoraan vastetta (11) vasten. Kiinnitä työstettävät kappaleet puristimen (26) avulla. d. Sisään vetämisen vaara Varo, etteivät hiukset tai vaatteet tartu pyörivään sahanterään. Käytä hiusverkkoa. Älä käytä solmiota tai löysiä vaatteita. e. Sahanpurun aiheuttamat vaarat Tiettyjen puulajien sahanpuru, kuten tammen ja saarnen, voi aiheuttaa syöpää. Yhdistä laite pölynimuriin tai kiinnitä pölypussi (22) liitäntään (23). Jos laitetta ei ole yhdistetty pölynimuriin, käytä hengityssuojainta. Älä puhalla laitetta puhtaaksi paineilmalla vaan käytä pölynimuria. Käytä sahaa vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. f. Silmävamman vaara Käytä aina suojalaseja, sillä työstettävästä kappaleesta voi lentää puulastuja. Älä koskaan sahaa esimerkiksi naulojen tai johtojen kaltaisia vieraita esineitä sisältäviä työstettäviä kappaleita. Älä katso suoraan lasersäteeseen. g. Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. h. Sähköiskun vaara Älä koskaan altista sahaa sateelle tai kosteudelle. Älä käytä laitetta märissä tiloissa. Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun laitetta korjataan tai huolletaan. 7.2 Laitteen varoitussymbolit Varoitus! Ota huomioon katkaisu- ja jiirisahaa käytettäessä aiheutuvat vaarat. Lue käyttöohje. Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulonsuojaimia. On kiellettyä viedä kättä tai muuta kehonosaa 10 cm:n lähemmäs pyörivää sahanterää. Tämä laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköiset osat. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Laitteessa on laserlaite. Se ei yleensä aiheuta silmävaurion vaaraan, mutta suoraan lasersäteeseen katsominen voi aiheuttaa ohimenevän sokeutumisen. 7.3 Turvalaitteet Tarkista aina ennen käynnistämistä, että turvalaitteet on asennettu ja että ne toimivat. a. Terän suojus (9) Alempi siirrettävä muovinen terän suojus suojaa molemmilta puolilta. Terän suojus siirtyy automaattisesti ylöspäin ylemmän kiinteän terän suojuksen päälle, kun vapautusvipua (6) painetaan alas. Tällöin lukitus vapautuu ja sahauspää voidaan painaa alaspäin työstettävään kappaleeseen. Kun sahauspää nostetaan jälleen ylös, terän suojus palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa. Jos terän liikkuva suojus ei toimi, sahaa ei saa käyttää. 25

26 b. Virtakatkaisin (4) ja turvaeste (3) b. Sahauspään kallistus Laitteen käynnistäminen Paina turvakatkaisinta (3) vasemmalle ja paina virtakatkaisinta (4). Laitteen pysäyttäminen Vapauta virtakatkaisin (4). c. Pölypussi (22) Sahaa ei saa käyttää, jos pölypussia (22) tai pölynimuria ei ole yhdistetty liitäntään (23). 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Toiminnot a. Sahauspöydän jiirisahauskulman säätäminen Tarkista, että puristinta (26) ei ole asennettu sahauspään vasemmalle puolelle. Jos se on asennettu, siirrä puristin sahauspään oikealle puolelle. Irrota lukituspyörä (28) ja käännä sahauspää haluamaasi asentoon. Kiristä lukituspyörä. 8.2 Valmistelut ennen käyttämistä a. Tarkista, että sähköjohto on ehjä ja että pistoketta ei ole yhdistetty pistorasiaan. b. Tarkista, että saha on kiinnitetty sahauspöytään tai työpenkkiin kunnolla. c. Varmista, että kaikki turvalaitteet on asennettu laitteeseen oikein ja että ne toimivat. d. Tarkista, että sahanterä on ehjä, kunnolla kiinnitetty ja voi pyöriä vapaasti. e. Tarkista, että sahan muut osat ovat ehjiä. f. Tarkista, että sähköpistorasiasta syötettävä virta vastaa laitteen tyyppikilven merkintöjä. g. Paina sahauspäätä hieman, irrota sokka (30) ja taita sahauspää alas. Irrota lukituspyörä (14) ja paina lukitussalpaa (15) ylöspäin. Säädä sahauspöytä haluamaasi kulmaan. Kiristä lukituspyörä (15). HUOMIO! Jos lukituspyörää (15) ei kiristetä sahattaessa, sahaustarkkuus heikkenee. h. Aseta haluamasi kallistuskulma. i. Aseta haluamasi jiirisahauskulma. j. Jos työstettävä kappale on pieni, siirrä sahauspäätä liukukenkiä pitkin ja lukitse lukituspyörän (31) avulla. k. Jos työstettävä kappale on niin leveä, että se on katkaistava vetosahaamalla, tarkista, ettei lukituspyörää (31) ole kiristetty, sillä sahauspäätä on voitava vetää helposti edestakaisin liukukengillä. 26

27 9. KULJETUS JA SÄILYTYS Kuljetettaessa ja säilytettäessä on toimittava seuraavasti: Sahan on oltava puhdas. Sahauspää on lukittava ala-asentoon sokan (30) avulla. 8.3 Sahaaminen a. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. b. Sytytä laser virtakatkaisimen (2) avulla ja aseta työstettävä kappale paikalleen. c. Kiinnitä työstettävä kappale puristimen avulla. HUOMIO! Kaareva työstettävä kappale on kiinnitettävä siten, että kupera puoli tulee vastetta (11) vasten. d. Tartu laitteen pää kädensijaan (5) oikealla kädellä ja käynnistä moottori virtakatkaisimen (4) avulla. e. Paina terän suojuksen lukitussalpaa (6), paina sahauspäätä varovasti alaspäin ja sahaa työstettävän kappaleen läpi. HUOMIO! Vetosahattaessa sahauspää viedään ensin ulos, sitten alas ja lopuksi työstettävää kappaletta ja vastetta (11) vasten. f. Kun katkaiseminen on valmis, vapauta virtakatkaisin (4) ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt kokonaan. Nosta sahauspää ylös vasta tämän jälkeen. Varoitus! Älä pakota sahaamalla nopeammin kuin saha ehtii sahata. Pitkät työstettävät kappaleet on tuettava, jotta ne eivät putoa lattialle sahaamisen jälkeen. Pyöreää työstettävää kappaletta katkaistaessa ne on tuettava, jotta se ei ala pyöriä, kun sahanterä koskettaa sitä. Pienet työstettävät kappaleet on kiinnitettävä. Lisäksi on käytettävä ylimääräistä vastetta, joka estää sahanterää tai työstettävää kappaletta joutumasta V-muotoiseen aukkoon, joka on vasteessa (11) sahanterän takana. Sahauspää on lukittava kohtisuoraan asentoon lukituspyörän (31) avulla. Löysennä lukituspyörä (14), paina lukitusvipua (15) ylöspäin ja säädä sahauspöytä pikajiirisahaustilaan 0, 15, 22,5, 30 tai 45. Lukitse sahauspöytä tämän jälkeen lukituspyörän (14) avulla. Kanna sahaa tukevalla otteella sahauspöydän molemmin puolin. Säilytä laitetta kuivassa paikassa suojassa pakkaselta poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen huoltoa ja kunnossapitoa. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Laitetta ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle. 8.4 Kun työ on valmistunut a. Irrota pistoke pistorasiasta. b. Tyhjennä pölypussi. c. Puhdista saha pölynimurilla ja pyyhi se kuivalla kankaalla Päivittäinen kunnossapito a. Imuroi laite ja pyyhi se kankaalla. Poista pöly huolellisesti virtakatkaisimesta ja moottorin jäähdytysaukoista kädensijoista, lukituspyöristä ja lukitusvivuista 27

28 liukukiskoista sahauspöydästä ja sen alta b. Tarkista, että terä on terävä, että hampaat ovat ehjät ja että terä on ehjä. c. Tarkista, että turvalaitteet toimivat ja ovat ehjiä. d. Tyhjennä pölypussi Lasersäteen säätäminen Löysennä ruuvi 33 ja säädä laserlaitetta (10) varovaisesti. Kiristä lukitusruuvi lopuksi. HUOMIO! Älä käytä muovi- tai alumiiniosia vahingoittavia voimakkaita liuottimia. Poista mahdollinen pihka pesuaineen ja veden seoksella Kunnossapito puolen vuoden välein a. Voitele liukukiskot koneöljytilkalla. b. Tarkista ja säädä tarvittaessa sahaussyvyys sahauspään kallistus asteikkojen viisarit laserlaite Terän vaihtaminen a. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. b. Laita käsiin suojakäsineet. c. Vie sahauspää yläasentoon. d. Löysennä kolme terän suojuksen (9) kiinnitysruuvia (34) ja irrota suojus Sahaussyvyyden säätäminen Tarkista, ettei sahanterä ulotu sahauspöytään ja että se ei sahaa vastetta vasten asetettua työstettävää kappaletta kokonaan. Jos näin käy, säädä sahaussyvyyttä. Löysennä lukituspyörän (27) kiinnitysruuvi. Jos työstettävää kappaletta ei katkaista kokonaan, käännä lukituspyörää ylöspäin. Jos sahaterä painuu liian syvälle, käännä lukituspyörää alaspäin. e. Paina lukituspainiketta (35) ja kierrä sahanterää, kunnes lukituspainike voidaan painaa sisään, jotta moottorin akseli lukittuu. Pidä painiketta painettuna. Löysennä vasenkierteinen kiinnityspultti kääntämällä sitä myötäpäivään Kallistuksenpysäyttimen säätäminen Kallistuskulma on säädettävä oikein, jotta saadaan parhaat mahdolliset sahaustulokset. Säädä kulmia jiirisahauskonsolin molemmilla puolilla näkyvien säätöruuvien (32) avulla. HUOMIO! Kiinnityspultissa on vasenkätiset kierteet. f. Irrota kiinnityspultti, aluslevy ja sahanterä. g. Tarkista, että uusi sahanterä on ehjä. Varmista, että sahanterän nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin sahan rungossa näkyvä nuoli. 28

29 Työstettävään kappaleeseen tulee palamisjälkiä. Sahanterä on tylsä. Vaihda se. Sahaustekniikka on virheellinen. Älä sahaa nopeammin kuin sahanterä ehtii sahata. Ruuvaa sahanterä kiinni. Varmista, että sahanterän laipan viiste menee oikein sahanterän keskiaukkoon. Varmista, että se kiinnittyy oikein. HUOMIO! Älä kiristä kiinnityspulttia liikaa, jotta se ei mene rikki. h. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen Hiiliharjojen vaihtaminen ja tarkistaminen Ruuvaa irti hiiliharjojen kannet (7) moottorin molemmilta puolilta. Tarkista hiiliharjat ja vaihda ne tarvittaessa. Työstettävästä kappaleesta lähtee runsaasti tikkuja sahattaessa. Sahanterä on väärä, Käytä hienohampaisempaa sahanterää. Sahaustekniikka on virheellinen. Älä sahaa nopeammin kuin sahanterä ehtii sahata. 11. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/EEC mukaisesti.) 10.8 Vianetsintä Moottori ei käy. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan. Tarkista, että pistorasiaan syötetään virtaa. Tarkista, että sähköjohto ja mahdollinen jatkojohto ovat ehjiä. Tarkista, että hiiliharjat ovat ehjiä. Saha tärisee voimakkaasti. Tarkista, että sahanterä ei ole vino. Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein. Sahanterä jatkaa pyörimistä pitkään, vaikka moottori on sammutettu. Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein. Sahanterä sahaa liian vähän. Sahanterä on tylsä. Vaihda se. Sahanterä on hienohampainen. Vaihda se karkeahampaiseen. Sahanterä on asennettu väärin paikalleen. Tarkista pyörimissuunta. 29

30 Kap- og geringssav MS 250 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION OG MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. TRANSPORT & OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. ELEKTRONISK AFFALD 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Advarsel! Denne tekst betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. OBS! Denne tekst betyder risiko for mindre personskade eller maskinskade. 2. TEKNISKE DATA Spænding: V ~ 50 Hz Maks. effekt: W Maks. omdrejningstal: rpm Savklinge: Ø 250 x 30 x 3,2mm Hældning: Maks. geringsvinkel:..... Højre/venstre 47º Lynindstillinger Gering:... 0, 15, 22,5, 30, 45 Maks. skærekapacitet 90º: 350 x 70 mm Maks. skærekapacitet 45º: 240 x 49 mm Lydtryk LWA ISO 3744: db(a) Lydstyrke LPA ISO 3744:. 98 db(a) Vibrationer, ISO8662:.... 4,91 m/s² Laser: Klasse 2 Effekt: mw Bølgelængde: nm Strømkilde: Elnet Indkapslingsklasse:..... IP 20 Isoleringsklasse: II Mål: x 67 x 52 cm Vægt: kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Kap- & geringssav MS 250 er beregnet til at save træ og træmateriale (spånplader, trælaminat og lignende materialer) iht. anvisningerne i denne manual. Al anden brug er forbudt. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 30

31 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og gasser udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når strømmen er tændt. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtig dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 31

32 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Bagerste håndtag 2. Strømafbryder til laser 3. Sikkerhedsafbryder 4. Tænd/sluk knap 5. Savehåndtag 6. Udløsergreb til skærmlås 7. Kulbørste 8. Savklinge 9. Sikkerhedsskærm 10. Laserlys 11. Retskinne 12. Huller, 4 stk. til fastgørelse på arbejdsbord 13. Snitrille 14. Låsehåndtag til savbord 15. Låsegreb til lynindstilling af savbord 16. Indikator for geringsvinkel 17. Savbord 18. Savbordsforlænger 19. Låsegreb til højdeindstilling af skruetvinge 20. Låsegreb til emneholder 21. Indikator for hældning 22. Støvpose 23. Studs til støvsuger og støvpose 24. Låseskrue til emneholder 28. Låsegreb, savhovedets hældning 35. Låsepal, motoraksel 32

33 6. INSTALLATION OG MONTERING Udfør nedenstående samlingsanvisninger før brug. 6.1 Montering af savbordsforlænger (18) a. Hæld saven og før de to savbordsforlængere (18) ind i hullet på savens side og det, som er skjult under savbordet. b. Lås savbordsforlængerne (18) fast med låseknappen (25). 6.2 Montering af skruetvinge (26) a. Før skruetvingens stang ned i hullet på højre eller venstre side af savhovedet. b. Sæt konsollen på og lås den fast i en passende højde med låseskruen (24). 6.3 Montering af støvpose Skru støvposen(22) fast på studsen (23). 6.4 Fastskruning af saven Skru maskinen fast gennem hullerne (12) på savbord eller arbejdsbænk med 4 stk. skruer eller bolte (medfølger ikke). Advarsel! Brug ikke saven, hvis den ikke er skruet ordentligt fast i savbordet/arbejdsbænken. 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Særskilte risici ved brug af en kap- og geringssav a. Risiko for snitskader Lad aldrig hånd eller kropsdel være nærmere på den roterende savklinge end 10 cm. Fjern aldrig saverester, når savklingen roterer. Spænd små arbejdsemner fast med skruetvingen. Brug altid handsker ved skift og montering af savklinge. Opbevar savklinger uden for børns og uvedkommende personers rækkevidde. 33

34 Maskinen skal være transportsikret, når den løftes eller flyttes. Fjern altid stikket fra stikkontakten ved service, reparation og justering af saven. b. Risiko for tilbageslag Sav ikke i aluminium, kun i træ. Spænd små arbejdsemner fast. Sav aldrig i mere end ét arbejdsemne ad gangen. Sav ikke runde emner, medmindre de er fastgjorte, så de ikke snurrer rundt. c. Risiko for klemmeskader Arbejdsemnet skal ligge tæt mod retskinnen (11). Spænd arbejdsemnet fast med skruetvingen (26). d. Risiko for at blive trukket ind i klingen Sørg for, at hverken hår eller beklædningsgenstande kan sætte sig fast i den roterende savklinge. Brug hårnet og bær ikke slips eller løstsiddende tøj. e. Risiko på grund af savstøv Visse træsorter, f.eks. eg og ask er kræftfremkaldende. Slut en egnet støvsuger eller støvposen(22) til studsen (23). Brug åndedrætsværn, hvis der ikke er tilsluttet støvsugning. Brug aldrig trykluft til rengøring af maskinen. Brug i stedet en støvsuger. Brug kun saven i godt ventilerede rum. 7.2 Advarselssymboler på maskinen Advarsel! Vær bevidst om de risici, som er til stede ved brug af en kap- og geringssav. Læs manualen og anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, høreværn og beskyttelsesbriller. Det er forbudt at have hånd eller kropsdel nærmere på den roterende savklinge end 10 cm. Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. Se aldrig direkte ind i laserstrålen. Maskinen er udstyret med laser. Denne type laser indebærer normalt ingen risiko for øjenskader, men hvis du ser direkte ind i laserstrålen, kan dette forårsage midlertidig blindhed. 7.3 Sikkerhedsanordninger Kontroller altid inden start, at følgende sikkerhedsanordninger er på plads, og at de fungerer. a. Sikkerhedsskærm (9) f. Risiko for øjenskader Brug altid beskyttelsesbriller, eftersom træstumper kan flyve fra arbejdsemnet. Sav aldrig i et arbejdsemne, som indeholder fremmedlegemer såsom søm og kabler med mere. Se aldrig direkte ind i laserstrålen. g. Risiko for høreskader Anvend høreværn. h. Risiko for elektrisk stød Udsæt aldrig saven for regn eller fugt. Brug ikke maskinen i vådrum. Maskinen må ikke være tilsluttet stikkontakten under reparation eller service. 34 Den nederste bevægelige sikkerhedsskærm er af plast og beskytter på begge sider af savklingen. Sikkerhedsskærmen skubbes automatisk op over den øverste, faste sikkerhedsskærm, når udløsergrebet (6) trykkes ned. Herved slipper låsen ved pilen, og savhovedet kan føres ned mod arbejdsemnet. Så snart savhovedet igen løftes op, går sikkerhedsskærmen automatisk tilbage til sin oprindelige stilling. Hvis den bevægelige sikkerhedsskærm ikke virker, må saven absolut ikke anvendes.

35 b. Tænd/sluk knappen (4) og sikkerhedsafbryderen (3) b. Hældning af savhovedet Start af maskinen Tryk sikkerhedsafbryderen (3) ned til venstre og tryk tænd/sluk knappen (4) ind. Standsning af maskinen: Slip tænd/sluk knappen (4). c. Støvpose (22) Saven må kun anvendes, når en støvpose(22) eller en støvsuger er sluttet til studsen (23). 8. PASNING 8.1 Funktioner a. Indstilling af savbordets geringsvinkel Kontroller, at skruetvingen (26) ikke er monteret til venstre for savhovedet. I så fald skal skruetvingen flyttes til højre for savhovedet. Løsn grebet (28) og drej savhovedet til den ønskede hældning og stram grebet til igen. 8.2 Forberedelser før brug a. Kontroller, at ledningen er hel, og at den er tilsluttet stikkontakten. b. Kontroller, at saven er ordentligt monteret på savbordet/arbejdsbænken. c. Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger på maskinen monteret korrekt, og at de fungerer. d. Kontroller, at savklingen er hel, sat ordentligt fast og kan dreje frit. e. Kontroller, at savens øvrige dele er hele. f. Kontroller, at maskinskiltets data er i overensstemmelse med stikkontaktens. g. Tryk savhovedet en smule nedad, løsn splitten (30) og løft savhovedet op. Løsn låsehåndtaget (14) og tryk derefter låsen (15) op. Indstil savbordet i den ønskede vinkel. Spænd låsehåndtaget (15) fast. OBS! Hvis håndtaget (15) ikke er strammet til, når der saves, bliver snittet unøjagtigt. h. Indstil den ønskede hældningsvinkel. i. Indstil den ønskede geringsvinkel. Hvis arbejdsemnet er smalt, føres savhovedet længst ind på skinnerne og låses fast med låseknappen (31). Hvis arbejdsemnet er bredt, så teleskopfunktionen skal anvendes, skal du passe på, at låseknappen (31) ikke er strammet til. Savhovedet skal let kunne trækkes frem og tilbage på skinnerne. 35

36 9. TRANSPORT OG OPBEVARING Under transport og opbevaring gælder følgende: Saven skal være rengjort. Savhovedet skal være fastlåst med splitten (30) i nedfældet stilling. 8.3 Savning a. Slut stikket til stikkontakten. b. Tænd laseren med afbryderen (2) og mål arbejdsemnet ind. c. Spænd arbejdsemnet fast med skruetvingen. OBS! Krumme arbejdsemner skal spændes fast med den konvekse side mod retskinnen (11). d. Tag fat i det maskinhovedets håndtag (5) med højre hånd og start motoren med tænd/sluk knappen (4). e. Tryk sikkerhedsskærmens udløsergreb (6) ned og sænk forsigtigt savhovedet ned og sav gennem arbejdsemnet. OBS! Ved teleskopsavning føres savhovedet først ud, og derefter ned og ind mod arbejdsemnet og retskinnen (11). f. Når savningen er slut, slippes tænd/sluk knappen (4). Løft ikke saven op, før savklingen står helt stille. Advarsel! Forcer ikke arbejdet ved at save hurtigere end savklingen kan følge med. Lange arbejdsemner skal understøttes, så de ikke falder på jorden, når de er savet igennem. Runde arbejdsemner skal fastholdes, så de ikke snurrer rundt, når savklingen rører ved dem. Små arbejdsemner skal være fastspændte, og der skal anvendes en ekstra retskinne, som skal forhindre savestumper eller arbejdsemnet i at blive slynget ud gennem den V-formede åbning i retskinnen (11) bag savklingen. 8.4 Efter afsluttet arbejde a. Fjern stikket fra stikkontakten. b. Tøm støvposen. c. Rengør saven med en støvsuger, og tør den af med en tør klud. Savhovedet skal være låst i vinkelret stilling med låseknappen (31). Løsn låsehåndtaget (14), tryk låsen (15) op og drej savbordet til lynstilling 0, 15, 22,5, 30 eller 45, lås derefter savbordet fast med låsehåndtaget (14). Bær saven med et fast greb med hænderne på hver side af savbordet. Opbevar maskinen i et frost- og fugtfrit rum utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden service og vedligeholdelse. Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker. Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt Daglig vedligeholdelse a. Støvsug maskinen og tør den af med en klud. Vær især opmærksom på at fjerne støv fra: afbryderen og motorens køleåbninger håndtag, greb og låseknapper skinnerne savbordet og under bordforlængeren 36

37 b. Kontroller, at savklingen er skarp, at tænderne er uskadte, og at den er ubeskadiget. c. Kontroller, at sikkerhedsanordningerne er hele og fungerer. d. Tøm støvposen Justering af lasersigte Løsn ligekærvsskruen (33) og korriger forsigtigt lasersigtet (10). Spænd derefter låseskruen fast igen. OBS! Brug ikke stærke opløsningsmidler på plast- eller aluminiumsdele. Fjern eventuel harpiks med sæbevand Vedligeholdelse hvert halve år a. Smør skinnerne med lidt maskinolie. b. Kontroller og juster efter behov. savdybde savhovedets hældning indikationsviserne lasersigte 10.3 Justering af savdybden Kontroller, at savklingen ikke når ned til bunden af savbordet eller saver hele arbejdsemnet af længst inde mod retskinnen. Juster i så fald savdybden Udskiftning af savklinge a. Kontroller, at stikket er fjernet fra stikkontakten. b. Tag arbejdshandsker på. c. Før savhovedet op i opslået stilling. d. Løsn de tre skruer (34), som holder sikkerhedsskærmen (9), og fjern den. Løsn skruen, som låser grebet (27) og skru den opad, hvis arbejdsemnet ikke saves helt over eller nedad, hvis savklingen går for langt ned. e. Tryk på låsepalen (35) og drej savklingen rundt, indtil palen kan trykkes ind, så motorakslen låses. Hold knappen inde og skru savklingebolten med venstregevind ud, med uret Justering af hældning For at resultatet skal blive godt, skal hældningsvinklen være justeret korrekt. Juster vinklen med justeringsskruerne (32) på hver side af geringskonsollen. OBS! Savklingebolten har venstregevind. f. Fjern klingebolten, planskiven og savklingen. g. Kontroller, at den nye savklinge er hel. Sørg for, at pilen på savklingen peger samme vej som pilen på savhuset. 37

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 210 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 210 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri Våt- och torrdammsugare Våt- og tørrstøvsuger Märkä- ja kuivaimuri Våd- og tørstøvsuger WD 1200/30 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT 1,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE 280 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Avgasutsug Eksosavsug. Udstødningsudsugning

Avgasutsug Eksosavsug. Udstødningsudsugning Avgasutsug Eksosavsug Pakokaasujen poistolaite Udstødningsudsugning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE

BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE BGS 150/686 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

VINKELSLIP VINKELSLIPER KULMAHIOMAKONE VINKELSLIBER AG 125P

VINKELSLIP VINKELSLIPER KULMAHIOMAKONE VINKELSLIBER AG 125P VINKELSLIP VINKELSLIPER KULMAHIOMAKONE VINKELSLIBER AG 125P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bänkcirkelsåg Benksirkelsag Penkkipyörösaha Bænkrundsav 315 mm

Bänkcirkelsåg Benksirkelsag Penkkipyörösaha Bænkrundsav 315 mm Bänkcirkelsåg Benksirkelsag Penkkipyörösaha Bænkrundsav 315 mm SE 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2 SE Bänkcirkelsåg 315 mm 2. Introduktion Denna manual ska betraktas som

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 38B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

POLERMASKIN KIILLOTUSKONE POLERMASKINE

POLERMASKIN KIILLOTUSKONE POLERMASKINE POLERMASKIN KIILLOTUSKONE POLERMASKINE PM 240 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN OKSASILPPURI KOMPOSTKVÆRN

KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN OKSASILPPURI KOMPOSTKVÆRN KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN OKSASILPPURI KOMPOSTKVÆRN S 2501 Läs denna manual noggrant före användande av maskinen! Les denne bruksanvisningen grundig før maskinen brukes! Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Vinkelslipmaskin, mini

Vinkelslipmaskin, mini SE Vinkelslipmaskin, mini TEKNISKA SPECIFIKATIONER Varvtal................................ 18000 rpm Anslutningsgänga......................... 1/4 NPT Rekommenderat arbetstryck................... 6 bar

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

PLATTRENSARE HELLERENSER SAUMAHARJA FLISERENSER

PLATTRENSARE HELLERENSER SAUMAHARJA FLISERENSER PLATTRENSARE HELLERENSER SAUMAHARJA FLISERENSER WS 400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Varmluftspistol Kuumailmapistooli Varmluftpistol

Varmluftspistol Kuumailmapistooli Varmluftpistol Varmluftspistol Kuumailmapistooli Varmluftpistol 2,0 kw 1 Art. 17-227 Varmluftspistol 2,0 kw 2. Introduktion Denna manual skall anses som en del av maskinen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om maskinen

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN 100 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM

EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM 17-397 Manual.indd 2011-11-21, 14.38.54 Art. 17-397 EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM Originalmanual 2011 Biltema Nordic Services AB

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

VÅT- OCH TORRSLIPMASKIN VÅT- OG TØRRSLIPER MÄRKÄ- JA KUIVAHIOMAKONE VÅD- OG TØRSLIBEMASKINE

VÅT- OCH TORRSLIPMASKIN VÅT- OG TØRRSLIPER MÄRKÄ- JA KUIVAHIOMAKONE VÅD- OG TØRSLIBEMASKINE VÅT- OCH TORRSLIPMASKIN VÅT- OG TØRRSLIPER MÄRKÄ- JA KUIVAHIOMAKONE VÅD- OG TØRSLIBEMASKINE WD 200/150 SE Läs hela manualen innan användning! NO Les hele bruksanvisningen før bruk! FI Lue koko käyttöohje

Læs mere

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Højtryksrenser HPC 70 2009 Biltema Nordic Services AB Högtryckstvätt HPC 70 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere