Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 20. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 3. februar Sagens omstændigheder: (X) havde en udvekslingsstudent (Y) fra Brasilien boende og bestilte den 26. september 2010 via uddannelseskort.dk et uddannelseskort til brug for Ys transport til og fra skole. Kortet blev godkendt af Ys skole den 29. september 2010 og modtaget af Midttrafik den 30. september Ys uddannelseskort blev udskrevet fra Midttrafik den 8. december 2010 og udsendt i perioden december Sammen med kortet blev udsendt et girokort. Uddannelseskort havde tidligere været gratis for studerende i Ringkøbing/Skjern Kommune, men ordningen var blevet ændret således, at der skulle indbetales på det vedlagte girokort i bank eller på posthus, for at uddannelseskortet var gyldigt. Dette havde X og Y imidlertid ikke gjort, inden Y anvendte kortet til transport. Ifølge Midttrafik blev orienteringsbrev om de ændrede vilkår sendt til X/Y sammen med uddannelseskortet medio december 2010, ifølge X blev orienteringsbrevet om, at uddannelseskortet kostede penge, først modtaget sammen med et rykkerbrev for kontrolafgiften.

2 Ved kontrol af Ys rejsehjemmel i bus 560 den 19. januar 2011 blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på et ubetalt uddannelseskort. Y blev også pålagt en kontrolafgift den følgende dag for ikke at have billetteret straks efter indstigning, men den afgift har Midttrafik frafaldet under klagesagens behandling i ankenævnets sekretariat. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at X i efteråret blev gjort opmærksom på, at de studerende kunne få gratis buskort. For at forny buskortet, skulle man have NEM-ID, hvilket de fik ordnet, og Y fik bestilt buskortet. Kortet blev tilsendt, og Y satte det i sin kortholder, at de desværre ikke var opmærksomme på, at Ringkøbing-Skjern kommune alligevel ikke ville udlevere gratis buskort. Muligvis er de studerende blevet gjort opmærksom på det på gymnasiet, men som udvekslingsstudent forstår man ikke alt, at Y er af den indstilling, at man ikke snyder og kunne aldrig finde på at gøre det bevidst. Desuden fik hun ikke nogen økonomisk vinding ved at snyde, da AFS betalte for hendes transport til og fra skole, at informationsskrivelse vedrørende betalingsændring af uddannelseskortet først blev modtaget i forbindelse med en rykker for betaling af kontrolafgiften. Det undrede X, at de ikke modtog det sammen med uddannelseskortet, Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at den første kontrolafgift blev udstedt, fordi Y ikke var i besiddelse af et gyldigt uddannelseskort. Uddannelseskortet var uden betalingsstempel og var ikke betalt den 19/1 2011, at der i forbindelse med fremsendelse af uddannelseskortet til Y var vedlagt en informationsskrivelse vedrørende betalingsændring af uddannelseskortet. Rykkerskrivelserne udsendes af Billetkontrollen i Midttrafik og uddannelseskortene af Kundeservice. Uddannelseskortet er sammen med den grønne informationsskrivelse udsendt i perioden december Informationsskrivelsen er ikke udsendt sammen med rykkerskrivelserne fra Billetkontrollen, som X gør gældende. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Midttrafik har adspurgt oplyst, at rykkerbrevet er sendt ved en fejl, og at der ikke er opkrævet rykkergebyr. Midttrafik har videre oplyst, at deres hjemmeside vedrørende prisen på uddannelseskort er opdateret den 20.december 2010, fordi prisen på kortet steg så meget, at det var vigtigt, at gøre de unge opmærksom på, at det eventuelt ikke ville kunne betale sig at bestille et uddannelseskort. Men de øvrige oplysninger er ikke ændret.

3 Kopi af informationsskrivelsen Kopi af forsiden af det girokort, som udsendtes med uddannelseskortet:

4 Kopi af bagsiden af girokortet: BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Af Midttrafiks rejseregler fremgår følgende: Uddannelseskort. Er du studerende på en SU-berettiget ungdomsuddannelse, kan du købe et periodekort med rabat til og fra skole. Det kalder vi et uddannelseskort. Du skal være opmærksom på, at det måske ikke kan betale sig for dig, at bestille et uddannelseskort. Se menuen Pris i venstre side. Se oversigt over SUberettigede ungdomsuddannelser» uddannelseskort.dk Vær opmærksom på, at din skole skal godkende din ansøgning inden Midttrafik modtager den Et uddannelseskort har samme gyldighed som et almindeligt fuldtids periodekort. Det betyder bl.a., at du må køre alle ugens dage også om aftenen. De særlige regler vedr. dobbelttakst i natbus gælder også for uddannelseskort.

5 Et uddannelseskort består af et etui, stamkort med billede og et girokort påtrykt gyldighedsperiode og antal zoner. Stamkort og girokortet skal have samme nummer. Kortet er personligt og må ikke overdrages til eller bruges af andre end den, det er udstedt til. Kvitteringsdelen foldes og sættes i etuiet, så man kan se periode og zoner samt stempel for betaling. Togrejser på uddannelseskort Hvis du skal rejse med tog på dit uddannelseskort, skal du være opmærksom på, at der er særlige regler for dette.» Læs mere her Uddannelseskort.dk. På SU-styrelsens hjemmeside» uddannelseskort.dk kan du bestille og ændre dit uddannelseskort. Du skal starte med at bestille dit eget personlige NEM-ID. Dette skal du også selv om du er under 18 år. Vær opmærksom på, at der kan gå op til to uger fra du bestiller dit uddannelseskort til du modtager kortet med posten. Ved skolestart kan der være endnu længere ekspeditionstid. Bestil altid kortet i så god tid som muligt. Vi har lavet en» vejledning ift. de problemstillinger, vi oplever man kan komme ud for. Betaling af dit uddannelseskort Du modtager et stamkort og girokort med posten. Girokortet skal betales på posthuset, i banken eller på» midttrafik.dk/dankort. Girokortet er gyldigt fra startdatoen, når kortet har postvæsenets, pengeinstituttets eller Midttrafiks kvittering påtrykt. Dette betyder eksempelvis, at udskrift fra netbank ikke er gyldig kvittering. Hvis kortet ikke er kvitteret jf. ovennævnte, vil kortet blive inddraget af chaufføren, og der skal købes billet i henhold til Midttrafiks billetteringsregler. Kvartalskort. Uddannelseskortet udstedes for et kvartal ad gangen Har du bestilt for mere end et kvartal, vil du automatisk modtage det næste. I oktober og januar kvartal skal du købe 3 måneder.*) I juli kvartal kan du ændre startdatoen og i april kvartal kan du ændre slutdatoen, så det passer til din sommerferie. Læs mere her. Har du ikke modtaget dit kort senest 1 uge før, at det gamle kort udløber, så send STRAKS en mail med navn og cpr. nr. samt en beskrivelse af problemet til» - Det giver os de bedste forudsætninger for at give dig en hurtig og præcis tilbagemelding. For god ordens skyld skal det oplyses, at Midttrafik ikke refunderer udgifter til billetter eller klippekort, hvis du har bestilt eller betalt dit kort for sent. *) Går du på grundforløb via teknisk skole, social- og sundhedsskole eller lignende, og slutter din uddannelse inde i et kvartal, vil dit kort kun blive udstedt til sidste skoledag, som skolen indberetter ved godkendelse. [Opdateret 20/ ]

6 Billettering: Kunden skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort ved påstigning af bussen. Det er kundens eget ansvar at være korrekt billetteret. Hvis kunden konstaterer, at maskinafstemplingen ikke er korrekt, skal det straks meddeles til chaufføren. Billetkontrol: Kontrolløren er forsynet med et særligt legitimationskort. Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 kr. Den konkrete sag: Vedrørende kontrolafgiften udstedt den 19. januar 2011 for at rejse på et ubetalt uddannelseskort lægger ankenævnet til grund, at man sammen med uddannelseskortet modtager det gengivne girokort. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at det er kommunikeret til brugeren på en tilstrækkelig tydelig måde, at kortet udelukkende er gyldigt, hvis det er kvitteret på en af de på girokortet nævnte måder enten i pengeinstitut, posthus eller af Midttrafik. Henset hertil er det ankenævnets opfattelse, at brugeren er ansvarlig for at sikre sig, at kortet er gyldigt inden brug. Girokortet blev ikke betalt og kvitteret, som det kræves for at uddannelseskortet er gyldigt. Y kunne derfor ikke forevise et gyldigt kort i kontrolsituationen den 19. januar 2011, hvorfor kontrolafgiften er pålagt med rette. Ankenævnet bemærker videre, at bestemmelsen på Midttrafiks hjemmeside om, at et ukvitteret uddannelseskort vil blive inddraget af chaufføren, og at der herefter skal købes billet, må forstås således, at dette ikke afskærer Midttrafik fra at udstede en kontrolafgift, hvis en kontrollør opdager et kort, der ikke er gyldigt. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp.

7 På ankenævnets vegne, den 27. juni Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere