1 INDLEDNING Undersøgelsens resultater Fakta om bibliotekerne... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5"

Transkript

1 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling

2 BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR INDLEDNING Undersøgelsens resultater Fakta om bibliotekerne SÅDAN ER UNDERSØGELSEN GENNEMFØRT Fakta om undersøgelsen Borgerpanel Repræsentativitet BRUG AF BIBLIOTEKERNE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål ÅBNINGSTIDER Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BRUGERTILFREDSHED MED BIBLIOTEKERNE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BORGERNES VALG AF BIBLIOTEK Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål BIBLIOTEKERNES HJEMMESIDE Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål FREMTIDSØNSKER Sammenfatning af resultater Resultater for enkelte spørgsmål af 28

3 1 INDLEDNING I efteråret 2008 er gennemført en borgerundersøgelse vedrørende Bibliotekerne i Halsnæs kommune. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et vidensgrundlag med henblik på, på sigt at tilpasse bibliotekets tilbud og øge andelen af befolkningen, der benytter bibliotekerne. Undersøgelsen gennemføres som et led i harmoniserings- og udviklingsprocessen for bibliotekerne. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af Halsnæs Kommunes Borgerpanel. Panelet repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen i kommunen, herunder også borgere, der ikke er brugere af bibliotekernes tilbud. Borgerundersøgelsen skal afdække forskellige typer brugeres anvendelse af samt ønsker til bibliotekerne. Der fokuseres specielt på at afdække brugernes behov og ønsker vedrørende de fysiske betjeningssteder, åbningstider, materialesammensætning, digitale og fremtidige ydelser. I Bibliotekernes virksomhedsaftale for såvel 2007 som 2008 er der formuleret resultatkrav om, at borgerundersøgelsens resultater skal inddrages i arbejdet med oplæg til nye åbningstider samt indgå i bibliotekernes fremtidige udviklingsstrategi. Således tjener undersøgelsen også til indfrielse af resultatkrav. Den anvendte spørgeramme er konstrueret med henblik på: At afdække nuværende og potentielle brugeres behov og ønsker samt at skabe øget tilgængelighed og udvikling af bibliotekstilbudet At optimere ressourceudnyttelsen At kunne implementere nye åbningstider At skabe en konstruktiv debat om bibliotekets nuværende tilbud og få input til fremtidige tilbud Spørgsmålene i undersøgelsen er opdelt efter følgende temaer: Brug af Bibliotekerne Åbningstider Brugertilfredshed med Bibliotekerne Borgernes valg af bibliotek Bibliotekernes hjemmeside Fremtidsønsker Undersøgelsen er udarbejdet af Halsnæs Kommune, og undersøgelsens svarpersoner er alle medlemmer af kommunens Borgerpanel. Undersøgelsen giver vigtige fingerpeg til både politikere og Bibliotekerne om tilfredsheden med Bibliotekernes nuværende tilbud og en indikation af, hvor der er ønske om udvikling af virksomhedens tilbud. 3 af 28

4 1.1 Undersøgelsens resultater Tilfredshed Samlet set er tilfredsheden med Bibliotekerne i Halsnæs Kommune stor. 92 % af undersøgelsens svarpersoner er på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med bibliotekerne. Særligt brugere af Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek er Meget tilfredse. Derudover er undersøgelsens svarpersoner særligt tilfredse med kvaliteten af bibliotekernes personlige betjening samt de boglige materialesamlinger. Åbningstider Generelt er der tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. 76 % har svaret, at de enten er Tilfredse, eller Meget tilfredse med åbningstiderne. Den største tilfredshed er at spore hos borgere, der har angivet Hundested og Frederiksværk som deres primære bibliotek. Ved spørgsmål om interesse for at udvide bibliotekernes åbningstider om aftenen, sent lørdag eftermiddag eller om søndagen i vinterhalvåret, er interessen størst for aftenåbent og søndagsåbent. Brug af bibliotekerne Størstedelen af undersøgelsens respondenter har svaret, at de bruger biblioteket ca. 1 gang om måneden eller 1 gang hvert halve år eller sjældnere. Ca. 14 % af undersøgelsens respondenter har svaret, at de slet ikke bruger bibliotekerne i Halsnæs Kommune. Undersøgelsen viser også, at det til stadighed er bibliotekernes traditionelle kerneydelser, det vil sige lån af bøger og andre trykte medier, der primært tiltrækker borgerne. Det er også disse ydelser, der høster den største tilfredshed. Tilfredsheden med udbuddet af spil, musik og film er mindre. Valg af Bibliotek Frederiksværk Bibliotek er det mest besøgte bibliotek i kommunen. 58 % af undersøgelsens svarpersoner har angivet Frederiksværk Bibliotek som deres foretrukne bibliotek. For Hundested Bibliotek er dette tal er 28 %. 1 % foretrækker Melby Bibliotek, og 3 % foretrækker Ølsted Bibliotek. Der er endvidere stor forskel på, hvorvidt borgere i kommunen bruger det bibliotek, der ligger tættest på deres bopæl eller vælger at bruge andre biblioteker i eller udenfor kommunen. Markant er det, at borgere der bor tættest på Melby og Ølsted i stor udstrækning vælger at bruge Frederiksværk Bibliotek. Således vælger kun hver 8. borger der bor tættest på Melby Bibliotek, Melby Bibliotek som 1. prioritet. Hver 4. borger der bor tættest på Ølsted Bibliotek vælger Ølsted Bibliotek som 1. prioritet. Hjemmesiden Ca. 38 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de bruger bibliotekernes hjemmeside. Bibliotekernes hjemmeside får generelt flotte karakterer og der er høj tilfredshed med opbygning og indhold. Samlet set er 88 % brugere enten Tilfredse eller Meget tilfredse med hjemmesiden. Siden bruges først og fremmest til at søge, bestille og forny materialer, mens andre aktiviteter scorer relativt lavere. Dog finder 27 % af brugerne, at hjemmesiden kan anvendes til inspiration. 4 af 28

5 Fremtidsønsker 57 % af borgerne har svaret, at de ikke har yderligere forventninger til bibliotekernes ydelser i fremtiden. Derudover svarer 23 %, at de ønsker at finde borgerservicefunktioner på bibliotekerne, mens der ikke er den store interesse at spore for selvbetjening i form af adgang til Biblioteket med egen nøgle. I forbindelse med spørgsmål om interesse for længere åbningstider, frem for flere biblioteker, ønsker 50 % lange åbningstider, frem for flere biblioteker. Særligt erhvervsaktive, pendlere og borgere i de yngre aldersgrupper markerer sig med denne holdning. Omvendt ønsker 20 % flere biblioteker frem for lange åbningstider. 1.2 Fakta om bibliotekerne Nedenstående udgør et overblik over Bibliotekernes struktur, åbningstider, udlånstal og besøgstal for Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder: Hovedbibliotek, lokalbibliotek, kombi-bibliotek og filialbibliotek, som illustreret nedenfor. Kombi-biblioteket er et kombineret skole- og folkebibliotek, som blev etableret i oktober 2006 på Melby Skole. Økonomi Halsnæs pr. indbyg. Budget 2008 Region Hovedstaden Hele landet 514 kr. 655 kr. 469 kr. Figur 1.2 Kilde: ECO - nøgletal Personale pr Ansatte Timer Biblioteksleder 37 timer Vicebiblioteksleder 37 timer Afdelingsleder 34 timer 8 Bibliotekarer 276 timer 1 bibliotekar 20 timer (Gymnasiet) 6 Biblioteksassistenter 199 timer 7 Assistenter/ 205,5 timer kontorassistenter 1 Servicemedarbejder 37 timer 2 Bogopsættere 6 timer Personaletimer/ Årsværk i alt Figur ,5 timer /23 årsværk 5 af 28

6 Bibliotekernes nuværende åbningstider Frederiksværk (40t/uge) Hundested (39 t/uge) Melby (20 t/uge) Mandag kl Mandag kl Mandag kl (skoleferier 13-16) Ølsted (12 t/uge) Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl * Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl.15-18* Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl (skoleferier 15-18) Fredag kl.13-16* Fredag kl Fredag kl * Lukket i skoleferier Lørdag kl Lørdag kl Figur 1.4 Bibliotekernes samlede åbningstid er 111 timer. Heraf dækkes de 103 timer af folkebibliotekerne, og de 8 timer af skolebibliotekarer i Melby. Bibliotekerne betjener desuden Frederiksværk Gymnasium 20 timer ugentligt. 6 af 28

7 Udlånstal for 2006, 2007 og 2008 Udlånstal for Bibliotekerne Bibliotek Andel i procent Frederiksværk ,96 % Hundested ,10 % Melby ,80 % Ølsted ,42 % Netmusik - udlån ved download ,72 % Udlån i alt % Figur 1.5 Bibliotekerne har i en årrække haft stagnerede udlån og i 2007 var der tale om et decideret fald, som til dels skyldtes lukkedage i forbindelse med konvertering af Bibliotekssystem. Faldet er indhentet i 2008, hvor der er tale om en udlånsstigning på hele 11,7 %. Heri er ikke medregnet lån via Netmusikken, der kun har været tilbudt i 2007 og 2008 og opgøres separat under digitale medier i Biblioteksstyrelsens statistik. Der kan i øvrigt iagttages en markant stigning i udlånet på Melby Bibliotek, som primært skyldes sammenlægning af skole- og folkebiblioteket med deraf følgende merudlån til elever og lærere. Materialebestand pr Materialetyper Antal Andel i procent Bøger ,40 % Musik ,00 % Cd-rom 906 0,50 % Lydbøger ,80 % Video/DVD ,30 % Materialeenheder i alt % Figur 1.6 Hovedvægten af Bibliotekernes materialebestand er bøger, mens Av-medierne kun udgør samlet set 8,6 % af materialebestanden. 7 af 28

8 Aktive lånere Aktive lånere Bibliotek 2008 Andel i procent Frederiksværk ,5 % Hundested ,3 % Melby 151 1,4 % Ølsted 189 1,8 % Aktive lånere i alt % Figur 1.7 Aktive lånere er udtryk for det antal brugere, der ved et biblioteksbesøg har lånt materialer på det pågældende bibliotek, men ikke et udtryk for det faktiske antal brugere, som ses ud af besøgstallene. Besøgstal pr. år pr. bibliotek Besøgstal for Bibliotekerne Bibliotek Andel i procent Frederiksværk ,45 % Hundested ,31 % Melby ,58 % Ølsted ,66 % Besøgstal i alt % Figur 1.8 Besøgstallene indsamles ved tælling af faktiske besøgende på de enkelte biblioteker. For hovedbibliotekets vedkommende er der tale om et fald i antallet af besøgende i 2007 og en lille stigning i Besøgstallet for Hundested ligger stabilt med et udsving på besøgende. Besøgstallet for filialbiblioteket i Ølsted ligger også nogenlunde stabilt, mens Melby Bibliotek har forøget besøgstallet betragteligt, formentlig som følge af bibliotekssammenlægningen af skole- og folkebibliotek. Filialbibliotekerne har dog stadig et meget beskedent besøgstal overordnet set. 8 af 28

9 Gennemsnitligt besøgstal pr. time for de 4 biblioteker Ugedag Tidsrum Frederiksværk Besøg pr. time i gennemsnit Hundested Besøg pr. time i gennemsnit Melby Besøg pr. time i gennemsnit Ølsted Besøg pr. time i gennemsnit Mandage (10-13) #(14-17) *(15-18) 55 5 Tirsdage (10-13) #(14-17) #(17-18) Onsdage #(13-14) #(14-17) #(17-18) (kun Hundested) 16 Torsdage (10-13) #(14-17) *(15-18) 56 6 Fredage (10-13) (13-16) #(14-17) Lørdage #(10-13) # = afvigende åbningstid i Hundested * = afvigende åbningstid i Ølsted = afvigende åbningstid i Melby afvigende åbningstider i alle filialer Figur 1.9 Ovenstående skema viser det gennemsnitlige besøgstal i de 4 biblioteker, målt på timeintervaller i de enkelte biblioteker. Det markant største besøgstal ligger om onsdagen imellem i Frederiksværk og om lørdagen i Frederiksværk og Hundested. For Frederiksværk gælder det i øvrigt, at den største trafik ligger imellem om formiddagen og mellem 14 og 16 om eftermiddagen. For Hundested gælder det, at besøgene er nogenlunde jævnt fordelt hen over dagen, dog med en overvægt af besøgende i tidsrummet I filialerne ligger det gennemsnitlige besøgstal på mellem 2 og 11 besøgende i timen, med størst trafik i Ølsted om torsdagen mellem 10 og af 28

10 2 SÅDAN ER UNDERSØGELSEN GENNEMFØRT 2.1 Fakta om undersøgelsen Udført af: Metode: Økonomi og Analyse Halsnæs Kommune i samarbejde med Bibliotekerne Borgerpanel elektronisk/skriftligt Antal inviterede svarpersoner: 880 Antal gennemførte spørgeskemaer i alt: 542 Svarprocent i alt: 62 % Antal inviterede elektronisk: 800 Antal inviterede skriftligt: Projektorganisering Borgerundersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Analyse, Udviklingssekretariatet og Bibliotekerne, Kultur og Fritid. I Figur 2.1 er opstillet projektets organisering. Styregruppe Arbejdsgruppe Steen Thomsen Projektejer Michala Andersson Svend-Erik Nielsen Direktør Thomas Rafn leder Økonomi og Analyse Michala Andersson Projektleder Annette Ridder Bibliotekar Jane Holtemann Bibliotekar Lene Jakobsen Leder af Bibliotekerne Figur Borgerpanel Undersøgelsen er gennemført via et spørgeskema, der er udsendt til alle medlemmer af Halsnæs Kommunes Borgerpanel. Panelet består af 880 borgere i kommunen. Disse borgere har indvilget i, fra tid til anden at være Halsnæs Kommune behjælpelige ved at deltage i panelundersøgelser vedrørende kommunen. Medlemmerne i panelet er blevet rekrutteret telefonisk. De repræsenterer et bredt udsnit af kommunes borgere fordelt på køn, alder og bopæl. Til denne undersøgelse har 800 af panelets deltagere modtaget et elektronisk spørgeskema via paneldeltagere har fået tilsendt et spørgeskema med almindelig post. 10 af 28

11 2.3 Repræsentativitet Borgerpanelet i Halsnæs Kommune er sammensat således, at panelets medlemmer udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere, opgjort på køn, alder og geografi. I det følgende er der redegjort for, at de medlemmer af panelet, der har valgt at deltage i undersøgelsen, ligeledes er et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Fordeling på køn 56 % af undersøgelsens svarpersoner er kvinder, mens de resterende 44 % er mænd. Denne sammensætning svarer stort set til den faktiske kønsfordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til køn. Fordeling på aldersintervaller Undersøgelsens svarpersoner er opdelt i 5 aldersintervaller: år, år, år, år og 66 år og opefter. Undersøgelsens svarfordeling opgjort på de 5 aldersintervaller svarer i store træk til den faktiske aldersfordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til alder. Dog skal det bemærkes, at der er relativt få besvarelser fra borgere mellem år, hvorfor denne aldersgruppe og deres synspunkter er underrepræsenteret i undersøgelsen. Det skal også bemærkes, at undersøgelsen ikke omfatter borgere under 15 år. En vurdering af bibliotekernes ydelser henvendt til især de yngre aldersgrupper skal derfor tages med et vist forehold, idet de yngre aldersgrupper er helt eller delvist fraværende i undersøgelsen. Fordeling på geografi/distrikter Undersøgelsens svarpersoner er opdelt i 8 geografiske distrikter. Undersøgelsens svarfordeling opgjort på de 8 distrikter svarer i store træk til den faktiske geografiske fordeling i kommunen og på den baggrund kan det konkluderes, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til geografi. 11 af 28

12 3 BRUG AF BIBLIOTEKERNE 3.1 Sammenfatning af resultater Hovedparten af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de bruger biblioteket ca. 1 gang om måneden, 1 gang hvert halve år eller sjældnere. Undersøgelsen viser også, at det til stadighed er bibliotekernes traditionelle kerneydelser, det vil sige lån af bøger og andre trykte medier, der primært tiltrækker borgerne. Således har over 80 % af undersøgelsens svarpersoner svaret, at de bruger biblioteket til at låne og aflevere materialer. Ca. 14 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de slet ikke bruger bibliotekerne i Halsnæs Kommune. Den væsentligste årsag hertil betegnes som: Køber selv bøger, blade m.m., hvilket 53 % af de personer, der ikke bruger biblioteket, har angivet som årsag. De hyppigste brugere af bibliotekerne er personer i aldersgrupperne 41-55, og 66 år og opefter. Den aldersgruppe, der bruger bibliotekerne mindst, er den yngste gruppe i undersøgelsen, de årige. Samme undersøgelse fordelt på borgernes uddannelsesniveau viser, at bibliotekerne oftere besøges af borgere med mellemlang til lang videregående uddannelse, mens ufaglærte og faglærte borgere er de grupper, der sjældent besøger bibliotekerne. 3.2 Resultater for enkelte spørgsmål Hvor ofte går du på biblioteket? Hvor ofte går du på biblioteket? Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag 0,0% 6,5% 10,7% Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket 25,6% 22,3% 18,8% 14,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Figur 3.1 Figur 3.1 viser, at størstedelen af undersøgelsens svarpersoner bruger biblioteket en gang om måneden, hvert halve år eller sjældnere. Ca. 14 % har svaret, at de ikke bruger biblioteket. 12 af 28

13 Pct. Hvor ofte går du på biblioteket?- fordelt på alder Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket år år år år 66+ år Alle Figur 3.2 De årige er den gruppe, der sjældnest besøger bibliotekerne. De aldersgrupper der hyppigst bruger bibliotekerne, er de årige, de årige og som absolut topscorer er borgere over på 66 år og opefter. Nedenstående diagram viser samme spørgsmål fordelt på borgernes uddannelsesniveau. Brug af bibliotekerne - fordelt på uddannelse Hvor ofte går du på biblioteket? - fordelt på uddannelse 40 Ufaglært Faglært Ungdomsuddannelse Kort videregående 5 0 Næsten hver dag Cirka en gang om ugen Cirka en gang hver 14. dag Cirka en gang om måneden Cirka en gang hvert halve år Sjældnere Jeg bruger ikke biblioteket Mellemlang videregående Lang videregående Figur 3.3 Figur 3.3 viser en tendens til, at det i højere grad er de højtuddannede, der besøger biblioteket ofte, mens borgere med kortere eller ingen uddannelse er sjældnere gæster. Følgende diagram viser en opgørelse over, hvad borgerne typisk bruger biblioteket til. 13 af 28

14 Brug af bibliotekerne? Hvad bruger du typisk biblioteket til? Låner og aflevere materiale 88% Læser aviser og tidskrfiter Henter pjecer og foldere Bruger håndbøger/opslagsværker 18% 20% 28% Bruger internet/computer 5% Bruger trådløs netværk Spiller på bibliotekets computere Spiller Playstation/Wii Som mødested Deltager i arrangementer/udstillinger Bruger mødelokaler 0% 1% 0% 2% 4% 19% Andet 12% Figur 3.4 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0 % 88 % har angivet, at de bruger biblioteket til at låne og aflevere materiale. 28 % bruger biblioteket til at hente pjecer og foldere. Hvad er grunden til at du ikke bruger biblioteket? Hvad er grunden til at du ikke bruger biblioteket? Åbningstider 6% Kender ikke tilbud 25% Har ikke tid 35% Køber selv Bøger, blade m.m. 53% Tilbud ikke interessante 12% Dårlig betjening Har ikke de ønskede materialer For høje gebyrer 2% 0% 3% f Figur 3.5 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 14 af 28

15 Af Figur 3.5 fremgår det, at 53 % af de borgere, der har angivet, at de ikke bruger biblioteket har svaret, at grunden hertil er, at de selv køber bøger, blade m.m. 35 % har svaret, at det er på grund af tidsmangel. 6 % af de borgere, der har angivet, at de ikke bruger biblioteket nævner bibliotekernes åbningstider som årsag. Hele 25 % angiver, at de ikke kender Bibliotekernes tilbud. I spørgeskemaet har borgerne haft mulighed for, at skrive andre grunde til at de ikke bruger bibliotekerne. Blandt disse nævnes årsager som fysisk handicap, ingen interesse for bøger, samt at de bruger Internettet i stedet for biblioteket. På den nedenstående diagram vises en opgørelse over hvornår på dagen borgerne gerne besøger biblioteket. Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? Figur 3.6 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Figur 3.7 Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? 11% 22% 31% 39% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvornår på dagen besøger du gerne biblioteket? - fordelt på aldersintervaller 14% 21% 33% 27% 4% 15% 7% 9% 27% 35% 22% 10% 19% 10% 13% 36% 24% 33% 20% 6% 21% 24% 14% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% år år år år 66+ år Figur 3.6 viser, at borgernes foretrukne tidspunkt for biblioteksbesøg ligger mellem kl og kl og om formiddagen mellem kl. 10 og 12. Figur 3.7 viser, hvornår de forskellige aldersgrupper giver udtryk for, hvornår de gerne besøger biblioteket. I formiddagstimerne er det primært de ældre borgere, der besøger bibliotekerne. De helt unge begynder at komme op ad dagen og de to store kernegrupper kommer i tidsrummet kl og kl % har svaret, at de bruger biblioteket imellem kl Disse svar gælder kun Hundested Bibliotek, som er det eneste bibliotek i kommunen, der har åben til kl af 28

16 4 ÅBNINGSTIDER 4.1 Sammenfatning af resultater Generelt er der stor tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. Kun 6 % af undersøgelsens svarpersoner er Utilfredse eller Meget utilfredse med åbningstiderne. Den største tilfredshed er at spore hos borgere, der har angivet Hundested og Frederiksværk som deres primære bibliotek. Ved spørgsmål om muligheden for evt. at udvide bibliotekernes åbningstider om aftenen, lørdagen eller søndagen er interessen størst ved muligheden for aftenåbent eller søndagsåben. Her er det primært borgere i alderen år, der viser stor interesse for disse muligheder. 4.2 Resultater for enkelte spørgsmål Generel tilfredshed med bibliotekets åbningstider Hvor tilfreds er du med bibliotekets åbningstider ,3 Meget tilfreds 63,9 Tilfreds 17,8 Hverken tilfreds eller utilfreds 5,4 Utilfreds 0,6 Meget utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Figur 4.1 Figur 4.1 viser generel stor tilfredshed med bibliotekernes åbningstider. Ca. 76 % af undersøgelsens svarpersoner er Meget tilfredse eller Tilfredse med åbningstiderne. 16 af 28

17 Tilfredshed med åbningstider for hvert af de fire biblioteker Tilfredshed med Åbningstider fordelt pr. bibliotek Frederiksværk 11,3 65, Meget tilfreds Hundested ,8 3,5 Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Melby 14,3 57,1 28,6 0 Utilfreds Meget utilfreds Ølsted 15,4 46,2 23,1 15,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 4.2 Den største tilfredshed med bibliotekernes åbningstider er at finde blandt brugere af Frederiksværk Bibliotek og Hundested Bibliotek, mens der er mindre tilfredshed at spore blandt brugere af Melby Bibliotek og Ølsted Bibliotek. Blandt borgere, der har svaret, at de oftest bruger Melby Bibliotek, er 28 % Hverken tilfredse eller utilfredse. I Ølsted er andelen af brugere, der er Hverken utilfredse eller tilfredse samt brugere der er Utilfredse med åbningstiderne ca. 38 %. Figur 3.4 nedenfor der viser borgernes meninger om forskellige udsagn vedrørende bibliotekernes åbningstider. Udsagnene er formuleret således, at de giver et indtryk af, hvilke mulige nye åbningstider, der vækker mest interesse blandt borgerne. Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende åbningstider? Figur 4.3 Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende åbningstider? Jeg ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om søndagen (vinterhalvåret) Jeg ville benytte biblioteket mere hvis der var længere åbent om lørdagen 18,5% 29,2% 21,0% 19,2% 3,0% 20,2% 23,8% 4,3% 27,6% 33,2% Enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Uenig Jeg ville benytte biblioteket mere hvis der var åbent om aftenen 21,1% 23,0% 24,7% 3,6% 27,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17 af 28

18 Udvidede åbningstider om søndagen i vinterhalvåret 50 % af undersøgelsens svarpersoner har svaret, at de ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om søndagen i vinterhalvåret. Andelen af enige eller delvist enige i dette udsagn er større blandt pendlere og børnefamilier, hvor henholdsvis 54 % og 63 % ville benytte biblioteket mere, hvis der var søndagsåbent. Forslaget er mindre populært blandt de helt unge borgere samt de ældste, mens de to store aldersgrupper i midten, som også er bibliotekernes største brugergrupper, er mere enige i udsagnet. Fordelt på biblioteker fordeler svarerne sig nogenlunde ens over de fire biblioteker. Dog er andelen af borgere, der har svaret enig eller delvist enig i forslaget lidt større i Ølsted end tilfældet er for de andre biblioteker. Udvidede åbningstider sent lørdag eftermiddag En lidt mindre andel af borgerne synes at være interesseret i udvidede åbningstider om lørdagen. 39 % er enige eller delvist enige heri, mens en lige så stor gruppe er uenige eller delvist uenige heri. Den største uenighed er at finde blandt borgere over 55 år, mens interessen for udvidede åbningstider lørdag eftermiddag er lidt større hos børnefamilier og borgere i alderen år. Fordelt på de fire biblioteker i kommunen er forslaget mest populært blandt borgere, der oftest bruger Ølsted Bibliotek. Her er 67 % enten enige eller delvist enige i at de ville bruge bibliotekerne mere, hvis der var længere åbent om lørdagen. I Hundested og Frederiksværk stemmer svaret fra borgere, der oftest bruger disse biblioteker, overens med det samlede svar på ca. 40 %, som er interesserede i længere lørdagsåbent, mens interessen for forslaget blandt brugere af Melby Bibliotek er forsvindende lille, nemlig 0 %. Udvidede åbningstider om aftenen Til udsagnet: Jeg ville benytte biblioteket mere, hvis der var åbent om aftenen, er 44 % enige eller delvist enige. Andelen af borgere, der er uenige eller delvist uenige heri er 31 %. Blandt de borgere, der pendler til og fra arbejde hver dag har 66 % svaret, at de ville benytte bibliotekerne mere, hvis der var aftenåbent. Dette gælder ligeledes for 53 % af de borgere, der har hjemmeboende børn. For dette udsagn gør det sig ligeledes gældende, at forslaget er mindre populært blandt de helt unge borgere samt de ældste borgere, mens de to store aldersgrupper årige, og de årige, som også er de, der bruger bibliotekerne mest, er mest interesserede. Fordelt på de fire biblioteker i kommunen er forslaget mest populært blandt brugere af Melby og Ølsted Bibliotek, hvor henholdsvis 58 % og 56 % er enige eller delvist enige. Disse tal er for brugere af Frederiksværk og Hundested Bibliotek ca. 40 %. 18 af 28

19 5 BRUGERTILFREDSHED MED BIBLIOTEKERNE 5.1 Sammenfatning af resultater Samlet set er tilfredsheden med bibliotekerne i Halsnæs Kommune stor. 92 % af undersøgelsens svarpersoner er på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med bibliotekerne. Særligt brugere af Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek er Meget tilfredse. Endvidere er der blandt borgerne stor tilfredshed med personalets imødekommenhed samt kvaliteten af betjeningen på bibliotekerne. Der er stor tilfredshed med bibliotekernes traditionelle ydelser, nemlig bøger og andre trykte medier, mens der er mindre tilfredshed med bibliotekernes udbud af musik, film og spil. 5.2 Resultater for enkelte spørgsmål Samlet tilfredshed På baggrund af din samlede erfaring, hvor tilfreds er du så med biblioteket? ,9 Meget tilfreds 65,2 Tilfreds 6 Hverken tilfreds eller utilfreds 1,3 0,6 Utilfreds Meget utilfreds Figur 5.1 Samlet set er ca. 92 % af undersøgelsens svarpersoner på baggrund af deres samlede erfaring enten Meget tilfredse eller Tilfredse med biblioteket. Fordelt på de fire biblioteker er tilfredsheden størst blandt de borgere, der har svaret, at de oftest bruger Melby Bibliotek og Frederiksværk Bibliotek. Her er henholdsvis 100 % og 93 % enten Meget tilfredse eller Tilfredse. 19 af 28

20 Tilfredshed med betjening, indretning, ventetider m.m. Hvor tilfreds er du med biblioteket på følgende områder? Personalets imødekommenhed 44,6 46,5 7,41,1 0,4 Kvaliteten af betjeningen 38,4 51,1 9,40,6 0,4 Bibliotekets indretning 19,4 60,5 17,2 2,4 0,4 Muligheden for selv at finde det jeg leder efter 12,9 57,6 23,6 5,50,4 Meget tilfreds Opholdssteder (sofagrupper, læsehjørner, skriveborde og lignende) 17,8 51,9 28,1 2,2 0 Muligheder for ro og fordybelse 14,9 51,4 29,8 3,5 0,5 Tilfreds Muligheder for leg og spil Ventetid for at få hjælp af personalet 13,3 15,9 37,8 62,9 46,7 16,8 2,2 0 40,4 Hverken tilfreds eller utilfreds Biblioteket har som regel de materialer hjemme, jeg ønsker at låne 10,8 58,4 24,5 5,80,4 Utilfreds Biblioteket er god til at skaffe materialer hjem til mig 37, ,9 0,2 Meget utilfreds Ventetiden på bestilte materialer 15 56,2 24,9 3,4 0,5 Antallet af pc-arbejdspladser 7,5 37, ,8 Bibliotekets beliggenhed i forhold til min bopæl 36,2 51,7 11,70,4 0 Figur 5.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Der er blandt borgerne stor tilfredshed med personalets imødekommenhed samt kvaliteten af betjeningen på bibliotekerne. Der er også generel tilfredshed med bibliotekernes indretning. Disse resultater gør sig gældende for samtlige biblioteker. Ventetiden på betjening samt ventetider på bestilte materialer får også generelle gode anmeldelser fra borgerne, selvom en overvejende stor gruppe ser sig Hverken tilfredse eller utilfredse. I forhold til spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med biblioteket på følgende områder? Muligheder for leg og spil er en relativt stor gruppe borgere, 46,7 % Hverken tilfredse eller utilfredse. Denne gruppe er ligeligt fordelt mellem de forskellige aldersgrupper, men skiller sig ud ved ikke i så høj grad at inkludere de årige. Det er også denne gruppe, der er mest Tilfredse med udvalget. Den lidt yngre gruppe mellem år er mindre Tilfredse med bibliotekernes muligheder for leg og spil på bibliotekerne. Tilfredsheden med antallet af Pc-arbejdspladser er også relativt lav i forhold til tilfredsheden med andre ydelser. 20 af 28

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus Mikkel Randlev Møller Århus Kommunes Biblioteker september 2005 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Brugerne... 5 Brugsmønster... 9 Tidsmåling... 13 Metode

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Carl Gustav Johannsen Det Informationsvidenskabelige Akademi 4. januar 2012 Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Hornbæk Bibliotek Lundby Bibliotek 1 Indhold 1 - Forord... 3 Vamdrup Bibliotek... 5 2

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere