Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt"

Transkript

1 Industri Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

2 Indhold: Gastech-Energi 4-5 Industriafdelingen 6-7 Procesoptimering 8-9 Kompetencer Affaldsforbrænding/slamforbrænding/incineratorer - Efteropvarmning gasturbiner - Højtemperaturanlæg - Røggasrensning og luftrensning - Procesluftopvarmning - Rumopvarmning/varmecentraler - Væskeopvarmning Cases Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år - Incineratorer til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland - Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR)-anlæg i Tjekkiet - Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget - Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget - Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout båndovne Industriservice 22

3 Gastech-Energi A/S 5 Velkommen til Gastech-Energi Danmarks førende leverandør af avanceret brænderteknologi Med rødder i olieselskabet BP har vi over et halvt år hundredes erfaring i at levere sikre, lønsomme og miljøvenlige energiløsninger til både husholdninger og erhvervsliv. Som landets største servicevirksomhed for varme- og procesanlæg ved vi bedre end nogen, hvad oppetid og driftsoptimering betyder. Uanset om der er tale om en stor industri, som skal holdes i gang eller en familie, der skal have sikkerhed for varme og varmt vand året rundt. Vores motto er varme, trivsel og tryghed. Det gælder for alle områder. Ikke mindst industri, hvor varme kan have en anden betydning end for en familie. For der findes næppe den driftschef, der sover trygt, hvis der er problemer med en større installation i et industrielt kompleks. Her kan du regne med Gastech-Energi. Vi er der døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Og vi tænker os om under projekteringen, så der tages hensyn til både sikkerhed, økonomi, stabilitet og miljø.

4 Industriafdelingen 7 Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran I industrien findes der ingen standardløsninger. Hvert enkelt projekt er unikt og skal designes fra bunden til den pågældende opgave. Vi har specialiseret os i at levere komplette industrielle projekter i eget design. I Gastech-Energi har vi vores egne tekniske tegnere, projekt ingeniører, el-ingeniører og salgsingeniører. Vores kompetencer er stærke inden for forbrændingsteknisk udstyr, lige fra rumopvarmning til procesopvarmning og luftrens ning. Vi designer, konstruerer og producerer selv anlæggene baseret på anerkendte komponenter fra Eclipse, North American, Dunphy og Honeywell, som vi samtidig er eneforhandlere af. af brænder-, proces- og temperaturstyringer, også med PLC-systemer (Programmable Logic Controller) eller CTSsystemer (Centralized Test Systems) med fjernkommunikation. Værktøjsmæssigt anvender vi nyeste version af Auto- CAD, Inventor i 3D, Elprocad, PC Schematic og projektstyringsværktøjet OMADA. Vores løsninger indeholder kundetilpassede kombinationer

5 Procesoptimering 9 Man kan altid optimere en proces eller et energiforbrug De fleste industrielle energisystemer er overdimensionerede i forhold til opgaven. Man har sjældent tænkt husholdningsøkonomisk i det oprindelige anlæg men har villet sikre sig, at der altid er energi nok til at sikre opvarmning eller procesvarme. Det kan sammenlignes med tidligere tiders overdimensionerede oliefyr, der buldrede løs i fyrkælderen med et enormt energispild til følge. Effektiviteten var måske 60-70%, hvor et moderne, optimeret naturgasfyr har en effektivitet på 100%, for ikke at nævne grønne varmesystemer, der har en effektivitet på 300%! Gastech-Energi har overført disse lean-filosofier til industrien. Og der findes næppe den proces, der ikke kan optimeres. Uanset om det gælder procesvarme eller rumopvarmning. Besparelserne opnår vi gennem modulære brændere med leanburn-teknologi og ved at tænke i minimering frem for maksime ring fra design til drift. Den store energireduktion betyder, at en brænderteknisk løsning fra Gastech-Energi ikke alene tjener sig hurtigt hjem, men også efterfølgende bidrager positivt til virksomhedens økonomiske resultat. Derudover sætter vores industrielle brændersystemer nye standarder for lave emissioner.

6 Kompetencer 11 Vores kompetencer Affaldsforbrænding, afbrænding af slam og incineratorer Gas- og oliebrændere er velegnede som opstartsog støttebrændere i affaldsfyrede forbrændingsanlæg. Et stort reguleringsområde sikrer, at brænd erne også kan anvendes til udtørring af den kera miske foring i ovnens indkøringsfase. Ti l- svarende brændere anvendes i slamforbrændingsanlæg og incineratorer, hvor uønskede komponenter omdannes. Brænderne kan desuden an vendes ved destruktion af brændbare væsker. Gastech-Energi har i de senere år leveret et større antal brændersystemer til denne type anlæg. Aktuelle eksempler er forbrændingsanlæggene hos AVV I/S Hjørring og Affaldscenter Århus samt et anlæg til afbrænding af slam på Lynetten i København. Anlæggene til Hjørring og Århus er leveret i samarbejde med Babcock & Wilcox Vølund ApS. Til disse tre anlæg er der leveret komplet brænderudstyr til to linjer. Brændernes primære formål er at sikre den nødvendige temperatur til forbrændingen af affaldet. Der er ligeledes leveret komplette brænderanlæg til formalinanlæg flere steder i verden. Anlæggene er leveret gennem virksomheden Dynea i Norge, og hovedformålet med disse anlæg er ved afbrænding at fjerne uønskede stoffer i spildgasser, før disse udledes til omgivelserne. I nogle af disse anlæg indgår også destruktion af brændbare væsker. Efteropvarmning Efteropvarmning af røggas fra gasturbiner med henblik på at øge den producerede mængde varmeenergi foregår med specielle kanalbrændere, som typisk hæver røggastemperaturen fra ca. 500 C til ca. 900 C. Herefter produceres der damp, som kan tilføres dampturbinen i CC-anlæg (Combined Cycle). Højtemperaturanlæg Højtemperaturbrændere anvendes til smelteovne for metaller og mineraler, keramikovne, krematorieovne, varmebehandlingsovne og teglovne samt til fremstilling af isoleringsprodukter. Med standardbrændere, som leveres med effekter op til 62 MW og med flammehastigheder på op til 150 m/s, kan der opnås brændkammertemperaturer på op til C. Røggasrensning og luftrensning Partikler, skadelige gasarter og generende lugte kan fjernes i forskellige former for renseprocesser. Procesbrændere med stor reguleringsevne an vendes således til at styre temperaturen i processer, hvor skadelige gasarter som NO x, CO, HC og SO 2 omdannes katalytisk eller behandles kemisk, før de udledes som uskadelige forbindel ser. Procesbrændere anvendes ligeledes ved direkte opvarmning af røggasser for at undgå kondense ring af aggressive bestanddele. I andre anlægstyper anvendes termisk oxidation til at bortskaffe de miljøskadelige stoffer. Disse anlæg ope rerer med temperaturer på C, hvorfor de oftest er regenerative med høj virkningsgrad. Også her kræves der procesbrændere med stor regule ringsevne, da de anven des både til opvarmning af anlægget fra kold tilstand og som støttebrændere under drift, ofte under store flow variationer. Gastech-Energi har leveret et større antal brændersystemer til de omtalte anlæg. Som eksem pler på denne type leverance kan nævnes støttebrændere i miljøanlæg leveret af Haldor Topsøe A/S. Temperaturen er her en vigtig kontrolparameter, ligesom en ren forbrænding har høj prioritet. Der er blandt andet leveret komplette brænde renheder til miljøanlæg i Kazakhstan og Kina. Procesluftopvarmning Procesbrændere til direkte opvarmning af frisk eller recirkuleret luft anvendes i mange industrielle processer. Typiske anvendelsesområder er over fladebehandlingsanlæg, bageovne og diverse tør ring s- anlæg, for eksempel spray-, slam-, papir-, teks til-, korn- og frøanlæg. Gastech-Energi har leveret flere brændersystemer til denne type anlæg. Som eksempel på en sådan leverance kan nævnes gasbrænder anlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Den leverede brænders store regule ringsevne (1:20), som ikke kan opnås med konventionelle brændere, imødekommer proces kravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur. Rumopvarmning/varmecentraler Gastech-Energi leverer løsninger til rumopvarmning, enten i form af varmluftsystemer eller avancerede kaskadeløsninger baseret på kondenserende naturgaskedler med en virkningsgrad på over 100%. Alternativt kan vi installere en løsning, der bygger på Grøn Varme baseret på varmepumpe teknologi. Grøn Varme kan også leveres som kaskade løsninger til meget store installationer. Vi har desuden leveret en ny gasbrænderløsning med et kedelanlæg til en eksisterende 10 MW-kedel hos Danish Malting Group A/S i Vordingborg. Løsningen omfatter et economiser-luftforvarmningssystem. Tilbagebetalingstiden for det komplette brænder/kedelsystem var kun lidt over 6 måneder. Væskeopvarmning Gas- og oliebrændere anvendes til opvarmning af væsker til mange forskellige formål. Opvarm ningen kan foregå enten ved udledning af de varme røggasser direkte i væsken, hvorved meget høje virkningsgrader opnås, eller ved indirekte opvarmning via en varmeveksler udformet som røgrør neddykket i væsken. Typiske anvendelsesområder er rensekar, affedtningsanlæg i lakeringslinjer, kassevaskeanlæg til fødevareindustrien og opvarmning i forbindelse med produktion af fødevarer. Sikkerhed i brændersystemer Et nøglepunkt i vores brændersystemer er BMS (Burner Management System), som konstrueres og tilpasses til den enkelte brænderopgave. Sikkerhedsniveauet i disse systemer vil altid overholde selv de mest vidtgående tolkninger.

7 Case 13 Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år Danish Malting Group A/S ønskede udskiftning af en eksisterende ældre special-designet Dunphy TG640 gasbrænder, som var monteret på en 10 MWE Danstoker kedel. Formålet var at øge nyttevirkningen. Løsningen var at montere nye economisere og derefter supplere og øge den opnåede ekstra nyttevirkning ved at implementere en brænder designet til at operere med forvarmet luft i kedlens forvarmningssystem. Brænderen med de nye specifikationer kører på variable lufttemperaturer (generelt mellem 30 C og 90 C.) På grund af den høje nyttevirkning som følge af en effektiv røggaseconomiser fra den genvundne varme fra røggassen, vil røggastemperaturen i skorstenen aldrig overstige 50 C brutto, selv med en fremløbstemperatur på 120 C. Anlægget kører typisk i 18 timer i én produktionsserie før genoplad ning, som varer 1 time. Derefter genstartes sekvensen. Under den første driftsperiode overstiger belastningskravet kedlens ydeevne, men systemet er designet således, at når belastningen falder imod slutningen af driftsforløbet, kan ladningen af akkumu leringstanken anvendes til at efterfylde belastningen før påbegyndelse af den næste sekvens. Enestående lav NOx emission Det special-designede integrerede Dunphy & Danstoker-system opnår konsekvent en enestående høj nyttevirkning (gennemsnitligt 16% højere end det tidligere brænder-/kedel-system). Det betyder, at anlægget kondenserer liter vand pr. time. Noget af vandet sprøjtes derefter tilbage i brænderens luftstrøm, hvilken igen forbedrer kedlens varmeoverførsel, og muliggør en enestående lav gennemsnits-emission af NOx på 20 mg pr. m 3 ved 3% O 2. Dunphys Ratiotronic DDCC-system sørger for kompensationsmæssige juste ringer for ved ændringer i fugtighed og temperatur. Ratiotronic-systemets tilpasningsmuligheder muliggør systemdrift på O 2 værdier på 1,75% på fuld belastning og 3,1% ved lav belastning med et gennemsnit på 2%. Kombinationen af genmontering af kedlen og Dunphys nye brænderdesign gør, at dette anlæg er et af de anlæg inden for den internationale processektor, som har den højeste nyttevirkning og de laveste emissionsværdier. Danish Malting Group har beregnet at tilbagebetalingstiden for hele kedel-/brænder-anlægget er lige godt 6 måneder. Ligesom med det oprindelige anlæg har Gastech-Energi både leveret og opstartet anlægget.

8 Case Incineratorer til Dynea Silver Catalyst-formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland Off-gassen fra formalinproduktionen afbrændes i en brænder placeret i bunden af en vertikal, udmuret incinerator. Off-gassen indeholder op mod 20% brint, samt små mængder formalin og methanol. Røggassen fra inci neratoren når en temperatur på C, hvorved de komponenter, som ikke ønskes udledt til omgivelserne, efter en passende opholdstid ved temperaturen, er reduceret til det ønskede niveau. En vigtig parame ter er sikkerhed i forbindelse med håndtering af den brintholdige gas. Vi har leveret anlæg til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland. Sidstnævnte med en kapacitet på Nm 3 /h off-gas. På grund af ekstreme vejrforhold i Rusland er off-gas og luftramper med instrumentering på dette anlæg bygget ind i en opvarmet container (blå på billedet). Der er desuden leveret et tilsvarende anlæg til Tyskland, hvor leverancen også indeholdte en dampkedel.

9 Case 17 Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR) anlæg i Tjekkiet Et HTCR anlæg anvendes ved brintproduktion. En brænder leverer varm røggas ved afbrænding af naturgas og/eller off-gas fra brintproduktionen. Røggassen ledes på ydersiden af et antal bajonetformede rør og tilfører således varme til den katalytiske proces, hvor kulbrinter og vanddamp omdannes til brint, kulilte og CO 2. Brænderen skal kunne håndtere flere brændsler og blandinger heraf. Temperaturen og mængden af røggas er vigtige kontrolparametre. Vi har bl.a. leveret brænder til Topsøe HTCR anlæg hos Borsod Chem, Tjekkiet. Støttebrænder til Haldor Topsøe WSA proces WSA processen omdanner svovl i svovlholdige røggasser/off-gasser til anvendelig svovlsyre. En brænder leverer støttefyring til processen. I processen omdannes SO 2 katalystisk til SO 3 under udvikling af varme, og det vil ofte ikke være nødvendigt at tilføre ekstra varme til processen. I nogle situationer kan det dog være nødvendigt med støttefyring for at opnå tilstrækkelig temperatur på katalysatoren. Der kan være tale om mange typer af gasformige brændsler såvel som olie. Temperaturen er en vigtig kontrolparameter og vigtig er også en ren forbrænding. Vi har bl.a. leveret komplet brænderenhed med ramper og styring til Haldor Topsøe WSA anlæg hos Kazzinc, Kazakhstan og Zhuzhou, Kina. Specialbrænder til Haldor Topsøe WSA proces Lille brænder med en ydelse på op til 15 kw leveret med brændkammer, køleluft og forbrændingsluftblæser, gas- og luftrampe og komplet styring, alt indbygget i rustfrit skab til opsætning på Haldor Topsøe anlæg. Vi har leveret et stort antal af disse anlæg til Haldor Topsøe WSA anlæg over hele verden.

10 Case 19 Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget På to affaldsforbrændingsovne i Hjørring har Gastech-Energi instal leret brændere og olielanser for let- og spildolie. På den ene ovn er monteret 1 topbrænder, som er en kombinationsbrænder, der kan brænde enten spildolie eller letolie. På den anden ovn er der monteret 2 sidebrændere for letolie samt 2 spildolielanser i ovntoppen. Formålet med letoliedriften er, at der skal opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Hvis tempera turen kommer under et vist minimum, skal brænderne starte og med den fornødne effekt sikre, at temperaturen opretholdes. Spildolien benyttes i Hjørring som støttebrændsel i temperaturniveauet lige over, hvor let olien indsættes, således at det første temperaturfald vil forsøges afhjulpet med spildolie. Leverancen er en total leverance, som både indeholder olietanke, ringledninger, pumpestationer, LPG-forsyning, olieforvarmere samt selve brænder installationerne med ventilarrangementer, blæsere samt styretavler. På to ovne er der på hver installeret to støttebrændere af mærket North American Mfg. Co. De to brændere på hver ovn har fælles styretavle og blæsere, men individuelle ventilarrangementer. Brænderne starter op på LPG, og hovedbrændslet er letolie. Begge medier kommer fra eksisterende installationer. Brændersystemet har tre funktioner: Det skal øge temperaturen i kedlen til 850 C, det skal sikre en komplet forbrænding af røggasser under nedlukning af kedlen, og endelig skal brænderne fungere som støttebrændere, således at der opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Det betyder, at brænderne meget af tiden vil være standby og kun være i drift i forholdsvis kort tid. Men det er vigtigt, at de er klar til drift, når det er nødvendigt. Ovnene er to eksisterende ovnlinier, og opgaven bestod i at finde en brænder, som med den nødvendige effekt kunne placeres i ovnen, og desuden at få plads til både brænderne og deres udstyr på den forholdsvis begrænsede plads, der var til rådighed.

11 Case 21 Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne Gastech-Energi har leveret et antal Eclipse type 160 TAH-R In-duct- gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Eclipse brænderanlægget leveres som et skræddersyet system, der er tilpasset den modul opbyggede Andritz Sprout-båndovn. Brænderanlægget er opbygget på et sidepanel for direkte montage på ovnen, således at brænderen er centreret i procesluftkanalen efter cirkulationsblæseren. Herved opnås en hurtig og effektiv miksning mellem den recirkulerede procesluft og de varme røggasser fra brænderen. Brænderens store reguleringsevne 20 kw kw (1:20) imødekommer proceskravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur, som ikke kan opnås med konventionelle brændere. Styretavlen leveres for montage andetsteds nær båndovnen for at opnå let tilgængelighed for operatør. Der anvendes typisk fire brændere pr. båndovn med en brændereffekt på 20 kw kw, modulerende N- eller F-gas.

12 Industriservice 23 Driftsproblemer? Bare rolig vi er lige her Vores samarbejdspartnere Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed inden for naturgas og brænderteknologi. Vi har over 80 servicevogne i Danmark, der sikrer energien for såvel private husstande som virksomheder. 25 af disse vogne er dedikeret industrien. Vognene er komplette rullende værksteder, og alle vores med arbejdere er specialuddannede industrimontører. En drifts- og serviceaftale med Gastech-Energi defineres ud fra tilkaldetid, der igen bestemmes af den enkelte virksomheds behov for oppetid. Tilkaldetiden kan være ned til en time uanset tidspunkt på døgnet, og uanset hvor i landet virksomheden ligger. Der er døgnvagt på både produktionsanlæg og rumopvarmning. Din virksomhed har mulighed for at indgå andre typer aftaler, baseret på hvilken økonomi du ønsker i aftalen. Med eller uden arbejdsløn, med eller uden reservedele. Vi kan tilbyde serviceaftaler både for anlæg installeret af os selv og af andre virksomheder, og vi kender de fleste fabrikater inden for såvel proces- som rumvarme. Gastech-Energi samarbejder med verdens førende producenter af brænderudstyr. De er alle kvalitetsudbydere, der er med til at sikre driftsstabilitet og økonomi i vores løsninger. Dunphy Combustion Ltd. North American Mfg. Co. Brændere til letolie, sværolie, Procesbrændere til luftopvarmning, incineratorer, naturgas og biogas. Leveres til ét brændsel eller op til fire smelteovne, hærdeovne og forskellige brændsler simultant affaldsforbrænding. på samme brænder. Honeywell Eclipse Combustion Gasventiler, regulatorer, Procesbrændere til luftopvamning, væskeopvarmning, troller, uv-scannere, flam- kombiblokke, tæthedskon- incineratorer, smelteovne og meovervågning samt kontrolkasser. hærdeovne. Bentone Olie og gasbrændere 1-trins, 2-trins og modulerende fra 5 til kw. Siemens/Ratiotronic Gasventiler, elektronisk brænderregulering m.v.

13 Gastech-Energi Varme, trivsel og tryghed Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed for varme- og proces anlæg, og vi er landets førende leve randør af avanceret brænder tek nologi. Vi tilbyder kundetilpassede brændersystemer til mange forskellige områder inden for industrien. Fra små enkle komponentleverancer til komplette systemløsninger nationalt og internationalt. Gennem kvalificeret rådgivning, projektering, installation og service medvirker vi til at sætte nye standarder for industrielle brændersystemer med henblik på at øge effektiviteten og reducere mængden af emissioner. Vores forretningsgrundlag bygger på solid erfaring med brænderteknologi, dels som dansk repræsentant for markedets førende producenter af procesbrændere, dels som samarbejdspartner for en række af landets største og mest velrenommerede anlægsbyggere. Vi har over 80 servicevogne på vejene mange af dem døgnet rundt for at sikre varme, trivsel og tryghed for både private og virksomheder. GastechEnergi A/S Sindalsvej 8 DK-8240 Risskov Vallensbækvej 18F DK-2605 Brøndby Telefon Telefax

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen www.industrivarme.dk Din fleksible energipartner Vi har altid energien til dig Hvem er INDUSTRIVARME Moderne industrivirksomhed Mere end 30 års erfaring Agerer

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Brug energien rigtigt

Brug energien rigtigt Brug energien rigtigt Ved Energirådgiver Kurt Mortensen, EnergiMidt Seniorkonsulent Erik Damsted, VSP FremadHvordan Hvor og hvor meget energi bruges? Hvor er der mulighed for energibesparelser? Ventilation

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Projekt nr. 2012-06 Titel: Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Udført af: Lading-Fajstrup varmeforsyningsselskab A.m.b.A Halicon Aps Aaen Rådgivende Ingeniører A/S Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Gaskedler til naturgas

Gaskedler til naturgas Gas Gaskedler til naturgas www.baxi.dk Brug energien på det rigtige De fleste mennesker tænker ikke nærmere over deres energikilder. Med mindre der pludselig sker et stop, varmen slipper op eller vandrøret

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere