PROJEKTBESKRIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSER Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL I AFTALEN... 2 PERIODISERING... 4 PROJEKTFORSLAG PROJEKT MUSEER HISTORIEMASKINEN... 5 PROJEKT MUSEER, GRATIS ENTRE... 8 PROJEKT BØRN OG KULTUR, KULTURTILBUD I INSTITUTIONEN... 9 PROJEKT BØRN OG KULTUR, UNGDOMSTEATER PROJEKT FORSAMLINGSHUSE , LEVENDE HUSE PROJEKT KUNST OG KULTUR, DIGITAL KUNST ØKONOMI - OVERSIGT PROJEKT KULTUR I NATUREN, EVENT /18

2 Skematisk oversigt over fokusområder og mål i aftalen Fokusområde Musik-, kunst- og kulturskoler Museer Børn og kultur Forsamlingshuse Kultur i naturen Kunst og kultur Mål Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen med henblik på at synliggøre museernes aktiviteter og nå nye brugergrupper. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. At styrke det børnekulturelle arbejde i regionen ved at udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer på tværs i de 6 kommuner. Etablere samlende steder (fx kulturskoler) i kulturregionen, hvor børn og unge kan arbejde med kunst og kultur. Udvikling af kunstneriske undervisningstilbud. At invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole. Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landbymiljøerne. Øget synliggørelse af eksisterende og udvikling af nye tilbud om kultur i naturen. Synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. Styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Musik-, kunst- og kulturskoler I Kulturring Østjylland skal børn og unge have gode muligheder for undervisning i kunst og musik og for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Formålet med samarbejdet er at stimulere unges kulturelle identitet ved at give mulighed for, at deres kreativitet kan udfoldes med jævnaldrende ligesindede fra regionens kommuner. Formålet er desuden at muliggøre en faglig dygtiggørelse inden for kunstneriske udtryk hos børn og unge samt mere generelt at give redskaber til at agere i det moderne samfund, hvor man møder kunstneriske udtryk i mange sammenhænge. Målet er: Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. 2/18

3 Museer Formålet er, at museerne samordner og udvikler deres faglige profil, formidlingstilbud og markedsføring. Herved bidrager museerne til at udvikle den kulturelle identitet, ligesom interessen for bosætning i områderne øges. Endelig udvikles tilbud på tværs af natur og kultur i naturen. Hensigten hermed at gøre museernes aktiviteter mere synlige og at forbedre mulighederne for at nå nye målgrupper, som ikke traditionelt benytter sig af museernes tilbud. Målene er: Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. Børn og kultur Det enkelte barns udvikling præges i betydeligt omfang af den påvirkning og de stimuli, det bibringes af omgivelserne. Her er det vigtigt, at barnet/den unge dels møder kompetente kulturudøvere, dels at de møder kulturen i børnehøjde. Disse forhold sikres bedst ved at invitere kulturen indenfor i form af kvalificerede lokale kulturudøvere, f.eks. lokale museumsinstitutioner, kommunale billedskoler/musikskoler/kulturskoler, teatre, biografer, naturskoler. Som grundlag for samarbejdet på det børnekulturelle område i Kulturring Østjylland er det således vigtigt at udnytte de eksisterende kompetencer i de enkelte kommuner og dermed sikre en synergieffekt via udnyttelse af alle tilgængelige kvalifikationer. Formålene er: at synliggøre børnekulturelle tilbud på tværs af kommunegrænserne at videreudvikle og opkvalificere eksisterende aktiviteter og kulturer på det børnekulturelle område at omsætte disse til konkrete initiativer i et sammenhængende børnekulturelt program i det omfang, det er relevant at kulturtilbuddene integreres i/understøtter i de enkelte institutioners kerneydelser. Målene er: At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk. at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole Forsamlingshuse Områdets kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er ofte af betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted, efter at købmanden er lukket. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de har mange forsamlingshuse, og set i lyset af det fælles karakteristika synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshuse på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formålet er, at forsamlingshusene skal bevares som et socialt og kulturelt samlingssted, og samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed kultur og landsbymiljøer i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet, at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, medvirker til at øge interessen for bosætningen og endelig kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er bl.a. at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke kulturlivet generelt, modernisere husene, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Målene er: øget fokus på forsamlingshusenes funktion udvikling af kulturaktiviteterne. 3/18

4 Kultur i naturen Naturområdet er for Kulturring Østjylland et meget vigtigt omdrejningspunkt. Tryghed, nærhed og naturen er begrundelser fra kommunernes egne borgere og fra tilflyttere, når der tales om bosætning, og hvad der lægges vægt på ved valget af Et godt sted at være. Ikke alene som "erhvervsområde", men også for mange borgere er det således både som nydere og som ydere et særdeles vigtigt aktiv. Med naturen lige uden for døren gives uanede muligheder for ro og fordybelse og for aktiviteter i sammenhæng med naturen. Kulturring Østjylland vil fra hver sit lokale udgangspunkt opmuntre til og understøtte et samspil mellem alle aktører og tilbud inden for kunst-, kultur-, natur- og sundhedsområdet. Som en naturlig del af temaet indgår både børn- og voksenkultur, det frivillige foreningsliv, kunstnere og etablerede institutioner. Formålet er at medvirke til at give deltagerne gode og tankevækkende oplevelser og en øget forståelse for sammenhænge i naturen, til sundhed, kulturarv og bæredygtighed. Målet er: øget udvikling af kultur og naturtilbuddene. Kunst og kultur En stærk kulturel profil i Kulturring Østjylland vil tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv og gøre kulturregionen til et attraktivt sted for bosætning til et godt sted at være. I nye netværkssamarbejder mellem kunstnere og erhvervsliv etableres der rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. Erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres til gavn for både kunstnere, erhvervsliv, besøgende og borgerne i kommunerne. Kulturring Østjylland rummer mange kunstnere og har relevante udstillingssteder. Den lokale opbakning er vigtig, når der skal skabes kulturmiljøer og sættes fokus på udvikling af de lokale kunst- og kulturtilbud. Formålet er at understøtte kulturmiljøerne og de udøvende kunstnere gennem forskellige tiltag, som tiltrækker både nationale og internationale kunstnere til kulturregionen, og som samtidig skaber grobund for udvikling af ideer og projekter, der medvirker til en særlig kulturel oplevelse. Nye former for netværkssamarbejde mellem erhverv og kultur afprøves lokalt og på tværs af kommunerne. Det er endvidere formålet, at borgerne oplever nye spændende aktiviteter og samarbejder, der samlet set er med til at give øget kulturel identitet og højne kvaliteten i de kulturelle tilbud. De udøvende kunstnere skal selv være aktive i forbindelse med netværksdannelsen. Målet er: synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Periodisering / Musik-, kunst- og kulturskoler 3.2 Museer 3.3 Børn og Kultur 3.4 Forsamlingshuse 3.5 Kultur i Naturen 3.6 Kunst og Kultur 4/18

5 Projektforslag Projekt Museer Historiemaskinen Historiemaskinen et formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum, Museet for Syddjurs, Samsø Museum, Skanderborg Museum, Odder Museum og Kulturområdet i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har ikke som de øvrige kommuner i Kulturringssamarbejdet statsanerkendt museum. Favrskov ser Historiemaskinen som en måde at tænke nyt i historieformidlingen og gøre opmærksom på lokalhistorie og kulturarv. Materiale til Historiemaskinen kan udvikles i et samarbejde, hvori lokalarkiver, biblioteker, lokale institutioner, professionelle historieformidlere og eksperthjælp fra Kulturringens museer indgår. Mål Udvikling af formidlingsværktøjer og markedsføring Historiemaskinen er et 2-årigt formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum og fire andre museer samt Favrskov Kommune. Projektet skal udvikle formidlingsformer, der anvender moderne teknologi Projektet skal medvirke til: At udvikle strategi og moderne formidlingstiltag for e-formidling At udveksle og opbygge viden og erfaringer om e-baseret viden på tværs af museerne At gøre museernes tilbud attraktive for børn og unge særligt målgruppen 10-20årige Indhold Projektet vil konkret resultere i en historiemaskine, der rummer billeder, lyd og tekstmateriale. Maskinen vil blive opstillet på og uden for museerne. Via en touchscreen kan brugerne gå på opdagelse i historiske perioder og selv sammensætte egne historier, filmsekvenser samt indtale fortællinger. Historiemaskinen vil blive udarbejdet i samarbejde med skoler, gymnasier, arkiver, biblioteker, skoletjenester mv. i aftalekommunerne. Projektet har et samlet budget på kr. Fratrukket forventede fondsbidrag har projekterne et yderligere finansieringsbehov på kr. i 2011 og kr. i 2012, som ønskes dækket af Kulturringen. Det er positivt, at: Målgruppen er børn og unge fra år Der tænkes i formidlingsløsninger uden for institutionerne (jf. ministerens strategi Kultur for alle ) Projektet har en høj grad af brugerinddragelse Der samarbejdes mellem ABM-institutioner og museer. I den forbindelse bør projektet overveje at inkludere udarbejdelsen af undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Under alle omstændigheder bør projektet orientere sig bredt i forhold til erfaringer /best practice fra lignende projekter andre steder i landet, i udlandet og i andre sektorer. Gammel Estrup Herregårdsmuseum arbejder f.eks. aktuelt med det digitale formidlingsprojekt Historiefortælleren, der er støttet af Kulturarvsstyrelsens Kulturnet Danmark-pulje (2009). Projekterfaringer herfra bør indgå i det nye projekt. Historiefortælleren bør med andre ord ses som pilotprojekt for Historiemaskinen, og det må sikre, at projekterne har sammenhæng både teknologisk og formidlingsmæssigt. 5/18

6 Projektet bør ligeledes søge kvalificering, forankring og samarbejde med de regionale centre for museumsundervisning; digital/didaktisk sparring samt fra et kommende center for forskning i museumsformidling. Projektet kan hente yderligere inspiration fra: Mexx.-samarbejdet (som museerne selv er en del af) i forhold til udvikling og koordinering af museumsformidling i det midtjyske område Struer Museums Byskriveren i forhold til brugerinddragelse ULK på Statens Museum for Kunst i forhold til inddragelse af ungemålgruppen Muren på Københavns Bymuseum (touch screen i byrum og brugerinddragelse) KURS-projektet på fem sjællandske museer (cultural planning, brugergenereret indhold, generelt om regionalt samarbejde) Østjysk Vækstbånd og deres arbejde med cultural planning i forhold til formidling i landskab og byrum, som en integreret del af planarbejdet Projektet bør ikke finansiere udveksling og opbygge af viden og erfaringer om e-baseret viden, men bør trække på andres erfaringer med e-baseret formidling af viden og digitale læringsprocesser samt videndele projektets erfaringer i relevante faglige miljøer. Projektbeskrivelsen bør ligeledes indeholde en plan for, hvordan initiativet driftes ud over udviklingsfasen. Endvidere bør projektbeskrivelsen omfatte regionens bud på en projektorganisering. Målgruppe Målgruppen er de årige, som museerne allerede i deres første samarbejdsprojekt om Krigen i Østjylland har indledt en positiv dialog med. I undervisningsforløb kan børn og unge bruge historiemaskinen, ligesom de også ved almindelige besøg på museet kan anvende blandt andet touchscreens i udstillingen. Resultatkrav Der foreligger ved projektets afslutning e-formidlingsstrategi og handlingsplaner på de enkelte museer. Der er etableret tekniske løsninger. Der er udviklet eksempler på historiefortælling og udvalgte emner via e-formidling Målgruppens interesse for museernes tilbud er øget. Partnerne har stillet viden og teknisk udstyr til rådighed for hinanden på tværs af institutioner og kommuner. Tidsplan Tidsplan Aktivitet 2011 Drøftelse af strategi for e-formidling Undersøgelse af og uddannelse i at anvende egnet e- værktøj Udvælgelse og indkøb af digitalt software Research hos institutioner, der har etableret digitale formidlingsmuligheder i kombination med fysiske udstillinger Udvikling af materiale til Historiemaskinen Partnerskaber, følgegrupper mv. for 10-20årige igangsættes Prototype af Historiemaskinen udvikles på Gammel Estrup og danner grundlag for undervisning af de øvrige partnere Forarbejdning af formidlingsmateriale til touchscreens Sparring med målgruppen Fælles lancering af Historiemaskinen Budget 2011 Udgifter Beløb Samarbejde med målgruppen mv Udarbejdelse af e-platform og materiale /18

7 til Historiemaskinen inkl. konsulentbistand Museumsfaglig bistand til Favrskov Kommune Software I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Budget 2012 Udgifter Beløb Samarbejde med målgrupper mv Touchscreens Markedsføring Software og konsulentbistand I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Kulturringen ansøges i 2011 om kr ,- og 2012 om kr ,- 7/18

8 Projekt Museer, Gratis entre Gratis entré - på museerne i Kulturring Østjylland - januar 2012 Museerne afprøver tiltag med gratis entré til udvalgte aktiviteter Projektet skal medvirke til: At synliggøre museernes tilbud At give nye målgrupper inspiration til at besøge museerne Derfor vil museerne holde åbent uden entré i januar 2012 og samtidig lave markedsføringstiltag i lokalmedier og over for skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at forsøget ledsages af markedsføringstiltag. Projektet bør i den forbindelse uarbejde en kommunikationsplan for initiativerne. Desuden bør museerne sikre sig, at de udvalgte aktiviteter føjer sig til museernes øvrige formidlingsinitiativer og matcher målgruppernes interesser. Målgruppe Målgruppen er børn og voksne, primært med fokus på dem, der i dag ikke gæster museerne Resultatkrav Besøgsantallet er øget. Kendskabet til museernes udstillinger er øget. Samarbejdspartnere Undervisningsinstitutioner, foreninger mv. Tidsplan Aktivitet januar Nytårsgave Budget 2012 Udgifter Beløb PR og formidling af Nytårsgaven, januar Forventet tabt entréindtægt Kulturringen ansøges om kr i /18

9 Projekt Børn og Kultur, Kulturtilbud i institutionen Kulturtilbud i institutionen Børnehave og skole Én gang årligt afholdes en fælles inspirationsdag med foredrag og forskellige praktiske workshops inden for kunst, musik, dans, film og teater. Dagenes program vil give et bud på både tradition og fornyelse, samt hvordan man kan videndele og samarbejde. Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Deltagerne får inspiration til at gå hjem i deres institution/skole m.v. og igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser, ligesom der inspireres til aktiviteter på tværs af institutioner og kommunegrænser. På den første inspirationsdag (2009) præsenteres statslige og aktuelle samt relevante puljemidler og ordninger, f.eks. Huskunstnerordningen m.v. Generelt er det målet at give deltagerne inspiration og værktøjer til lokalt i deres institution/skole m.v. at igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser for, med og af børn. Ydermere er det målet at inspirere til aktiviteter på nye lokaliteter - hvor fx også børnefamilier færdes - på tværs af institutioner, åbningstider og kommunegrænser. Børnekulturens Netværk (Kulturministeriet) bidrager med ideer i tilrettelæggelsen af inspirationsdagene. Børnekulturens Netværk bidrager tillige med udvælgelse og præsentation af tidligere støttede nationale/regionale projekter, f.eks. fra Modelkommuneforsøgene. Planlægningsgruppen for Inspirationsdagene er det koordinerende netværk. Mål At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole udvikling af forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet. Indhold Der er udvalgt følgende emner: 2010: Billedkunst og Fortælling (Dagen afholdes i Favrskov Kommune på Inside ) 2011: Scenekunst og Musik 2012: Børnekulturen i 2017? Målgruppe Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Resultatkrav Der er stor opbakning til Inspirationsdagen, og et bredt udsnit af repræsentanter fra såvel børne- som kulturinstitutioner fra de seks kommuner deltager. De konkrete initiativer/workshopper på inspirationsdagen skal relatere til dagtilbuddenes og skolernes lære- og læseplaner og efterfølgende lægge op til lokale og fælleskommunale arrangementer. Inspirationsdagen synliggør de forskelligartede professionelle kompetencer, der efterfølgende kan munde ud i en række konkrete projekter eller processer i de seks kommuner. Økonomi Budget for årene Kulturtilbud i institutionen Indtægter Deltagerbetaling Sum Udgifter 9/18

10 Møder/forberedelse/evaluering PR-folder Honorarer Leje af sal m.m. samt fortæring Sum Nettoudgift pr. år Tidsplan Januar marts April juni August September oktober November December Idéudvikling i det koordinerende netværk. Udarbejdelsen af markedsføringsstrategi. Udarbejdelse af aktiviteterne og PR-materiale PR-kampagne Tilmelding og færdiggørelse af tilrettelæggelse 5. november inspirationsdag første torsdag i november hvert år Evaluering Samarbejdspartnere Børnekulturens Netværk, Kulturministeriet Der søges om kr ,- pr. år i 2010, 11 og /18

11 Projekt Børn og Kultur, Ungdomsteater Ungdomsteater" 2012 ungdomsteater/ungdomsliv Mål At kulturtilbuddene integreres i/understøtter de enkelte institutioners kerneydelser. Udvalgte årgange på skolerne i kommunerne under Kulturring Østjylland får gennem forskellige aktuelle temaer mulighed for under helt ny form at føre en åben og involverende diskussion af emner, der knytter sig til ungdomslivet og unges virkelighed. Målgruppen får gennem vedkommende, udfordrende og involverende teater en positiv og inspirerende oplevelse en oplevelse, hvor unge får mulighed for selv at påvirke handling og udfald af tableauet eller skuespillet. Det er teater, når teateret viser sig fra sin mest vedkommende og levende side. Det er teater, der skaber rum for ny erkendelse, dannelse, forståelse for andre og for teateret som kunstform. Indhold I samarbejde med professionelle teaterfolk (manuskriptforfatter, instruktør og skuespillere) udarbejdes og tilrettelægges et storstilet og nyskabende teaterprojekt, hvor teatrets mange udtryksformer kommer i spil og fører til nye erkendelser og åben debat. Instruktør og skuespillere tilrettelægger og udarbejder i samarbejde med arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland fire konkrete og særligt udformede tableauer eller skuespil med nedenstående temaer som omdrejningspunkt. De fire tableauer præsenteres derefter for målgruppen på de deltagende skoler og i fællesskab udvælges hvert sted to tableauer eller skuespil. På denne vis får hver enkelt skole mulighed for at udvælge lige netop de tableauer, der tematisk set er særligt relevante for lige netop dem. Afviklingen foregår ved at de udvalgte tableauer/skuespil spilles for målgruppen, og med stop undervejs inddrages publikum ved at foretage valg, som skuespillerne derpå spiller. Efter dette er der debat om de foretagne valg, og hvilken betydning det fik for karaktererne i stykket en betydning hvis mål det er at illustrere betydningen af egne valg i den virkelige verden. Undervisningsmateriale til forudgående og efterfølgende benyttelse og inddragelse i undervisningen udarbejdes af arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland i tæt dialog med instruktør og skuespillere, Teatercentrum, Børnekulturens Netværk og andre relevante eksperter. Materialet, der omfatter alle temaer, udsendes forud for forestillingen. Materialet vil desuden være udformet, så det giver mulighed for at arbejde med temaerne på flere forskellige måder. Temaer i eksempelform Mobning sms terror Kærlighed og seksualitet Ensomhed og identitet Misbrug Temaer Mobning og kærlighed Målgruppe Alle elever i 8. og 9.klasse får i projektperioden en involverende og tankevækkende teateroplevelse Resultatkrav At alle elever i målgruppen i løbet af 2012 får sig en interaktiv teateroplevelse At samtlige tilmeldte skoler i kulturringen i en nærmere bestemt turnéperiode får en forestilling At der indgår undervisningsmateriale til brug for samtlige forestillinger 11/18

12 At projektet evalueres løbende med henblik på samlet evaluering Samarbejdspartnere Skoler, lærere og pædagoger Stephan Pollner (instruktør-skuespiller) Ib Frendøe (manuskriptforfatter-skuespiller) Anne Katrine Andersen (skuespiller) Teknik/scenografi (afhængig af valgte temaer) Teaterteamet er sammensat i dialog med instruktør ud fra dennes faglige og forudgående kendskab til de tilknyttede skuespillere og deres kompetencer. Tidsplan 2010 Samarbejdsaftale med teaterfolk og konceptudvikling Udsende invitation til samtlige skoler i Kulturring Østjylland. Spilleplan og turneperiode fastlægges 2012 Materiale udsendes og Ungdomsteater udføres. Budget 2012 Udgift: 2012 Undervisningsmateriale Udvikling af forestilling Turne og teknik Transport og logi Udgifter /18

13 Projekt Forsamlingshuse , Levende Huse Levende HUSE LIV i forsamlingshusene - Fælles initiativ for kulturlivet i landsbymiljøerne i Kulturring Østjylland Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landsbymiljøerne. Forsamlingshuse Et områdes kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er af stor betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted efter at købmanden er lukket. Forsamlingshusene befinder sig selv i en overlevelseskamp mange steder og er i stor fare for at forsvinde i den stadige centralisering af kulturen imod de større bycentre. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de stadig har mange forsamlingshuse, og set i det lys synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshusene på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formål Formålet er at forsamlingshusene skal bevares som sociale og kulturelle samlingssteder og at samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed løfte kulturen i landsbyområderne i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, øger interessen for bosætning i disse områder og kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke det lokale kulturliv generelt, modernisere husene kulturelt, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Indhold Projektet Liv i forsamlingshusene er den fælles ramme for de enkelte kommuners aktiviteter i forsamlingshusene i perioden Et antal forsamlingshuse udvælges som pilothuse - maks. 5 pr. kommune hvor kulturelle aktiviteter sættes i gang ud fra kriterierne, som er beskrevet under projektets formål. Ud over ét kulturarrangement pr hus pr år, kan det være at udvikle nye ideer til huset som generator for andre former for aktivitet. Det kunne være nye tiltag på ældreområdet, arrangementer rettet mod bedre integration af børnefamilier og tilflyttere i det lokale kulturliv. Det kunne også være at udvikle et tættere samvirke mellem borgere og det lokale erhvervsliv både med henblik på jobskabelse og produktudvikling. Andre aktiviteter: Uddannelse, kunst, sundhed, bibliotek, aftenskole, børneteater (evt. i samarbejde med Egnsteater), debatforum for lokale tiltag mv. En lokal koordinator for hver kommune inddrages, som coaches af projektlederen gennem projektets toårige forløb frem mod at kunne arbejde selvstændigt og fortsætte udviklingen af husenes aktiviteter efter Centralt for projektet er samarbejdet mellem koordinator og det enkelte forsamlingshus. En tidsplan for forløbet fastsættes med både et lokalt og et overordnet hensyn. Målgruppe Alle borgere i de respektive kommuners lokalområder/yderdistrikter i alle aldre, med et særligt fokus mod børnefamilier, tilflyttere, ældre og nye brugergrupper. Resultatkrav At der er øget opmærksomhed for kulturtilbud i kommunernes landområder og yderdistrikter At de udvalgte forsamlingshuse kan virke som pilotprojekter for at videreudvikle og løfte forsamlingshuskulturen generelt i Kulturring Østjyllands kommuner 13/18

14 At projektet kommer på landkortet via presse og TV, og kan virke som inspiration til borgernes engagement i det kulturelle liv og samvær i landsbyerne og deres opland At der via de kulturelle aktiviteter skabes et større tilhørsforhold (ejerskab) til det enkelte forsamlingshus og øget involvering og nysgerrighed i gruppen af Kulturløse At de enkelte forsamlingshuse vil fremstå som små lokale kulturhuse ude i landområderne, som en pendant til byernes større kulturhuse. Samarbejdspartnere Lokale og eksterne kunstnere, foredragsholdere, debattører, standup, mv. Beboerforeninger, forsamlingshusbestyrelser, andre lokale foreninger, biblioteker mv Lokale erhvervsdrivende, centrale erhvervsorganisationer Kommunale embedsmænd og politikere Tidsplan okt dec 2009 jan 2010 feb juni 2010 sep nov 2010 feb apr 2011 feb juni 2010 sep nov 2011 dec 2011 primo 2012 Forberedende planlægning Projektbeskrivelse og fremlæggelse Etablering af 30 pilothuse i kulturringskommunerne Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner Afvikling af 20 arrangementer i fire af kulturringskommunerne Afvikling af 10 arrangementer i de resterende to kommuner Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner 2. runde Afvikling af 30 arrangementer i samtlige kulturringskommuner Evaluering Revision Budget Udgift: Honorarer kunstnere (20 arr. à i 2010/40 arr. à i 2011) PR-markedsføring, trykning af folder mv Honorar projektledelse & koordinering (inkl. forberedelse og evaluering) Indtægt: Entré (60 arr. à gennemsnitligt fordelt på år) Udgifter i alt pr. år Revisionsomkostninger.: Uden beregning. Der søges om kr i 2010 og i /18

15 Projekt Kunst og Kultur, Digital Kunst Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Indhold I løbet af 2011 vil Kulturring Østjylland være skueplads for et fælles projekt om kunst og teknologi skabt i et samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv i de seks kommuner. Digital Kultur i Østjylland er et nyt projekt med fokus på mødet mellem lokale kunstnere, den moderne teknologi og lokale virksomheder om et fælles mål; Skabelsen af et samlet værk, bestående af flere unikke kunstneriske installationer, der formår at interagere med publikum, og hvori teknologien bliver medvirkende i at aktivere og engagere publikum. For at nå denne målsætning, har vi opdelt processen omkring Digital Kunst i Østjylland i to faser: En indledende research, udviklings- og idé-fase hvor den helt rigtige idé udvikles, og de rigtige samarbejdspartnere findes i form af kunstnere, virksomheder og eksperter. Herefter skal de udvalgte aktører udvikle projektet sammen, bl.a. gennem deltagelse i en workshop, som afholdes i Idræts- og kulturhuset Sløjfen i Hadsten i slutningen af september eller starten af oktober. Workshoppen er en kombination af arbejdsworkshop for de implicerede kunstnere og teknikere, og et temamøde med udvalgte politikere og erhvervsfolk fra regionen. På temamødet bliver der oplæg fra kunstnerne og en work-in-progress visning af kunstnernes resultater fra workshoppens førstedag. Foreløbigt arbejdes der ud fra et koncept om et samlet værk, der kan opleves som seks simultane begivenheder eller installationer i kulturringens 6 kommuner. Det er planlagt at lyd skal spille en afgørende rolle i værket, som vil kunne opleves i kulturringens landskaber. Det er ligeledes besluttet at lyrik og digterstemmer bliver fællesnævner i de seks opførsler af værket. Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. Hendes arbejde består i at udvikle projektet i første fase, hvor den helt rigtige ide skal findes og kunstnere, teknologieksperter og virksomheder kontaktes med henblik på at indgå i samarbejdet. Dernæst er Elle-Mie Ejdrup Hansen den kreative drivkraft bag projektets anden fase, bestående i skabelsen og opførelsen af værket i de seks kommuner. Projektets anden fase er udførelsesfase, hvor idéerne finder udtryk gennem skabelsen af et eller flere unikke værker. Den præcise ide som er resultatet af arbejdet på workshoppen, danner grundlag for anden fase og for en målrettet fondsansøgning og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Mål Målsætningen er at eksponere Kulturringens borgere for kunst og kultur, der ikke tidligere er set i Kulturringens kommuner, og dermed vise nye sider af kommunernes kunst og kulturtilbud. Det er således et projekt, der baner nye veje for kulturlivet, med deraf følgende gevinster i form af den nye viden og kunnen kunstnerne erhverver sig, og de nye netværk og kontakter mellem de repræsentanter for erhvervsliv og kunstnere der deltager i processen. Målet er en styrkelse af den kulturelle profil i Kulturring Østjylland, med henblik på at tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv i regionen. Endeligt kan projektet ses som en del af forarbejdet til Kulturring Østjylland kommunernes samarbejde frem mod Århus Målgruppe Det er først om fremmest kulturringens borgere, der skal gives muligheden for at opleve kunsten når den er allermest nyskabende og innovativ. Der foreligger den mulighed at værkerne tiltrækker kunstinteresserede besøgende fra andre steder i landet. Samtidigt er hensigten at nå til nye brugergrupper, da det interaktive aspekt ikke mindst appellerer til børn og unge. 15/18

16 Resultatkrav Digital Kunst i Østjylland betyder: - udvikling af et samlet kunstværk, der samtidigt kan opleves i seks forskellige steder i kulturringens seks kommuner. - inddragelse af alternative steder til publikumsrettede begivenheder. - skabelse af nye rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. - øget samarbejde og videndeling mellem kunsten, kulturlivet og erhvervslivet, således at erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres. - at der med anvendelse af nye formidlingsformer skabes en ny tilgang til kunsten i Kulturringens kommuner. Samarbejdspartnere Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. I sit virke som billedkunstner har Ejdrup Hansen arbejdet meget med kunst- og lysinstallationer i det offentlige rum. Senest med lysintallationerne Gellerup Light and Change; der oplyser Århusbydelen Gellerup med LED- og Laserlys og LED-lysinstallationen Fra aften til morgen at beskytte det man sår og høste vinden i vindmølleparken på Gestengen. Hun har senest arbejdet lyd i Lyden af, et digitalt værk om identitet og landskab, Ringkøbing-Skjern Kommune. Elle-Mie Ejdrup Hansen er tidligere institutleder for Industriel Design og Interaktive Medier, Designskolen i Kolding og i den forbindelse udviklet samarbejdsprojekter med en række danske virksomheder og universiteter. Ledet og udviklet Vækstkonferencen 2007 Design som fremtidens vækstdriver - skabt i samarbejde en række erhvervsledere og Ugebrevet Mandag Morgen. Hun har erfaring som kunstnerisk rådgiver for bl.a. Århus Kommune og Vadehavsfestivalen, og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Center for eksperimenterende Kunst, Vejle. Det er afgørende i forhold til opfyldelsen af målet i kulturaftalen, at projekterne indebærer et samarbejde med erhvervslivet, som vil kunne bidrage med teknologisk viden og kunnen, eller sponsorere midler, udstyr og materialer til værkerne. Tidsplan Fase 1: 2010 Fase 2: 2011 Aktivitet Udvikling af projektidé Kontakt til samarbejdspartnere Afholdelse af workshops Udvikling af værker Publikumsrettet begivenhed Budget 2010 Budget Løn til Koordinator Udgifter til research Afholdelse af workshops Indtægter, Fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr. 0 kr kr. Budget 2011 Budget Udgifter til løn og teknisk bistand Transport, mødeafholdelse m.m. Materialer Indtægter, fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr kr kr. 16/18

17 Økonomi - oversigt Projekt * Projekt Musik, kunst og kulturskoler Kulturskoler ** Projekt Museer Krigen i Østjylland Projekt Museer Historiemaskinen Projekt Museer Gratis entré - januar * Projekt Børn og Kultur KULTURTILBUD I INSTITUTIONEN BØR NEHAVE OG SKOLE Projekt Børn og Kultur Ungdomsteater" Projekt Levende HUSE Liv i forsamlingshusene ** Projekt Kultur i naturen Event I og II, afsluttes i * Projekt Kunst og Kultur Herregårdskultur Projekt Kunst og Kultur Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Budgetbehov i alt Forventet budget Kulturring Kapitel 4 i Kulturaftalen Saldo/råderum ** Afsluttede projekter * Iværksatte projekter 2010, tidl. godkendte Fre Til orientering afsluttes Kultur i Naturen først i 2010 er budgetteret i 2009 afsluttende projekt indsættes her til orientering. Projekt Kultur i Naturen, Event Kultur i naturen Event II Formål Arrangementerne har til formål, at give de besøgende børn og voksne adgang til en anden måde at opleve naturen på. Nogle kunstnere er gemt i naturen. Deltagerne kan finde kunstnerne på flere måder og derefter se og deltage i, hvordan de arbejder med skitser/akvareller eller lignende ude i naturen. Kunstnernes positioner er på forhånd lagt ind på en GPS. Deltagere kan låne en GPS eller få kodet koordinaterne ind på egen GPS. 17/18

18 En eller flere kunstnere giver et oplæg til, hvordan man kommer i gang med at tegne i naturen. Oplægget varer ca. 3 kvarter, hvorefter man i mindre grupper begiver sig ud i landskabet og forsøger at tegne/male. Efter et par timer i naturen samles alle igen og deltagerne kan få flere fif, gode råd og se hinandens værker. Samarbejdspartnere: Kunstnere, kunstforeninger Økonomi: Omkostning ved arrangementerne: kr. pr. kulturringskommune, i alt kr. som finansieres af restmidlerne til projekt Kultur i Naturen arrangementer. 18/18

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller COPENHAGEN Art Run (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller Indledning Denne projektbeskrivelse er udarbejdet i samarbejde mellem Ishøj Kommune og VIBE (Videncenter

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere