Finansloven for Presseresumeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2013. Presseresumeer"

Transkript

1 Presseresumeer 1. Oversigt over finanslovaftalerne for Uddannelsesløft til ledige 3. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed 4. Udvidelse af seniorjobordningen 5. Flere fleksjob 6. Styrket indsats mod social dumping 7. 1,5 mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser 8. Forbedringer af erhvervslivets rammevilkår 9. En styrket social indsats 10. Bred aftale om at styrke dansk forskning og innovation 11. Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti 12. Markant satsning på uddannelse 13. Prioritering af kulturområdet 14. Færre gengangere i fængslerne færre ofre for kriminalitet mere tryghed 15. Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet 16. National lægehelikopterordning 17. Fuldt finansieret finanslov for Aktivitets- og saldoeffekter af finansloven for 2013

2 Oversigt over finanslovaftalerne for 2013 S RV SF EL V DF LA K Aftale om finansloven for 2013 Aftale om initiativer mod social dumping Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne Aftale om kriminalforsorgens økonomi i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne Aftale om et nyt socialtilsyn Anm.: Lyseblå markering betyder, at partiet deltager i den pågældende aftale. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i den pågældende aftale.

3 Uddannelsesløft til ledige Regeringen og Enhedslisten er enige om at give dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb, jf. boks 1. Uddannelsesløft til ledige Ret til uddannelse. Dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Reelt uddannelsesløft. Retten gælder i 26 uger ved dagpengeperiodens ophør og skal medvirke til et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker de lediges muligheder for at komme i job. Uddannelsesviften er samtidig bred, så alle ledige kan få et reelt uddannelsesløft. Mulighed for forsørgelse. De langtidsledige i målgruppen får mulighed for at modtage en forsørgelsesydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. af den maksimale dagpengesats for forsørgere i de 26 uger. Ydelsen er uafhængig af ægtefælle og formue. Fortsat betingelse om rådighed. Retten til forsørgelse er betinget af, at den ledige i perioden står til rådighed for relevant uddannelse indenfor ordningen og job, herunder akutjob. Uddannelsesløftet skal ses i sammenhæng med, at et forhøjet antal forsikrede ledige er i risiko for at opbruge dagpengeretten i 1. halvår Det skyldes dels den konkrete indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og dels den midlertidige periodeforlængelse på et ½ år, som blev aftalt mellem regeringen og Enhedslisten i Aftale om finansloven for Initiativet om et uddannelsesløft til ledige ligger således i forlængelse af Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner, som bl.a. indebærer, at der skal opslås i alt akutjob målrettet ledige, som er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli Der afsættes 480 mio. kr. i 2013 til initiativet om et uddannelsesløft til ledige, jf. tabel 1. Merudgiften vil afhænge af, hvor mange ledige som kommer i ordinære job, herunder akutjob, frem mod dagpengeperiodens udløb. Uddannelsesløft til ledige Mio. kr., 2013-pl 2013 Uddannelse med forsørgelse 480

4 Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed Regeringen og Enhedslisten er enige om at skabe bedre muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at ungdomsledigheden ikke bider sig fast. Der afsættes på den baggrund i alt 645 mio. kr. i til en styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. boks 1. Ungepakken er målrettet de to grupper af unge, der er mest berørt af ledighed: Unge uden en uddannelse får målrettet støtte og hjælp til at få ordentligt fodfæste på uddannelsesvejen. Nyuddannede unge med manglende erhvervserfaring får bedre muligheder for at opbygge erhvervserfaring gennem ansættelse i en virksomhed. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter. Der afsættes 87 mio. kr. i til etablering af brobygningsforløb samt ansættelse af praktikkonsulenter på erhvervsskolerne. Bedre voksenlærlingeordning for ledige. Der afsættes 177 mio. kr. i , så virksomhederne kan få tilskud, når de indgår uddannelsesaftaler med voksenelever fra ledighed inden for alle fagområder. Fagpiloter. Som pendant til videnpilotordningen etableres en ny ordning for nyudlærte håndværkere. Der afsættes i alt 21 mio. kr. til ordningen i Styrkelse af jobrotationsordningen. Den ordinære jobrotationsordning tilføres 36 mio. kr. i 2012 og gøres endvidere til en ret for personer i målgruppen fra Der afsættes 24 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at udvide ordningen for særlige grupper til også at omfatte AC ere. Ordningen styrkes med i alt 272 mio. kr. i Styrkelse af videnpilotordningen. Der afsættes yderligere i alt 88 mio. kr. i til videnpilotordningen, som samtidig udvides. Den styrkede indsats mod ungdomsarbejdsløshed skal ses i lyset af den økonomiske krise som har ramt Danmark i sommeren Krisen har betydet, at mange unge har mistet deres job, mens andre ikke har fået mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

5 Udvidelse af seniorjobordningen Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre arbejde til seniorer fyldt 55 år, der risikerer at opbruge dagpengeretten. På den baggrund er der indgået aftale om en midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen med tilbagetrækningsreformen. Målgruppen omfatter personer, der er født i perioden fra og med 2. halvår 1955 til og med 2. halvår 1957, og som pr. 1. januar 2012 havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 3 år eller mere. Der afsættes 55 mio. kr. i 2013 og 65 mio. kr. årligt fra 2014 til den midlertidige udvidelse af seniorjobordningen, jf. tabel 1. Aftalen skal ses i lyset af, at seniorer, der er fyldt 55 år, er overrepræsenteret blandt de personer, der risikerer at opbruge dagpengeretten i 1. halvår Offentlige merudgifter Mio. kr., 2013-pl Midlertidig udvidelse af seniorjobordningen Tidligere har seniorer, der indbetalte efterlønsbidrag, haft ret til et seniorjob i kommunen, hvis dagpengeretten blev opbrugt efter det fyldte 55. år (5 år før efterlønsalderen), jf. boks 1. Seniorjobordningen Seniorer, der opbruger dagpengeretten tidligst 5 år før efterlønsalderen, har i dag ret til ansættelse hos kommunen. Ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området. Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen. Det er en betingelse for retten til seniorjob, at den pågældende fortsat er medlem af en arbejdsløshedskasse, og at den pågældende vil være berettiget til efterløn ved den fastsatte efterlønsalder ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag.

6 Flere fleksjob Regeringen og Enhedslisten er enige om at iværksætte en række initiativer, der kan medvirke til etableringen af op mod ekstra fleksjob frem mod 2016, jf. boks 1. Flere fleksjob Fleksjobambassadører i kommunerne. Der iværksættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. Kommunale fleksjobansættelser. Der iværksættes forsøg med en ny type kommunale fleksjob, hvor kommunen ansætter en person i et fleksjob og herefter sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser. For at forbedre muligheden for fleksjobansættelser for personer med psykiske lidelser gives virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger om ansættelse af personer med sådanne lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlige kompetencer og kendskab til målgruppen. Fleksjobværksteder. Det iværksættes forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Fleksjobbonus. Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden gennemføres et forsøg med at udbetale en bonus til virksomheder, der ansætter en person i et fleksjob i ti timer eller mindre om ugen. Bonussen består i et engangstilskud på kr., som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder. Fleksjob i den offentlige sektor. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen skal herudover gennemføre en intensiv opfølgning på de igangsatte initiativer. Initiativerne skal ses i sammenhæng med, at det er centralt at bevare kontakten til arbejdsmarkedet for personer med nedsat arbejdsevne. Der afsættes i alt 465 mio. kr. i perioden til indsatsen, jf. tabel 1. Flere fleksjob Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

7 Styrket indsats mod social dumping Regeringen og Enhedslisten er enige om at iværksætte en række initiativer til modvirkning af social dumping inden for fem hovedområder, jf. boks 1. Styrket indsats mod social dumping Styrket anvendelse og håndhævelse af Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Det er vanskeligt for danske myndigheder at opkræve bøder fra udenlandske virksomheder, der ikke opholder sig i landet. Derfor gives Arbejdstilsynet hjemmel til straks at udstede administrative bødeforlæg, hvis der konstateres ulovligheder. Samtidig forpligtes bestillere af rengøringsydelser til at sikre, at udenlandske tjenesteydere har anmeldt lovpligtige oplysninger til RUT. Herudover styrkes RUT-registret med bedre og mere tilgængelige oplysninger. Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere. Nogle udenlandske virksomheder er hverken korrekt registreret i Danmark eller i hjemlandet og søger bevidst at omgå reglerne for at undlade at betale moms, skat, sociale bidrag mv. Hvis udenlandske virksomheder ikke er etableret i hjemlandet, er de skattepligtige i Danmark og skal følge almindelige principper for overenskomstindgåelse. Derfor tilføres SKAT ressourcer til at føre bedre kontrol med, hvorvidt virksomheder reelt er etableret i hjemlandet. Øget brug af arbejdsklausuler. Det offentlige har en særlig rolle i forhold til at sikre, at der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft ved udførelse af bygge- og anlægsprojekter. Derfor indføres der krav om, at flere statslige ordregivere (selskaber, som fuldt ud er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter. Herudover fjernes tærskelværdien på ca. 37,5 mio. kr. for brug af arbejdsklausuler for statslige bygge- og anlægsopgaver. Endvidere vil regeringen søge at indgå en politisk forpligtende aftale med kommunerne om øget brug af arbejdsklausuler i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for Styrket indsats mod ulovlig cabotagekørsel. Der er stigende problemer med ulovlig cabotagekørsel i Danmark. Indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel styrkes derfor i 2013 med flere kontroller af lastvogne på landevejene. Forbedret information og vejledning. Det kan være vanskeligt for udenlandske virksomheder og lønmodtagere af få overblik over reglerne på det danske arbejdsmarked, fordi reglerne administreres af en række forskellige myndigheder. Derfor etableres der en fælles serviceskranke for udenlandske virksomheder, så de kun behøver at henvende sig ét sted. Der afsættes i alt 98 mio. kr. i til bekæmpelse af social dumping, jf. tabel 1. Styrket indsats mod social dumping Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

8 1,5 mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte i alt 1,5 mia. kr. i perioden , som bidrager til et større udbytte af vore grønne styrkepositioner, udbygning af en grøn kollektiv trafik og dermed til den grønne omstilling: 492 mio. kr. til udvikling af grønne styrkepositioner, så nye markedsmuligheder kan omsættes til nye jobs. Herudover udmøntes i alt 180 mio. kr. i mio. kr. til elektrificering af jernbaner og forbedring af tilgængelighed på stationer. Elektrificeringen reducerer forureningen og bidrager til målet om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer, og forbedring af tilgængelighed på stationer. 200 mio. kr. til en pulje til grøn omstilling og beskæftigelse i Styrket miljø og grønne arbejdspladser Grøn omstilling og beskæftigelse Grøn omstilling og erhvervspolitik: Der afsættes 224 mio. kr. i 2013 til en aktiv indsats for at omsætte styrkepositionerne til fremgang og nye arbejdspladser, bedre rammer for grønne iværksættere og formidling af viden og information om grøn omstilling. Mere og bedre grøn teknologi: Der afsættes yderligere 165 mio. kr. i 2013 til styrkelse af forskning og udvikling af teknologier indenfor miljø, bæredygtig fødevareproduktion, dyrevelfærd og energi, der kan medvirke til at skabe danske teknologivirksomheder på det grønne område og tiltrække udenlandske investeringer. Flere energibesparelser: Der afsættes samlet 45 mio. kr. i 2013 til energirenovering af offentlige bygninger og understøttelse af energirenoveringer i almene boliger. Grønne kautioner: Der afsættes 50 mio. kr. i 2013 til en særlig grøn kautionsordning. Det vil give investeringer for mio. kr. og gøre det lettere for mindre og nystartede virksomheder at investere i grøn teknologi. Grønnere kollektiv transport Elektrificering af Køge-Næstved: Der afsættes 650 mio. kr. i perioden til elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen vil reducere rejsetiden og mindske forurening. Bedre tilgængelighed på stationer: Der afsættes 25 mio. kr. i 2013 til etablering af elevatorer og andre initiativer, der øger togtrafikkens tilgængelighed. Der afsættes i alt 624 mio. kr. i 2013, 304 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt yderligere 319 mio. kr. i perioden , jf. tabel 1. Samlet igangsættes der grønne initiativer for mio. kr. Styrket miljø og grønne arbejdspladser Mio. kr., 2013-pl Grøn omstilling og beskæftigelse 484,0 4,0 4,0 492,0 496,0 Grønnere kollektiv transport 40,0 50,0 270,0 360,0 675,0 Uudmøntede midler 0,0 150,0 30,0 180,0 180,0 Pulje til grøn omstilling og beskæftigelse 100,0 100,0 0,0 200,0 200,0 I alt 624,0 304,0 304, , ,0

9 Aftale om finansloven for 2013 Forbedringer af erhvervslivets rammevilkår Som led i Aftale om finansloven for 2013 gennemfører regeringen og Enhedslisten en fuldt finansieret og socialt afbalanceret afgifts- og konkurrencepakke, jf. boks 1. Afgifts- og konkurrencepakke Fedt- og sukkerafgifterne afskaffes. Fedtafgiften blev indført af VK-regeringen som en del af Forårspakke 2.0 og trådte i kraft pr. 1. oktober Afgiften udgør 16 kr. pr. kg mættet fedt for de afgiftspligtige varer. Med moms udgør afgiften 20 kr. pr. kg. Desuden blev det aftalt at indeksere fedtafgiften i forbindelse med Aftale om skattereform, juni Med Aftale om finansloven for 2012 blev det besluttet at gennemføre en udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften), således at den også skulle omfatte andre sukkerholdige varer som fx syltetøj, syltede grønsager og ketchup. Afskaffelsen af afgifterne forbedrer erhvervslivets rammevilkår. Elvarmeafgiften nedsættes. Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og naturgas. Elvarmeafgiften lempes med 29,4 øre/kwh fra i alt 70 øre/kwh til 40,6 øre/kwh i 2013, så den svarer til de øvrige energiafgifter. Med moms nedsættes elvarmeafgiften med ca. 36,8 øre/kwh. Et større forbrug af el til varme vil være til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. Beskatning af udstationerede medarbejdere føres tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder. Samlet set udgør lempelserne ca. 2,4 mia. kr. i varig virkning efter tilbageløb og adfærd. Lempelserne modsvares af en tilsvarende finansiering, der dels består af højere bundskat og dels af lavere personfradrag. Det bliver således samlet set ikke dyrere at være dansker. Bundskattesatsen sættes op. Satsen for bundskatten udgør efter gældende regler i ,64 pct.-point. Med en stigning på 0,19 pct.-point fremadrettet vil den således udgøre 5,83 pct.-point i Som følge af stigningen i bundskatten gennemføres en tilsvarende forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst, således at det fremadrettet vil udgøre 51,7 pct. mod i dag 51,5 pct. Personfradraget sættes ned. Personfradraget udgør i dag kr. Med en nedsættelse på 900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år) vil personfradraget således næste år udgøre kr. ( kr. for børn og unge under 18 år). Fra 2014 og frem reguleres personfradraget efter personskattelovens 20. Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de lavere indkomstgrupper. Derfor vil en afskaffelse af afgifterne bidrage til en bedre social profil. Den samlede afgifts- og konkurrencepakke inkl. finansieringselementerne mindsker indkomstforskellene med 0,02 pct.-point målt ved Gini-koefficienten. I forbindelse finansloven for 2012 indførtes en supplerende grøn check som kompensation til lavindkomstgrupperne for afgiftsstigninger. Hvis det indregnes, at den supplerende grønne check fastholdes, selvom sukkerafgiften ikke indføres, kan den samlede virkning på indkomstfordelingen opgøres svarende til et fald på 0,05 pct.-point målt ved gini-koefficienten. For en enlig kontanthjælpsmodtager over 25 år skønnes omlægningen at medføre en forøgelse af rådighedsbeløbet på ca. 40 kr. Hvis fastholdelsen af beslutningen om at indføre den supplerende grønne check i 2013 indregnes, er der samlet set tale om en forøgelse af rådighedsbeløbet på ca. 320 kr. årligt. For en enlig pensionist skønnes virkningen på det reale rådighedsbeløb at blive en forøgelse på ca. 385 kr. årligt hvis fastholdelsen af den supplerende grønne check medregnes.

10 En styrket social indsats Regeringen og Enhedslisten afsætter med finansloven for 2013 i alt 1,1 mia. kr. over de næste fire år til en styrket social indsats. Med initiativerne forbedres bl.a. forholdene for personer på kontanthjælp og andre udsatte personer, jf. boks 1. En styrket social indsats Mere tandsundhed Mindre ulighed. Der afsættes 180 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til at styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede borgere. Borgere fra år på de laveste ydelser får ret til gratis tandpleje, når de første 600 kr. årligt er betalt, mens borgere på 25 år eller derover på de laveste ydelser får ret til et tilskud på 65 pct. af egenbetalingen på tandpleje, når de første 800 kr. årligt er betalt. Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte. Integrationen styrkes ved at professionalisere indsatsen samt give kommunerne pligt til at udarbejde en individuel integrationsplan og gennemføre en sundhedsmæssig screening af nyankomne. Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. årligt fra Tilpasning af optjeningsprincippet. Flygtninge undtages fra optjeningsprincippet, så de kan modtage børne- og ungeydelse og børnetilskud, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Desuden sidestilles bopæl på Grønland og Færøerne med bopæl i Danmark. Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. årligt herefter. Bedre forhold for handlede personer. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2013, 5,9 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at sikre bedre forhold for ofre for menneskehandel ved bl.a. at styrke Center mod Menneskehandel, gennemføre en kampagne mod menneskehandel og sikre bedre reintegration i forbindelse med handledes hjemrejse. Hjælp til udenlandske hjemløse. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til værestedet Natcafeen på Nørrebro, der tilbyder overnatningsmuligheder for gadesovende udenlandske hjemløse. Forbedret service på udlændingeområdet. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til bl.a. at udvide åbningstiden og nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om familiesammenføring. Bedre forhold for udsættelse af lejere. Kommunerne får bedre mulighed for at yde hjælp til huslejebetaling til udsatte borgere, og der gives tidligere besked om udsættelsessager. Der afsættes 7 mio. kr. årligt fra og med Eneforsørgere får ret til særligt børnetilskud. Personer, som selv har valgt eneforsørgerrollen, får ret til særligt børnetilskud fra den 1. januar 2014 og sidestilles dermed med andre eneforsørgere. Der afsættes 64 mio. kr. i 2014, 75 mio. kr. i 2015 og 86 mio. kr. i Der afsættes i alt 217 mio. kr. i 2013, 295 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 306 mio. kr. i 2016 til initiativerne, jf. tabel 1. Udgifter til en styrket social indsats Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

11 Bred aftale om at styrke dansk forskning og innovation Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om udmøntning af forskningsreserven på 770 mio. kr. i Med aftalen satses på strategisk forskning, som kan bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer inden for fødevarer, miljø, sundhed, produktion og det grønne område. Gennem innovation og entreprenørskab skal forskningsresultaterne hurtigt omsættes til fremgang og beskæftigelse. Dansk deltagelse skal styrkes i både det europæiske og det internationale forskningssamarbejde. Og endelig styrkes vækstlaget og kapaciteten i dansk forskning gennem bevillinger til den frie forskning og forskningsinfrastruktur. Udmøntning af forskningsreserven I 2013 Strategisk forskning. Der afsættes 250 mio. kr. til strategiske investeringer i forskning inden for miljøteknologi, sundhed, fødevarer, produktion samt udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljøteknologi og det grønne område. Forskningsinfrastruktur. Der afsættes 20 mio. kr. til forskningsinfrastruktur, således at dansk forskning og videnproduktion kan være i front. Heri indgår videreførelse af Dansk Center for Havforskning. Innovation og entreprenørskab. Der afsættes 267 mio. kr. til innovationsaktiviteter, der sigter mod at øge produktiviteten i dansk erhvervsliv gennem tæt samspil med videninstitutioner og mod at styrke omsætningen af viden til innovation i ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde. Der afsættes 30 mio. kr. til styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde bl.a. gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, bilaterale samarbejdsaftaler samt styrket vejledning i forbindelse med ansøgninger om forskningsmidler fra EU. Fri forskning og forskningsformidling mv. Der afsættes 200 mio. kr. til fri forskning og forsknings-formidling mv. med henblik på at understøtte kvaliteten, internationaliseringen og formidlingen af dansk forskning. Terrorforskning. Der afsættes 3 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, først og fremmest inden for radikalisering og rekruttering. Derudover er der i forhold til finanslovforslaget omprioriteret 45 mio. kr. til energiforskning under Højteknologifonden og 20 mio. kr. til fødevareforskning fra Det Strategiske Forskningsråds bevilling til fremtidens energisystemer. Med udmøntningen af forskningsreserven og forskningsindsatsen i den grønne pakke vil de offentlige forskningsbevillinger blive på i alt 20,3 mia. kr. i Det svarer til 1,08 pct. af BNP, hvilket overstiger forskningsmålet på 1 pct. af BNP. Offentlige forskningsbevillinger Mia. kr. i 2013 priser I alt 16,1 17,5 18,8 19,5 20,2 20,1 20,3

12 Finanslov for 2013 Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen afsættes i alt 3,1 mia. kr. i perioden til at sikre bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og en styrket uddannelsesgaranti, så flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. De enkelte initiativer fremgår af boks 1. Initiativer i aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Der afsættes i alt 720 mio. kr. i til initiativer, der skal sikre eleverne en styrket uddannelsesgaranti. Samtidig skal initiativerne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. Initiativerne udmønter de 12 anbefalinger, som arbejdsmarkedets parter er kommet med i Erhvervsuddannelsesvalget. Herudover afsættes mio. kr. i til at fastholde taksterne i erhvervsuddannelserne. Hertil kommer en kvalitetspulje på 143 mio. kr. i 2013 og en reserve på i alt 694 mio. kr. i De afsatte midler skal øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne og bl.a. sikre et kompetenceløft for lærere og ledere. Videre afsættes 210 mio. kr. i 2013 til at videreføre en række statslige og kommunale tiltag i Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II). Tiltagene skal sikre, at kommunerne i 2013 fortsat sikrer og følger op på, at alle årige enten er i uddannelse eller job. Endelig afsættes 188 mio. kr. i til at videreføre VEU-centrene i VEU-centrene skal sikre en målrettet og effektiv opfyldelse af brugernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelsesområde. Aftalen finansieres ved en finansieringsomlægning af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), jf. boks 2. Arbejdsgivernes bidrag pr. lønmodtager forventes på baggrund af aftalen isoleret at kunne videreføres på et uændret niveau i 2013 og 2014 og at kunne reduceres i 2015 og Hertil kommer i alt mio. kr. i perioden fra øvrige afsatte reserver og 271 mio. kr. fra omprioriteringer inden for børne- og undervisningsområdet. Boks 2 Elementer i finansieringsomlægningen AER-bidraget omlægges til et bredere uddannelsesbidrag AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Den nuværende præmie- og bonusordning for uddannelsesaftaler afvikles og afløses af en ny midlertidig præmie- og bonusordning i 2013 for uddannelsesaftaler, som målrettes unge under 25 år, således at der i 2013 kan modtages et beløb på kr. Arbejdsgiverne overtager statens finansieringsansvar for skolepraktikydelse pr. 1. januar Aftalen udgør første skridt i retning af en grundlæggende og langsigtet løsning på erhvervsuddannelsesområdet. Næste skridt tages i løbet af 2013, når Erhvervsuddannelsesudvalget afslutter fase II af sit arbejde.

13 Markant satsning på uddannelse Med finanslovsaftalen har regeringen og Enhedslisten sikret de økonomiske rammer for et historisk løft af uddannelsesniveauet i Danmark. Samlet er der på finansloven for 2013 afsat næsten 3 mia. kr. mere til ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og SU-stipendier i 2013 end i 2012, jf. tabel 1. Hermed sikres, at flere end nogensinde før kan få en uddannelse. Udviklingen i udgifter til ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og SU-stipendier Mio. kr., 2013-priser Ungdomsuddannelser heraf gymnasiale uddannelser heraf erhvervsuddannelser Videregående uddannelser heraf erhvervsakademier heraf professionshøjskoler heraf universiteter SU-stipendier I alt På samtlige uddannelser er der afsat flere midler i 2013 end i De største stigninger finder sted i de gymnasiale uddannelser og i professionsbacheloruddannelserne, der bl.a. uddanner folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger. Samtidig stiger udgifterne til SU-stipendier med næsten 1,8 mia. kr. fra 2012 til De stigende udgifter afspejler, at optaget på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i 2012 er større end nogensinde før. Over elever fra 9. og 10. klasse har i år tilmeldt sig en ungdomsuddannelse. Samtidig er over studerende blevet optaget på en videregående uddannelse, og optaget er dermed steget med næsten 50 pct. siden I 2013 forventes optaget at blive endnu større. Den positive udvikling bidrager til opfyldelse af målsætningerne om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse.

14 Prioritering af kulturområdet Kulturarven er vigtig for at forstå vores fælles historie og den samfundsmæssige udvikling. Som led i finansloven for 2013 afsættes der derfor i alt 20 mio. kr. årligt i perioden til en række initiativer på kulturområdet, jf. boks 1. Prioritering af kulturområdet Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst: Gratisadgangen opretholdes, så museet kan fortsætte arbejdet med at sikre en bred formidling af den nationale kunsthistoriske arv og bidrage til at tiltrække nye brugergrupper til museet. Fregatten Jylland: Tilskuddet til Fregatten Jylland forhøjes for at opretholde en fortsat vedligeholdelsesindsats, som sikrer skibet for eftertiden. Den Gamle By: Tilskuddet til museet forhøjes, så bl.a. Den Moderne By kan videreudvikles og bidrage til at nytænke det traditionelle frilandsmuseum. Gl. Estrup Herregårdsmuseum. Tilskuddet til Gl. Estrup øges, så den løbende vedligeholdelse af herregårdsmuseets bygninger sikres. Arbejdermuseet: Tilskuddet til Arbejdermuseet øges for at sikre, at museet fortsat kan bidrage til at skildre danske arbejderes dagligdag fra 1870 til i dag. Skibsbevaringsfonden: Der afsættes midler til Skibsbevaringsfonden med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv. Forsøg med ny cirkusuddannelse: Der afsættes midler til et 4-årigt forsøg med en ny cirkusuddannelse. Ny cirkus kombinerer klassiske cirkusdiscipliner med moderne scenisk arbejde og inddragelse af lys-, lyd- og multimedieeffekter. De afsatte midler til de enkelte initiativer fremgår af tabel 1. Prioritering af initiativer på kulturområdet Mio. kr., 2013-pl Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst 10,4 10,4 10,4 10,4 Forhøjet tilskud til vedligeholdelse af Fregatten Jylland 1,7 1,7 1,7 1,7 Styrkelse af Den Gamle By i Aarhus 3,0 3,0 3,0 3,0 Styrkelse af Gl. Estrup Herregårdsmuseum 0,8 0,8 0,8 0,8 Styrkelse af Arbejdermuseet 0,8 0,8 0,8 0,8 Tilskud til vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden 1,8 1,8 1,8 1,8 Tilskud til forsøgsuddannelse i Ny Cirkus 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Færre gengangere i fængslerne færre ofre for kriminalitet mere tryghed Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har d. 7. november 2012 indgået aftale om kriminalforsorgens økonomi i Aftalen sikrer en langsigtet og robust løsning af kriminalforsorgens kapacitetsudfordringer, og der sættes effektivt ind mod rocker- og bandegrupperingernes forsøg på at dominere i fængslerne. Endvidere iværksættes der en effektiv og målrettet indsats for hjemsendelse af udlændinge i fængslerne. Aftalen sikrer samtidig et markant løft af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i fængslerne, så mulighederne for et liv uden for kriminalitet styrkes. Ligeledes styrkes mulighederne for kriminalforsorgens ansatte til at udføre deres arbejde med de indsatte. Kriminalforsorgen Flere pladser langsigtet løsning af kriminalforsorgens kapacitetsbehov. Der skabes en langtidsholdbar løsning i forhold til kriminalforsorgens kapacitetssituation ved bl.a. at skabe bedre grundlag for en højere permanent kapacitetsudnyttelse og etablering af 200 nye pladser, heriblandt en ny pension i Nordjylland. Samtidig øges anvendelsen af alternativer til frihedsstraf ved bl.a. udvidelse af fodlænkeordningen og øget brug af samfundstjeneste. Der skabes endvidere bedre forhold for beskyttelse af kvinder i fængsler, og venterkøen på Grønland afvikles. Endelig gennemføres udvikling og afprøvning af nye GPS-fodlænker. Styrket sikkerhed forstærket indsats mod rocker- og bandegrupperinger i fængsler og arresthuse. Sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner forbedres markant ved bl.a. at indrette 48 nye pladser til negativt stærke indsatte samt øget sektionering. Håndhævelsen af nul-tolerance over for indsmugling af narkotika og mobiltelefoner styrkes ved flere narkohunde, mobile scanneranlæg, skærpede regler for visitation samt sikring af arresthuse mod indkast af ulovlige genstande. Endvidere styrkes bande-exit. Flere hjemsendelser og færre udvisningsdømte udlændinge i fængslerne. Indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge forstærkes ved bl.a. etablering af nye særlige udrejseafdelinger og en ny Task Force Hjemsendelse. Samtidig opstilles nye klare måltal for hjemsendelse. Færre gengangere i fængslerne. Den resocialiserende indsats nytænkes og målrettes ved bl.a. et markant løft til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i kriminalforsorgen, nye modtagelsesafsnit i fængslerne, styrket fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed, nye uddannelsesafdelinger, bedre tilsyns- og resocialiseringsindsatser med fokus på effekt samt et styrket samarbejde mellem kriminalforsorgen og kommunerne. Samtidig styrkes indsatsen i forhold til indsatte med børn, ligesom der tilknyttes psykiatriske konsulenter til alle arresthuse. Øvrige tiltag, analyser mv. Der sikres et kompetenceløft for erfarne fængselsbetjente og opfølgning på udviklingen i alenearbejde. I aftaleperioden gennemføres der analyser af arresthussektoren, kommunernes resocialiseringsindsats, samt arbejdstid mv. Ligeledes nedsættes et udvalg om forebyggelse og resocialisering. Effektiviseringer mv. Der gennemføres en række effektiviseringstiltag vedrørende bl.a. kriminalforsorgens organisering og processer, dimensionering og planlægning af bemandingen, sygefravær, indkøb mv. Aflønningen af fængselsbetjentelever ændres, således at de overgår til SU i skoleperioderne. Der igangsættes samlet set nye aktiviteter for i alt ca. 900 mio. kr. i aftaleperioden. Samtidig videreføres der aktiviteter fra den tidligere flerårsaftale svarende til ca. 400 mio. kr. Kriminalforsorgen tilføres en merbevilling på 352,1 mio. kr. i 2013, 406,7 mio. kr. i 2014, 483,7 mio. kr. i 2015 og 509,4 mio. kr. i 2016.

16 Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om en styrket indsats over for systematisk og organiseret økonomisk kriminalitet. Med aftalen sættes målrettet ind over for konkursryttere, og politiet får effektive redskaber til at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Med initiativerne i aftalen intensiveres den samlede indsats over for økonomisk kriminalitet markant, jf. boks 1. Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet Konkurskarantæne. Med initiativet sættes der ind over for konkursryttere, så de ikke systematisk kan benytte selskaber til at snyde andre. Som led i aftalen vil der blive gennemført lovgivning om konkurskarantæne, så personer, der går konkurs med virksomheder og i den forbindelse har bedrevet groft uforsvarlig forretningsførelse, kan pålægges forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed. Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2013, 16,9 mio. kr. i 2014 og 15,1 mio. kr. årligt fra 2015 til gennemførelsen af initiativet. Mere effektive redskaber til efterforskning af økonomisk kriminalitet. Der gennemføres lovgivning, som muliggør, at politiet med én retskendelse kan følge en transaktion gennem flere banker mv. (kendelse på transaktion). Dermed får politiet og anklagemyndigheden lettere ved at følge pengestrømme, så risikoen for, at et beløb forsvinder ud af syne, mindskes. Samtidig vil der blive gennemført lovgivning, der hæver strafferammerne for kursmanipulation og insiderhandel. Det vil give mulighed for, at der i sådanne alvorlige sager kan anvendes telefonaflytning mv., når betingelserne i øvrigt er opfyldt. Udvalgsarbejde vedr. kone-finten. Som led i indsatsen over for økonomisk kriminalitet ser et udvalgsarbejde under Social- og Integrationsministeriet nærmere på reglerne om ægteskabets retsvirkninger, herunder behovet for yderligere beskyttelse af kreditorerne, når ægtefæller forsøger at unddrage aktiver for kreditorerne ved at overføre disse som en gave eller sælge dem til den anden ægtefælle til en kunstig lav pris den såkaldte kone-finte. Som del af den styrkede indsats over for økonomisk kriminalitet afsættes der 10 mio. kr. i 2013, 17 mio. kr. i 2014 samt 15 mio. kr. årligt fra 2015 til indførelsen af regler om konkurskarantæne, jf. tabel 1. Indførelse af regler om konkurskarantæne Mio. kr., 2013-pl Udgifter ved indførelsen af regler om konkurskarantæne 10,0 17,0 15,0 15,0

17 National lægehelikopterordning Regeringen og Enhedslisten er enige om at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 til etablering af en national lægehelikopterordning. Evalueringer af de nuværende to forsøgsordninger med lægehelikoptere viser, at lægehelikopteren medfører tidsbesparelser og bedre overlevelse for nogle patientgrupper og at helikopteren skaber større tryghed i befolkningen. Den nationale lægehelikopterordning etableres med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, placeret med base i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted. Figur 1 National lægehelikopterordning Ved placeringen af basen for de tre helikoptere er det tillagt vægt at sikre hurtig responstid i særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruktur får længere til specialiseret behandling. For at styrke akutindsatsen yderligere er regeringen og Enhedslisten enige om at prioritere de afsatte midler på 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der pga. helikopternes placering vil være relativt lang responstid med lægehelikoptere. Etableringen af helikopterordningen forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes derfor forlænget, indtil den varige ordning går i drift.

18 Fuldt finansieret finanslov for 2013 Aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten er fuldt finansieret, jf. tabel 1. Fuldt finansieret finanslov for 2013 Mio. kr., 2013-pl 2013 Initiativer Uddannelse med forsørgelse 480 Flere fleksjob 160 Akutjob, akutpakke social dumping og øvrige beskæftigelsesinitiativer 516 Afgifts- og konkurrencepakke med afskaffelse af fedt- og sukkerafgift mv Det grønne område 600 Udlændinge og udsatte grupper 418 Kulturområdet og øvrige initiativer 120 Nye initiativer i alt Finansiering Reserver til velfærdsinitiativer og særligt prioriterede områder -900 Reserve til beskæftigelsesområdet (uddannelsesløft af ledige og særlig ungeindsat) -493 Finansiering af afgifts- og konkurrencepakken ved forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget TB-reserven -250 Øvrige -651 I alt Anm.: 1) Positive tal angiver merudgifter og negative tal angiver finansiering, 2) beløbene vedrørende afgifts- og konkurrencepakken og finansieringen heraf er angivet fuldt indfaset og efter tilbageløb og adfærd. Hertil kommer en række en række fuldt finansierede delaftaler, herunder bl.a.: Udmøntning af 770 mio. kr. i 2013 til styrket forskning Udmøntning af 822 mio. kr. i 2013 til bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Bevillingsløft på 352 mio. kr. i 2013 til kriminalforsorgen Udmøntning af 184 mio. kr. fra UMTS-reserven

19 Aktivitets- og saldoeffekter af finansloven for 2013 Med aftalen om finansloven for 2013 fastholdes en sund økonomisk politik, som lever op til EU s henstilling om forbedring af de offentlige finanser og samtidig understøtter fremgang og beskæftigelse. Aftalen fastholder en troværdig finanspolitik. I 2013 ventes balance på den strukturelle saldo, hvormed regeringen lever op til EU s henstilling om forbedring af de offentlige finanser. Den indgåede finanslovsaftale er fuldt finansieret og ændrer ikke herpå. Den troværdige finanspolitik understøtter fortsat høj international tillid til dansk økonomi og lave renter. Bidraget til BNP-væksten fra finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2013 skønnes i den samlede finanslov til 0,3 pct. af BNP, jf. tabel 1. Konsekvenser for BNP-vækst og strukturel saldo i 2013 af FL-aftale med Enhedslisten Pct. af BNP BNP-vækst Strukturel saldo Finanslovforslaget for Augustvurdering 0,3 0,0 Aftale med Enhedslisten 0,0 0,0 Augustvurdering inkl. aftale med Enhedslisten 0,3 0,0 I forbindelse med Økonomisk Redegørelse, december 2012, bliver der foretaget en samlet konjunkturvurdering og en endelig vurdering af finanslovens betydning for beskæftigelse, BNP-vækst og den strukturelle saldo.

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Finanslovsaftale giver ikke øget vækst

Finanslovsaftale giver ikke øget vækst DI Nyhedsbrev Den 12. november 2012 Finanslovsaftale giver ikke øget vækst 1. Indledning Regeringen indgik søndag en samlet aftale om finansloven for 2013 med Enhedslisten. Aftalen leverer ikke på DI's

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2013

Aftaler om Finansloven for 2013 Aftaler om Finansloven for 2013 November 2012 Aftaler om Finansloven for 2013 November 2012 Aftaler om Finansloven for 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere