Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1"

Transkript

1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. 1: 1. Referencedokumenter 1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1070/2009 af 21. oktober 2009, i det følgende benævnt Luftfartstjenesteforordningen. 1.2 Kommissionens forordning (EU) nr. 1035/2011 af 17. oktober 2011 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, og om ændring af forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 923/2012 af 26. september 2012 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 448/2014 af 2. maj 2014, i det følgende benævnt Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester. 1.3 BL 3-3, Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden), seneste udgave. 1.4 BL 7-22, Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden), seneste udgave. 1.5 DS/EN ISO 9000, Kvalitetsstyringssystemer, seneste udgave. 1.6 ICAO Doc Safety Management Manual, seneste udgave. 1.7 ICAO Doc 9873 Manual on the Quality Management System for the Provision of Meteorological Service for International Air Navigation, seneste udgave. 1.8 ICAO Doc 8071, Manual of Testing of Radio Navigation Aids, Volume I. Testing of Ground-based Radio Navigation Systems, seneste udgave. 1 I BL en er der medtaget visse bestemmelser fra Luftfartstjenesteforordningen og Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i BL en er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 1

2 1.9 EUROCONTROL Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 og 1.2 findes på den Europæiske Unions hjemmeside Dokumenterne nævnt i pkt. 1.3 og 1.4 findes på Retsinformations hjemmeside Dokumenterne nævnt i pkt findes desuden på Trafikstyrelsens hjemmeside Samtlige dokumenter nævnt i pkt kan endvidere fås ved henvendelse til Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Tel.: Fax: E-post: 2. Definitioner ATM-udstyr (Air Traffic Management Equipment): En fælles forkortelse for det jordbaserede udstyr (hardware og software), som benyttes i forbindelse med lufttrafikstyring. CNS-udstyr (CNS equipment): En fælles forkortelse for teknisk udstyr til brug for enten kommunikation (C = communication) og/eller navigation (N = navigation) og/eller overvågning (S = surveillance). COM-anlæg: Radiokommunikationsanlæg på jorden og på havanlæg, der er installeret til brug for den civile luftfart. Drift og vedligeholdelse: Forebyggende vedligeholdelse, herunder kalibrering og kontrolmåling, ændring, fejlretning, overvågning og kontrol. Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System (SMS)): I denne BL forstås ved et flyvesikkerhedsstyringssystem et system til at styre flyvesikkerhed, og som indeholder den nødvendige organisatoriske struktur, ansvarsforhold, flyvesikkerheds politik og procedurer. Komponenter (Components): Materielle genstande såsom hardware og immaterielle genstande såsom software, som det europæiske lufttrafikstyringsnets interoperabilitet bygger på. Konfigurationsstyringssystem (Configuration Management System): Et system, der til enhver tid kan angive den gældende version af hardware, software og relateret dokumentation samt relationer disse imellem. Kvalitetsstyringssystem (Quality Management System): Et system, som gennem et samspil mellem ansvar, beføjelser, pligter, processer og ressourcer, fastlægger og forbedrer kvaliteten, der er defineret i virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Luftfartstjenester (Air Navigation Services): BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 2

3 Lufttrafiktjeneste, kommunikations-, navigations- og overvågningstjeneste, vejrtjeneste til luftfartsformål og luftfartsinformationstjeneste. Luftfartstjenestesystem (Air Navigation Service System): Samlingen af jordbaserede og luftbårne komponenter samt luftrumsbaseret udstyr, der understøtter luftfartstjenesterne i alle faser af en flyvning. Luftfartstjenesteudøver (Air Navigation Service Provider - ANSP): Enhver offentlig eller privat enhed, der udøver luftfartstjenester for den almene lufttrafik. Lufttrafikstyring (Air Traffic Management): De samlede luftbårne og jordbaserede funktioner (lufttrafiktjenester, luftrumsstyring og lufttrafikregulering), der kræves for at sikre, at luftfartøjer kan operere sikkert og effektivt i alle faser af en flyvning. Teknisk organisation (Operating Organisation) (TO): En certificeret eller godkendt juridisk person eller enkeltperson, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer. 3. Anvendelsesområde 3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for de tekniske organisationer, som driver og vedligeholder de luftfartstjenestesystemer, der er fastsat i pkt. 3.2, og som a. certificeres efter reglerne i Luftfartstjenesteforordningen, samt Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, eller b. driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne. Anm.: Som det fremgår af bestemmelserne i afsnit 6 8 og 10 gælder kravene i disse bestemmelser om ansvarlig leder, kvalitetsstyrings- og flyvesikkerhedssystem, skriftlig aftale og måleinstrumenter kun for tekniske organisationer, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne. 3.2 Denne BL gælder for drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer til udøvelse af a. luftrumsstyring, b. lufttrafikregulering, c. lufttrafiktjenester, navnlig systemer til behandling af flyvedata, overvågningsdata og menneske/maskine grænseflader, d. jord-til-jord-, luft-til-jord- og luft-til-luft-kommunikation, e. navigation, f. overvågning og g. luftfartsinformationstjenester (AIS). 4. Generelt BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 3

4 Det påhviler den tekniske organisation at sikre, at bestemmelserne i denne BL følges. 5. Godkendelse eller certificering af en teknisk organisation 5.1 En teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne, skal være godkendt af Trafikstyrelsen. Anm.: En teknisk organisation, der er omfattet af Luftfartstjenesteforordningen certificeres efter regler i denne forordning samt Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester. 5.2 Ansøgning om godkendelse eller certificering skal indsendes til Trafikstyrelsen Ansøgningen skal være Trafikstyrelsen i hænde senest 3 måneder, før den tekniske organisation planlægger at påbegynde sin tjeneste. 5.3 Ansøgning om godkendelse eller certificering skal foretages på grundlag af et særligt skema, som kan fås hos Trafikstyrelsen. 5.4 Godkendelse af en teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne, er betinget af, at der foreligger følgende: a. En organisationsbeskrivelse, hvor det fremgår, hvem der er udpeget som ansvarlig leder af den tekniske organisation, jf. afsnit 6. b. En driftshåndbog (en driftsmanual), der indeholder følgende: En beskrivelse af den tekniske organisation, ansvarsfordeling, med angivelse af beføjelser og pligter, og rapporteringsveje specifikt for ledelsesfunktionerne med relation til safety, security, kvalitet og HR. Dokumentation for et implementeret flyvesikkerhedsstyrings- og kvalitetsstyringssystem. En oversigt over de arbejdsaktiviteter, som det tekniske personale er uddannet til at udføre inden for drift og vedligeholdelse, jf. afsnit 9. c. Oplysninger, der dokumenterer, at de måleinstrumenter, der anvendes i forbindelse med drift og vedligeholdelse, opfylder bestemmelserne i afsnit 10. d. Instrukser der specifikt beskriver, hvorledes de forskellige drift- og vedligeholdelsesopgaver skal udføres. e. Registrering af parametre for de enkelte udstyrsdele, til brug for udarbejdelse af statistik med henblik på sikring af tilgængeligheds- og nøjagtighedskrav. f. En uddannelseshåndbog, der indeholder følgende: En personlig uddannelsesplan for hver enkelt tekniker. En beskrivelse af de tests, som den tekniske organisation udfører for at sikre, at det tekniske personale til enhver tid opfylder de stillede krav. Dokumentation for, at det tekniske personale, der beskæftiger sig med drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer, kontrolleres hvert 3. år, jf. pkt BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 4

5 5.5 Trafikstyrelsen udsteder et godkendelsesbevis for tekniske organisationer, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne. Godkendelsen af den tekniske organisation udstedes med en gyldighed på op til 6 år. Anm:. For tekniske organisationer, der er omfattet af Luftfartstjenesteforordningen udsteder Trafikstyrelsen et certifikat i overensstemmelse med Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester. 6. Ansvarlig leder En teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne, skal have en leder, som er ansvarlig for, at drift og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL. 7. Kvalitetsstyrings- og flyvesikkerhedsstyringssystem 7.1 En teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne, skal have et implementeret kvalitetsstyrings- og flyvesikkerhedsstyringssystem (SMS), der er accepteret af Trafikstyrelsen. 7.2 Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum opfylde principperne i ICAO DOC 8973 eller være i overensstemmelse med principperne i DS/EN ISO Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal som minimum opfylde principperne i ICAO Doc Safety Management Manual, (kapitel 5 Safety Management Systems). 8. Skriftlig aftale 8.1 En teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne for en eller flere luftfartstjenesteudøvere eller koncessionshavere, skal indgå en særskilt, skriftlig aftale herom med hver luftfartstjenesteudøver eller koncessionshaver. 8.2 Trafikstyrelsen skal have kopi af indgåede aftaler, herunder hvis aftalerne ændres. 9. Uddannelse 9.1 Det tekniske personale skal have den samme grunduddannelse jf. pkt. 9.2 og derudover en specialuddannelse jf. pkt. 9.3, afhængig af hvilke arbejdsaktiviteter som skal udføres. 9.2 Grunduddannelsen Grunduddannelsen skal være i overensstemmelse med EUROCONTROL Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP) Common Core Content Initial Training, jf. Annex 1, jf. dog pkt En grunduddannelse i overensstemmelse med kravet i pkt er ikke nødvendig, hvis det efter individuel vurdering på baggrund af kvalifikationstest godtgøres, at personalet besidder den fornødne viden om og forståelse af Common Core Content Initial Training. BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 5

6 Den tekniske organisation skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvilke overvejelser og argumenter der ligger til grund for anvendelse af den alternativt kvalificerende metode, jf. pkt Specialuddannelsen Specialuddannelsen skal være i overensstemmelse med EUROCONTROL Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training jf. Annex 2 7 (afhængigt af hvilket speciale, der skal arbejdes med som CNS-tekniker.), jf. dog pkt En specialuddannelse i overensstemmelse med pkt er ikke nødvendig, hvis det efter individuel vurdering godtgøres, at personalet har opnået tilstrækkelig viden og færdigheder a. på baggrund af beskæftigelse indenfor ATSEP relatererede arbejdsområder i mindst seks år før strengere lovgivning trådte i kraft. (Almindeligvis benævnt "Hævdvundne rettigheder" eller Grandfathers Rights ) eller b. på baggrund af dokumentation for anerkendt uddannelse indenfor C, N eller S, samt dokumentation for tilstrækkelig praktisk erhvervserfaring, inden for det ønskede område af beskæftigelse som ATSEP Den tekniske organisation skal udarbejde skriftlig dokumentation for, hvilke overvejelser og argumenter der ligger til grund for anvendelse af en alternativt kvalificerende metode, jf. pkt Den tekniske organisation skal sikre, at det tekniske personale opfylder uddannelseskravene i denne BL. Trafikstyrelsen kan forlange gennemførelse af en af Trafikstyrelsen udvalgt supplerende kvalifikationsprøve i en anderkendt uddannelsesorganisation, hvis dette skønnes nødvendigt. Ligeledes kan Trafikstyrelsen forlange indsigt i kvalifikationstesten og resultaterne af de kvalifikationstest, som virksomheden skal gennemføre minimum hvert tredje år for ATSEP personale. 9.5 Hvis der som følge af resultaterne fra de gennemførte kvalifikationstest, eller i øvrigt findes grundlag for at betvivle de ansattes faglige kvalifikationer, skal organisationen på eget initiativ iværksætte foranstaltninger, som opretholder flyvesikkerheden. 10. Måleinstrumenter 10.1 En teknisk organisation, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer i Grønland og på Færøerne skal udpege en person, der er ansvarlig for måleinstrumenter og skal i øvrigt overholde kravene i pkt Anm.: For tekniske organisationer, der er omfattet af Luftfartstjenesteforordningen gælder for måleinstrumenter reglerne om teknisk og operativ kompetence og kapacitet i bilag V i Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester Ved anvendelse af måleinstrumenter skal der foreligge en kalibreringsmanual og en valideringsrapport Kalibreringsmanualen skal indeholde følgende: a. Kalibreringsprocedurer. b. Kalibreringsstandarder. BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 6

7 c. Kalibreringsintervaller. d. Proces for selvkalibrerende måleinstrument Valideringsrapporten skal indeholde følgende: a. En detaljeret beskrivelse af måleopstilling og dets elementer. b. Leverandørens erklæringer om opfyldelse af specifikationskrav, herunder software krav. c. En beskrivelse af udførte funktions- og belastningsprøver med resultater De anvendte måleinstrumenter, skal være kalibreret på et laboratorium, der er akkrediteret af Dansk Akkreditering (DANAK), eller på et laboratorium, der er akkrediteret tilsvarende i udlandet Alle måleinstrumenter skal have en nøjagtighed, der er lig med eller bedre end 5 gange de parametre, der skal kontrolleres, medmindre ICAO Doc 8071, Manual of Testing of Radio Navigation Aids, Volume I, tilsiger større nøjagtighed, jf. pkt Kalibreringsgyldighed (tidsrum) skal fremgå af en mærkat, der er påsat måleinstrumentet, og hvor udløbsdato og kalibreringslaboratoriets stempel/signatur er påført Hvis mærkaten mangler, betragtes måleinstrumentet, som om det er ikke kalibreret, medmindre gyldig kalibrering kan dokumenteres på anden måde Kalibreringsintervallerne skal være som angivet af fabrikanten af måleinstrumentet Kalibreringspligtige måleinstrumenter skal kunne identificeres ved kategori/ navn, type og serienummer Al transport af kalibrerede måleinstrumenter skal ske på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at måleinstrumentets nøjagtighed forringes. 11. Tilbagekaldelse Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en teknisk organisation, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere opfyldes, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Trafikstyrelsen. Anm.: Tilbagekaldelse af et certifikat, der er udstedt efter Luftfartstjenesteforordningen, kan ske efter artikel 7, stk. 7, i forordningen. 12. Dispensation Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området. 13. Klageadgang BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 7

8 Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. 14. Straffebestemmelse 14.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 5.1 og afsnit 6-10 i straffes med bøde Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 15. Overgangsbestemmelser for tekniske organisationer, der driver og vedligeholder COM-anlæg Tekniske organisationer, der før 1. juli 2008 er godkendt af Statens Luftfartsvæsen (nu Trafikstyrelsen), og teknikere, der er uddannet radio- eller elektroniktekniker eller har tilsvarende uddannelse, og som installerer og vedligeholder COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden), skal først have en godkendelse på det tidspunkt, hvor et COM-anlæg skal etableres eller ændres. 16. Ikrafttræden 16.1 Denne BL træder i kraft den BL 3-43, 1. udgave af 21. maj 2008 ophæves. Trafikstyrelsen, den 2015 BL 3-43 / Udg. 2 / 2015 / 8

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering

ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering ATS-instruks 20 Lufttrafikregulering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Bemyndigelse og organisation 3. Udøvelse af lufttrafikregulering 6. Selektiv lufttrafikregulering ved reduceret banesynsvidde 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Udgave 2, 12. december 2008 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0034700 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-12 Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Udgave 5, 23. juni 2011 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1 og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere