Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav"

Transkript

1 Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION OCH MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. ELAVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Varning! Denna text betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. OBS! Denna text betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. 2. TEKNISKA DATA Spänning: V ~50 Hz Max effekt: W Max varvtal: rpm Sågklinga: Ø 250 x 30 x 3,2 mm Lutning av såghuvud: Max geringssågvinkel:... höger/vänster 47 Snabblägen Gering: , 15, 22,5, 30, 45 Max sågkapacitet 90 : x 70 mm Max sågkapacitet 45 : x 49 mm Ljudtryck LWA ISO 3744:. 111 dba Ljudvolym LPA ISO 3744:. 98 dba Vibrationer, ISO8662:.... 4,91 m/s² Laser: Klass 2 Effekt: mw Våglängd: nm Strömkälla: Elnät Kapslingsklass: IP 20 Isoleringsklass: II Mått: x 67 x 52 cm Vikt: kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kap- & geringssåg MS 250 är avsedd för sågning i trä och trämaterial (spånskivor, trälaminat och dylika material) enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 3

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Ta alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då elkabeln är kopplad i eluttaget. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Bakre handtag 2. Strömbrytare laser 3. Säkerhetsspärr för strömbrytare 4. Strömbrytare 5. Såghandtag 6. Frigöringsspak från klingskyddslåsning 7. Kolborst 8. Sågklinga 9. Klingskydd 10. Lampa, laser 11. Anhåll 12. Skruvhål 4 st för montering på sågbord/ arbetsbänk 13. Bordsinlägg 14. Låsratt för geringsinställning 15. Låsspak för snabbinställning av geringslägen 16. Visare och skala för geringsvinkeln 17. Sågbord 18. Bordsbreddning 19. Låsratt för höjdjustering av tving 20. Låsratt för fastspänning av arbetsstycke 21. Skala och visare för lutning av såghuvud 22. Dammpåse 23. Stos för dammsugare och dammpåse 24. Låsratt för fastspänning av tving 28. Låsratt, lutning av såghuvud 35. Låsspärr, motoraxel 5

6 6. INSTALLATION OCH MONTERING Utför nedanstående montering innan användning: 6.1 Montering av bordsbreddningssats (18) a. Luta sågen och för in de båda bordsbreddningarna (18) i hålen på sågens sidor och de som är dolda under sågbordet. b. Lås fast bordsbreddningarna (18) med låsrattarna (25). 6.2 Montering av tving (26) a. För ned tvingens rundstång i avsett hål på höger eller vänster sida av såghuvudet. b. Montera på konsolen och lås fast den med låsratten (24) på lämplig höjd. 6.3 Montering av dammpåse Skruva fast dammpåsen (22) i stosen (23). 6.4 Fastskruvning av sågen Skruva fast maskinen på ett sågbord eller arbetsbänk med 4 st. skruv eller bult (medföljer ej) i skruvhålen (12). Varning! Använd ej sågen om den ej är ordentligt fastskruvad i sågbordet/arbetsbänken. 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Särskilda risker med användning av en kap- och geringssåg a. Risk för skärskada Låt aldrig någon hand eller kroppsdel vara närmare än 10 cm från en roterande sågklinga. Avlägsna aldrig sågrester då sågklingan roterar. Spänn fast små arbetsstycken med tvingen. Använd alltid handskar vid byte och montering av sågklinga. Förvara sågklingor så att barn och obehöriga ej kan komma år dem. 6

7 Maskinen skall vara transportsäkrad då den lyfts och förflyttas. Avlägsna alltid nätkontakten från eluttaget vid service, reparation och justering av sågen. b. Risk för backslag Kapa inte aluminium eller andra material än trä. Spänn fast små arbetsstycken. Såga aldrig i mer än ett arbetsstycke åt gången. Kapa ej runda arbetstycken utan ett stöd som gör så att de ej snurrar. c. Risk för klämskada Arbetsstycket skall ligga dikt an mot anhållet (11). Spänn fast arbetsstycket med tvingen (26). d. Risk för indragning Var noga med att inget hår eller några kläder kan fastna i den roterande sågklingan. Använd hårnät och bär inte slips eller löst sittande kläder. e. Risk på grund av sågspån Vissa träslag, exempelvis ek och ask är cancerframkallande. Anslut en lämplig dammsugare eller dammpåsen (22) till stosen (23). Använd andningsskydd om dammsugare inte är inkopplad. Blås aldrig med tryckluft då maskinen rengörs, använd istället dammsugare. Använd enbart sågen i välventilerade utrymmen. f. Risk för ögonskada Använd alltid ögonskydd, eftersom träflisor kan flyga iväg från arbetstycket. Såga aldrig i arbetstycken som innehåller främmande föremål såsom spik, kablar med mera. Titta inte in i laserstrålen. g. Risk för hörselskada Använd hörselskydd. h. Risk för elstöt Utsätt aldrig sågen för regn eller fukt. Använd inte maskinen i våtutrymmen. Maskinen får inte vara ansluten till elnätet vid reparation eller service. 7.2 Varningssymboler på maskinen Varning! Var medveten om de risker som finns vid arbete med en kap- & geringssåg. Läs manualen och använd personlig skyddsutrustning såsom ögon- andnings- och hörselskydd. Förbjudet att ha handen eller någon kroppsdel närmare än 10 centimeter från den roterande sågklingan. Maskinen är dubbelisolerad och behöver inte jordas. Reparation av elektriska delar får endast utföras av elektriker. Titta ej direkt in i laserstrålen. Maskinen är utrustad med laser. Denna typ av laseranordning innebär vanligtvis inte någon risk för ögonskador, men om du tittar direkt in i laserstrålen kan detta förorsaka temporär blindhet. 7.3 Säkerhetsanordningar Kontrollera alltid innan start att följande säkerhetsanordningar är monterade och att de fungerar. a. Klingskydd (9) Det nedre, rörliga klingskyddet är av plast och ger skydd på båda sidor av sågklingan. Klingskyddet skjuts automatiskt upp över det övre, fasta klingskyddet när frigöringsspaken (6) trycks ned varvid låsningen vid pilen släpper och såghuvudet kan föras ned mot arbetsstycket. Så snart såghuvudet lyfts upp igen återgår klingskyddet automatiskt till sitt ursprungliga läge. Om det rörliga klingskyddet inte fungerar så får sågen absolut inte användas. 7

8 b. Strömbrytaren (4) och säkerhetsspärren (3) b. Lutning av såghuvudet Start av maskinen: Tryck in säkerhetsspärren (3) snett åt vänster och tryck in strömbrytaren (4). Stopp av maskin: Släpp strömbrytaren (4). c. Dammpåse (22) Sågen får ej användas utan att en dammpåse (22) eller en dammsugare är ansluten till stosen (23). 8. HANDHAVANDE 8.1 Funktioner a. Inställning av sågbordets geringsvinkel Kontrollera att tvingen (26) inte är monterad till vänster om såghuvudet. Flytta tvingen i så fall till höger om såghuvudet. Lossa ratten (28) och fäll ned såghuvudet i önskad lutning, drag åt ratten igen. 8.2 Förberedelser inför användning a. Kontrollera att elkabeln är hel och ej ansluten till eluttaget. b. Kontrollera att sågen är ordentligt monterad på sågbordet/arbetsbänken. c. Säkerställ att alla skyddsanordningar på maskinen är korrekt monterade och att de fungerar. d. Kontrollera att sågklingan är hel, ordentligt fastsatt och kan snurra fritt. e. Kontrollera att övriga delar på sågen är hela. f. Kontrollera att maskinskyltens data stämmer överens med eluttagets. g. Tryck ned såghuvudet lite och lossa sprinten (30) och fäll upp såghuvudet. Lossa ratten (14) och tryck därefter upp låsspaken (15). Ställ in sågbordet i önskad vinkel. Drag åt ratten (15). OBS! Om ratten (15) ej är åtdragen vid sågning så minskar snittets noggrannhet. h. Ställ in önskad lutningsvinkel. i. Ställ in önskad geringsvinkel. j. Om arbetsstycket är smalt, för in såghuvudet längst in på gejdrarna och lås fast det med ratten (31). Om arbetsstycket är brett så att arbetsstycket skall kapas genom dragsågning, så var noga med att ratt (31) ej är åtdragen, utan såghuvudet skall lätt kunna dras fram och tillbaka på gejdrarna. 8

9 9. TRANSPORT OCH FÖRVARING Vid transport och förvaring gäller följande: Sågen ska vara rengjord. Såghuvudet ska vara låst fast i nedfällt läge med sprinten (30). 8.3 Sågning a. Anslut stickkontakten till eluttaget. b. Tänd lasern med strömbytaren (2) och måtta in arbetsstycket. c. Spänn fast arbetsstycket med tvingen. OBS! Böjda arbetsstycken skall spännas fast med den konvexa sidan ligger an mot anhållet (11). d. Greppa tag i maskinhuvudets handtag (5) med höger hand och starta motorn med strömbrytaren (4). e. Tryck ned klingskyddets låsspak (6) och sänk försiktigt ned såghuvudet och såga genom arbetsstycket. OBS! Vid dragsågning förs såghuvudet först ut, sen ned och därefter inåt mot arbetsstycket och anhållet (11). f. Då kapningen är utförd, släpp strömbrytaren (4).avvakta tills sågklingan slutat snurra innan såghuvudet tas upp. Varning! Forcera inte arbetet genom att såga snabbare än vad sågklingan hinner avverka. Långa arbetsstycken skall ha stöd så att de ej faller till marken efter utförd sågning. Runda arbetstycken får bara kapas med stödanhåll som förhindrar att arbetstycket börjar snurra då det vidrör sågklingan. Små arbetsstycken skall vara fastspända och ett extra anhåll användas som förhindrar att sågbiten eller arbetsstycket slungas ut genom den V-formade öppningen i anhållet (11) bakom sågklingan. 8.4 Efter utfört arbete a. Dra ut stickkontakten från eluttaget. b. Töm dammpåsen. c. Rengör sågen med en dammsugare och torka av den med en torr trasa. Såghuvudet ska vara låst i vinkelrätt läge med låsratten (31). Lossa ratten (14), tryck upp låsspaken (15) och gera sågbordet till ett snabbläge 0, 15, 22,5, 30 eller 45, lås därefter fast sågbordet med ratten (14). Bär sågen med ett stadigt grepp med händerna på varsin sida av sågbordet. Förvara maskinen i ett frost- och fuktfritt utrymme oåtkomligt för barn och obehöriga. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Koppla alltid ur stickkontakten från eluttaget för service och underhåll. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad servicetekniker. Maskinen får inte utsättas för regn eller fukt Dagligt underhåll a. Dammsug maskinen och torka av den med en trasa. Var särskilt noga med att avlägsna damm från: strömbrytaren och motorns kylöppningar handtag, rattar och låsspakar gejdrarna sågbordet och under bordsinlägget 9

10 b. Kontrollera sågklingan så att den är vass, att inga skär är skadade och att den är oskadad. c. Kontrollera att säkerhetsdetaljerna är hela och fungerar. d. Töm dammpåsen Justering av lasersikte Lossa spårskruv 33 och korrigera försiktigt lasersiktet (10). Spänn därefter låsskruven igen. OBS! Använd inga starka lösningsmedel på plast- eller aluminiumdelar. Avlägsna eventuell kåda med tvålvatten Underhåll varje halvår a. Smörj gejdrarna med lite maskinolja. b. Kontrollera och justera vid behov: sågdjup lutning av såghuvud skalornas visare lasersiktet 10.3 Justering av sågdjup Kontrollera att sågklingan inte når till botten av sågbordet eller sågar av hela arbetsstycket längst in mot anhållet. Justera i så fall sågdjupet Byte av sågklinga a. Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. b. Ta på arbetshandskar. c. För upp såghuvudet i uppfällt läge. d. Lossa de tre skruvarna (34) som fäster klingskyddet (9) och avlägsna det. Lossa skruven som låser ratten (27) och skruva den uppåt om arbetsstycket ej kapas helt eller nedåt om sågklingan går för långt ned. e. Tryck på låsknappen (35) och snurra sågklingan tills låsknappen kan tryckas in så att motoraxeln låses. Håll knappen intryckt och skruva loss den vänstergängade klingbulten medurs Justering av lutningsstopp. För att sågresultatet skall bli bra så skall lutningsvinkeln vara korrekt justerad. Justera vinklarna med justerskruvarna (32) på vardera sidan av geringskonsolen. OBS! Klingbulten är vänstergängad. f. Avlägsna klingbulten, klingbrickan och sågklingan. g. Kontrollera att den nya sågklingan är hel. Var noga med att pilen på sågklingan pekar åt samma håll som pilen på såghuset. 10

11 Det blir brännmärken på arbetsstycket. Sågklingan är slö, byt sågklinga. Felaktig sågteknik, såga aldrig fortare än vad sågklingan hinner avverka. Skruva fast sågklingan. Var noga med att klingflänsens utfasning kommer rätt i klingans centrumhål. Kontrollera att den är ordentligt fastsatt. OBS! Dra inte åt klingbulten så hårt att den går sönder. h. Skruva fast klingskyddet Byte och kontroll av kolborst Skruva loss kolborstens lock (7) på vardera sidan av motorn. Kontrollera kolborsten och byt ut båda vid behov. Arbetsstycket flisas mycket vid avverkning: Fel typ av sågklinga, använd en mer fintandad sågklinga. Felaktig sågteknik, såga aldrig fortare än vad sågklingan hinner avverka. 11. Elavfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC) Felsökning Motorn går inte. Kontrollera att stickkontakten är ansluten i eluttaget. Kontrollera att det finns ström i eluttaget. Kontrollera att elkabeln och eventuell förlängningskabel är hela. Kontrollera att kolborsten är hela. Sågen vibrerar kraftigt. Kontrollera att sågklingan inte är skev. Kontrollera att sågklingan är korrekt monterad. Sågklingan snurrar länge efter det att motorn stängts av. Kontrollera att sågklingan är korrekt monterad. Sågklingan avverkar för lite. Sågklingan är slö, byt sågklinga. Sågklingan är fintandad, byt till en grovtandad sågklinga. Sågklingan är felmonterad, kontrollera rotationsriktningen. 11

12 Kapp- og gjæringssag MS 250 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON OG MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Advarsel! Denne teksten betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. OBS! Denne teksten betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og reguleringsanordninger. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Spenning: V ~ 50 Hz Maks. effekt: W Maks. turtall: rpm Sagblad: Ø 250 x 30 x 3,2 mm Skråstilling av saghode: Maks. gjæringsvinkel:.... Høyre/venstre 47 Hurtigposisjon gjæring:.. 0, 15, 22,5, 30, 45 Maks. sagekapasitet 90 :. 350 x 70 mm Maks. sagekapasitet 45 :. 240 x 49 mm Lydtrykk LWA, ISO 3744:. 111 db(a) Lydvolum LPA, ISO 3744:. 98 db(a) Vibrasjoner, ISO8662:.... 4,91m/s² Laser: Klasse 2 Effekt: mw Bølgelengde: nm Strømkilde: Strømnett Beskyttelsesgrad: IP20 Isolasjonsklasse: II Mål: x 67 x 52 cm Vekt: kg 3. BRUKSOMRÅDE Kapp- og gjæringssag MS 250 er beregnet for saging i tre og trematerialer (sponplater, trelaminat og lignende materialer) i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 12

13 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive og brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når støpselet er koblet til stikkontakten. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av autorisert elektriker. 13

14 5. OVERSIKTSBILDE 1. Bakre håndtak 2. Strømbryter laser 3. Sikkerhetssperre for strømbryter 4. Strømbryter 5. Saghåndtak 6. Frigjøringsspak for låsing av bladbeskyttelse 7. Kullbørste 8. Sagblad 9. Bladbeskyttelse 10. Lampe, laser 11. Anlegg 12. Skruehull, 4 stk. for montering på sagbord/ arbeidsbenk 13. Bordinnlegg 14. Låseratt for gjæringsinnstilling 15. Låsespak for hurtiginnstilling av gjæringsposisjoner 16. Viser og skala for gjæringsvinkel 17. Sagbord 18. Bordutvidelse 19. Låseratt for høydejustering av tvinge 20. Låseratt for fastspenning av arbeidsstykke 21. Skala og viser for skråstilling av saghode 22. Støvpose 23. Stuss for støvsuger og støvpose 24. Låseratt for fastspenning av tvinge 28. Låseratt, skråstilling av saghode 35. Låsesperre, motoraksel 14

15 6. INSTALLASJON OG MONTERING Utfør følgende montering før bruk: 6.1 Montere bordutvidelsessett (18) a. Skråstill sagen, og før de to bordutvidelsene (18) inn i hullene på sagens sider og de som er skjult under sagbordet. b. Lås fast bordutvidelsene (18) med låserattene (25). 6.2 Montere tvinge (26) a. Før tvingens rundstang ned i hullet for denne på høyre eller venstre side av saghodet. b. Monter braketten, og lås den fast med låserattet (24) i egnet høyde. 6.3 Montere støvpose Skru støvposen (22) fast i stussen (23). 6.4 Skru fast sag Skru maskinen fast på et sagbord eller en arbeidsbenk med 4 stk. skruer eller bolter (medfølger ikke) i skruehullene (12). Advarsel! Bruk ikke sagen om den ikke er ordentlig fastskrudd i sagbordet/arbeidsbenken. 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Spesielle risikoer ved bruk av kapp- og gjæringssag a. Risiko for kuttskade La aldri en hånd eller kroppsdel være nærmere et roterende sagblad enn 10 cm. Fjern aldri sagrester når sagbladet roterer. Spenn fast små arbeidsstykker med tvingen. Bruk alltid hansker ved skifte og montering av sagblad. Oppbevar sagbladet slik at barn og andre uvedkommende ikke kan få tak i dem. Maskinen skal være transportsikret når den løftes og flyttes. 15

16 Trakk alltid støpselet ut av stikkontakten ved service, reparasjon og justering av sagen. b. Risiko for tilbakeslag Kapp ikke aluminium eller andre materialer enn tre. Spenn fast små arbeidsstykker. Sag aldri i mer enn ett arbeidsstykke om gangen. Kapp ikke runde arbeidstykker uten en støtte som gjør at de ikke roterer. c. Risiko for klemskade Arbeidsstykket skal ligge tett an mot anlegget (11). Spenn fast arbeidsstykket med tvingen (26). d. Risiko for fastsetting Vær nøye med at hår eller klær ikke skal kunne sette seg fast i det roterende sagbladet. Bruk hårnett, og gå ikke med slips eller løstsittende klær. e. Risiko på grunn av sagspon Noen treslag, eksempelvis eik og ask, er kreftfremkallende. Koble en egnet støvsuger eller støvposen (22) til stussen (23). Bruk åndedrettsvern dersom støvsuger ikke er tilkoblet. Blås aldri med trykkluft når maskinen rengjøres, bruk i stedet støvsuger. Bruk sagen kun i godt ventilerte rom. 7.2 Advarselsymboler på maskinen Advarsel! Vær klar over risikoene som oppstår ved arbeid med en kapp- og gjæringssag. Les bruksanvisningen, og bruk personlig verneutstyr som øye-, åndedrettsog hørselvern. Hånden eller en kroppsdel må ikke komme nærmere det roterende sagbladet enn 10 centimeter. Maskinen er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av elektriker. Titt ikke rett inn i laserstrålen. Maskinen er utstyrt med laser. Denne typen laseranordning innebærer vanligvis ingen risiko for øyeskader, men dersom du titter rett inn i laserstrålen, kan dette forårsake midlertidig blindhet. 7.3 Sikkerhetsanordninger Kontroller alltid før start at følgende sikkerhetsanordninger er montert, og at de fungerer. a. Bladbeskyttelse (9) f. Risiko for øyeskade Bruk alltid øyevern, fordi trefliser kan fly av gårde fra arbeidstykket. Sag aldri i arbeidstykker som inneholder fremmedlegemer så som spiker, kabler m.m. Titt ikke inn i laserstrålen. g. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. h. Risiko for elektrisk støt Utsett aldri sagen for regn eller fukt. Bruk ikke maskinen i våtrom. Maskinen må ikke være koblet til strømnettet ved reparasjon eller service. 16 Den nedre, bevegelige bladbeskyttelsen er av plast og gir beskyttelse på begge sider av sagbladet. Bladbeskyttelsen skyves automatisk opp over den øvre, faste bladbeskyttelsen når frigjøringsspaken (6) trykkes ned, slik at låsingen ved pilen slipper, og saghodet kan føres ned mot arbeidsstykket. Så snart saghodet løftes opp igjen, går bladbeskyttelsen automatisk tilbake til sin opprinnelige posisjon. Dersom den bevegelige bladbeskyttelsen ikke virker, må sagen under ingen omstendigheter brukes.

17 b. Strømbryter (4) og sikkerhetssperre (3) b. Skråstille saghode Starte maskinen: Trykk inn sikkerhetssperren (3) skrått til venstre, og trykk inn strømbryteren (4). Stoppe maskin: Slipp strømbryteren (4). c. Støvpose (22) Sagen må ikke brukes uten at en støvpose (22) eller en støvsuger er koblet til stussen (23). 8. HÅNDTERING 8.1 Funksjoner a. Stille inn sagbordets gjæringsvinkel Kontroller at tvingen (26) ikke er montert til venstre for saghodet. Flytt tvingen i så fall til høyre for saghodet. Løsne rattet (28), fell saghodet ned i ønsket vinkel, og stram rattet igjen. 8.2 Forberedelser før bruk a. Kontroller at kabelen er hel og ikke koblet til strømuttaket. b. Kontroller at sagen er ordentlig montert på sagbordet/arbeidsbenken. c. Forsikre deg om at alle beskyttelsesanordninger på maskinen er korrekt montert, og at de fungerer. d. Kontroller at sagbladet er helt, ordentlig festet og kan rotere fritt. e. Kontroller at øvrige deler på sagen er hele. f. Kontroller at maskinskiltets data er i samsvar med strømuttakets. g. Trykk saghodet litt ned, løsne splinten (30), og fell opp saghodet. Løsne rattet (14), og trykk deretter opp låsespaken (15). Still inn sagbordet i ønsket vinkel. Stram rattet (15). OBS! Dersom rattet (15) ikke er strammet ved saging, reduseres snittets nøyaktighet. h. Still inn ønsket skråstillingsvinkel. i. Still inn ønsket gjæringsvinkel. j. Om arbeidsstykket er smalt, før saghodet inn lengst inne på styreskinnene, og lås det fast med rattet (31). Om arbeidsstykket er bredt slik at arbeidsstykket skal kappes ved trekksaging, vær nøye med at rattet (31) ikke er strammet, og at saghodet lett kan dras fram og tilbake på styreskinnene. 17

18 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING Ved transport og oppbevaring gjelder følgende: Sagen skal være rengjort. Saghodet skal være låst fast i nedfelt posisjon med splinten (30). 8.3 Saging a. Sett støpselet i stikkontakten. b. Slå på laseren med strømbryteren (2) og rett inn arbeidsstykket. c. Spenn fast arbeidsstykket med tvingen. OBS! Bøyde arbeidsstykker skal spennes fast slik at den konvekse siden ligger an mot anlegget (11). d. Grip fatt i maskinhodets håndtak (5) med høyre hånd, og start motoren med strømbryteren (4). e. Trykk ned bladbeskyttelsens låsespak (6), senk forsiktig saghodet ned, og sag gjennom arbeidsstykket. OBS! Ved trekksaging føres saghodet først ut, så ned og deretter innover mot arbeidsstykke og anlegg (11). f. Når kappingen er utført, slipp strømbryteren (4). Vent til sagbladet har sluttet å rotere før saghodet tas opp. Advarsel! Forser ikke arbeidet ved å sage raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. Lange arbeidsstykker skal ha støtte, slik at de ikke faller i bakken etter utført saging. Runde arbeidstykker må kun kappes med støtteanlegg som hindrer at arbeidstykket begynner å rotere når det berører sagbladet. Små arbeidsstykker skal være fastspent, og et ekstra anlegg skal brukes for å hindre at sagbiten eller arbeidsstykket slynges ut gjennom den V-formede åpningen i anlegget (11) bak sagbladet. 8.4 Etter utført arbeid a. Trekk støpselet ut av stikkontakten. b. Tøm støvposen. c. Rengjør sagen med en støvsuger, og tørk av den med en tørr klut. Saghodet skal være låst i vinkelrett posisjon med låserattet (31). Løsne rattet (14), trykk opp låsespaken (15) og still sagbordet inn i en hurtigposisjon 0, 15, 22,5, 30 eller 45. Lås deretter fast sagbordet med rattet (14). Bær sagen med et stødig grep med hendene på hver side av sagbordet. Oppbevar maskinen i et frost- og fuktfritt rom utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før service og vedlikehold. Om kabelen er skadet, må den skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker. Maskinen må ikke utsettes for regn eller fukt Daglig vedlikehold a. Støvsug maskinen og tørk av den med en klut. Vær spesielt nøye med å fjerne støv fra: strømbryteren og motorens kjøleåpninger håndtak, ratt og låsespaker styreskinnene sagbordet og under bordinnlegget 18

19 b. Kontroller at sagbladet er skarpt, at ingen skjær er skadet, og at den er uten skade ellers. c. Kontroller at sikkerhetsdetaljene er hele og fungerer. d. Tøm støvposen Justering av lasersikte Løsne rettsporskrue 33, og korriger forsiktig lasersiktet (10). Stram deretter låseskruen igjen. OBS! Bruk ingen sterke løsemidler på plast- eller aluminiumsdeler. Fjern eventuell kvae med såpevann Vedlikehold hvert halvår a. Smør styreskinnene med litt maskinolje. b. Kontroller og juster ved behov: sagedybde skråstilling av saghode skalaenes visere lasersikte 10.3 Justering av sagedybde Kontroller at sagbladet ikke når til bunnen av sagbordet eller sager av hele arbeidsstykket lengst inn mot anlegget. Juster i så fall sagedybden Skifte av sagblad a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkkontakten. b. Ta på arbeidshansker. c. Før saghodet opp i oppfelt posisjon. d. Løsne de tre skruene (34) som fester bladbeskyttelsen (9), og fjern denne. Løsne skruen som låser rattet (27), og skru den oppover dersom arbeidsstykket ikke kappes helt, eller nedover dersom sagbladet går for langt ned. e. Trykk på låseknappen (35), og roter sagbladet til låseknappen kan trykkes inn slik at motorakselen låses. Hold knappen inntrykt, og skru løs den venstregjengede bladbolten med klokka Justering av skråstillingsstopp For at sageresultatet skal bli bra, må skråstillingsvinkelen være korrekt justert. Juster vinklene med justeringsskruene (32) på hver side av gjæringsbraketten. OBS! Bladbolten er venstregjenget. f. Fjern bladbolt, bladskive og sagblad. g. Kontroller at det nye sagbladet er helt. Vær nøye med at pilen på sagbladet peker i samme retning som pilen på saghuset. 19

20 Arbeidsstykket flises mye opp ved avvirking: Feil type sagblad, bruk et mer fintannet sagblad. Feil sageteknikk, sag aldri raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. Skru fast sagbladet. Vær nøye med at bladflensens utfasing kommer rett i bladets senterhull. Kontroller at det er ordentlig festet. OBS! Stram ikke bladbolten så hardt at den går i stykker. h. Skru fast bladbeskyttelsen Skifte og kontroll av kullbørste Skru løs kullbørstens lokk (7) på hver siden av motoren. Kontroller kullbørstene, og skift ut begge ved behov. 11. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted (i samsvar med direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF) Feilsøking Motoren går ikke. Kontroller at støpselet er koblet til stikkkontakten. Kontroller at det er strøm i stikkontakten. Kontroller at kabel og eventuell skjøtekabel er hele. Kontroller at kullbørstene er hele. Sagen vibrerer kraftig. Kontroller at sagbladet ikke er skjevt. Kontroller at sagbladet er korrekt montert. Sagbladet roterer lenge etter at motoren er slått av. Kontroller at sagbladet er korrekt montert. Sagbladet avvirker for lite. Sagbladet er sløvt, skift sagblad. Sagbladet er fintannet, skift til et grovtannet sagblad. Sagbladet er feil montert, kontroller rotasjonsretningen. Det blir svimerker på arbeidsstykket. Sagbladet er sløvt, skift sagblad. Feil sageteknikk, sag aldri raskere enn det sagbladet rekker å avvirke. 20

21 Katkaisu- ja jiirisaha MS 250 SISÄLTÖ 1. JOHDCANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ASENTAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Varoitus! Tämä teksti merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. HUOMIO! Tämä teksti merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite: V ~ 50 Hz Suurin teho: W Suurin kierrosluku: kierr./min. Terä: Ø 250 x 30 x 3,2 Sahauspään kallistus: Suurin jiirisahauskulma:.. 47 oikealle tai vasemmalle Jiirisahauksen pikatilat:.. 0, 15, 22,5, 30, 45 Suurin sahauskapasiteetti 90 : x 70 mm Suurin sahauskapasiteetti 45 : x 49 mm Äänenpaine LWA ISO 3744: db(a) Äänenvoimakkuus LPA ISO 3744: db(a) Tärinä, ISO8662: ,91 m/s² Laser: Luokka 2 Teho: mw Aallonpituus: nm Virtalähde: Verkkovirta Kotelointiluokka: IP 20 Eristysluokka: II Mitat: x 67 x 52 cm Paino: kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Katkaisu- ja jiirisaha MS 250 on tarkoitettu puun ja puisten materiaalien sahaamiseen (lastulevy, puulaminaatti ja vastaavat materiaalit) tätä käyttöohjetta noudattaen. Muunlainen käyttö on kielletty. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 21

22 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun sähköpistoke on yhdistetty pistorasiaan. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Vedä koko jatkojohto ulos johtokelasta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 22

23 5. YLEISKUVA 1. Takakädensija 2. Laserin virtakatkaisin 3. Virtakytkimen turvaeste 4. Virtakatkaisin 5. Sahauskädensija 6. Terän lukituksen vapautusvipu 7. Hiiliharjat 8. Terä 9. Terän suojus 10. Laser 11. Vaste ruuvinreikää sahauspöytään tai työpenkkiin kiinnittämiseksi 13. Pöytä 14. Jiirisahausasetuksen lukituspyörä 15. Jiirisahaustilojen pika-asetuksen lukitusvipu 16. Jiirisahauskulman osoitin ja asteikko 17. Sahauspöytä 18. Jatkopöytä 19. Puristimen korkeussäädön lukituspyörä 20. Työstettävän kappaleen kiinnittämisen lukituspyörä 21. Sahauspään kallistuksen asteikko ja osoitin 22. Pölypussi 23. Liitäntä pölynimurille ja pölypussille 24. Puristimen kiinnityksen lukituspyörä 28. Sahauspään kallistuksen lukituspyörä 35. Moottorin akselin lukitussalpa 23

24 6. ASENTAMINEN Saha on asennettava seuraavasti ennen käyttämistä. 6.1 Jatkopöydän asentaminen (18) a. Kallista sahaa ja vie molemmat jatkopöydän osat (18) sahan sivuilla näkyviin sekä sahauspöydän alla oleviin aukkoihin. b. Kiinnitä jatkopöydän osat (18) lukituspyörillä (25). 6.2 Puristimen asentaminen (26) a. Työnnä puristimen pyörötanko sille tarkoitettuun aukkoon sahauspään oikealla tai vasemmalla puolella. b. Asenna konsoli ja kiinnitä se lukituspyörällä (24) oikealle korkeudelle. 6.3 Pölypussin asentaminen Kiinnitä pölypussi (22) liitäntään (23) ja ruuvaa se kiinni. 6.4 Sahan kiinnittäminen ruuvaamalla Ruuvaa kone kiinni sahauspöytään tai työpenkkiin käyttämällä neljää ruuvia tai pulttia (hankittava erikseen) ja ruuvinreikiä. Varoitus! Älä käytä sahaa, jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla sahauspöytään tai työpenkkiin. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Erityiset vaarat käytettäessä katkaisu- ja jiirisahaa a. Leikkautumisvaara Pidä kädet ja muut kehonosat vähintään 10 cm:n päässä pyörivästä sahanterästä. Älä koskaan poista sahanpuruja, kun sahanterä pyörii. Kiinnitä pienet työstettävät kappaleet puristimen avulla. Käytä aina suojakäsineitä sahanterää vaihtaessasi ja kiinnittäessäsi. Säilytä sahanterät poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Laite on varmistettava kuljetusta varten, kun sitä nostetaan tai siirretään. 24

25 Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen sahan huoltamista, korjaamista ja säätämistä. b. Takaiskun vaara Älä katkaise alumiinia tai muuta materiaalia kuin puuta. Kiinnitä pienet työstettävät kappaleet. Sahaa vain yhtä työstettävää kappaletta kerrallaan. Älä katkaise pyöreitä työstettäviä kappaleita tukematta niitä siten, että ne eivät pääse pyörimään. c. Puristumisvaara Työstettävän kappaleen on oltava suoraan vastetta (11) vasten. Kiinnitä työstettävät kappaleet puristimen (26) avulla. d. Sisään vetämisen vaara Varo, etteivät hiukset tai vaatteet tartu pyörivään sahanterään. Käytä hiusverkkoa. Älä käytä solmiota tai löysiä vaatteita. e. Sahanpurun aiheuttamat vaarat Tiettyjen puulajien sahanpuru, kuten tammen ja saarnen, voi aiheuttaa syöpää. Yhdistä laite pölynimuriin tai kiinnitä pölypussi (22) liitäntään (23). Jos laitetta ei ole yhdistetty pölynimuriin, käytä hengityssuojainta. Älä puhalla laitetta puhtaaksi paineilmalla vaan käytä pölynimuria. Käytä sahaa vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. f. Silmävamman vaara Käytä aina suojalaseja, sillä työstettävästä kappaleesta voi lentää puulastuja. Älä koskaan sahaa esimerkiksi naulojen tai johtojen kaltaisia vieraita esineitä sisältäviä työstettäviä kappaleita. Älä katso suoraan lasersäteeseen. g. Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. h. Sähköiskun vaara Älä koskaan altista sahaa sateelle tai kosteudelle. Älä käytä laitetta märissä tiloissa. Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun laitetta korjataan tai huolletaan. 7.2 Laitteen varoitussymbolit Varoitus! Ota huomioon katkaisu- ja jiirisahaa käytettäessä aiheutuvat vaarat. Lue käyttöohje. Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulonsuojaimia. On kiellettyä viedä kättä tai muuta kehonosaa 10 cm:n lähemmäs pyörivää sahanterää. Tämä laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköiset osat. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Laitteessa on laserlaite. Se ei yleensä aiheuta silmävaurion vaaraan, mutta suoraan lasersäteeseen katsominen voi aiheuttaa ohimenevän sokeutumisen. 7.3 Turvalaitteet Tarkista aina ennen käynnistämistä, että turvalaitteet on asennettu ja että ne toimivat. a. Terän suojus (9) Alempi siirrettävä muovinen terän suojus suojaa molemmilta puolilta. Terän suojus siirtyy automaattisesti ylöspäin ylemmän kiinteän terän suojuksen päälle, kun vapautusvipua (6) painetaan alas. Tällöin lukitus vapautuu ja sahauspää voidaan painaa alaspäin työstettävään kappaleeseen. Kun sahauspää nostetaan jälleen ylös, terän suojus palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa. Jos terän liikkuva suojus ei toimi, sahaa ei saa käyttää. 25

26 b. Virtakatkaisin (4) ja turvaeste (3) b. Sahauspään kallistus Laitteen käynnistäminen Paina turvakatkaisinta (3) vasemmalle ja paina virtakatkaisinta (4). Laitteen pysäyttäminen Vapauta virtakatkaisin (4). c. Pölypussi (22) Sahaa ei saa käyttää, jos pölypussia (22) tai pölynimuria ei ole yhdistetty liitäntään (23). 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Toiminnot a. Sahauspöydän jiirisahauskulman säätäminen Tarkista, että puristinta (26) ei ole asennettu sahauspään vasemmalle puolelle. Jos se on asennettu, siirrä puristin sahauspään oikealle puolelle. Irrota lukituspyörä (28) ja käännä sahauspää haluamaasi asentoon. Kiristä lukituspyörä. 8.2 Valmistelut ennen käyttämistä a. Tarkista, että sähköjohto on ehjä ja että pistoketta ei ole yhdistetty pistorasiaan. b. Tarkista, että saha on kiinnitetty sahauspöytään tai työpenkkiin kunnolla. c. Varmista, että kaikki turvalaitteet on asennettu laitteeseen oikein ja että ne toimivat. d. Tarkista, että sahanterä on ehjä, kunnolla kiinnitetty ja voi pyöriä vapaasti. e. Tarkista, että sahan muut osat ovat ehjiä. f. Tarkista, että sähköpistorasiasta syötettävä virta vastaa laitteen tyyppikilven merkintöjä. g. Paina sahauspäätä hieman, irrota sokka (30) ja taita sahauspää alas. Irrota lukituspyörä (14) ja paina lukitussalpaa (15) ylöspäin. Säädä sahauspöytä haluamaasi kulmaan. Kiristä lukituspyörä (15). HUOMIO! Jos lukituspyörää (15) ei kiristetä sahattaessa, sahaustarkkuus heikkenee. h. Aseta haluamasi kallistuskulma. i. Aseta haluamasi jiirisahauskulma. j. Jos työstettävä kappale on pieni, siirrä sahauspäätä liukukenkiä pitkin ja lukitse lukituspyörän (31) avulla. k. Jos työstettävä kappale on niin leveä, että se on katkaistava vetosahaamalla, tarkista, ettei lukituspyörää (31) ole kiristetty, sillä sahauspäätä on voitava vetää helposti edestakaisin liukukengillä. 26

27 9. KULJETUS JA SÄILYTYS Kuljetettaessa ja säilytettäessä on toimittava seuraavasti: Sahan on oltava puhdas. Sahauspää on lukittava ala-asentoon sokan (30) avulla. 8.3 Sahaaminen a. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. b. Sytytä laser virtakatkaisimen (2) avulla ja aseta työstettävä kappale paikalleen. c. Kiinnitä työstettävä kappale puristimen avulla. HUOMIO! Kaareva työstettävä kappale on kiinnitettävä siten, että kupera puoli tulee vastetta (11) vasten. d. Tartu laitteen pää kädensijaan (5) oikealla kädellä ja käynnistä moottori virtakatkaisimen (4) avulla. e. Paina terän suojuksen lukitussalpaa (6), paina sahauspäätä varovasti alaspäin ja sahaa työstettävän kappaleen läpi. HUOMIO! Vetosahattaessa sahauspää viedään ensin ulos, sitten alas ja lopuksi työstettävää kappaletta ja vastetta (11) vasten. f. Kun katkaiseminen on valmis, vapauta virtakatkaisin (4) ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt kokonaan. Nosta sahauspää ylös vasta tämän jälkeen. Varoitus! Älä pakota sahaamalla nopeammin kuin saha ehtii sahata. Pitkät työstettävät kappaleet on tuettava, jotta ne eivät putoa lattialle sahaamisen jälkeen. Pyöreää työstettävää kappaletta katkaistaessa ne on tuettava, jotta se ei ala pyöriä, kun sahanterä koskettaa sitä. Pienet työstettävät kappaleet on kiinnitettävä. Lisäksi on käytettävä ylimääräistä vastetta, joka estää sahanterää tai työstettävää kappaletta joutumasta V-muotoiseen aukkoon, joka on vasteessa (11) sahanterän takana. Sahauspää on lukittava kohtisuoraan asentoon lukituspyörän (31) avulla. Löysennä lukituspyörä (14), paina lukitusvipua (15) ylöspäin ja säädä sahauspöytä pikajiirisahaustilaan 0, 15, 22,5, 30 tai 45. Lukitse sahauspöytä tämän jälkeen lukituspyörän (14) avulla. Kanna sahaa tukevalla otteella sahauspöydän molemmin puolin. Säilytä laitetta kuivassa paikassa suojassa pakkaselta poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen huoltoa ja kunnossapitoa. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Laitetta ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle. 8.4 Kun työ on valmistunut a. Irrota pistoke pistorasiasta. b. Tyhjennä pölypussi. c. Puhdista saha pölynimurilla ja pyyhi se kuivalla kankaalla Päivittäinen kunnossapito a. Imuroi laite ja pyyhi se kankaalla. Poista pöly huolellisesti virtakatkaisimesta ja moottorin jäähdytysaukoista kädensijoista, lukituspyöristä ja lukitusvivuista 27

28 liukukiskoista sahauspöydästä ja sen alta b. Tarkista, että terä on terävä, että hampaat ovat ehjät ja että terä on ehjä. c. Tarkista, että turvalaitteet toimivat ja ovat ehjiä. d. Tyhjennä pölypussi Lasersäteen säätäminen Löysennä ruuvi 33 ja säädä laserlaitetta (10) varovaisesti. Kiristä lukitusruuvi lopuksi. HUOMIO! Älä käytä muovi- tai alumiiniosia vahingoittavia voimakkaita liuottimia. Poista mahdollinen pihka pesuaineen ja veden seoksella Kunnossapito puolen vuoden välein a. Voitele liukukiskot koneöljytilkalla. b. Tarkista ja säädä tarvittaessa sahaussyvyys sahauspään kallistus asteikkojen viisarit laserlaite Terän vaihtaminen a. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. b. Laita käsiin suojakäsineet. c. Vie sahauspää yläasentoon. d. Löysennä kolme terän suojuksen (9) kiinnitysruuvia (34) ja irrota suojus Sahaussyvyyden säätäminen Tarkista, ettei sahanterä ulotu sahauspöytään ja että se ei sahaa vastetta vasten asetettua työstettävää kappaletta kokonaan. Jos näin käy, säädä sahaussyvyyttä. Löysennä lukituspyörän (27) kiinnitysruuvi. Jos työstettävää kappaletta ei katkaista kokonaan, käännä lukituspyörää ylöspäin. Jos sahaterä painuu liian syvälle, käännä lukituspyörää alaspäin. e. Paina lukituspainiketta (35) ja kierrä sahanterää, kunnes lukituspainike voidaan painaa sisään, jotta moottorin akseli lukittuu. Pidä painiketta painettuna. Löysennä vasenkierteinen kiinnityspultti kääntämällä sitä myötäpäivään Kallistuksenpysäyttimen säätäminen Kallistuskulma on säädettävä oikein, jotta saadaan parhaat mahdolliset sahaustulokset. Säädä kulmia jiirisahauskonsolin molemmilla puolilla näkyvien säätöruuvien (32) avulla. HUOMIO! Kiinnityspultissa on vasenkätiset kierteet. f. Irrota kiinnityspultti, aluslevy ja sahanterä. g. Tarkista, että uusi sahanterä on ehjä. Varmista, että sahanterän nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin sahan rungossa näkyvä nuoli. 28

29 Työstettävään kappaleeseen tulee palamisjälkiä. Sahanterä on tylsä. Vaihda se. Sahaustekniikka on virheellinen. Älä sahaa nopeammin kuin sahanterä ehtii sahata. Ruuvaa sahanterä kiinni. Varmista, että sahanterän laipan viiste menee oikein sahanterän keskiaukkoon. Varmista, että se kiinnittyy oikein. HUOMIO! Älä kiristä kiinnityspulttia liikaa, jotta se ei mene rikki. h. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen Hiiliharjojen vaihtaminen ja tarkistaminen Ruuvaa irti hiiliharjojen kannet (7) moottorin molemmilta puolilta. Tarkista hiiliharjat ja vaihda ne tarvittaessa. Työstettävästä kappaleesta lähtee runsaasti tikkuja sahattaessa. Sahanterä on väärä, Käytä hienohampaisempaa sahanterää. Sahaustekniikka on virheellinen. Älä sahaa nopeammin kuin sahanterä ehtii sahata. 11. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/EEC mukaisesti.) 10.8 Vianetsintä Moottori ei käy. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan. Tarkista, että pistorasiaan syötetään virtaa. Tarkista, että sähköjohto ja mahdollinen jatkojohto ovat ehjiä. Tarkista, että hiiliharjat ovat ehjiä. Saha tärisee voimakkaasti. Tarkista, että sahanterä ei ole vino. Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein. Sahanterä jatkaa pyörimistä pitkään, vaikka moottori on sammutettu. Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein. Sahanterä sahaa liian vähän. Sahanterä on tylsä. Vaihda se. Sahanterä on hienohampainen. Vaihda se karkeahampaiseen. Sahanterä on asennettu väärin paikalleen. Tarkista pyörimissuunta. 29

30 Kap- og geringssav MS 250 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION OG MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. TRANSPORT & OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. ELEKTRONISK AFFALD 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Advarsel! Denne tekst betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. OBS! Denne tekst betyder risiko for mindre personskade eller maskinskade. 2. TEKNISKE DATA Spænding: V ~ 50 Hz Maks. effekt: W Maks. omdrejningstal: rpm Savklinge: Ø 250 x 30 x 3,2mm Hældning: Maks. geringsvinkel:..... Højre/venstre 47º Lynindstillinger Gering:... 0, 15, 22,5, 30, 45 Maks. skærekapacitet 90º: 350 x 70 mm Maks. skærekapacitet 45º: 240 x 49 mm Lydtryk LWA ISO 3744: db(a) Lydstyrke LPA ISO 3744:. 98 db(a) Vibrationer, ISO8662:.... 4,91 m/s² Laser: Klasse 2 Effekt: mw Bølgelængde: nm Strømkilde: Elnet Indkapslingsklasse:..... IP 20 Isoleringsklasse: II Mål: x 67 x 52 cm Vægt: kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Kap- & geringssav MS 250 er beregnet til at save træ og træmateriale (spånplader, trælaminat og lignende materialer) iht. anvisningerne i denne manual. Al anden brug er forbudt. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 30

31 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og gasser udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når strømmen er tændt. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtig dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 31

32 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Bagerste håndtag 2. Strømafbryder til laser 3. Sikkerhedsafbryder 4. Tænd/sluk knap 5. Savehåndtag 6. Udløsergreb til skærmlås 7. Kulbørste 8. Savklinge 9. Sikkerhedsskærm 10. Laserlys 11. Retskinne 12. Huller, 4 stk. til fastgørelse på arbejdsbord 13. Snitrille 14. Låsehåndtag til savbord 15. Låsegreb til lynindstilling af savbord 16. Indikator for geringsvinkel 17. Savbord 18. Savbordsforlænger 19. Låsegreb til højdeindstilling af skruetvinge 20. Låsegreb til emneholder 21. Indikator for hældning 22. Støvpose 23. Studs til støvsuger og støvpose 24. Låseskrue til emneholder 28. Låsegreb, savhovedets hældning 35. Låsepal, motoraksel 32

33 6. INSTALLATION OG MONTERING Udfør nedenstående samlingsanvisninger før brug. 6.1 Montering af savbordsforlænger (18) a. Hæld saven og før de to savbordsforlængere (18) ind i hullet på savens side og det, som er skjult under savbordet. b. Lås savbordsforlængerne (18) fast med låseknappen (25). 6.2 Montering af skruetvinge (26) a. Før skruetvingens stang ned i hullet på højre eller venstre side af savhovedet. b. Sæt konsollen på og lås den fast i en passende højde med låseskruen (24). 6.3 Montering af støvpose Skru støvposen(22) fast på studsen (23). 6.4 Fastskruning af saven Skru maskinen fast gennem hullerne (12) på savbord eller arbejdsbænk med 4 stk. skruer eller bolte (medfølger ikke). Advarsel! Brug ikke saven, hvis den ikke er skruet ordentligt fast i savbordet/arbejdsbænken. 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Særskilte risici ved brug af en kap- og geringssav a. Risiko for snitskader Lad aldrig hånd eller kropsdel være nærmere på den roterende savklinge end 10 cm. Fjern aldrig saverester, når savklingen roterer. Spænd små arbejdsemner fast med skruetvingen. Brug altid handsker ved skift og montering af savklinge. Opbevar savklinger uden for børns og uvedkommende personers rækkevidde. 33

34 Maskinen skal være transportsikret, når den løftes eller flyttes. Fjern altid stikket fra stikkontakten ved service, reparation og justering af saven. b. Risiko for tilbageslag Sav ikke i aluminium, kun i træ. Spænd små arbejdsemner fast. Sav aldrig i mere end ét arbejdsemne ad gangen. Sav ikke runde emner, medmindre de er fastgjorte, så de ikke snurrer rundt. c. Risiko for klemmeskader Arbejdsemnet skal ligge tæt mod retskinnen (11). Spænd arbejdsemnet fast med skruetvingen (26). d. Risiko for at blive trukket ind i klingen Sørg for, at hverken hår eller beklædningsgenstande kan sætte sig fast i den roterende savklinge. Brug hårnet og bær ikke slips eller løstsiddende tøj. e. Risiko på grund af savstøv Visse træsorter, f.eks. eg og ask er kræftfremkaldende. Slut en egnet støvsuger eller støvposen(22) til studsen (23). Brug åndedrætsværn, hvis der ikke er tilsluttet støvsugning. Brug aldrig trykluft til rengøring af maskinen. Brug i stedet en støvsuger. Brug kun saven i godt ventilerede rum. 7.2 Advarselssymboler på maskinen Advarsel! Vær bevidst om de risici, som er til stede ved brug af en kap- og geringssav. Læs manualen og anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, høreværn og beskyttelsesbriller. Det er forbudt at have hånd eller kropsdel nærmere på den roterende savklinge end 10 cm. Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. Se aldrig direkte ind i laserstrålen. Maskinen er udstyret med laser. Denne type laser indebærer normalt ingen risiko for øjenskader, men hvis du ser direkte ind i laserstrålen, kan dette forårsage midlertidig blindhed. 7.3 Sikkerhedsanordninger Kontroller altid inden start, at følgende sikkerhedsanordninger er på plads, og at de fungerer. a. Sikkerhedsskærm (9) f. Risiko for øjenskader Brug altid beskyttelsesbriller, eftersom træstumper kan flyve fra arbejdsemnet. Sav aldrig i et arbejdsemne, som indeholder fremmedlegemer såsom søm og kabler med mere. Se aldrig direkte ind i laserstrålen. g. Risiko for høreskader Anvend høreværn. h. Risiko for elektrisk stød Udsæt aldrig saven for regn eller fugt. Brug ikke maskinen i vådrum. Maskinen må ikke være tilsluttet stikkontakten under reparation eller service. 34 Den nederste bevægelige sikkerhedsskærm er af plast og beskytter på begge sider af savklingen. Sikkerhedsskærmen skubbes automatisk op over den øverste, faste sikkerhedsskærm, når udløsergrebet (6) trykkes ned. Herved slipper låsen ved pilen, og savhovedet kan føres ned mod arbejdsemnet. Så snart savhovedet igen løftes op, går sikkerhedsskærmen automatisk tilbage til sin oprindelige stilling. Hvis den bevægelige sikkerhedsskærm ikke virker, må saven absolut ikke anvendes.

35 b. Tænd/sluk knappen (4) og sikkerhedsafbryderen (3) b. Hældning af savhovedet Start af maskinen Tryk sikkerhedsafbryderen (3) ned til venstre og tryk tænd/sluk knappen (4) ind. Standsning af maskinen: Slip tænd/sluk knappen (4). c. Støvpose (22) Saven må kun anvendes, når en støvpose(22) eller en støvsuger er sluttet til studsen (23). 8. PASNING 8.1 Funktioner a. Indstilling af savbordets geringsvinkel Kontroller, at skruetvingen (26) ikke er monteret til venstre for savhovedet. I så fald skal skruetvingen flyttes til højre for savhovedet. Løsn grebet (28) og drej savhovedet til den ønskede hældning og stram grebet til igen. 8.2 Forberedelser før brug a. Kontroller, at ledningen er hel, og at den er tilsluttet stikkontakten. b. Kontroller, at saven er ordentligt monteret på savbordet/arbejdsbænken. c. Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger på maskinen monteret korrekt, og at de fungerer. d. Kontroller, at savklingen er hel, sat ordentligt fast og kan dreje frit. e. Kontroller, at savens øvrige dele er hele. f. Kontroller, at maskinskiltets data er i overensstemmelse med stikkontaktens. g. Tryk savhovedet en smule nedad, løsn splitten (30) og løft savhovedet op. Løsn låsehåndtaget (14) og tryk derefter låsen (15) op. Indstil savbordet i den ønskede vinkel. Spænd låsehåndtaget (15) fast. OBS! Hvis håndtaget (15) ikke er strammet til, når der saves, bliver snittet unøjagtigt. h. Indstil den ønskede hældningsvinkel. i. Indstil den ønskede geringsvinkel. Hvis arbejdsemnet er smalt, føres savhovedet længst ind på skinnerne og låses fast med låseknappen (31). Hvis arbejdsemnet er bredt, så teleskopfunktionen skal anvendes, skal du passe på, at låseknappen (31) ikke er strammet til. Savhovedet skal let kunne trækkes frem og tilbage på skinnerne. 35

36 9. TRANSPORT OG OPBEVARING Under transport og opbevaring gælder følgende: Saven skal være rengjort. Savhovedet skal være fastlåst med splitten (30) i nedfældet stilling. 8.3 Savning a. Slut stikket til stikkontakten. b. Tænd laseren med afbryderen (2) og mål arbejdsemnet ind. c. Spænd arbejdsemnet fast med skruetvingen. OBS! Krumme arbejdsemner skal spændes fast med den konvekse side mod retskinnen (11). d. Tag fat i det maskinhovedets håndtag (5) med højre hånd og start motoren med tænd/sluk knappen (4). e. Tryk sikkerhedsskærmens udløsergreb (6) ned og sænk forsigtigt savhovedet ned og sav gennem arbejdsemnet. OBS! Ved teleskopsavning føres savhovedet først ud, og derefter ned og ind mod arbejdsemnet og retskinnen (11). f. Når savningen er slut, slippes tænd/sluk knappen (4). Løft ikke saven op, før savklingen står helt stille. Advarsel! Forcer ikke arbejdet ved at save hurtigere end savklingen kan følge med. Lange arbejdsemner skal understøttes, så de ikke falder på jorden, når de er savet igennem. Runde arbejdsemner skal fastholdes, så de ikke snurrer rundt, når savklingen rører ved dem. Små arbejdsemner skal være fastspændte, og der skal anvendes en ekstra retskinne, som skal forhindre savestumper eller arbejdsemnet i at blive slynget ud gennem den V-formede åbning i retskinnen (11) bag savklingen. 8.4 Efter afsluttet arbejde a. Fjern stikket fra stikkontakten. b. Tøm støvposen. c. Rengør saven med en støvsuger, og tør den af med en tør klud. Savhovedet skal være låst i vinkelret stilling med låseknappen (31). Løsn låsehåndtaget (14), tryk låsen (15) op og drej savbordet til lynstilling 0, 15, 22,5, 30 eller 45, lås derefter savbordet fast med låsehåndtaget (14). Bær saven med et fast greb med hænderne på hver side af savbordet. Opbevar maskinen i et frost- og fugtfrit rum utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden service og vedligeholdelse. Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker. Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt Daglig vedligeholdelse a. Støvsug maskinen og tør den af med en klud. Vær især opmærksom på at fjerne støv fra: afbryderen og motorens køleåbninger håndtag, greb og låseknapper skinnerne savbordet og under bordforlængeren 36

37 b. Kontroller, at savklingen er skarp, at tænderne er uskadte, og at den er ubeskadiget. c. Kontroller, at sikkerhedsanordningerne er hele og fungerer. d. Tøm støvposen Justering af lasersigte Løsn ligekærvsskruen (33) og korriger forsigtigt lasersigtet (10). Spænd derefter låseskruen fast igen. OBS! Brug ikke stærke opløsningsmidler på plast- eller aluminiumsdele. Fjern eventuel harpiks med sæbevand Vedligeholdelse hvert halve år a. Smør skinnerne med lidt maskinolie. b. Kontroller og juster efter behov. savdybde savhovedets hældning indikationsviserne lasersigte 10.3 Justering af savdybden Kontroller, at savklingen ikke når ned til bunden af savbordet eller saver hele arbejdsemnet af længst inde mod retskinnen. Juster i så fald savdybden Udskiftning af savklinge a. Kontroller, at stikket er fjernet fra stikkontakten. b. Tag arbejdshandsker på. c. Før savhovedet op i opslået stilling. d. Løsn de tre skruer (34), som holder sikkerhedsskærmen (9), og fjern den. Løsn skruen, som låser grebet (27) og skru den opad, hvis arbejdsemnet ikke saves helt over eller nedad, hvis savklingen går for langt ned. e. Tryk på låsepalen (35) og drej savklingen rundt, indtil palen kan trykkes ind, så motorakslen låses. Hold knappen inde og skru savklingebolten med venstregevind ud, med uret Justering af hældning For at resultatet skal blive godt, skal hældningsvinklen være justeret korrekt. Juster vinklen med justeringsskruerne (32) på hver side af geringskonsollen. OBS! Savklingebolten har venstregevind. f. Fjern klingebolten, planskiven og savklingen. g. Kontroller, at den nye savklinge er hel. Sørg for, at pilen på savklingen peger samme vej som pilen på savhuset. 37

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Toalett WC-istuin Toiletsæde Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Bruksanvisning Toalettstol 88-200 Läs anvisningarna i denna manual före montering. Förvara manualen

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Grilltermometer Grillauslämpömittari

Grilltermometer Grillauslämpömittari Grilltermometer Grillauslämpömittari Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö SE O FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

www.petsafe.net 1 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide

www.petsafe.net 1 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Drinkwell mini lemmikkisuihkulähde - 1,2 litraa Drinkwell vattenfontän för smådjur - 1,2 liter Drinkwell

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere