KENDELSE. afsagt den 28. oktober i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod"

Transkript

1 KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution A/S (DONG) (advokat Ulla Løvschal Wernblad) Funktionæroverenskomsten og it-arbejde

2 2 UOVERENSSTEMMELSEN Uoverensstemmelsen der af CO-i er indbragt for denne faglige voldgiftsret med udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Børge Dahl, Poul Sørensen og Per Sørensen angår, om det it-relaterede arbejde, der udføres af i alt 56 medarbejdere i 14 forskellige stillingstyper hos Dong Energy Sales & Distribution A/S i virksomhedens Business Processes & IT (BPIT), er omfattet af det faglige gyldighedsområde for Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a, om edb-arbejde. Sagen er forhandlet den 7. og 19. oktober Parterne er enige om, at denne kendelse ikke skal indeholde en fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringerne og parternes argumentation. PÅSTANDE CO-i har nedlagt påstand om, at DI for DONG skal anerkende, at de jobfunktioner, som udføres af de i sagen omhandlede medarbejdere, er omfattet af 1, stk. 2, litra a, i Industriens Funktionæroverenskomst. DI har påstået frifindelse. ANBRINGENDER CO-i har til støtte for sin påstand fremført en række anbringender af mere principiel karakter om overenskomstens anvendelsesområde. Det er således CO-i s opfattelse, at Industriens Funktionæroverenskomst skal forstås sådan, at der er sammenfald mellem dækningsområdet efter overenskomstens 1 og anvendelsesområdet for 2 (om nyoptagne virksomheder). Overenskomstens 1 skal fortolkes dynamisk, og det følger af 2, sammenholdt med to kendelser af 21. november 2005 og 16. oktober 2006 (begge i

3 3 sager mellem DI og CO-i) om forståelsen af overenskomstens 48 (nu 49), at overenskomsten finder anvendelse på samtlige medarbejdergrupper, der til enhver tid er organiseret i HK/Privat. Det følger af ordlyden og oplysningerne om tilblivelsen af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2 og 3, at alt edb-arbejde er omfattet af overenskomstens dækningsområde. Det samme følger af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og administrationen af Kompetenceudviklingsfonden, hvoraf fremgår, at dækningsområdet er dynamisk. Dækningsområdet for 1, stk. 2, er sammenfaldende med anvendelsesområdet for 2, hvoraf udtrykkeligt fremgår, at denne bestemmelse omfatter samtlige medarbejdergrupper, der organiseres af HK/Privat. DI har heroverfor gjort gældende, at spørgsmålet om dækningsområdet må afgøres ud fra ordlyden af 1, stk. 2, litra a, og efter en konkret vurdering af indholdet af de enkelte stillinger. Funktionæroverenskomstens dækningsområde for så vidt angår edb-arbejde skal fastlægges på grundlag af ordlyden af 1, stk. 2, dvs. ud fra de eksempler, der er angivet i bestemmelsen hvis ordlyd netop forblev uændret efter overenskomstforhandlingerne i 2000 og 2004 og efter en konkret vurdering af de enkelte stillingers indhold. Dækningsområdet er arbejde, der typisk udføres af funktionærer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for edb, og hverken afgørelserne i voldgiftssagerne, som CO-i har henvist til, eller praksis vedrørende Kompetenceudviklingsfonden støtter CO-i s standpunkt. DI har endvidere anført, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at alle de stillinger, der er omfattet af sagen, indeholder arbejdsfunktioner, der forudsætter tekniske og forretningsmæssige kompetencer og/eller praktisk erfaring eller videreuddannelse på et niveau, der falder uden for Funktionæroverenskomstens område. For nogle af stillingernes vedkommende gælder dette allerede, fordi de pågældende medarbejdere har dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller hvis arbejde har en særlig fortrolig karakter. INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST 1. Funktionæroverenskomstens dækningsområde er angivet i 1. Ifølge stk. 2, litra a, omfatter overenskomsten:

4 4 Funktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. Overenskomstens 2 om nyoptagne virksomheder lyder i stk. 1-3 således: Stk. 1 Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk Industri har overenskomst med et eller flere forbund inden for CO-området dækkende nærværende overenskomsts område, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af nærværende overenskomst fra tidspunktet for optagelsen. Stk. 2 Der optages snarest efter virksomhedens optagelse i Dansk Industri tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed. Stk. 3 Lokalaftalerne vil efter udløbet af perioden for den hidtil gældende overenskomst være omfattet af 23 [om indgåelse og opsigelse af lokalaftaler] Bilag 1 til overenskomsten indeholder et Protokollat om oprettelse af overenskomst for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet, der indledes således: For at overenskomsten kan træde i kraft for de af 1, stk. 2, pkt. a omfattede medarbejdere, er det en betingelse, at Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark på tidspunktet for fremsættelse af krav om, at overenskomst skal træde i kraft for de af bestemmelsen omfattede medarbejdere, organiserer mindst 50 pct. af de beskæftigede inden for 1, stk. 2, pkt. a s område. Protokollatet indeholder derefter en række bestemmelser om administrationen og forståelsen af 50 % -reglen mv. 2. CO-i har fremlagt et omfattende materiale, der skal belyse bestemmelsens forhistorie med henblik på at få fastlagt baggrunden for og formålet med 1. Industriens Funktionæroverenskomst blev gennemført i 1993 og omfattede da kun Teknisk Landsforbund. Forud herfor var edb-området reguleret i et protokollat til Landsoverenskomsten mellem DA/DHS og HK, hvori det bl.a. hed:

5 5 Bestemmelserne supplerer Landsoverenskomsten og er gældende for samtlige medarbejdere indenfor EDB-området med undtagelse af de medarbejdere, der falder ind under landsoverenskomstens 2 stk. 3 b [om ledere og funktionærer i særligt betroet stilling]. 1. Afgrænsning mellem edb-området og kontorområdet: a. Inden for edb-området hører de funktioner, hvor medarbejderen har som speciale at arbejde med edb. Som eksempel på funktionsbeskrivelser indenfor området kan nævnes: 1. Indtastning af data via terminal direkte til edb-anlæg. 2. Betjening af datamaskine og ydre enheder. 3. Overvågning af datamaskine og netværk, sikring af produktionsafvikling, ansvar for hensigtsmæssig betjening og udnyttelse af produktionsudstyr. 4. Tilrettelæggelse, planlægning, produktionsafvikling og kontrol af data. 5. Systemering, programmering, implementering, tilretning og dokumentation af edb-programmel. 6. Tilpasning af og implementering af edb-standard programmel, herunder arbejde med operativsystemer. 7. Projektledelse, projektafgrænsning og projektimplementering. 8. Brugerservice i forbindelse med elektronisk databehandling og databaseprogrammel. 9. Databaseadministration og databiblioteksarbejde. 10. Arbejde med og ansvar for sikkerhed og sikkerhedsimplemention. b. Udenfor edb-området falder de funktioner, hvor medarbejderen i forbindelse med sit øvrige arbejde beskæftiger sig med edb. Under overenskomstforhandlingerne i 1995 var det et hovedkrav fra CO-i, at Funktionæroverenskomsten også kom til at omfatte HK-området. Kravet blev imødekommet af DI, og der blev indsat nye bestemmelser i overenskomsten vedrørende HK-området og 50 % -reglen, herunder 1, stk. 2, der har været uændret siden da. Edb-protokollatet i Landsoverenskomsten blev ikke overført til Funktionæroverenskomsten, idet parterne valgte at beskrive det faglige dækningsområde for funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, ved hjælp af de i 1, stk. 2, litra a, nævnte eksempler. Ved overenskomstfornyelsen i 2000 foreslog CO-i følgende ændrede formulering af Funktionæroverenskomstens 1:

6 6 1 Overenskomstens område Nærværende overenskomst omfatter funktionærer der udfører arbejde i området mellem Industriens Overenskomst og arbejde, der forudsætter en akademisk uddannelse eller arbejde, der i medfør af Hovedaftalen er undtaget fra overenskomstdækning. Der henvises til protokollat A overenskomstens område. I CO-i s nævnte protokollat A hed det bl.a.: Overenskomsten omfatter arbejde, der typisk udføres af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse inden for følgende områder: 1. Administrativt arbejde jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a og d, som for eksempel: Handels- og kontorfunktionærer som typisk udfører arbejde med en handels- og kontoruddannelse herunder korrespondenter og bachelorer i erhvervssprog, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af personer med en edbuddannelse, som datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller arbejde der forudsætter tilsvarende kvalifikationer. 2. Kommunikation og digitale arbejdsopgaver jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a, b og d som for eksempel: Funktionærer der er beskæftiget med DTP-opgaver, multimedieopgaver, WWW-opgaver, animation, elektroniske medieopgaver, digitale printopgaver indenfor det grafiske område eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Af referaterne fra overenskomstforhandlingerne fremgår, at DI ikke var uenig i, at der kunne være fordele ved at få forenklet bestemmelsen om Funktionæroverenskomstens dækningsområde, men at man var betænkelig ved helt at udelade eksemplerne i den gældende bestemmelse. Formuleringen af 1, stk. 1, litra a, forblev dermed uændret. Under overenskomstforhandlingerne i 2004 foreslog CO-i en ændret ordlyd af overenskomstens 2 og 48, uden at disse blev gennemført. 3. Af Funktionæroverenskomstens 25, stk. 1, om kompetenceudvikling fremgår, at medarbejderne har ret og pligt til kompetenceudvikling afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen samt virksomhedernes og medarbejdernes udviklingsmuligheder. I henhold til 25 er der etableret en kompetenceudviklingsfond, og der er

7 7 under sagen fremlagt materiale til belysning af, til hvilke stillinger der er ansøgt om midler til uddannelserne på it-området. 4. Der er fremlagt materiale til belysning af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen. I en sag, der angik spørgsmålet, om det arbejde, et medlem af HK udførte som grafisk designer, var omfattet af overenskomstens 1, stk. 2. litra a, udtalte opmanden (Poul Sørensen) i sin tilkendegivelse af 24. februar 2009 bl.a.: Efter ordlyden af overenskomstbestemmelserne kan det ikke i sig selv tillægges betydning for anvendelsen af 50 % -reglen, om HK Privat som det fx er tilfældet for grafikernes vedkommende har udvidet sin medlemskreds til at omfatte andet og mere end det hidtidige område for handels- og kontorfaget. På den anden side må handels- og kontorarbejde også i overenskomstens forstand forstås som svarende til den til enhver tid eksisterende tekniske udvikling mv. på dette arbejdsområde. I overensstemmelse hermed har parterne da også under sagen været enige om, at sædvanligt grafisk dtp-arbejde i dag anses for omfattet af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a. Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Dorthe Andersen som led i sit arbejde vel har betjent sig af dtp-funktioner, men at hendes arbejde i hovedsagen har indeholdt så væsentlige kreative elementer, at hendes arbejde nu klart ikke kan karakteriseres som handelsog kontorarbejde i Funktionæroverenskomstens forstand. 5. Om de edb-uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er det oplyst at uddannelsen til edb-assistent blev afløst af uddannelsen til informatikassistent, som nu er afløst af andre erhvervsfaglige uddannelser, bl.a. kontorspecialet it-administration, at uddannelsen til datanom var en efter- og videreuddannelse på erhvervsuddannelsesområdet, som er afløst af akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en 3-årig efteruddannelse på deltid, og at uddannelsen til datamatiker er en uddannelse på kort videregående niveau, som giver en bred indføring i informationsteknologien. De studerende skal udvikle kompetencer inden for design og implementering af programmer under anvendelse af ny teknologi og skal kunne fungere som systemansvarlige for både drift og administration af netværk, hedder det i Undervisningsmini-

8 8 steriets publikation: IT-Arbejdskraft og -uddannelser Udbud og efterspørgsel (2001) under pkt om korte videregående IT-uddannelser. 6. Der er ikke under sagen fremlagt nærmere oplysninger om arten af det edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en af de i overenskomsten opregnede edb-uddannelser eller med tilsvarende kvalifikationer. STILLINGERNE I DONG Business Process & IT Denne afdeling (BPIT) har en samlet bemanding på ca. 70 personer. Afdelingen står for udvikling og daglig support samt vedligeholdelse af forretningsapplikationerne og it-platformen i selskabet Dong Energy Sales & Distribution A/S (S&D), som er en del af DONG-koncernen. BPIT varetager ikke opgaver vedrørende DONGs it-infrastuktur, it-drift eller pc-support, idet disse opgaver varetages af en tværgående koncernenhed, Group IT. BPIT beskæftiger sig med systemer, der understøtter forretningsområderne processer og funktioner i forretningsområderne, herunder processer i forhold til DONGs 1 mio. kunder. Det drejer sig f.eks. om procedurer for indberetning af måledata fra kunderne som grundlag for fakturaudskrivning, betalingskontrol og rykkerprocedure og procedurer for overvågning af hele elog gasnettet med procedurer for fejlhåndtering. BPIT har på årsbasis 60 større projekter og mindre opgaver. BPIT har ingen helpdesk-funktioner, men står for 2nd line application support og også for 3rd line, da afdelingen selv udvikler systemerne. Superbrugerne sidder ude i forretningsorganisationen og kan søge bistand hos servicedesk, 1st line support. Der er 150 systemer eller applikationer, som skal kunne spille sammen. Stillingerne 1. Der er under sagen fremlagt BPIT Competence and Career Model 2009, som indeholder en oversigt over alle stillingskategorier i BPIT og deres indbyrdes placering med baggrund i konsulentfirmaet Mercers stillingsvurderingssystem. Om denne Mercer-vurdering af stillingerne er det oplyst, at stillingerne er vurderet ud fra følgende faktorer:

9 9 1) Påvirkning det bidrag, stillingen leverer til virksomheden, 2) Kommunikation hvor ofte der i stillingen skal håndteres kommunikation, og hvor svær kommunikation der skal håndteres, 3) Udvikling skal der i stillingen primært gøres brug af standardprocesser eller foretages regulær udvikling, 4) Vidensniveau i stillingen, herunder uddannelse. Systemet indebærer en placering af stillingerne efter tyngde og kompleksitet på følgende skala: M1, M2, M3, M4A, M4B, M5, M6. For M2-M4A er Focus area angivet som Execution within professional breadth and depth, og for M4A-M6 er Focus area angivet som Strategy, tactical and operational management, activity planning and execution. Stillingerne i BPIT er fordelt på følgende 3 områder: Management, Project Management og Specialists. Området Specialists er opdelt i følgende 3 underområder: Business Consulting and Applications, System Architecture and Development, Operations and Service Management. Modellen omfatter et skema Detailing of some roles and responsibilities med angivelse heraf for hver enkelt stilling. Modellen omfatter endvidere et skema med angivelse af Qualifications for hver enkelt stilling. Der er ingen stillinger placeret i kategori M1. I kategori M2 er der følgende stillinger: Project Assistant, IT Assistant, System Assistant og Operations Assistant. Der er ingen uoverensstemmelse mellem parterne om disse stillinger, som DONG Energy anerkender som værende inden for Industriens Funktionæroverenskomst. Der er heller ingen uenighed om stillingerne under Management Manager placeret i kategori M6 og Team Lead placeret i kategori M5 som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Vedrørende området Project Management er der ingen uoverensstemmelse om stillingen Lead Project Manager i kategori M5, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår stillinger i kategorierne M3, M4B og M4A.

10 10 På området Specialists er der i området System Architecture and Development ingen ansat i kategori M6, i området Operations and Service Management er der ingen ansat i kategorierne M6 og M5. Der er ingen uenighed om stillingerne i kategorierne M4A og M4B i området Operations and Systems Management, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår alle øvrige stillinger i kategorierne M3-M6. 2. Uenigheden mellem parterne angår herefter følgende stillinger: Inden for området Project Management: Project Manager, kategori M4A (5 medarbejdere), Project Manager, kategori M4B (1 medarbejder), Project Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/Business Consulting and Applications: Managing IT Consultant, kategori M6 (1 medarbejder), Lead IT Consultant, kategori M5 (4 medarbejdere), Senior Application Consultant, kategori M4A (16 medarbejdere), Application Consultant, kategori M4B (7 medarbejdere), Application Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/System Architecture and Development: Lead IT Architect, kategori M5 (2 medarbejdere), Senior IT Architect, kategori M4A (6 medarbejdere), IT Architect, kategori M4B (2 medarbejdere), Senior System Developer, kategori M4B (3 medarbejdere), System Developer, kategori M3 (5 medarbejdere). Indenfor området Services/Operations and Service Management: Application Support Consultant, kategori M3 (2 medarbejdere). 3. DI har fremlagt en udførlig redegørelse for, hvilket arbejde de medarbejdere, der er omfattet af sagen, udfører i de forskellige typer af stillinger, samt medarbejdernes uddannelser mv., fødselsår, tiltrædelsesår og månedlige løn.

11 11 Det nærmere indhold af stillingerne og medarbejdernes kvalifikationer mv. er uddybet under forklaringerne, der er afgivet af repræsentanterne for DONG. Der er ikke fra CO-i s side fremkommet oplysninger til belysning af stillingernes nærmere indhold m. FORKLARINGER Der er afgivet forklaring af formand for HK/Privat Karin Retvig, områdeleder i CO-industri Peter Rimfort, faglig koordinator i HK/Privat Gerda Christensen, faglig sekretær i CO-industri Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK/Hovedstaden Pia Weber, underdirektør i DI Sanne Claudius Stadil, underdirektør i DI Michael Nordahl Heyde samt Director, Head of Business IT Lars Engsbro og Business Systems Manager Birgitte Egeriis Nøhr, begge DONG. OPMÆNDENES BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Ordlyden er det naturlige udgangspunkt for løsningen af en fortolkningstvist, og ordlyden af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er rimeligt præcis. Det edb-arbejde, der er omfattet af bestemmelsens 2. led, er sådant, som i henseende til de nødvendige faglige kvalifikationer kan ses som et speciale i forhold til det handels- og kontorarbejde, som Funktionæroverenskomsten omfatter efter bestemmelsens 1. led, og som typisk udføres af medarbejdere med en nærmere angiven edb-uddannelse og på niveau med det handels- og kontorarbejde, der ifølge 1. led udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse. Det materiale, som CO-i har fremlagt om baggrunden mv. for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, fører ikke til en forståelse, som afviger fra den forståelse, som umiddelbart følger af ordlyden af bestemmelsen. Det samme gælder de afgivne forklaringer dels om forhandlingerne forud for udvidelsen af Funktionæroverenskomsten til at omfatte HK-området, dels om hvad der passerede under senere overenskomstforhandlinger. Hertil kommer, at da Industriens Funktionæroverenskomst i 1995 blev udvidet til at omfatte HK-området, blev protokollatet til Landsoverenskomsten om edb-området videreført med Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, herunder med dennes eksemplifikation af, hvilke edb-stillinger der skulle omfattes.

12 12 Der er tale om et langvarigt forløb, som i god overensstemmelse med den oprindelige dækning af handels- og kontorområdet er endt med en formulering, som afspejler, at der både uddannelsesog funktionsmæssigt har været tilstræbt en harmoni mellem dækningen af hhv. handels- og kontorområdet og edb-området. Når klager derfor med sagen søger som det siges i replikken at få fastlagt baggrunden for og formålet med Funktionæroverenskomstens 1, må det konstateres, at der ikke er fremkommet materiale, som giver grundlag for at give bestemmelsen et andet og bredere indhold end det, som følger af ordlyden af bestemmelsen. Heller ikke 2 om nyoptagne virksomheder eller det, der under sagen er oplyst om parternes praksis i forbindelse med tilpasningsforhandlinger, giver grundlag for at antage et videre dækningsområde for 1, stk. 2, litra a, end hvad der følger af ordlyden af bestemmelsen. Også efter hvad der er under sagen er oplyst om praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og vedrørende Funktionæroverenskomstens 25 om kompetenceudvikling, har parternes praksis været baseret på en forståelse af overenskomstens 1, stk. 2, svarende til den forståelse, som umiddelbart følger af bestemmelsens ordlyd. Endelig bemærkes, at det i sig selv ikke kan tillægges betydning for området for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, hvilke fagområder HK Privat måtte beslutte sig for at organisere, jf. herved fornævnte opmandsudtalelse af 24. februar Med de i 1, stk. 2, litra a, opregnede uddannelser og med den udtrykkelige tilføjelse om medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer må uddannelsesniveauet for de omfattede edb/itfunktionærer herefter tage sigte på korte videregående erhvervsfaglige uddannelser. Bestemmelsen omfatter derfor ikke edb-arbejde, der typisk udføres af medarbejdere med mellemlange eller lange videregående uddannelser på bachelor- eller kandidatniveau. I det omfang der er tale om arbejde, som kan anses som et speciale i forhold til det af overenskomsten omfattede handels- og kontorarbejde, og som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse svarende til de uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, må CO-i s påstand dermed tages til følge. I modsat fald må indklagede frifindes.

13 13 Parternes uoverensstemmelse om it-funktionærerne ansat i DONGs BPIT-afdeling må på denne baggrund afgøres ud fra karakteren af det arbejde, som faktisk udføres i hver af de omhandlede stillingskategorier. Som sagen foreligger oplyst, må det i overensstemmelse med DONGs oplysninger og de afgivne forklaringer om BPIT-afdelingen og det arbejde, der udføres i de forskellige stillinger, lægges til grund, at medarbejderne i de omtvistede stillingskategorier i alt væsentligt udfører arbejde svarende til, hvad der udføres af udsendte konsulenter fra selvstændige it-konsulentvirksomheder, idet afdelingen alt overvejende fungerer som en intern konsulentvirksomhed med et deraf følgende generelt højt uddannelses- og funktionsniveau. Det er således fra DONGs side indgående forklaret, at det er nødvendigt for afdelingen, at alle de omtvistede stillinger er besat med medarbejdere, der har en videregående uddannelse på kandidat- eller i det mindste bachelor-niveau eller hertil svarende kompetence opnået på anden måde. Efter arbejdets karakter stilles der sådanne krav til initiativ, kreativitet og selvstændighed og gives et sådant råderum, at det er nødvendigt med kompetence til kompleks analyse og fremstilling på dette niveau. Det er derfor også ved lønfastsættelsen udgangspunktet, hvad en cand.merc. eller ingeniør mv. skal have. I hvert fald på denne baggrund og idet navnlig bemærkes, at der ikke fra CO-i s side har været gjort forsøg på, ved forklaring fra medarbejderne om stillingernes indhold mv. eller på anden måde, at imødegå forklaringerne fra DONGs side om indholdet mv. af stillingerne i BPITafdelingen er der ikke det fornødne grundlag for at fastslå, at nogen af de omtvistede jobfunktioner hos DONG er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a. DI s påstand om frifindelse må herefter tages til følge. Thi bestemmes: Indklagede, DI Overenskomst 1 for DONG Energy Sales & Distribution A/S, frifindes. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af udgiften til opmænd.

14 14 Poul Sørensen Per Sørensen Børge Dahl

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV : CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard)

Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV : CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard) Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV 2013.0199: CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard) mod DI overenskomst I ved DI for SEAS-NVE Amba (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse af 17. juli 2015 i faglig voldgift FV2015.0045: HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Kendelse af 17. juli 2015 i faglig voldgift FV2015.0045: HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Kendelse af 17. juli 2015 i faglig voldgift FV2015.0045: HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår arbejde juleaftensdag,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. oktober 2012 i faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) (advokat Pernille Leding)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0082 HK/Privat for Michael Løjmand Boldt, Mette Byrsting Hansen, Hanne Rosa Bertram, Joan Bang Helle Gosvig, Helle Hornskov, Tove Hougaard Nielsen, Hanne Gudrun

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Melfar Bil-Center A/S (advokat Lars Bruhn) 2

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere