SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6"

Transkript

1 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold Uddannelsens formål og adgangskrav Uddannelsens formål Uddannelsens adgangskrav Uddannelsens lovmæssige grundlag Uddannelsens udbydere Titulatur Uddannelsens varighed, struktur og indhold Uddannelsens varighed og tid i ECTS-points Uddannelsens struktur og indhold Uddannelsens praktik formål og formalia Læringsmål og formål Formalia Eksaminer og øvrige prøver Generelt omkring eksaminer og prøver Eksaminer og prøver på de enkelte semestre Eksamen og interne prøver 1. semester Pilotprojekt intern prøve Eksamen og interne prøver 2. semester års tværfaglig eksamen Kunderelationer & kulturforståelse intern prøve Eksamen og interne prøver 3. semester Praktikprojekt intern prøve Valgfrit element - eksamen Eksamen og interne prøver 4. semester Engelsk intern prøve Forretningsplan intern prøve Afsluttende eksamensprojekt Øvrige forhold vedrørende eksamen og prøver Regler for eksterne prøver (eksaminer) og interne prøver Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider Gruppestørrelser Tilbagemelding på prøver og eksaminer Eksaminer og prøvers tidsmæssige placering Klager over opnået eksamen Hjælpemidler til eksamen Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser Dispensationsmulighed Beskrivelse af kerneområdernes obligatoriske uddannelseselementer Metode 5 ECTS Metode og research

3 5.2 Servicevirksomheden 30 ECTS Økonomi Servicemanagement Samfundsøkonomi Faglig kompetence Organisation 15 ECTS Ledelse Human ressources Planlægning 10 ECTS Strategi og forretningsudvikling International markedsføring Kommunikation 15 ECTS Engelsk og kulturforståelse Kunderelationer Valgfrit element 15 ECTS Valgfrit element - Hotel- og Restaurant Management Valgfrit element - Turisme Management Valgfrit element Service Management Fællesdel Service Management Overgangsbestemmelser Meritering Horisontal meritering Vertikal meritering Indland Udland Regler for udbud af åben uddannelse Dispensationsmuligheder Ikrafttrædelse...36 Bilag 1 Bedømmelsesplan og eksamensbevis

4 1. Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i en fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen en institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende Akademier Denne studieordning refererer til fællesdelen, og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere. Ifølge bekendtgørelsens skal fællesdelen indeholde en beskrivelse af: Fællesdel: 1) Kerneområder herunder: Indhold ECTS-omfang Læringsmål 2) Obligatoriske uddannelseselementer: Indhold ECTS-omfang Læringsmål Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet 3) Praktik: ECTS-omfang Læringsmål Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet 4) Interne og eksterne prøver der er fælles for alle uddannelsens udbydere hertil kommer den institutionsspecifikke del som skal indeholde en beskrivelse af: Institutionsspecifik del: 1) Valgfrie uddannelseselementer Indhold ECTS-omfang Læringsmål Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet 2) Regler for praktikkens gennemførsel, herunder krav og forventninger til de involverede parter 3) Yderligere interne og eksterne prøver samt bundne forudsætninger 4) Hvilke dele af uddannelsen den studerende kan vælge at gennemføre i udlandet 5) Krav til skriftlige opgaver og projekter, herunder afsluttende eksamensprojekt 6) Angivelse af undervisnings- og arbejdsformer 7) Regler for differentieret undervisning 8) Regler for merit og indgåede meritaftaler 9) Regler for den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet 10) Krav til læsning af tekster på fremmedsprog 4

5 2. Uddannelsens formål og adgangskrav 2.1 Uddannelsens formål Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisationer inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant. Den uddannede skal kunne kombinere viden om forretningsmæssige, kulturelle og innovative forhold samt principper om bæredygtig udvikling med metodiske overvejelser om planlægning og organisering af serviceydelser. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge og kunderelationer med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. 2.2 Uddannelsens adgangskrav Følgende uddannelsesmæssige baggrund giver adgang til uddannelsen jævnfør Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser (undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse) BEK nr. 106 af 09/02/2009 gældende, samt senere ændringer til forskriften 1. Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau 2. Adgang via erhvervsuddannelse: En af følgende uddannelser: o bager (trin 2) o detailhandelsuddannelse med specialer o detailslagter (trin 2) o eventkoordinatoruddannelsen (trin 2) o gastronom (med specialer) o generel kontoruddannelse o handelsuddannelse med specialer o konditor (trin 2) o kontoruddannelse med specialer o receptionist o tjener (trin 2) Den enkelte institution kan optage ansøgere på uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen optager de bedst egnede blandt de ansøgere, der opfylder adgangskravene, hvis institutionen ikke har plads til alle egnede ansøgere. 5

6 Som bidrag til vurdering af egnethed kan institutionen indkalde ansøgere til en samtale, en vejledende optagelsesprøve eller begge dele. 2.3 Uddannelsens lovmæssige grundlag Uddannelsen til serviceøkonom hviler på nedenstående love og regler, der gælder for gennemførelse af uddannelserne. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) BEK nr. 700 af 03/07/2009 Gældende Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 636 af 29/06/2009 Gældende Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LOV nr. 207 af 31/03/2008 gældende, samt senere ændringer til forskriften Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LOV nr. 850 af 12/9/2009 gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 782 af 17/08/2009 gældende Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 636 af 29/06/2009 Gældende Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse) BEK nr. 239 af 15/03/2010 gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 gældende, samt senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. BEK nr. 684 af 27/06/2008 gældende, samt senere ændringer til forskriften Ovenfor er angivet nogle af de vigtigste bekendtgørelser, som man som studerende bør være bekendt med, men opremsningen er ikke fuldstændig. Der kan være andre love og bekendtgørelser, der kan være relevante. Såfremt man ønsker at læse ovenstående bekendtgørelser kan de læses på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). 2.4 Uddannelsens udbydere Serviceøkonomuddannelsen udbydes af nedenstående Erhvervsakademier, med tilhørende udlagte akademiskoler: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 2. Erhvervsakademi Lillebælt Tietgen Skolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S Boulevarden 48, 7100 Vejle 3. Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers, Minervavej 63, 8900 Randers Skive Handelsskole, Arvikavej 2, 7800 Skive 4. Erhvervsakademiet Copenhagen Business, 6

7 København NORD, Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby 5. Erhvervsakademi Sjælland, Selandia, Bredahlsgade 1, 4220 Slagelse KH, Lyngvej 19, 4600 Køge 6. Erhvervsakademi MidtVest, Valdemar Poulsens Vej 4,7500 Holstebro, 2.5 Titulatur Den, der har gennemført og bestået uddannelsen opnår Erhvervsakademigraden AK og er berettiget til titlen Serviceøkonom (AK) Den engelske betegnelse er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management 3. Uddannelsens varighed, struktur og indhold 3.1 Uddannelsens varighed og tid i ECTS-points Uddannelsen er en kortere videregående akademiuddannelse med en varighed på 2 år. Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTSpoint). Et studenterårsværk svarer til 60 point, og hele uddannelsen svarer således til 120 point. Uddannelsen berettiger til SU svarende til 22 klip. De prøver, den studerende skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere herfra. 3.2 Uddannelsens struktur og indhold Uddannelsen består af nedenstående elementer: 1) Obligatoriske uddannelseselementer - 75 ECTS-point. 2) Praktik - 15 ECTS-point. 3) Valgfri uddannelseselementer 15 ECTS-point. 4) Afsluttende eksamensprojekt - 15 ECTS-point. I denne studieordning er læringsmålene beskrevet efter kvalifikationsrammen 1. Læringsmålene beskrives ved hjælp af terminologien viden, færdigheder og kompetencer. Der er taget udgangspunkt i, at de studerende hurtigst muligt får en fælles platform og referenceramme. Derfor er der indledningsvis placeret 10 ECTS med branchekendskab, 1 Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse beskriver niveau af læringsmål 7

8 økonomi og metode og research, således at de studerende får en værktøjskasse med viden og færdigheder, som de skal bruge i deres videre studieforløb. På 1. semester er studieordningen således bygget op så den i høj grad fokuserer på at lære at lære, mens fokus på de følgende semestre er på at udvikle mere selvstændighed fra de studerendes side, med underviserne i en vejledende rolle. Semester Metode Metode og research Servicevirksomheden Økonomi Servicemanagement 3 2 Samfundsøkonomi Faglig kompetence 5 Organisation Ledelse Human ressources 1 4 Planlægning Strategi og forretningsudvikling International Markedsføring Kommunikation Engelsk og kulturforståelse Kunderelationer 1 4 Valgfrit element 8 7 Praktik 15 Afsluttende eksamensprojekt 15 Semestrene på uddannelsen forløber som angivet nedenfor. 1. semester september til og med januar 2. semester februar til og med juni 3. semester august til og med januar 4. semester februar til og med juni 8

9 3.3 Uddannelsens praktik formål og formalia Læringsmål og formål Formålet med praktikken er at bibringe den studerende erhvervskompetencer, der ud fra en praktisk indføring i virksomheden/branchen kvalificerer den studerende til at kunne deltage i udvikling, planlægning, organisering, afsætning og levering af ydelser i virksomheden. Formålet med praktikken er: at give den studerende viden om erhvervets og fagområdets praksis og anvendt teori og metode at sikre integrationen mellem teori og praksis at sikre indlæringsmæssig progression og forstå erhvervets anvendelse af teori og metode i praksis at kunne vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og beslutningstagere i erhvervet at bidrage til den studerendes faglige såvel som personlige udvikling at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i en struktureret sammenhæng i relation til erhvervet. Det er hensigten med praktikopholdet, at den studerende skal erhverve praksisnær indsigt. Dette betyder, at den studerende i et vist omfang vil søge viden fra diverse afdelinger i virksomheden. Dette kunne eksempelvis være personale-, salgs-, marketing-, økonomi- og kundeserviceafdelingen. Herudover kan den studerende naturligt indgå i de konkrete, praktiske arbejdsopgaver, der er i virksomheden i den pågældende periode. Praktikken placeres primo 3. semester for at sikre den optimale integration mellem teori og praksis samt for at muliggøre informationsindsamling og problemformulering i forhold til det afsluttende eksamensprojekt, der som hovedregel skal udarbejdes i relation til den virksomhed, den studerende har afviklet sin praktik i Formalia Praktikken har en varighed på 13 uger og er placeret i begyndelsen af 3. semester (august, september og oktober.) Praktikken skal ud fra en relatering af den indlærte teori til praksis i en specifik erhvervskontekst underbygge den studerendes erhvervskompetence samtidig med, at der sker en indlæringsmæssig progression i forhold til uddannelsens overordnede formål. Institutionen har det overordnede ansvar for, at praktikken lever op til uddannelsens krav og dermed for godkendelse af praktikvirksomheden. Virksomheden udarbejder i samarbejde med den studerende en plan for praktikken, som godkendes af Institutionen. Virksomheden har sammen med den studerende ansvaret for gennemførelse af planen. Virksomheden vælger i samarbejde med den studerende hvilke emner, der skal fokuseres på i praktikforløbet. Den studerende udarbejder en rapport over praktikken, hvis fokus aftales med virksomheden. Praktikken er ikke tænkt som decideret funktionsoplæring i virksomheden men bredt som en generel indføring i de forskellige funktioner og ledelsesopgaver i virksomheden. 9

10 4. Eksaminer og øvrige prøver Den studerendes studieaktivitet kontrollers vha. eksaminer og interne prøver, samt yderligere prøver og bundne forudsætninger, som beskrevet i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 4.1 Generelt omkring eksaminer og prøver Hver studerende skal aflægge 3 eksaminer samt 3 interne prøver. Disse kan suppleres med et antal interne prøver og bundne forudsætninger i overensstemmelse med den institutionsspecifikke del. På uddannelsens fællesdel opereres der med 2 forskellige prøveformer: 1. Eksterne prøver (eksaminer) som bedømmes af eksaminator samt en eller flere beskikkede censorer. 2. Interne prøver som bedømmes af en eller flere undervisere Alle eksaminer og prøver aflægges i den førstkommende eksamenstermin efter undervisningens afslutning. For at bestå en eksamen eller prøve skal karakteren 02 opnås. I den institutionsspecifikke del, har den enkelte institution endvidere mulighed for at fastlægge yderligere interne prøver samt en række bundne forudsætninger, som bedømmes af en eller flere undervisere. I forbindelse med eksaminer, prøver og bundne forudsætninger gælder følgende: Alle interne prøver (på nær interne prøve i kunderelationer & kulturforståelse) og bundne forudsætninger på 1. år skal være bestået/godkendt før den studerende kan aflægge prøve i 1. års tværfaglige eksamen Før end den studerende kan aflægge den interne prøve i valgfrit uddannelseselement skal 1. års tværfaglige eksamen, intern prøve i kunderelationer & kulturforståelse samt interne prøver og bundne forudsætninger på 3. semester være bestået/godkendt Alle eksaminer, interne prøver og bundne forudsætninger skal være bestået hhv. godkendt før den studerende kan aflægge eksamen i det afsluttende eksamensprojekt Hvis en intern eller ekstern prøve ikke er godkendt hhv. bestået, kan den studerende deltage i en omprøve eller reeksamen, dog højst 3 gange i den samme prøve. 4.2 Eksaminer og prøver på de enkelte semestre I det følgende er de enkelte eksaminer og prøvers formål, art, form og vurdering på de enkelte semestre beskrevet Eksamen og interne prøver 1. semester 2 Se endvidere bilag 1 10

11 Pilotprojekt intern prøve I regi af faget metode indgår på første semester et pilotprojekt. Projektet har til formål at opøve den studerendes metodiske kompetence, det vil sig evnen til at definere, analysere og løse en problemstilling. Samtidig har projektet til formål at opøve den studerendes evne til at forholde sig kritisk til en anden gruppes arbejde og præsentere denne kritik skriftlig og mundtligt. De studerende arbejder gruppevist med en selvvalgt problemstilling, der kan være faglig eller af mere almen karakter. Projektet skal indeholde elementer der afspejler de fag der undervises i på 1.semester. Institutionen godkender emne og problemstilling og tildeler vejledning. Deltagelse i pilotprojektet omfatter således: Løsning af gruppeopgave med selvvalgt emne Opponering på en anden gruppes opgave Mundtligt forsvar af opgaven, med individuel bedømmelse Projektet vurderes som værende bestået eller ikke bestået Evalueringen af besvarelsen andrager i alt 45 min. pr. projekt Eksamen og interne prøver 2. semester års tværfaglig eksamen Eksamen skal dokumentere den studerendes evne til erhvervsrettet anvendelse af den indlærte teori og skriftlig fremstilling samt evne til at arbejde tværfagligt og selvstændigt. Eksamen afholdes ultimo maj/primo juni måned og har form som en skriftlig 6-timers eksamen, hvor der 24-timer inden eksamen udleveres et tværfagligt eksamensoplæg. Eksamensoplægget må diskuteres blandt studerende, men institutionen eller underviserne besvarer ikke spørgsmål vedrørende/ i relation til materialet. Der gives en samlet karakter hvor hver enkelt eksaminand bliver bedømt individuelt efter 7trins-skalaen. Eksamensoplægget dækker bredt de obligatoriske fag på 1. og 2. semester, med økonomifaget som et obligatorisk element Kunderelationer & kulturforståelse intern prøve Den interne prøve i kunderelationer (inkl. juradelen) og kulturforståelse har form som en mundtlig prøve og afholdes ultimo maj/ juni måned. Prøven har form som en 20 minutters individuel mundtlig prøve inkl. votering med 40 minutters forberedelse. Prøven baserer sig på et eller flere skriftlige spørgsmål i relation til fagområderne kunderelationer (inkl. juradelen) og kulturforståelse, dog således at øvrige fagområder kan inddrages under prøven, hvor det skønnes relevant. Spørgsmålene skal besvares mundtligt. 11

12 Der gives 1 karakter efter 7trins-skalaen til hver eksaminand, denne meddeles i umiddelbar forlængelse af prøven Eksamen og interne prøver 3. semester Praktikprojekt intern prøve Praktikken svarer til 15 ECTS-point og afholdes i primo 3. semester. Som hovedregel inden praktikken og senest 14 dage inde i praktikken, udarbejder og afleverer den studerende en målbeskrivelse for praktikken til godkendelse. I løbet af praktikken samt i tiden umiddelbart efter udarbejder den studerende sit praktikprojekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i praktikvirksomheden samt en evaluering af om de opstillede personlige mål nåes. Prøven afholdes umiddelbart efter afviklingen af praktikken, og har form som et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Hele projektet har til formål at sikre den faglige og personlige progression i praktikken. Projektet danner udgangspunkt for en individuel mundtlig prøve af i alt 30min. varighed, hvori indgår en præsentation samt perspektivering af rapporten/projektet. I forbindelse med praktikken indgår dele af de obligatoriske fag, hvor dette er naturligt. Praktikken vurderes samlet som bestået / ikke bestået og bedømmelsen meddeles i umiddelbar forlængelse af eksamen. Såfremt praktikprojektet vurderes som værende ikke bestået skal den studerende under vejledning forbedre projektet og aflevere igen. Den studerende har mulighed for tre forsøg i alt til at udarbejde et projekt der kan bestås Valgfrit element - eksamen Eksamen skal dokumentere den studerendes evne til skriftlig og mundtlig fremstilling, faglig viden inden for både de valgfrie elementer og udvalgte emner indenfor de obligatoriske fag samt den studerendes færdigheder og kompetencer indenfor de valgfrie elementers emner. Det forventes således at den studerende kan relatere projektets emne/indhold til pensum gennemgået i både de valgfrie elementer og de obligatoriske fag. Prøven afholdes ultimo 3. semester, hvor den studerende individuelt skal udarbejde et projekt, med den hensigt at fordybe sig i et fagområde fra den studerendes valgfrie element. Den studerende eksamineres efterfølgende i projektet ved en mundtlig individuel prøve. Den studerendes emnevalg (problemformulering) skal godkendes af den enkelte institution. Emnet (problemformuleringen) må ikke være den samme som i praktikprojektet og det afsluttende eksamensprojekt. Emnet danner grundlag for en problemformulering, som skal besvares i projektet. Der gives kun vejledning i forbindelse med emnevalg og problemformulering, der er ingen vejledning i forbindelse med selve udarbejdelsen af projektet. Deltagelse i eksamen omfatter: 12

13 Præsentation af projektet i form af en uddybning og perspektivering af det skriftlige arbejde (eksamen). Mundtligt forsvar af eget projekt (eksamen) Prøveresultatet vurderes på baggrund af en vægtning af følgende: Projektets faglige og metodiske niveau Den studerendes præsentation og perspektivering Den studerendes mundtlige forsvar af opgaven Selve prøven varer inkl. votering 45 minutter pr. studerende. Til prøven kan der eksamineres i alt fra den studerendes valgfri elementer og fra uddannelsen, der har relevans for den studerendes emne. Der gives en samlet karakter efter 7trins-skalaen. Hvis den studerende ikke består prøven er der mulighed for deltagelse i re-prøve. Ved reprøven skal der udarbejdes en ny besvarelse. Der kan skrives ud fra samme emne, men den nye problemformulering skal adskille sig væsentligt fra den tidligere valgte. Der stilles følgende krav til projektet: Projektet skal udarbejdes med udgangspunkt i desk research og fokus på det valgfrie elements teori, det er dog et krav, at den studerende forklarer og uddyber den valgte problemformulering ud fra selvvalgte eksempler fra virksomheder og/eller organisationer. Det er ikke et krav til projektet, at der skal gennemføres field research i forbindelse med dette, men den studerende må gerne inddrage egen field research i projektet, hvis den valgte problemformulering lægger op til dette. Den studerende må ikke skrive projektet udelukkende med udgangspunkt i eksempler fra praktikprojektet Eksamen og interne prøver 4. semester Engelsk intern prøve Formålet med den interne prøve er at dokumentere den studerendes evne til at kommunikere professionelt på engelsk i en forretningsmæssig sammenhæng. Prøven er placeret på 4. semester hvor den studerende individuelt skal deltage i en intern prøve med hovedvægten lagt på fagområdet engelsk. Den interne prøve foregår individuelt og bedømmes samlet som bestået/ikke bestået. Den interne prøve vurderes samlet som værende bestået eller ikke bestået Forretningsplan intern prøve Ultimo 4. semester skal den studerende udarbejde et forretningsplansprojekt. Projektet har til formål at opøve den studerendes evne til at demonstrere forståelse for og kompetence inden for udviklingsorienteret problemløsning samt evne til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. 13

14 Projektet har form som et gruppeprojekt med selvvalgt emne og problemstilling indenfor området, samt en efterfølgende individuel prøve. Institutionen godkender emne og problemstilling og tildeler vejledning. Deltagelse i projektet omfatter: Løsning af et gruppeprojekt Individuel prøve Den interne prøve vurderes samlet som værende bestået eller ikke bestået Afsluttende eksamensprojekt Formålet med projektet er, at den studerende på metodisk grundlag dokumenterer evnen til at bearbejde en kompleks problemstilling i relation til et konkret projekt for praktikvirksomheden 3. Herunder er formålet således at opøve og demonstrere evnen til at kombinere viden fra de obligatoriske fag med de valgfrie elementers fagområder, således at den studerende kan forholde sig til en virksomheds opgaver. Det afsluttende eksamensprojekt udfærdiges på basis af informationer indsamlet i Danmark og/eller i udlandet og skal demonstrere, at den studerende kan bearbejde, analysere og vurdere de indsamlede informationer og kan kombinere den indsamlede viden med teori og metode fra uddannelsens fag. Det forudsættes at der i det afsluttende eksamensprojekt som udgangspunkt anvendes en høj grad af såvel field- som deskresearch. Eksamensprojektet afslutter uddannelsen, og eksamen afholdes ved udgangen af 4. semester. Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen samt den studerendes valgfrie elementer, herunder økonomiske betragtninger. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med Institutionen og praktikvirksomheden, idet opgaven tager sigte på at løse et praktisk orienteret problem. Institutionen godkender opgavens formulering. Idet det afsluttende eksamensprojekt (normalt) tager udgangspunkt i den virksomhed, hvori den studerende har afviklet sin praktik, udarbejdes opgaven som hovedregel individuelt. Der kan dispenseres herfra hvis max. 3 studerende i samråd med deres respektive praktikvirksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed indenfor det valgfrie element. Nærmere regler om aflevering og krav til individuel eller gruppevis udarbejdelse findes i Institutionens afsluttende eksamensprojekt-vejledning 4. Det afsluttende eksamensprojekts problemformulering og titel skal være godkendt af Institutionen, og den studerende tildeles vejledere. 3 Akademiet orienteres skriftligt, såfremt man som studerende ikke skriver for sin praktikvirksomhed 4 Heraf fremgår evt. også den enkelte studerendes maksimalt afsatte tid til vejledning. 14

15 I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt gennemføres en individuel mundtlig prøve på 60 min. inkl. votering. Der gives én samlet karakter for eksamensprojektet, det vil sige den mundtlige og skriftlige præstation. I vurderingen af opgaven vil den studerendes stave- og formuleringsevne indgå med en vægt på 10 %, såvel som den studerendes evne til at bruge de faglige korrekte termer. Såfremt det afsluttende eksamensprojekt ikke er bestået, skal der skal udarbejdes en ny besvarelse, hvor den nye problemformulering væsentligt adskiller sig fra den tidligere valgte. Samme forhold gør sig gældende såfremt man vælger at framelde sig eksamen og dermed ikke afleverer eksamensprojektet til den ordinært fastsatte termin. 4.3 Øvrige forhold vedrørende eksamen og prøver Regler for eksterne prøver (eksaminer) og interne prøver. Som studerende er man automatisk tilmeldt alle ordinære eksterne prøver (eksaminer) og interne prøver. Det gælder således: Pilotprojekt intern prøve 1. års tværfaglige eksamen eksamen (ekstern prøve) Intern prøve kunderelationer og kulturforståelse Praktikprojekt intern prøve Engelsk intern prøve Forretningsplan intern prøve Valgfrit element eksamen (ekstern prøve) Afsluttende eksamensprojekt eksamen (ekstern prøve) Såfremt man ikke består den ordinære eksamen/prøve eller er syg og kan fremvise lægeerklæring, kan man indstille sig til sygeeksamen/reeksamen. Som studieaktiv, skal man deltage i alle ordinære prøver og eksaminer. Såfremt man uden gyldig grund udebliver fra den ordinære eksamen / prøve har man brugt et eksamensforsøg, og kan først indstille sig til eksamen ved næste ordinære eksamen / prøve året efter. Såfremt man ikke ønsker at deltage i den ordinære eksamen / prøve skal man senest 14 dage før skriftligt melde fra 5. Hvis man framelder sig den ordinære eksamen / prøve, kan man først tage denne igen ved næste ordinære termin. I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt skal framelding ske senest 1 måned før afleveringsfristen Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider For alle skriftlige besvarelser gælder at det fastlagte maksimale antal tegn, som angivet nedenfor altid SKAL overholdes. 5 Tidspunkt hvor materialet bliver udleveret 15

16 Der henregnes 2100 anslag til en normalside. Vurderingen af antal tegn er inkl. figurer og tabeller etc. men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Bilag indgår således ikke direkte i bedømmelse af besvarelsen. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser gælder nedenstående regler for omfang. Eksamen / prøve Maksimalt antal tegn i besvarelsen Pilotprojekt max tegn 1. års eksamen - Praktikprojekt max tegn Valgfri element, projekt max tegn Engelsk - Forretningsplan - Afsluttende eksamensprojekt 1 studerende max tegn 2 studerende max tegn 3 studerende max tegn Viser det sig at den studerende ikke har overholdt gældende norm for omfang, vil besvarelsen blive bedømt indtil det antal tegn der er korrekt. Besvarelser der andrager under 50 % af det fastsatte antal tegn afvises, og den studerende kan først indstille sig igen ved næste ordinære termin. På alle skriftlige besvarelser o. lign. SKAL besvarelsens antal anslag fremgå tydeligt af forsiden. Såfremt dette ikke er tilfældet afvises besvarelsen, og eksamen / prøven kan først finde sted ved næste ordinære termin 6. Ovenstående regler gælder for alle skriftlige besvarelser Gruppestørrelser I forbindelse med udarbejdelse af gruppeopgaver defineres grupper som værende af størrelsen 3-5 studerende. Undtaget herfor er det afsluttende eksamensprojekt Tilbagemelding på prøver og eksaminer I forbindelse med mundtlig eksamen / prøve meddeles bedømmelsen til den studerende i umiddelbar forlængelse af den enkelte studerendes mundtlige eksamen / prøve. For eksamen og prøver hvor eksaminanden ikke får bedømmelsen umiddelbart efter afholdelsen, meddeles eksaminanderne samtidig med meddelelsen om eksamens / prøvens afholdelse, den dato, hvor bedømmelsen vil blive bekendtgjort. 6 Såfremt vejleder/censor er i tvivl om antal tegn, kan de senest en uge inden eksamen afholdes rekvirere besvarelsen som fil. Den studerende har 24 timer til at indlevere denne til institutionen (på disk/usb pen). 16

17 Det tilstræbes at eksaminanden får bedømmelsen senest 14 dage efter afholdelse. Ved skriftlige eksaminer og prøver sker tilbagemeldingen udelukkende ved fremsendelse af karaktermeddelelse, elektronisk opslag eller opslag på uddannelsesinstitutionen (med eksamensnummer). Det er ikke muligt at få tilbagemelding telefonisk Eksaminer og prøvers tidsmæssige placering For studerende optaget i september 2010 gælder nedenstående plan vedrørende ordinære eksaminer, syge-/reeksaminer, interne prøver og syge-/reprøver (med forbehold for senere korrektioner): Pilotprojekt (intern prøve) Pilotprojekt syge-/reprøve Intern prøve - kunderelationer og kulturforståelse, mundtlig Intern prøve - kunderelationer og kulturforståelse, syge- /reprøve, mundtlig 1. års tværfaglig eksamen, skriftlig 1. års tværfaglig re- /sygeeksamen, skriftlig Praktikprojekt (intern prøve) Praktikprojekt syge-/reprøve Valgfrit element (eksamen) Valgfrit element syge-/reprøve Intern prøve engelsk Eksamensplan årgang Udleveres / godkendes 7. juni 2011 kl udlevering af case 7. nov kl udlevering Godkendelse senest fredag den 16. december 2011 Godkendelse senest mandag den 5. marts 2012 Afleveres Ultimo maj /Juni 2011 Fastlægges af den enkelte institution 7 8. juni 2011, kl skriftlig eksamen 8. nov kl Afleveres mandag den 9. januar 2012 Afleveres torsdag den 15. marts 2012 Eksamenstidspunkt Ultimo 1. semester 2010 (fastlægges af den enkelte institution) Fastlægges af den enkelte institution Fastlægges af den enkelte institution Efterår 2011 (Fastlægges af den enkelte institution) Fastlægges af den enkelte institution Mundtligt forsvar i uge 4 eller 5, 2012 Mundtligt forsvar i uge 13, 14 eller semester (fastlægges af den 7 Eksamen placeres som hovedregel i juni eller november 17

18 Intern prøve engelsk syge-/re-prøve Intern prøve forretningsplan Intern prøve forretningsplan syge-/re-prøve Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt syge-/reprøve Officiel start mandag den 2. april 2012 Officiel start onsdag den 15. august, 2012 Afleveres torsdag den 31. maj 2012 Afleveres mandag den 22. oktober 2012 enkelte institution) Fastlægges af den enkelte institution Medio 4. semester (fastlægges af den enkelte institution) Fastlægges af den enkelte institution Mundtlig eksamen i juni (Fastlægges af den enkelte institution) Mundtlig eksamen ultimo oktober. (Fastlægges af den enkelte institution) I forbindelse med ovenstående eksamensplan gælder følgende vedr. tidspunkter: Udlevering af eksamensoplæg sker fra kl pågældende dato Aflevering af besvarelser skal ske senest kl pågældende dato Klager over opnået eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over den opnåede eksamen, skal begrundet klage fremsendes skriftligt til institutionen senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort jf. bekendtgørelse nr. 782 om eksamen kapitel 10 og Hjælpemidler til eksamen I forbindelse med skriftlige eksaminer, må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen el. lign. med dokumenter. Den studerende har ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: internet intranet bluetooth mobiltelefon øvrigt datakommunikationsudstyr der sætter den studerende i stand til at kommunikere med andre Såfremt den studerende under eksamen gør ulovlig brug af ovenstående medfører det øjeblikkelig bortvisning fra eksamen Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, 8 Eksamen placeres inden det afsluttende eksamensprojekt officielt starter 18

19 grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes SKAL der tydeligt angives kilde. Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen. Ved brug af citater skal du huske: at bruge anførselstegn skrive bogens titel forfatterens navn at angive den specifikke sidereference Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat. I så tilfælde vil opgaven blive afvist og den studerende bortvist 9. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser SKAL disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Dispensationsmulighed Såfremt den studerende ønsker dispensation fra ovenstående eksamensbestemmelser skal der fremsendes skriftlig anmodning til den pågældende uddannelsesinstitution. Dispensation gives kun når særlige forhold gør sig gældende (fx dødsfald i nær familie, sygdom el. lign.) 5. Beskrivelse af kerneområdernes obligatoriske uddannelseselementer I nedenstående kapitel er de 5 kerneområdernes bestanddele af obligatoriske uddannelseselementer beskrevet nærmere i henhold til kvalifikationsnøglen. 5.1 Metode 5 ECTS Metode og research Vægt: 5 ETCS Placering: 1 og 2 semester Mål: Den studerende skal kunne anvende relevante metoder til problemidentifikation og udarbejdelse af løsningsforslag indenfor og med relation til servicevirksomheden. Herunder skal den studerende kunne udvælge og anvende forskellige metoder til dataindsamling samt kunne udvælge og anvende forskellige metoder til præsentation af analyseresultater. Den studerende skal have viden om: Forskellige problemformuleringstyper Afgrænsning af undersøgelsesfeltet 9 Der henvises i øvrigt til de officielle copyright regler; copydans regler, 19

20 Kvalitative og kvantitative datatyper, herunder operationalisering af problemformuleringen Tilrettelæggelse af en strategi for litteratursøgning og kildekritik Metoder til at udføre fieldresearch; spørgeteknikker, konstruktion af spørgeskema og observation Udvælgelse af respondenter og størrelse af stikprøven Kvalitativ og kvantitativ databehandling og -analyse Rapportskrivning og formidling Hvordan man får adgang til og skaber grundlag for et frugtbart samarbejde med servicevirksomheden Den studerende skal have færdighed i: At udarbejde en problemformulering med afsæt i en problemstilling med relation til servicevirksomheden At vælge analysemetode under hensyntagen til konteksten for projektarbejdet At forberede og gennemføre dataindsamling, såvel desk- som fieldresearch At fortage en kritisk vurdering og stillingtagen til eksisterende litteratur og undersøgelser At kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med servicevirksomheden At kunne vurdere og anvende field- og desk research i forbindelse med udarbejdelse af en markedsanalyse, samt kunne anvende og vurdere forskellige dataindsamlingsmetoder Den studerende skal have kompetencer i: At kunne deltage i gennemførelse af relevante markedsanalyser 5.2 Servicevirksomheden 30 ECTS Mål: Den studerende skal have viden om makroøkonomiske forhold og deres indflydelse på servicesektoren og have indsigt i relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og øvrige servicebrancher med henblik på at kunne forstå og vurdere servicevirksomhedens strategier og udviklingsmuligheder. I denne sammenhæng skal den studerende kunne vurdere servicevirksomhedens strategi gennem analyse af servicevirksomhedens koncept, leverancesystem, kvalitet, og økonomi. Den studerende skal opnå en helhedsorienteret forståelse for servicevirksomhed processer, kvalitet og innovationsevne med henblik på at kunne foreslå konkrete udviklingsforslag Økonomi Vægt: 15 ECTS Placering: 1, 2, 3 og 4 semester Mål: Den studerende skal kunne vurdere omkostningsforholdene for servicevirksomhedens situation, således at disse kan inddrages i servicevirksomhedens økonomiske beregninger til priskalkulation og udarbejdelse af resultat-, likviditets- og balancebudgetter med efterfølgende budgetopfølgning. Desuden skal den studerende kunne analysere årets 20

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

2011-2013 Serviceøkonom (AK) AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management

2011-2013 Serviceøkonom (AK) AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management Studieordning for Serviceøkonom 2011-2013 Serviceøkonom (AK) AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management Serviceøkonom (AK) Side 1 af 46 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK),

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2013 til 2015 fællesdel september 2013 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2013, landsdækkende fællesdel Der tages forbehold

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014

Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014 Studieordning for Serviceøkonom 2014-2016 Serviceøkonom (AK) AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. februar 2014

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Serviceøkonom (AK) AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management Landsdækkende fællesdel 1. september 2015 Indhold Studieordningens indhold... 4 Uddannelsens formål og

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 September 2014 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5 2 Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

STUDIEORDNING Serviceøkonom (AK)

STUDIEORDNING Serviceøkonom (AK) STUDIEORDNING Serviceøkonom (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse September 2012- Juni 2014 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 fællesdel Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Serviceøkonom (AK) AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management 30. september 2014 1 Indhold Studieordningens fællesdel 1. Studieordningens indhold... 5 2. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. Serviceøkonom (AK) 2015 2017 Sommer edition.

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. Serviceøkonom (AK) 2015 2017 Sommer edition. Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Serviceøkonom (AK) 2015 2017 Sommer edition. Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2015, landsdækkende fællesdel gældende

Læs mere

Serviceøkonom. uddannelsen

Serviceøkonom. uddannelsen Serviceøkonom uddannelsen Adgangskrav Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau Adgangskrav Adgang via erhvervsuddannelse:

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt omkring eksaminer og prøver... 3 Generelt om skriftlige

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Serviceøkonom

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Serviceøkonom Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Serviceøkonom g Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2015, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere