EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem"

Transkript

1 EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Københavns Kommunes IT-Sikkerhedsregulativ... 3 Bilag 1 Definitioner Version 1.0 Side 2 af 15

3 1. INDLEDNING Underbilag 2 E indeholder Regulativ for IT-sikkerhed for Københavns Kommune. Underbilaget skal ikke besvares, og der må ikke rettes i Underbilaget. Underbilaget indgår ikke i vurderingen af tilbuddene fra Leverandørerne. 2. KØBENHAVNS KOMMUNES IT-SIKKERHEDSREGULATIV I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsfora n- staltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, samt i medfør af ledelsesretten udsteder Københavns Kommune følgende IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål 1. IT-sikkerhedsreglerne i Københavns Kommu ne er samlet på kommunens intranet i en ITsikkerhedshåndbog, som indeholder: IT-sikkerhedspolitikken: IT-sikkerhedspolitikken fastlægger det overordnede niveau for IT-sikkerheden i kommunen. IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune: IT-sikkerhedsregulativet skal beskrive de organisatoriske rammer for kommunens håndtering af ITsikkerhedsrisici. En række uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune: De uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune indeholder de resterende ITsikkerhedsregler for kommunen. Stk. 2. IT-sikkerhedshåndbogen baseres på ISO-standarden for informationssikkerhed (ISO om Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISMS) og Krav) Stk. 3. IT-sikkerhedshåndbogen skal løbende tilpasses lovgivningen, den teknologiske udvikling samt internationale, statslige, fælleskommunale og regionale standarder. Stk. 4. IT-sikkerhedshåndbogen gælder for alle relevante interessenter - herunder samtlige af kommunens medarbejdere. Stk. 5. IT-sikkerhedshåndbogen gælder for behandling af personoplysninger og værdioplysninger i Københavns Kommune, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et manuelt register. Stk. 6. Det skal aftales med de selvejende og private institutioner mv., der har indgået drift s- overenskomst med kommunen, eller som kommunen udfører databehandling for, at disse sk al efterleve IT-sikkerhedshåndbogen 2. IT-sikkerhedshåndbogen skal leve op til ISO-standarden for informationssikkerhed. I beslu t- ninger om IT-sikkerhed skal der gennemføres en afvejning de IT-sikkerhedsmæssige risici med de Version 1.0 Side 3 af 15

4 forretningsmæssige behov for effektivitet i kommunen og høj borgerservice. Dette skal bl.a. sikre, at enhver elektronisk håndtering af personoplysninger og værdioplysninger i Københavns Ko m- mune sker på en betryggende og tillidsvækkende måde i forhold til kommunens borgere og vir k- somheder, og at kommunen følger de regler for behandling af personoplysninger, der er fastsat i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) med tilhørende bekendtgørelser mv. 3. De begreber der er anvendt i Regulativ for IT-sikkerhed er defineret i Bilag 1 bagest i dette regulativ. Kapitel 2 - Interne organisatoriske forhold. Beskrivelse af hvem der har ansvaret for IT-sikkerheden. Borgerrepræsentationen 4. Borgerrepræsentationen vedtager kommunens IT-sikkerhedspolitik og IT-sikkerhedsregulativ efter indstilling fra Koncernservice i Økonomiforvaltningen. Stk.2. IT-sikkerhedspolitikken fastlægger det overordnede niveau for IT-sikkerheden i kommunen. Stk. 3 IT-sikkerhedsregulativet skal beskrive de organisatoriske rammer for kommunens håndtering af IT-sikkerhedsrisici. Økonomiudvalget 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede og tværgående IT-sikkerhedsforhold. Stk. 2. Økonomiudvalget er ansvarligt for at fastsætte de uddybende IT-sikkerhedsregler for kommunen. Stk. 3. Ændringer i de uddybende IT-sikkerhedsregler, der ikke har væsentlig indflydelse på ITsikkerhedsniveauet eller ikke har økonomiske konsekvenser for forvaltningerne, delegeres til Ko n- cernservice i Økonomiforvaltningen. Stk. 3. IT-sikkerhedsfunktionen orienterer mindst en gang årligt Økonomiudvalget om ITsikkerhedsbrud og status på IT-sikkerhedsarbejdet i kommunen, samt afgivne dispensationer for og ændringer af de uddybende IT-sikkerhedsregler. Overborgmesteren og borgmestrene 6. Overborgmesteren og den enkelte borgmester har ansvaret for IT-sikkerhedsarbejdet inden for hver deres forvaltningsområde. Version 1.0 Side 4 af 15

5 Økonomiforvaltningen Koncernservice, IT-sikkerhedsfunktionen, Den Driftsansvarlige 7. Koncernservice udgør et selvstændi gt IT-sikkerhedsområde under Økonomiforvaltningen. ITsikkerhedsfunktionen er for tiden placeret i Koncernservice. Koncernservice er bl.a. ansvarlig for fællessystemer, drift og IT-sikkerhedsfunktionen. Stk. 2. Koncernservice udfører udvalgte myndighedsopgaver i forhold til hele kommunen. Endv i- dere udføres IT-opgaver efter bestilling fra den øvrige del af kommunen. Stk.3. Koncernservice er ansvarlig for at IT-sikkerheden på standardydelser fra Koncernservice ydelseskatalog. Ved forvaltningernes bestilling af andre ydelser hos Koncernservice er forvaltni n- gens bestiller (eller den systemejer/projekt-ejer der er ansvarlig for forvaltningens initiativ på området) ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med bestilling af ydelser. heru nder at der i nødvendigt omfang indgås aftale om de nærmere vilkår og IT-sikkerhedskrav i forbindelse med bestilling af ydelsen. Koncernservice kan rådgive med forslag til sikkerhedsforanstaltninger og aft a- ler med Den Driftsansvarlige. Stk. 4. Koncernservice løser IT-sikkerhedsopgaver på vegne af henholdsvis forvaltningerne, Intern Revision og Borgerrådgiverinstitutionen. Dette omfatter f.eks.: Varetagelse af systemejer skab. Varetagelse af ansvaret for kommunens fælles netværk. Endvidere står Brugeradminis trationen i Koncernservice for oprettelser, lukning og ændring af autorisationer. Dog kan Servicedesken i Koncernservice give nyt password. Stk. 5 Koncernservice Direktion skal sikre, at der fastsættes uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. Ændringer i de uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommunen skal godkendes af Koncernservice Direktion efter forudgående høring af forvaltningerne. D i- spensation fra de uddybende IT-sikkerhedsregler kan kun ske på baggrund af en godkendelse fra Koncernservice direktion. Direktionen for Koncernservice har ansvar for fastlæggelse af IT-sikkerhedsniveauet inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som dri f- tes af Koncernservice. Endvidere skal Koncernservice fastsætte retningslinjer for integration og netværkskommunikation til eksternt driftede løsninger. Stk. 6 Direktionen for Koncernservice kan udpege en Driftsansvarlig samt mindst en stedfortræder for denne. 8. IT-sikkerhedsfunktionen er placeret i Koncernservice i Økonomiforvaltningen. i Københavns Kommune. Stk. 2 IT-sikkerhedsfunktionen fører det daglige tilsyn med overholdelsen af kommunens ITsikkerhedsbestemmelser og koordinerer kommunens IT-sikkerhedsarbejde. Stk. 3. IT-sikkerhedsfunktionen tilrettelægger informations- og uddannelsesaktiviteter for medarbejdere, der varetager kommunens IT-sikkerhedsfunktioner. Version 1.0 Side 5 af 15

6 Stk. 4. IT-sikkerhedsfunktionen rådgiver kommunen om IT-sikkerhedsmæssige forhold. Stk. 5. IT-sikkerhedsfunktionen kan afkræve enhver medarbejder i kommunen oplysninger, som har betydning for varetagelsen af tilsynsfunktionen. Stk. 6. IT-sikkerhedsfunktionen skal sikre at der sker kontrol af adgangsrettigheder og autorisationer, der er givet til medarbejderne. Stk. 7. IT-sikkerhedsfunktionens opgaver, jf. stk. 1-6, varetages for Brandvæsenets egne ITsystemer af en IT-sikkerhedsleder for Brandvæsenet. Stk. 8. IT-sikkerhedsfunktionen kan komme med påbud til alle ansatte og enheder i kommunen om hvorledes man skal forholde sig i relation til IT-sikkerhed. Stk. 9. Som led i den almindelige revision af kommunen skal der også foretages revision af ITsikkerheden. IT-sikkerhedsfunktionen aftaler med revisor hvorledes IT-sikkerhedsrevisionen skal udføres. 9. Den Driftsansvarlige har ansvaret for at de teknikunderstøttende applikationer som anvendes af eller driftes af kommunen, f.eks.; netværk og kommunikation, serv erdrift, print, infrastruktur. pc-support, service-management m.m. er i overensstemmelse med de IT-sikkerhedsmæssige krav og den til enhver tid gældende IT-strategi. Stk. 2. Den Driftsansvarlige skal i samarbejde med IT-sikkerhedsfunktionen, udarbejde ITsikkerhedsforskrifter eller retningslinjer for IT-installationer/driftsmiljø og de benyttede netværk. Stk. 3. Den Driftsansvarlige har ansvaret for sikkerheden på IT-platforme. Stk. 4. Den Driftsansvarlige i Koncernservice har ansvaret for de fysiske sikringsforanstaltninger inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som driftes af Koncernservice. Stk. 5 Den Driftsansvarlige skal sikre, at der bliver taget backup af oplysninger på serverudstyr som driftes af kommunen - efter behov på en ekstern location. Stk. 6. Den Driftsansvarlige kan dispensere hvis ikke udviklings-, test- og uddannelsesmiljøer med person eller værdi data, som driftes af kommunen holdes adskilt fra produktionsmiljøet. Stk.7. Såfremt den Driftsansvarlige for henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen og Brandvæsnet skal træffe en beslutning vedrørende egne netværk, som kan påvirke sikkerheden i ko m- munens fælles netværk, skal den Driftsansvarlige i Koncernservice høres, forinden der træffes beslutning. Forvaltningerne 10. Direktionen har inden for eget forvaltningsområde ansvar for fastlæggelse af ITsikkerhedsniveauet og for gennemførelse af risikovurderinger. IT-sikkerhedsniveauet skal fastlægges indenfor de rammer som er opstillet i IT-sikkerhedshåndbogen. Version 1.0 Side 6 af 15

7 Stk. 2. Direktionen skal inden for eget område iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en tilstrækkelig IT-sikkerhed, indenfor de rammer som er opstillet i ITsikkerhedshåndbogen. Stk. 3. Direktionen er inden for eget område ansvarlig for, at de medarbejdere, som arbejder med IT-sikkerhedsopgaver, er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. Stk. 4. Direktionen kan udpege en repræsentant fra ledelsen inden for eget område til at varet a- ge koordineringen med Koncernservice inden for IT-sikkerhedsområdet. Den der udpeges skal have et indgående kendskab til henholdsvis områdets organisation, opgaver og systemportefølje. Revisionschefen fra Intern Revision og Borgerrådgiveren fra Borgerrådgiv erinstitutionen varetager koordineringen med Koncernservice inden for IT-sikkerhedsområdet. Stk. 5. Direktionen skal inden for eget område udpege en systemejer for IT-systemer forvaltningen har ansvaret for samt mindst en stedfortræder for hver systemejer, hvor intet andet er besluttet er det direktionen der er stedfortræder. Koncernservice kan efter aftale overtage systemejerskabet for systemer indenfor den enkelte fo r- valtnings eget område. Hvis dette sker skal Koncernservice direktion udpege systemejerne samt mindst en stedfortræder for hver af systemejerne. Direktionen for Koncernservice skal udpege en systemejer for hvert af de fællessystemer, som Koncernservice er ansvarlig for. Stk. 6. Direktionen for Børne- og Ungdomsforvaltningen kan udpege en Driftsansvarlig samt en stedfortræder for denne for forvaltningens eget pædagogiske netværk, netværksudstyr og serv e- re m.v. Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke har udpeget en Driftsansvarlig varetages opgaven af Koncernservice. I forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice og kommunens administrative net er det den driftsansvarlige i Koncernservice der har ansvaret. Stk. 7. Ledelsen for Brandvæsnet kan udpege en Driftsansvarlig samt en stedfortræder for denne for Brandvæsnets eget netværk, netværksudstyr og servere m.v. Hvis Brandvæsnet ikke har u d- peget en Driftsansvarlig varetages opgaven af Koncernservice. I forbindelse med Brandvæsnets snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice er det den driftsansvarlige i Koncernservice der har ansvaret. Stk. 8. Ledelsen for Brandvæsnet udpeger en IT-sikkerhedsleder for Brandvæsnets egne ITsystemer. IT-sikkerhedsfunktionen er stedfortræder for IT-sikkerhedslederen for Brandvæsnet. Systemejer 11. Systemejeren skal sikre, at systemets funktionalitet og anvendelse løbende tilpasses og bedst muligt understøtter IT-sikkerhedskravene samt forretningens og brugernes behov. Stk. 2. Før anskaffelse af nye systemer skal systemejeren have godkendt anskaffelsen af systemet. Dette sker i forbindelse med registreringen i kommunens fortegnelse over IT-system. I for- Version 1.0 Side 7 af 15

8 bindelse med anskaffelsen af systemet skal der foreligge en kortfattet risikoanalyse. Systemejeren har mulighed for at få separat IT-sikkerhedsgodkendelse af andet end nye systemer. Stk. 3. Systemejerskabet skal varetages ud fra kommunens forretningsmæssige behov. System e- jeren er ansvarlig for IT-systemets funktionalitet, opbygning, anvendelse og sikkerhedsløsning. Der kan indgås aftale mellem forvaltningen og leverandøren/driftcentret som beskriver niveauet for service. Ændringer i systemer som har snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice og kommunens administrative net skal ske efter Koncernservice change procedure. Stk. 4. Systemejer er ansvarlig for, at IT-systemet kan anvendes mest muligt effektivt og at systemet løbende forbedres, så det bedst muligt understøtter arbejdsopgaverne og kommunens forretningsmæssige behov og lever op til kravene i IT-sikkerhedshåndbogen. Der skal etableres processer, der sikre en stabil, effektiv og sikker drift af systemet. Stk.5. Systemejer er ansvarlig for, at dokumentationen af systemer og processer er ajourført og tilgængelig for relevante medarbejdere. Endvidere har systemejer a nsvar for, at der indgås aftale om IT-beredskab efter kriterier og retningslinjer fastlagt i IT-sikkerhedshåndbogen, og systemejeren skal endvidere bidrage til kommunens IT-beredskabsplan. Stk. 6. Ved brug af eksterne samarbejdspartnere/leverandører er systemejer ansvarlig for, at der indgås en databehandler-/it-sikkerhedsaftale, hvor sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med samarbejdet/leverancerne er beskrevet. Nye aftaler baseres på den standard, der er fastlagt i ITsikkerhedshåndbogen. Stk. 7. Systemejeren skal sikre, at IT-systemet kan logge behandling af data, når det er krævet i de uddybende IT-sikkerhedsregler og som følge af gældende lovgivning. Stk. 8. Hvis integration af IT-systemer indebærer en øget IT-sikkerhedsrisiko, skal denne risiko vurderes nærmere af systemejeren med inddragelse af den Driftsansvarlige og ITsikkerhedsfunktionen Stk. 9. Systemejer står til rådighed for kommunen med oplysninger om IT-systemet så vidt som dette er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Stk. 10. Hvis direktionen endnu ikke har udpeget en systemejer, varetages systemejerskabet af lederen af det område, som anskaffer systemet eller af en af denne udpeget projekt -ejer, hvis ansvaret for et systemet er overdraget til en anden leder er det denne som va retager systemejers opgaver. For mindre vigtige systemer, som ikke indeholder væsentlige økonomioplysninger eller følsomme personoplysninger består systemejers rolle i at være system-kontaktperson. Systemkontaktpersonens rolle, og om der skal udpeges en systemejer for fællesoffentlige systemer, som anvendes af kommunen er beskrevet i en vejledning til de uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. Funktionsadskillelse 12. En medarbejder kan ikke samtidig varetage funktionen som IT-sikkerhedsleder, systemejer eller driftsansvarlig. Version 1.0 Side 8 af 15

9 Autorisationsansvarlige 13. Den Autorisationsansvarlige varetager de opgaver der er i forbindelse med bestilling af a u- torisationer og rettigheder til medarbejderne. Dvs. bestilling af oprettelser, flytning, ændringer og sletninger af medarbejdere normalt hos ko n- cernservice brugeradministration. Den autorisationsansvarlige har ansvaret for, at der bestilles de rettigheder, som medarbejderne har behov for arbejdsmæssigt. Stk. 2 IT-sikkerhedsfunktionen fører en liste over hvem der er godkendt som Autorisationsansva r- lige. Den lokale leder er ofte den autorisationsansvarlige. Lederen har mulighed for at uddelegere bestillingsopgaven til en bemyndiget medarbejder, som herved bliver autorisationsansvarlig. Ledere 14. Ledere skal på alle niveauer sikre, at det er muligt for medarbejderne at efterleve deres ansvar for at beskytte kommunens person- og værdioplysninger. Den personaleansvarlige er ansvarlig for, at medarbejderen er informeret om sine opgaver og ansvar i forhold til IT-sikkerheden, inden medarbejderen får adgang til kommunens IT-systemer og oplysninger. Stk. 2. Medarbejderens personaleansvarlige sikrer, at medarbejderen senest ved ansættelsesfo r- holdets ophør afleverer IT-udstyr og lignende, som tilhører kommunen, og at der sker inddragelse af medarbejderes adgangsrettigheder i henhold til en af IT-sikkerhedsfunktionen nærmere fastlagt procedure. Stk. 3. Medarbejderens personaleansvarlige skal orientere medarbejderen om tavshedspligtens indhold og at tavshedspligten er gældende også efter ansættelsesforholdets ophør. Stk. 4. En leder som er ansvarlig for en omstrukturering skal - i god tid - sørge for at sikre, at der etableres de nødvendige elektroniske kommunikations tiltag. Eksempelvis skal kontorp ostkasser, sikre postkasser m.m. nedlukkes hvis en enhed lukkes. Stk.5. Den lokale ledelse har inden for eget område ansvaret for, at der etableres en tilstrækkelig fysisk sikring af lokaler m.v. Alle ansatte 15. Alle medarbejderne skal medvirke til at beskytte kommunens person- og værdioplysninger og skal agere i henhold til dette IT-sikkerhedsregulativ og de uddybende IT-sikkerhedsregler som fastsættes af IT-sikkerhedsfunktionen. Kapitel 3 Risikostyring 16. IT-sikkerhed skal afvejes med hensynet til effektiviteten i opgaveløsningen i forvaltninge r- ne. Version 1.0 Side 9 af 15

10 Stk. 2. Direktionen har inden for eget forvaltningsområde ansvar for at fastlægge et passende ITsikkerhedsniveau ud fra en risikovurdering. For så vidt angår Intern Revision og Borgerrådgive rinstitutionen og Brandvæsnet påhviler ansvaret henholdsvis Revisionschefen, Borgerrådgiveren og Beredskabschefen. Stk. 3. Direktionen for Koncernservice har ansvar for at fastlægge IT-sikkerhedsniveauet inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som driftes af Koncernservice. Som led i fastlæggelsen af IT-sikkerhedsniveauet har direktionen ansvar for gennemførelse af risikovurderinger. Stk. 4. Medmindre Borgerrepræsentation konkret beslutter andet fastlæg ges Borgerrepræsentationens eget IT-sikkerhedsniveau af direktionen for Økonomiforvaltningen. Som led i fastlægge l- sen af IT-sikkerhedsniveauet har Økonomiforvaltningens direktion ansvar for gennemførelse af risikovurderinger af Borgerrepræsentationens eget sikkerhedsniveau. Stk.5. Direktionen skal tage stilling til, om IT-sikkerhedsniveauet er passende. Hvis ITsikkerhedsniveauet ikke er passende, skal der iværksættes tiltag, så det ønskede ITsikkerhedsniveau opnås. Ledelsesrepræsentanten skal orientere ve dkommende fagudvalg og ITsikkerhedsfunktionen om direktionens beslutning. Stk.6. Risikovurderinger skal udarbejdes efter IT-sikkerhedsfunktionen anvisninger. ITsikkerhedsfunktionen stiller IT-værktøjer m.m. til rådighed for forvaltningerne, og rådgiver forvaltningerne om udarbejdelsen af risikovurderinger, Stk. 7. Risikovurderinger skal udarbejdes inden udgangen af hvert ulige år og ved væsentlige ændringer i risikobilledet. Stk.8. IT-sikkerhedsfunktionen udarbejder på baggrund af de respektive risiko vurderinger en samlet risikovurdering for kommunen. Stk. 9. Den samlede risikovurdering skal udarbejdes inden udgangen af 1. kvartal i hvert ulige år. Stk. 10. På baggrund af den samlede risikovurdering træffer Borgerrepræsentationen beslutning om fastlæggelse af kommunens overordnede IT-sikkerhedsniveau. Stk. 11. Som led i risikovurderingen skal IT-sikkerhedsfunktionen sikre, at der til enhver tid findes en ajourført fortegnelse over alle væsentlige informationsaktiver. Stk. 12. Styring af IT-sikkerhedshændelser: Ved konstatering af brud eller formodning om brud på IT-sikkerhedsbestemmelserne eller andre væsentlige IT-sikkerhedshændelser, skal den, der konstaterer disse sikre, at IT-sikkerhedsfunktionen underrettes herom. Hvis ITsikkerhedshændelsen har relation til et bestemt system, skal systemejeren også underrettes. Systemejer skal endvidere i relevant omfang orientere den lo kale ledelse i forvaltningen. Stk.13. IT-beredskabsstyring: IT-sikkerhedsfunktionen har ansvaret for, at der foreligger proc e- durer, som sikrer en tværorganisatorisk styring af IT-beredskabet i tilfælde af større IT-nedbrud mv. til uddybning af kommunens beredskabsplan. De Driftsansvarlige for Koncernservice, Børneog Ungdomsforvaltningen og Brandvæsnet har indenfor hver deres område ansvaret for at indgå aftale om IT-beredskab. Version 1.0 Side 10 af 15

11 Kapitel 4 - Lovbestemte krav 17. De respektive direktioner henholdsvis Revisionschefen og Borgerrådgiveren skal inden for eget område sikre, at specifik lovgivning af betydning for IT-sikkerheden og eksterne ITsikkerhedskrav for det pågældende område bliver identificeret, dokumenteret og overholdt. 18. Det daglige ansvar for overholdelsen af reglerne i persondataloven i forbindelse med b e- handling af personoplysninger påhviler de respektive direktioner henholdsvis Revisionschefen og Borgerrådgiveren. Kapitel 5 - Ikrafttrædelse og ændringer 19. IT-sikkerhedsregulativet for Københavns Kommune træder i kraft fra godkendelsen af ITsikkerhedsregulativet i Borgerrepræsentationen. Samtidig ophæves IT-sikkerhedsregulativet, godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december Stk. 2. Koncernservice Direktion skal sikre, at det hvert år, inden udgangen af juni måned, vurderes om der er behov for ændringer i IT-sikkerhedspolitikken, i IT-sikkerhedsregulativet eller de uddybende IT-sikkerhedsregler. Stk. 3. Ændringer i IT-sikkerhedspolitikken og IT-sikkerhedsregulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Godkendt af Borgerrepræsentationen den Version 1.0 Side 11 af 15

12 Bilag 1 Definitioner I IT-sikkerhedsregulativet anvendes definitionerne i persondatalovens 3, Herudover anvendes der følgende - primært organisatoriske - definitioner: Autorisationsansvarlig Leder eller bemyndiget medarbejder, som varetager opgaver i forbi n- delse med bestilling af autorisationer til medarbejderne. Bestiller I hver forvaltning, er der udpeget en person til at bestille større yde l- ser hos Koncernservice. Den Driftsansvarlige Ledende medarbejder i Koncernservice, der har det ITsikkerhedsmæssige ansvar for opbygning og anvendelse af ITdriftsmiljø og kommunikationsforbindelser samt for de fysiske si k- ringsforanstaltninger inden for eget områ de og i forhold til kommunens netværk, netværksudstyr og servere m.v., som ejes af Koncer n- service. IT-sikkerhedsfunktionen kan kontrollere dette samt fastsætte regler for dette. Såfremt opbygning og anvendelse af IT-driftsmiljø og kommunikationsforbindelser vedrører egne netværk opgaver i Børneog Ungdomsforvaltningen henholdsvis Brandvæsnet, er den Driftsa n- svarlige en ledende medarbejder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen henholdsvis Brandvæsnet, som har ansvaret herfor. ISO International standard for IT-sikkerhed. ISO 27001handler om Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker ledelsessystemer for informationssikkerhed(isms) krav. ISO handler om Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Regler for informationssikkerhed (Code of Practice for information security management). IT-chef Person på minimum kontorchefniveau, der i hver forvaltning har det overordnede ansvar for forvaltningens IT-udvikling og ITunderstøttelse af forretningsmålene. IT-sikkerhedshåndbog IT-sikkerhedsreglerne i Kommunen er samlet i en ITsikkerhedshåndbog, som indeholder: o IT-sikkerhedspolitikken Version 1.0 Side 12 af 15

13 o o IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune. En række uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. IT-sikkerhedsfunktion Enhed som i henhold til beslutning i Borgerrepræsentationen varet a- ger kommunens IT-sikkerhedsopgaver i samarbejde med forvaltni n- gerne. Uddybende IT-sikkerhedsregler IT-sikkerhedsregler fastsat af IT-sikkerhedsfunktionen til supplering af IT-sikkerhedsregulativet med samme gyldighed som ITsikkerhedsregulativet. Der kan anvendes et ISMS (Informations si k- kerhedsmæssigt ledelsessystem til styring af IT-sikkerhed). De uddybende IT-sikkerhedsregler er for tiden en elektronisk udgave af ISO og som fortiden findes i den software pakke som hedder Secure Aware. (ISO er defineret ovenfor). IT-sikkerhedsleder Medarbejder i IT-sikkerhedsfunktionen og Brandvæsnet, som udfører opgaver af IT-sikkerhedsmæssig karakter samt fører tilsyn med, at IT-sikkerhedsarbejdet bliver udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende IT-sikkerhedsbestemmelser. IT-sikkerhedsregulativet Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune IT-sikkerhedspolitik Den af Borgerrepræsentationen vedtagne politik for kommunens ITsikkerhed. Kommunen Københavns Kommune. Ledelsesrepræsentant En repræsentant for ledelsen i en forvaltning eller et ITsikkerhedsområde, som varetager koordineringen med Koncernservice og sikrer, at der træffes de nødvendige IT-sikkerhedsmæssige beslutninger i den pågældende enhed. Medarbejdere Medarbejdere i kommunen og virksomheder, der er brugere af ko m- munens IT-systemer, medarbejdere i selvejende og private instituti o- ner og virksomheder, hvor dette er aftalt, medarbejdere i eksterne virksomheder, der er vikarer eller udfører IT-opgaver for kommunen, Version 1.0 Side 13 af 15

14 og hvor adgangen til kommunens IT-systemer er aftalt, samt medlemmer af Borgerrepræsentationen. Persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000, med senere ændringer om behandling af personoplysninger. Projekt-ejer En projekt-ejer kan være udpeget til at varetage systemejerens fun k- tion så længe der ikke er udpeget en systemejer. Sikkerhedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltni n- ger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den o f- fentlige forvaltning med senere ændringer. System Systemer som kræver, at forvaltningerne har udpeget en selvstændig systemejer: o Administrative systemer er systemer, der understøtter fo r- valtningens administrative opgaver f.eks. systemer som Kør, Lønsystemet, eller Flex. o Fagsystemer er systemer, der understøtter forvaltningens kerneopgaver, f.eks. systemer som IMU, KMD BYG eller CSC omsorg. Systemer hvor forvaltningerne - afhængig af systemets placering og vigtighed kan vælge selv at udpege en systemejer eller at aftale, at koncernservice varetager systemejeropgaven: o Desktop applikationer er lokal installeret software som u n- derstøtter forretningen, men ikke i sig selv indeholder data. o Infrastruktur elementsystemer er systemer, der understøtter kerne IT-driften som f.eks. Windows styresystem, antivirus, firewall, eller CMS. o En systemplatform er en platform til at bygge andre løsninger på, men som i sig selv ikke har noget forretningsfunkti o- nalitet. Fx Oracle SOA Suite, Oracle service bus. o Apps er små applikationer til mobile enheder som smartph o- nes og tablets. F.eks. systemer som er hentet fra Apple App store. o Job eller batch kørsler er små systemer uden brugergræns e- flade, der fx trækker data ud om natten og laver beregninger o og gemmer data igen. En systemgrænseflade er et API som andre systemer kan kommunikere med via protokoller som fx SOAP, REST o Et undermodul er en ekstra tilføjet komponent eller et dels y- stem af systemet. o En hjemmeside/website er en løsning der præsentere info r- mation via en browser. Version 1.0 Side 14 af 15

15 Systemejer Medarbejder, der har ansvar for det pågældende IT-systems sikkerhedsløsning, opbygning, anvendelse og for beskyttelse af de oply s- ninger, der indgår i systemet. System-kontaktperson Videns person, der har en mindre systemejer rolle. Ansvar og opgaver er begrænset og afhænger af systemet. Værdioplysninger Oplysninger, der har en væsentlig økonomisk eller forvaltningsmæ s- sig betydning for kommunen. Væsentlige informationsaktiver Aktiver, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger eller værdioplysninger. Version 1.0 Side 15 af 15

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning og formål 5 3. Den overordnede ramme 5 4. Kategorier af målepunkter 6 4.1 Ledelsesforankring og ressourcer

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere