PROJEKTBESKRIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSER Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL I AFTALEN... 2 PERIODISERING... 4 PROJEKTFORSLAG PROJEKT MUSEER HISTORIEMASKINEN... 5 PROJEKT MUSEER, GRATIS ENTRE... 8 PROJEKT BØRN OG KULTUR, KULTURTILBUD I INSTITUTIONEN... 9 PROJEKT BØRN OG KULTUR, UNGDOMSTEATER PROJEKT FORSAMLINGSHUSE , LEVENDE HUSE PROJEKT KUNST OG KULTUR, DIGITAL KUNST ØKONOMI - OVERSIGT PROJEKT KULTUR I NATUREN, EVENT /18

2 Skematisk oversigt over fokusområder og mål i aftalen Fokusområde Musik-, kunst- og kulturskoler Museer Børn og kultur Forsamlingshuse Kultur i naturen Kunst og kultur Mål Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen med henblik på at synliggøre museernes aktiviteter og nå nye brugergrupper. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. At styrke det børnekulturelle arbejde i regionen ved at udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer på tværs i de 6 kommuner. Etablere samlende steder (fx kulturskoler) i kulturregionen, hvor børn og unge kan arbejde med kunst og kultur. Udvikling af kunstneriske undervisningstilbud. At invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole. Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landbymiljøerne. Øget synliggørelse af eksisterende og udvikling af nye tilbud om kultur i naturen. Synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. Styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Musik-, kunst- og kulturskoler I Kulturring Østjylland skal børn og unge have gode muligheder for undervisning i kunst og musik og for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Formålet med samarbejdet er at stimulere unges kulturelle identitet ved at give mulighed for, at deres kreativitet kan udfoldes med jævnaldrende ligesindede fra regionens kommuner. Formålet er desuden at muliggøre en faglig dygtiggørelse inden for kunstneriske udtryk hos børn og unge samt mere generelt at give redskaber til at agere i det moderne samfund, hvor man møder kunstneriske udtryk i mange sammenhænge. Målet er: Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. 2/18

3 Museer Formålet er, at museerne samordner og udvikler deres faglige profil, formidlingstilbud og markedsføring. Herved bidrager museerne til at udvikle den kulturelle identitet, ligesom interessen for bosætning i områderne øges. Endelig udvikles tilbud på tværs af natur og kultur i naturen. Hensigten hermed at gøre museernes aktiviteter mere synlige og at forbedre mulighederne for at nå nye målgrupper, som ikke traditionelt benytter sig af museernes tilbud. Målene er: Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. Børn og kultur Det enkelte barns udvikling præges i betydeligt omfang af den påvirkning og de stimuli, det bibringes af omgivelserne. Her er det vigtigt, at barnet/den unge dels møder kompetente kulturudøvere, dels at de møder kulturen i børnehøjde. Disse forhold sikres bedst ved at invitere kulturen indenfor i form af kvalificerede lokale kulturudøvere, f.eks. lokale museumsinstitutioner, kommunale billedskoler/musikskoler/kulturskoler, teatre, biografer, naturskoler. Som grundlag for samarbejdet på det børnekulturelle område i Kulturring Østjylland er det således vigtigt at udnytte de eksisterende kompetencer i de enkelte kommuner og dermed sikre en synergieffekt via udnyttelse af alle tilgængelige kvalifikationer. Formålene er: at synliggøre børnekulturelle tilbud på tværs af kommunegrænserne at videreudvikle og opkvalificere eksisterende aktiviteter og kulturer på det børnekulturelle område at omsætte disse til konkrete initiativer i et sammenhængende børnekulturelt program i det omfang, det er relevant at kulturtilbuddene integreres i/understøtter i de enkelte institutioners kerneydelser. Målene er: At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk. at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole Forsamlingshuse Områdets kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er ofte af betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted, efter at købmanden er lukket. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de har mange forsamlingshuse, og set i lyset af det fælles karakteristika synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshuse på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formålet er, at forsamlingshusene skal bevares som et socialt og kulturelt samlingssted, og samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed kultur og landsbymiljøer i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet, at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, medvirker til at øge interessen for bosætningen og endelig kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er bl.a. at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke kulturlivet generelt, modernisere husene, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Målene er: øget fokus på forsamlingshusenes funktion udvikling af kulturaktiviteterne. 3/18

4 Kultur i naturen Naturområdet er for Kulturring Østjylland et meget vigtigt omdrejningspunkt. Tryghed, nærhed og naturen er begrundelser fra kommunernes egne borgere og fra tilflyttere, når der tales om bosætning, og hvad der lægges vægt på ved valget af Et godt sted at være. Ikke alene som "erhvervsområde", men også for mange borgere er det således både som nydere og som ydere et særdeles vigtigt aktiv. Med naturen lige uden for døren gives uanede muligheder for ro og fordybelse og for aktiviteter i sammenhæng med naturen. Kulturring Østjylland vil fra hver sit lokale udgangspunkt opmuntre til og understøtte et samspil mellem alle aktører og tilbud inden for kunst-, kultur-, natur- og sundhedsområdet. Som en naturlig del af temaet indgår både børn- og voksenkultur, det frivillige foreningsliv, kunstnere og etablerede institutioner. Formålet er at medvirke til at give deltagerne gode og tankevækkende oplevelser og en øget forståelse for sammenhænge i naturen, til sundhed, kulturarv og bæredygtighed. Målet er: øget udvikling af kultur og naturtilbuddene. Kunst og kultur En stærk kulturel profil i Kulturring Østjylland vil tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv og gøre kulturregionen til et attraktivt sted for bosætning til et godt sted at være. I nye netværkssamarbejder mellem kunstnere og erhvervsliv etableres der rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. Erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres til gavn for både kunstnere, erhvervsliv, besøgende og borgerne i kommunerne. Kulturring Østjylland rummer mange kunstnere og har relevante udstillingssteder. Den lokale opbakning er vigtig, når der skal skabes kulturmiljøer og sættes fokus på udvikling af de lokale kunst- og kulturtilbud. Formålet er at understøtte kulturmiljøerne og de udøvende kunstnere gennem forskellige tiltag, som tiltrækker både nationale og internationale kunstnere til kulturregionen, og som samtidig skaber grobund for udvikling af ideer og projekter, der medvirker til en særlig kulturel oplevelse. Nye former for netværkssamarbejde mellem erhverv og kultur afprøves lokalt og på tværs af kommunerne. Det er endvidere formålet, at borgerne oplever nye spændende aktiviteter og samarbejder, der samlet set er med til at give øget kulturel identitet og højne kvaliteten i de kulturelle tilbud. De udøvende kunstnere skal selv være aktive i forbindelse med netværksdannelsen. Målet er: synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Periodisering / Musik-, kunst- og kulturskoler 3.2 Museer 3.3 Børn og Kultur 3.4 Forsamlingshuse 3.5 Kultur i Naturen 3.6 Kunst og Kultur 4/18

5 Projektforslag Projekt Museer Historiemaskinen Historiemaskinen et formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum, Museet for Syddjurs, Samsø Museum, Skanderborg Museum, Odder Museum og Kulturområdet i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har ikke som de øvrige kommuner i Kulturringssamarbejdet statsanerkendt museum. Favrskov ser Historiemaskinen som en måde at tænke nyt i historieformidlingen og gøre opmærksom på lokalhistorie og kulturarv. Materiale til Historiemaskinen kan udvikles i et samarbejde, hvori lokalarkiver, biblioteker, lokale institutioner, professionelle historieformidlere og eksperthjælp fra Kulturringens museer indgår. Mål Udvikling af formidlingsværktøjer og markedsføring Historiemaskinen er et 2-årigt formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum og fire andre museer samt Favrskov Kommune. Projektet skal udvikle formidlingsformer, der anvender moderne teknologi Projektet skal medvirke til: At udvikle strategi og moderne formidlingstiltag for e-formidling At udveksle og opbygge viden og erfaringer om e-baseret viden på tværs af museerne At gøre museernes tilbud attraktive for børn og unge særligt målgruppen 10-20årige Indhold Projektet vil konkret resultere i en historiemaskine, der rummer billeder, lyd og tekstmateriale. Maskinen vil blive opstillet på og uden for museerne. Via en touchscreen kan brugerne gå på opdagelse i historiske perioder og selv sammensætte egne historier, filmsekvenser samt indtale fortællinger. Historiemaskinen vil blive udarbejdet i samarbejde med skoler, gymnasier, arkiver, biblioteker, skoletjenester mv. i aftalekommunerne. Projektet har et samlet budget på kr. Fratrukket forventede fondsbidrag har projekterne et yderligere finansieringsbehov på kr. i 2011 og kr. i 2012, som ønskes dækket af Kulturringen. Det er positivt, at: Målgruppen er børn og unge fra år Der tænkes i formidlingsløsninger uden for institutionerne (jf. ministerens strategi Kultur for alle ) Projektet har en høj grad af brugerinddragelse Der samarbejdes mellem ABM-institutioner og museer. I den forbindelse bør projektet overveje at inkludere udarbejdelsen af undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Under alle omstændigheder bør projektet orientere sig bredt i forhold til erfaringer /best practice fra lignende projekter andre steder i landet, i udlandet og i andre sektorer. Gammel Estrup Herregårdsmuseum arbejder f.eks. aktuelt med det digitale formidlingsprojekt Historiefortælleren, der er støttet af Kulturarvsstyrelsens Kulturnet Danmark-pulje (2009). Projekterfaringer herfra bør indgå i det nye projekt. Historiefortælleren bør med andre ord ses som pilotprojekt for Historiemaskinen, og det må sikre, at projekterne har sammenhæng både teknologisk og formidlingsmæssigt. 5/18

6 Projektet bør ligeledes søge kvalificering, forankring og samarbejde med de regionale centre for museumsundervisning; digital/didaktisk sparring samt fra et kommende center for forskning i museumsformidling. Projektet kan hente yderligere inspiration fra: Mexx.-samarbejdet (som museerne selv er en del af) i forhold til udvikling og koordinering af museumsformidling i det midtjyske område Struer Museums Byskriveren i forhold til brugerinddragelse ULK på Statens Museum for Kunst i forhold til inddragelse af ungemålgruppen Muren på Københavns Bymuseum (touch screen i byrum og brugerinddragelse) KURS-projektet på fem sjællandske museer (cultural planning, brugergenereret indhold, generelt om regionalt samarbejde) Østjysk Vækstbånd og deres arbejde med cultural planning i forhold til formidling i landskab og byrum, som en integreret del af planarbejdet Projektet bør ikke finansiere udveksling og opbygge af viden og erfaringer om e-baseret viden, men bør trække på andres erfaringer med e-baseret formidling af viden og digitale læringsprocesser samt videndele projektets erfaringer i relevante faglige miljøer. Projektbeskrivelsen bør ligeledes indeholde en plan for, hvordan initiativet driftes ud over udviklingsfasen. Endvidere bør projektbeskrivelsen omfatte regionens bud på en projektorganisering. Målgruppe Målgruppen er de årige, som museerne allerede i deres første samarbejdsprojekt om Krigen i Østjylland har indledt en positiv dialog med. I undervisningsforløb kan børn og unge bruge historiemaskinen, ligesom de også ved almindelige besøg på museet kan anvende blandt andet touchscreens i udstillingen. Resultatkrav Der foreligger ved projektets afslutning e-formidlingsstrategi og handlingsplaner på de enkelte museer. Der er etableret tekniske løsninger. Der er udviklet eksempler på historiefortælling og udvalgte emner via e-formidling Målgruppens interesse for museernes tilbud er øget. Partnerne har stillet viden og teknisk udstyr til rådighed for hinanden på tværs af institutioner og kommuner. Tidsplan Tidsplan Aktivitet 2011 Drøftelse af strategi for e-formidling Undersøgelse af og uddannelse i at anvende egnet e- værktøj Udvælgelse og indkøb af digitalt software Research hos institutioner, der har etableret digitale formidlingsmuligheder i kombination med fysiske udstillinger Udvikling af materiale til Historiemaskinen Partnerskaber, følgegrupper mv. for 10-20årige igangsættes Prototype af Historiemaskinen udvikles på Gammel Estrup og danner grundlag for undervisning af de øvrige partnere Forarbejdning af formidlingsmateriale til touchscreens Sparring med målgruppen Fælles lancering af Historiemaskinen Budget 2011 Udgifter Beløb Samarbejde med målgruppen mv Udarbejdelse af e-platform og materiale /18

7 til Historiemaskinen inkl. konsulentbistand Museumsfaglig bistand til Favrskov Kommune Software I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Budget 2012 Udgifter Beløb Samarbejde med målgrupper mv Touchscreens Markedsføring Software og konsulentbistand I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Kulturringen ansøges i 2011 om kr ,- og 2012 om kr ,- 7/18

8 Projekt Museer, Gratis entre Gratis entré - på museerne i Kulturring Østjylland - januar 2012 Museerne afprøver tiltag med gratis entré til udvalgte aktiviteter Projektet skal medvirke til: At synliggøre museernes tilbud At give nye målgrupper inspiration til at besøge museerne Derfor vil museerne holde åbent uden entré i januar 2012 og samtidig lave markedsføringstiltag i lokalmedier og over for skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at forsøget ledsages af markedsføringstiltag. Projektet bør i den forbindelse uarbejde en kommunikationsplan for initiativerne. Desuden bør museerne sikre sig, at de udvalgte aktiviteter føjer sig til museernes øvrige formidlingsinitiativer og matcher målgruppernes interesser. Målgruppe Målgruppen er børn og voksne, primært med fokus på dem, der i dag ikke gæster museerne Resultatkrav Besøgsantallet er øget. Kendskabet til museernes udstillinger er øget. Samarbejdspartnere Undervisningsinstitutioner, foreninger mv. Tidsplan Aktivitet januar Nytårsgave Budget 2012 Udgifter Beløb PR og formidling af Nytårsgaven, januar Forventet tabt entréindtægt Kulturringen ansøges om kr i /18

9 Projekt Børn og Kultur, Kulturtilbud i institutionen Kulturtilbud i institutionen Børnehave og skole Én gang årligt afholdes en fælles inspirationsdag med foredrag og forskellige praktiske workshops inden for kunst, musik, dans, film og teater. Dagenes program vil give et bud på både tradition og fornyelse, samt hvordan man kan videndele og samarbejde. Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Deltagerne får inspiration til at gå hjem i deres institution/skole m.v. og igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser, ligesom der inspireres til aktiviteter på tværs af institutioner og kommunegrænser. På den første inspirationsdag (2009) præsenteres statslige og aktuelle samt relevante puljemidler og ordninger, f.eks. Huskunstnerordningen m.v. Generelt er det målet at give deltagerne inspiration og værktøjer til lokalt i deres institution/skole m.v. at igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser for, med og af børn. Ydermere er det målet at inspirere til aktiviteter på nye lokaliteter - hvor fx også børnefamilier færdes - på tværs af institutioner, åbningstider og kommunegrænser. Børnekulturens Netværk (Kulturministeriet) bidrager med ideer i tilrettelæggelsen af inspirationsdagene. Børnekulturens Netværk bidrager tillige med udvælgelse og præsentation af tidligere støttede nationale/regionale projekter, f.eks. fra Modelkommuneforsøgene. Planlægningsgruppen for Inspirationsdagene er det koordinerende netværk. Mål At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole udvikling af forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet. Indhold Der er udvalgt følgende emner: 2010: Billedkunst og Fortælling (Dagen afholdes i Favrskov Kommune på Inside ) 2011: Scenekunst og Musik 2012: Børnekulturen i 2017? Målgruppe Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Resultatkrav Der er stor opbakning til Inspirationsdagen, og et bredt udsnit af repræsentanter fra såvel børne- som kulturinstitutioner fra de seks kommuner deltager. De konkrete initiativer/workshopper på inspirationsdagen skal relatere til dagtilbuddenes og skolernes lære- og læseplaner og efterfølgende lægge op til lokale og fælleskommunale arrangementer. Inspirationsdagen synliggør de forskelligartede professionelle kompetencer, der efterfølgende kan munde ud i en række konkrete projekter eller processer i de seks kommuner. Økonomi Budget for årene Kulturtilbud i institutionen Indtægter Deltagerbetaling Sum Udgifter 9/18

10 Møder/forberedelse/evaluering PR-folder Honorarer Leje af sal m.m. samt fortæring Sum Nettoudgift pr. år Tidsplan Januar marts April juni August September oktober November December Idéudvikling i det koordinerende netværk. Udarbejdelsen af markedsføringsstrategi. Udarbejdelse af aktiviteterne og PR-materiale PR-kampagne Tilmelding og færdiggørelse af tilrettelæggelse 5. november inspirationsdag første torsdag i november hvert år Evaluering Samarbejdspartnere Børnekulturens Netværk, Kulturministeriet Der søges om kr ,- pr. år i 2010, 11 og /18

11 Projekt Børn og Kultur, Ungdomsteater Ungdomsteater" 2012 ungdomsteater/ungdomsliv Mål At kulturtilbuddene integreres i/understøtter de enkelte institutioners kerneydelser. Udvalgte årgange på skolerne i kommunerne under Kulturring Østjylland får gennem forskellige aktuelle temaer mulighed for under helt ny form at føre en åben og involverende diskussion af emner, der knytter sig til ungdomslivet og unges virkelighed. Målgruppen får gennem vedkommende, udfordrende og involverende teater en positiv og inspirerende oplevelse en oplevelse, hvor unge får mulighed for selv at påvirke handling og udfald af tableauet eller skuespillet. Det er teater, når teateret viser sig fra sin mest vedkommende og levende side. Det er teater, der skaber rum for ny erkendelse, dannelse, forståelse for andre og for teateret som kunstform. Indhold I samarbejde med professionelle teaterfolk (manuskriptforfatter, instruktør og skuespillere) udarbejdes og tilrettelægges et storstilet og nyskabende teaterprojekt, hvor teatrets mange udtryksformer kommer i spil og fører til nye erkendelser og åben debat. Instruktør og skuespillere tilrettelægger og udarbejder i samarbejde med arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland fire konkrete og særligt udformede tableauer eller skuespil med nedenstående temaer som omdrejningspunkt. De fire tableauer præsenteres derefter for målgruppen på de deltagende skoler og i fællesskab udvælges hvert sted to tableauer eller skuespil. På denne vis får hver enkelt skole mulighed for at udvælge lige netop de tableauer, der tematisk set er særligt relevante for lige netop dem. Afviklingen foregår ved at de udvalgte tableauer/skuespil spilles for målgruppen, og med stop undervejs inddrages publikum ved at foretage valg, som skuespillerne derpå spiller. Efter dette er der debat om de foretagne valg, og hvilken betydning det fik for karaktererne i stykket en betydning hvis mål det er at illustrere betydningen af egne valg i den virkelige verden. Undervisningsmateriale til forudgående og efterfølgende benyttelse og inddragelse i undervisningen udarbejdes af arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland i tæt dialog med instruktør og skuespillere, Teatercentrum, Børnekulturens Netværk og andre relevante eksperter. Materialet, der omfatter alle temaer, udsendes forud for forestillingen. Materialet vil desuden være udformet, så det giver mulighed for at arbejde med temaerne på flere forskellige måder. Temaer i eksempelform Mobning sms terror Kærlighed og seksualitet Ensomhed og identitet Misbrug Temaer Mobning og kærlighed Målgruppe Alle elever i 8. og 9.klasse får i projektperioden en involverende og tankevækkende teateroplevelse Resultatkrav At alle elever i målgruppen i løbet af 2012 får sig en interaktiv teateroplevelse At samtlige tilmeldte skoler i kulturringen i en nærmere bestemt turnéperiode får en forestilling At der indgår undervisningsmateriale til brug for samtlige forestillinger 11/18

12 At projektet evalueres løbende med henblik på samlet evaluering Samarbejdspartnere Skoler, lærere og pædagoger Stephan Pollner (instruktør-skuespiller) Ib Frendøe (manuskriptforfatter-skuespiller) Anne Katrine Andersen (skuespiller) Teknik/scenografi (afhængig af valgte temaer) Teaterteamet er sammensat i dialog med instruktør ud fra dennes faglige og forudgående kendskab til de tilknyttede skuespillere og deres kompetencer. Tidsplan 2010 Samarbejdsaftale med teaterfolk og konceptudvikling Udsende invitation til samtlige skoler i Kulturring Østjylland. Spilleplan og turneperiode fastlægges 2012 Materiale udsendes og Ungdomsteater udføres. Budget 2012 Udgift: 2012 Undervisningsmateriale Udvikling af forestilling Turne og teknik Transport og logi Udgifter /18

13 Projekt Forsamlingshuse , Levende Huse Levende HUSE LIV i forsamlingshusene - Fælles initiativ for kulturlivet i landsbymiljøerne i Kulturring Østjylland Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landsbymiljøerne. Forsamlingshuse Et områdes kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er af stor betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted efter at købmanden er lukket. Forsamlingshusene befinder sig selv i en overlevelseskamp mange steder og er i stor fare for at forsvinde i den stadige centralisering af kulturen imod de større bycentre. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de stadig har mange forsamlingshuse, og set i det lys synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshusene på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formål Formålet er at forsamlingshusene skal bevares som sociale og kulturelle samlingssteder og at samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed løfte kulturen i landsbyområderne i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, øger interessen for bosætning i disse områder og kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke det lokale kulturliv generelt, modernisere husene kulturelt, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Indhold Projektet Liv i forsamlingshusene er den fælles ramme for de enkelte kommuners aktiviteter i forsamlingshusene i perioden Et antal forsamlingshuse udvælges som pilothuse - maks. 5 pr. kommune hvor kulturelle aktiviteter sættes i gang ud fra kriterierne, som er beskrevet under projektets formål. Ud over ét kulturarrangement pr hus pr år, kan det være at udvikle nye ideer til huset som generator for andre former for aktivitet. Det kunne være nye tiltag på ældreområdet, arrangementer rettet mod bedre integration af børnefamilier og tilflyttere i det lokale kulturliv. Det kunne også være at udvikle et tættere samvirke mellem borgere og det lokale erhvervsliv både med henblik på jobskabelse og produktudvikling. Andre aktiviteter: Uddannelse, kunst, sundhed, bibliotek, aftenskole, børneteater (evt. i samarbejde med Egnsteater), debatforum for lokale tiltag mv. En lokal koordinator for hver kommune inddrages, som coaches af projektlederen gennem projektets toårige forløb frem mod at kunne arbejde selvstændigt og fortsætte udviklingen af husenes aktiviteter efter Centralt for projektet er samarbejdet mellem koordinator og det enkelte forsamlingshus. En tidsplan for forløbet fastsættes med både et lokalt og et overordnet hensyn. Målgruppe Alle borgere i de respektive kommuners lokalområder/yderdistrikter i alle aldre, med et særligt fokus mod børnefamilier, tilflyttere, ældre og nye brugergrupper. Resultatkrav At der er øget opmærksomhed for kulturtilbud i kommunernes landområder og yderdistrikter At de udvalgte forsamlingshuse kan virke som pilotprojekter for at videreudvikle og løfte forsamlingshuskulturen generelt i Kulturring Østjyllands kommuner 13/18

14 At projektet kommer på landkortet via presse og TV, og kan virke som inspiration til borgernes engagement i det kulturelle liv og samvær i landsbyerne og deres opland At der via de kulturelle aktiviteter skabes et større tilhørsforhold (ejerskab) til det enkelte forsamlingshus og øget involvering og nysgerrighed i gruppen af Kulturløse At de enkelte forsamlingshuse vil fremstå som små lokale kulturhuse ude i landområderne, som en pendant til byernes større kulturhuse. Samarbejdspartnere Lokale og eksterne kunstnere, foredragsholdere, debattører, standup, mv. Beboerforeninger, forsamlingshusbestyrelser, andre lokale foreninger, biblioteker mv Lokale erhvervsdrivende, centrale erhvervsorganisationer Kommunale embedsmænd og politikere Tidsplan okt dec 2009 jan 2010 feb juni 2010 sep nov 2010 feb apr 2011 feb juni 2010 sep nov 2011 dec 2011 primo 2012 Forberedende planlægning Projektbeskrivelse og fremlæggelse Etablering af 30 pilothuse i kulturringskommunerne Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner Afvikling af 20 arrangementer i fire af kulturringskommunerne Afvikling af 10 arrangementer i de resterende to kommuner Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner 2. runde Afvikling af 30 arrangementer i samtlige kulturringskommuner Evaluering Revision Budget Udgift: Honorarer kunstnere (20 arr. à i 2010/40 arr. à i 2011) PR-markedsføring, trykning af folder mv Honorar projektledelse & koordinering (inkl. forberedelse og evaluering) Indtægt: Entré (60 arr. à gennemsnitligt fordelt på år) Udgifter i alt pr. år Revisionsomkostninger.: Uden beregning. Der søges om kr i 2010 og i /18

15 Projekt Kunst og Kultur, Digital Kunst Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Indhold I løbet af 2011 vil Kulturring Østjylland være skueplads for et fælles projekt om kunst og teknologi skabt i et samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv i de seks kommuner. Digital Kultur i Østjylland er et nyt projekt med fokus på mødet mellem lokale kunstnere, den moderne teknologi og lokale virksomheder om et fælles mål; Skabelsen af et samlet værk, bestående af flere unikke kunstneriske installationer, der formår at interagere med publikum, og hvori teknologien bliver medvirkende i at aktivere og engagere publikum. For at nå denne målsætning, har vi opdelt processen omkring Digital Kunst i Østjylland i to faser: En indledende research, udviklings- og idé-fase hvor den helt rigtige idé udvikles, og de rigtige samarbejdspartnere findes i form af kunstnere, virksomheder og eksperter. Herefter skal de udvalgte aktører udvikle projektet sammen, bl.a. gennem deltagelse i en workshop, som afholdes i Idræts- og kulturhuset Sløjfen i Hadsten i slutningen af september eller starten af oktober. Workshoppen er en kombination af arbejdsworkshop for de implicerede kunstnere og teknikere, og et temamøde med udvalgte politikere og erhvervsfolk fra regionen. På temamødet bliver der oplæg fra kunstnerne og en work-in-progress visning af kunstnernes resultater fra workshoppens førstedag. Foreløbigt arbejdes der ud fra et koncept om et samlet værk, der kan opleves som seks simultane begivenheder eller installationer i kulturringens 6 kommuner. Det er planlagt at lyd skal spille en afgørende rolle i værket, som vil kunne opleves i kulturringens landskaber. Det er ligeledes besluttet at lyrik og digterstemmer bliver fællesnævner i de seks opførsler af værket. Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. Hendes arbejde består i at udvikle projektet i første fase, hvor den helt rigtige ide skal findes og kunstnere, teknologieksperter og virksomheder kontaktes med henblik på at indgå i samarbejdet. Dernæst er Elle-Mie Ejdrup Hansen den kreative drivkraft bag projektets anden fase, bestående i skabelsen og opførelsen af værket i de seks kommuner. Projektets anden fase er udførelsesfase, hvor idéerne finder udtryk gennem skabelsen af et eller flere unikke værker. Den præcise ide som er resultatet af arbejdet på workshoppen, danner grundlag for anden fase og for en målrettet fondsansøgning og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Mål Målsætningen er at eksponere Kulturringens borgere for kunst og kultur, der ikke tidligere er set i Kulturringens kommuner, og dermed vise nye sider af kommunernes kunst og kulturtilbud. Det er således et projekt, der baner nye veje for kulturlivet, med deraf følgende gevinster i form af den nye viden og kunnen kunstnerne erhverver sig, og de nye netværk og kontakter mellem de repræsentanter for erhvervsliv og kunstnere der deltager i processen. Målet er en styrkelse af den kulturelle profil i Kulturring Østjylland, med henblik på at tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv i regionen. Endeligt kan projektet ses som en del af forarbejdet til Kulturring Østjylland kommunernes samarbejde frem mod Århus Målgruppe Det er først om fremmest kulturringens borgere, der skal gives muligheden for at opleve kunsten når den er allermest nyskabende og innovativ. Der foreligger den mulighed at værkerne tiltrækker kunstinteresserede besøgende fra andre steder i landet. Samtidigt er hensigten at nå til nye brugergrupper, da det interaktive aspekt ikke mindst appellerer til børn og unge. 15/18

16 Resultatkrav Digital Kunst i Østjylland betyder: - udvikling af et samlet kunstværk, der samtidigt kan opleves i seks forskellige steder i kulturringens seks kommuner. - inddragelse af alternative steder til publikumsrettede begivenheder. - skabelse af nye rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. - øget samarbejde og videndeling mellem kunsten, kulturlivet og erhvervslivet, således at erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres. - at der med anvendelse af nye formidlingsformer skabes en ny tilgang til kunsten i Kulturringens kommuner. Samarbejdspartnere Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. I sit virke som billedkunstner har Ejdrup Hansen arbejdet meget med kunst- og lysinstallationer i det offentlige rum. Senest med lysintallationerne Gellerup Light and Change; der oplyser Århusbydelen Gellerup med LED- og Laserlys og LED-lysinstallationen Fra aften til morgen at beskytte det man sår og høste vinden i vindmølleparken på Gestengen. Hun har senest arbejdet lyd i Lyden af, et digitalt værk om identitet og landskab, Ringkøbing-Skjern Kommune. Elle-Mie Ejdrup Hansen er tidligere institutleder for Industriel Design og Interaktive Medier, Designskolen i Kolding og i den forbindelse udviklet samarbejdsprojekter med en række danske virksomheder og universiteter. Ledet og udviklet Vækstkonferencen 2007 Design som fremtidens vækstdriver - skabt i samarbejde en række erhvervsledere og Ugebrevet Mandag Morgen. Hun har erfaring som kunstnerisk rådgiver for bl.a. Århus Kommune og Vadehavsfestivalen, og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Center for eksperimenterende Kunst, Vejle. Det er afgørende i forhold til opfyldelsen af målet i kulturaftalen, at projekterne indebærer et samarbejde med erhvervslivet, som vil kunne bidrage med teknologisk viden og kunnen, eller sponsorere midler, udstyr og materialer til værkerne. Tidsplan Fase 1: 2010 Fase 2: 2011 Aktivitet Udvikling af projektidé Kontakt til samarbejdspartnere Afholdelse af workshops Udvikling af værker Publikumsrettet begivenhed Budget 2010 Budget Løn til Koordinator Udgifter til research Afholdelse af workshops Indtægter, Fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr. 0 kr kr. Budget 2011 Budget Udgifter til løn og teknisk bistand Transport, mødeafholdelse m.m. Materialer Indtægter, fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr kr kr. 16/18

17 Økonomi - oversigt Projekt * Projekt Musik, kunst og kulturskoler Kulturskoler ** Projekt Museer Krigen i Østjylland Projekt Museer Historiemaskinen Projekt Museer Gratis entré - januar * Projekt Børn og Kultur KULTURTILBUD I INSTITUTIONEN BØR NEHAVE OG SKOLE Projekt Børn og Kultur Ungdomsteater" Projekt Levende HUSE Liv i forsamlingshusene ** Projekt Kultur i naturen Event I og II, afsluttes i * Projekt Kunst og Kultur Herregårdskultur Projekt Kunst og Kultur Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Budgetbehov i alt Forventet budget Kulturring Kapitel 4 i Kulturaftalen Saldo/råderum ** Afsluttede projekter * Iværksatte projekter 2010, tidl. godkendte Fre Til orientering afsluttes Kultur i Naturen først i 2010 er budgetteret i 2009 afsluttende projekt indsættes her til orientering. Projekt Kultur i Naturen, Event Kultur i naturen Event II Formål Arrangementerne har til formål, at give de besøgende børn og voksne adgang til en anden måde at opleve naturen på. Nogle kunstnere er gemt i naturen. Deltagerne kan finde kunstnerne på flere måder og derefter se og deltage i, hvordan de arbejder med skitser/akvareller eller lignende ude i naturen. Kunstnernes positioner er på forhånd lagt ind på en GPS. Deltagere kan låne en GPS eller få kodet koordinaterne ind på egen GPS. 17/18

18 En eller flere kunstnere giver et oplæg til, hvordan man kommer i gang med at tegne i naturen. Oplægget varer ca. 3 kvarter, hvorefter man i mindre grupper begiver sig ud i landskabet og forsøger at tegne/male. Efter et par timer i naturen samles alle igen og deltagerne kan få flere fif, gode råd og se hinandens værker. Samarbejdspartnere: Kunstnere, kunstforeninger Økonomi: Omkostning ved arrangementerne: kr. pr. kulturringskommune, i alt kr. som finansieres af restmidlerne til projekt Kultur i Naturen arrangementer. 18/18

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere