Finansloven for Presseresumeer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2013. Presseresumeer"

Transkript

1 Presseresumeer 1. Oversigt over finanslovaftalerne for Uddannelsesløft til ledige 3. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed 4. Udvidelse af seniorjobordningen 5. Flere fleksjob 6. Styrket indsats mod social dumping 7. 1,5 mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser 8. Forbedringer af erhvervslivets rammevilkår 9. En styrket social indsats 10. Bred aftale om at styrke dansk forskning og innovation 11. Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti 12. Markant satsning på uddannelse 13. Prioritering af kulturområdet 14. Færre gengangere i fængslerne færre ofre for kriminalitet mere tryghed 15. Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet 16. National lægehelikopterordning 17. Fuldt finansieret finanslov for Aktivitets- og saldoeffekter af finansloven for 2013

2 Oversigt over finanslovaftalerne for 2013 S RV SF EL V DF LA K Aftale om finansloven for 2013 Aftale om initiativer mod social dumping Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne Aftale om kriminalforsorgens økonomi i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne Aftale om et nyt socialtilsyn Anm.: Lyseblå markering betyder, at partiet deltager i den pågældende aftale. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i den pågældende aftale.

3 Uddannelsesløft til ledige Regeringen og Enhedslisten er enige om at give dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb, jf. boks 1. Uddannelsesløft til ledige Ret til uddannelse. Dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Reelt uddannelsesløft. Retten gælder i 26 uger ved dagpengeperiodens ophør og skal medvirke til et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker de lediges muligheder for at komme i job. Uddannelsesviften er samtidig bred, så alle ledige kan få et reelt uddannelsesløft. Mulighed for forsørgelse. De langtidsledige i målgruppen får mulighed for at modtage en forsørgelsesydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. af den maksimale dagpengesats for forsørgere i de 26 uger. Ydelsen er uafhængig af ægtefælle og formue. Fortsat betingelse om rådighed. Retten til forsørgelse er betinget af, at den ledige i perioden står til rådighed for relevant uddannelse indenfor ordningen og job, herunder akutjob. Uddannelsesløftet skal ses i sammenhæng med, at et forhøjet antal forsikrede ledige er i risiko for at opbruge dagpengeretten i 1. halvår Det skyldes dels den konkrete indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og dels den midlertidige periodeforlængelse på et ½ år, som blev aftalt mellem regeringen og Enhedslisten i Aftale om finansloven for Initiativet om et uddannelsesløft til ledige ligger således i forlængelse af Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner, som bl.a. indebærer, at der skal opslås i alt akutjob målrettet ledige, som er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli Der afsættes 480 mio. kr. i 2013 til initiativet om et uddannelsesløft til ledige, jf. tabel 1. Merudgiften vil afhænge af, hvor mange ledige som kommer i ordinære job, herunder akutjob, frem mod dagpengeperiodens udløb. Uddannelsesløft til ledige Mio. kr., 2013-pl 2013 Uddannelse med forsørgelse 480

4 Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed Regeringen og Enhedslisten er enige om at skabe bedre muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at ungdomsledigheden ikke bider sig fast. Der afsættes på den baggrund i alt 645 mio. kr. i til en styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. boks 1. Ungepakken er målrettet de to grupper af unge, der er mest berørt af ledighed: Unge uden en uddannelse får målrettet støtte og hjælp til at få ordentligt fodfæste på uddannelsesvejen. Nyuddannede unge med manglende erhvervserfaring får bedre muligheder for at opbygge erhvervserfaring gennem ansættelse i en virksomhed. Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter. Der afsættes 87 mio. kr. i til etablering af brobygningsforløb samt ansættelse af praktikkonsulenter på erhvervsskolerne. Bedre voksenlærlingeordning for ledige. Der afsættes 177 mio. kr. i , så virksomhederne kan få tilskud, når de indgår uddannelsesaftaler med voksenelever fra ledighed inden for alle fagområder. Fagpiloter. Som pendant til videnpilotordningen etableres en ny ordning for nyudlærte håndværkere. Der afsættes i alt 21 mio. kr. til ordningen i Styrkelse af jobrotationsordningen. Den ordinære jobrotationsordning tilføres 36 mio. kr. i 2012 og gøres endvidere til en ret for personer i målgruppen fra Der afsættes 24 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at udvide ordningen for særlige grupper til også at omfatte AC ere. Ordningen styrkes med i alt 272 mio. kr. i Styrkelse af videnpilotordningen. Der afsættes yderligere i alt 88 mio. kr. i til videnpilotordningen, som samtidig udvides. Den styrkede indsats mod ungdomsarbejdsløshed skal ses i lyset af den økonomiske krise som har ramt Danmark i sommeren Krisen har betydet, at mange unge har mistet deres job, mens andre ikke har fået mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

5 Udvidelse af seniorjobordningen Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre arbejde til seniorer fyldt 55 år, der risikerer at opbruge dagpengeretten. På den baggrund er der indgået aftale om en midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen med tilbagetrækningsreformen. Målgruppen omfatter personer, der er født i perioden fra og med 2. halvår 1955 til og med 2. halvår 1957, og som pr. 1. januar 2012 havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 3 år eller mere. Der afsættes 55 mio. kr. i 2013 og 65 mio. kr. årligt fra 2014 til den midlertidige udvidelse af seniorjobordningen, jf. tabel 1. Aftalen skal ses i lyset af, at seniorer, der er fyldt 55 år, er overrepræsenteret blandt de personer, der risikerer at opbruge dagpengeretten i 1. halvår Offentlige merudgifter Mio. kr., 2013-pl Midlertidig udvidelse af seniorjobordningen Tidligere har seniorer, der indbetalte efterlønsbidrag, haft ret til et seniorjob i kommunen, hvis dagpengeretten blev opbrugt efter det fyldte 55. år (5 år før efterlønsalderen), jf. boks 1. Seniorjobordningen Seniorer, der opbruger dagpengeretten tidligst 5 år før efterlønsalderen, har i dag ret til ansættelse hos kommunen. Ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området. Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen. Det er en betingelse for retten til seniorjob, at den pågældende fortsat er medlem af en arbejdsløshedskasse, og at den pågældende vil være berettiget til efterløn ved den fastsatte efterlønsalder ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag.

6 Flere fleksjob Regeringen og Enhedslisten er enige om at iværksætte en række initiativer, der kan medvirke til etableringen af op mod ekstra fleksjob frem mod 2016, jf. boks 1. Flere fleksjob Fleksjobambassadører i kommunerne. Der iværksættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. Kommunale fleksjobansættelser. Der iværksættes forsøg med en ny type kommunale fleksjob, hvor kommunen ansætter en person i et fleksjob og herefter sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser. For at forbedre muligheden for fleksjobansættelser for personer med psykiske lidelser gives virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger om ansættelse af personer med sådanne lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlige kompetencer og kendskab til målgruppen. Fleksjobværksteder. Det iværksættes forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Fleksjobbonus. Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden gennemføres et forsøg med at udbetale en bonus til virksomheder, der ansætter en person i et fleksjob i ti timer eller mindre om ugen. Bonussen består i et engangstilskud på kr., som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder. Fleksjob i den offentlige sektor. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen skal herudover gennemføre en intensiv opfølgning på de igangsatte initiativer. Initiativerne skal ses i sammenhæng med, at det er centralt at bevare kontakten til arbejdsmarkedet for personer med nedsat arbejdsevne. Der afsættes i alt 465 mio. kr. i perioden til indsatsen, jf. tabel 1. Flere fleksjob Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

7 Styrket indsats mod social dumping Regeringen og Enhedslisten er enige om at iværksætte en række initiativer til modvirkning af social dumping inden for fem hovedområder, jf. boks 1. Styrket indsats mod social dumping Styrket anvendelse og håndhævelse af Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Det er vanskeligt for danske myndigheder at opkræve bøder fra udenlandske virksomheder, der ikke opholder sig i landet. Derfor gives Arbejdstilsynet hjemmel til straks at udstede administrative bødeforlæg, hvis der konstateres ulovligheder. Samtidig forpligtes bestillere af rengøringsydelser til at sikre, at udenlandske tjenesteydere har anmeldt lovpligtige oplysninger til RUT. Herudover styrkes RUT-registret med bedre og mere tilgængelige oplysninger. Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere. Nogle udenlandske virksomheder er hverken korrekt registreret i Danmark eller i hjemlandet og søger bevidst at omgå reglerne for at undlade at betale moms, skat, sociale bidrag mv. Hvis udenlandske virksomheder ikke er etableret i hjemlandet, er de skattepligtige i Danmark og skal følge almindelige principper for overenskomstindgåelse. Derfor tilføres SKAT ressourcer til at føre bedre kontrol med, hvorvidt virksomheder reelt er etableret i hjemlandet. Øget brug af arbejdsklausuler. Det offentlige har en særlig rolle i forhold til at sikre, at der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft ved udførelse af bygge- og anlægsprojekter. Derfor indføres der krav om, at flere statslige ordregivere (selskaber, som fuldt ud er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter. Herudover fjernes tærskelværdien på ca. 37,5 mio. kr. for brug af arbejdsklausuler for statslige bygge- og anlægsopgaver. Endvidere vil regeringen søge at indgå en politisk forpligtende aftale med kommunerne om øget brug af arbejdsklausuler i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for Styrket indsats mod ulovlig cabotagekørsel. Der er stigende problemer med ulovlig cabotagekørsel i Danmark. Indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel styrkes derfor i 2013 med flere kontroller af lastvogne på landevejene. Forbedret information og vejledning. Det kan være vanskeligt for udenlandske virksomheder og lønmodtagere af få overblik over reglerne på det danske arbejdsmarked, fordi reglerne administreres af en række forskellige myndigheder. Derfor etableres der en fælles serviceskranke for udenlandske virksomheder, så de kun behøver at henvende sig ét sted. Der afsættes i alt 98 mio. kr. i til bekæmpelse af social dumping, jf. tabel 1. Styrket indsats mod social dumping Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

8 1,5 mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte i alt 1,5 mia. kr. i perioden , som bidrager til et større udbytte af vore grønne styrkepositioner, udbygning af en grøn kollektiv trafik og dermed til den grønne omstilling: 492 mio. kr. til udvikling af grønne styrkepositioner, så nye markedsmuligheder kan omsættes til nye jobs. Herudover udmøntes i alt 180 mio. kr. i mio. kr. til elektrificering af jernbaner og forbedring af tilgængelighed på stationer. Elektrificeringen reducerer forureningen og bidrager til målet om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer, og forbedring af tilgængelighed på stationer. 200 mio. kr. til en pulje til grøn omstilling og beskæftigelse i Styrket miljø og grønne arbejdspladser Grøn omstilling og beskæftigelse Grøn omstilling og erhvervspolitik: Der afsættes 224 mio. kr. i 2013 til en aktiv indsats for at omsætte styrkepositionerne til fremgang og nye arbejdspladser, bedre rammer for grønne iværksættere og formidling af viden og information om grøn omstilling. Mere og bedre grøn teknologi: Der afsættes yderligere 165 mio. kr. i 2013 til styrkelse af forskning og udvikling af teknologier indenfor miljø, bæredygtig fødevareproduktion, dyrevelfærd og energi, der kan medvirke til at skabe danske teknologivirksomheder på det grønne område og tiltrække udenlandske investeringer. Flere energibesparelser: Der afsættes samlet 45 mio. kr. i 2013 til energirenovering af offentlige bygninger og understøttelse af energirenoveringer i almene boliger. Grønne kautioner: Der afsættes 50 mio. kr. i 2013 til en særlig grøn kautionsordning. Det vil give investeringer for mio. kr. og gøre det lettere for mindre og nystartede virksomheder at investere i grøn teknologi. Grønnere kollektiv transport Elektrificering af Køge-Næstved: Der afsættes 650 mio. kr. i perioden til elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen vil reducere rejsetiden og mindske forurening. Bedre tilgængelighed på stationer: Der afsættes 25 mio. kr. i 2013 til etablering af elevatorer og andre initiativer, der øger togtrafikkens tilgængelighed. Der afsættes i alt 624 mio. kr. i 2013, 304 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt yderligere 319 mio. kr. i perioden , jf. tabel 1. Samlet igangsættes der grønne initiativer for mio. kr. Styrket miljø og grønne arbejdspladser Mio. kr., 2013-pl Grøn omstilling og beskæftigelse 484,0 4,0 4,0 492,0 496,0 Grønnere kollektiv transport 40,0 50,0 270,0 360,0 675,0 Uudmøntede midler 0,0 150,0 30,0 180,0 180,0 Pulje til grøn omstilling og beskæftigelse 100,0 100,0 0,0 200,0 200,0 I alt 624,0 304,0 304, , ,0

9 Aftale om finansloven for 2013 Forbedringer af erhvervslivets rammevilkår Som led i Aftale om finansloven for 2013 gennemfører regeringen og Enhedslisten en fuldt finansieret og socialt afbalanceret afgifts- og konkurrencepakke, jf. boks 1. Afgifts- og konkurrencepakke Fedt- og sukkerafgifterne afskaffes. Fedtafgiften blev indført af VK-regeringen som en del af Forårspakke 2.0 og trådte i kraft pr. 1. oktober Afgiften udgør 16 kr. pr. kg mættet fedt for de afgiftspligtige varer. Med moms udgør afgiften 20 kr. pr. kg. Desuden blev det aftalt at indeksere fedtafgiften i forbindelse med Aftale om skattereform, juni Med Aftale om finansloven for 2012 blev det besluttet at gennemføre en udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften), således at den også skulle omfatte andre sukkerholdige varer som fx syltetøj, syltede grønsager og ketchup. Afskaffelsen af afgifterne forbedrer erhvervslivets rammevilkår. Elvarmeafgiften nedsættes. Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og naturgas. Elvarmeafgiften lempes med 29,4 øre/kwh fra i alt 70 øre/kwh til 40,6 øre/kwh i 2013, så den svarer til de øvrige energiafgifter. Med moms nedsættes elvarmeafgiften med ca. 36,8 øre/kwh. Et større forbrug af el til varme vil være til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. Beskatning af udstationerede medarbejdere føres tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder. Samlet set udgør lempelserne ca. 2,4 mia. kr. i varig virkning efter tilbageløb og adfærd. Lempelserne modsvares af en tilsvarende finansiering, der dels består af højere bundskat og dels af lavere personfradrag. Det bliver således samlet set ikke dyrere at være dansker. Bundskattesatsen sættes op. Satsen for bundskatten udgør efter gældende regler i ,64 pct.-point. Med en stigning på 0,19 pct.-point fremadrettet vil den således udgøre 5,83 pct.-point i Som følge af stigningen i bundskatten gennemføres en tilsvarende forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst, således at det fremadrettet vil udgøre 51,7 pct. mod i dag 51,5 pct. Personfradraget sættes ned. Personfradraget udgør i dag kr. Med en nedsættelse på 900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år) vil personfradraget således næste år udgøre kr. ( kr. for børn og unge under 18 år). Fra 2014 og frem reguleres personfradraget efter personskattelovens 20. Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de lavere indkomstgrupper. Derfor vil en afskaffelse af afgifterne bidrage til en bedre social profil. Den samlede afgifts- og konkurrencepakke inkl. finansieringselementerne mindsker indkomstforskellene med 0,02 pct.-point målt ved Gini-koefficienten. I forbindelse finansloven for 2012 indførtes en supplerende grøn check som kompensation til lavindkomstgrupperne for afgiftsstigninger. Hvis det indregnes, at den supplerende grønne check fastholdes, selvom sukkerafgiften ikke indføres, kan den samlede virkning på indkomstfordelingen opgøres svarende til et fald på 0,05 pct.-point målt ved gini-koefficienten. For en enlig kontanthjælpsmodtager over 25 år skønnes omlægningen at medføre en forøgelse af rådighedsbeløbet på ca. 40 kr. Hvis fastholdelsen af beslutningen om at indføre den supplerende grønne check i 2013 indregnes, er der samlet set tale om en forøgelse af rådighedsbeløbet på ca. 320 kr. årligt. For en enlig pensionist skønnes virkningen på det reale rådighedsbeløb at blive en forøgelse på ca. 385 kr. årligt hvis fastholdelsen af den supplerende grønne check medregnes.

10 En styrket social indsats Regeringen og Enhedslisten afsætter med finansloven for 2013 i alt 1,1 mia. kr. over de næste fire år til en styrket social indsats. Med initiativerne forbedres bl.a. forholdene for personer på kontanthjælp og andre udsatte personer, jf. boks 1. En styrket social indsats Mere tandsundhed Mindre ulighed. Der afsættes 180 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til at styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede borgere. Borgere fra år på de laveste ydelser får ret til gratis tandpleje, når de første 600 kr. årligt er betalt, mens borgere på 25 år eller derover på de laveste ydelser får ret til et tilskud på 65 pct. af egenbetalingen på tandpleje, når de første 800 kr. årligt er betalt. Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte. Integrationen styrkes ved at professionalisere indsatsen samt give kommunerne pligt til at udarbejde en individuel integrationsplan og gennemføre en sundhedsmæssig screening af nyankomne. Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. årligt fra Tilpasning af optjeningsprincippet. Flygtninge undtages fra optjeningsprincippet, så de kan modtage børne- og ungeydelse og børnetilskud, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Desuden sidestilles bopæl på Grønland og Færøerne med bopæl i Danmark. Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. årligt herefter. Bedre forhold for handlede personer. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2013, 5,9 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til at sikre bedre forhold for ofre for menneskehandel ved bl.a. at styrke Center mod Menneskehandel, gennemføre en kampagne mod menneskehandel og sikre bedre reintegration i forbindelse med handledes hjemrejse. Hjælp til udenlandske hjemløse. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til værestedet Natcafeen på Nørrebro, der tilbyder overnatningsmuligheder for gadesovende udenlandske hjemløse. Forbedret service på udlændingeområdet. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til bl.a. at udvide åbningstiden og nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om familiesammenføring. Bedre forhold for udsættelse af lejere. Kommunerne får bedre mulighed for at yde hjælp til huslejebetaling til udsatte borgere, og der gives tidligere besked om udsættelsessager. Der afsættes 7 mio. kr. årligt fra og med Eneforsørgere får ret til særligt børnetilskud. Personer, som selv har valgt eneforsørgerrollen, får ret til særligt børnetilskud fra den 1. januar 2014 og sidestilles dermed med andre eneforsørgere. Der afsættes 64 mio. kr. i 2014, 75 mio. kr. i 2015 og 86 mio. kr. i Der afsættes i alt 217 mio. kr. i 2013, 295 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 306 mio. kr. i 2016 til initiativerne, jf. tabel 1. Udgifter til en styrket social indsats Mio. kr., 2013-pl Merudgifter, i alt

11 Bred aftale om at styrke dansk forskning og innovation Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om udmøntning af forskningsreserven på 770 mio. kr. i Med aftalen satses på strategisk forskning, som kan bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer inden for fødevarer, miljø, sundhed, produktion og det grønne område. Gennem innovation og entreprenørskab skal forskningsresultaterne hurtigt omsættes til fremgang og beskæftigelse. Dansk deltagelse skal styrkes i både det europæiske og det internationale forskningssamarbejde. Og endelig styrkes vækstlaget og kapaciteten i dansk forskning gennem bevillinger til den frie forskning og forskningsinfrastruktur. Udmøntning af forskningsreserven I 2013 Strategisk forskning. Der afsættes 250 mio. kr. til strategiske investeringer i forskning inden for miljøteknologi, sundhed, fødevarer, produktion samt udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljøteknologi og det grønne område. Forskningsinfrastruktur. Der afsættes 20 mio. kr. til forskningsinfrastruktur, således at dansk forskning og videnproduktion kan være i front. Heri indgår videreførelse af Dansk Center for Havforskning. Innovation og entreprenørskab. Der afsættes 267 mio. kr. til innovationsaktiviteter, der sigter mod at øge produktiviteten i dansk erhvervsliv gennem tæt samspil med videninstitutioner og mod at styrke omsætningen af viden til innovation i ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde. Der afsættes 30 mio. kr. til styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde bl.a. gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, bilaterale samarbejdsaftaler samt styrket vejledning i forbindelse med ansøgninger om forskningsmidler fra EU. Fri forskning og forskningsformidling mv. Der afsættes 200 mio. kr. til fri forskning og forsknings-formidling mv. med henblik på at understøtte kvaliteten, internationaliseringen og formidlingen af dansk forskning. Terrorforskning. Der afsættes 3 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, først og fremmest inden for radikalisering og rekruttering. Derudover er der i forhold til finanslovforslaget omprioriteret 45 mio. kr. til energiforskning under Højteknologifonden og 20 mio. kr. til fødevareforskning fra Det Strategiske Forskningsråds bevilling til fremtidens energisystemer. Med udmøntningen af forskningsreserven og forskningsindsatsen i den grønne pakke vil de offentlige forskningsbevillinger blive på i alt 20,3 mia. kr. i Det svarer til 1,08 pct. af BNP, hvilket overstiger forskningsmålet på 1 pct. af BNP. Offentlige forskningsbevillinger Mia. kr. i 2013 priser I alt 16,1 17,5 18,8 19,5 20,2 20,1 20,3

12 Finanslov for 2013 Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen afsættes i alt 3,1 mia. kr. i perioden til at sikre bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og en styrket uddannelsesgaranti, så flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. De enkelte initiativer fremgår af boks 1. Initiativer i aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Der afsættes i alt 720 mio. kr. i til initiativer, der skal sikre eleverne en styrket uddannelsesgaranti. Samtidig skal initiativerne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. Initiativerne udmønter de 12 anbefalinger, som arbejdsmarkedets parter er kommet med i Erhvervsuddannelsesvalget. Herudover afsættes mio. kr. i til at fastholde taksterne i erhvervsuddannelserne. Hertil kommer en kvalitetspulje på 143 mio. kr. i 2013 og en reserve på i alt 694 mio. kr. i De afsatte midler skal øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne og bl.a. sikre et kompetenceløft for lærere og ledere. Videre afsættes 210 mio. kr. i 2013 til at videreføre en række statslige og kommunale tiltag i Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II). Tiltagene skal sikre, at kommunerne i 2013 fortsat sikrer og følger op på, at alle årige enten er i uddannelse eller job. Endelig afsættes 188 mio. kr. i til at videreføre VEU-centrene i VEU-centrene skal sikre en målrettet og effektiv opfyldelse af brugernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelsesområde. Aftalen finansieres ved en finansieringsomlægning af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), jf. boks 2. Arbejdsgivernes bidrag pr. lønmodtager forventes på baggrund af aftalen isoleret at kunne videreføres på et uændret niveau i 2013 og 2014 og at kunne reduceres i 2015 og Hertil kommer i alt mio. kr. i perioden fra øvrige afsatte reserver og 271 mio. kr. fra omprioriteringer inden for børne- og undervisningsområdet. Boks 2 Elementer i finansieringsomlægningen AER-bidraget omlægges til et bredere uddannelsesbidrag AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Den nuværende præmie- og bonusordning for uddannelsesaftaler afvikles og afløses af en ny midlertidig præmie- og bonusordning i 2013 for uddannelsesaftaler, som målrettes unge under 25 år, således at der i 2013 kan modtages et beløb på kr. Arbejdsgiverne overtager statens finansieringsansvar for skolepraktikydelse pr. 1. januar Aftalen udgør første skridt i retning af en grundlæggende og langsigtet løsning på erhvervsuddannelsesområdet. Næste skridt tages i løbet af 2013, når Erhvervsuddannelsesudvalget afslutter fase II af sit arbejde.

13 Markant satsning på uddannelse Med finanslovsaftalen har regeringen og Enhedslisten sikret de økonomiske rammer for et historisk løft af uddannelsesniveauet i Danmark. Samlet er der på finansloven for 2013 afsat næsten 3 mia. kr. mere til ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og SU-stipendier i 2013 end i 2012, jf. tabel 1. Hermed sikres, at flere end nogensinde før kan få en uddannelse. Udviklingen i udgifter til ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og SU-stipendier Mio. kr., 2013-priser Ungdomsuddannelser heraf gymnasiale uddannelser heraf erhvervsuddannelser Videregående uddannelser heraf erhvervsakademier heraf professionshøjskoler heraf universiteter SU-stipendier I alt På samtlige uddannelser er der afsat flere midler i 2013 end i De største stigninger finder sted i de gymnasiale uddannelser og i professionsbacheloruddannelserne, der bl.a. uddanner folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger. Samtidig stiger udgifterne til SU-stipendier med næsten 1,8 mia. kr. fra 2012 til De stigende udgifter afspejler, at optaget på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i 2012 er større end nogensinde før. Over elever fra 9. og 10. klasse har i år tilmeldt sig en ungdomsuddannelse. Samtidig er over studerende blevet optaget på en videregående uddannelse, og optaget er dermed steget med næsten 50 pct. siden I 2013 forventes optaget at blive endnu større. Den positive udvikling bidrager til opfyldelse af målsætningerne om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse.

14 Prioritering af kulturområdet Kulturarven er vigtig for at forstå vores fælles historie og den samfundsmæssige udvikling. Som led i finansloven for 2013 afsættes der derfor i alt 20 mio. kr. årligt i perioden til en række initiativer på kulturområdet, jf. boks 1. Prioritering af kulturområdet Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst: Gratisadgangen opretholdes, så museet kan fortsætte arbejdet med at sikre en bred formidling af den nationale kunsthistoriske arv og bidrage til at tiltrække nye brugergrupper til museet. Fregatten Jylland: Tilskuddet til Fregatten Jylland forhøjes for at opretholde en fortsat vedligeholdelsesindsats, som sikrer skibet for eftertiden. Den Gamle By: Tilskuddet til museet forhøjes, så bl.a. Den Moderne By kan videreudvikles og bidrage til at nytænke det traditionelle frilandsmuseum. Gl. Estrup Herregårdsmuseum. Tilskuddet til Gl. Estrup øges, så den løbende vedligeholdelse af herregårdsmuseets bygninger sikres. Arbejdermuseet: Tilskuddet til Arbejdermuseet øges for at sikre, at museet fortsat kan bidrage til at skildre danske arbejderes dagligdag fra 1870 til i dag. Skibsbevaringsfonden: Der afsættes midler til Skibsbevaringsfonden med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv. Forsøg med ny cirkusuddannelse: Der afsættes midler til et 4-årigt forsøg med en ny cirkusuddannelse. Ny cirkus kombinerer klassiske cirkusdiscipliner med moderne scenisk arbejde og inddragelse af lys-, lyd- og multimedieeffekter. De afsatte midler til de enkelte initiativer fremgår af tabel 1. Prioritering af initiativer på kulturområdet Mio. kr., 2013-pl Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst 10,4 10,4 10,4 10,4 Forhøjet tilskud til vedligeholdelse af Fregatten Jylland 1,7 1,7 1,7 1,7 Styrkelse af Den Gamle By i Aarhus 3,0 3,0 3,0 3,0 Styrkelse af Gl. Estrup Herregårdsmuseum 0,8 0,8 0,8 0,8 Styrkelse af Arbejdermuseet 0,8 0,8 0,8 0,8 Tilskud til vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden 1,8 1,8 1,8 1,8 Tilskud til forsøgsuddannelse i Ny Cirkus 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Færre gengangere i fængslerne færre ofre for kriminalitet mere tryghed Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har d. 7. november 2012 indgået aftale om kriminalforsorgens økonomi i Aftalen sikrer en langsigtet og robust løsning af kriminalforsorgens kapacitetsudfordringer, og der sættes effektivt ind mod rocker- og bandegrupperingernes forsøg på at dominere i fængslerne. Endvidere iværksættes der en effektiv og målrettet indsats for hjemsendelse af udlændinge i fængslerne. Aftalen sikrer samtidig et markant løft af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i fængslerne, så mulighederne for et liv uden for kriminalitet styrkes. Ligeledes styrkes mulighederne for kriminalforsorgens ansatte til at udføre deres arbejde med de indsatte. Kriminalforsorgen Flere pladser langsigtet løsning af kriminalforsorgens kapacitetsbehov. Der skabes en langtidsholdbar løsning i forhold til kriminalforsorgens kapacitetssituation ved bl.a. at skabe bedre grundlag for en højere permanent kapacitetsudnyttelse og etablering af 200 nye pladser, heriblandt en ny pension i Nordjylland. Samtidig øges anvendelsen af alternativer til frihedsstraf ved bl.a. udvidelse af fodlænkeordningen og øget brug af samfundstjeneste. Der skabes endvidere bedre forhold for beskyttelse af kvinder i fængsler, og venterkøen på Grønland afvikles. Endelig gennemføres udvikling og afprøvning af nye GPS-fodlænker. Styrket sikkerhed forstærket indsats mod rocker- og bandegrupperinger i fængsler og arresthuse. Sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner forbedres markant ved bl.a. at indrette 48 nye pladser til negativt stærke indsatte samt øget sektionering. Håndhævelsen af nul-tolerance over for indsmugling af narkotika og mobiltelefoner styrkes ved flere narkohunde, mobile scanneranlæg, skærpede regler for visitation samt sikring af arresthuse mod indkast af ulovlige genstande. Endvidere styrkes bande-exit. Flere hjemsendelser og færre udvisningsdømte udlændinge i fængslerne. Indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge forstærkes ved bl.a. etablering af nye særlige udrejseafdelinger og en ny Task Force Hjemsendelse. Samtidig opstilles nye klare måltal for hjemsendelse. Færre gengangere i fængslerne. Den resocialiserende indsats nytænkes og målrettes ved bl.a. et markant løft til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i kriminalforsorgen, nye modtagelsesafsnit i fængslerne, styrket fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed, nye uddannelsesafdelinger, bedre tilsyns- og resocialiseringsindsatser med fokus på effekt samt et styrket samarbejde mellem kriminalforsorgen og kommunerne. Samtidig styrkes indsatsen i forhold til indsatte med børn, ligesom der tilknyttes psykiatriske konsulenter til alle arresthuse. Øvrige tiltag, analyser mv. Der sikres et kompetenceløft for erfarne fængselsbetjente og opfølgning på udviklingen i alenearbejde. I aftaleperioden gennemføres der analyser af arresthussektoren, kommunernes resocialiseringsindsats, samt arbejdstid mv. Ligeledes nedsættes et udvalg om forebyggelse og resocialisering. Effektiviseringer mv. Der gennemføres en række effektiviseringstiltag vedrørende bl.a. kriminalforsorgens organisering og processer, dimensionering og planlægning af bemandingen, sygefravær, indkøb mv. Aflønningen af fængselsbetjentelever ændres, således at de overgår til SU i skoleperioderne. Der igangsættes samlet set nye aktiviteter for i alt ca. 900 mio. kr. i aftaleperioden. Samtidig videreføres der aktiviteter fra den tidligere flerårsaftale svarende til ca. 400 mio. kr. Kriminalforsorgen tilføres en merbevilling på 352,1 mio. kr. i 2013, 406,7 mio. kr. i 2014, 483,7 mio. kr. i 2015 og 509,4 mio. kr. i 2016.

16 Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om en styrket indsats over for systematisk og organiseret økonomisk kriminalitet. Med aftalen sættes målrettet ind over for konkursryttere, og politiet får effektive redskaber til at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Med initiativerne i aftalen intensiveres den samlede indsats over for økonomisk kriminalitet markant, jf. boks 1. Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet Konkurskarantæne. Med initiativet sættes der ind over for konkursryttere, så de ikke systematisk kan benytte selskaber til at snyde andre. Som led i aftalen vil der blive gennemført lovgivning om konkurskarantæne, så personer, der går konkurs med virksomheder og i den forbindelse har bedrevet groft uforsvarlig forretningsførelse, kan pålægges forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed. Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2013, 16,9 mio. kr. i 2014 og 15,1 mio. kr. årligt fra 2015 til gennemførelsen af initiativet. Mere effektive redskaber til efterforskning af økonomisk kriminalitet. Der gennemføres lovgivning, som muliggør, at politiet med én retskendelse kan følge en transaktion gennem flere banker mv. (kendelse på transaktion). Dermed får politiet og anklagemyndigheden lettere ved at følge pengestrømme, så risikoen for, at et beløb forsvinder ud af syne, mindskes. Samtidig vil der blive gennemført lovgivning, der hæver strafferammerne for kursmanipulation og insiderhandel. Det vil give mulighed for, at der i sådanne alvorlige sager kan anvendes telefonaflytning mv., når betingelserne i øvrigt er opfyldt. Udvalgsarbejde vedr. kone-finten. Som led i indsatsen over for økonomisk kriminalitet ser et udvalgsarbejde under Social- og Integrationsministeriet nærmere på reglerne om ægteskabets retsvirkninger, herunder behovet for yderligere beskyttelse af kreditorerne, når ægtefæller forsøger at unddrage aktiver for kreditorerne ved at overføre disse som en gave eller sælge dem til den anden ægtefælle til en kunstig lav pris den såkaldte kone-finte. Som del af den styrkede indsats over for økonomisk kriminalitet afsættes der 10 mio. kr. i 2013, 17 mio. kr. i 2014 samt 15 mio. kr. årligt fra 2015 til indførelsen af regler om konkurskarantæne, jf. tabel 1. Indførelse af regler om konkurskarantæne Mio. kr., 2013-pl Udgifter ved indførelsen af regler om konkurskarantæne 10,0 17,0 15,0 15,0

17 National lægehelikopterordning Regeringen og Enhedslisten er enige om at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 til etablering af en national lægehelikopterordning. Evalueringer af de nuværende to forsøgsordninger med lægehelikoptere viser, at lægehelikopteren medfører tidsbesparelser og bedre overlevelse for nogle patientgrupper og at helikopteren skaber større tryghed i befolkningen. Den nationale lægehelikopterordning etableres med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, placeret med base i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted. Figur 1 National lægehelikopterordning Ved placeringen af basen for de tre helikoptere er det tillagt vægt at sikre hurtig responstid i særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruktur får længere til specialiseret behandling. For at styrke akutindsatsen yderligere er regeringen og Enhedslisten enige om at prioritere de afsatte midler på 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der pga. helikopternes placering vil være relativt lang responstid med lægehelikoptere. Etableringen af helikopterordningen forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes derfor forlænget, indtil den varige ordning går i drift.

18 Fuldt finansieret finanslov for 2013 Aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten er fuldt finansieret, jf. tabel 1. Fuldt finansieret finanslov for 2013 Mio. kr., 2013-pl 2013 Initiativer Uddannelse med forsørgelse 480 Flere fleksjob 160 Akutjob, akutpakke social dumping og øvrige beskæftigelsesinitiativer 516 Afgifts- og konkurrencepakke med afskaffelse af fedt- og sukkerafgift mv Det grønne område 600 Udlændinge og udsatte grupper 418 Kulturområdet og øvrige initiativer 120 Nye initiativer i alt Finansiering Reserver til velfærdsinitiativer og særligt prioriterede områder -900 Reserve til beskæftigelsesområdet (uddannelsesløft af ledige og særlig ungeindsat) -493 Finansiering af afgifts- og konkurrencepakken ved forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget TB-reserven -250 Øvrige -651 I alt Anm.: 1) Positive tal angiver merudgifter og negative tal angiver finansiering, 2) beløbene vedrørende afgifts- og konkurrencepakken og finansieringen heraf er angivet fuldt indfaset og efter tilbageløb og adfærd. Hertil kommer en række en række fuldt finansierede delaftaler, herunder bl.a.: Udmøntning af 770 mio. kr. i 2013 til styrket forskning Udmøntning af 822 mio. kr. i 2013 til bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Bevillingsløft på 352 mio. kr. i 2013 til kriminalforsorgen Udmøntning af 184 mio. kr. fra UMTS-reserven

19 Aktivitets- og saldoeffekter af finansloven for 2013 Med aftalen om finansloven for 2013 fastholdes en sund økonomisk politik, som lever op til EU s henstilling om forbedring af de offentlige finanser og samtidig understøtter fremgang og beskæftigelse. Aftalen fastholder en troværdig finanspolitik. I 2013 ventes balance på den strukturelle saldo, hvormed regeringen lever op til EU s henstilling om forbedring af de offentlige finanser. Den indgåede finanslovsaftale er fuldt finansieret og ændrer ikke herpå. Den troværdige finanspolitik understøtter fortsat høj international tillid til dansk økonomi og lave renter. Bidraget til BNP-væksten fra finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2013 skønnes i den samlede finanslov til 0,3 pct. af BNP, jf. tabel 1. Konsekvenser for BNP-vækst og strukturel saldo i 2013 af FL-aftale med Enhedslisten Pct. af BNP BNP-vækst Strukturel saldo Finanslovforslaget for Augustvurdering 0,3 0,0 Aftale med Enhedslisten 0,0 0,0 Augustvurdering inkl. aftale med Enhedslisten 0,3 0,0 I forbindelse med Økonomisk Redegørelse, december 2012, bliver der foretaget en samlet konjunkturvurdering og en endelig vurdering af finanslovens betydning for beskæftigelse, BNP-vækst og den strukturelle saldo.

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere