Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt"

Transkript

1 Industri Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

2 Indhold: Gastech-Energi 4-5 Industriafdelingen 6-7 Procesoptimering 8-9 Kompetencer Affaldsforbrænding/slamforbrænding/incineratorer - Efteropvarmning gasturbiner - Højtemperaturanlæg - Røggasrensning og luftrensning - Procesluftopvarmning - Rumopvarmning/varmecentraler - Væskeopvarmning Cases Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år - Incineratorer til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland - Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR)-anlæg i Tjekkiet - Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget - Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget - Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout båndovne Industriservice 22

3 Gastech-Energi A/S 5 Velkommen til Gastech-Energi Danmarks førende leverandør af avanceret brænderteknologi Med rødder i olieselskabet BP har vi over et halvt år hundredes erfaring i at levere sikre, lønsomme og miljøvenlige energiløsninger til både husholdninger og erhvervsliv. Som landets største servicevirksomhed for varme- og procesanlæg ved vi bedre end nogen, hvad oppetid og driftsoptimering betyder. Uanset om der er tale om en stor industri, som skal holdes i gang eller en familie, der skal have sikkerhed for varme og varmt vand året rundt. Vores motto er varme, trivsel og tryghed. Det gælder for alle områder. Ikke mindst industri, hvor varme kan have en anden betydning end for en familie. For der findes næppe den driftschef, der sover trygt, hvis der er problemer med en større installation i et industrielt kompleks. Her kan du regne med Gastech-Energi. Vi er der døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Og vi tænker os om under projekteringen, så der tages hensyn til både sikkerhed, økonomi, stabilitet og miljø.

4 Industriafdelingen 7 Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran I industrien findes der ingen standardløsninger. Hvert enkelt projekt er unikt og skal designes fra bunden til den pågældende opgave. Vi har specialiseret os i at levere komplette industrielle projekter i eget design. I Gastech-Energi har vi vores egne tekniske tegnere, projekt ingeniører, el-ingeniører og salgsingeniører. Vores kompetencer er stærke inden for forbrændingsteknisk udstyr, lige fra rumopvarmning til procesopvarmning og luftrens ning. Vi designer, konstruerer og producerer selv anlæggene baseret på anerkendte komponenter fra Eclipse, North American, Dunphy og Honeywell, som vi samtidig er eneforhandlere af. af brænder-, proces- og temperaturstyringer, også med PLC-systemer (Programmable Logic Controller) eller CTSsystemer (Centralized Test Systems) med fjernkommunikation. Værktøjsmæssigt anvender vi nyeste version af Auto- CAD, Inventor i 3D, Elprocad, PC Schematic og projektstyringsværktøjet OMADA. Vores løsninger indeholder kundetilpassede kombinationer

5 Procesoptimering 9 Man kan altid optimere en proces eller et energiforbrug De fleste industrielle energisystemer er overdimensionerede i forhold til opgaven. Man har sjældent tænkt husholdningsøkonomisk i det oprindelige anlæg men har villet sikre sig, at der altid er energi nok til at sikre opvarmning eller procesvarme. Det kan sammenlignes med tidligere tiders overdimensionerede oliefyr, der buldrede løs i fyrkælderen med et enormt energispild til følge. Effektiviteten var måske 60-70%, hvor et moderne, optimeret naturgasfyr har en effektivitet på 100%, for ikke at nævne grønne varmesystemer, der har en effektivitet på 300%! Gastech-Energi har overført disse lean-filosofier til industrien. Og der findes næppe den proces, der ikke kan optimeres. Uanset om det gælder procesvarme eller rumopvarmning. Besparelserne opnår vi gennem modulære brændere med leanburn-teknologi og ved at tænke i minimering frem for maksime ring fra design til drift. Den store energireduktion betyder, at en brænderteknisk løsning fra Gastech-Energi ikke alene tjener sig hurtigt hjem, men også efterfølgende bidrager positivt til virksomhedens økonomiske resultat. Derudover sætter vores industrielle brændersystemer nye standarder for lave emissioner.

6 Kompetencer 11 Vores kompetencer Affaldsforbrænding, afbrænding af slam og incineratorer Gas- og oliebrændere er velegnede som opstartsog støttebrændere i affaldsfyrede forbrændingsanlæg. Et stort reguleringsområde sikrer, at brænd erne også kan anvendes til udtørring af den kera miske foring i ovnens indkøringsfase. Ti l- svarende brændere anvendes i slamforbrændingsanlæg og incineratorer, hvor uønskede komponenter omdannes. Brænderne kan desuden an vendes ved destruktion af brændbare væsker. Gastech-Energi har i de senere år leveret et større antal brændersystemer til denne type anlæg. Aktuelle eksempler er forbrændingsanlæggene hos AVV I/S Hjørring og Affaldscenter Århus samt et anlæg til afbrænding af slam på Lynetten i København. Anlæggene til Hjørring og Århus er leveret i samarbejde med Babcock & Wilcox Vølund ApS. Til disse tre anlæg er der leveret komplet brænderudstyr til to linjer. Brændernes primære formål er at sikre den nødvendige temperatur til forbrændingen af affaldet. Der er ligeledes leveret komplette brænderanlæg til formalinanlæg flere steder i verden. Anlæggene er leveret gennem virksomheden Dynea i Norge, og hovedformålet med disse anlæg er ved afbrænding at fjerne uønskede stoffer i spildgasser, før disse udledes til omgivelserne. I nogle af disse anlæg indgår også destruktion af brændbare væsker. Efteropvarmning Efteropvarmning af røggas fra gasturbiner med henblik på at øge den producerede mængde varmeenergi foregår med specielle kanalbrændere, som typisk hæver røggastemperaturen fra ca. 500 C til ca. 900 C. Herefter produceres der damp, som kan tilføres dampturbinen i CC-anlæg (Combined Cycle). Højtemperaturanlæg Højtemperaturbrændere anvendes til smelteovne for metaller og mineraler, keramikovne, krematorieovne, varmebehandlingsovne og teglovne samt til fremstilling af isoleringsprodukter. Med standardbrændere, som leveres med effekter op til 62 MW og med flammehastigheder på op til 150 m/s, kan der opnås brændkammertemperaturer på op til C. Røggasrensning og luftrensning Partikler, skadelige gasarter og generende lugte kan fjernes i forskellige former for renseprocesser. Procesbrændere med stor reguleringsevne an vendes således til at styre temperaturen i processer, hvor skadelige gasarter som NO x, CO, HC og SO 2 omdannes katalytisk eller behandles kemisk, før de udledes som uskadelige forbindel ser. Procesbrændere anvendes ligeledes ved direkte opvarmning af røggasser for at undgå kondense ring af aggressive bestanddele. I andre anlægstyper anvendes termisk oxidation til at bortskaffe de miljøskadelige stoffer. Disse anlæg ope rerer med temperaturer på C, hvorfor de oftest er regenerative med høj virkningsgrad. Også her kræves der procesbrændere med stor regule ringsevne, da de anven des både til opvarmning af anlægget fra kold tilstand og som støttebrændere under drift, ofte under store flow variationer. Gastech-Energi har leveret et større antal brændersystemer til de omtalte anlæg. Som eksem pler på denne type leverance kan nævnes støttebrændere i miljøanlæg leveret af Haldor Topsøe A/S. Temperaturen er her en vigtig kontrolparameter, ligesom en ren forbrænding har høj prioritet. Der er blandt andet leveret komplette brænde renheder til miljøanlæg i Kazakhstan og Kina. Procesluftopvarmning Procesbrændere til direkte opvarmning af frisk eller recirkuleret luft anvendes i mange industrielle processer. Typiske anvendelsesområder er over fladebehandlingsanlæg, bageovne og diverse tør ring s- anlæg, for eksempel spray-, slam-, papir-, teks til-, korn- og frøanlæg. Gastech-Energi har leveret flere brændersystemer til denne type anlæg. Som eksempel på en sådan leverance kan nævnes gasbrænder anlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Den leverede brænders store regule ringsevne (1:20), som ikke kan opnås med konventionelle brændere, imødekommer proces kravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur. Rumopvarmning/varmecentraler Gastech-Energi leverer løsninger til rumopvarmning, enten i form af varmluftsystemer eller avancerede kaskadeløsninger baseret på kondenserende naturgaskedler med en virkningsgrad på over 100%. Alternativt kan vi installere en løsning, der bygger på Grøn Varme baseret på varmepumpe teknologi. Grøn Varme kan også leveres som kaskade løsninger til meget store installationer. Vi har desuden leveret en ny gasbrænderløsning med et kedelanlæg til en eksisterende 10 MW-kedel hos Danish Malting Group A/S i Vordingborg. Løsningen omfatter et economiser-luftforvarmningssystem. Tilbagebetalingstiden for det komplette brænder/kedelsystem var kun lidt over 6 måneder. Væskeopvarmning Gas- og oliebrændere anvendes til opvarmning af væsker til mange forskellige formål. Opvarm ningen kan foregå enten ved udledning af de varme røggasser direkte i væsken, hvorved meget høje virkningsgrader opnås, eller ved indirekte opvarmning via en varmeveksler udformet som røgrør neddykket i væsken. Typiske anvendelsesområder er rensekar, affedtningsanlæg i lakeringslinjer, kassevaskeanlæg til fødevareindustrien og opvarmning i forbindelse med produktion af fødevarer. Sikkerhed i brændersystemer Et nøglepunkt i vores brændersystemer er BMS (Burner Management System), som konstrueres og tilpasses til den enkelte brænderopgave. Sikkerhedsniveauet i disse systemer vil altid overholde selv de mest vidtgående tolkninger.

7 Case 13 Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år Danish Malting Group A/S ønskede udskiftning af en eksisterende ældre special-designet Dunphy TG640 gasbrænder, som var monteret på en 10 MWE Danstoker kedel. Formålet var at øge nyttevirkningen. Løsningen var at montere nye economisere og derefter supplere og øge den opnåede ekstra nyttevirkning ved at implementere en brænder designet til at operere med forvarmet luft i kedlens forvarmningssystem. Brænderen med de nye specifikationer kører på variable lufttemperaturer (generelt mellem 30 C og 90 C.) På grund af den høje nyttevirkning som følge af en effektiv røggaseconomiser fra den genvundne varme fra røggassen, vil røggastemperaturen i skorstenen aldrig overstige 50 C brutto, selv med en fremløbstemperatur på 120 C. Anlægget kører typisk i 18 timer i én produktionsserie før genoplad ning, som varer 1 time. Derefter genstartes sekvensen. Under den første driftsperiode overstiger belastningskravet kedlens ydeevne, men systemet er designet således, at når belastningen falder imod slutningen af driftsforløbet, kan ladningen af akkumu leringstanken anvendes til at efterfylde belastningen før påbegyndelse af den næste sekvens. Enestående lav NOx emission Det special-designede integrerede Dunphy & Danstoker-system opnår konsekvent en enestående høj nyttevirkning (gennemsnitligt 16% højere end det tidligere brænder-/kedel-system). Det betyder, at anlægget kondenserer liter vand pr. time. Noget af vandet sprøjtes derefter tilbage i brænderens luftstrøm, hvilken igen forbedrer kedlens varmeoverførsel, og muliggør en enestående lav gennemsnits-emission af NOx på 20 mg pr. m 3 ved 3% O 2. Dunphys Ratiotronic DDCC-system sørger for kompensationsmæssige juste ringer for ved ændringer i fugtighed og temperatur. Ratiotronic-systemets tilpasningsmuligheder muliggør systemdrift på O 2 værdier på 1,75% på fuld belastning og 3,1% ved lav belastning med et gennemsnit på 2%. Kombinationen af genmontering af kedlen og Dunphys nye brænderdesign gør, at dette anlæg er et af de anlæg inden for den internationale processektor, som har den højeste nyttevirkning og de laveste emissionsværdier. Danish Malting Group har beregnet at tilbagebetalingstiden for hele kedel-/brænder-anlægget er lige godt 6 måneder. Ligesom med det oprindelige anlæg har Gastech-Energi både leveret og opstartet anlægget.

8 Case Incineratorer til Dynea Silver Catalyst-formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland Off-gassen fra formalinproduktionen afbrændes i en brænder placeret i bunden af en vertikal, udmuret incinerator. Off-gassen indeholder op mod 20% brint, samt små mængder formalin og methanol. Røggassen fra inci neratoren når en temperatur på C, hvorved de komponenter, som ikke ønskes udledt til omgivelserne, efter en passende opholdstid ved temperaturen, er reduceret til det ønskede niveau. En vigtig parame ter er sikkerhed i forbindelse med håndtering af den brintholdige gas. Vi har leveret anlæg til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland. Sidstnævnte med en kapacitet på Nm 3 /h off-gas. På grund af ekstreme vejrforhold i Rusland er off-gas og luftramper med instrumentering på dette anlæg bygget ind i en opvarmet container (blå på billedet). Der er desuden leveret et tilsvarende anlæg til Tyskland, hvor leverancen også indeholdte en dampkedel.

9 Case 17 Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR) anlæg i Tjekkiet Et HTCR anlæg anvendes ved brintproduktion. En brænder leverer varm røggas ved afbrænding af naturgas og/eller off-gas fra brintproduktionen. Røggassen ledes på ydersiden af et antal bajonetformede rør og tilfører således varme til den katalytiske proces, hvor kulbrinter og vanddamp omdannes til brint, kulilte og CO 2. Brænderen skal kunne håndtere flere brændsler og blandinger heraf. Temperaturen og mængden af røggas er vigtige kontrolparametre. Vi har bl.a. leveret brænder til Topsøe HTCR anlæg hos Borsod Chem, Tjekkiet. Støttebrænder til Haldor Topsøe WSA proces WSA processen omdanner svovl i svovlholdige røggasser/off-gasser til anvendelig svovlsyre. En brænder leverer støttefyring til processen. I processen omdannes SO 2 katalystisk til SO 3 under udvikling af varme, og det vil ofte ikke være nødvendigt at tilføre ekstra varme til processen. I nogle situationer kan det dog være nødvendigt med støttefyring for at opnå tilstrækkelig temperatur på katalysatoren. Der kan være tale om mange typer af gasformige brændsler såvel som olie. Temperaturen er en vigtig kontrolparameter og vigtig er også en ren forbrænding. Vi har bl.a. leveret komplet brænderenhed med ramper og styring til Haldor Topsøe WSA anlæg hos Kazzinc, Kazakhstan og Zhuzhou, Kina. Specialbrænder til Haldor Topsøe WSA proces Lille brænder med en ydelse på op til 15 kw leveret med brændkammer, køleluft og forbrændingsluftblæser, gas- og luftrampe og komplet styring, alt indbygget i rustfrit skab til opsætning på Haldor Topsøe anlæg. Vi har leveret et stort antal af disse anlæg til Haldor Topsøe WSA anlæg over hele verden.

10 Case 19 Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget På to affaldsforbrændingsovne i Hjørring har Gastech-Energi instal leret brændere og olielanser for let- og spildolie. På den ene ovn er monteret 1 topbrænder, som er en kombinationsbrænder, der kan brænde enten spildolie eller letolie. På den anden ovn er der monteret 2 sidebrændere for letolie samt 2 spildolielanser i ovntoppen. Formålet med letoliedriften er, at der skal opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Hvis tempera turen kommer under et vist minimum, skal brænderne starte og med den fornødne effekt sikre, at temperaturen opretholdes. Spildolien benyttes i Hjørring som støttebrændsel i temperaturniveauet lige over, hvor let olien indsættes, således at det første temperaturfald vil forsøges afhjulpet med spildolie. Leverancen er en total leverance, som både indeholder olietanke, ringledninger, pumpestationer, LPG-forsyning, olieforvarmere samt selve brænder installationerne med ventilarrangementer, blæsere samt styretavler. På to ovne er der på hver installeret to støttebrændere af mærket North American Mfg. Co. De to brændere på hver ovn har fælles styretavle og blæsere, men individuelle ventilarrangementer. Brænderne starter op på LPG, og hovedbrændslet er letolie. Begge medier kommer fra eksisterende installationer. Brændersystemet har tre funktioner: Det skal øge temperaturen i kedlen til 850 C, det skal sikre en komplet forbrænding af røggasser under nedlukning af kedlen, og endelig skal brænderne fungere som støttebrændere, således at der opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Det betyder, at brænderne meget af tiden vil være standby og kun være i drift i forholdsvis kort tid. Men det er vigtigt, at de er klar til drift, når det er nødvendigt. Ovnene er to eksisterende ovnlinier, og opgaven bestod i at finde en brænder, som med den nødvendige effekt kunne placeres i ovnen, og desuden at få plads til både brænderne og deres udstyr på den forholdsvis begrænsede plads, der var til rådighed.

11 Case 21 Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne Gastech-Energi har leveret et antal Eclipse type 160 TAH-R In-duct- gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Eclipse brænderanlægget leveres som et skræddersyet system, der er tilpasset den modul opbyggede Andritz Sprout-båndovn. Brænderanlægget er opbygget på et sidepanel for direkte montage på ovnen, således at brænderen er centreret i procesluftkanalen efter cirkulationsblæseren. Herved opnås en hurtig og effektiv miksning mellem den recirkulerede procesluft og de varme røggasser fra brænderen. Brænderens store reguleringsevne 20 kw kw (1:20) imødekommer proceskravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur, som ikke kan opnås med konventionelle brændere. Styretavlen leveres for montage andetsteds nær båndovnen for at opnå let tilgængelighed for operatør. Der anvendes typisk fire brændere pr. båndovn med en brændereffekt på 20 kw kw, modulerende N- eller F-gas.

12 Industriservice 23 Driftsproblemer? Bare rolig vi er lige her Vores samarbejdspartnere Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed inden for naturgas og brænderteknologi. Vi har over 80 servicevogne i Danmark, der sikrer energien for såvel private husstande som virksomheder. 25 af disse vogne er dedikeret industrien. Vognene er komplette rullende værksteder, og alle vores med arbejdere er specialuddannede industrimontører. En drifts- og serviceaftale med Gastech-Energi defineres ud fra tilkaldetid, der igen bestemmes af den enkelte virksomheds behov for oppetid. Tilkaldetiden kan være ned til en time uanset tidspunkt på døgnet, og uanset hvor i landet virksomheden ligger. Der er døgnvagt på både produktionsanlæg og rumopvarmning. Din virksomhed har mulighed for at indgå andre typer aftaler, baseret på hvilken økonomi du ønsker i aftalen. Med eller uden arbejdsløn, med eller uden reservedele. Vi kan tilbyde serviceaftaler både for anlæg installeret af os selv og af andre virksomheder, og vi kender de fleste fabrikater inden for såvel proces- som rumvarme. Gastech-Energi samarbejder med verdens førende producenter af brænderudstyr. De er alle kvalitetsudbydere, der er med til at sikre driftsstabilitet og økonomi i vores løsninger. Dunphy Combustion Ltd. North American Mfg. Co. Brændere til letolie, sværolie, Procesbrændere til luftopvarmning, incineratorer, naturgas og biogas. Leveres til ét brændsel eller op til fire smelteovne, hærdeovne og forskellige brændsler simultant affaldsforbrænding. på samme brænder. Honeywell Eclipse Combustion Gasventiler, regulatorer, Procesbrændere til luftopvamning, væskeopvarmning, troller, uv-scannere, flam- kombiblokke, tæthedskon- incineratorer, smelteovne og meovervågning samt kontrolkasser. hærdeovne. Bentone Olie og gasbrændere 1-trins, 2-trins og modulerende fra 5 til kw. Siemens/Ratiotronic Gasventiler, elektronisk brænderregulering m.v.

13 Gastech-Energi Varme, trivsel og tryghed Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed for varme- og proces anlæg, og vi er landets førende leve randør af avanceret brænder tek nologi. Vi tilbyder kundetilpassede brændersystemer til mange forskellige områder inden for industrien. Fra små enkle komponentleverancer til komplette systemløsninger nationalt og internationalt. Gennem kvalificeret rådgivning, projektering, installation og service medvirker vi til at sætte nye standarder for industrielle brændersystemer med henblik på at øge effektiviteten og reducere mængden af emissioner. Vores forretningsgrundlag bygger på solid erfaring med brænderteknologi, dels som dansk repræsentant for markedets førende producenter af procesbrændere, dels som samarbejdspartner for en række af landets største og mest velrenommerede anlægsbyggere. Vi har over 80 servicevogne på vejene mange af dem døgnet rundt for at sikre varme, trivsel og tryghed for både private og virksomheder. GastechEnergi A/S Sindalsvej 8 DK-8240 Risskov Vallensbækvej 18F DK-2605 Brøndby Telefon Telefax

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33 Nr. 5 november 2003 92. årgang Bosch klar til vækst igen Bosch Thermoteknik har haft et par vanskelige år på det danske marked, men er nu klar til vækst igen - bakket op af sit tyske moderselskab, der

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere