Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens"

Transkript

1 Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon:

2 Resistens Udvikling af resistens i en population Følsom Oprindelig population Kemisk bekæmpelse med ca. 90% effekt Næste generation Resistent XXXXX XXX Hvad er resistens? Resistens betyder modstandsdygtighed. Med resistens over for bekæmpelsesmidler menes organismers evne til at overleve en behandling, som normalt ville have bekæmpet den pågældende organisme. Resistens er genetisk betinget og nedarves altså. Hvordan opstår resistens? I en naturlig upåvirket population (vildtype) af f.eks. insekter, svampe eller planter, findes en naturlig variation af egenskaber. Der findes både individer med høj følsomhed over for bekæmpelsesmidler, men også et lille antal med en lavere følsomhed. Resistens opstår, når nogle af disse individer overlever en behandling. Disse individer overfører gener til næste generation. Således øges andelen af individer i populationen med lav følsomhed over for bekæmpelsesmidlet. Hvis disse individer også har en god konkurrence- og overlevelsesevne (fitness) vil deres antal stige. Det gør, at populationen bliver mindre følsom over for bekæmpelse og i værste fald fuldstændig resistent. Hvor stor risikoen er for, at resistens udvikles, afhænger af bekæmpelsesmidlets virkemåde og hvilke skadevoldere der er tale om. Risikoen for at resistens dannes er særlig stor, når skadevolderen har flere generationer per år, og når der behandles med produkter med samme virkemåde flere gange i træk. 2

3 Virkemekanismer Virkemekanismer og krydsresistens Et bekæmpelsesmiddel kan påvirke flere processer hos skadevolderen (multi-site midler) eller virke specifikt på en enkelt biokemisk funktion (singlesite midler). Moderne bekæmpelsesmidler er ofte single-site midler, da disse giver en bedre og mere målrettet bekæmpelse. Risikoen for udvikling af resistens er imidlertid betydeligt større for denne type af produkter. Det skyldes, at en forandring i et eneste gen kan medføre resistens. Bekæmpelsesmidler kan deles op i forskellige grupper ud fra deres virkemåde. Blandt insektmidlerne findes f.eks. pyrethroider, hvor alle midler med denne type af aktivstof har samme virkemåde. Det betyder, at hvis der opstår resistens mod et produkt med indhold af pyrethroid, så er der en risiko for, at der opstår resistens mod andre midler med samme virkemåde. Dette kaldes krydsresistens. 3

4 Insekticidresistens I Danmark er der udbredt resistens hos glimmerbøsser over for pyrethroider. Resistens hos ferskenbladlus over for pyrethroider, organiske fosformidler og i nogen grad carbamater har også været kendt i flere årtier. Resistensmekanismer Resistensmekanismer hos insekter kan inddeles i 2 forskellige typer: Metabolisk resistens. Den mest almindelige type af resistens. Resistente insekter danner et enzym som nedbryder bekæmpelsesmidlet, hvilket medfører mere eller mindre kraftig resistens. Virkningssteds-resistens (Target site resistens). En genetisk forandring hos insektet gør, at det sted bekæmpelsesmidlet virker i insektet bliver helt eller delvist blokeret, hvilket ofte bidrager til fuldstændig resistens. Foranstaltninger mod resistensdannelse Formindsk risikoen for at der dannes resistens ved at: Tilpasse bekæmpelsen efter behov, så insekterne kun bliver eksponeret for bekæmpelsesmidlet, når det er nødvendigt for at undgå økonomisk tab. Skifte mellem midler med forskellige virkemåder. Bruge insekticider med kortvarig effekt. Lade et område af marken forblive ubehandlet. Det skaber et tilflugtssted for individer med følsomhed mod midlet, så dette genetiske træk bevares i populationen. Bruge alternative metoder til bekæmpelse som f.eks. biologisk bekæmpelse, eller resistente sorter hvis det er muligt. Insekticiders virkemåde ifølge IRAC (Insecticide Recistance Action Committee) Produkt Sprøjtning Avaunt 1A Carbamater 3A Pyrethroider Resistensklasse 4A Neonikotinoider Steward Biscaya OD 240 thiacloprid Bulldock 025 SC beta-cyfluthrin Cyperb 100 EW cypermethrin Cythrin 500 cypermethrin Fastac 50 alpha-cypermethrin Karate 2,5 WG lambda-cyhalothrin Mavrik 2F tau-fluvalinat Mospilan SG acetamiprid Nexide CS gamma-cyhalothrin Pirimor G pirimicarb Plenum Teppeki Bejdsning Chinook FS 200 beta-cyfluthrin imidacloprid Gaucho WS 70 imidacloprid Prestige FS 370 imidacloprid Montur Forte FS 230 beta-cyfluthrin imidacloprid Force 20 CS tefluthrin 9B Pyridinazomethin pymethrozin 9C Flonicamid flonicamid 22A Indoxacarb indoxacarb indoxacarb 4

5 Glimmerbøsser Man har i Danmark fundet resistens hos glimmerbøsser mod pyrethroider siden I dag forekommer resistens i hele dyrkningsområdet. Pyrethroidmidlet Mavrik har en lidt anden virkemåde end de andre pyrethroider, og fungerer i de fleste tilfælde godt over for glimmerbøsser. Laboratorieundersøgelser har ikke vist metabolisk resistens overfor Mavrik, men i Halland i Sverige er der observeret enkelte tilfælde af target site resistens. Den generelle pyrethroidresistens er fortrinsvis metabolisk. Denne type af resistens kan medføre nedsat livskraft for de resistente individer sammenlignet med følsomme individer, såsom f.eks. dårligere overvintringsevne. Resistensen kan derfor reduceres, hvis man udfører nødvendig forebyggelse mod resistensudvikling. Risikoen for, at der udvikles resistens, er større i områder, hvor der dyrkes både vinter- og vårraps, eftersom glimmerbøsserne ofte vil udsættes for bekæmpelse over længere tid og i flere generationer. Forebyggelse Overhold bekæmpelsestærsklerne! Bekæmp ikke før skadetærsklen er opnået. Undgå sene behandlinger. Dels gør glimmerbøsserne mindre skade på det tidspunkt, og dels dræber de sene behandlinger også glimmerbøssernes naturlige fjender. Skift mellem midler med forskellig virkemåde, hvis flere behandlinger er nødvendige. Bekæmpelsestærskel: Antal glimmerbøsser i gennemsnit per plante (fra Vejledning i planteværn 2011) Tidligt knopstadium Sent knopstadium Vinterraps 3,0 biller/plante 5,0-6,0 biller/plante Vårraps 1,0 bille/plante 3,0 biller / plante 5

6 Glimmerbøsser, bekæmpelse Bekæmpelsesstrategi I områder med pyrethroidresistens: Der bør ikke anvendes pyrethroider både ved første behandling og ved eventuel opfølgende sprøjtninger. Ved opfølgende behandling vælges et middel med anden virkningsmekanisme. I områder uden kendt pyrethroidresistens: Her kan der frit vælges mellem midler med effekt på glimmerbøsser. Hvis yderligere behandling er nødvendig anvendes middel med anden virkningsmekanisme. Findes både vinter- og vårraps i samme område, bør man ved bekæmpelse af glimmerbøsser i vårrapsen bekæmpe, som om der var resistens i området. Specielt hvis det var nødvendigt at bekæmpe glimmerbøsser i vinterrapsen. Tilgængelige midler mod glimmerbøsser A Pyrethroider Cyperb 100 EW Bulldock 025 SC Cyperb 100 EW Cythrin 500 Fastac 50 Karate 2,5 WG Mavrik 2F Nexide CS 4A Neonikotinoider Biscaya OD 240 9B Pyridin-azomethin Plenum 22A Natrium kanal-blokkere Avaunt 6

7 Herbicidresistens Hvordan ved man, om man har resistens? Utilfredsstillende effekt af en bekæmpelse kan have flere årsager, f.eks. dårlige sprøjtebetingelser, stort og/ eller svært bekæmpeligt ukrudt samt et uhensigtsmæssigt valg af bekæmpelsesmiddel til det aktuelle ukrudtsproblem. Tegn på at utilfredsstillende effekt forårsages af resistens er: I Danmark findes ingen systematisk monitering af herbicidresistens, men Aarhus Universitet har gennem en årrække testet indsendte prøver af ukrudt for resistens. Resistensudviklingen er gået forholdsvis langsomt, og problemet er stadig begrænset. I de senere år er der dog fundet et stigende antal tilfælde af resistens i de testede prøver, og nye arter har udviklet resistens. Problemet er størst hos agerrævehale og fuglegræs, men der er også konstateret resistens hos italiensk rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille og senest hos vindaks (se tabel 1). Nedenfor ses en oversigt fra Aarhus Universitet. Tabel 1. Udvikling i antallet af resistenstilfælde i Danmark baseret på antal positive fund i frøprøver fra arealer med utilstrækkelig bekæmpelse. Første fund Antal lokaliteter med resistens, 2012 Fuglegræs Kornvalmue Lugtløs kamille Hanekro Gul okseøje Agerrævehale Italiensk rajgræs Vindaks Levende planter ved siden af døde planter af samme art. En art som normalt er følsom overfor midlet overlever behandlingen, mens en anden følsom art bekæmpes tilfredsstillende. Effekten af et middel forringes gradvist over årene, end hvad der kan forklares af naturlige variationer. Herbicidresistens opdages normalt ikke i marken før ca. 30% af ukrudtspopulationen er resistent. Resistensmekanismer Resistensmekanismerne i planten kan inddeles i forskellige typer: Target site resistens (specifikt virkningssted). Det sted i planten hvor herbicidet normalt virker ændres, så herbicidet ikke længere kan virke. En eneste genforandring i ukrudtet kan være tilstrækkelig for at medføre denne type af resistens, og resistensen er ofte fuldstændig. Ved denne type af resistens kan andelen af resistente planter i marken forøges meget hurtigt. Metabolisk resistens. Bekæmpelsesmidlet bliver nedbrudt af ukrudtsplanten, inden det kan nå at virke. Dette kan medføre mere eller mindre kraftig resistens. Ofte er det flere genforandringer som forårsager denne type resistens. Resistensen kan gælde flere forskellige bekæmpelsesmidler med forskellige virkemåder. Det kan tage tid, inden denne type af resistens bliver opdaget, resistensen udvikles som regel over en årrække, hvor man vil opleve en gradvis forringet effekt. Kilde: Plantekongres Planteproduktion, plan og miljø Status for resistens mod ukrudtsmidler. Af seniorforsker Solveig K. Mathiassen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 7

8 Forebyg herbicidresistens Det vigtigste, når det gælder at forebygge udviklingen af resistens, er at skifte mellem forskellige tiltag mod ukrudtet. Tænk på følgende for at mindske risikoen for resistensudvikling! Hold ukrudtsniveauet nede, bl.a. gennem alternative metoder til bekæmpelse som f.eks. stubbearbejdning og pløjning. Varier sædskiftet. Ensidigt sædskifte kan opformere visse ukrudtsarter. Dyrkning af andre afgrøder kan gøre det muligt at anvende andre herbicider eller mindske anvendelsen af herbicider. Veksel mellem bekæmpelsesmidler med forskellig virkemåde. Anvend ikke herbicider med samme virkemåde over en årrække. Vær tilbageholdende med bekæmpelse, hvis fuld Valg af midler med forskellig virkemekanisme effekt ikke kan forventes. Hvis fuld effekt ikke kan forventes med det valgte herbicid, skal der enten skiftes middel eller tankblandes med en passende partner. Det kan være nødvendigt at behandle pletter eller dele af marken separat. Dette medfører færre behandlinger og dermed mindre risiko for resistens. Det antages at target site resistens bliver favoriseret af høje doseringer, mens metabolisk resistens favoriseres af lave doseringer. At veksle mellem styrke i dosering kan derfor være en måde at forsinke fremkomsten af en specifik resistensmekanisme. Sænk dog ikke dosen hvis det medfører, at der ikke opnås fuld effekt. Jo længere persistens (virketid) et herbicid har, desto større er risikoen for, at der udvikles resistens, fordi ukrudtet bliver udsat for selektion over længere tid. Virkningsklasse Virkemekanisme Eksempler på midler A ACCase-hæmning Agil, Foxtrot, Fusilade-midler, Primera Super, Topik, (alle fop-midler), Aramo, Focus Ultra, Grasp, Select (alle dim-midler) B ALS-hæmning Accurate, Ally, Atlantis, Eagle, Express, Harmony, Hussar, Lexus, MaisTer, Monitor, Nuance, Safari, Titus (alle SU), Broadway, Primus (triazolpyrimidin) C1 PSII-hæmning(a) Betanal, Goltix C3 PSII-hæmning(c) Fighter 480, Briotril, Oxitril (også gruppe M) D PSI-hæmning Reglone E PPO-hæmning Fox (udfaset) F1 PDS-hæmning DFF, Pico F2 HPPD-hæmning Callisto F3 Carotenoid-hæmning Fenix F4 DOXP-synthase hæmning Command CS G EPSPS-hæmning Glyphosat-midler (Roundrup m.fl.) I DHPS-hæmning Asulox (anvendes på dispensation) K1 Mitose-hæmning(a) Stomp/Activus, Kerb M Afkoblere Briotril, Oxitril (også gruppe C3) N Lipid-syntese(-ACC) Boxer, Ethosan/Nortron O Auxin-virkning MCPA-midler, Starane/Tomahawk/Lodin, Matrigon, Loncid, Banvel, Ariane FG, Galera B + O Flere Catch, Starane XL, Mustang forte, Zoom/Synergy B + F1 Flere Absolute 5, Othello C3 + M Flere Briotril, Oxitril C3 + O Flere Basagran M75 C3 + M + O Flere Ariane Super F1 + K1 Flere Flight Xtra Kilde: Videncentret for Landbrug, Integreret plantebeskyttelse IPM - Forebyg resistens mod ukrudtsmidler 3/

9 Agerrævehale Agerrævehale optræder primært i vintersæd og forekommer fortrinsvis i den sydlige del af landet. Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001, og siden er den blevet almindelig på svær lerjord med meget vintersæd. Agerrævehale har udviklet target site resistens over for midler som virker ved ACCase-hæmning, dvs. produkter som Agil 100 EC, Aramo, Focus Ultra, Fusilade Max, Grasp 40 SC, Primera Super, Select 240 EC og Topik (f.eks. 755 i nedenstående figur). I de senere år er der også fundet metabolsk resistens hos agerrævehale, hvor både effekten af ACCase hæmmere og SU-midler er nedsat (f.eks. 756 i nedenstående figur). Forebyggende foranstaltninger Ved bekæmpelse af agerrævehale er det vigtigt at kombinere kemisk bekæmpelse med forebyggende foranstaltninger og mekanisk bekæmpelse. Varieret sædskifte. Varier mellem vinter- og vårsåede afgrøder, mellem korn, raps og andre afgrøder. Vælg konkurrencekraftige sorter. Etablering med højere udsædsmængde øger også afgrødens konkurrenceevne. Senere såning af vintersæd/falsk såbed. Gør såbedet klar, vent med såningen og sprøjt evt. agerrævehale med glyphosat inden såning. Hindring af spredning af agerrævehale til andre marker. Gør maskinerne rene før de forlader marken. Bekæmp mekanisk når det er muligt. F.eks. vil en pløjning kunne hindre frøene i at gro. Skift mellem midler med forskellige virkemåder. I raps kan man anvende midler med andre virkemåder sammenlignet med anvendelser i korn. Bekæmp ukrudt når planterne er små. Anvend jord- og bladvirkende midler om efteråret og kompletter med en behandling i foråret anvend kun den samme virkningsmekanisme én gang pr. afgrøde. Behandling skal altid ske i hele marken. Sørg for at komme godt ud i kanterne. To forsøg med integreret bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede viser, at såtidspunktet har meget stor betydning for fremspiringen af denne art. Ved at udsætte såtidspunktet fra midt i september til sidst i september, har fremspiringen været reduceret med gennemsnitligt ca. 75%. Kilde: Præsenteret på Plantekongres 2012 af landskonsulent Jens Erik Jensen og landskonsulent Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion (K1 Bekæmpelsesstrategier mod ukrudt). Resistensmønster hos agerrævehale 13 indsendte frøprøver af agerrævehale sammenlignet med en følsom reference (85). Rød= resistent, grøn= følsom. Primera Super Topik Lexus Atlantis OD Kilde: Præsenteret på Plantekongres 2012 af seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, Aarhus Universitet

10 Vindaks 14 prøver er blevet testet hos Aarhus Universitet for følsomhed hos vindaks over for Primera Super og Hussar OD. Prøverne er indsamlet i landsforsøg i 2008 (6 prøver), 2009 (4 prøver) samt 2010 (4 prøver). Der er ikke fundet resistens i disse populationer. I en screening udført for Syngenta testedes 15 prøver af vindaks indsamlet fra danske marker og forsøgsarealer med problemer med bekæmpelse af vindaks. En prøve viste resistens hos vindaks over for SU-midlerne Hussar OD og Monitor. Kilde: Landskonsulent Jens Erik Jensen, Planteproduktion, seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Effekt på vindaks Kilde: Vist på Plantekongres 2012 af seniorforsker Solvejg K. Mathiassen. AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Følsom standard Resistent population Bacara Boxer Primera Super Monitor Hussar OD Ubeh. 1/3N 1N 3N Ubeh. 1/3N 1N 3N 10

11 Bredbladet ukrudt I Danmark blev det første tilfælde af resistens hos fuglegræs over for SU-midler fundet i fuglegræs Resistensen har siden bredt sig, og er nu den mest sandsynlige årsag til svigtende effekt på arealer, hvor man gennem en årrække har anvendt SUmidler. Der er også fundet SU-resistens hos kornvalmue og lugtløs kamille samt enkelte tilfælde hos gul okseøje og hanekro (se tabel 1 på side 7). Dette viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at variere sine bekæmpelsesmetoder mod ukrudtet for at undgå resistensdannelse. Kombiner forebyggende foranstaltninger med både mekanisk og kemisk bekæmpelse. Skift mellem herbicider med forskellig virkemåde. kornvalmue gul okseøje kamille hanekro 11

12 Fungicidresistens Fungicidresistens er ikke noget nyt. Der findes mange kendte tilfælde, hvor svampe har udviklet resistens mod forskellige fungicider. Et eksempel er resistens mod kviksølv i bejdsemidler hos bygbladplet og stribesyge (Drechslera teres og D. Graminea). Første tilfælde blev observeret i Skotland i 1960 erne. Andre eksempler er benzimidazol-resistens (Derosal m.v.) hos knækkefodsyge og sneskimmel samt metalaxylresistens (Ridomil) hos kartoffelskimmel i 1980 erne. For gruppen strobiluriner konstateredes første tilfælde af resistens hos hvedemeldug i 1999, kun to år efter introduktionen af denne gruppe aktivstoffer. Den gode effekt strobilurinerne havde over for hvedegråplet (Septoria tritici) varede nogle år, men allerede i 2003 blev der konstateret resistens hos hvedegråplet (Septoria tritici) i Danmark og Sverige. I grafen til højre illustreres hovedtyperne af resistens: Resistens hovedtyper. Den blå kurve nedenfor viser en population med høj følsomhed (lav resistens) over for produktet og den røde kurve viser en population med lav følsomhed (kraftig resistens) over for produktet. Single step - forandring i et gen. Hurtig resistensudvikling f.eks. strobiluriner, benzimidazoler. Hyppighed i populaitonen Hyppighed i populationen Lav resistens Kontinuerlig (shifting) - forandring i flere gener Langsom, gradvis resistensudvikling, f.eks. triazoler, morfoliner. Lav resistens Høj resistens Høj resistens Resistensrisiko for forskellige fungicidgrupper ifølge FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) Risiko Fungicid-gruppe Produkt Lav dithiocarbamater og lignende (multi site) Acrobat WG*, Curzate M68 WG*, Dithane NT, Manfil 75 WG, Ridomil Gold MZ Pepite* 2,6-dinitro Aniliner Shirlan Quinoner (anthraquinoner) Delan WG phosphonater Aliette WG 80, Previcur Energy* Middel Høj 12 DMI-fungicider (imidazoler, triazoler og triazolinthioner) Cyanoacetamid-oximer Anilinopyrimidiner Morfoliner Piperidiner Pyridin-carboxamider Benzophenoner CAA-fungicider Carbamater MBC-fungicider Strobiluriner PhenylAmider * Midler med indhold af flere aktivstoffer Folicur EC 250, Rubric, Proline, Orius 200 EW, Bumper 25 EC, Tilt 250 EC, Opus, Zenit 575 EC*, Stereo 312,5 EC*, Prosaro 250 EC*, Opera*, Ceando*, Maredo 125 SC, Juventus 90, Ortiva Top*, Osiris* Curzate M68 WG* Proxanil* Stereo 312,5 EC*, Acanto Prima*, Frupica SC, Scala Tern, Zenit 575 EC* Signum WG*, Bell*, Cantus Flexity, Ceando* Revus, Acrobat WG* Previcur Energy* Proplant, Previcur N, Proxanil* Comet, Opera*, Amistar, Acanto Prima*, Aproach, Signum WG*, Candit, Ortiva Top* Ridomil Gold MZ Pepite*

13 Forebyggelse af fungicidresistens Dyrk først og fremmest sorter med god sygdomsresistens, specielt når det gælder hvedegråplet (Septoria tritici). Nedbring smittetrykket fra forskellige svampesygdomme ved at tilpasse dyrkningsmetoderne så mængden af smitstof minimeres. Dette kan kræve justering i sædskiftet, jordbehandlingen, såtidspunktet, afgrødetætheden eller bekæmpelse af spildplanter eller reduktion i tilførte kvælstofmængder. Behovtilpas alle behandlinger. Brug skadetærskler, risikomodeller og varslingssystemer. Tilpas desuden bekæmpelsen efter vejrforhold og angrebsniveau. Undgå bekæmpelse på stærkt etablerede angreb, forebyg i stedet angreb. Anvend fungicider med god effekt. Doseringen skal tilpasses angrebsniveau og behandlingstidspunkt, samt være økonomisk forsvarlig. Begræns antallet af behandlinger med fungicider fra samme gruppe. Anvend blandinger eller skift mellem fungicider hvor aktivstofferne har forskellig virkemåde. Det mindsker risikoen for resistensudvikling. Hvedegråplet (Septoria tritici) effekten hviler først og fremmest på triazolerne Effekten er aftaget, specielt for flere af de ældre triazoler og situationen er den samme i mange lande i det nordlige Europa. Nedsat følsomhed overfor triazoler Denne nedgang er set for bl.a. meldug, bygbladplet og hvedegråplet. Specifikt er effekten på hvedegråplet aftaget for flere af de ældre triazoler. Disse ændringer er afstedkommet af flere mutationer, som har ændret følsomheden gradvis. Tilsvarende er set i andre europæiske lande. Der er ikke entydig krydsresistens mellem triazoler, så derfor påvirkes de i forskellig grad. 13

14 Resistens mod strobiluriner Det er velkendt, at flere svampesygdomme har udviklet resistens over for strobiluriner. Forekomsten af resistens er udbredt, hvilket illustreres i tabellen. Strobiluriner er kendt for at kunne udvikle populationer, som indeholder forskellige mutationer. G143 er den mest kritiske mutation, da den bevirker en meget nedsat effekt fra midlerne. F129 og G137 er to andre mutationer som kun i nogen grad svækker midlerne effektivitet. sneskimmel Sammenfatning af forekomst af strobilurinresistens Svampesygdom Hvedegråplet (Septoria tritici) Hvedebladplet (Drechslera tritici-prepentis - DTR) Bygbladplet (Drechslera teres) Meldug (Blumeria graminis) Skoldplet (Rhynchosporium secalis) Hvedebrunplet (Stagonospora nodorum) Sneskimmel (Microdochium nivale/majus) Ramularia-bladplet Der er konstateret udbredt resistens (G143) i Danmark. Stærkt reduceret effekt. (Ramularia collo-cygni) Rustsygdomme Ingen tilfælde af resistens, lille risiko for resistensudvikling. Kilde: General recommendations for by Norbarag samt Allmänna rekommendationer för stråsäd 2010, udgivet af Jordbruksverket i Sverige. 14 Forekomst Alment forekommende resistens (G143A) i Danmark og de store hvededyrkede områder i Europa - stærkt reduceret effekt Alment forekommende Forekomst af den mindre alvorlige G129L mutation er bekræftet i Danmark. Påvirker i varierende grad strobilurinernes effekt. Hvedemeldug - Alment forekommende resistens (G143A). Stærkt reduceret effekt. Bygmeldug - Varierende grad af resistens (G143A) findes i Danmark. Strobiluriner anbefales kun i blanding med andre midler. Et tilfælde af resistens blev fundet i Frankrig i 2008, ingen yderligere tilfælde indtil Strobiluriner er stadig virksomme over for skoldplet. Denne sygdom er blevet mindre almindelig i hvede, men kan stadig give problemer i triticale. Strobilurinresistens er fundet i marker i Sverige Screening fra strobilurinresistens siden 2007 har vist udbredt resistens (G143) i både Sverige og Danmark. Resistensen dækker både hvede og byg.

15 Fungicidresistens i kartofler Kartoffelskimmel (Phytophtora infestans) Metalaxyl blev introduceret i slutningen af 1970 erne som Ridomil 25 WP og havde en bedre langtidseffekt end de tidligere kontaktvirkende midler. Allerede nogle år efter introduktionen konstateredes forekomst af resistente isolater af kartoffelskimmel (Phytophtora infestans). For at modvirke udviklingen af metalaxylresistent kartoffelskimmel, blev en ny formulering med metalaxyl i kombination med mancozeb markedsført; Ridomil MZ (i dag Ridomil Gold MZ Pepite). I dag findes metalaxyl også i kombination med fluazinam. Metalaxyl påvirker Phytophtora infestans på en meget specifik måde. Således påvirkes kun et fåtal gener hos svampen og dermed er der en øget risiko for udvikling af resistens. Erfaringer viser, at andelen af resistens øges i populationen i løbet af sæsonen, men også, at resistensen er mindre i den efterfølgende sæson. For at mindske risikoen for resistensudvikling anbefales det kun at sprøjte én gang pr. vækstsæson ligesom det anbefales kun at sprøjte forebyggende for at mindske selektionen hen imod resistente stammer. skimmel bladplet Kartoffelbladplet (Alternaria solani) Kartoffelbladplet (Alternaria sp.) har i de seneste ti år været et stigende problem. Kartoffelavlere har observeret, at kartoflerne kan blive angrebet af kartoffelbladplet på trods af fungicidbehandling. En forklaring til dette kan være en mindsket følsomhed over for strobilurinprodukter samt ændring af produktvalg i skimmelbekæmpelsen. I Nordamerika er genforandringen F129L blevet påvist hos A.solani og den mere alvorlige G143A hos A.alternata, hvilket har medført resistens mod strobiluriner. 15

16 Husk - Du kan selv gøre meget Brug resistente sorter. Skift mellem midler. Bland midler fra forskellige grupper. 4. Moniter effekten 3. Anvend produktet optimalt Effektiv dosering Rigtig timing Gode betingelser 2. Bedøm bekæmpelsesbehov Følg skadetærsklerne Vælg effektivt produkt Veksel mellem midler 1. Forebyg! Tænk på betydningen af: Sædskifte Afgrødevalg Sortsvalg Såtidspunkt AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden

Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Herbicidresistens - før, nu og i fremtiden Rapport over studietur til England 23. - 26. juni 2002 Deltagere: Bodil Lejre Christoffersen Keld Daa Funder Hans Raun Alfred Futtrup Herbicidresistens - før,

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer.

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer. DuPont Agro information om planteavl og plantebeskyttelse 2014 Få det bedste udbytte af din rapsmark Fokus på raps - side 8-13 Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label midler Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Københavns Universitet Dagens emner Værktøjskassen Nye bekæmpelsesmidler

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Fri mig for skadevoldere i korn!

Fri mig for skadevoldere i korn! Fri mig for skadevoldere i korn! Michael Rose, Technical Marketing Manager, Cheminova Nordic/Baltic, Teglgårdsparken 26, kontor 315 5500 Middelfart (0045)96 90 94 92 (0045)41 64 05 95 DLG Vækstforum Tirsdag

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010!

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! Effektiv beskyttelse indefra og ud Hvilke erfaringer har dine nordiske kolleger gjort sig med Revus i 2009? Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! God økonomi i højere

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd...

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... Den afsluttende svampesprøjtning i hvede... 6 Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8 Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... 16-17 Signum mod alternaria i kartofler... 20 Indhold Stigende

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug This test is downloaded from the homepage of Anders Borgen (http//:www.agrologica.dk/anders.htm) Please consult his list of publications (http//:www.agrologica.dk/pub-list.htm) for reference of the publication

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g SAFARI DK 120G BKL K-39127.qxp 27/08/15 16:30 Page1 K-39127/31504 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 Ê OPEN HERE FARE Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Blomkål Danmark 2015. Høst vores erfaring!

Blomkål Danmark 2015. Høst vores erfaring! Blomkål Danmark 2015 Høst vores erfaring! 2 Blomkål Danmark 2015 Blomkål Danmark 2015 Høst vores erfaring! Indhold Indledning 4 Kålbrokresistens 5 Kålbrokresistente sorter 6 Tidlige forårs sortiment 8

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere