ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 285-353"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed /0286(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til indstilling ved andenbehandling Holger Krahmer (PE v02-00) om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (11962/2009 C7-0034/ /0286(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegRecomm PE v /44 AM\ doc

3 285 Martin Callanan Bilag I indledning afsnit 1 a (nyt) Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1. skal beregnes, medregnes for fyringsanlæg, der bruges i sundhedsvæsnet, kun den normale driftskapacitet. Europa-Parlamentet vedtog dette ændringsforslag ved førstebehandlingen. et anerkender behovet for en betydelig standbykapacitet på hospitaler, hvilket er afgørende for at sikre kontinuitet i patientbehandlingen i tilfælde af en teknisk fejl. Man undgår også at belaste hospitaler med deres potentiale for emissioner i stedet for med de faktiske emissioner. 286 Martin Callanan Bilag I indledning afsnit 1 b (nyt) Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes ikke fyringsanlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW og drives i højst 500 timer om året. Med dette ændringsforslag genindsættes Kommissionens oprindelige tekst og Parlamentets ændringsforslag 63 fra førstebehandlingen med henblik på at tackle spørgsmål om standbykapacitet i forbindelse med nødgeneratorer som dem, der anvendes på hospitaler. AM\ doc 3/44 PE v01-00

4 Disse anlæg er ikke kilde til betydelige emissioner, da de i princippet kun er i drift i tilfælde af et større strømsvigt og/eller til testformål nogle få timer om året. et udelukker også meget små anlæg på under 3 MW, hvor omkostningerne og den administrative byrde ved at medtage dem langt overstiger fordelene. 287 Åsa Westlund Bilag I punkt Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 20 MW eller derover. Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen og teksten til Kommissionens forslag. Disse anlæg udgør en væsentlig emissionskilde og bør derfor indgå i anvendelsesområdet, således som Kommissionen oprindelig havde foreslået. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at sikre overensstemmelse med anvendelsesområdet i direktivet om EU's emissionshandelsordning. 288 Sirpa Pietikäinen Bilag I punkt Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 20 MW eller derover. PE v /44 AM\ doc

5 Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen. Disse anlæg udgør en væsentlig emissionskilde. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at sikre overensstemmelse med anvendelsesområdet i direktivet om EU's emissionshandelsordning. Når det gælder forbrændingsanlæg, der anvendes i sundhedsvæsnet, bør kun den normale driftskapacitet medregnes, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes. 289 Sirpa Pietikäinen Bilag I punkt afsnit 1 a (nyt) Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1. skal beregnes, medregnes for fyringsanlæg, der bruges i sundhedsvæsnet, kun den normale driftskapacitet. Genindsættelse af førstebehandlingsholdningen. Disse anlæg udgør en væsentlig emissionskilde. Tærsklen skal også nedsættes til 20 MW for at sikre overensstemmelse med anvendelsesområdet i direktivet om EU's emissionshandelsordning. Når det gælder forbrændingsanlæg, der anvendes i sundhedsvæsnet, bør kun den normale driftskapacitet medregnes, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes. 290 Anja Weisgerber Bilag I punkt Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet 3.5. Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en sættetæthed pr. ovn AM\ doc 5/44 PE v01-00

6 på mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3. på mere end 300 kg/m3. Genindsættelse af ændringsforslag 117 som vedtaget ved førstebehandlingen. Meget små anlæg som f.eks. periodiske ovne eller ikke-industrielle ovne, der anvendes i håndværksvirksomheder, bør ikke være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Dette ændringsforslag harmoniserer og forenkler definitionen af keramiske anlæg i hele Europa, samtidig med at man opretholder beskyttelsen af miljøet og begrænser de administrative byrder. 291 Richard Seeber Bilag I punkt Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet på mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3. Med dette ændringsforslag genindsættes ændringsforslag 117 fra førstebehandlingen delvis, og formålet med ændringsforslaget er at fjerne en uklarhed ved at ændre udtrykket "og/eller" til "og". PE v /44 AM\ doc

7 292 Salvatore Tatarella Bilag I punkt Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og/eller med en ovnkapacitet på mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3. Or. it Rådets ordlyd skaber samme forvirring og usikkerhed, som findes i det gældende direktiv, idet det ikke angives, om de to kriterier for bestemmelse af anvendelsesområdet skal betragtes som alternativer, eller om de supplerer hinanden. 293 Miroslav Ouzký Bilag I punkt 5.3. litra a) indledning a) Bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand 1 : (a) Bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag (tør vægt), og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand 1 : AM\ doc 7/44 PE v01-00

8 294 Miroslav Ouzký Bilag I punkt 5.3 litra b) afsnit 1 indledning b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/27/EØF: (b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag (tør vægt), og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/27/EØF: 295 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag I punkt 5.3 litra b) afsnit 1 indledning b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/27/EØF: (b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ufarligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/27/EØF: Genindsættelse af tærsklen fra Kommissionens forslag. PE v /44 AM\ doc

9 296 Miroslav Ouzký Bilag I punkt 5.3 litra b) afsnit 1 nr. i) (i) biologisk behandling udgår 297 Miroslav Ouzký Bilag I punkt 5.3 litra b) afsnit 2 Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag. udgår 298 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag I punkt 5.3 litra b) afsnit 2 Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag. udgår AM\ doc 9/44 PE v01-00

10 Genindsættelse af tærsklen fra Kommissionens forslag. 299 Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García Bilag I punkt 6.6 litra a a) hvor der er flere end pladser til vagtler pladser til fjerkræ a) hvor der er flere end pladser til fjerkræ, bortset fra vagtler Or. fr Direktivet medtager vagtler (0,25 kg) i fjerkrækategorien, hvorved det sidestiller vagtelopdræt med opdræt af kyllinger (2 kg) og kalkuner (10 kg), selv om vagtelopdræt i langt mindre grad indvirker på miljøet. Det er derfor meget vigtigt at tage hensyn til den særlige karakter af vagtelopdræt set i forhold til andre former for fjerkræopdræt. At lade direktivet finde anvendelse på vagtelopdræt strider mod princippet om forholdsmæssighed og kan ikke begrundes ud fra miljømæssige hensyn. Hvis denne forskel ignoreres, er der risiko for, at vagtelopdræt i Europa vil forsvinde med tab af i hundredvis af job til følge. 300 Inés Ayala Sender Bilag V Del 1 sektion 2 tabel kolonne "Flydende brændsel" note 1 og 2 (nye) Flydende brændsel Flydende brændsel 1 Bortset fra regionerne Fællesskabets yderste periferi, hvor følgende grænseværdi skal anvendes: 850 mg/nm3. 2 Bortset fra regionerne Fællesskabets yderste periferi, hvor følgende grænseværdi skal anvendes: 850 til 250 mg/nm3 (lineært fald). PE v /44 AM\ doc

11 301 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 2 afsnit 1 a (nyt) (efter tabellen) Fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og der er indført eller eftermonteret tekniske anordninger til begrænsning af SO 2 -emissioner i overensstemmelse med kravene i direktiv 2001/80/EF og direktiv 2008/1/EF inden...*, kan undtages fra kravet om overholdelse af de grænseværdier for emission af SO 2, der er angivet i ovenstående tabel. Som minimum bør de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i disse fyringsanlægs godkendelser, navnlig i medfør af kravene i direktiv 2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes, men grænseværdierne må ikke være over 400 mg/nm 3. *EUT: Datoen for dette direktivs ikrafttræden. Undtagelserne for eksisterende anlæg, der anvender fast brændsel, bør udformes på en sådan måde, at driftsledere, der rettidigt har indført eller eftermonteret rensningsudstyr i overensstemmelse med kravene i direktivet om store fyringsanlæg, ikke efterfølgende straffes for deres tidlige indsats. Det bør dog kræves, at sådanne anlæg som minimum overholder den strengeste emissionsgrænseværdi i direktivet om store fyringsanlæg (bilag III A), der skal anvendes for nye og bestående anlæg i medfør af henholdsvis artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 3 (svarende til 400 mg/nm 3 ). AM\ doc 11/44 PE v01-00

12 302 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 2 afsnit 2 2. For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end 1500 drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/nm3. 2. For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/nm3. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 303 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 2 afsnit 3 For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 850 mg/nm3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW og på 400 mg/nm3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 850 mg/nm3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW og på 400 mg/nm3 for så vidt angår anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på PE v /44 AM\ doc

13 over 300 MW. over 300 MW. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 304 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 2 afsnit 4 For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående to afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående to afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 305 Antonio Masip Hidalgo Bilag V Del 1 sektion 2 afsnit 4 a (nyt) For fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 900 MW, der var sat i drift før den 31. december 1975 og fyres med en blanding af gasser med lav brændværdi fra stålproduktionsprocesser og kul, således at energien fra kullene udgør 1,5 gange AM\ doc 13/44 PE v01-00

14 energien fra gassen, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO 2 på mg/nm Antonio Masip Hidalgo Bilag V Del 1 sektion 3 afsnit 2 a (nyt) For fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 900 MW, der var sat i drift før den 31. december 1975 og fyres med en blanding af gasser med lav brændværdi fra stålproduktionsprocesser og kul, således at energien fra kullene udgør 1,5 gange energien fra gassen, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO 2 på mg/nm Inés Ayala Sender Bilag V Del 1 sektion 4 tabel kolonne "Flydende brændsel" note 1 a (ny) Flydende brændsel Flydende brændsel (1) a 150 (1) a PE v /44 AM\ doc

15 (1a) Bortset fra regionerne i Fællesskabets yderste periferi, hvor følgende grænseværdi skal anvendes: 450 mg/nm Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 3 For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3. For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 309 Inés Ayala Sender Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 3 For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse AM\ doc 15/44 PE v01-00

16 før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3. før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3 (900 mg/nm 3 for anlæg, der fyres med fast indenlandsk brændsel med et indhold af flygtige forbindelser på mindre end 10 %). 310 Inés Ayala Sender Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 4 For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3. For fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end drifts timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/nm3 (900 mg/nm3 for anlæg, der fyres med fast indenlandsk brændsel med et indhold af flygtige forbindelser på mindre end 10 %). PE v /44 AM\ doc

17 311 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 5 For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 mg/nm3. For fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 mg/nm3. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 312 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 6 For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i de foregående tre afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i de foregående tre afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. AM\ doc 17/44 PE v01-00

18 Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 313 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 4 afsnit 6 a (nyt) (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) For fyringsanlæg, der fyres med indenlandsk fast brændsel med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 300 MW, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 400 mg/nm3. Or. xm Eftersom der gælder en undtagelsesbestemmelse med hensyn til grænseværdierne for SO 2 i fyringsanlæg, der fyres med indenlandsk fast brændsel (artikel 31), er det opfattelsen, at der også må indrømmes en undtagelse, når det gælder grænseværdierne for NO x, idet indenlandske faste brændsler normalt har lav brændværdi. 314 Christa Klaß Bilag V Del 1 sektion 5 afsnit 1 For gasturbiner (herunder gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 90 mg/nm3 og for CO på 100 mg/nm3. For gasturbiner (herunder gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 120 mg/nm3 og for CO på 100 mg/nm3, hvis disse drives med erstatningsbrændstof i mindre end 500 driftstimer om året. PE v /44 AM\ doc

19 Or. de Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen mg/nm³ zu liegen haben. 315 Christa Klaß Bilag V Del 1 sektion 5 afsnit 2 Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Gasturbiner til nødsituationer eller udelukkende til dækning af spidsbelastningen i energiforsyningen, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Or. de Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen mg/nm³ zu liegen haben. AM\ doc 19/44 PE v01-00

20 316 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 tabel overskrift Emissionsgrænseværdier (mg/nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg Emissionsgrænseværdier (mg/nm3) for NOx fra gasfyrede fyringsanlæg Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun adresseres på nationalt plan. 317 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 tabel kolonne "CO" CO udgår Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun adresseres på nationalt plan. PE v /44 AM\ doc

21 318 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 tabel 6. Emissionsgrænseværdier (mg/nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg: Fyringsanlæg, der fyres med naturgas, undtagen gasturbiner og gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med højovnsgas, 200 (4) -- koksværksgas eller gas med lav brændværdi fra forgasning af raffinaderirester, undtagen gasturbiner og gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med andre gasser, 200 (4) -- undtagen gasturbiner og gasmotorer Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med 50 (2)(3) 100 naturgas (1) Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med andre gasser (4) Gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med naturgas og har en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW, undtagen gasturbiner og gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med højovnsgas, koksværksgas eller gas med lav brændværdi fra forgasning af raffinaderirester, undtagen gasturbiner og gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med andre gasser, undtagen gasturbiner og gasmotorer Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med NO x CO NO x CO (4) (4) -- (1) 50 (2)(3) 100 Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med andre gasser (4) Gasmotorer AM\ doc 21/44 PE v01-00

22 Emissionsgrænseværdier for NOx fra eksisterende gasfyrede fyringsanlæg bør kunne nås uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøgevinsten. De foreslåede emissionsgrænseværdier for eksisterende fyringsanlæg < 300 MW og gasmotorer kan ikke overholdes, hvis der kun anvendes primære foranstaltninger, men der ville kræves indførelse af sekundært rensningsudstyr, hvor fordelene ikke står i et rimeligt forhold til indsatsen. 319 Inés Ayala Sender Bilag V Del 1 sektion 6 tabel linje 7 a (ny) Gasmotorer, der fyres med gasser med lav brændværdi fra stålproduktionsprocesser og naturgas NO x CO Antonio Masip Hidalgo Bilag V Del 1 sektion 6 note 4 a (ny) (4a) 200 mg/nm 3 for gasmotorer, der fyres med gasser med lav brændværdi fra stålproduktionsprocesser og naturgas. PE v /44 AM\ doc

23 321 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 afsnit 2 (efter noterne) For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %. For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 % ved ISObasisbelastningsvilkår. Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun adresseres på nationalt plan. 322 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 afsnit 3 (efter noterne) For gasturbiner (herunder CCGT), som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en fem-års periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/nm3, når der fyres med naturgas, og på 200 mg/nm3, når der fyres med andre gasser eller med flydende brændsel. For gasfyrede fyringsenheder, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/nm3, når der fyres med naturgas, og på 200 mg/nm3, når der fyres med andre gasser eller med flydende brændsel. AM\ doc 23/44 PE v01-00

24 For at sikre lige behandling af alle typer anlæg og brændsler bør undtagelsen for eksisterende gasturbiner udvides til at omfatte alle typer gasfyrede fyringsenheder, herunder kedler, gasturbiner og gasmotorer. Der er også fastsat lignende undtagelser for fyringsanlæg, der fyres med faste eller flydende brændsler. 323 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 6 afsnit 3 (efter noterne) For gasturbiner (herunder CCGT), som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/nm3, når der fyres med naturgas, og på 200 mg/nm3, når der fyres med andre gasser eller med flydende brændsel. For gasturbiner (herunder CCGT), som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 150 mg/nm3, når der fyres med naturgas, og på 200 mg/nm3, når der fyres med andre gasser eller med flydende brændsel. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 324 Oreste Rossi Bilag V Del 1 sektion 6 afsnit 4 (efter noterne) For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende For en del af et fyringsanlæg, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, og som ikke er i drift mere end driftstimer om året som rullende PE v /44 AM\ doc

25 gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. gennemsnit over en femårs periode, kan der gælde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i ovenstående afsnit i forhold til hele fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt. I sådanne tilfælde overvåges emissionerne gennem hver af disse kanaler særskilt. Or. it (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) 325 Thomas Ulmer Bilag V Del 1 sektion 6 afsnit 5 (efter noterne) Gasturbiner og gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 drifts timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Gasfyrede fyringsenheder, der er i drift i mindre end 500 driftstimer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Undtagelsesbestemmelsen ved drift i mindre end 500 timer bør omfatte alle typer gasfyrede anlæg og alle anvendelser, hvor der benyttes gasfyring. Da "nødsituationer" måske fortolkes forskelligt i de enkelte medlemsstater, bør henvisningen hertil udelades. 326 Oreste Rossi Bilag V del 1 sektion 6 afsnit 5 a (nyt) (efter noterne) For fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel med en samlet AM\ doc 25/44 PE v01-00

26 (I overensstemmelse med ændringsforslag 6.) nominel indfyret termisk effekt på højst 500 MW, som er godkendt før den 27. november 2002, eller hvis driftsledere havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse før denne dato, forudsat at anlægget var sat i drift senest den 27. november 2003, og som ikke er i drift i mere end driftstimer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 200 mg/nm3. Kraftværker, der fyres med gasformigt brændsel, og som er i drift for at dække behovet i spidsbelastningsperioder, er ikke omfattet af nærværende direktiv. Denne mangel kan der rådes bod på ved at tilføje dette afsnit. Or. it 327 Christa Klaß Bilag V Del 2 sektion 5 afsnit 1 For gasturbiner (herunder gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 50 mg/nm3 og for CO på 100 mg/nm3. For gasturbiner (herunder gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT)), der fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 120 mg/nm3 og for CO på 100 mg/nm3, hvis disse drives med erstatningsbrændstof i mindre end 500 driftstimer om året. Or. de Gasturbiner kan ikke altid drives med naturgas, men skal også kunne arbejde med flydende brændstof. Dette er vigtigt, hvis der skulle opstå mangel på naturgas. De foreslåede grænseværdier kan selv ved hjælp af den mest moderne teknik kun opnås ved uforholdsmæssig PE v /44 AM\ doc

27 omfattende brug af ressourcer af ferskvand og ammoniak. De grænseværdier, som Rådet har foreslået, er ikke i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i direktivet om store forbrændingsanlæg. Deri fastslås det, at målte emissioner af nitrogenoxider skal ligge på mellem mg/nm³. 328 Christa Klaß Bilag V Del 2 sektion 5 afsnit 2 Gasturbiner til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Gasturbiner til nødsituationer eller udelukkende til dækning af spidsbelastningen i energiforsyningen, der er i drift i mindre end 500 driftstimer om året, er ikke omfattet af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Or. de Se begrundelsen til bilag V del 2 punkt 5 afsnit Thomas Ulmer Bilag V Del 2 sektion 6 tabel overskrift og kolonne "CO" 6. Emissionsgrænseværdier (mg/nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg CO Emissionsgrænseværdier (mg/nm3) for NOx fra gasfyrede fyringsanlæg AM\ doc 27/44 PE v01-00

28 Den nyligt foreslåede indførelse af emissionsgrænseværdier for CO fra gasfyrede fyringsanlæg bør undgås. I lyset af subsidiaritetsprincippet bør CO-emissioner kun adresseres på nationalt plan. 330 Thomas Ulmer Bilag V Del 2 sektion 6 tabel Andre fyringsanlæg end gasturbiner og gasmotorer Gasturbiner (herunder CCGT) 50 (1) 100 Gasmotorer NO x Note: (1) For gasturbiner med enkelt cyklus og en virkningsgrad på over 35 % - bestemt ved ISObasisbelastningsvilkår - skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats. Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 300 MW, undtagen gasturbiner og gasmotorer Fyringsanlæg, der fyres med naturgas og har en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 300 MW, undtagen gasturbiner og NO x (1) CO CO gasmotorer Gasturbiner (herunder CCGT) Gasmotorer Note: (1) For gasturbiner med en virkningsgrad på over 35 % - bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISObasisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats. NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing PE v /44 AM\ doc

29 disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines. 331 Thomas Ulmer Bilag V Del 2 sektion 6 afsnit 2 For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %. For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 % ved ISObasisbelastningsvilkår. Se begrundelsen til bilag V del 2 sektion 6 tabel overskrift og kolonne "CO". 332 Thomas Ulmer Bilag V Del 2 sektion 6 afsnit 2 For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %. For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 % ved ISObasisbelastningsvilkår. AM\ doc 29/44 PE v01-00

30 Se begrundelsen til bilag V del 2 sektion 6 tabel. 333 Thomas Ulmer Bilag V Del 2 sektion 6 afsnit 3 Gasturbiner og gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 drifts timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Gasfyrede fyringsenheder, der er i drift i mindre end 500 driftstimer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer de faktiske driftstimer. Se begrundelsen til bilag V del 2 sektion 6 tabel. 334 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag V Del 3 sektion 1 1. Koncentrationerne af SO2, NOx og støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt. Koncentrationerne af CO i røggas fra alle fyringsanlæg, der fyrer med gasformigt brændsel og har en samlet nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover, måles kontinuerligt. 1. Koncentrationerne af SO2, NOx, CO og støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt. PE v /44 AM\ doc

31 Europa-Parlamentets ændringsforslag 76 fra førstebehandlingen. 335 Åsa Westlund Bilag V Del 4 sektion 1 1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. b) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. c) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en samlet nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat i del 3, punkt 10. Ved beregningen af de gennemsnitlige d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. De validerede gennemsnitsværdier bestemmes som fastsat i del 3, punkt 10. AM\ doc 31/44 PE v01-00

32 emissionsværdier ses der bort fra værdier, der måles i de i artikel 30, stk. 5 og 6, og artikel 37 omhandlede perioder og under opstart og nedlukning. Genfremsættelse af ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen. Mens niveauerne i BATreferencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Desuden kan de daglige gennemsnitsværdier ikke overstige 110 % af emissionsgrænseværdierne, og 95 % af timegennemsnittene i løbet af et år må ikke overskride emissionsgrænseværdierne med over 200 %. Kommissionens forslag skelner ikke mellem anlæg fra før 2016 og anlæg fra efter Selv om der holdes fast ved de samme overholdelsesregler for allerede eksisterende og nye anlæg, må disse regler bringes i tråd med BAT-konklusionerne i BATreferencedokumenterne, som er baseret på daglige og ikke på månedlige gennemsnit. 336 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag V Del 4 sektion 1 afsnit 1 1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. b) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. c) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en samlet nominel indfyret termisk 1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. PE v /44 AM\ doc

33 effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. b) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. Genfremsættelse af Europa-Parlamentets ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen. 337 Sirpa Pietikäinen Bilag V Del 4 sektion 1 afsnit 1 1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. b) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. c) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en samlet nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i 1. Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt: (a) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2, og AM\ doc 33/44 PE v01-00

34 del 1 og 2. d) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. b) 95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2. Genfremsættelse af ændringsforslag 77 fra førstebehandlingen. Mens niveauerne i BATreferencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Desuden kan de daglige gennemsnitsværdier ikke overstige 110 % af emissionsgrænseværdierne, og 95 % af timegennemsnittene i løbet af et år må ikke overskride emissionsgrænseværdierne med over 200 %. Kommissionens forslag skelner ikke mellem anlæg fra før 2016 og anlæg fra efter Selv om der holdes fast ved de samme overholdelsesregler for allerede eksisterende og nye anlæg, må disse regler bringes i tråd med BAT-konklusionerne i BATreferencedokumenterne, som er baseret på daglige og ikke på månedlige gennemsnit. 338 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag V Del 5 Del 5 udgår Udeladelse af den nye del 5, som Rådet har indført, knyttet til artikel 31. PE v /44 AM\ doc

35 339 Åsa Westlund Bilag V Del 5 tabel 1 1. Minimumsafsvovlingssats for de i artikel 30, stk. 2, nævnte fyringsanlæg Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW) Minimumsafsvovlingssats Anlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis driftsledere inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003 Andre anlæg % 92 % % 92 % > % (1) 96 % Note: (1) For fyringsanlæg, der fyres med olieskifer, er afsvovlingssatsen mindst 95 %. 1. Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdier for de i artikel 30, stk. 2, nævnte anlæg Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW) Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdier Anlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis driftsledere inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003 Andre anlæg % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 650 mg/nm 3 92 % og en maksimal emissionsgræn seværdi på 600 mg/nm % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 450 mg/nm 3 92 % og en maksimal emissionsgræn AM\ doc 35/44 PE v01-00

36 seværdi på 400 mg/nm 3 > % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 450 mg/nm3 (1) 96 % og en maksimal emissionsgræn seværdi på 400 mg/nm 3 Note: (1) For fyringsanlæg, der fyres med olieskifer, er afsvovlingssatsen mindst 95 %, og der gælder en maksimal emissionsgrænseværdi på 450 mg/nm3. Ændring af nye undtagelser indsat af Rådet. Store forbrændingsanlæg, der fyres med indenlandske faste brændsler med højt svovlindhold (dvs. brunkul), forårsager de største svovlemissioner i Europa. Af hensyn til miljøbeskyttelsen bør det sikres, at maksimumsafsvovlingssatserne mindst er underlagt disse mindre ambitiøse emissionsgrænseværdier sammenlignet med emissionsgrænseværdierne for brændsler med lavt svovlindhold. 340 Inés Ayala Sender Bilag V Del 5 tabel 1 note 1 a (ny) (1a) For anlæg, der er godkendt før den 1. juli 1987, og som havde installeret røggasafsvovling før 2000 og også har installeret teknologier i medfør af direktiv 2001/80 før den 1. januar 2008, vil afsvovlingssatsen være mindst 93 %. PE v /44 AM\ doc

37 341 Åsa Westlund Bilag V Del 5 tabel 2 2. Minimumsafsvovlingssats for de i artikel 30, stk. 3, nævnte fyringsanlæg Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW) Minimumsafsvovlingssats > % 93 % 97 % 2. Minimumsafsvovlingssats og maksimale emissionsgrænseværdier for de i artikel 30, stk. 3, nævnte anlæg Samlet nominel indfyret termisk effekt (MW) Minimumsafsvovlingssats > % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 600 mg/nm 3 93 % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 400 mg/nm 3 97 % og en maksimal emissionsgrænseværdi på 400 mg/nm 3 Se begrundelsen til bilag V del 5 tabel 1. AM\ doc 37/44 PE v01-00

38 342 Åsa Westlund Bilag V Del 6 De minimumsafsvovlingssatser, der er fastsat i del 5 i dette bilag, finder anvendelse som en månedlig gennemsnitlig grænseværdi. De minimumsafsvovlingssatser, der er fastsat i del 5 i dette bilag, finder anvendelse som en daglig gennemsnitlig grænseværdi. Ændring af ny undtagelse indsat af Rådet. Mens niveauerne i BAT-referencedokumenterne afspejler daglige gennemsnit, kræver bilag V, at emissionsgrænseværdierne overholdes på månedlig basis. Det er nødvendigt at tilpasse den aktuelle tekst efter BATreferencedokumenterne, der er baseret på daglige og ikke månedlige gennemsnit. 343 Bas Eickhout, Michèle Rivasi Bilag V Del 7 Del 7 udgår Ændrer en ny artikel indsat af Rådet. PE v /44 AM\ doc

39 344 Åsa Westlund Bilag V del 7 litra a a) for fyringsanlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis driftsledere inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003: mg/nm3; (a) 350 mg/nm 3 ; Ændring af ny tekst indsat af Rådet. Der bør ikke være nogen specifikke regler for store forbrændingsanlæg i raffinaderier eller i den kemiske sektor sammenlignet med andre store forbrændingsanlæg. Det lægger unødvendigt hindringer i vejen for begrænsninger af emissionerne. Store forbrændingsanlæg: kemiske anlæg og også raffinaderier kan kanalisere deres restprodukter med højt svovlindhold til de anlæg, der råder over det bedste udstyr til svovlgenvinding eller det bedste afsvovlingsudstyr. Hvis de ønsker at fyre med billige raffinaderirester med højt svovlindhold også i mindre kedler og opvarmningsovne, bør de installere rensningsteknikker, på sigt for en kombination af flere skorstene. 345 Esther de Lange Bilag V del 7 litra a a) for fyringsanlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis driftsledere inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003: 1000 mg/nm3; a) for fyringsanlæg, der var godkendt inden den 27. november 2002, eller hvis driftsledere inden denne dato havde indsendt en fuldstændig ansøgning om godkendelse, forudsat at anlægget var i drift senest pr. 27. november 2003: 800 mg/nm3; AM\ doc 39/44 PE v01-00

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Miljøudvalget 2011-12 MIU Alm.del Bilag 477 Offentligt J. nr. MST-52102-00004 U D K A S T 090812 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 1453 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1)

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) Udkast Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 35, stk. 2, 80, stk. 1, 83, stk.

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg BEK nr 162 af 16/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 513 af 22/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00043 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 13, 35, stk. 2, 35 b, stk. 1, 41 a, stk. 3, 80, stk. 1, 83,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation)

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2014 COM(2014) 466 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 C(2015) 6863 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om revision af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001L0080 DA 27.11.2001 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EF af 23. oktober 2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 196-411

ÆNDRINGSFORSLAG 196-411 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2011 2011/0172(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 196-411 Udkast til udtalelse Peter Liese (PE472.304v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0083(COD) 18.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas (PE412.084v01-00) Krav til visse typer selskaber i fællesskabet

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Aalborg Energie Technik a/s

Aalborg Energie Technik a/s Aalborg Energie Technik a/s Ingeniørvirksomhed med ca. 100 ansatte Leverer, servicerer og driver biomassefyrede kedelanlæg og kraft(varme)værker i størrelsesorden 25-170 MW t Størstedelen af projekterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Subject: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen Voice of Irish Concern for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner j. nr. MST - 5230-00023 U D K A S T Version 28. november 2012 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2006/0135(CNS) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 Udkast til betænkning Evelyne Gebhardt (PE400.282v01-00) om

Læs mere

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg.

HØRINGSUDKAST. 5) Industrianlæg, som er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af industrianlæg og fjernkølingsanlæg. HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg 1) I medfør af 2, stk. 4, 2 a,

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 4, 44, stk. 1, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 73, 80 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0221(COD) 30.1.2009 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere