KENDELSE. afsagt den 28. oktober i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod"

Transkript

1 KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution A/S (DONG) (advokat Ulla Løvschal Wernblad) Funktionæroverenskomsten og it-arbejde

2 2 UOVERENSSTEMMELSEN Uoverensstemmelsen der af CO-i er indbragt for denne faglige voldgiftsret med udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Børge Dahl, Poul Sørensen og Per Sørensen angår, om det it-relaterede arbejde, der udføres af i alt 56 medarbejdere i 14 forskellige stillingstyper hos Dong Energy Sales & Distribution A/S i virksomhedens Business Processes & IT (BPIT), er omfattet af det faglige gyldighedsområde for Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a, om edb-arbejde. Sagen er forhandlet den 7. og 19. oktober Parterne er enige om, at denne kendelse ikke skal indeholde en fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringerne og parternes argumentation. PÅSTANDE CO-i har nedlagt påstand om, at DI for DONG skal anerkende, at de jobfunktioner, som udføres af de i sagen omhandlede medarbejdere, er omfattet af 1, stk. 2, litra a, i Industriens Funktionæroverenskomst. DI har påstået frifindelse. ANBRINGENDER CO-i har til støtte for sin påstand fremført en række anbringender af mere principiel karakter om overenskomstens anvendelsesområde. Det er således CO-i s opfattelse, at Industriens Funktionæroverenskomst skal forstås sådan, at der er sammenfald mellem dækningsområdet efter overenskomstens 1 og anvendelsesområdet for 2 (om nyoptagne virksomheder). Overenskomstens 1 skal fortolkes dynamisk, og det følger af 2, sammenholdt med to kendelser af 21. november 2005 og 16. oktober 2006 (begge i

3 3 sager mellem DI og CO-i) om forståelsen af overenskomstens 48 (nu 49), at overenskomsten finder anvendelse på samtlige medarbejdergrupper, der til enhver tid er organiseret i HK/Privat. Det følger af ordlyden og oplysningerne om tilblivelsen af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2 og 3, at alt edb-arbejde er omfattet af overenskomstens dækningsområde. Det samme følger af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og administrationen af Kompetenceudviklingsfonden, hvoraf fremgår, at dækningsområdet er dynamisk. Dækningsområdet for 1, stk. 2, er sammenfaldende med anvendelsesområdet for 2, hvoraf udtrykkeligt fremgår, at denne bestemmelse omfatter samtlige medarbejdergrupper, der organiseres af HK/Privat. DI har heroverfor gjort gældende, at spørgsmålet om dækningsområdet må afgøres ud fra ordlyden af 1, stk. 2, litra a, og efter en konkret vurdering af indholdet af de enkelte stillinger. Funktionæroverenskomstens dækningsområde for så vidt angår edb-arbejde skal fastlægges på grundlag af ordlyden af 1, stk. 2, dvs. ud fra de eksempler, der er angivet i bestemmelsen hvis ordlyd netop forblev uændret efter overenskomstforhandlingerne i 2000 og 2004 og efter en konkret vurdering af de enkelte stillingers indhold. Dækningsområdet er arbejde, der typisk udføres af funktionærer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for edb, og hverken afgørelserne i voldgiftssagerne, som CO-i har henvist til, eller praksis vedrørende Kompetenceudviklingsfonden støtter CO-i s standpunkt. DI har endvidere anført, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at alle de stillinger, der er omfattet af sagen, indeholder arbejdsfunktioner, der forudsætter tekniske og forretningsmæssige kompetencer og/eller praktisk erfaring eller videreuddannelse på et niveau, der falder uden for Funktionæroverenskomstens område. For nogle af stillingernes vedkommende gælder dette allerede, fordi de pågældende medarbejdere har dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller hvis arbejde har en særlig fortrolig karakter. INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST 1. Funktionæroverenskomstens dækningsområde er angivet i 1. Ifølge stk. 2, litra a, omfatter overenskomsten:

4 4 Funktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. Overenskomstens 2 om nyoptagne virksomheder lyder i stk. 1-3 således: Stk. 1 Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk Industri har overenskomst med et eller flere forbund inden for CO-området dækkende nærværende overenskomsts område, omfattes uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst af nærværende overenskomst fra tidspunktet for optagelsen. Stk. 2 Der optages snarest efter virksomhedens optagelse i Dansk Industri tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed. Stk. 3 Lokalaftalerne vil efter udløbet af perioden for den hidtil gældende overenskomst være omfattet af 23 [om indgåelse og opsigelse af lokalaftaler] Bilag 1 til overenskomsten indeholder et Protokollat om oprettelse af overenskomst for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet, der indledes således: For at overenskomsten kan træde i kraft for de af 1, stk. 2, pkt. a omfattede medarbejdere, er det en betingelse, at Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark på tidspunktet for fremsættelse af krav om, at overenskomst skal træde i kraft for de af bestemmelsen omfattede medarbejdere, organiserer mindst 50 pct. af de beskæftigede inden for 1, stk. 2, pkt. a s område. Protokollatet indeholder derefter en række bestemmelser om administrationen og forståelsen af 50 % -reglen mv. 2. CO-i har fremlagt et omfattende materiale, der skal belyse bestemmelsens forhistorie med henblik på at få fastlagt baggrunden for og formålet med 1. Industriens Funktionæroverenskomst blev gennemført i 1993 og omfattede da kun Teknisk Landsforbund. Forud herfor var edb-området reguleret i et protokollat til Landsoverenskomsten mellem DA/DHS og HK, hvori det bl.a. hed:

5 5 Bestemmelserne supplerer Landsoverenskomsten og er gældende for samtlige medarbejdere indenfor EDB-området med undtagelse af de medarbejdere, der falder ind under landsoverenskomstens 2 stk. 3 b [om ledere og funktionærer i særligt betroet stilling]. 1. Afgrænsning mellem edb-området og kontorområdet: a. Inden for edb-området hører de funktioner, hvor medarbejderen har som speciale at arbejde med edb. Som eksempel på funktionsbeskrivelser indenfor området kan nævnes: 1. Indtastning af data via terminal direkte til edb-anlæg. 2. Betjening af datamaskine og ydre enheder. 3. Overvågning af datamaskine og netværk, sikring af produktionsafvikling, ansvar for hensigtsmæssig betjening og udnyttelse af produktionsudstyr. 4. Tilrettelæggelse, planlægning, produktionsafvikling og kontrol af data. 5. Systemering, programmering, implementering, tilretning og dokumentation af edb-programmel. 6. Tilpasning af og implementering af edb-standard programmel, herunder arbejde med operativsystemer. 7. Projektledelse, projektafgrænsning og projektimplementering. 8. Brugerservice i forbindelse med elektronisk databehandling og databaseprogrammel. 9. Databaseadministration og databiblioteksarbejde. 10. Arbejde med og ansvar for sikkerhed og sikkerhedsimplemention. b. Udenfor edb-området falder de funktioner, hvor medarbejderen i forbindelse med sit øvrige arbejde beskæftiger sig med edb. Under overenskomstforhandlingerne i 1995 var det et hovedkrav fra CO-i, at Funktionæroverenskomsten også kom til at omfatte HK-området. Kravet blev imødekommet af DI, og der blev indsat nye bestemmelser i overenskomsten vedrørende HK-området og 50 % -reglen, herunder 1, stk. 2, der har været uændret siden da. Edb-protokollatet i Landsoverenskomsten blev ikke overført til Funktionæroverenskomsten, idet parterne valgte at beskrive det faglige dækningsområde for funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, ved hjælp af de i 1, stk. 2, litra a, nævnte eksempler. Ved overenskomstfornyelsen i 2000 foreslog CO-i følgende ændrede formulering af Funktionæroverenskomstens 1:

6 6 1 Overenskomstens område Nærværende overenskomst omfatter funktionærer der udfører arbejde i området mellem Industriens Overenskomst og arbejde, der forudsætter en akademisk uddannelse eller arbejde, der i medfør af Hovedaftalen er undtaget fra overenskomstdækning. Der henvises til protokollat A overenskomstens område. I CO-i s nævnte protokollat A hed det bl.a.: Overenskomsten omfatter arbejde, der typisk udføres af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse inden for følgende områder: 1. Administrativt arbejde jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a og d, som for eksempel: Handels- og kontorfunktionærer som typisk udfører arbejde med en handels- og kontoruddannelse herunder korrespondenter og bachelorer i erhvervssprog, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af personer med en edbuddannelse, som datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller arbejde der forudsætter tilsvarende kvalifikationer. 2. Kommunikation og digitale arbejdsopgaver jf. Funktionærlovens 1, stk. 1 a, b og d som for eksempel: Funktionærer der er beskæftiget med DTP-opgaver, multimedieopgaver, WWW-opgaver, animation, elektroniske medieopgaver, digitale printopgaver indenfor det grafiske område eller personer med tilsvarende kvalifikationer. Af referaterne fra overenskomstforhandlingerne fremgår, at DI ikke var uenig i, at der kunne være fordele ved at få forenklet bestemmelsen om Funktionæroverenskomstens dækningsområde, men at man var betænkelig ved helt at udelade eksemplerne i den gældende bestemmelse. Formuleringen af 1, stk. 1, litra a, forblev dermed uændret. Under overenskomstforhandlingerne i 2004 foreslog CO-i en ændret ordlyd af overenskomstens 2 og 48, uden at disse blev gennemført. 3. Af Funktionæroverenskomstens 25, stk. 1, om kompetenceudvikling fremgår, at medarbejderne har ret og pligt til kompetenceudvikling afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen samt virksomhedernes og medarbejdernes udviklingsmuligheder. I henhold til 25 er der etableret en kompetenceudviklingsfond, og der er

7 7 under sagen fremlagt materiale til belysning af, til hvilke stillinger der er ansøgt om midler til uddannelserne på it-området. 4. Der er fremlagt materiale til belysning af praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen. I en sag, der angik spørgsmålet, om det arbejde, et medlem af HK udførte som grafisk designer, var omfattet af overenskomstens 1, stk. 2. litra a, udtalte opmanden (Poul Sørensen) i sin tilkendegivelse af 24. februar 2009 bl.a.: Efter ordlyden af overenskomstbestemmelserne kan det ikke i sig selv tillægges betydning for anvendelsen af 50 % -reglen, om HK Privat som det fx er tilfældet for grafikernes vedkommende har udvidet sin medlemskreds til at omfatte andet og mere end det hidtidige område for handels- og kontorfaget. På den anden side må handels- og kontorarbejde også i overenskomstens forstand forstås som svarende til den til enhver tid eksisterende tekniske udvikling mv. på dette arbejdsområde. I overensstemmelse hermed har parterne da også under sagen været enige om, at sædvanligt grafisk dtp-arbejde i dag anses for omfattet af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a. Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Dorthe Andersen som led i sit arbejde vel har betjent sig af dtp-funktioner, men at hendes arbejde i hovedsagen har indeholdt så væsentlige kreative elementer, at hendes arbejde nu klart ikke kan karakteriseres som handelsog kontorarbejde i Funktionæroverenskomstens forstand. 5. Om de edb-uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er det oplyst at uddannelsen til edb-assistent blev afløst af uddannelsen til informatikassistent, som nu er afløst af andre erhvervsfaglige uddannelser, bl.a. kontorspecialet it-administration, at uddannelsen til datanom var en efter- og videreuddannelse på erhvervsuddannelsesområdet, som er afløst af akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en 3-årig efteruddannelse på deltid, og at uddannelsen til datamatiker er en uddannelse på kort videregående niveau, som giver en bred indføring i informationsteknologien. De studerende skal udvikle kompetencer inden for design og implementering af programmer under anvendelse af ny teknologi og skal kunne fungere som systemansvarlige for både drift og administration af netværk, hedder det i Undervisningsmini-

8 8 steriets publikation: IT-Arbejdskraft og -uddannelser Udbud og efterspørgsel (2001) under pkt om korte videregående IT-uddannelser. 6. Der er ikke under sagen fremlagt nærmere oplysninger om arten af det edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en af de i overenskomsten opregnede edb-uddannelser eller med tilsvarende kvalifikationer. STILLINGERNE I DONG Business Process & IT Denne afdeling (BPIT) har en samlet bemanding på ca. 70 personer. Afdelingen står for udvikling og daglig support samt vedligeholdelse af forretningsapplikationerne og it-platformen i selskabet Dong Energy Sales & Distribution A/S (S&D), som er en del af DONG-koncernen. BPIT varetager ikke opgaver vedrørende DONGs it-infrastuktur, it-drift eller pc-support, idet disse opgaver varetages af en tværgående koncernenhed, Group IT. BPIT beskæftiger sig med systemer, der understøtter forretningsområderne processer og funktioner i forretningsområderne, herunder processer i forhold til DONGs 1 mio. kunder. Det drejer sig f.eks. om procedurer for indberetning af måledata fra kunderne som grundlag for fakturaudskrivning, betalingskontrol og rykkerprocedure og procedurer for overvågning af hele elog gasnettet med procedurer for fejlhåndtering. BPIT har på årsbasis 60 større projekter og mindre opgaver. BPIT har ingen helpdesk-funktioner, men står for 2nd line application support og også for 3rd line, da afdelingen selv udvikler systemerne. Superbrugerne sidder ude i forretningsorganisationen og kan søge bistand hos servicedesk, 1st line support. Der er 150 systemer eller applikationer, som skal kunne spille sammen. Stillingerne 1. Der er under sagen fremlagt BPIT Competence and Career Model 2009, som indeholder en oversigt over alle stillingskategorier i BPIT og deres indbyrdes placering med baggrund i konsulentfirmaet Mercers stillingsvurderingssystem. Om denne Mercer-vurdering af stillingerne er det oplyst, at stillingerne er vurderet ud fra følgende faktorer:

9 9 1) Påvirkning det bidrag, stillingen leverer til virksomheden, 2) Kommunikation hvor ofte der i stillingen skal håndteres kommunikation, og hvor svær kommunikation der skal håndteres, 3) Udvikling skal der i stillingen primært gøres brug af standardprocesser eller foretages regulær udvikling, 4) Vidensniveau i stillingen, herunder uddannelse. Systemet indebærer en placering af stillingerne efter tyngde og kompleksitet på følgende skala: M1, M2, M3, M4A, M4B, M5, M6. For M2-M4A er Focus area angivet som Execution within professional breadth and depth, og for M4A-M6 er Focus area angivet som Strategy, tactical and operational management, activity planning and execution. Stillingerne i BPIT er fordelt på følgende 3 områder: Management, Project Management og Specialists. Området Specialists er opdelt i følgende 3 underområder: Business Consulting and Applications, System Architecture and Development, Operations and Service Management. Modellen omfatter et skema Detailing of some roles and responsibilities med angivelse heraf for hver enkelt stilling. Modellen omfatter endvidere et skema med angivelse af Qualifications for hver enkelt stilling. Der er ingen stillinger placeret i kategori M1. I kategori M2 er der følgende stillinger: Project Assistant, IT Assistant, System Assistant og Operations Assistant. Der er ingen uoverensstemmelse mellem parterne om disse stillinger, som DONG Energy anerkender som værende inden for Industriens Funktionæroverenskomst. Der er heller ingen uenighed om stillingerne under Management Manager placeret i kategori M6 og Team Lead placeret i kategori M5 som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Vedrørende området Project Management er der ingen uoverensstemmelse om stillingen Lead Project Manager i kategori M5, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår stillinger i kategorierne M3, M4B og M4A.

10 10 På området Specialists er der i området System Architecture and Development ingen ansat i kategori M6, i området Operations and Service Management er der ingen ansat i kategorierne M6 og M5. Der er ingen uenighed om stillingerne i kategorierne M4A og M4B i området Operations and Systems Management, som af HK anerkendes at falde uden for Funktionæroverenskomsten. Uenigheden på dette område angår alle øvrige stillinger i kategorierne M3-M6. 2. Uenigheden mellem parterne angår herefter følgende stillinger: Inden for området Project Management: Project Manager, kategori M4A (5 medarbejdere), Project Manager, kategori M4B (1 medarbejder), Project Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/Business Consulting and Applications: Managing IT Consultant, kategori M6 (1 medarbejder), Lead IT Consultant, kategori M5 (4 medarbejdere), Senior Application Consultant, kategori M4A (16 medarbejdere), Application Consultant, kategori M4B (7 medarbejdere), Application Coordinator, kategori M3 (1 medarbejder). Inden for området Specialists/System Architecture and Development: Lead IT Architect, kategori M5 (2 medarbejdere), Senior IT Architect, kategori M4A (6 medarbejdere), IT Architect, kategori M4B (2 medarbejdere), Senior System Developer, kategori M4B (3 medarbejdere), System Developer, kategori M3 (5 medarbejdere). Indenfor området Services/Operations and Service Management: Application Support Consultant, kategori M3 (2 medarbejdere). 3. DI har fremlagt en udførlig redegørelse for, hvilket arbejde de medarbejdere, der er omfattet af sagen, udfører i de forskellige typer af stillinger, samt medarbejdernes uddannelser mv., fødselsår, tiltrædelsesår og månedlige løn.

11 11 Det nærmere indhold af stillingerne og medarbejdernes kvalifikationer mv. er uddybet under forklaringerne, der er afgivet af repræsentanterne for DONG. Der er ikke fra CO-i s side fremkommet oplysninger til belysning af stillingernes nærmere indhold m. FORKLARINGER Der er afgivet forklaring af formand for HK/Privat Karin Retvig, områdeleder i CO-industri Peter Rimfort, faglig koordinator i HK/Privat Gerda Christensen, faglig sekretær i CO-industri Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK/Hovedstaden Pia Weber, underdirektør i DI Sanne Claudius Stadil, underdirektør i DI Michael Nordahl Heyde samt Director, Head of Business IT Lars Engsbro og Business Systems Manager Birgitte Egeriis Nøhr, begge DONG. OPMÆNDENES BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Ordlyden er det naturlige udgangspunkt for løsningen af en fortolkningstvist, og ordlyden af Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, er rimeligt præcis. Det edb-arbejde, der er omfattet af bestemmelsens 2. led, er sådant, som i henseende til de nødvendige faglige kvalifikationer kan ses som et speciale i forhold til det handels- og kontorarbejde, som Funktionæroverenskomsten omfatter efter bestemmelsens 1. led, og som typisk udføres af medarbejdere med en nærmere angiven edb-uddannelse og på niveau med det handels- og kontorarbejde, der ifølge 1. led udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse. Det materiale, som CO-i har fremlagt om baggrunden mv. for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, fører ikke til en forståelse, som afviger fra den forståelse, som umiddelbart følger af ordlyden af bestemmelsen. Det samme gælder de afgivne forklaringer dels om forhandlingerne forud for udvidelsen af Funktionæroverenskomsten til at omfatte HK-området, dels om hvad der passerede under senere overenskomstforhandlinger. Hertil kommer, at da Industriens Funktionæroverenskomst i 1995 blev udvidet til at omfatte HK-området, blev protokollatet til Landsoverenskomsten om edb-området videreført med Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, herunder med dennes eksemplifikation af, hvilke edb-stillinger der skulle omfattes.

12 12 Der er tale om et langvarigt forløb, som i god overensstemmelse med den oprindelige dækning af handels- og kontorområdet er endt med en formulering, som afspejler, at der både uddannelsesog funktionsmæssigt har været tilstræbt en harmoni mellem dækningen af hhv. handels- og kontorområdet og edb-området. Når klager derfor med sagen søger som det siges i replikken at få fastlagt baggrunden for og formålet med Funktionæroverenskomstens 1, må det konstateres, at der ikke er fremkommet materiale, som giver grundlag for at give bestemmelsen et andet og bredere indhold end det, som følger af ordlyden af bestemmelsen. Heller ikke 2 om nyoptagne virksomheder eller det, der under sagen er oplyst om parternes praksis i forbindelse med tilpasningsforhandlinger, giver grundlag for at antage et videre dækningsområde for 1, stk. 2, litra a, end hvad der følger af ordlyden af bestemmelsen. Også efter hvad der er under sagen er oplyst om praksis mellem parterne vedrørende 50 % -reglen og vedrørende Funktionæroverenskomstens 25 om kompetenceudvikling, har parternes praksis været baseret på en forståelse af overenskomstens 1, stk. 2, svarende til den forståelse, som umiddelbart følger af bestemmelsens ordlyd. Endelig bemærkes, at det i sig selv ikke kan tillægges betydning for området for Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, hvilke fagområder HK Privat måtte beslutte sig for at organisere, jf. herved fornævnte opmandsudtalelse af 24. februar Med de i 1, stk. 2, litra a, opregnede uddannelser og med den udtrykkelige tilføjelse om medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer må uddannelsesniveauet for de omfattede edb/itfunktionærer herefter tage sigte på korte videregående erhvervsfaglige uddannelser. Bestemmelsen omfatter derfor ikke edb-arbejde, der typisk udføres af medarbejdere med mellemlange eller lange videregående uddannelser på bachelor- eller kandidatniveau. I det omfang der er tale om arbejde, som kan anses som et speciale i forhold til det af overenskomsten omfattede handels- og kontorarbejde, og som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse svarende til de uddannelser, der er nævnt i Funktionæroverenskomstens 1, stk. 2, litra a, må CO-i s påstand dermed tages til følge. I modsat fald må indklagede frifindes.

13 13 Parternes uoverensstemmelse om it-funktionærerne ansat i DONGs BPIT-afdeling må på denne baggrund afgøres ud fra karakteren af det arbejde, som faktisk udføres i hver af de omhandlede stillingskategorier. Som sagen foreligger oplyst, må det i overensstemmelse med DONGs oplysninger og de afgivne forklaringer om BPIT-afdelingen og det arbejde, der udføres i de forskellige stillinger, lægges til grund, at medarbejderne i de omtvistede stillingskategorier i alt væsentligt udfører arbejde svarende til, hvad der udføres af udsendte konsulenter fra selvstændige it-konsulentvirksomheder, idet afdelingen alt overvejende fungerer som en intern konsulentvirksomhed med et deraf følgende generelt højt uddannelses- og funktionsniveau. Det er således fra DONGs side indgående forklaret, at det er nødvendigt for afdelingen, at alle de omtvistede stillinger er besat med medarbejdere, der har en videregående uddannelse på kandidat- eller i det mindste bachelor-niveau eller hertil svarende kompetence opnået på anden måde. Efter arbejdets karakter stilles der sådanne krav til initiativ, kreativitet og selvstændighed og gives et sådant råderum, at det er nødvendigt med kompetence til kompleks analyse og fremstilling på dette niveau. Det er derfor også ved lønfastsættelsen udgangspunktet, hvad en cand.merc. eller ingeniør mv. skal have. I hvert fald på denne baggrund og idet navnlig bemærkes, at der ikke fra CO-i s side har været gjort forsøg på, ved forklaring fra medarbejderne om stillingernes indhold mv. eller på anden måde, at imødegå forklaringerne fra DONGs side om indholdet mv. af stillingerne i BPITafdelingen er der ikke det fornødne grundlag for at fastslå, at nogen af de omtvistede jobfunktioner hos DONG er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomsts 1, stk. 2, litra a. DI s påstand om frifindelse må herefter tages til følge. Thi bestemmes: Indklagede, DI Overenskomst 1 for DONG Energy Sales & Distribution A/S, frifindes. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af udgiften til opmænd.

14 14 Poul Sørensen Per Sørensen Børge Dahl

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007 3.11.0 Overenskomst mellem HK HANDEL og Coop Danmark A/S Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstområdet... 5 2 Minimallønninger for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere