EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem"

Transkript

1 EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Københavns Kommunes IT-Sikkerhedsregulativ... 3 Bilag 1 Definitioner Version 1.0 Side 2 af 15

3 1. INDLEDNING Underbilag 2 E indeholder Regulativ for IT-sikkerhed for Københavns Kommune. Underbilaget skal ikke besvares, og der må ikke rettes i Underbilaget. Underbilaget indgår ikke i vurderingen af tilbuddene fra Leverandørerne. 2. KØBENHAVNS KOMMUNES IT-SIKKERHEDSREGULATIV I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsfora n- staltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, samt i medfør af ledelsesretten udsteder Københavns Kommune følgende IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål 1. IT-sikkerhedsreglerne i Københavns Kommu ne er samlet på kommunens intranet i en ITsikkerhedshåndbog, som indeholder: IT-sikkerhedspolitikken: IT-sikkerhedspolitikken fastlægger det overordnede niveau for IT-sikkerheden i kommunen. IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune: IT-sikkerhedsregulativet skal beskrive de organisatoriske rammer for kommunens håndtering af ITsikkerhedsrisici. En række uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune: De uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune indeholder de resterende ITsikkerhedsregler for kommunen. Stk. 2. IT-sikkerhedshåndbogen baseres på ISO-standarden for informationssikkerhed (ISO om Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISMS) og Krav) Stk. 3. IT-sikkerhedshåndbogen skal løbende tilpasses lovgivningen, den teknologiske udvikling samt internationale, statslige, fælleskommunale og regionale standarder. Stk. 4. IT-sikkerhedshåndbogen gælder for alle relevante interessenter - herunder samtlige af kommunens medarbejdere. Stk. 5. IT-sikkerhedshåndbogen gælder for behandling af personoplysninger og værdioplysninger i Københavns Kommune, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et manuelt register. Stk. 6. Det skal aftales med de selvejende og private institutioner mv., der har indgået drift s- overenskomst med kommunen, eller som kommunen udfører databehandling for, at disse sk al efterleve IT-sikkerhedshåndbogen 2. IT-sikkerhedshåndbogen skal leve op til ISO-standarden for informationssikkerhed. I beslu t- ninger om IT-sikkerhed skal der gennemføres en afvejning de IT-sikkerhedsmæssige risici med de Version 1.0 Side 3 af 15

4 forretningsmæssige behov for effektivitet i kommunen og høj borgerservice. Dette skal bl.a. sikre, at enhver elektronisk håndtering af personoplysninger og værdioplysninger i Københavns Ko m- mune sker på en betryggende og tillidsvækkende måde i forhold til kommunens borgere og vir k- somheder, og at kommunen følger de regler for behandling af personoplysninger, der er fastsat i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) med tilhørende bekendtgørelser mv. 3. De begreber der er anvendt i Regulativ for IT-sikkerhed er defineret i Bilag 1 bagest i dette regulativ. Kapitel 2 - Interne organisatoriske forhold. Beskrivelse af hvem der har ansvaret for IT-sikkerheden. Borgerrepræsentationen 4. Borgerrepræsentationen vedtager kommunens IT-sikkerhedspolitik og IT-sikkerhedsregulativ efter indstilling fra Koncernservice i Økonomiforvaltningen. Stk.2. IT-sikkerhedspolitikken fastlægger det overordnede niveau for IT-sikkerheden i kommunen. Stk. 3 IT-sikkerhedsregulativet skal beskrive de organisatoriske rammer for kommunens håndtering af IT-sikkerhedsrisici. Økonomiudvalget 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede og tværgående IT-sikkerhedsforhold. Stk. 2. Økonomiudvalget er ansvarligt for at fastsætte de uddybende IT-sikkerhedsregler for kommunen. Stk. 3. Ændringer i de uddybende IT-sikkerhedsregler, der ikke har væsentlig indflydelse på ITsikkerhedsniveauet eller ikke har økonomiske konsekvenser for forvaltningerne, delegeres til Ko n- cernservice i Økonomiforvaltningen. Stk. 3. IT-sikkerhedsfunktionen orienterer mindst en gang årligt Økonomiudvalget om ITsikkerhedsbrud og status på IT-sikkerhedsarbejdet i kommunen, samt afgivne dispensationer for og ændringer af de uddybende IT-sikkerhedsregler. Overborgmesteren og borgmestrene 6. Overborgmesteren og den enkelte borgmester har ansvaret for IT-sikkerhedsarbejdet inden for hver deres forvaltningsområde. Version 1.0 Side 4 af 15

5 Økonomiforvaltningen Koncernservice, IT-sikkerhedsfunktionen, Den Driftsansvarlige 7. Koncernservice udgør et selvstændi gt IT-sikkerhedsområde under Økonomiforvaltningen. ITsikkerhedsfunktionen er for tiden placeret i Koncernservice. Koncernservice er bl.a. ansvarlig for fællessystemer, drift og IT-sikkerhedsfunktionen. Stk. 2. Koncernservice udfører udvalgte myndighedsopgaver i forhold til hele kommunen. Endv i- dere udføres IT-opgaver efter bestilling fra den øvrige del af kommunen. Stk.3. Koncernservice er ansvarlig for at IT-sikkerheden på standardydelser fra Koncernservice ydelseskatalog. Ved forvaltningernes bestilling af andre ydelser hos Koncernservice er forvaltni n- gens bestiller (eller den systemejer/projekt-ejer der er ansvarlig for forvaltningens initiativ på området) ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med bestilling af ydelser. heru nder at der i nødvendigt omfang indgås aftale om de nærmere vilkår og IT-sikkerhedskrav i forbindelse med bestilling af ydelsen. Koncernservice kan rådgive med forslag til sikkerhedsforanstaltninger og aft a- ler med Den Driftsansvarlige. Stk. 4. Koncernservice løser IT-sikkerhedsopgaver på vegne af henholdsvis forvaltningerne, Intern Revision og Borgerrådgiverinstitutionen. Dette omfatter f.eks.: Varetagelse af systemejer skab. Varetagelse af ansvaret for kommunens fælles netværk. Endvidere står Brugeradminis trationen i Koncernservice for oprettelser, lukning og ændring af autorisationer. Dog kan Servicedesken i Koncernservice give nyt password. Stk. 5 Koncernservice Direktion skal sikre, at der fastsættes uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. Ændringer i de uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommunen skal godkendes af Koncernservice Direktion efter forudgående høring af forvaltningerne. D i- spensation fra de uddybende IT-sikkerhedsregler kan kun ske på baggrund af en godkendelse fra Koncernservice direktion. Direktionen for Koncernservice har ansvar for fastlæggelse af IT-sikkerhedsniveauet inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som dri f- tes af Koncernservice. Endvidere skal Koncernservice fastsætte retningslinjer for integration og netværkskommunikation til eksternt driftede løsninger. Stk. 6 Direktionen for Koncernservice kan udpege en Driftsansvarlig samt mindst en stedfortræder for denne. 8. IT-sikkerhedsfunktionen er placeret i Koncernservice i Økonomiforvaltningen. i Københavns Kommune. Stk. 2 IT-sikkerhedsfunktionen fører det daglige tilsyn med overholdelsen af kommunens ITsikkerhedsbestemmelser og koordinerer kommunens IT-sikkerhedsarbejde. Stk. 3. IT-sikkerhedsfunktionen tilrettelægger informations- og uddannelsesaktiviteter for medarbejdere, der varetager kommunens IT-sikkerhedsfunktioner. Version 1.0 Side 5 af 15

6 Stk. 4. IT-sikkerhedsfunktionen rådgiver kommunen om IT-sikkerhedsmæssige forhold. Stk. 5. IT-sikkerhedsfunktionen kan afkræve enhver medarbejder i kommunen oplysninger, som har betydning for varetagelsen af tilsynsfunktionen. Stk. 6. IT-sikkerhedsfunktionen skal sikre at der sker kontrol af adgangsrettigheder og autorisationer, der er givet til medarbejderne. Stk. 7. IT-sikkerhedsfunktionens opgaver, jf. stk. 1-6, varetages for Brandvæsenets egne ITsystemer af en IT-sikkerhedsleder for Brandvæsenet. Stk. 8. IT-sikkerhedsfunktionen kan komme med påbud til alle ansatte og enheder i kommunen om hvorledes man skal forholde sig i relation til IT-sikkerhed. Stk. 9. Som led i den almindelige revision af kommunen skal der også foretages revision af ITsikkerheden. IT-sikkerhedsfunktionen aftaler med revisor hvorledes IT-sikkerhedsrevisionen skal udføres. 9. Den Driftsansvarlige har ansvaret for at de teknikunderstøttende applikationer som anvendes af eller driftes af kommunen, f.eks.; netværk og kommunikation, serv erdrift, print, infrastruktur. pc-support, service-management m.m. er i overensstemmelse med de IT-sikkerhedsmæssige krav og den til enhver tid gældende IT-strategi. Stk. 2. Den Driftsansvarlige skal i samarbejde med IT-sikkerhedsfunktionen, udarbejde ITsikkerhedsforskrifter eller retningslinjer for IT-installationer/driftsmiljø og de benyttede netværk. Stk. 3. Den Driftsansvarlige har ansvaret for sikkerheden på IT-platforme. Stk. 4. Den Driftsansvarlige i Koncernservice har ansvaret for de fysiske sikringsforanstaltninger inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som driftes af Koncernservice. Stk. 5 Den Driftsansvarlige skal sikre, at der bliver taget backup af oplysninger på serverudstyr som driftes af kommunen - efter behov på en ekstern location. Stk. 6. Den Driftsansvarlige kan dispensere hvis ikke udviklings-, test- og uddannelsesmiljøer med person eller værdi data, som driftes af kommunen holdes adskilt fra produktionsmiljøet. Stk.7. Såfremt den Driftsansvarlige for henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen og Brandvæsnet skal træffe en beslutning vedrørende egne netværk, som kan påvirke sikkerheden i ko m- munens fælles netværk, skal den Driftsansvarlige i Koncernservice høres, forinden der træffes beslutning. Forvaltningerne 10. Direktionen har inden for eget forvaltningsområde ansvar for fastlæggelse af ITsikkerhedsniveauet og for gennemførelse af risikovurderinger. IT-sikkerhedsniveauet skal fastlægges indenfor de rammer som er opstillet i IT-sikkerhedshåndbogen. Version 1.0 Side 6 af 15

7 Stk. 2. Direktionen skal inden for eget område iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en tilstrækkelig IT-sikkerhed, indenfor de rammer som er opstillet i ITsikkerhedshåndbogen. Stk. 3. Direktionen er inden for eget område ansvarlig for, at de medarbejdere, som arbejder med IT-sikkerhedsopgaver, er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. Stk. 4. Direktionen kan udpege en repræsentant fra ledelsen inden for eget område til at varet a- ge koordineringen med Koncernservice inden for IT-sikkerhedsområdet. Den der udpeges skal have et indgående kendskab til henholdsvis områdets organisation, opgaver og systemportefølje. Revisionschefen fra Intern Revision og Borgerrådgiveren fra Borgerrådgiv erinstitutionen varetager koordineringen med Koncernservice inden for IT-sikkerhedsområdet. Stk. 5. Direktionen skal inden for eget område udpege en systemejer for IT-systemer forvaltningen har ansvaret for samt mindst en stedfortræder for hver systemejer, hvor intet andet er besluttet er det direktionen der er stedfortræder. Koncernservice kan efter aftale overtage systemejerskabet for systemer indenfor den enkelte fo r- valtnings eget område. Hvis dette sker skal Koncernservice direktion udpege systemejerne samt mindst en stedfortræder for hver af systemejerne. Direktionen for Koncernservice skal udpege en systemejer for hvert af de fællessystemer, som Koncernservice er ansvarlig for. Stk. 6. Direktionen for Børne- og Ungdomsforvaltningen kan udpege en Driftsansvarlig samt en stedfortræder for denne for forvaltningens eget pædagogiske netværk, netværksudstyr og serv e- re m.v. Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke har udpeget en Driftsansvarlig varetages opgaven af Koncernservice. I forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice og kommunens administrative net er det den driftsansvarlige i Koncernservice der har ansvaret. Stk. 7. Ledelsen for Brandvæsnet kan udpege en Driftsansvarlig samt en stedfortræder for denne for Brandvæsnets eget netværk, netværksudstyr og servere m.v. Hvis Brandvæsnet ikke har u d- peget en Driftsansvarlig varetages opgaven af Koncernservice. I forbindelse med Brandvæsnets snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice er det den driftsansvarlige i Koncernservice der har ansvaret. Stk. 8. Ledelsen for Brandvæsnet udpeger en IT-sikkerhedsleder for Brandvæsnets egne ITsystemer. IT-sikkerhedsfunktionen er stedfortræder for IT-sikkerhedslederen for Brandvæsnet. Systemejer 11. Systemejeren skal sikre, at systemets funktionalitet og anvendelse løbende tilpasses og bedst muligt understøtter IT-sikkerhedskravene samt forretningens og brugernes behov. Stk. 2. Før anskaffelse af nye systemer skal systemejeren have godkendt anskaffelsen af systemet. Dette sker i forbindelse med registreringen i kommunens fortegnelse over IT-system. I for- Version 1.0 Side 7 af 15

8 bindelse med anskaffelsen af systemet skal der foreligge en kortfattet risikoanalyse. Systemejeren har mulighed for at få separat IT-sikkerhedsgodkendelse af andet end nye systemer. Stk. 3. Systemejerskabet skal varetages ud fra kommunens forretningsmæssige behov. System e- jeren er ansvarlig for IT-systemets funktionalitet, opbygning, anvendelse og sikkerhedsløsning. Der kan indgås aftale mellem forvaltningen og leverandøren/driftcentret som beskriver niveauet for service. Ændringer i systemer som har snitflader/deling af IT-ressourcer med Koncernservice og kommunens administrative net skal ske efter Koncernservice change procedure. Stk. 4. Systemejer er ansvarlig for, at IT-systemet kan anvendes mest muligt effektivt og at systemet løbende forbedres, så det bedst muligt understøtter arbejdsopgaverne og kommunens forretningsmæssige behov og lever op til kravene i IT-sikkerhedshåndbogen. Der skal etableres processer, der sikre en stabil, effektiv og sikker drift af systemet. Stk.5. Systemejer er ansvarlig for, at dokumentationen af systemer og processer er ajourført og tilgængelig for relevante medarbejdere. Endvidere har systemejer a nsvar for, at der indgås aftale om IT-beredskab efter kriterier og retningslinjer fastlagt i IT-sikkerhedshåndbogen, og systemejeren skal endvidere bidrage til kommunens IT-beredskabsplan. Stk. 6. Ved brug af eksterne samarbejdspartnere/leverandører er systemejer ansvarlig for, at der indgås en databehandler-/it-sikkerhedsaftale, hvor sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med samarbejdet/leverancerne er beskrevet. Nye aftaler baseres på den standard, der er fastlagt i ITsikkerhedshåndbogen. Stk. 7. Systemejeren skal sikre, at IT-systemet kan logge behandling af data, når det er krævet i de uddybende IT-sikkerhedsregler og som følge af gældende lovgivning. Stk. 8. Hvis integration af IT-systemer indebærer en øget IT-sikkerhedsrisiko, skal denne risiko vurderes nærmere af systemejeren med inddragelse af den Driftsansvarlige og ITsikkerhedsfunktionen Stk. 9. Systemejer står til rådighed for kommunen med oplysninger om IT-systemet så vidt som dette er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Stk. 10. Hvis direktionen endnu ikke har udpeget en systemejer, varetages systemejerskabet af lederen af det område, som anskaffer systemet eller af en af denne udpeget projekt -ejer, hvis ansvaret for et systemet er overdraget til en anden leder er det denne som va retager systemejers opgaver. For mindre vigtige systemer, som ikke indeholder væsentlige økonomioplysninger eller følsomme personoplysninger består systemejers rolle i at være system-kontaktperson. Systemkontaktpersonens rolle, og om der skal udpeges en systemejer for fællesoffentlige systemer, som anvendes af kommunen er beskrevet i en vejledning til de uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. Funktionsadskillelse 12. En medarbejder kan ikke samtidig varetage funktionen som IT-sikkerhedsleder, systemejer eller driftsansvarlig. Version 1.0 Side 8 af 15

9 Autorisationsansvarlige 13. Den Autorisationsansvarlige varetager de opgaver der er i forbindelse med bestilling af a u- torisationer og rettigheder til medarbejderne. Dvs. bestilling af oprettelser, flytning, ændringer og sletninger af medarbejdere normalt hos ko n- cernservice brugeradministration. Den autorisationsansvarlige har ansvaret for, at der bestilles de rettigheder, som medarbejderne har behov for arbejdsmæssigt. Stk. 2 IT-sikkerhedsfunktionen fører en liste over hvem der er godkendt som Autorisationsansva r- lige. Den lokale leder er ofte den autorisationsansvarlige. Lederen har mulighed for at uddelegere bestillingsopgaven til en bemyndiget medarbejder, som herved bliver autorisationsansvarlig. Ledere 14. Ledere skal på alle niveauer sikre, at det er muligt for medarbejderne at efterleve deres ansvar for at beskytte kommunens person- og værdioplysninger. Den personaleansvarlige er ansvarlig for, at medarbejderen er informeret om sine opgaver og ansvar i forhold til IT-sikkerheden, inden medarbejderen får adgang til kommunens IT-systemer og oplysninger. Stk. 2. Medarbejderens personaleansvarlige sikrer, at medarbejderen senest ved ansættelsesfo r- holdets ophør afleverer IT-udstyr og lignende, som tilhører kommunen, og at der sker inddragelse af medarbejderes adgangsrettigheder i henhold til en af IT-sikkerhedsfunktionen nærmere fastlagt procedure. Stk. 3. Medarbejderens personaleansvarlige skal orientere medarbejderen om tavshedspligtens indhold og at tavshedspligten er gældende også efter ansættelsesforholdets ophør. Stk. 4. En leder som er ansvarlig for en omstrukturering skal - i god tid - sørge for at sikre, at der etableres de nødvendige elektroniske kommunikations tiltag. Eksempelvis skal kontorp ostkasser, sikre postkasser m.m. nedlukkes hvis en enhed lukkes. Stk.5. Den lokale ledelse har inden for eget område ansvaret for, at der etableres en tilstrækkelig fysisk sikring af lokaler m.v. Alle ansatte 15. Alle medarbejderne skal medvirke til at beskytte kommunens person- og værdioplysninger og skal agere i henhold til dette IT-sikkerhedsregulativ og de uddybende IT-sikkerhedsregler som fastsættes af IT-sikkerhedsfunktionen. Kapitel 3 Risikostyring 16. IT-sikkerhed skal afvejes med hensynet til effektiviteten i opgaveløsningen i forvaltninge r- ne. Version 1.0 Side 9 af 15

10 Stk. 2. Direktionen har inden for eget forvaltningsområde ansvar for at fastlægge et passende ITsikkerhedsniveau ud fra en risikovurdering. For så vidt angår Intern Revision og Borgerrådgive rinstitutionen og Brandvæsnet påhviler ansvaret henholdsvis Revisionschefen, Borgerrådgiveren og Beredskabschefen. Stk. 3. Direktionen for Koncernservice har ansvar for at fastlægge IT-sikkerhedsniveauet inden for eget område og i forhold til kommunens netværk samt netværksudstyr og servere m.v., som driftes af Koncernservice. Som led i fastlæggelsen af IT-sikkerhedsniveauet har direktionen ansvar for gennemførelse af risikovurderinger. Stk. 4. Medmindre Borgerrepræsentation konkret beslutter andet fastlæg ges Borgerrepræsentationens eget IT-sikkerhedsniveau af direktionen for Økonomiforvaltningen. Som led i fastlægge l- sen af IT-sikkerhedsniveauet har Økonomiforvaltningens direktion ansvar for gennemførelse af risikovurderinger af Borgerrepræsentationens eget sikkerhedsniveau. Stk.5. Direktionen skal tage stilling til, om IT-sikkerhedsniveauet er passende. Hvis ITsikkerhedsniveauet ikke er passende, skal der iværksættes tiltag, så det ønskede ITsikkerhedsniveau opnås. Ledelsesrepræsentanten skal orientere ve dkommende fagudvalg og ITsikkerhedsfunktionen om direktionens beslutning. Stk.6. Risikovurderinger skal udarbejdes efter IT-sikkerhedsfunktionen anvisninger. ITsikkerhedsfunktionen stiller IT-værktøjer m.m. til rådighed for forvaltningerne, og rådgiver forvaltningerne om udarbejdelsen af risikovurderinger, Stk. 7. Risikovurderinger skal udarbejdes inden udgangen af hvert ulige år og ved væsentlige ændringer i risikobilledet. Stk.8. IT-sikkerhedsfunktionen udarbejder på baggrund af de respektive risiko vurderinger en samlet risikovurdering for kommunen. Stk. 9. Den samlede risikovurdering skal udarbejdes inden udgangen af 1. kvartal i hvert ulige år. Stk. 10. På baggrund af den samlede risikovurdering træffer Borgerrepræsentationen beslutning om fastlæggelse af kommunens overordnede IT-sikkerhedsniveau. Stk. 11. Som led i risikovurderingen skal IT-sikkerhedsfunktionen sikre, at der til enhver tid findes en ajourført fortegnelse over alle væsentlige informationsaktiver. Stk. 12. Styring af IT-sikkerhedshændelser: Ved konstatering af brud eller formodning om brud på IT-sikkerhedsbestemmelserne eller andre væsentlige IT-sikkerhedshændelser, skal den, der konstaterer disse sikre, at IT-sikkerhedsfunktionen underrettes herom. Hvis ITsikkerhedshændelsen har relation til et bestemt system, skal systemejeren også underrettes. Systemejer skal endvidere i relevant omfang orientere den lo kale ledelse i forvaltningen. Stk.13. IT-beredskabsstyring: IT-sikkerhedsfunktionen har ansvaret for, at der foreligger proc e- durer, som sikrer en tværorganisatorisk styring af IT-beredskabet i tilfælde af større IT-nedbrud mv. til uddybning af kommunens beredskabsplan. De Driftsansvarlige for Koncernservice, Børneog Ungdomsforvaltningen og Brandvæsnet har indenfor hver deres område ansvaret for at indgå aftale om IT-beredskab. Version 1.0 Side 10 af 15

11 Kapitel 4 - Lovbestemte krav 17. De respektive direktioner henholdsvis Revisionschefen og Borgerrådgiveren skal inden for eget område sikre, at specifik lovgivning af betydning for IT-sikkerheden og eksterne ITsikkerhedskrav for det pågældende område bliver identificeret, dokumenteret og overholdt. 18. Det daglige ansvar for overholdelsen af reglerne i persondataloven i forbindelse med b e- handling af personoplysninger påhviler de respektive direktioner henholdsvis Revisionschefen og Borgerrådgiveren. Kapitel 5 - Ikrafttrædelse og ændringer 19. IT-sikkerhedsregulativet for Københavns Kommune træder i kraft fra godkendelsen af ITsikkerhedsregulativet i Borgerrepræsentationen. Samtidig ophæves IT-sikkerhedsregulativet, godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december Stk. 2. Koncernservice Direktion skal sikre, at det hvert år, inden udgangen af juni måned, vurderes om der er behov for ændringer i IT-sikkerhedspolitikken, i IT-sikkerhedsregulativet eller de uddybende IT-sikkerhedsregler. Stk. 3. Ændringer i IT-sikkerhedspolitikken og IT-sikkerhedsregulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Godkendt af Borgerrepræsentationen den Version 1.0 Side 11 af 15

12 Bilag 1 Definitioner I IT-sikkerhedsregulativet anvendes definitionerne i persondatalovens 3, Herudover anvendes der følgende - primært organisatoriske - definitioner: Autorisationsansvarlig Leder eller bemyndiget medarbejder, som varetager opgaver i forbi n- delse med bestilling af autorisationer til medarbejderne. Bestiller I hver forvaltning, er der udpeget en person til at bestille større yde l- ser hos Koncernservice. Den Driftsansvarlige Ledende medarbejder i Koncernservice, der har det ITsikkerhedsmæssige ansvar for opbygning og anvendelse af ITdriftsmiljø og kommunikationsforbindelser samt for de fysiske si k- ringsforanstaltninger inden for eget områ de og i forhold til kommunens netværk, netværksudstyr og servere m.v., som ejes af Koncer n- service. IT-sikkerhedsfunktionen kan kontrollere dette samt fastsætte regler for dette. Såfremt opbygning og anvendelse af IT-driftsmiljø og kommunikationsforbindelser vedrører egne netværk opgaver i Børneog Ungdomsforvaltningen henholdsvis Brandvæsnet, er den Driftsa n- svarlige en ledende medarbejder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen henholdsvis Brandvæsnet, som har ansvaret herfor. ISO International standard for IT-sikkerhed. ISO 27001handler om Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker ledelsessystemer for informationssikkerhed(isms) krav. ISO handler om Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Regler for informationssikkerhed (Code of Practice for information security management). IT-chef Person på minimum kontorchefniveau, der i hver forvaltning har det overordnede ansvar for forvaltningens IT-udvikling og ITunderstøttelse af forretningsmålene. IT-sikkerhedshåndbog IT-sikkerhedsreglerne i Kommunen er samlet i en ITsikkerhedshåndbog, som indeholder: o IT-sikkerhedspolitikken Version 1.0 Side 12 af 15

13 o o IT-sikkerhedsregulativ for Københavns Kommune. En række uddybende IT-sikkerhedsregler for Københavns Kommune. IT-sikkerhedsfunktion Enhed som i henhold til beslutning i Borgerrepræsentationen varet a- ger kommunens IT-sikkerhedsopgaver i samarbejde med forvaltni n- gerne. Uddybende IT-sikkerhedsregler IT-sikkerhedsregler fastsat af IT-sikkerhedsfunktionen til supplering af IT-sikkerhedsregulativet med samme gyldighed som ITsikkerhedsregulativet. Der kan anvendes et ISMS (Informations si k- kerhedsmæssigt ledelsessystem til styring af IT-sikkerhed). De uddybende IT-sikkerhedsregler er for tiden en elektronisk udgave af ISO og som fortiden findes i den software pakke som hedder Secure Aware. (ISO er defineret ovenfor). IT-sikkerhedsleder Medarbejder i IT-sikkerhedsfunktionen og Brandvæsnet, som udfører opgaver af IT-sikkerhedsmæssig karakter samt fører tilsyn med, at IT-sikkerhedsarbejdet bliver udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende IT-sikkerhedsbestemmelser. IT-sikkerhedsregulativet Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune IT-sikkerhedspolitik Den af Borgerrepræsentationen vedtagne politik for kommunens ITsikkerhed. Kommunen Københavns Kommune. Ledelsesrepræsentant En repræsentant for ledelsen i en forvaltning eller et ITsikkerhedsområde, som varetager koordineringen med Koncernservice og sikrer, at der træffes de nødvendige IT-sikkerhedsmæssige beslutninger i den pågældende enhed. Medarbejdere Medarbejdere i kommunen og virksomheder, der er brugere af ko m- munens IT-systemer, medarbejdere i selvejende og private instituti o- ner og virksomheder, hvor dette er aftalt, medarbejdere i eksterne virksomheder, der er vikarer eller udfører IT-opgaver for kommunen, Version 1.0 Side 13 af 15

14 og hvor adgangen til kommunens IT-systemer er aftalt, samt medlemmer af Borgerrepræsentationen. Persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000, med senere ændringer om behandling af personoplysninger. Projekt-ejer En projekt-ejer kan være udpeget til at varetage systemejerens fun k- tion så længe der ikke er udpeget en systemejer. Sikkerhedsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltni n- ger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den o f- fentlige forvaltning med senere ændringer. System Systemer som kræver, at forvaltningerne har udpeget en selvstændig systemejer: o Administrative systemer er systemer, der understøtter fo r- valtningens administrative opgaver f.eks. systemer som Kør, Lønsystemet, eller Flex. o Fagsystemer er systemer, der understøtter forvaltningens kerneopgaver, f.eks. systemer som IMU, KMD BYG eller CSC omsorg. Systemer hvor forvaltningerne - afhængig af systemets placering og vigtighed kan vælge selv at udpege en systemejer eller at aftale, at koncernservice varetager systemejeropgaven: o Desktop applikationer er lokal installeret software som u n- derstøtter forretningen, men ikke i sig selv indeholder data. o Infrastruktur elementsystemer er systemer, der understøtter kerne IT-driften som f.eks. Windows styresystem, antivirus, firewall, eller CMS. o En systemplatform er en platform til at bygge andre løsninger på, men som i sig selv ikke har noget forretningsfunkti o- nalitet. Fx Oracle SOA Suite, Oracle service bus. o Apps er små applikationer til mobile enheder som smartph o- nes og tablets. F.eks. systemer som er hentet fra Apple App store. o Job eller batch kørsler er små systemer uden brugergræns e- flade, der fx trækker data ud om natten og laver beregninger o og gemmer data igen. En systemgrænseflade er et API som andre systemer kan kommunikere med via protokoller som fx SOAP, REST o Et undermodul er en ekstra tilføjet komponent eller et dels y- stem af systemet. o En hjemmeside/website er en løsning der præsentere info r- mation via en browser. Version 1.0 Side 14 af 15

15 Systemejer Medarbejder, der har ansvar for det pågældende IT-systems sikkerhedsløsning, opbygning, anvendelse og for beskyttelse af de oply s- ninger, der indgår i systemet. System-kontaktperson Videns person, der har en mindre systemejer rolle. Ansvar og opgaver er begrænset og afhænger af systemet. Værdioplysninger Oplysninger, der har en væsentlig økonomisk eller forvaltningsmæ s- sig betydning for kommunen. Væsentlige informationsaktiver Aktiver, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger eller værdioplysninger. Version 1.0 Side 15 af 15

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ

12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ 12. Godkendelse af it sikkerhedspolitik og itsikkerhedsregulativ 09 05 2016 Bestyrelsen skal godkende en it sikkerhedspolitik og et itsikkerhedsregulativ for Hovedstadens Beredskab, der beskriver det overordnede

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 A Københavns Kommunes IT-sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse 1. IT-sikkerhedspolitik

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

Rammekontraktbilag M. Regulativ for it-sikkerhed

Rammekontraktbilag M. Regulativ for it-sikkerhed Rammekontraktbilag M Regulativ for it-sikkerhed 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Regulativets anvendelsesområde, formål og omfang... 4 Kapitel 2 - Definitioner... 4 Kapitel 3 - Organisatoriske forhold...

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Jeg fandt derfor anledning til at iværksætte nærværende konkrete egen driftsundersøgelse.

Jeg fandt derfor anledning til at iværksætte nærværende konkrete egen driftsundersøgelse. Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningens Direktion Rådhuspladsen 77 1550 København V Sendt med e-mail Sikker e-post, forvaltningens j.nr. 2012-85563 31-07-2012 Sagsnr. 2012-72630 Dokumentnr. 2012-593196

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009

IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk. 20. april 2009 It-sikkerhedshåndbog IT-centeret Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf. 5577 5300 Sagsnr: Doknr: www.naestved.dk 20. april 2009 Version 1.3 af 20. april 2009 Indhold 1. Indledning og formål 2 2. Ansvar

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK GLOSTRUP KOMMUNE 14. NOVEMBER 2012 Politik Nærværende informationssikkerhedspolitik er en generel administrativ opdatering af version 1.0 især på baggrund af organisationsændringen

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED Indledning Dette er Statsbibliotekets politik for informationssikkerhed, som skal beskrive: Formål og baggrund om Statsbibliotekets hovedopgaver Mål og afgrænsning af

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

ISO27001 som ledelsesværktøj en pragmatisk tilgang. Lars Boye, lab@dubex.dk Søborg, den 6. november 2014

ISO27001 som ledelsesværktøj en pragmatisk tilgang. Lars Boye, lab@dubex.dk Søborg, den 6. november 2014 ISO27001 som ledelsesværktøj en pragmatisk tilgang Lars Boye, lab@dubex.dk Søborg, den 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014 Informationssikkerhed på dagsordenen Det seneste års

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler Acadrenr. 15/27563 Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler og persondataloven for Helsingør Kommune Indledning / Introduktion It-sikkerhedsaftale med ekstern part som følger af

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

1. Indledende bestemmelser Formål. Område

1. Indledende bestemmelser Formål. Område 1. Indledende bestemmelser Formål 1.1 Formålet med bestemmelserne er, at den enkelte persons retsbeskyttelse og integritet ikke krænkes ved behandling af personoplysninger i Region Hovedstaden og på Steno

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik)

Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik) Dokumentdato: 11. maj 2015 Dokumentansvarlig: PHK Sagsnr.: Politik til sikring af UCN s digitale og papirbaserede informationsaktiver (it-sikkerhedspolitik) Indholdsfortegnelse 1 Målsætninger og forankring...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed Banedanmark Informationssikkerhed Overordnet politik Banedanmarks informationssikkerhedspolitik Version 4.0 10-12-2012 Indholdsfortegnelse Politik 2 Informationssikkerhedspolitik for Banedanmark 2 Indledning

Læs mere