1 INDLEDNING Undersøgelsens resultater Fakta om bibliotekerne... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5"

Transkript

1 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling

2 BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR INDLEDNING Undersøgelsens resultater Fakta om bibliotekerne SÅDAN ER UNDERSØGELSEN GENNEMFØRT Fakta om undersøgelsen Borgerpanel Repræsentativitet BRUG AF BIBLIOTEKERNE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål ÅBNINGSTIDER Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BRUGERTILFREDSHED MED BIBLIOTEKERNE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BORGERNES VALG AF BIBLIOTEK Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BIBLIOTEKERNES HJEMMESIDE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål FREMTIDSØNSKER Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål af 28

3 1 INDLEDNING I efteråret 2008 er gennemført en borgerundersøgelse vedrørende Bibliotekerne i Halsnæs kommune. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et vidensgrundlag med henblik på, på sigt at tilpasse bibliotekets tilbud og øge andelen af befolkningen, der benytter bibliotekerne. Undersøgelsen gennemføres som et led i harmoniserings- og udviklingsprocessen for bibliotekerne. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af Halsnæs Kommunes Borgerpanel. Panelet repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen i kommunen, herunder også borgere, der ikke er brugere af bibliotekernes tilbud. Borgerundersøgelsen skal afdække forskellige typer brugeres anvendelse af samt ønsker til bibliotekerne. Der fokuseres specielt på at afdække brugernes behov og ønsker vedrørende de fysiske betjeningssteder, åbningstider, materialesammensætning, digitale og fremtidige ydelser. I Bibliotekernes virksomhedsaftale for såvel 2007 som 2008 er der formuleret resultatkrav om, at borgerundersøgelsens resultater skal inddrages i arbejdet med oplæg til nye åbningstider samt indgå i bibliotekernes fremtidige udviklingsstrategi. Således tjener undersøgelsen også til indfrielse af resultatkrav. Den anvendte spørgeramme er konstrueret med henblik på: At afdække nuværende og potentielle brugeres behov og ønsker samt at skabe øget tilgængelighed og udvikling af bibliotekstilbudet At optimere ressourceudnyttelsen At kunne implementere nye åbningstider At skabe en konstruktiv debat om bibliotekets nuværende tilbud og få input til fremtidige tilbud Spørgsmålene i undersøgelsen er opdelt efter følgende temaer: Brug af Bibliotekerne Åbningstider Brugertilfredshed med Bibliotekerne Borgernes valg af bibliotek Bibliotekernes hjemmeside Fremtidsønsker Undersøgelsen er udarbejdet af Halsnæs Kommune, og undersøgelsens svarpersoner er alle medlemmer af kommunens Borgerpanel. Undersøgelsen giver vigtige fingerpeg til både politikere og Bibliotekerne om tilfredsheden med Bibliotekernes nuværende tilbud og en indikation af, hvor der er ønske om udvikling af virksomhedens tilbud. 3 af 28

4 1.1 Undersøgelsens resultater Tilfredshed Samlet set er tilfredsheden med Bibliotekerne i Halsnæs Kommune stor. 92 % af undersøgelsens svarpersoner er på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med bibliotekerne. Særligt brugere af Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek er Meget tilfredse. Derudover er undersøgelsens svarpersoner særligt tilfredse med kvaliteten af bibliotekernes personlige betjening samt de boglige materialesamlinger. Åbningstider Generelt er der tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. 76 % har svaret, at de enten er Tilfredse, eller Meget tilfredse med åbningstiderne. Den største tilfredshed er at spore hos borgere, der har angivet Hundested og Frederiksværk som deres primære bibliotek. Ved spørgsmål om interesse for at udvide bibliotekernes åbningstider om aftenen, sent lørdag eftermiddag eller om søndagen i vinterhalvåret, er interessen størst for aftenåbent og søndagsåbent. Brug af bibliotekerne Størstedelen af undersøgelsens respondenter har svaret, at de bruger biblioteket ca. 1 gang om måneden eller 1 gang hvert halve år eller sjældnere. Ca. 14 % af undersøgelsens respondenter har svaret, at de slet ikke bruger bibliotekerne i Halsnæs Kommune. Undersøgelsen viser også, at det til stadighed er bibliotekernes traditionelle kerneydelser, det vil sige lån af bøger og andre trykte medier, der primært tiltrækker borgerne. Det er også disse ydelser, der høster den største tilfredshed. Tilfredsheden med udbuddet af spil, musik og film er mindre. Valg af Bibliotek Frederiksværk Bibliotek er det mest besøgte bibliotek i kommunen. 58 % af undersøgelsens svarpersoner har angivet Frederiksværk Bibliotek som deres foretrukne bibliotek. For Hundested Bibliotek er dette tal er 28 %. 1 % foretrækker Melby Bibliotek, og 3 % foretrækker Ølsted Bibliotek. Der er endvidere stor forskel på, hvorvidt borgere i kommunen bruger det bibliotek, der ligger tættest på deres bopæl eller vælger at bruge andre biblioteker i eller udenfor kommunen. Markant er det, at borgere der bor tættest på Melby og Ølsted i stor udstrækning vælger at bruge Frederiksværk Bibliotek. Således vælger kun hver 8. borger der bor tættest på Melby Bibliotek, Melby Bibliotek som 1. prioritet. Hver 4. borger der bor tættest på Ølsted Bibliotek vælger Ølsted Bibliotek som 1. prioritet. Hjemmesiden Ca. 38 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de bruger bibliotekernes hjemmeside. Bibliotekernes hjemmeside får generelt flotte karakterer og der er høj tilfredshed med opbygning og indhold. Samlet set er 88 % brugere enten Tilfredse eller Meget tilfredse med hjemmesiden. Siden bruges først og fremmest til at søge, bestille og forny materialer, mens andre aktiviteter scorer relativt lavere. Dog finder 27 % af brugerne, at hjemmesiden kan anvendes til inspiration. 4 af 28

5 Fremtidsønsker 57 % af borgerne har svaret, at de ikke har yderligere forventninger til bibliotekernes ydelser i fremtiden. Derudover svarer 23 %, at de ønsker at finde borgerservicefunktioner på bibliotekerne, mens der ikke er den store interesse at spore for selvbetjening i form af adgang til Biblioteket med egen nøgle. I forbindelse med spørgsmål om interesse for længere åbningstider, frem for flere biblioteker, ønsker 50 % lange åbningstider, frem for flere biblioteker. Særligt erhvervsaktive, pendlere og borgere i de yngre aldersgrupper markerer sig med denne holdning. Omvendt ønsker 20 % flere biblioteker frem for lange åbningstider. 1.2 Fakta om bibliotekerne Nedenstående udgør et overblik over Bibliotekernes struktur, åbningstider, udlånstal og besøgstal for Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder: Hovedbibliotek, lokalbibliotek, kombi-bibliotek og filialbibliotek, som illustreret nedenfor. Kombi-biblioteket er et kombineret skole- og folkebibliotek, som blev etableret i oktober 2006 på Melby Skole. Økonomi Halsnæs pr. indbyg. Budget 2008 Region Hovedstaden Hele landet 514 kr. 655 kr. 469 kr. Figur 1.2 Kilde: ECO - nøgletal Personale pr Ansatte Timer Biblioteksleder 37 timer Vicebiblioteksleder 37 timer Afdelingsleder 34 timer 8 Bibliotekarer 276 timer 1 bibliotekar 20 timer (Gymnasiet) 6 Biblioteksassistenter 199 timer 7 Assistenter/ 205,5 timer kontorassistenter 1 Servicemedarbejder 37 timer 2 Bogopsættere 6 timer Personaletimer/ Årsværk i alt Figur ,5 timer /23 årsværk 5 af 28

6 Bibliotekernes nuværende åbningstider Frederiksværk (40t/uge) Hundested (39 t/uge) Melby (20 t/uge) Mandag kl Mandag kl Mandag kl (skoleferier 13-16) Ølsted (12 t/uge) Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl * Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl.15-18* Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl (skoleferier 15-18) Fredag kl.13-16* Fredag kl Fredag kl * Lukket i skoleferier Lørdag kl Lørdag kl Figur 1.4 Bibliotekernes samlede åbningstid er 111 timer. Heraf dækkes de 103 timer af folkebibliotekerne, og de 8 timer af skolebibliotekarer i Melby. Bibliotekerne betjener desuden Frederiksværk Gymnasium 20 timer ugentligt. 6 af 28

7 Udlånstal for 2006, 2007 og 2008 Udlånstal for Bibliotekerne Bibliotek Andel i procent Frederiksværk ,96 % Hundested ,10 % Melby ,80 % Ølsted ,42 % Netmusik - udlån ved download ,72 % Udlån i alt % Figur 1.5 Bibliotekerne har i en årrække haft stagnerede udlån og i 2007 var der tale om et decideret fald, som til dels skyldtes lukkedage i forbindelse med konvertering af Bibliotekssystem. Faldet er indhentet i 2008, hvor der er tale om en udlånsstigning på hele 11,7 %. Heri er ikke medregnet lån via Netmusikken, der kun har været tilbudt i 2007 og 2008 og opgøres separat under digitale medier i Biblioteksstyrelsens statistik. Der kan i øvrigt iagttages en markant stigning i udlånet på Melby Bibliotek, som primært skyldes sammenlægning af skole- og folkebiblioteket med deraf følgende merudlån til elever og lærere. Materialebestand pr Materialetyper Antal Andel i procent Bøger ,40 % Musik ,00 % Cd-rom 906 0,50 % Lydbøger ,80 % Video/DVD ,30 % Materialeenheder i alt % Figur 1.6 Hovedvægten af Bibliotekernes materialebestand er bøger, mens Av-medierne kun udgør samlet set 8,6 % af materialebestanden. 7 af 28

8 Aktive lånere Aktive lånere Bibliotek 2008 Andel i procent Frederiksværk ,5 % Hundested ,3 % Melby 151 1,4 % Ølsted 189 1,8 % Aktive lånere i alt % Figur 1.7 Aktive lånere er udtryk for det antal brugere, der ved et biblioteksbesøg har lånt materialer på det pågældende bibliotek, men ikke et udtryk for det faktiske antal brugere, som ses ud af besøgstallene. Besøgstal pr. år pr. bibliotek Besøgstal for Bibliotekerne Bibliotek Andel i procent Frederiksværk ,45 % Hundested ,31 % Melby ,58 % Ølsted ,66 % Besøgstal i alt % Figur 1.8 Besøgstallene indsamles ved tælling af faktiske besøgende på de enkelte biblioteker. For hovedbibliotekets vedkommende er der tale om et fald i antallet af besøgende i 2007 og en lille stigning i Besøgstallet for Hundested ligger stabilt med et udsving på besøgende. Besøgstallet for filialbiblioteket i Ølsted ligger også nogenlunde stabilt, mens Melby Bibliotek har forøget besøgstallet betragteligt, formentlig som følge af bibliotekssammenlægningen af skole- og folkebibliotek. Filialbibliotekerne har dog stadig et meget beskedent besøgstal overordnet set. 8 af 28

9 Gennemsnitligt besøgstal pr. time for de 4 biblioteker Ugedag Tidsrum Frederiksværk Besøg pr. time i gennemsnit Hundested Besøg pr. time i gennemsnit Melby Besøg pr. time i gennemsnit Ølsted Besøg pr. time i gennemsnit Mandage (10-13) #(14-17) *(15-18) 55 5 Tirsdage (10-13) #(14-17) #(17-18) Onsdage #(13-14) #(14-17) #(17-18) (kun Hundested) 16 Torsdage (10-13) #(14-17) *(15-18) 56 6 Fredage (10-13) (13-16) #(14-17) Lørdage #(10-13) # = afvigende åbningstid i Hundested * = afvigende åbningstid i Ølsted = afvigende åbningstid i Melby afvigende åbningstider i alle filialer Figur 1.9 Ovenstående skema viser det gennemsnitlige besøgstal i de 4 biblioteker, målt på timeintervaller i de enkelte biblioteker. Det markant største besøgstal ligger om onsdagen imellem i Frederiksværk og om lørdagen i Frederiksværk og Hundested. For Frederiksværk gælder det i øvrigt, at den største trafik ligger imellem om formiddagen og mellem 14 og 16 om eftermiddagen. For Hundested gælder det, at besøgene er nogenlunde jævnt fordelt hen over dagen, dog med en overvægt af besøgende i tidsrummet I filialerne ligger det gennemsnitlige besøgstal på mellem 2 og 11 besøgende i timen, med størst trafik i Ølsted om torsdagen mellem 10 og af 28

10 2 SÅDAN ER UNDERSØGELSEN GENNEMFØRT 2.1 Fakta om undersøgelsen Udført af: Metode: Økonomi og Analyse Halsnæs Kommune i samarbejde med Bibliotekerne Borgerpanel elektronisk/skriftligt Antal inviterede svarpersoner: 880 Antal gennemførte spørgeskemaer i alt: 542 Svarprocent i alt: 62 % Antal inviterede elektronisk: 800 Antal inviterede skriftligt: Projektorganisering Borgerundersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Analyse, Udviklingssekretariatet og Bibliotekerne, Kultur og Fritid. I Figur 2.1 er opstillet projektets organisering. Styregruppe Arbejdsgruppe Steen Thomsen Projektejer Michala Andersson Svend-Erik Nielsen Direktør Thomas Rafn leder Økonomi og Analyse Michala Andersson Projektleder Annette Ridder Bibliotekar Jane Holtemann Bibliotekar Lene Jakobsen Leder af Bibliotekerne Figur Borgerpanel Undersøgelsen er gennemført via et spørgeskema, der er udsendt til alle medlemmer af Halsnæs Kommunes Borgerpanel. Panelet består af 880 borgere i kommunen. Disse borgere har indvilget i, fra tid til anden at være Halsnæs Kommune behjælpelige ved at deltage i panelundersøgelser vedrørende kommunen. Medlemmerne i panelet er blevet rekrutteret telefonisk. De repræsenterer et bredt udsnit af kommunes borgere fordelt på køn, alder og bopæl. Til denne undersøgelse har 800 af panelets deltagere modtaget et elektronisk spørgeskema via paneldeltagere har fået tilsendt et spørgeskema med almindelig post. 10 af 28

11 2.3 Repræsentativitet Borgerpanelet i Halsnæs Kommune er sammensat således, at panelets medlemmer udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere, opgjort på køn, alder og geografi. I det følgende er der redegjort for, at de medlemmer af panelet, der har valgt at deltage i undersøgelsen, ligeledes er et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Fordeling på køn 56 % af undersøgelsens svarpersoner er kvinder, mens de resterende 44 % er mænd. Denne sammensætning svarer stort set til den faktiske kønsfordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til køn. Fordeling på aldersintervaller Undersøgelsens svarpersoner er opdelt i 5 aldersintervaller: år, år, år, år og 66 år og opefter. Undersøgelsens svarfordeling opgjort på de 5 aldersintervaller svarer i store træk til den faktiske aldersfordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til alder. Dog skal det bemærkes, at der er relativt få besvarelser fra borgere mellem år, hvorfor denne aldersgruppe og deres synspunkter er underrepræsenteret i undersøgelsen. Det skal også bemærkes, at undersøgelsen ikke omfatter borgere under 15 år. En vurdering af bibliotekernes ydelser henvendt til især de yngre aldersgrupper skal derfor tages med et vist forehold, idet de yngre aldersgrupper er helt eller delvist fraværende i undersøgelsen. Fordeling på geografi/distrikter Undersøgelsens svarpersoner er opdelt i 8 geografiske distrikter. Undersøgelsens svarfordeling opgjort på de 8 distrikter svarer i store træk til den faktiske geografiske fordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til geografi. 11 af 28

12 3 BRUG AF BIBLIOTEKERNE 3.1 Sammenfatning af resultater Hovedparten af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de bruger biblioteket ca. 1 gang om måneden, 1 gang hvert halve år eller sjældnere. Undersøgelsen viser også, at det til stadighed er bibliotekernes traditionelle kerneydelser, det vil sige lån af bøger og andre trykte medier, der primært tiltrækker borgerne. Således har over 80 % af undersøgelsens svarpersoner svaret, at de bruger biblioteket til at låne og aflevere materialer. Ca. 14 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de slet ikke bruger bibliotekerne i Halsnæs Kommune. Den væsentligste årsag hertil betegnes som: Køber selv bøger, blade m.m., hvilket 53 % af de personer, der ikke bruger biblioteket, har angivet som årsag. De hyppigste brugere af bibliotekerne er personer i aldersgrupperne 41-55, og 66 år og opefter. Den aldersgruppe, der bruger bibliotekerne mindst, er den yngste gruppe i undersøgelsen, de årige. Samme undersøgelse fordelt på borgernes uddannelsesniveau viser, at bibliotekerne oftere besøges af borgere med mellemlang til lang videregående uddannelse, mens ufaglærte og faglærte borgere er de grupper, der sjældent besøger bibliotekerne. 3.2 Resultater for enkelte spørgsmål Hvor ofte går du på biblioteket? Hvor ofte går du på biblioteket? Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag 0,0% 6,5% 10,7% Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket 25,6% 22,3% 18,8% 14,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Figur 3.1 Figur 3.1 viser, at størstedelen af undersøgelsens svarpersoner bruger biblioteket en gang om måneden, hvert halve år eller sjældnere. Ca. 14 % har svaret, at de ikke bruger biblioteket. 12 af 28

13 Pct. Hvor ofte går du på biblioteket?- fordelt på alder Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket år år år år 66+ år Alle Figur 3.2 De årige er den gruppe, der sjældnest besøger bibliotekerne. De aldersgrupper der hyppigst bruger bibliotekerne, er de årige, de årige og som absolut topscorer er borgere over på 66 år og opefter. Nedenstående diagram viser samme spørgsmål fordelt på borgernes uddannelsesniveau. Brug af bibliotekerne - fordelt på uddannelse Hvor ofte går du på biblioteket? - fordelt på uddannelse 40 Ufaglært Faglært Ungdomsuddannelse Kort videregående 5 0 Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket Mellemlang videregående Lang videregående Figur 3.3 Figur 3.3 viser en tendens til, at det i højere grad er de højtuddannede, der besøger biblioteket ofte, mens borgere med kortere eller ingen uddannelse er sjældnere gæster. Følgende diagram viser en opgørelse over, hvad borgerne typisk bruger biblioteket til. 13 af 28

14 Brug af bibliotekerne? Hvad bruger du typisk biblioteket til? Låner og aflevere materiale 88% Læser aviser og tidskrfiter Henter pjecer og foldere Bruger håndbøger/opslagsværker 18% 20% 28% Bruger internet/computer 5% Bruger trådløs netværk Spiller på bibliotekets computere Spiller Playstation/Wii Som mødested Deltager i arrangementer/udstillinger Bruger mødelokaler 0% 1% 0% 2% 4% 19% Andet 12% Figur 3.4 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0 % 88 % har angivet, at de bruger biblioteket til at låne og aflevere materiale. 28 % bruger biblioteket til at hente pjecer og foldere. Hvad er grunden til at du ikke bruger biblioteket? Hvad er grunden til at du ikke bruger biblioteket? Åbningstider 6% Kender ikke tilbud 25% Har ikke tid 35% Køber selv Bøger, blade m.m. 53% Tilbud ikke interessante 12% Dårlig betjening Har ikke de ønskede materialer For høje gebyrer 2% 0% 3% f Figur 3.5 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 14 af 28

15 Af Figur 3.5 fremgår det, at 53 % af de borgere, der har angivet, at de ikke bruger biblioteket har svaret, at grunden hertil er, at de selv køber bøger, blade m.m. 35 % har svaret, at det er på grund af tidsmangel. 6 % af de borgere, der har angivet, at de ikke bruger biblioteket nævner bibliotekernes åbningstider som årsag. Hele 25 % angiver, at de ikke kender Bibliotekernes tilbud. I spørgeskemaet har borgerne haft mulighed for, at skrive andre grunde til at de ikke bruger bibliotekerne. Blandt disse nævnes årsager som fysisk handicap, ingen interesse for bøger, samt at de bruger Internettet i stedet for biblioteket. På den nedenstående diagram vises en opgørelse over hvornår på dagen borgerne gerne besøger biblioteket. Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? Figur 3.6 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Figur 3.7 Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? 11% 22% 31% 39% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? - fordelt på aldersintervaller 14% 21% 33% 27% 4% 15% 7% 9% 27% 35% 22% 10% 19% 10% 13% 36% 24% 33% 20% 6% 21% 24% 14% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% år år år år 66+ år Figur 3.6 viser, at borgernes foretrukne tidspunkt for biblioteksbesøg ligger mellem kl og kl og om formiddagen mellem kl. 10 og 12. Figur 3.7 viser, hvornår de forskellige aldersgrupper giver udtryk for, hvornår de gerne besøger biblioteket. I formiddagstimerne er det primært de ældre borgere, der besøger bibliotekerne. De helt unge begynder at komme op ad dagen og de to store kernegrupper kommer i tidsrummet kl og kl % har svaret, at de bruger biblioteket imellem kl Disse svar gælder kun Hundested Bibliotek, som er det eneste bibliotek i kommunen, der har åben til kl af 28

16 4 ÅBNINGSTIDER 4.1 Sammenfatning af resultater Generelt er der stor tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. Kun 6 % af undersøgelsens svarpersoner er Utilfredse eller Meget utilfredse med åbningstiderne. Den største tilfredshed er at spore hos borgere, der har angivet Hundested og Frederiksværk som deres primære bibliotek. Ved spørgsmål om muligheden for evt. at udvide bibliotekernes åbningstider om aftenen, lørdagen eller søndagen er interessen størst ved muligheden for aftenåbent eller søndagsåben. Her er det primært borgere i alderen år, der viser stor interesse for disse muligheder. 4.2 Resultater for enkelte spørgsmål Generel tilfredshed med bibliotekets åbningstider Hvor tilfreds er du med bibliotekets åbningstider ,3 Meget tilfreds 63,9 Tilfreds 17,8 Hverken tilfreds eller utilfreds 5,4 Utilfreds 0,6 Meget utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Figur 4.1 Figur 4.1 viser generel stor tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. Ca. 76 % af undersøgelsens svarpersoner er Meget tilfredse eller Tilfredse med åbningstiderne. 16 af 28

17 Tilfredshed med åbningstider for hvert af de fire biblioteker Tilfredshed med Åbningstider fordelt pr. bibliotek Frederiksværk 11,3 65, Meget tilfreds Hundested ,8 3,5 Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Melby 14,3 57,1 28,6 0 Utilfreds Meget utilfreds Ølsted 15,4 46,2 23,1 15,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 4.2 Den største tilfredshed med bibliotekernes åbningstider er at finde blandt brugere af Frederiksværk Bibliotek og Hundested Bibliotek, mens der er mindre tilfredshed at spore blandt brugere af Melby Bibliotek og Ølsted Bibliotek. Blandt borgere, der har svaret, at de oftest bruger Melby Bibliotek, er 28 % Hverken tilfredse eller utilfredse. I Ølsted er andelen af brugere, der er Hverken utilfredse eller tilfredse samt brugere der er Utilfredse med åbningstiderne ca. 38 %. Figur 3.4 nedenfor der viser borgernes meninger om forskellige udsagn vedrørende bibliotekernes åbningstider. Udsagnene er formuleret således, at de giver et indtryk af, hvilke mulige nye åbningstider, der vækker mest interesse blandt borgerne. Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende åbningstider? Figur 4.3 Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende åbningstider? Jeg ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om søndagen (vinterhalvåret) Jeg ville benytte biblioteket mere hvis der var længere åbent om lørdagen 18,5% 29,2% 21,0% 19,2% 3,0% 20,2% 23,8% 4,3% 27,6% 33,2% Enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Uenig Jeg ville benytte biblioteket mere hvis der var åbent om aftenen 21,1% 23,0% 24,7% 3,6% 27,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17 af 28

18 Udvidede åbningstider om søndagen i vinterhalvåret 50 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om søndagen i vinterhalvåret. Andelen af enige eller delvist enige i dette udsagn er større blandt pendlere og børnefamilier, hvor henholdsvis 54 % og 63 % ville benytte biblioteket mere, hvis der var søndagsåbent. Forslaget er mindre populært blandt de helt unge borgere samt de ældste, mens de to store aldersgrupper i midten, som også er bibliotekernes største brugergrupper, er mere enige i udsagnet. Fordelt på biblioteker fordeler svarerne sig nogenlunde ens over de fire biblioteker. Dog er andelen af borgere, der har svaret enig eller delvist enig i forslaget lidt større i Ølsted end tilfældet er for de andre biblioteker. Udvidede åbningstider sent lørdag eftermiddag En lidt mindre andel af borgerne synes at være interesseret i udvidede åbningstider om lørdagen. 39 % er enige eller delvist enige heri, mens en lige så stor gruppe er uenige eller delvist uenige heri. Den største uenighed er at finde blandt borgere over 55 år, mens interessen for udvidede åbningstider lørdag eftermiddag er lidt større hos børnefamilier og borgere i alderen år. Fordelt på de fire biblioteker i kommunen er forslaget mest populært blandt borgere, der oftest bruger Ølsted Bibliotek. Her er 67 % enten enige eller delvist enige i at de ville bruge bibliotekerne mere, hvis der var længere åbent om lørdagen. I Hundested og Frederiksværk stemmer svaret fra borgere, der oftest bruger disse biblioteker, overens med det samlede svar på ca. 40 %, som er interesserede i længere lørdagsåbent, mens interessen for forslaget blandt brugere af Melby Bibliotek er forsvindende lille, nemlig 0 %. Udvidede åbningstider om aftenen Til udsagnet: Jeg ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om aftenen, er 44 % enige eller delvist enige. Andelen af borgere, der er uenige eller delvist uenige heri er 31 %. Blandt de borgere, der pendler til og fra arbejde hver dag har 66 % svaret, at de ville benytte bibliotekerne mere, hvis der var aftenåbent. Dette gælder ligeledes for 53 % af de borgere, der har hjemmeboende børn. For dette udsagn gør det sig ligeledes gældende, at forslaget er mindre populært blandt de helt unge borgere samt de ældste borgere, mens de to store aldersgrupper årige, og de årige, som også er de, der bruger bibliotekerne mest, er mest interesserede. Fordelt på de fire biblioteker i kommunen er forslaget mest populært blandt brugere af Melby og Ølsted Bibliotek, hvor henholdsvis 58 % og 56 % er enige eller delvist enige. Disse tal er for brugere af Frederiksværk og Hundested Bibliotek ca. 40 %. 18 af 28

19 5 BRUGERTILFREDSHED MED BIBLIOTEKERNE 5.1 Sammenfatning af resultater Samlet set er tilfredsheden med bibliotekerne i Halsnæs Kommune stor. 92 % af undersøgelsens svarpersoner er på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med bibliotekerne. Særligt brugere af Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek er Meget tilfredse. Endvidere er der blandt borgerne stor tilfredshed med personalets imødekommenhed samt kvaliteten af betjeningen på bibliotekerne. Der er stor tilfredshed med bibliotekernes traditionelle ydelser, nemlig bøger og andre trykte medier, mens der er mindre tilfredshed med bibliotekernes udbud af musik, film og spil. 5.2 Resultater for enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed På baggrund af din samlede erfaring, hvor tilfreds er du så med biblioteket? ,9 Meget tilfreds 65,2 Tilfreds 6 Hverken tilfreds eller utilfreds 1,3 0,6 Utilfreds Meget utilfreds Figur 5.1 Samlet set er ca. 92 % af undersøgelsens svarpersoner på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med biblioteket. Fordelt på de fire biblioteker er tilfredsheden størst blandt de borgere, der har svaret, at de oftest bruger Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek. Her er henholdsvis 100 % og 93 % enten Meget tilfredse eller Tilfredse. 19 af 28

20 Tilfredshed med betjening, indretning, ventetider m.m. Hvor tilfreds er du med biblioteket på følgende områder? Personalets imødekommenhed 44,6 46,5 7,41,1 0,4 Kvaliteten af betjeningen 38,4 51,1 9,40,6 0,4 Bibliotekets indretning 19,4 60,5 17,2 2,4 0,4 Muligheden for selv at finde det jeg leder efter 12,9 57,6 23,6 5,50,4 Meget tilfreds Opholdssteder (sofagrupper, læsehjørner, skriveborde og lignende) 17,8 51,9 28,1 2,2 0 Muligheder for ro og fordybelse 14,9 51,4 29,8 3,5 0,5 Tilfreds Muligheder for leg og spil Ventetid for at få hjælp af personalet 13,3 15,9 37,8 62,9 46,7 16,8 2,2 0 40,4 Hverken tilfreds eller utilfreds Biblioteket har som regel de materialer hjemme, jeg ønsker at låne 10,8 58,4 24,5 5,80,4 Utilfreds Biblioteket er god til at skaffe materialer hjem til mig 37, ,9 0,2 Meget utilfreds Ventetiden på bestilte materialer 15 56,2 24,9 3,4 0,5 Antallet af pc-arbejdspladser 7,5 37, ,8 Bibliotekets beliggenhed i forhold til min bopæl 36,2 51,7 11,70,4 0 Figur 5.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Der er blandt borgerne stor tilfredshed med personalets imødekommenhed samt kvaliteten af betjeningen på bibliotekerne. Der er også generel tilfredshed med bibliotekernes indretning. Disse resultater gør sig gældende for samtlige biblioteker. Ventetiden på betjening samt ventetider på bestilte materialer får også generelle gode anmeldelser fra borgerne, selvom en overvejende stor gruppe ser sig Hverken tilfredse eller utilfredse. I forhold til spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med biblioteket på følgende områder? Muligheder for leg og spil er en relativt stor gruppe borgere, 46,7 % Hverken tilfredse eller utilfredse. Denne gruppe er ligeligt fordelt mellem de forskellige aldersgrupper, men skiller sig ud ved ikke i så høj grad at inkludere de årige. Det er også denne gruppe, der er mest Tilfredse med udvalget. Den lidt yngre gruppe mellem år er mindre Tilfredse med bibliotekernes muligheder for leg og spil på bibliotekerne. Tilfredsheden med antallet af Pc-arbejdspladser er også relativt lav i forhold til tilfredsheden med andre ydelser. 20 af 28

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere