KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!"

Transkript

1 KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Udviklingen i konkurrenceudsættelse 5 Måleinstrumenter 5 Målene 6 Et overblik 6 Forskellige former for konkurrenceudsættelse 9 4 Barrierer og uhensigtsmæssigheder 10 Lovgivningsmæssige barrierer 10 Uhensigtsmæssigheder 11 5 Fremme af konkurrenceudsættelse 13 Lovgivningsmæssige initiativer 13 Andre understøttende initiativer scenarier for konkurrenceudsættelse og OPS 18 Scenarium 1: Drop idéen om konkurrenceudsættelse! 20 Scenarium 2: Fortsæt de gode takter! 21 Scenarium 3: Intensivér arbejdet nu! 23 Tænketankens medlemmer 24 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Forord BDO Kommunernes Revision nedsatte tilbage i 2003 Tænketanken i offentligt-privat samarbejde, der har til formål at diskutere muligheder, barrierer og fremtidsperspektiver for samarbejder mellem offentlige og private parter. Tænketanken har i årene fulgt udviklingen i brugen af konkurrenceudsættelse og samarbejder tæt, og mener, at det nu er tid til at gøre status og se fremad. Der er talt meget om konkurrenceudsættelse. Der er sket en begrænset udvikling over de sidste 15 år. Og der er nu brug for at træffe et grundlæggende valg. Tænketanken vil med denne publikation gerne åbne op for en debat om fremtiden for dette område, og gør det her ved at se nærmere på tre scenarier: skal konkurrenceudsættelse droppes, skal samarbejdet intensiveres eller skal der satses på en fortsættelse af de gode takter? Debatoplægget henvender sig til politikere og administrative chefer, konsulenter og specialister alle, som har det til fælles, at konkurrence og udbud præger deres hverdag. Jeg vil gerne takke for et konstruktivt samarbejde i Tænketanken og i bestyrelsen med tilblivelsen af publikationen, samt gode drøftelser. God læselyst! Christian Bertelsen Personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune Formand for Tænketanken i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 2 Indledning Konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde (OPS) har i de senere år fået stadigt større opmærksomhed i kommunerne og regionerne. Der bruges i dag private til at løfte en del af opgaverne, og andelen af opgaver er langsomt blevet større. Derudover har regeringen har været aktiv i bestræbelserne på at øge konkurrenceudsættelsen, hvilket bl.a. har afspejlet sig i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, hvor målene for konkurrenceudsættelse er blevet fastsat. Tænketanken mener, at der er opstået et dilemma mellem regeringens ønske om mere OPS på den ene side, og på den anden en række kommuner og regioner, der ikke har efterlevet disse ønsker. Derfor ønsker Tænketanken med denne publikation at spørge ind til, hvor konkurrenceudsættelse og OPS er på vej hen. Der ses tre muligheder for, hvordan konkurrenceudsættelse i fremtiden vil udvikle sig: 1. I første scenarium forlades idéen om den faste brug af konkurrenceudsættelse. 2. I andet scenarium fortsættes den nuværende tilgang med gradvis udvikling i brugen af konkurrenceudsættelse via dialog og konsensus. 3. I tredje scenarium forsøges ambitionerne om mere konkurrenceudsættelse opfyldt ved at forpligte kommunerne og regionerne i langt højere grad, bl.a. via lovkrav. Det er muligt at fortsætte som hidtil. Men mere grundlæggende står valget mellem at droppe ambitionerne om fast brug af konkurrenceudsættelse og OPS, eller intensivere brugen af konkurrence via lovkrav. Tanken er at få skabt debat om konkurrenceudsættelse og OPS på det strategiske niveau i de enkelte virksomheder, kommuner, regioner og statslige institutioner. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 3 Udviklingen i konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse handler i denne publikation om, at private leverandører byder på, og ofte løser, nogle af de opgaver, som den offentlige sektor historisk set har varetaget. Konkurrenceudsættelse har som begreb vundet indpas som den foretrukne betegnelse for det offentliges brug af markedet, og den bagvedliggende årsag er en opfattelse af, at konkurrence vil medføre en større samfundsmæssig effektivitet og en mere optimal fordeling af ressourcerne. På den måde anses konkurrenceudsættelse som en forudsætning for, at opgaverne bliver tildelt den offentlige eller private virksomhed, der kan løse opgaverne bedst og billigst. Det blev allerede beskrevet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL tilbage i 2006, men grundholdningen er stadig gældende: KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det er afgørende, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrence mellem offentlig og privat skal være fair (Aftale om den kommunale økonomi for 2007). Økonomiaftalen for 2009 understreger denne pointe, og fokuserer desuden særligt meget på OPS. I denne publikation bruges OPS sidestillet med konkurrenceudsættelse, men omhandler også samarbejder, der ikke nødvendigvis indebærer en konkurrenceudsættelse, fx offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). Måleinstrumenter Der har været et stigende fokus på at kunne måle på omfanget af konkurrenceudsættelsen, og det er KL, der løbende har stået for INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 udviklingen af måleinstrumenter. Den såkaldte IKU, indikator for konkurrenceudsættelse, er det måleinstrument, der i dag bruges. IKU en erstattede i 2008 den private leverandør indikator, også kendt som PLI en, som måleinstrument for konkurrenceudsættelsen. PLI en viser andelen af kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser IKU en viser, hvor stor en procentdel af den kommunale opgavevaretagelse, der er blevet konkurrenceudsat. Procentdelen som beregnes, er andelen af udgifter varetaget af private leverandører og vundne kommunale udbud (kontrolbud), målt i forhold til de samlede udgifter. Der er dog en række opgaver, hovedsagligt myndighedsopgaver, som det ikke er muligt at konkurrenceudsætte, og disse tæller derfor ikke med i IKU-beregningen. Målene Udviklingen af målene for konkurrenceudsættelse er et helt centralt element af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Ved økonomiaftalen i 2006 aftalte parterne, at kommunerne skulle sørge for at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til gennemsnitligt 25 % i perioden , opgjort ud fra den føromtalte PLI, indikatoren for kommunernes brug af private leverandører. Dette blev ved økonomiaftalen for 2009 rettet til 26,5 % i 2010 på den mere retvisende indikator, IKU en. Et overblik Det interessante er, hvor langt man er med konkurrenceudsættelse og OPS i kommunerne. Der tages her udgangspunkt i de officielle tal for konkurrenceudsættelse, nemlig den føromtalte IKU. Konkurrenceudsættelsen i 2008 er på 24,8 %, og man kan i nedenstående figur se, hvordan kommunerne fordeler sig i forhold til dette gennemsnit: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 Figur Gennemsnit Konkurrenceudsættelse i kommunerne Kilde: Figuren viser tydeligt, at der er stor forskel på, hvor stor en del af opgavevaretagelsen kommunerne har valgt at konkurrenceudsætte. Lige så interessant er det at se på udviklingen over de senere år i nedenstående figur. Det er her udviklingen i PLI en, der er genstand for figuren, da der ikke findes historiske data på IKU en. Som det ses af figuren nedenfor, så er der sket en begrænset stigning i den gennemsnitlige PLI, der kan notere sig for en stigning fra 16,8 % i 1995 til 24,8 % i Konkurrenceudsættelsen har altså været relativt stabil over tid, og at der kun er sket en marginal udvikling. Andre undersøgelser, herunder Konkurrenceredegørelsen 2008, understøtter denne pointe. Stigningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 fra 2006 til 2007 kan primært tilskrives kommunernes overtagelse af nogle af de tidligere amtsopgaver. Figuren tyder på, at der ikke er sket det store på trods af, at der er igangsat en række initiativer for at højne brugen af udbud, udlicitering, frit valg og offentlig-private samarbejds- og partnerskabsformer, hvilket der skal ses nærmere på i kapitel 3. Figur 2 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Højest Gennemsnit Lavest 10% 5% 0% Kilde: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Forskellige former for konkurrenceudsættelse Begrebet om konkurrenceudsættelse rummer forskellige tilgange, og der findes mange måder, hvorpå en offentlig opgave kan konkurrenceudsættes. Den mest benyttede tilgang er det traditionelle udbud, hvor såvel private som offentlige virksomheder har mulighed for at afgive et tilbud på opgaveløsningen. Derudover findes der både frit valgs-ordninger og andre former for samarbejder mellem offentlige og private, hvor konkurrenceudsættelse finder sted. Som sagt bruges OPS sidestillet med konkurrenceudsættelse, men omhandler også samarbejder, der ikke nødvendigvis har været konkurrenceudsat. Samlet set dækker konkurrenceudsættelse og OPS over følgende: Udbud og udliciteringer Frit valgs-ordninger Partnering Servicepartnerskaber Offentlig-private aktieselskaber (L-548) Samlet udbud Offentlig-private partnerskaber (OPP) Offentlig-private Innovationspartnerskaber (OPI) Der er fokus på konkurrenceudsættelse som overordnet begreb, hvorfor der her ikke vil blive gået i dybden med de forskellige samarbejdsformer. Dog skal det anføres, at offentlig-private partnerskaber (OPP) her henviser til den mere snævre definition af begrebet, der omhandler en bestemt måde at opføre, finansiere og drifte byggeri og infrastruktur af en vis volumen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 4 Barrierer og uhensigtsmæssigheder Der ses her på nogle af de lovgivningsmæssige barrierer og andre uhensigtsmæssigheder, der har præget de senere års arbejde med OPS. Lovgivningsmæssige barrierer De udbudsretlige regler De udbudsretlige regler er en betegnelse, der dækker over en lang række love og regelsæt, der har betydning alt efter, hvilke områder der udbydes. EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven er eksempler på sådanne regler. Fælles for dem er, at de er relativt komplekse, og at der ofte er opstået tilfælde, hvor selv små fejl har fået store konsekvenser. Kommunerne og regionerne oplever fra tid til anden, at der bliver kørt en klagesag imod dem, enten fra private virksomheder eller egne medarbejdere, fordi der er usikkerhed om, om man nu har handlet rigtigt, fx ved korrekt inddragelse af MEDudvalg. Mange private virksomheder, specielt dem, der ikke byder så tit på offentlige opgaver, er ofte ikke så godt inde i regelsættet og laver derfor fejl. Ofte er det sådanne overtrædelser af de udbudsretlige regler, der gør, at kommunerne eller regionerne bliver nødt til at afvise ellers kompetente tilbud. Det kan fx være, at virksomhederne ikke får vedlagt serviceattesten, bankerklæringen om soliditet eller referencerne fra lignende opgaver. I de senere år er både kommuner, regioner og virksomheder dog blevet langt bedre til at håndtere reglerne og indordne sig under de rammevilkår, som reglerne udgør. EU s principper om ligebehandling, gennemsigtighed og ikkediskrimination De ovennævnte principper er helt grundlæggende for en fair og ensartet tilgang til brugen af udbud på tværs af EU s medlemsstater. Eksempelvis skal private leverandører i samtlige medlemslande have INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 lige adgang til at byde på en opgave i udbud. Principperne er således hensigtsmæssige og legitime i deres udformning, men kan være en barriere for en effektiv gennemførelse af udbud, da der ofte er store transaktionsomkostninger forbundet med at skulle igennem et EUudbud. Derudover er tidsfristerne relativt lange, hvilket kan forhindre en hurtig afvikling af en udbudsforretning. Barrierer på det finansielle område Der er en række lovgivningsmæssige barrierer, der primært relaterer sig til det finansielle aspekt ved samarbejderne på de større anlægsprojekter, der typisk benævnes OPP. Dette drejer sig især om skatte- og momsproblematikkerne, samt deponeringsreglerne, hvor førstnævnte primært handler om placeringen af ejerskabet til OPPselskabets aktiver. Ejerskabet er nemlig afgørende for retten til skattemæssige afskrivninger og momsmæssig behandling. I relation til finansiering af anlæg betragtes OPP-konstruktioner som låntagning, og kommuner kan almindeligvis ikke låne til anlægsprojekter. De skal i stedet deponere et tilsvarende beløb, hvilket har været et stridspunkt ved de første OPP-projekter. Reglerne om deponering er i udgangspunktet hensigtsmæssige, da de sikrer en overordnet styring af kommunernes anlægsbudgetter. Desuden sikres det, at nuværende kommunalbestyrelser ikke disponerer over udgifterne for fremtidige kommunalbestyrelser. Der har dog været givet dispensationer fra lovgivningen i en række tilfælde, og der arbejdes fra centralt hold, blandt andet hos Skatterådet, for at fjerne disse finansielle barrierer. Endvidere er der blevet afsat en særlig låneramme på 100 mio. kr. med det formål på at fremme OPS-projekter med effektiviseringsaspekter. Efter ansøgning kan der opnås (delvis) fritagelse fra deponeringsreglerne. Uhensigtsmæssigheder Begrænset dokumentation og viden En del undersøgelser, blandt andet Tænketankens egne, viser, at der er et stort behov for at få mangfoldiggjort viden omkring erfaringer med området, men at erfaringerne er relativt sparsomme. Både kommunerne, regionerne og virksomhederne behøver evidens for, at det er den rigtige vej at gå, og om de nye samarbejdsformer fungerer i INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 praksis. Der er i de senere år blevet forsket en del i. Ud fra de mange undersøgelser ved man, at det rent økonomisk virker på nogle områder som fx rengøring og kørsel. Flere af undersøgelserne peger også på, at det er forbundet med en vis usikkerhed at overføre de udenlandske erfaringer på danske forhold. Det kan gøre, at risikovilligheden i øjeblikket ligger på et meget lille sted, både fra politisk-administrativ side og fra leverandørside. Mangel på samlede enheder På det tekniske område har opblomstringen af partnerskaber og længerevarende samarbejder i nogle tilfælde været forhindret af, at en del kommuner ikke har samlet fx deres bygnings- eller vejdrift i centrale enheder. Dette skyldes sandsynligvis, at de fleste kommuner stadig har behov for at finde en optimal driftsmodel i kølvandet på kommunesammenlægningerne. De opdelte enheder er som udgangspunkt vanskeligt at håndtere for private leverandører, der oftest har brug for at have én indgang til kommunen. Mangel på erfaring De øgede krav til annonceringer og udbud gør, at der er rift om at tiltrække udbudsretlig kompetence til kommunerne og regionerne. Området er stadig svært at begå sig på, og kommunerne og regionerne må ofte benytte sig af konsulentbistand til at gennemføre udbud og OPS-projekter. Kommunerne og regionerne er dog blevet væsentligt bedre til at håndtere udfordringerne, og ikke mindst førnævnte lovgivning, i takt med at der gennemføres flere udbud. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 5 Fremme af konkurrenceudsættelse Der er inden for de senere år lavet en række lovændringer og igangsat en række initiativer, der skal være med til at højne konkurrenceudsættelsen og brugen af OPS, og som har haft indflydelse på kommunernes og regionernes arbejde med at højne IKU en. En del af disse ændringer kan tilskrives implementering af EU-lovgivning, men også rent danske initiativer er blevet iværksat. Lovgivningsmæssige initiativer Frit valgs-ordninger Frit valgs-ordninger af principiel karakter blev for alvor kendt op igennem 1990 erne med indførelsen af det frie sygehusvalg, men med regeringsskiftet i 2001 kom der anderledes fart i udviklingen, og en del andre områder blev inkluderet. Herunder trådte fx loven om frit valg for ældreområdet i kraft den 1. januar 2003, og havde som formål at forpligte kommunerne til at skabe større konkurrence på nogle af de borgernære ydelser, ved at indføre frit valg mellem flere leverandører. Kommunerne kan vælge mellem tre frit valgs-modeller: udbudsmodellen, godkendelsesmodellen og udbud under godkendelsesmodellen. En af de understøttende aktiviteter er den såkaldte fritvalgsdatabase, der er blevet oprettet med det formål at give borgene et overblik over, hvilke leverandører, der er på hvilke områder. Annonceringspligten Fra den 1. juli 2007 trådte de nye regler om annoncering af offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser i kraft. Loven kommer af en ændring i tilbudsloven, der nu også omfatter køb af varer og tjenesteydelser under EU s tærskelværdier. Idéen med loven er at skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb ved at sørge for, at indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en samlet værdi på kr. ekskl. moms eller derover, annonceres offentligt. Annonceringspligten har været med til at skabe et mere konkurrencepræget miljø omkring INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 offentlige udbud, der ikke er underlagt EU s normale udbudsregler. Lov om offentlig-private selskaber (L-548) Loven om offentlig-private selskaber, den såkaldte L-548, trådte i kraft i 1. januar 2007 med det formål, at gøre det lettere for kommuner og regioner at indgå i offentlig-private selskaber. Selskabet varetager hermed de offentlige opgaver, som kommunen eller regionen gerne vil konkurrenceudsætte. Det Danske Madhus A/S i Skive samt løn- og pensionssamarbejdet Visma Services Odense er eksempler på sådanne offentlig-private selskaber efter L-548. Loven er et væsentligt opbrud med tidligere praksis, hvor en kommune som udgangspunkt ikke må drive eller yde direkte støtte til blandt andet handel, medmindre der forelå en særlig hjemmel hertil. En selskabsdannelse efter L-548 giver nu mulighed for, at selskabet kan videreføre den viden og erfaring, som kommunen har gjort sig, ved selv at varetage opgaven igennem årene. Samtidig kan der være mulighed for løbende optimering og innovation af opgaveløsningen i samspil mellem selskabets parter. Reglerne om beregning af kontrolbud Reglerne om beregning og afgivelse af kontrolbud trådte i kraft 1. juli 2008, og handler om situationer, hvor kommunen eller regionen selv byder på en opgave, som er sendt i udbud. Den nye lov sørger for, at der er ens retningslinjer for, hvordan omkostningerne ved egen udførelse af en opgave udregnes korrekt. Loven påbyder fx kommunen at medregne alle direkte og indirekte omkostninger, herunder også udgifter til den centrale lønadministration og forrentning og afskrivningen på bygningerne. Der har tidligere været eksempler på, at virksomhederne følte sig udsat for unfair konkurrence, da de mente, at kommunerne ikke medregnede samtlige omkostninger i deres tilbud. Derudover er det et krav, at det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, hvis der foretages kontrolbud. Hensigten med loven er dermed at få ens retningslinjer for alle bydere. Udbudsstrategier Fra 2010 afløser de såkaldte udbudsstrategier de nuværende servicestrategier, som blev indført i Udbudsstrategien skal i endnu højere grad end servicestrategien fungere som en katalysator for konkurrenceudsættelse. Blandt andet skal udbudsstrategien indeholde en vurdering af, hvilke områder, der påtænkes udbudt, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Desuden pålægges INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 kommunalbestyrelserne at udarbejde en såkaldt kvalitetskontrakt for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Der ligger altså nogle bedre muligheder for, at kommunalbestyrelserne, først med service- og senere udbudsstrategierne, fremadrettet kan arbejde mere systematisk med konkurrenceudsættelse. Det er hensigten, at udbudsstrategierne skal være udarbejdet senest ved sidste kvartal af Reglerne om OPP-vurdering ved statslige byggeprojekter Det er fra 2003 gjort til et fast krav, at det ved alt statsligt byggeri skal vurderes, om det konkrete byggeri med fordel kan gennemføres som et OPP. Ved disse vurderinger kan der bl.a. tages hensyn til, om byggeriets størrelse, karakter og kompleksitet er OPP-egnet. Lov om selskabsdannelse på dele af forsyningsområdet I maj 2009 blev det vedtaget i Folketinget, at alle kommunale vandforsyninger fremover skal drives som selskaber. Fristen for selskabsdannelserne er den 1. januar Der er ikke nye krav om selskabsdannelse på de andre forsyningsområder, men det er forventningen, at flere kommuner vælger at samle flere af områderne i én driftsorganisation. Ved klart at få udskilt driften fra myndighedsdelen bliver det nemmere for kommunerne at udbyde områderne, eller indgå i driftspartnerskaber med private virksomheder. Andre understøttende initiativer Regionernes indførelse af indikatorer for konkurrenceudsættelse Regionerne og regeringen er i økonomiaftalen for 2010 blevet enige om at arbejde med to forskellige indikatorer for konkurrenceudsættelse: en indikator for private tjenesteydelser i regionerne og en regional indikator for konkurrenceudsættelse. Regeringens strategi for partnerskaber og samarbejdsformer Regeringens klare hensigt om at øge konkurrenceudsættelse og OPS fremgår tydeligt af de føromtalte økonomiaftaler med KL, blandt andet via en ny partnerskabsstrategi: KL [og Danske Regioner, red.] og regeringen er enige om at se på barriererne for offentlig-private samarbejder. Regeringen har igangsat INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 et arbejde, der skal fremme partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Sigtet er at udvikle og forbedre den offentlige opgaveløsning samt sikre effektiv ressourceudnyttelse. I den forbindelse kan arbejdet bidrage til at fjerne uhensigtsmæssige barrierer for øget offentlig-privat samarbejde, (Uddrag, Aftale om kommunernes økonomi for 2009) Den nye strategi forventes at hænge meget klart sammen med arbejdet i det nyligt nedsatte Udbudsråd, der dog har mere fokus på arbejdet med de mere klassiske udbud. Udbudsrådet Den 19. december 2008 præsenterede regeringen det nye Udbudsråd, der har som primær opgave at fremme konkurrencen i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske ved at være omdrejningspunkt for dialogprocesser mellem forskellige sektorer, herunder om der er velfungerende konkurrence på de forskellige markeder for offentlige opgaver. Derudover skal Udbudsrådet løbende evaluere resultaterne af konkurrenceudsættelse og om reglerne på området fungerer hensigtsmæssigt. Det er planen, at Udbudsrådets arbejde skal løbe til udgangen af Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-rejsehold Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsatte i 2007 et såkaldt OPS-rejsehold, der har til formål at udbrede kendskabet til OPS og dermed forbedre kommunernes og regionernes beslutningsgrundlag for at vælge den rette samarbejds- eller partnerskabsform ved udførelsen af forskellige fremtidige projekter. Dette gøres gennem gratis rådgivning, samt muligheden for at medfinansiere egentlige projekter. Mulighed for medfinansiering via puljer og fonde Siden 2003 har regeringen hvert år afsat den føromtalte lånepulje på 100 mio. kr. til OPP-projekter. Der er på nuværende tidspunkt afsat endnu en pulje på 100 mio. kr. i Puljen er beregnet til, at kommuner kan søge om dispensation fra deponeringsreglerne, hvis der fx skal bygges en ny svømmehal som et OPP-projekt. Derudover har også Trafikministeriet en pulje til at foretage undersøgelser af, om offentlige trafikprojekter med fordel kan realiseres som OPP. Desuden har regeringen afsat 3 mia. kr. til medfinansiering af INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier i den såkaldte ABTfond. Der er således et stort potentiale for, at private virksomheder og offentlige organisationer i fællesskab kan søge støtte til at få gennemført nogle innovative samarbejdsprojekter, der er arbejdsbesparende. ABT-fonden har på denne måde potentiale til komme til at spille en afgørende rolle for, at en del OPS-projekter bliver realiseret. Arbejdsgiver- og medarbejderorganisationernes engagement De to store arbejdsgiverforeninger Dansk Industri og Dansk Erhverv har inden for det seneste år oprettet hver deres OPS-udvalg. Udvalgene skal understøtte de respektive bestyrelser med at sætte fokus på, og udforme politikker for, brugen af konkurrenceudsættelse og OPS. Derudover arbejder udvalgene for at udbrede de gode eksempler til deres respektive medlemsvirksomheder. En del medarbejderorganisationer, herunder FTF, OAO, m.fl., har lejlighedsvist udgivet publikationer om konkurrenceudsættelse og OPS. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 6 3 scenarier for konkurrenceudsættelse og OPS Der er i det foregående blevet gjort status på konkurrenceudsættelse og OPS. De igangsatte initiativer og den begrænsede udvikling i IKU en rejser nu spørgsmål om fremtiden. Tænketanken vil med udgangspunkt i den nuværende situation analysere på tre scenarier for fremtidens brug af konkurrenceudsættelse og OPS. Og det er inden for rammerne af disse scenarier, at der skal træffes et valg. Der opstilles tre scenarier efter modellen vist på næste side. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Scenarium 1 Scenarium 2 Scenarium 3 Overskrift Drop idéen om konkurrenceudsættelse! Udgangs-punkt At forlade idéen om konkurrenceudsættelse og OPS Udviklingen i IKU Forlade brugen af måleværktøjer Fortsæt de gode takter! At have en fortsat inkrementel tilgang til udviklingen Stabilisering omkring nuværende niveau og langsomt stigende Intensivér arbejdet nu! At gøre brug af en mere intensiv tilgang til konkurrenceudsættelse Væsentligt højere Form/styring Primær aktør Forholdet central/decentral Primært kommunalt/regionalt engagement med statslig understøttelse Kommunen og regionen bestemmer selv brugen af private Potentiale for konflikt pga. større kommunal/regional medbestemmelse Dialogbaseret tilpasning, fokus på incitamenter Staten er primus motor på samarbejdet med kommuner og regioner Potentiale for konsensuspræget udvikling Statslig styring og incitamenter. Kommunal og regional tilpasning Staten presser på Potentiale for konflikt pga. udhuling af kommunalt selvstyre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 Scenarium 1: Drop idéen om konkurrenceudsættelse! Det første scenarium tager udgangspunkt i, at idéen om konkurrenceudsættelse og OPS forlades til fordel for andre forestillinger om offentlig styring og ledelse, fx mål- og rammestyring og kontraktstyring. Grunden til dette skal findes i den begrænsede udvikling. Kommunerne og regionerne har over årerne oplevet, at barriererne forbliver uløste, at de gentagne gange har haft de samme drøftelser, og oplever, at der til trods for en lang række initiativer, stadig ikke kommer de store resultater ud af anstrengelserne. De tror altså ikke længere på budskabet om, at konkurrence oftest er vejen til bedre service for pengene. Det, der kunne gøre scenariet sandsynligt er, at staten bliver nødt til at acceptere, at det er kommunerne og regionerne som de udførende led, der er tættest på selve opgaveløsningen og dermed har de bedste forudsætninger for at organisere, hvordan man opnår den bedste service for pengene. Staten må opgive at presse på og i stedet sørge for at give kommunerne og regionerne så vide rammer som muligt til selv at indgå aftaler med private leverandører, på de områder, hvor de ikke selv kan løfte opgaven, eller på områder, hvor de selv mener, at det er mest hensigtsmæssigt med privat engagement. Det giver derfor heller ingen mening at arbejde med fx frit valg, tvungne OPP-undersøgelser mv. Staten må være katalysator for at få ændret opfattelsen af, at markedet er vejen til at finde ud af, om der leveres den bedste service til prisen. Det sætter krav til virksomhederne, der skal være skal være indstillet på, at det handler om at søge den direkte kontakt med kommunerne og regionerne om udviklingen af velfærdsydelserne. De skal ikke forvente, at opgaverne fx bliver annonceret eller udbudt af sig selv. Derfor bliver de nødt til at udvikle deres produkter og ydelser på en måde, som det offentlige ikke kan matche i pris og kvalitet. Dermed får kommunerne og regionerne mulighed for at vise, at de selv har kompetencerne til at afgøre, hvorvidt de selv eller andre skal løfte deres arbejde. Samtidig virker det som om, at konkurrenceudsættelse og OPS slet ikke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 er velegnet som styreform for særligt mange dele af de kommunale og regionale driftsområder, hvilket kan være en forklaring på mange af de implementeringsproblematikker, man har set eksempler på. Fx på området for OPP er det ofte for komplekst for mange kommuner, og transaktionsomkostningerne synes ofte for høje. Problemet kan nemlig være, at omkostningerne ved at gennemføre nye initiativer måske bliver større end de reelle gevinster, hvorfor det kan synes som en farbar vej at forlade idéen om, at konkurrenceudsættelse nødvendigvis fører til højere effektivitet og mere service for pengene. Det vil alt andet lige styrke kommunerne og regionerne i arbejdet med at drive velfærden fremad. Staten skal frem for lovkrav afgrænse sig til at udstikke de overordnede retningslinjer og derudfra understøtte kommunerne og regionerne i at udvikle de enkelte serviceområder i offentligt regi. Dette vil indledningsvist indeholde et konfliktpotentiale, men på længere sigt er der potentiale for, at man får en mere optimal velfærdsmodel. Til gengæld kan nogle kommuner risikere at skulle hjemtage en række ydelser, som har været udliciteret i en årrække, og som kommunen derfor nogle steder ikke har den fornødne kompetence til at løfte mere. Scenarium 2: Fortsæt de gode takter! Udgangspunktet for scenarium nr. 2 er at fortsætte den hidtidige linje, der de senere år har været kendetegnet ved at staten har presset på med forskellig lovgivning og strammet tonen, for at kommunerne skal bruge markedet mere. Det har dog overvejende været de bløde mekanismer, der har båret udviklingen af konkurrenceudsættelse og OPS. Det er lykkedes at få skabt en konsensus omkring, at markedet er en god måde at få afgjort pris og kvalitet på, men der har stadig været behov for at modne opfattelserne i kommunerne og regionerne. Det, der kunne gøre scenariet sandsynligt er, at den eksisterende form, med den løbende dialog mellem stat og kommuner, synes at være velegnet til danske, forhandlingsprægede model. De konkrete mål for udviklingen i samarbejdets omfang med private virksomheder indtager således stadig en central rolle. IKU en opretholdes på den nuværende kvotient, og kan gradvist øges bl.a. via økonomiaftalerne, når de INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Forventninger til offentligt-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark

Forventninger til offentligt-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark Forventninger til offentligt-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde Kommunernes Revision A/S Forventninger til offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi AF CHEF FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE MARIE LOUISE LØVENGREEN RASMUSSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO,

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere