KENDELSE. afsagt den 28. oktober i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod"

Transkript

1 KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution A/S (DONG) (advokat Ulla Løvschal Wernblad) Funktionæroverenskomsten og it-arbejde

2 2 UOVERENSSTEMMELSEN Uoverensstemmelsen der af CO-i er indbragt for denne faglige voldgiftsret med udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Børge Dahl, Poul Sørensen og Per Sørensen angår, om det it-relaterede arbejde, der udføres af i alt 56 medarbejdere i 14 forskellige stillingstyper hos Dong Energy Sales & Distribution A/S i virksomhedens Business Processes & IT (BPIT), er omfattet af det faglige gyldighedsområde for Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a, om edb-arbejde. Sagen er forhandlet den 7. og 19. oktober Parterne er enige om, at denne kendelse ikke skal indeholde en fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringerne og parternes argumentation. PÅSTANDE CO-i har nedlagt påstand om, at DI for DONG skal anerkende, at de jobfunktioner, som udføres af de i sagen omhandlede medarbejdere, er omfattet af 1, stk. 2, litra a, i Industriens Funktionæroverenskomst. DI har påstået frifindelse. ANBRINGENDER CO-i har til støtte for sin påstand fremført en række anbringender af mere principiel karakter om overenskomstens anvendelsesområde. Det er således CO-i s opfattelse, at Industriens Funktionæroverenskomst skal forstås sådan, at der er sammenfald mellem dækningsområdet efter overenskomstens 1 og anvendelsesområdet for 2 (om nyoptagne virksomheder). Overenskomstens 1 skal fortolkes dynamisk, og det følger af 2, sammenholdt med to kendelser af 21. november 2005 og 16. oktober 2006 (begge i

3 3 sager mellem DI og CO-i) om forståelsen af overenskomstens 48 (nu 49), at overenskomsten finder anvendelse på samtlige medarbejdergrupper, der til enhver tid er organiseret i HK/Privat. Det følger af ordlyden og oplysningerne om tilblivelsen af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2 og 3, at alt edb-arbejde er omfattet af overenskomstens dækningsområde. Det samme følger af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og administrationen af Kompetenceudviklingsfonden, hvoraf fremgår, at dækningsområdet er dynamisk. Dækningsområdet for 1, stk. 2, er sammenfaldende med anvendelsesområdet for 2, hvoraf udtrykkeligt fremgår, at denne bestemmelse omfatter samtlige medarbejdergrupper, der organiseres af HK/Privat. DI har heroverfor gjort gældende, at spørgsmålet om dækningsområdet må afgøres ud fra ordlyden af 1, stk. 2, litra a, og efter en konkret vurdering af indholdet af de enkelte stillinger. Funktionæroverenskomstens dækningsområde for så vidt angår edb-arbejde skal fastlægges på grundlag af ordlyden af 1, stk. 2, dvs. ud fra de eksempler, der er angivet i bestemmelsen hvis ordlyd netop forblev uændret efter overenskomstforhandlingerne i 2000 og 2004 og efter en konkret vurdering af de enkelte stillingers indhold. Dækningsområdet er arbejde, der typisk udføres af funktionærer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for edb, og hverken afgørelserne i voldgiftssagerne, som CO-i har henvist til, eller praksis vedrørende Kompetenceudviklingsfonden støtter CO-i s standpunkt. DI har endvidere anført, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at alle de stillinger, der er omfattet af sagen, indeholder arbejdsfunktioner, der forudsætter tekniske og forretningsmæssige kompetencer og/eller praktisk erfaring eller videreuddannelse på et niveau, der falder uden for Funktionæroverenskomstens område. For nogle af stillingernes vedkommende gælder dette allerede, fordi de pågældende medarbejdere har dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller hvis arbejde har en særlig fortrolig karakter. INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST 1. Funktionæroverenskomstens dækningsområde er angivet i 1. Ifølge stk. 2, litra a, omfatter overenskomsten:

4 4 Funktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. Overenskomstens 2 om nyoptagne virksomheder lyder i stk. 1-3 således: Stk. 1 Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk Industri har overenskomst med et eller flere forbund inden for CO-området dækkende nærværende overenskomsts område, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af nærværende overenskomst fra tidspunktet for optagelsen. Stk. 2 Der optages snarest efter virksomhedens optagelse i Dansk Industri tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed. Stk. 3 Lokalaftalerne vil efter udløbet af perioden for den hidtil gældende overenskomst være omfattet af 23 [om indgåelse og opsigelse af lokalaftaler] Bilag 1 til overenskomsten indeholder et Protokollat om oprettelse af overenskomst for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet, der indledes således: For at overenskomsten kan træde i kraft for de af 1, stk. 2, pkt. a omfattede medarbejdere, er det en betingelse, at Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark på tidspunktet for fremsættelse af krav om, at overenskomst skal træde i kraft for de af bestemmelsen omfattede medarbejdere, organiserer mindst 50 pct. af de beskæftigede inden for 1, stk. 2, pkt. a s område. Protokollatet indeholder derefter en række bestemmelser om administrationen og forståelsen af 50 % -reglen mv. 2. CO-i har fremlagt et omfattende materiale, der skal belyse bestemmelsens forhistorie med henblik på at få fastlagt baggrunden for og formålet med 1. Industriens Funktionæroverenskomst blev gennemført i 1993 og omfattede da kun Teknisk Landsforbund. Forud herfor var edb-området reguleret i et protokollat til Landsoverenskomsten mellem DA/DHS og HK, hvori det bl.a. hed:

5 5 Bestemmelserne supplerer Landsoverenskomsten og er gældende for samtlige medarbejdere indenfor EDB-området med undtagelse af de medarbejdere, der falder ind under landsoverenskomstens 2 stk. 3 b [om ledere og funktionærer i særligt betroet stilling]. 1. Afgrænsning mellem edb-området og kontorområdet: a. Inden for edb-området hører de funktioner, hvor medarbejderen har som speciale at arbejde med edb. Som eksempel på funktionsbeskrivelser indenfor området kan nævnes: 1. Indtastning af data via terminal direkte til edb-anlæg. 2. Betjening af datamaskine og ydre enheder. 3. Overvågning af datamaskine og netværk, sikring af produktionsafvikling, ansvar for hensigtsmæssig betjening og udnyttelse af produktionsudstyr. 4. Tilrettelæggelse, planlægning, produktionsafvikling og kontrol af data. 5. Systemering, programmering, implementering, tilretning og dokumentation af edb-programmel. 6. Tilpasning af og implementering af edb-standard programmel, herunder arbejde med operativsystemer. 7. Projektledelse, projektafgrænsning og projektimplementering. 8. Brugerservice i forbindelse med elektronisk databehandling og databaseprogrammel. 9. Databaseadministration og databiblioteksarbejde. 10. Arbejde med og ansvar for sikkerhed og sikkerhedsimplemention. b. Udenfor edb-området falder de funktioner, hvor medarbejderen i forbindelse med sit øvrige arbejde beskæftiger sig med edb. Under overenskomstforhandlingerne i 1995 var det et hovedkrav fra CO-i, at Funktionæroverenskomsten også kom til at omfatte HK-området. Kravet blev imødekommet af DI, og der blev indsat nye bestemmelser i overenskomsten vedrørende HK-området og 50 % -reglen, herunder 1, stk. 2, der har været uændret siden da. Edb-protokollatet i Landsoverenskomsten blev ikke overført til Funktionæroverenskomsten, idet parterne valgte at beskrive det faglige dækningsområde for funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, ved hjælp af de i 1, stk. 2, litra a, nævnte eksempler. Ved overenskomstfornyelsen i 2000 foreslog CO-i følgende ændrede formulering af Funktionæroverenskomstens 1:

6 6 1 Overenskomstens område Nærværende overenskomst omfatter funktionærer der udfører arbejde i området mellem Industriens Overenskomst og arbejde, der forudsætter en akademisk uddannelse eller arbejde, der i medfør af Hovedaftalen er undtaget fra overenskomstdækning. Der henvises til protokollat A overenskomstens område. I CO-i s nævnte protokollat A hed det bl.a.: Overenskomsten omfatter arbejde, der typisk udføres af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse inden for følgende områder: 1. Administrativt arbejde jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a og d, som for eksempel: Handels- og kontorfunktionærer som typisk udfører arbejde med en handels- og kontoruddannelse herunder korrespondenter og bachelorer i erhvervssprog, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af personer med en edbuddannelse, som datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller arbejde der forudsætter tilsvarende kvalifikationer. 2. Kommunikation og digitale arbejdsopgaver jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a, b og d som for eksempel: Funktionærer der er beskæftiget med DTP-opgaver, multimedieopgaver, WWW-opgaver, animation, elektroniske medieopgaver, digitale printopgaver indenfor det grafiske område eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Af referaterne fra overenskomstforhandlingerne fremgår, at DI ikke var uenig i, at der kunne være fordele ved at få forenklet bestemmelsen om Funktionæroverenskomstens dækningsområde, men at man var betænkelig ved helt at udelade eksemplerne i den gældende bestemmelse. Formuleringen af 1, stk. 1, litra a, forblev dermed uændret. Under overenskomstforhandlingerne i 2004 foreslog CO-i en ændret ordlyd af overenskomstens 2 og 48, uden at disse blev gennemført. 3. Af Funktionæroverenskomstens 25, stk. 1, om kompetenceudvikling fremgår, at medarbejderne har ret og pligt til kompetenceudvikling afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen samt virksomhedernes og medarbejdernes udviklingsmuligheder. I henhold til 25 er der etableret en kompetenceudviklingsfond, og der er

7 7 under sagen fremlagt materiale til belysning af, til hvilke stillinger der er ansøgt om midler til uddannelserne på it-området. 4. Der er fremlagt materiale til belysning af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen. I en sag, der angik spørgsmålet, om det arbejde, et medlem af HK udførte som grafisk designer, var omfattet af overenskomstens 1, stk. 2. litra a, udtalte opmanden (Poul Sørensen) i sin tilkendegivelse af 24. februar 2009 bl.a.: Efter ordlyden af overenskomstbestemmelserne kan det ikke i sig selv tillægges betydning for anvendelsen af 50 % -reglen, om HK Privat som det fx er tilfældet for grafikernes vedkommende har udvidet sin medlemskreds til at omfatte andet og mere end det hidtidige område for handels- og kontorfaget. På den anden side må handels- og kontorarbejde også i overenskomstens forstand forstås som svarende til den til enhver tid eksisterende tekniske udvikling mv. på dette arbejdsområde. I overensstemmelse hermed har parterne da også under sagen været enige om, at sædvanligt grafisk dtp-arbejde i dag anses for omfattet af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a. Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Dorthe Andersen som led i sit arbejde vel har betjent sig af dtp-funktioner, men at hendes arbejde i hovedsagen har indeholdt så væsentlige kreative elementer, at hendes arbejde nu klart ikke kan karakteriseres som handelsog kontorarbejde i Funktionæroverenskomstens forstand. 5. Om de edb-uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er det oplyst at uddannelsen til edb-assistent blev afløst af uddannelsen til informatikassistent, som nu er afløst af andre erhvervsfaglige uddannelser, bl.a. kontorspecialet it-administration, at uddannelsen til datanom var en efter- og videreuddannelse på erhvervsuddannelsesområdet, som er afløst af akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en 3-årig efteruddannelse på deltid, og at uddannelsen til datamatiker er en uddannelse på kort videregående niveau, som giver en bred indføring i informationsteknologien. De studerende skal udvikle kompetencer inden for design og implementering af programmer under anvendelse af ny teknologi og skal kunne fungere som systemansvarlige for både drift og administration af netværk, hedder det i Undervisningsmini-

8 8 steriets publikation: IT-Arbejdskraft og -uddannelser Udbud og efterspørgsel (2001) under pkt om korte videregående IT-uddannelser. 6. Der er ikke under sagen fremlagt nærmere oplysninger om arten af det edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en af de i overenskomsten opregnede edb-uddannelser eller med tilsvarende kvalifikationer. STILLINGERNE I DONG Business Process & IT Denne afdeling (BPIT) har en samlet bemanding på ca. 70 personer. Afdelingen står for udvikling og daglig support samt vedligeholdelse af forretningsapplikationerne og it-platformen i selskabet Dong Energy Sales & Distribution A/S (S&D), som er en del af DONG-koncernen. BPIT varetager ikke opgaver vedrørende DONGs it-infrastuktur, it-drift eller pc-support, idet disse opgaver varetages af en tværgående koncernenhed, Group IT. BPIT beskæftiger sig med systemer, der understøtter forretningsområderne processer og funktioner i forretningsområderne, herunder processer i forhold til DONGs 1 mio. kunder. Det drejer sig f.eks. om procedurer for indberetning af måledata fra kunderne som grundlag for fakturaudskrivning, betalingskontrol og rykkerprocedure og procedurer for overvågning af hele elog gasnettet med procedurer for fejlhåndtering. BPIT har på årsbasis 60 større projekter og mindre opgaver. BPIT har ingen helpdesk-funktioner, men står for 2nd line application support og også for 3rd line, da afdelingen selv udvikler systemerne. Superbrugerne sidder ude i forretningsorganisationen og kan søge bistand hos servicedesk, 1st line support. Der er 150 systemer eller applikationer, som skal kunne spille sammen. Stillingerne 1. Der er under sagen fremlagt BPIT Competence and Career Model 2009, som indeholder en oversigt over alle stillingskategorier i BPIT og deres indbyrdes placering med baggrund i konsulentfirmaet Mercers stillingsvurderingssystem. Om denne Mercer-vurdering af stillingerne er det oplyst, at stillingerne er vurderet ud fra følgende faktorer:

9 9 1) Påvirkning det bidrag, stillingen leverer til virksomheden, 2) Kommunikation hvor ofte der i stillingen skal håndteres kommunikation, og hvor svær kommunikation der skal håndteres, 3) Udvikling skal der i stillingen primært gøres brug af standardprocesser eller foretages regulær udvikling, 4) Vidensniveau i stillingen, herunder uddannelse. Systemet indebærer en placering af stillingerne efter tyngde og kompleksitet på følgende skala: M1, M2, M3, M4A, M4B, M5, M6. For M2-M4A er Focus area angivet som Execution within professional breadth and depth, og for M4A-M6 er Focus area angivet som Strategy, tactical and operational management, activity planning and execution. Stillingerne i BPIT er fordelt på følgende 3 områder: Management, Project Management og Specialists. Området Specialists er opdelt i følgende 3 underområder: Business Consulting and Applications, System Architecture and Development, Operations and Service Management. Modellen omfatter et skema Detailing of some roles and responsibilities med angivelse heraf for hver enkelt stilling. Modellen omfatter endvidere et skema med angivelse af Qualifications for hver enkelt stilling. Der er ingen stillinger placeret i kategori M1. I kategori M2 er der følgende stillinger: Project Assistant, IT Assistant, System Assistant og Operations Assistant. Der er ingen uoverensstemmelse mellem parterne om disse stillinger, som DONG Energy anerkender som værende inden for Industriens Funktionæroverenskomst. Der er heller ingen uenighed om stillingerne under Management Manager placeret i kategori M6 og Team Lead placeret i kategori M5 som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Vedrørende området Project Management er der ingen uoverensstemmelse om stillingen Lead Project Manager i kategori M5, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår stillinger i kategorierne M3, M4B og M4A.

10 10 På området Specialists er der i området System Architecture and Development ingen ansat i kategori M6, i området Operations and Service Management er der ingen ansat i kategorierne M6 og M5. Der er ingen uenighed om stillingerne i kategorierne M4A og M4B i området Operations and Systems Management, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår alle øvrige stillinger i kategorierne M3-M6. 2. Uenigheden mellem parterne angår herefter følgende stillinger: Inden for området Project Management: Project Manager, kategori M4A (5 medarbejdere), Project Manager, kategori M4B (1 medarbejder), Project Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/Business Consulting and Applications: Managing IT Consultant, kategori M6 (1 medarbejder), Lead IT Consultant, kategori M5 (4 medarbejdere), Senior Application Consultant, kategori M4A (16 medarbejdere), Application Consultant, kategori M4B (7 medarbejdere), Application Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/System Architecture and Development: Lead IT Architect, kategori M5 (2 medarbejdere), Senior IT Architect, kategori M4A (6 medarbejdere), IT Architect, kategori M4B (2 medarbejdere), Senior System Developer, kategori M4B (3 medarbejdere), System Developer, kategori M3 (5 medarbejdere). Indenfor området Services/Operations and Service Management: Application Support Consultant, kategori M3 (2 medarbejdere). 3. DI har fremlagt en udførlig redegørelse for, hvilket arbejde de medarbejdere, der er omfattet af sagen, udfører i de forskellige typer af stillinger, samt medarbejdernes uddannelser mv., fødselsår, tiltrædelsesår og månedlige løn.

11 11 Det nærmere indhold af stillingerne og medarbejdernes kvalifikationer mv. er uddybet under forklaringerne, der er afgivet af repræsentanterne for DONG. Der er ikke fra CO-i s side fremkommet oplysninger til belysning af stillingernes nærmere indhold m. FORKLARINGER Der er afgivet forklaring af formand for HK/Privat Karin Retvig, områdeleder i CO-industri Peter Rimfort, faglig koordinator i HK/Privat Gerda Christensen, faglig sekretær i CO-industri Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK/Hovedstaden Pia Weber, underdirektør i DI Sanne Claudius Stadil, underdirektør i DI Michael Nordahl Heyde samt Director, Head of Business IT Lars Engsbro og Business Systems Manager Birgitte Egeriis Nøhr, begge DONG. OPMÆNDENES BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Ordlyden er det naturlige udgangspunkt for løsningen af en fortolkningstvist, og ordlyden af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er rimeligt præcis. Det edb-arbejde, der er omfattet af bestemmelsens 2. led, er sådant, som i henseende til de nødvendige faglige kvalifikationer kan ses som et speciale i forhold til det handels- og kontorarbejde, som Funktionæroverenskomsten omfatter efter bestemmelsens 1. led, og som typisk udføres af medarbejdere med en nærmere angiven edb-uddannelse og på niveau med det handels- og kontorarbejde, der ifølge 1. led udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse. Det materiale, som CO-i har fremlagt om baggrunden mv. for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, fører ikke til en forståelse, som afviger fra den forståelse, som umiddelbart følger af ordlyden af bestemmelsen. Det samme gælder de afgivne forklaringer dels om forhandlingerne forud for udvidelsen af Funktionæroverenskomsten til at omfatte HK-området, dels om hvad der passerede under senere overenskomstforhandlinger. Hertil kommer, at da Industriens Funktionæroverenskomst i 1995 blev udvidet til at omfatte HK-området, blev protokollatet til Landsoverenskomsten om edb-området videreført med Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, herunder med dennes eksemplifikation af, hvilke edb-stillinger der skulle omfattes.

12 12 Der er tale om et langvarigt forløb, som i god overensstemmelse med den oprindelige dækning af handels- og kontorområdet er endt med en formulering, som afspejler, at der både uddannelsesog funktionsmæssigt har været tilstræbt en harmoni mellem dækningen af hhv. handels- og kontorområdet og edb-området. Når klager derfor med sagen søger som det siges i replikken at få fastlagt baggrunden for og formålet med Funktionæroverenskomstens 1, må det konstateres, at der ikke er fremkommet materiale, som giver grundlag for at give bestemmelsen et andet og bredere indhold end det, som følger af ordlyden af bestemmelsen. Heller ikke 2 om nyoptagne virksomheder eller det, der under sagen er oplyst om parternes praksis i forbindelse med tilpasningsforhandlinger, giver grundlag for at antage et videre dækningsområde for 1, stk. 2, litra a, end hvad der følger af ordlyden af bestemmelsen. Også efter hvad der er under sagen er oplyst om praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og vedrørende Funktionæroverenskomstens 25 om kompetenceudvikling, har parternes praksis været baseret på en forståelse af overenskomstens 1, stk. 2, svarende til den forståelse, som umiddelbart følger af bestemmelsens ordlyd. Endelig bemærkes, at det i sig selv ikke kan tillægges betydning for området for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, hvilke fagområder HK Privat måtte beslutte sig for at organisere, jf. herved fornævnte opmandsudtalelse af 24. februar Med de i 1, stk. 2, litra a, opregnede uddannelser og med den udtrykkelige tilføjelse om medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer må uddannelsesniveauet for de omfattede edb/itfunktionærer herefter tage sigte på korte videregående erhvervsfaglige uddannelser. Bestemmelsen omfatter derfor ikke edb-arbejde, der typisk udføres af medarbejdere med mellemlange eller lange videregående uddannelser på bachelor- eller kandidatniveau. I det omfang der er tale om arbejde, som kan anses som et speciale i forhold til det af overenskomsten omfattede handels- og kontorarbejde, og som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse svarende til de uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, må CO-i s påstand dermed tages til følge. I modsat fald må indklagede frifindes.

13 13 Parternes uoverensstemmelse om it-funktionærerne ansat i DONGs BPIT-afdeling må på denne baggrund afgøres ud fra karakteren af det arbejde, som faktisk udføres i hver af de omhandlede stillingskategorier. Som sagen foreligger oplyst, må det i overensstemmelse med DONGs oplysninger og de afgivne forklaringer om BPIT-afdelingen og det arbejde, der udføres i de forskellige stillinger, lægges til grund, at medarbejderne i de omtvistede stillingskategorier i alt væsentligt udfører arbejde svarende til, hvad der udføres af udsendte konsulenter fra selvstændige it-konsulentvirksomheder, idet afdelingen alt overvejende fungerer som en intern konsulentvirksomhed med et deraf følgende generelt højt uddannelses- og funktionsniveau. Det er således fra DONGs side indgående forklaret, at det er nødvendigt for afdelingen, at alle de omtvistede stillinger er besat med medarbejdere, der har en videregående uddannelse på kandidat- eller i det mindste bachelor-niveau eller hertil svarende kompetence opnået på anden måde. Efter arbejdets karakter stilles der sådanne krav til initiativ, kreativitet og selvstændighed og gives et sådant råderum, at det er nødvendigt med kompetence til kompleks analyse og fremstilling på dette niveau. Det er derfor også ved lønfastsættelsen udgangspunktet, hvad en cand.merc. eller ingeniør mv. skal have. I hvert fald på denne baggrund og idet navnlig bemærkes, at der ikke fra CO-i s side har været gjort forsøg på, ved forklaring fra medarbejderne om stillingernes indhold mv. eller på anden måde, at imødegå forklaringerne fra DONGs side om indholdet mv. af stillingerne i BPITafdelingen er der ikke det fornødne grundlag for at fastslå, at nogen af de omtvistede jobfunktioner hos DONG er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a. DI s påstand om frifindelse må herefter tages til følge. Thi bestemmes: Indklagede, DI Overenskomst 1 for DONG Energy Sales & Distribution A/S, frifindes. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af udgiften til opmænd.

14 14 Poul Sørensen Per Sørensen Børge Dahl

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0102 HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for FAKTA A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) Tvisten

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (jurist Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (jurist Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (jurist Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for LEGO System A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere