KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!"

Transkript

1 KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Udviklingen i konkurrenceudsættelse 5 Måleinstrumenter 5 Målene 6 Et overblik 6 Forskellige former for konkurrenceudsættelse 9 4 Barrierer og uhensigtsmæssigheder 10 Lovgivningsmæssige barrierer 10 Uhensigtsmæssigheder 11 5 Fremme af konkurrenceudsættelse 13 Lovgivningsmæssige initiativer 13 Andre understøttende initiativer scenarier for konkurrenceudsættelse og OPS 18 Scenarium 1: Drop idéen om konkurrenceudsættelse! 20 Scenarium 2: Fortsæt de gode takter! 21 Scenarium 3: Intensivér arbejdet nu! 23 Tænketankens medlemmer 24 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Forord BDO Kommunernes Revision nedsatte tilbage i 2003 Tænketanken i offentligt-privat samarbejde, der har til formål at diskutere muligheder, barrierer og fremtidsperspektiver for samarbejder mellem offentlige og private parter. Tænketanken har i årene fulgt udviklingen i brugen af konkurrenceudsættelse og samarbejder tæt, og mener, at det nu er tid til at gøre status og se fremad. Der er talt meget om konkurrenceudsættelse. Der er sket en begrænset udvikling over de sidste 15 år. Og der er nu brug for at træffe et grundlæggende valg. Tænketanken vil med denne publikation gerne åbne op for en debat om fremtiden for dette område, og gør det her ved at se nærmere på tre scenarier: skal konkurrenceudsættelse droppes, skal samarbejdet intensiveres eller skal der satses på en fortsættelse af de gode takter? Debatoplægget henvender sig til politikere og administrative chefer, konsulenter og specialister alle, som har det til fælles, at konkurrence og udbud præger deres hverdag. Jeg vil gerne takke for et konstruktivt samarbejde i Tænketanken og i bestyrelsen med tilblivelsen af publikationen, samt gode drøftelser. God læselyst! Christian Bertelsen Personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune Formand for Tænketanken i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 2 Indledning Konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde (OPS) har i de senere år fået stadigt større opmærksomhed i kommunerne og regionerne. Der bruges i dag private til at løfte en del af opgaverne, og andelen af opgaver er langsomt blevet større. Derudover har regeringen har været aktiv i bestræbelserne på at øge konkurrenceudsættelsen, hvilket bl.a. har afspejlet sig i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, hvor målene for konkurrenceudsættelse er blevet fastsat. Tænketanken mener, at der er opstået et dilemma mellem regeringens ønske om mere OPS på den ene side, og på den anden en række kommuner og regioner, der ikke har efterlevet disse ønsker. Derfor ønsker Tænketanken med denne publikation at spørge ind til, hvor konkurrenceudsættelse og OPS er på vej hen. Der ses tre muligheder for, hvordan konkurrenceudsættelse i fremtiden vil udvikle sig: 1. I første scenarium forlades idéen om den faste brug af konkurrenceudsættelse. 2. I andet scenarium fortsættes den nuværende tilgang med gradvis udvikling i brugen af konkurrenceudsættelse via dialog og konsensus. 3. I tredje scenarium forsøges ambitionerne om mere konkurrenceudsættelse opfyldt ved at forpligte kommunerne og regionerne i langt højere grad, bl.a. via lovkrav. Det er muligt at fortsætte som hidtil. Men mere grundlæggende står valget mellem at droppe ambitionerne om fast brug af konkurrenceudsættelse og OPS, eller intensivere brugen af konkurrence via lovkrav. Tanken er at få skabt debat om konkurrenceudsættelse og OPS på det strategiske niveau i de enkelte virksomheder, kommuner, regioner og statslige institutioner. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 3 Udviklingen i konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse handler i denne publikation om, at private leverandører byder på, og ofte løser, nogle af de opgaver, som den offentlige sektor historisk set har varetaget. Konkurrenceudsættelse har som begreb vundet indpas som den foretrukne betegnelse for det offentliges brug af markedet, og den bagvedliggende årsag er en opfattelse af, at konkurrence vil medføre en større samfundsmæssig effektivitet og en mere optimal fordeling af ressourcerne. På den måde anses konkurrenceudsættelse som en forudsætning for, at opgaverne bliver tildelt den offentlige eller private virksomhed, der kan løse opgaverne bedst og billigst. Det blev allerede beskrevet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL tilbage i 2006, men grundholdningen er stadig gældende: KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det er afgørende, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrence mellem offentlig og privat skal være fair (Aftale om den kommunale økonomi for 2007). Økonomiaftalen for 2009 understreger denne pointe, og fokuserer desuden særligt meget på OPS. I denne publikation bruges OPS sidestillet med konkurrenceudsættelse, men omhandler også samarbejder, der ikke nødvendigvis indebærer en konkurrenceudsættelse, fx offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). Måleinstrumenter Der har været et stigende fokus på at kunne måle på omfanget af konkurrenceudsættelsen, og det er KL, der løbende har stået for INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 udviklingen af måleinstrumenter. Den såkaldte IKU, indikator for konkurrenceudsættelse, er det måleinstrument, der i dag bruges. IKU en erstattede i 2008 den private leverandør indikator, også kendt som PLI en, som måleinstrument for konkurrenceudsættelsen. PLI en viser andelen af kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser IKU en viser, hvor stor en procentdel af den kommunale opgavevaretagelse, der er blevet konkurrenceudsat. Procentdelen som beregnes, er andelen af udgifter varetaget af private leverandører og vundne kommunale udbud (kontrolbud), målt i forhold til de samlede udgifter. Der er dog en række opgaver, hovedsagligt myndighedsopgaver, som det ikke er muligt at konkurrenceudsætte, og disse tæller derfor ikke med i IKU-beregningen. Målene Udviklingen af målene for konkurrenceudsættelse er et helt centralt element af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Ved økonomiaftalen i 2006 aftalte parterne, at kommunerne skulle sørge for at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til gennemsnitligt 25 % i perioden , opgjort ud fra den føromtalte PLI, indikatoren for kommunernes brug af private leverandører. Dette blev ved økonomiaftalen for 2009 rettet til 26,5 % i 2010 på den mere retvisende indikator, IKU en. Et overblik Det interessante er, hvor langt man er med konkurrenceudsættelse og OPS i kommunerne. Der tages her udgangspunkt i de officielle tal for konkurrenceudsættelse, nemlig den føromtalte IKU. Konkurrenceudsættelsen i 2008 er på 24,8 %, og man kan i nedenstående figur se, hvordan kommunerne fordeler sig i forhold til dette gennemsnit: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 Figur Gennemsnit Konkurrenceudsættelse i kommunerne Kilde: Figuren viser tydeligt, at der er stor forskel på, hvor stor en del af opgavevaretagelsen kommunerne har valgt at konkurrenceudsætte. Lige så interessant er det at se på udviklingen over de senere år i nedenstående figur. Det er her udviklingen i PLI en, der er genstand for figuren, da der ikke findes historiske data på IKU en. Som det ses af figuren nedenfor, så er der sket en begrænset stigning i den gennemsnitlige PLI, der kan notere sig for en stigning fra 16,8 % i 1995 til 24,8 % i Konkurrenceudsættelsen har altså været relativt stabil over tid, og at der kun er sket en marginal udvikling. Andre undersøgelser, herunder Konkurrenceredegørelsen 2008, understøtter denne pointe. Stigningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 fra 2006 til 2007 kan primært tilskrives kommunernes overtagelse af nogle af de tidligere amtsopgaver. Figuren tyder på, at der ikke er sket det store på trods af, at der er igangsat en række initiativer for at højne brugen af udbud, udlicitering, frit valg og offentlig-private samarbejds- og partnerskabsformer, hvilket der skal ses nærmere på i kapitel 3. Figur 2 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Højest Gennemsnit Lavest 10% 5% 0% Kilde: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Forskellige former for konkurrenceudsættelse Begrebet om konkurrenceudsættelse rummer forskellige tilgange, og der findes mange måder, hvorpå en offentlig opgave kan konkurrenceudsættes. Den mest benyttede tilgang er det traditionelle udbud, hvor såvel private som offentlige virksomheder har mulighed for at afgive et tilbud på opgaveløsningen. Derudover findes der både frit valgs-ordninger og andre former for samarbejder mellem offentlige og private, hvor konkurrenceudsættelse finder sted. Som sagt bruges OPS sidestillet med konkurrenceudsættelse, men omhandler også samarbejder, der ikke nødvendigvis har været konkurrenceudsat. Samlet set dækker konkurrenceudsættelse og OPS over følgende: Udbud og udliciteringer Frit valgs-ordninger Partnering Servicepartnerskaber Offentlig-private aktieselskaber (L-548) Samlet udbud Offentlig-private partnerskaber (OPP) Offentlig-private Innovationspartnerskaber (OPI) Der er fokus på konkurrenceudsættelse som overordnet begreb, hvorfor der her ikke vil blive gået i dybden med de forskellige samarbejdsformer. Dog skal det anføres, at offentlig-private partnerskaber (OPP) her henviser til den mere snævre definition af begrebet, der omhandler en bestemt måde at opføre, finansiere og drifte byggeri og infrastruktur af en vis volumen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 4 Barrierer og uhensigtsmæssigheder Der ses her på nogle af de lovgivningsmæssige barrierer og andre uhensigtsmæssigheder, der har præget de senere års arbejde med OPS. Lovgivningsmæssige barrierer De udbudsretlige regler De udbudsretlige regler er en betegnelse, der dækker over en lang række love og regelsæt, der har betydning alt efter, hvilke områder der udbydes. EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven er eksempler på sådanne regler. Fælles for dem er, at de er relativt komplekse, og at der ofte er opstået tilfælde, hvor selv små fejl har fået store konsekvenser. Kommunerne og regionerne oplever fra tid til anden, at der bliver kørt en klagesag imod dem, enten fra private virksomheder eller egne medarbejdere, fordi der er usikkerhed om, om man nu har handlet rigtigt, fx ved korrekt inddragelse af MEDudvalg. Mange private virksomheder, specielt dem, der ikke byder så tit på offentlige opgaver, er ofte ikke så godt inde i regelsættet og laver derfor fejl. Ofte er det sådanne overtrædelser af de udbudsretlige regler, der gør, at kommunerne eller regionerne bliver nødt til at afvise ellers kompetente tilbud. Det kan fx være, at virksomhederne ikke får vedlagt serviceattesten, bankerklæringen om soliditet eller referencerne fra lignende opgaver. I de senere år er både kommuner, regioner og virksomheder dog blevet langt bedre til at håndtere reglerne og indordne sig under de rammevilkår, som reglerne udgør. EU s principper om ligebehandling, gennemsigtighed og ikkediskrimination De ovennævnte principper er helt grundlæggende for en fair og ensartet tilgang til brugen af udbud på tværs af EU s medlemsstater. Eksempelvis skal private leverandører i samtlige medlemslande have INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 lige adgang til at byde på en opgave i udbud. Principperne er således hensigtsmæssige og legitime i deres udformning, men kan være en barriere for en effektiv gennemførelse af udbud, da der ofte er store transaktionsomkostninger forbundet med at skulle igennem et EUudbud. Derudover er tidsfristerne relativt lange, hvilket kan forhindre en hurtig afvikling af en udbudsforretning. Barrierer på det finansielle område Der er en række lovgivningsmæssige barrierer, der primært relaterer sig til det finansielle aspekt ved samarbejderne på de større anlægsprojekter, der typisk benævnes OPP. Dette drejer sig især om skatte- og momsproblematikkerne, samt deponeringsreglerne, hvor førstnævnte primært handler om placeringen af ejerskabet til OPPselskabets aktiver. Ejerskabet er nemlig afgørende for retten til skattemæssige afskrivninger og momsmæssig behandling. I relation til finansiering af anlæg betragtes OPP-konstruktioner som låntagning, og kommuner kan almindeligvis ikke låne til anlægsprojekter. De skal i stedet deponere et tilsvarende beløb, hvilket har været et stridspunkt ved de første OPP-projekter. Reglerne om deponering er i udgangspunktet hensigtsmæssige, da de sikrer en overordnet styring af kommunernes anlægsbudgetter. Desuden sikres det, at nuværende kommunalbestyrelser ikke disponerer over udgifterne for fremtidige kommunalbestyrelser. Der har dog været givet dispensationer fra lovgivningen i en række tilfælde, og der arbejdes fra centralt hold, blandt andet hos Skatterådet, for at fjerne disse finansielle barrierer. Endvidere er der blevet afsat en særlig låneramme på 100 mio. kr. med det formål på at fremme OPS-projekter med effektiviseringsaspekter. Efter ansøgning kan der opnås (delvis) fritagelse fra deponeringsreglerne. Uhensigtsmæssigheder Begrænset dokumentation og viden En del undersøgelser, blandt andet Tænketankens egne, viser, at der er et stort behov for at få mangfoldiggjort viden omkring erfaringer med området, men at erfaringerne er relativt sparsomme. Både kommunerne, regionerne og virksomhederne behøver evidens for, at det er den rigtige vej at gå, og om de nye samarbejdsformer fungerer i INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 praksis. Der er i de senere år blevet forsket en del i. Ud fra de mange undersøgelser ved man, at det rent økonomisk virker på nogle områder som fx rengøring og kørsel. Flere af undersøgelserne peger også på, at det er forbundet med en vis usikkerhed at overføre de udenlandske erfaringer på danske forhold. Det kan gøre, at risikovilligheden i øjeblikket ligger på et meget lille sted, både fra politisk-administrativ side og fra leverandørside. Mangel på samlede enheder På det tekniske område har opblomstringen af partnerskaber og længerevarende samarbejder i nogle tilfælde været forhindret af, at en del kommuner ikke har samlet fx deres bygnings- eller vejdrift i centrale enheder. Dette skyldes sandsynligvis, at de fleste kommuner stadig har behov for at finde en optimal driftsmodel i kølvandet på kommunesammenlægningerne. De opdelte enheder er som udgangspunkt vanskeligt at håndtere for private leverandører, der oftest har brug for at have én indgang til kommunen. Mangel på erfaring De øgede krav til annonceringer og udbud gør, at der er rift om at tiltrække udbudsretlig kompetence til kommunerne og regionerne. Området er stadig svært at begå sig på, og kommunerne og regionerne må ofte benytte sig af konsulentbistand til at gennemføre udbud og OPS-projekter. Kommunerne og regionerne er dog blevet væsentligt bedre til at håndtere udfordringerne, og ikke mindst førnævnte lovgivning, i takt med at der gennemføres flere udbud. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 5 Fremme af konkurrenceudsættelse Der er inden for de senere år lavet en række lovændringer og igangsat en række initiativer, der skal være med til at højne konkurrenceudsættelsen og brugen af OPS, og som har haft indflydelse på kommunernes og regionernes arbejde med at højne IKU en. En del af disse ændringer kan tilskrives implementering af EU-lovgivning, men også rent danske initiativer er blevet iværksat. Lovgivningsmæssige initiativer Frit valgs-ordninger Frit valgs-ordninger af principiel karakter blev for alvor kendt op igennem 1990 erne med indførelsen af det frie sygehusvalg, men med regeringsskiftet i 2001 kom der anderledes fart i udviklingen, og en del andre områder blev inkluderet. Herunder trådte fx loven om frit valg for ældreområdet i kraft den 1. januar 2003, og havde som formål at forpligte kommunerne til at skabe større konkurrence på nogle af de borgernære ydelser, ved at indføre frit valg mellem flere leverandører. Kommunerne kan vælge mellem tre frit valgs-modeller: udbudsmodellen, godkendelsesmodellen og udbud under godkendelsesmodellen. En af de understøttende aktiviteter er den såkaldte fritvalgsdatabase, der er blevet oprettet med det formål at give borgene et overblik over, hvilke leverandører, der er på hvilke områder. Annonceringspligten Fra den 1. juli 2007 trådte de nye regler om annoncering af offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser i kraft. Loven kommer af en ændring i tilbudsloven, der nu også omfatter køb af varer og tjenesteydelser under EU s tærskelværdier. Idéen med loven er at skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb ved at sørge for, at indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en samlet værdi på kr. ekskl. moms eller derover, annonceres offentligt. Annonceringspligten har været med til at skabe et mere konkurrencepræget miljø omkring INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 offentlige udbud, der ikke er underlagt EU s normale udbudsregler. Lov om offentlig-private selskaber (L-548) Loven om offentlig-private selskaber, den såkaldte L-548, trådte i kraft i 1. januar 2007 med det formål, at gøre det lettere for kommuner og regioner at indgå i offentlig-private selskaber. Selskabet varetager hermed de offentlige opgaver, som kommunen eller regionen gerne vil konkurrenceudsætte. Det Danske Madhus A/S i Skive samt løn- og pensionssamarbejdet Visma Services Odense er eksempler på sådanne offentlig-private selskaber efter L-548. Loven er et væsentligt opbrud med tidligere praksis, hvor en kommune som udgangspunkt ikke må drive eller yde direkte støtte til blandt andet handel, medmindre der forelå en særlig hjemmel hertil. En selskabsdannelse efter L-548 giver nu mulighed for, at selskabet kan videreføre den viden og erfaring, som kommunen har gjort sig, ved selv at varetage opgaven igennem årene. Samtidig kan der være mulighed for løbende optimering og innovation af opgaveløsningen i samspil mellem selskabets parter. Reglerne om beregning af kontrolbud Reglerne om beregning og afgivelse af kontrolbud trådte i kraft 1. juli 2008, og handler om situationer, hvor kommunen eller regionen selv byder på en opgave, som er sendt i udbud. Den nye lov sørger for, at der er ens retningslinjer for, hvordan omkostningerne ved egen udførelse af en opgave udregnes korrekt. Loven påbyder fx kommunen at medregne alle direkte og indirekte omkostninger, herunder også udgifter til den centrale lønadministration og forrentning og afskrivningen på bygningerne. Der har tidligere været eksempler på, at virksomhederne følte sig udsat for unfair konkurrence, da de mente, at kommunerne ikke medregnede samtlige omkostninger i deres tilbud. Derudover er det et krav, at det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, hvis der foretages kontrolbud. Hensigten med loven er dermed at få ens retningslinjer for alle bydere. Udbudsstrategier Fra 2010 afløser de såkaldte udbudsstrategier de nuværende servicestrategier, som blev indført i Udbudsstrategien skal i endnu højere grad end servicestrategien fungere som en katalysator for konkurrenceudsættelse. Blandt andet skal udbudsstrategien indeholde en vurdering af, hvilke områder, der påtænkes udbudt, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Desuden pålægges INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 kommunalbestyrelserne at udarbejde en såkaldt kvalitetskontrakt for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Der ligger altså nogle bedre muligheder for, at kommunalbestyrelserne, først med service- og senere udbudsstrategierne, fremadrettet kan arbejde mere systematisk med konkurrenceudsættelse. Det er hensigten, at udbudsstrategierne skal være udarbejdet senest ved sidste kvartal af Reglerne om OPP-vurdering ved statslige byggeprojekter Det er fra 2003 gjort til et fast krav, at det ved alt statsligt byggeri skal vurderes, om det konkrete byggeri med fordel kan gennemføres som et OPP. Ved disse vurderinger kan der bl.a. tages hensyn til, om byggeriets størrelse, karakter og kompleksitet er OPP-egnet. Lov om selskabsdannelse på dele af forsyningsområdet I maj 2009 blev det vedtaget i Folketinget, at alle kommunale vandforsyninger fremover skal drives som selskaber. Fristen for selskabsdannelserne er den 1. januar Der er ikke nye krav om selskabsdannelse på de andre forsyningsområder, men det er forventningen, at flere kommuner vælger at samle flere af områderne i én driftsorganisation. Ved klart at få udskilt driften fra myndighedsdelen bliver det nemmere for kommunerne at udbyde områderne, eller indgå i driftspartnerskaber med private virksomheder. Andre understøttende initiativer Regionernes indførelse af indikatorer for konkurrenceudsættelse Regionerne og regeringen er i økonomiaftalen for 2010 blevet enige om at arbejde med to forskellige indikatorer for konkurrenceudsættelse: en indikator for private tjenesteydelser i regionerne og en regional indikator for konkurrenceudsættelse. Regeringens strategi for partnerskaber og samarbejdsformer Regeringens klare hensigt om at øge konkurrenceudsættelse og OPS fremgår tydeligt af de føromtalte økonomiaftaler med KL, blandt andet via en ny partnerskabsstrategi: KL [og Danske Regioner, red.] og regeringen er enige om at se på barriererne for offentlig-private samarbejder. Regeringen har igangsat INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 et arbejde, der skal fremme partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Sigtet er at udvikle og forbedre den offentlige opgaveløsning samt sikre effektiv ressourceudnyttelse. I den forbindelse kan arbejdet bidrage til at fjerne uhensigtsmæssige barrierer for øget offentlig-privat samarbejde, (Uddrag, Aftale om kommunernes økonomi for 2009) Den nye strategi forventes at hænge meget klart sammen med arbejdet i det nyligt nedsatte Udbudsråd, der dog har mere fokus på arbejdet med de mere klassiske udbud. Udbudsrådet Den 19. december 2008 præsenterede regeringen det nye Udbudsråd, der har som primær opgave at fremme konkurrencen i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske ved at være omdrejningspunkt for dialogprocesser mellem forskellige sektorer, herunder om der er velfungerende konkurrence på de forskellige markeder for offentlige opgaver. Derudover skal Udbudsrådet løbende evaluere resultaterne af konkurrenceudsættelse og om reglerne på området fungerer hensigtsmæssigt. Det er planen, at Udbudsrådets arbejde skal løbe til udgangen af Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-rejsehold Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsatte i 2007 et såkaldt OPS-rejsehold, der har til formål at udbrede kendskabet til OPS og dermed forbedre kommunernes og regionernes beslutningsgrundlag for at vælge den rette samarbejds- eller partnerskabsform ved udførelsen af forskellige fremtidige projekter. Dette gøres gennem gratis rådgivning, samt muligheden for at medfinansiere egentlige projekter. Mulighed for medfinansiering via puljer og fonde Siden 2003 har regeringen hvert år afsat den føromtalte lånepulje på 100 mio. kr. til OPP-projekter. Der er på nuværende tidspunkt afsat endnu en pulje på 100 mio. kr. i Puljen er beregnet til, at kommuner kan søge om dispensation fra deponeringsreglerne, hvis der fx skal bygges en ny svømmehal som et OPP-projekt. Derudover har også Trafikministeriet en pulje til at foretage undersøgelser af, om offentlige trafikprojekter med fordel kan realiseres som OPP. Desuden har regeringen afsat 3 mia. kr. til medfinansiering af INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier i den såkaldte ABTfond. Der er således et stort potentiale for, at private virksomheder og offentlige organisationer i fællesskab kan søge støtte til at få gennemført nogle innovative samarbejdsprojekter, der er arbejdsbesparende. ABT-fonden har på denne måde potentiale til komme til at spille en afgørende rolle for, at en del OPS-projekter bliver realiseret. Arbejdsgiver- og medarbejderorganisationernes engagement De to store arbejdsgiverforeninger Dansk Industri og Dansk Erhverv har inden for det seneste år oprettet hver deres OPS-udvalg. Udvalgene skal understøtte de respektive bestyrelser med at sætte fokus på, og udforme politikker for, brugen af konkurrenceudsættelse og OPS. Derudover arbejder udvalgene for at udbrede de gode eksempler til deres respektive medlemsvirksomheder. En del medarbejderorganisationer, herunder FTF, OAO, m.fl., har lejlighedsvist udgivet publikationer om konkurrenceudsættelse og OPS. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 6 3 scenarier for konkurrenceudsættelse og OPS Der er i det foregående blevet gjort status på konkurrenceudsættelse og OPS. De igangsatte initiativer og den begrænsede udvikling i IKU en rejser nu spørgsmål om fremtiden. Tænketanken vil med udgangspunkt i den nuværende situation analysere på tre scenarier for fremtidens brug af konkurrenceudsættelse og OPS. Og det er inden for rammerne af disse scenarier, at der skal træffes et valg. Der opstilles tre scenarier efter modellen vist på næste side. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 Overskrift Drop idéen om konkurrenceudsættelse! Udgangs-punkt At forlade idéen om konkurrenceudsættelse og OPS Udviklingen i IKU Forlade brugen af måleværktøjer Fortsæt de gode takter! At have en fortsat inkrementel tilgang til udviklingen Stabilisering omkring nuværende niveau og langsomt stigende Intensivér arbejdet nu! At gøre brug af en mere intensiv tilgang til konkurrenceudsættelse Væsentligt højere Form/styring Primær aktør Forholdet central/decentral Primært kommunalt/regionalt engagement med statslig understøttelse Kommunen og regionen bestemmer selv brugen af private Potentiale for konflikt pga. større kommunal/regional medbestemmelse Dialogbaseret tilpasning, fokus på incitamenter Staten er primus motor på samarbejdet med kommuner og regioner Potentiale for konsensuspræget udvikling Statslig styring og incitamenter. Kommunal og regional tilpasning Staten presser på Potentiale for konflikt pga. udhuling af kommunalt selvstyre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 Scenarium 1: Drop idéen om konkurrenceudsættelse! Det første scenarium tager udgangspunkt i, at idéen om konkurrenceudsættelse og OPS forlades til fordel for andre forestillinger om offentlig styring og ledelse, fx mål- og rammestyring og kontraktstyring. Grunden til dette skal findes i den begrænsede udvikling. Kommunerne og regionerne har over årerne oplevet, at barriererne forbliver uløste, at de gentagne gange har haft de samme drøftelser, og oplever, at der til trods for en lang række initiativer, stadig ikke kommer de store resultater ud af anstrengelserne. De tror altså ikke længere på budskabet om, at konkurrence oftest er vejen til bedre service for pengene. Det, der kunne gøre scenariet sandsynligt er, at staten bliver nødt til at acceptere, at det er kommunerne og regionerne som de udførende led, der er tættest på selve opgaveløsningen og dermed har de bedste forudsætninger for at organisere, hvordan man opnår den bedste service for pengene. Staten må opgive at presse på og i stedet sørge for at give kommunerne og regionerne så vide rammer som muligt til selv at indgå aftaler med private leverandører, på de områder, hvor de ikke selv kan løfte opgaven, eller på områder, hvor de selv mener, at det er mest hensigtsmæssigt med privat engagement. Det giver derfor heller ingen mening at arbejde med fx frit valg, tvungne OPP-undersøgelser mv. Staten må være katalysator for at få ændret opfattelsen af, at markedet er vejen til at finde ud af, om der leveres den bedste service til prisen. Det sætter krav til virksomhederne, der skal være skal være indstillet på, at det handler om at søge den direkte kontakt med kommunerne og regionerne om udviklingen af velfærdsydelserne. De skal ikke forvente, at opgaverne fx bliver annonceret eller udbudt af sig selv. Derfor bliver de nødt til at udvikle deres produkter og ydelser på en måde, som det offentlige ikke kan matche i pris og kvalitet. Dermed får kommunerne og regionerne mulighed for at vise, at de selv har kompetencerne til at afgøre, hvorvidt de selv eller andre skal løfte deres arbejde. Samtidig virker det som om, at konkurrenceudsættelse og OPS slet ikke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 er velegnet som styreform for særligt mange dele af de kommunale og regionale driftsområder, hvilket kan være en forklaring på mange af de implementeringsproblematikker, man har set eksempler på. Fx på området for OPP er det ofte for komplekst for mange kommuner, og transaktionsomkostningerne synes ofte for høje. Problemet kan nemlig være, at omkostningerne ved at gennemføre nye initiativer måske bliver større end de reelle gevinster, hvorfor det kan synes som en farbar vej at forlade idéen om, at konkurrenceudsættelse nødvendigvis fører til højere effektivitet og mere service for pengene. Det vil alt andet lige styrke kommunerne og regionerne i arbejdet med at drive velfærden fremad. Staten skal frem for lovkrav afgrænse sig til at udstikke de overordnede retningslinjer og derudfra understøtte kommunerne og regionerne i at udvikle de enkelte serviceområder i offentligt regi. Dette vil indledningsvist indeholde et konfliktpotentiale, men på længere sigt er der potentiale for, at man får en mere optimal velfærdsmodel. Til gengæld kan nogle kommuner risikere at skulle hjemtage en række ydelser, som har været udliciteret i en årrække, og som kommunen derfor nogle steder ikke har den fornødne kompetence til at løfte mere. Scenarium 2: Fortsæt de gode takter! Udgangspunktet for scenarium nr. 2 er at fortsætte den hidtidige linje, der de senere år har været kendetegnet ved at staten har presset på med forskellig lovgivning og strammet tonen, for at kommunerne skal bruge markedet mere. Det har dog overvejende været de bløde mekanismer, der har båret udviklingen af konkurrenceudsættelse og OPS. Det er lykkedes at få skabt en konsensus omkring, at markedet er en god måde at få afgjort pris og kvalitet på, men der har stadig været behov for at modne opfattelserne i kommunerne og regionerne. Det, der kunne gøre scenariet sandsynligt er, at den eksisterende form, med den løbende dialog mellem stat og kommuner, synes at være velegnet til danske, forhandlingsprægede model. De konkrete mål for udviklingen i samarbejdets omfang med private virksomheder indtager således stadig en central rolle. IKU en opretholdes på den nuværende kvotient, og kan gradvist øges bl.a. via økonomiaftalerne, når de INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Bedre rammer for offentlig-privat samspil

Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Kommunernes samarbejde med private leverandører har været i stærk vækst siden kommunalreformen. Professionaliseringen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER 4. oktober 2013 Odense Kommune 17.000 ansatte Budget 11 mia. kr. Indkøb 3,6 mia. kr. 11.000 leverandører 2.000 indkøbere Lovgivning EU- og nationale regler Udbudsdirektivet

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere