Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge"

Transkript

1 Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved budgetrevision 4 er forventningen til driftsregnskab 3.956,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning mellem 2016 og. Udvikling siden budgetrevision 3 De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i. Derfor kommer udgiften først i Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved budgetrevision 3. I forhold til korrigeret budget er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 1

2 Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo vil overstige kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af budget Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 2

3 Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 3

4 Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Holder det korrigerede budget? Samlet set viser budgetrevision 4 et merforbrug på 15 mio. kr. på Læring &Trivsel, som vedrører merforbrug på Skolerne; hovedsageligt fra Holbæk By Skole. Området for Børn med særlige behov forventes at holde budgettet. Ved budgetrevision 1 blev der iværksat tiltag svarende til 50 mio. kr., med det formål at sikre en samlet budgetoverholdelse på driften. Beløbet blev lagt samlet på Økonomiudvalgets budget. Nu, ved budgetrevision 4, flyttes pengene til de områder, der forventer merforbrug. Ud af de 50 mio. kr. får Læring & Trivsel tilført 12,2 mio. kr. Tillægsbevillingen medfører, at Læring & Trivsel samlet set forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. som overføres til For Læring & Trivsel har der på alle områder i været fokus på Indkøb og ansættelse med omtanke. Skolerne har derudover blandt andet haft særlig fokus på at reducere udgifterne til specialundervisning. I Børneindsatsen har der især været arbejdet med alternativer til anbringelse samt implementering af nye serviceniveauer. Dette har samlet set været med til at holde udgifterne på det niveau, vi nu forventer at lande på. Tillægsbevilling Læring & Trivsel forventer jf. ovenstående at få tilført 12,2 mio. kr. som tillægsbevilling. Tillægsbevillingen dækker 0,5 mio. kr. på fællesområdet for Almene dagtilbud og 0,3 mio. kr. på området Børn med særlige behov. For begge områder gælder, at der ikke er overførselsadgang til Skoleområdet får tilført 11,4 mio. kr. til dækning af merforbrug, til trods for at Skolerne har overførselsadgang. Hvad forventes overført til 2018? I alt forventer vi at overføre et samlet merforbrug fra 2018 på 2,8 mio. kr. efter ovennævnte tillægsbevilling. Overførslen består af et merforbrug på 3,7 mio. kr. på skolerne, et mindre forbrug på de decentrale almene dagtilbud på 0,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. på Børn med særlige behov. Hvilken betydning får det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i for budgetimplementering i 2018? Før tillægsbevillingen på 11,4 mio. kr. ville skoleområdet gå ind i 2018 med et merforbrug fra på 15 mio. kr. Tillægsbevillingen medvirker til, at skoleområdet kun overfører 3,7 mio. kr. fra. Forbrugsmønsteret for viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugsog aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner der er iværksat i, får fuld effekt i Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område. 4

5 Området for Børn med særlige behov har igennem haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet, således at der nu kun forventes et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. før tillægsbevilling. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget Oversigt over forventet regnskab Tabel 1 nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Læring & Trivsel for Børn og Unge Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C D=C-B Skoler 613,4 604,3 619,3 15,0 Almene dagtilbud 265,5 264,1 264,1 0,0 Børn med særlige behov 175,1 174,0 174,0 0,0 Total - Læring og Trivsel for Børn og Unge 1.054, , ,4 15,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der forventes et merforbrug på Skoler på 15 mio. kr. o o o Størstedelen hidrører fra et merforbrug på Holbæk By Skole og Skovvejens Skole, samt bidrag til statslige og private skoler som følge af ændrede regler for tilskud (lovændring) og flere elever end forudsat i budgettet. Der forventes, at områderne Almene dagtilbud holder det korrigerede budget. Området for Børn med særlige behov forventer ingen afvigelse. Budgetoverholdelsen er blandt andet opnået ved fokuseret indsats i arbejdet med at undgå anbringelser, hjemgivelser og indførelse af ny vederlagsmodel for plejefamilier. Oversigt over den forventede afvigelse I tabel 2 herunder fremgår den forventede afvigelse (fra Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget "Læring & Trivsel for Børn og Unge Mio. kr. afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf udfordring D=E+F+G+ E F G H H Skoler 15,0 0,0 11,4 3,7 0,0 Almene dagtilbud 0,0 0,0 0,5-0,6-0,1 Børn med særlige behov 0,0 0,0 0,3-0,3 0,0 Total - Læring og Trivsel for Børn og Unge 15,0 0,0 12,2 2,8-0,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 5

6 Politikområde Skoler o Der forventes en afvigelse på 15 mio. kr., heraf dækkes de 11,4 mio. kr. af en tillægsbevilling og der overføres 3,7 mio. kr. i merforbrug til Politikområde Almene dagtilbud er samlet set i balance. Politikområde Børn med særlige behov er samlet set i balance. Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra budgettet, findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Politikområde Skoler På skoleområdet forventes der et merforbrug. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på politikområde Skoler Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret budget regnskab afvigelse A B C C-B Folkeskoler 376,7 366,3 385,4 19,1 1 Skolefritidsordninger 28,5 30,0 22,9-7,1 2 Befordring af elever i grundskolen 21,7 20,3 20,0-0,3 Specialundervisning i regionale tilbud 2,7 2,7 2,0-0,7 3 Kommunale specialskoler 71,3 71,3 68,9-2,4 3 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -1,2 0,0 0,0 0,0 Bidrag til statslige og private skoler 90,7 90,7 94,7 4,0 4 Efterskoler og ungdomskostskoler 8,9 8,9 8,9 0,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,9 11,9 12,5 0,6 Ungdomsskolevirksomhed 2,2 2,1 3,9 1,8 5 Total - Skoler 613,4 604,3 619,3 15,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Det forventes, at en del af de 15 mio. kr. bliver dækket af tidligere nævnte tillægsbevilling. Skoleområdets estimater er næsten uændret siden Budgetrevision 3, dog er mindre forbruget på kommunale specialskoler mindre end forventet ved Budgetrevision 3 og samtidig er Folkeskoler faldet lidt i merforbrug. Note 1: Der forventes et merforbrug på den almene folkeskole på 19,1 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at der arbejdes på at flere elever inkluderes på de almene folkeskoler; det medfører øgede udgifter på området. Note 2: Mindre forbruget på skolefritidsordninger skyldes dels en uklarhed i konteringen (SFO eller undervisning) og dels, at skolerne - for at kunne overholde budgetterne - gennemfører reduktioner på alle områder og herunder også indenfor skolefritidsordninger. Note 6

7 Note 3: Der forventes et mindre forbrug på Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler, dog er mindre forbruget lavere end forventet ved Budgetrevision 3. Mindre forbruget er et udtryk for, at der henvises færre elever til specialundervisning i eksterne tilbud og/eller at de anvendte tilbud er mindre omfattende (og dermed ikke så dyre). Mindre forbruget på specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter til den almene undervisning (se note 2) og det betyder, at flere af eleverne undervises i deres nærmiljø jf. børnepolitikken og kommunens strategi for inklusion. Note 4: Der forventes fortsat et merforbrug på 4 mio. kr. på Bidrag til statslige og private skoler, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af elever og en stigning i satsen (lovændring) Note 5: Ungdomsskolevirksomhed forventes fortsat at lande på et merforbrug på 1,8 mio. kr. grundet stigning i antal elever. Politikområde Almene dagtilbud På området for Almene dagtilbud forventes der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Det består af et mindre forbrug på Fælles formål og Dagplejen, samt et merforbrug på daginstitutioner og private institutioner. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på politikområde Almene dagtilbud Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Fælles formål 32,2 30,2 29,6-0,6 1 Dagpleje 29,7 29,6 29,2-0,4 Daginstitutioner 167,5 162,3 162,5 0,2 Private institutioner 36,0 41,5 42,3 0,8 2 Total - Almene dagtilbud 265,5 264,1 264,1-0,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Note 1: Mindre forbruget skyldes, at vi forventer flere indtægter end udgifter på mellemkommunale betalinger. Note 2: Merforbruget skyldes primært flere udgifter på fripladstilskud og på driftstilskud til puljeordninger (Tuse Næs). 7

8 Politikområde Børn og Unge med særlige behov På politikområdet for Børn og Unge med særlige behov forventes det, at budgettet holder. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på politikområde Børn og unge med særlige behov Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab afvigelse A B C C-B Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13,3 14,0 13,6-0,4 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,2-3,2-3,7-0,5 1 Kommunale specialskoler 0,0 0,7 0,7 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 19,8 17,9 17,5-0,5 2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 50,6 50,5 48,0-2,5 3 Plejefamilier 38,9 39,6 38,3-1,3 4 Døgninstitutioner for børn og unge 10,0 9,2 10,1 0,9 5 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5,7 5,9 6,4 0,6 6 Sociale formål 10,6 10,6 13,1 2,5 7 Kommunal tandpleje 20,7 20,4 22,0 1,6 8 Kommunal sundhedstjeneste 8,6 8,4 8,0-0,4 Total - Børn med særlige behov 175,0 174,0 174,0 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes en stigning i refusionsordningen hvilket skyldes, at der kan søges refusion på flere sager end forventet i budgettet. Note 2: Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. på opholdssteder, hvilket skyldes et lille fald i antallet af årspersoner. Note 3: Der forventes et mindre forbrug på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 2,5 mio. kr. Mindre forbruget ligger på En god start og Børneindsatsen. Note 4: Der forventes et mindre forbrug på Plejefamilier på 1,3 mio. kr. blandt andet på grund af en ny vederlagsmodel. Note 5: Der forventes et merforbrug på Døgninstitutioner på 0,9 mio. kr., idet der er sket en stigning i antal årspersoner. Note 6: På området særlige dagtilbud og særlige klubber ses et lille merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antal årspersoner. Note 8

9 Note 7: Der forventes et merforbrug på området Sociale formål, hvilket primær vedrører en stigning i Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at tilpasse forbruget til den reduktion, der var indlagt i budgettet. Note 8: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. på Tandplejen, som skyldes øgede udgifter til området for Tandregulering. Der har fra 2016 været et efterslæb til børn med behov for tandregulering. Det har man indhentet i, blandt andet ved hjælp af eksterne specialtandlægekonsulenter. Aktivitetsniveauet har derfor været højere i end forventet i budgettet, samtidig med øgede udgifter til aflønning af eksterne specialtandlægekonsulenter. Samlet set for området for sundhed, hentes noget af merforbruget på andre områder. Det betyder, at der kun forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser regnskab 2016, korrigeret, det forventede regnskab og budgetoverslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Mio. kr. Regnskab 2016 Korrigeret regnskab Budgetoverslag 2018* Skoler 666,0 612,1 627,3 607,5 Almene dagtilbud 276,7 268,3 268,2 300,3 Børn med særlige behov 182,7 176,5 176,5 173,5 Total - Læring og Trivsel for Børn og Unge 1.125, , , ,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-priser *Beløbet for budgetoverslag 2018 er beløbet fra det vedtagne budget Ved de tidligere budgetrevisioner i er vist beløbet fra det vedtagne På Læring & Trivsel ligger det forventede regnskab for i 18-priser på 1.072,1 mio. kr., hvilket er 53,4 mio. kr. lavere end regnskabet for Det svarer til en %-vis nedgang på 4,74%. Den faktiske nedgang er dog større, idet området Børn med særlige behov fik tilført 17,5 mio. kr. i med tilsvarende udgifter, på grund af en ny snitfalde mellem Uddannelse til Alle unge og Børneindsatsen. Det betyder, at Læring & Trivsel samlet set har haft en nedgang på 6,3% fra 2016 til. Demografien bidrager lidt til denne udvikling. Der har været en stigning i antallet af børn på området for almene dagtilbud samtidig med, at der har været et lille fald på skolerne. På skoleområdet er det forventede regnskab 38,7 mio. kr. lavere end regnskabet for 2016, svarende til en nedgang på 5,8%. Hvis skolerne havde formået at holde budgettet, havde nedgangen været på 8,1% set i forhold til regnskab På området almene dagtilbud ligger det forventede regnskab 8,5 mio. kr. under regnskab 2016, svarende til 3,1%. På området for Børn med særlige behov ligger det forventede regnskab 6,2 mio. kr. under regnskab 2016, svarende til 6,2%. Når ovennævnte ændring i snitfladen indregnes, har den samlede nedgang for området været 23,7 mio.kr, svarende til 13%. 9

10 Fra forventet regnskab til Budget 2018 ses der en stigning på 9,3 mio. kr. for hele Læring & Trivsel. I forhold til de enkelte områder er det kun almene dagtilbud, der går ind i 2018 med en stigning på 11,9% i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab. Skolerne går ind i 2018 med en nedgang på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret, men i forhold til forventet regnskab er nedgangen 19,8 mio. kr svarende til en nedgang på 3,1%. Området for Børn med særlige behov går ind i 2018 med en nedgang på 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab, svarende til en nedgang på 3,7%. Der bliver derfor som tidligere beskrevet fortsat i 2018 brug for en meget stram styring af forbruget på skolerne og på området for Børn med særlige behov. 10

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015 Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere