OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE"

Transkript

1 NOTAT Marts 2019 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være vanskeligt at have overblik over mulighederne for økonomisk hjælp. I dette notat gives en oversigt over de vigtigste gældende regler og de lovændringer, som er vedtaget. Oversigtens indhold: Løbende hjælp til forsørgelse - Integrationsydelse - Kontanthjælpsloft, 225-timers regel - Folkepension og førtidspension Hjælp til enkeltudgifter Hjælp til boligudgifter Børne- og ungeydelser Løbende hjælp til forsørgelse Integrationsydelse Pr. 1. januar 2019 er reglerne vedrørende retten til kontanthjælp eller uddannelseshjælp ændret, så det hidtidige opholdskravet er hævet og der er indførte et nyt beskæftigelseskrav. Det betyder, at man skal have haft opholdstilladelse og have boet i Danmark i mindst 9 år ud af de seneste 10 år, og man skal derudover have haft mindst 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år. Hvis man ikke opfylder de krav, kan man i stedet modtage integrationsydelse. Det nye opholdskrav og beskæftigelseskrav gælder for alle, der modtager integrationsydelse eller søger om økonomisk hjælp pr. 1. januar 2019 og derefter. Det nye beskæftigelseskrav gælder også, hvis man er indrejst eller genrejst i Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Beskæftigelseskravet på 2½ år svarer til løntimer indenfor de seneste 10 år og skal være ordinært ustøttet arbejde. I denne sammenhæng betragtes integrationsgrunduddannelsen (IGU) som ustøttet arbejde. Derudover skal man opfylde de generelle betingelser for hjælp i lov om aktiv socialpolitik herunder stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte sine arbejdsmuligheder og deltage aktivt i integrationsprogrammet (danskundervisning og beskæftigelsesfremmende aktiviteter). Integrationsydelse 2019-takster pr. måned før skat (kontanthjælp i parentes): Voksne (over 30 år): > med børn (forsørgere) kr. ( kr.) 1/7

2 > uden børn kr. ( kr.) Enlige forsørgere kr. ( kr.) Unge (under 30 år) > udeboende kr. (7.363 kr.) > hjemmeboende kr. (3.553 kr.) Personer, der modtager integrationsydelse, kan ansøge om en tidsbegrænset danskbonus, der udbetales i 6 rater á kr. pr. måned, hvis de har bestået Prøve i Dansk 2, tilsvarende eller på højere niveau jf. lov om aktiv socialpolitik. Bemærk, at månederne er sammenhængende. Der er en vis dispensationsmulighed for danskkravet, hvis man har et lægeligt diagnosticeret handicap, der medfører, at man ikke er i stand til eller har rimelige udsigt til at kunne bestå prøven i dansk. Ansøgeren skal selv ansøge om dispensation og betale en lægeerklæring. Derudover kan personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og ikke modtager integrationsydelse søge om en skattefri danskbonus på kr., hvis de har bestået Prøve i Dansk 2, tilsvarende eller på højere niveau jf. integrationsloven. Bemærk, at prøven skal være bestået efter d. 1. januar Målgruppen for de to typer danskbonus er altså integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende udlændinge under integrationsprogrammet. Bemærk, at man kun kan søge den ene eller den anden danskbonus. Pr. 1. januar 2020 ændrer integrationsydelsen navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og overgangsydelse for andre familiesammenførte og indvandrere. Pr. 1. januar 2020 nedsættes ydelserne for forsørgere: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere nedsættes med kr. fra kr. til kr. pr. måned (2019-niveau). Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for gifte og samlevere nedsættes med kr. fra kr. til kr. pr. person pr. måned svarende til kr. pr. husstand (2019-niveau). Nedsættelsen træder dog først i kraft, når forsørgerne har optjent ret til den halve børne- og ungeydelse dvs. efter 3 års ophold i Danmark (se afsnittet Børne- og ungeydelser nederst). Kontanthjælpsloft og 225-timers regel Pr. 1. oktober 2016 blev regler om loft over den samlede økonomiske hjælp og en 225-timers regel for modtagere af ydelse i kontanthjælpssystemet (gen)indført. Begge regelsæt gælder for integrationsydelsesmodtagere med visse undtagelser og variationer. 2/7

3 Kontanthjælpsloft Der er efter gældende regler et loft over, hvor meget man samlet set kan modtage i ydelser. De følgende økonomiske ydelser skal sammenlagt holde sig under det aktuelle loft: Integrationsydelse/kontanthjælp/uddannelseshjælp, boligstøtte og særlig støtte til boligudgifter efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis de samlede ydelser ligger over loftet, så sker der en nedsættelse af de udbetalte ydelser. Der reduceres først i den særlige støtte og dernæst i boligstøtten. Loftstørrelsen afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager og den familietype, som personen tilhører dvs. gift, samlevende, enlig og forsørger eller ikke-forsørger og antallet af børn. Der er på nuværende tidspunkt 29 individuelle loftbeløb. Loftbeløb for modtagere af integrationsydelse (pr. måned): Gifte/samlevende, forsørgere med 1 barn kr. Gifte/samlevende, forsørgere med 2 el. flere børn kr. Gifte/samlevende, ikke forsørgere kr. Enlig forsørger med 1 barn kr. Enlig forsørger med 2 eller flere børn kr. Enlige ikke forsørgere kr. Der er særlige loftsbeløb, hvor en eller begge ægtefæller er på integrationsydelse, og hvor kravet om 225 timers arbejde ikke er opfyldt (225-timers reglen). 225-timers reglen: Reglen er udformet som et skærpet rådighedskrav. Retten til fuld forsørgelseshjælp er betinget af mindst 225 timers ordinært arbejde inden for de seneste 12 måneder. Reglen gælder for personer, der har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år. Både ægtefæller og enlige er omfattet af reglen, som gælder for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp. For ægtepar skal ægtefæller hver især opfylde kravet om arbejde. Konsekvenser ved manglende opfyldelse af kravet er forskellige afhængig af civilstand og ydelse. Hovedregel: For ægtefæller bortfalder den enes ydelse, hvor enlige og ugifte får hjælpen nedsat. Der er dog mulighed for undtagelse og særlige regler for visse grupper herunder modtagere af integrationsydelse. Generelle undtagelser: Hvis kommunen vurderer ens arbejdsevne så nedsat, at man ikke kan varetage et ordinært arbejde, personer med påbegyndt rehabiliteringsplan, personer i revalidering og par, hvor den ene modtager en ydelse, som ikke er betinget af udnyttelse af arbejdsmuligheder (rådighedsforpligtelsen). Hvis den berørte, ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende, så forlænges perioden, hvor der skal være arbejdet 225 timer. 3/7

4 Konsekvenser for modtagere af integrationsydelse: Ugifte/Enlige er undtaget og får ikke reduceret ydelsen. Ægtepar med forsørgerpligt omfattes først, når retten til de fulde børne- og ungeydelser er optjent (se senere afsnit om børne- og ungeydelser). For ægtepar, der er omfattet af reglen, nedsættes hjælpen til 1 voksensats (dvs. kontanthjælpssats på kr. for forsørgere og kr. for ikke-forsørgere). Kombinationspar, hvor den ene modtager integrationsydelse og den anden modtager en ydelse, som ikke er betinget af, at man udnytter sine arbejdsmuligheder fx SU, ressourceforløbsydelse, førtidspension eller folkepension. Hvis ens hjælp er bortfaldet eller nedsat på grund af 225-timers reglen, så vil man ikke længere kunne modtage særlig støtte. Kommunen skal sende et varslingsbrev senest seks mdr. før bortfald eller nedsættelse. Folkepension og førtidspension Der har i flere år været særlige regler for flygtninges ret til folkepension, men en lovændring i 2015 har medført, at flygtninge nu er omfattet af det almindelige optjeningsprincip på folkepension. Retten til fuld folkepension er betinget af 40 års bopæl i Danmark, og man skal have boet mindst 3 år i Danmark for overhovedet at være berettiget til folkepension. Flygtninge med 3 års ophold (regnet fra datoen for opholdstilladelse) vil være berettiget til folkepension og få en såkaldt brøkpension, som beregnes ud fra, hvor mange år de har boet i Danmark. Kommunen kan supplere en brøkpension med ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Men man skal være opmærksom på, at der kan være ganske store forskelle i den kommunale praksis i forhold til brøkpensionisterne. Kommuner har forskellige skøn i vurderingen af det konkrete behov for supplering af brøkpensionen. Flygtninge i pensionsalderen uden 3 års ophold i Danmark vil ikke være berettiget til folkepension, men de vil modtage integrationsydelse uden andre økonomiske rettigheder som folkepensionist. De nye regler for optjeningsprincipper trådte i kraft pr. 1. september 2015, men der er en vis overgangsordning. Det betyder bl.a., at flygtninge, der er indrejst før lovens ikrafttrædelse og som når folkepensionsalderen inden den 1. januar 2021, vil som flygtninge, der allerede er på folkepension få beregnet deres pension efter de tidligere regler. Det vil sige, at deres bopælstid i hjemlandet tæller med i opgørelsen over bopælstiden. Nye regler i forhold til folkepension & førtidspension Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2017 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, der er udmøntet i en lovændring, der skærpede kravet til optjening af folkepension, personligt tillæg (ældrecheck) og førtidspension. De nye lovændringer betyder, at optjeningsperioden for ret til fuld folkepension og ret til fuld ældrecheck øges, så flygtninge skal have bopæl i Danmark mindst 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra folkepensionen ydes. Hvis personen ikke opfylder betingelsen for fuld 4/7

5 folkepension, så modtages en procentandel af folkepension (brøkpension), som beregnes ud fra, hvor mange år man har boet i Danmark. De nye lovændringer indebærer også en såkaldt harmonisering af optjeningsreglerne for førtidspension, så flygtninge fremover skal have haft mindst 3 års fast bopæl i Danmark for at åbne retten til førtidspension (regnet fra datoen for opholdstilladelsen). Flygtninge skal desuden have haft bopæl i Danmark mindst 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvor førtidspensionen tilkendes for at opnå retten til fuld førtidspension. Hvis de ikke opfylder betingelsen for fuld førtidspension, så modtages en procentandel af førtidspensionen, som beregnes ud fra, hvor mange år man har boet i Danmark. Kommunen kan supplere brøkpensionen og brøk-førtidspensionen med ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Hvis den pågældende ikke har haft 9 års ophold ud af de seneste 10 år i Danmark, så kan der suppleres med integrationsydelse og herefter kan der suppleres med kontanthjælp. Denne gruppe er undtaget beskæftigelseskravet på 2½ års beskæftigelse indenfor de seneste 10 år. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2018, men der er en vis overgangsordning. Det betyder bl.a., at de ny regler omfatter alle, der når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere. Udbetaling Danmark Pension kan vejlede den enkelte om, hvilke regelsæt man er omfattet af. I forhold til førtidspensionister så gælder reglerne fra den 1. juli 2018 med mindre man har fået påbegyndt en sag om førtidspension inden ikrafttrædelse. Eller man er indrejst inden den 1. september 2015 og når folkepensionsalderen inden den 1. januar Hjælp til enkeltudgifter (hjælp i særlige tilfælde) I integrationsloven (kap. 6) og lov om aktiv socialpolitik (kap. 10) findes regler om muligheden for økonomisk hjælp i særlige tilfælde. De første 3 år efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret, ydes hjælpen til enkeltudgifter efter integrationsloven og herefter efter lov om aktiv socialpolitik. Pr. 1. januar 2020 ændres disse regler, så økonomisk i hjælp i særlige tilfælde ydes efter kap. 6 i integrationsloven de første 5 år efter kommunen har overtaget integrationsansvaret. Herefter ydes den økominiske hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Det betyder samtidigt, at kommunen ikke længere kan yde økonomisk hjælp efter kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik de første 5 år med undtagelse af 81a (midlertidig huslejehjælp) og 82a (tilskud til tandpleje), som ikke eksisterer i integrationsloven. Enkeltudgifter: Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis afholdelsen af udgiften i afgørende grad vil gøre det vanskeligt at klare sig i fremtiden. Normalt ydes hjælpen kun til uforudsete udgifter, men kommunen kan efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp, hvis afholdelsen af udgiften har afgørende betydning for familiens livsførelse. Nyankomne flygtninge kan blive undtaget kravet om, at udgifterne skal være uforudsete. De har typisk ikke haft mulighed for en forudgående opsparing. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne hjælp skal ydes efter en konkret individuel vurdering. Nogle kommuner har interne retningslinjer med vejledende rådighedsbeløb og 5/7

6 oversigt over, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til. Det må dog ikke medføre, at der undlades at lave en konkret individuel vurdering af flygtninges økonomiske situation og rimeligheden i udgiften Sygebehandling mv.: Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lign., der ikke dækkes efter anden lovgivning, og hvis den pågældende ikke har økonomisk mulighed for at dække udgiften. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem, hvis der ikke er behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem, og behandlingen er lægeligt velbegrundet. Særlig hjælp vedrørende børn: Kommunen kan yde hjælp til udgifter til udøvelse af samvær med egne børn under 18 år. Det er en betingelse, at pågældende ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Flytning: Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer bolig- og erhvervsforhold. Det kan fx være en flytning fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til den økonomiske formåen, til en bolig med lavere husleje. Hjælpen ydes af fraflytningskommunen, men forudsætter, at tilflytningskommunen har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet. Hjælp til udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet Efter integrationslovens 23f kan kommunen yde hjælp til bestemte udgifter ved deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende ikke har mulighed for at betale selv. Det kan fx være udgifter til værktøj, arbejdsredskaber, arbejdstøj, helt særligt undervisningsmateriale og egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler. Kommunen kan også yde hjælp til rimelige og dokumenterede transportudgifter, som skyldes deltagelse i integrationsprogrammet. Her skal der ikke foretages en vurdering af flygtninges mulighed for egenbetaling, hvilket også gælder for personer, der modtager tilbud om offentlig ansættelse med løntilskud. Hjælp til boligudgifter Støtte til huslejeudgifter Flygtninge, der bor til leje kan få løbende støtte (boligstøtte) efter lov om individuel boligstøtte. Hvis lejen i en bolig, som er anvist af kommunen efter integrationslovens regler, overstiger mere end halvdelen af husstandsindkomsten, kan fuld boligstøtte ikke nægtes (jf. integrationslovens 12, stk. 1). Der er særlige regler om boligstøtte for beboere i kollektive bofællesskaber (boligstøttelovens kapitel 4a). Nogle kan ligeledes få særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Men vær her opmærksom på reglerne vedrørende kontanthjælpsloft, som beskrevet tidligere. Det er vigtigt at huske, at man har oplysningspligt, når man modtager ydelser fra det offentlige. Det betyder i denne sammenhæng, at man har pligt til at oplyse om eventuelle ændringer, der har 6/7

7 betydning for niveauet af boligstøtten fx ændring af huslejen, fremleje af et værelse eller hvis børn eller andre, der bor i boligen, flytter ind eller ud. Hjælp til betaling af indskud Kommunen skal give et såkaldt pligtlån til indskud til bolig, hvis husstandens indkomst ligger under en bestemt grænse. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser i særlige tilfælde. Normalt kan kommuner kun give pligtlån til indskud i almene boliger og ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, men når en flygtning søger pligtlån, er låneadgangen udvidet til også at omfatte privat udlejningsbyggeri. Midlertidig huslejehjælp Efter lov om aktiv socialpolitik ( 81a) kan kommunen yde midlertidig hjælp til betaling af husleje for en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestance. Det skal forebygge, at personen sættes ud af boligen. Kommunen kan her betinge hjælpen af en administrationsaftale, medvirken til plan for flytning til mere passende bolig eller deltagelse i gældsrådgivningen. Kommunen kan endvidere bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Børne- og ungeydelser Pr. 1. januar 2018 er optjeningsprincippet for retten til børne- og ungeydelser ændret. Det betyder, at flygtninge o.a. først har ret til de fulde ydelser, når de har haft bopæl eller har været i beskæftigelse i Danmark i 6 år ud af de seneste 10 år. Optjeningen af retten til de fulde børne- og ungeydelser sker gradvist pr. halvår over de 6 år. Det betyder i praksis, at man har ret til 8,3 pct. efter ½ år, 16,7 pct. efter 1 år osv. De ydelser det drejer sig om er: børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Personer, der inden d. 1. januar 2018 har erhvervet ret til børne- og ungeydelser efter det tidligere gældende optjeningskrav (2 år inden for de seneste 10 år), vil forblive på denne ordning, så længe retten ikke afbrydes. Integrationsfaglig konsulent Sine Hav 7/7

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Maj 2018 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 03.01.2018 Høring over lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018. Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 10.04.18 Høring over udkast til forslag om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 15d - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en

Læs mere

Kontanthjælp versus integrationsydelse

Kontanthjælp versus integrationsydelse SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Orientering om ydelser til flygtninge pr. 1. september 2015 Til: Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget Dato: 16. november 2015 Sagsbeh.:

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr

Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Styregruppen for implementering af Jobreform fase I Status på Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen) I dette notat orienteres om de nyeste nøgletal i forbindelse

Læs mere

Notat 25. marts Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140)

Notat 25. marts Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140) Notat 25. marts 2019 Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140) Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed beskriver i dette notat kort omkring

Læs mere

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan i øvrigt findes på Retsinformation på:

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan i øvrigt findes på Retsinformation på: Til samtlige kommunalbestyrelser m.v. Orienteringsskrivelse om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 i Folketinget

Læs mere

Integration. Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. februar Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning Adresse Postnr. og by

Integration. Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. februar Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning Adresse Postnr. og by 1 Integration Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. februar 2019 Side 1 2 Udvikling i kommunekvoten Udvikling i kommunekvoten for (ekskl. Familiesammenførte) Kvote 50 + 16 (66) Modtaget i alt 2014 2015 2016

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp

Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp NOTAT 1. marts 2019 Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp De nye lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet (L140), der blev fremsat i forlængelse af finanslovsaftalen

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN

JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN JOBREFORM FASE I OG UDVIDELSE AF PERSONKREDSEN FOR INTEGRATIONSYDELSEN SAMARBEJDSMØDER I KONTAKTPERSONORDNINGEN 2016 DEN 24/10-2016 V/SUSANNE GRØN (SOF) OG MARIA HOLMSGAARD NIELSEN (BIF) INTRODUKTION Jobreform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Vi har fastsat sagsbehandlingstiderne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle de ansøgninger, som vi modtager. I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være

Læs mere

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til 2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Fremsat

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos kommunen. 26 26 Boligstøtte xx Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Retten til boligstøtte er betinget af: at man har fast bopæl her i landet at boligen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloft De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er: integrationsydelse, kontanthjælp

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer December 1 Analysens hovedkonklusioner en af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob)

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2019 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Forslag. Fremsat den 7. februar 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 7. februar 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til 2017/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635 Fremsat den

Læs mere