Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens"

Transkript

1 Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej Frederiksberg C Telefon:

2 Resistens Udvikling af resistens i en population Følsom Oprindelig population Kemisk bekæmpelse med ca. 90% effekt Næste generation Resistent XXXXX XXX Hvad er resistens? Resistens betyder modstandsdygtighed. Med resistens over for bekæmpelsesmidler menes organismers evne til at overleve en behandling, som normalt ville have bekæmpet den pågældende organisme. Resistens er genetisk betinget og nedarves altså. Hvordan opstår resistens? I en naturlig upåvirket population (vildtype) af f.eks. insekter, svampe eller planter, findes en naturlig variation af egenskaber. Der findes både individer med høj følsomhed over for bekæmpelsesmidler, men også et lille antal med en lavere følsomhed. Resistens opstår, når nogle af disse individer overlever en behandling. Disse individer overfører gener til næste generation. Således øges andelen af individer i populationen med lav følsomhed over for bekæmpelsesmidlet. Hvis disse individer også har en god konkurrence- og overlevelsesevne (fitness) vil deres antal stige. Det gør, at populationen bliver mindre følsom over for bekæmpelse og i værste fald fuldstændig resistent. Hvor stor risikoen er for, at resistens udvikles, afhænger af bekæmpelsesmidlets virkemåde og hvilke skadevoldere der er tale om. Risikoen for at resistens dannes er særlig stor, når skadevolderen har flere generationer per år, og når der behandles med produkter med samme virkemåde flere gange i træk. 2

3 Virkemekanismer Virkemekanismer og krydsresistens Et bekæmpelsesmiddel kan påvirke flere processer hos skadevolderen (multi-site midler) eller virke specifikt på en enkelt biokemisk funktion (singlesite midler). Moderne bekæmpelsesmidler er ofte single-site midler, da disse giver en bedre og mere målrettet bekæmpelse. Risikoen for udvikling af resistens er imidlertid betydeligt større for denne type af produkter. Det skyldes, at en forandring i et eneste gen kan medføre resistens. Bekæmpelsesmidler kan deles op i forskellige grupper ud fra deres virkemåde. Blandt insektmidlerne findes f.eks. pyrethroider, hvor alle midler med denne type af aktivstof har samme virkemåde. Det betyder, at hvis der opstår resistens mod et produkt med indhold af pyrethroid, så er der en risiko for, at der opstår resistens mod andre midler med samme virkemåde. Dette kaldes krydsresistens. 3

4 Insekticidresistens I Danmark er der udbredt resistens hos glimmerbøsser over for pyrethroider. Resistens hos ferskenbladlus over for pyrethroider, organiske fosformidler og i nogen grad carbamater har også været kendt i flere årtier. Resistensmekanismer Resistensmekanismer hos insekter kan inddeles i 2 forskellige typer: Metabolisk resistens. Den mest almindelige type af resistens. Resistente insekter danner et enzym som nedbryder bekæmpelsesmidlet, hvilket medfører mere eller mindre kraftig resistens. Virkningssteds-resistens (Target site resistens). En genetisk forandring hos insektet gør, at det sted bekæmpelsesmidlet virker i insektet bliver helt eller delvist blokeret, hvilket ofte bidrager til fuldstændig resistens. Foranstaltninger mod resistensdannelse Formindsk risikoen for at der dannes resistens ved at: Tilpasse bekæmpelsen efter behov, så insekterne kun bliver eksponeret for bekæmpelsesmidlet, når det er nødvendigt for at undgå økonomisk tab. Skifte mellem midler med forskellige virkemåder. Bruge insekticider med kortvarig effekt. Lade et område af marken forblive ubehandlet. Det skaber et tilflugtssted for individer med følsomhed mod midlet, så dette genetiske træk bevares i populationen. Bruge alternative metoder til bekæmpelse som f.eks. biologisk bekæmpelse, eller resistente sorter hvis det er muligt. Insekticiders virkemåde ifølge IRAC (Insecticide Recistance Action Committee) Produkt Sprøjtning Avaunt 1A Carbamater 3A Pyrethroider Resistensklasse 4A Neonikotinoider Steward Biscaya OD 240 thiacloprid Bulldock 025 SC beta-cyfluthrin Cyperb 100 EW cypermethrin Cythrin 500 cypermethrin Fastac 50 alpha-cypermethrin Karate 2,5 WG lambda-cyhalothrin Mavrik 2F tau-fluvalinat Mospilan SG acetamiprid Nexide CS gamma-cyhalothrin Pirimor G pirimicarb Plenum Teppeki Bejdsning Chinook FS 200 beta-cyfluthrin imidacloprid Gaucho WS 70 imidacloprid Prestige FS 370 imidacloprid Montur Forte FS 230 beta-cyfluthrin imidacloprid Force 20 CS tefluthrin 9B Pyridinazomethin pymethrozin 9C Flonicamid flonicamid 22A Indoxacarb indoxacarb indoxacarb 4

5 Glimmerbøsser Man har i Danmark fundet resistens hos glimmerbøsser mod pyrethroider siden I dag forekommer resistens i hele dyrkningsområdet. Pyrethroidmidlet Mavrik har en lidt anden virkemåde end de andre pyrethroider, og fungerer i de fleste tilfælde godt over for glimmerbøsser. Laboratorieundersøgelser har ikke vist metabolisk resistens overfor Mavrik, men i Halland i Sverige er der observeret enkelte tilfælde af target site resistens. Den generelle pyrethroidresistens er fortrinsvis metabolisk. Denne type af resistens kan medføre nedsat livskraft for de resistente individer sammenlignet med følsomme individer, såsom f.eks. dårligere overvintringsevne. Resistensen kan derfor reduceres, hvis man udfører nødvendig forebyggelse mod resistensudvikling. Risikoen for, at der udvikles resistens, er større i områder, hvor der dyrkes både vinter- og vårraps, eftersom glimmerbøsserne ofte vil udsættes for bekæmpelse over længere tid og i flere generationer. Forebyggelse Overhold bekæmpelsestærsklerne! Bekæmp ikke før skadetærsklen er opnået. Undgå sene behandlinger. Dels gør glimmerbøsserne mindre skade på det tidspunkt, og dels dræber de sene behandlinger også glimmerbøssernes naturlige fjender. Skift mellem midler med forskellig virkemåde, hvis flere behandlinger er nødvendige. Bekæmpelsestærskel: Antal glimmerbøsser i gennemsnit per plante (fra Vejledning i planteværn 2011) Tidligt knopstadium Sent knopstadium Vinterraps 3,0 biller/plante 5,0-6,0 biller/plante Vårraps 1,0 bille/plante 3,0 biller / plante 5

6 Glimmerbøsser, bekæmpelse Bekæmpelsesstrategi I områder med pyrethroidresistens: Der bør ikke anvendes pyrethroider både ved første behandling og ved eventuel opfølgende sprøjtninger. Ved opfølgende behandling vælges et middel med anden virkningsmekanisme. I områder uden kendt pyrethroidresistens: Her kan der frit vælges mellem midler med effekt på glimmerbøsser. Hvis yderligere behandling er nødvendig anvendes middel med anden virkningsmekanisme. Findes både vinter- og vårraps i samme område, bør man ved bekæmpelse af glimmerbøsser i vårrapsen bekæmpe, som om der var resistens i området. Specielt hvis det var nødvendigt at bekæmpe glimmerbøsser i vinterrapsen. Tilgængelige midler mod glimmerbøsser A Pyrethroider Cyperb 100 EW Bulldock 025 SC Cyperb 100 EW Cythrin 500 Fastac 50 Karate 2,5 WG Mavrik 2F Nexide CS 4A Neonikotinoider Biscaya OD 240 9B Pyridin-azomethin Plenum 22A Natrium kanal-blokkere Avaunt 6

7 Herbicidresistens Hvordan ved man, om man har resistens? Utilfredsstillende effekt af en bekæmpelse kan have flere årsager, f.eks. dårlige sprøjtebetingelser, stort og/ eller svært bekæmpeligt ukrudt samt et uhensigtsmæssigt valg af bekæmpelsesmiddel til det aktuelle ukrudtsproblem. Tegn på at utilfredsstillende effekt forårsages af resistens er: I Danmark findes ingen systematisk monitering af herbicidresistens, men Aarhus Universitet har gennem en årrække testet indsendte prøver af ukrudt for resistens. Resistensudviklingen er gået forholdsvis langsomt, og problemet er stadig begrænset. I de senere år er der dog fundet et stigende antal tilfælde af resistens i de testede prøver, og nye arter har udviklet resistens. Problemet er størst hos agerrævehale og fuglegræs, men der er også konstateret resistens hos italiensk rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille og senest hos vindaks (se tabel 1). Nedenfor ses en oversigt fra Aarhus Universitet. Tabel 1. Udvikling i antallet af resistenstilfælde i Danmark baseret på antal positive fund i frøprøver fra arealer med utilstrækkelig bekæmpelse. Første fund Antal lokaliteter med resistens, 2012 Fuglegræs Kornvalmue Lugtløs kamille Hanekro Gul okseøje Agerrævehale Italiensk rajgræs Vindaks Levende planter ved siden af døde planter af samme art. En art som normalt er følsom overfor midlet overlever behandlingen, mens en anden følsom art bekæmpes tilfredsstillende. Effekten af et middel forringes gradvist over årene, end hvad der kan forklares af naturlige variationer. Herbicidresistens opdages normalt ikke i marken før ca. 30% af ukrudtspopulationen er resistent. Resistensmekanismer Resistensmekanismerne i planten kan inddeles i forskellige typer: Target site resistens (specifikt virkningssted). Det sted i planten hvor herbicidet normalt virker ændres, så herbicidet ikke længere kan virke. En eneste genforandring i ukrudtet kan være tilstrækkelig for at medføre denne type af resistens, og resistensen er ofte fuldstændig. Ved denne type af resistens kan andelen af resistente planter i marken forøges meget hurtigt. Metabolisk resistens. Bekæmpelsesmidlet bliver nedbrudt af ukrudtsplanten, inden det kan nå at virke. Dette kan medføre mere eller mindre kraftig resistens. Ofte er det flere genforandringer som forårsager denne type resistens. Resistensen kan gælde flere forskellige bekæmpelsesmidler med forskellige virkemåder. Det kan tage tid, inden denne type af resistens bliver opdaget, resistensen udvikles som regel over en årrække, hvor man vil opleve en gradvis forringet effekt. Kilde: Plantekongres Planteproduktion, plan og miljø Status for resistens mod ukrudtsmidler. Af seniorforsker Solveig K. Mathiassen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 7

8 Forebyg herbicidresistens Det vigtigste, når det gælder at forebygge udviklingen af resistens, er at skifte mellem forskellige tiltag mod ukrudtet. Tænk på følgende for at mindske risikoen for resistensudvikling! Hold ukrudtsniveauet nede, bl.a. gennem alternative metoder til bekæmpelse som f.eks. stubbearbejdning og pløjning. Varier sædskiftet. Ensidigt sædskifte kan opformere visse ukrudtsarter. Dyrkning af andre afgrøder kan gøre det muligt at anvende andre herbicider eller mindske anvendelsen af herbicider. Veksel mellem bekæmpelsesmidler med forskellig virkemåde. Anvend ikke herbicider med samme virkemåde over en årrække. Vær tilbageholdende med bekæmpelse, hvis fuld Valg af midler med forskellig virkemekanisme effekt ikke kan forventes. Hvis fuld effekt ikke kan forventes med det valgte herbicid, skal der enten skiftes middel eller tankblandes med en passende partner. Det kan være nødvendigt at behandle pletter eller dele af marken separat. Dette medfører færre behandlinger og dermed mindre risiko for resistens. Det antages at target site resistens bliver favoriseret af høje doseringer, mens metabolisk resistens favoriseres af lave doseringer. At veksle mellem styrke i dosering kan derfor være en måde at forsinke fremkomsten af en specifik resistensmekanisme. Sænk dog ikke dosen hvis det medfører, at der ikke opnås fuld effekt. Jo længere persistens (virketid) et herbicid har, desto større er risikoen for, at der udvikles resistens, fordi ukrudtet bliver udsat for selektion over længere tid. Virkningsklasse Virkemekanisme Eksempler på midler A ACCase-hæmning Agil, Foxtrot, Fusilade-midler, Primera Super, Topik, (alle fop-midler), Aramo, Focus Ultra, Grasp, Select (alle dim-midler) B ALS-hæmning Accurate, Ally, Atlantis, Eagle, Express, Harmony, Hussar, Lexus, MaisTer, Monitor, Nuance, Safari, Titus (alle SU), Broadway, Primus (triazolpyrimidin) C1 PSII-hæmning(a) Betanal, Goltix C3 PSII-hæmning(c) Fighter 480, Briotril, Oxitril (også gruppe M) D PSI-hæmning Reglone E PPO-hæmning Fox (udfaset) F1 PDS-hæmning DFF, Pico F2 HPPD-hæmning Callisto F3 Carotenoid-hæmning Fenix F4 DOXP-synthase hæmning Command CS G EPSPS-hæmning Glyphosat-midler (Roundrup m.fl.) I DHPS-hæmning Asulox (anvendes på dispensation) K1 Mitose-hæmning(a) Stomp/Activus, Kerb M Afkoblere Briotril, Oxitril (også gruppe C3) N Lipid-syntese(-ACC) Boxer, Ethosan/Nortron O Auxin-virkning MCPA-midler, Starane/Tomahawk/Lodin, Matrigon, Loncid, Banvel, Ariane FG, Galera B + O Flere Catch, Starane XL, Mustang forte, Zoom/Synergy B + F1 Flere Absolute 5, Othello C3 + M Flere Briotril, Oxitril C3 + O Flere Basagran M75 C3 + M + O Flere Ariane Super F1 + K1 Flere Flight Xtra Kilde: Videncentret for Landbrug, Integreret plantebeskyttelse IPM - Forebyg resistens mod ukrudtsmidler 3/

9 Agerrævehale Agerrævehale optræder primært i vintersæd og forekommer fortrinsvis i den sydlige del af landet. Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001, og siden er den blevet almindelig på svær lerjord med meget vintersæd. Agerrævehale har udviklet target site resistens over for midler som virker ved ACCase-hæmning, dvs. produkter som Agil 100 EC, Aramo, Focus Ultra, Fusilade Max, Grasp 40 SC, Primera Super, Select 240 EC og Topik (f.eks. 755 i nedenstående figur). I de senere år er der også fundet metabolsk resistens hos agerrævehale, hvor både effekten af ACCase hæmmere og SU-midler er nedsat (f.eks. 756 i nedenstående figur). Forebyggende foranstaltninger Ved bekæmpelse af agerrævehale er det vigtigt at kombinere kemisk bekæmpelse med forebyggende foranstaltninger og mekanisk bekæmpelse. Varieret sædskifte. Varier mellem vinter- og vårsåede afgrøder, mellem korn, raps og andre afgrøder. Vælg konkurrencekraftige sorter. Etablering med højere udsædsmængde øger også afgrødens konkurrenceevne. Senere såning af vintersæd/falsk såbed. Gør såbedet klar, vent med såningen og sprøjt evt. agerrævehale med glyphosat inden såning. Hindring af spredning af agerrævehale til andre marker. Gør maskinerne rene før de forlader marken. Bekæmp mekanisk når det er muligt. F.eks. vil en pløjning kunne hindre frøene i at gro. Skift mellem midler med forskellige virkemåder. I raps kan man anvende midler med andre virkemåder sammenlignet med anvendelser i korn. Bekæmp ukrudt når planterne er små. Anvend jord- og bladvirkende midler om efteråret og kompletter med en behandling i foråret anvend kun den samme virkningsmekanisme én gang pr. afgrøde. Behandling skal altid ske i hele marken. Sørg for at komme godt ud i kanterne. To forsøg med integreret bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede viser, at såtidspunktet har meget stor betydning for fremspiringen af denne art. Ved at udsætte såtidspunktet fra midt i september til sidst i september, har fremspiringen været reduceret med gennemsnitligt ca. 75%. Kilde: Præsenteret på Plantekongres 2012 af landskonsulent Jens Erik Jensen og landskonsulent Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion (K1 Bekæmpelsesstrategier mod ukrudt). Resistensmønster hos agerrævehale 13 indsendte frøprøver af agerrævehale sammenlignet med en følsom reference (85). Rød= resistent, grøn= følsom. Primera Super Topik Lexus Atlantis OD Kilde: Præsenteret på Plantekongres 2012 af seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, Aarhus Universitet

10 Vindaks 14 prøver er blevet testet hos Aarhus Universitet for følsomhed hos vindaks over for Primera Super og Hussar OD. Prøverne er indsamlet i landsforsøg i 2008 (6 prøver), 2009 (4 prøver) samt 2010 (4 prøver). Der er ikke fundet resistens i disse populationer. I en screening udført for Syngenta testedes 15 prøver af vindaks indsamlet fra danske marker og forsøgsarealer med problemer med bekæmpelse af vindaks. En prøve viste resistens hos vindaks over for SU-midlerne Hussar OD og Monitor. Kilde: Landskonsulent Jens Erik Jensen, Planteproduktion, seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Effekt på vindaks Kilde: Vist på Plantekongres 2012 af seniorforsker Solvejg K. Mathiassen. AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Følsom standard Resistent population Bacara Boxer Primera Super Monitor Hussar OD Ubeh. 1/3N 1N 3N Ubeh. 1/3N 1N 3N 10

11 Bredbladet ukrudt I Danmark blev det første tilfælde af resistens hos fuglegræs over for SU-midler fundet i fuglegræs Resistensen har siden bredt sig, og er nu den mest sandsynlige årsag til svigtende effekt på arealer, hvor man gennem en årrække har anvendt SUmidler. Der er også fundet SU-resistens hos kornvalmue og lugtløs kamille samt enkelte tilfælde hos gul okseøje og hanekro (se tabel 1 på side 7). Dette viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at variere sine bekæmpelsesmetoder mod ukrudtet for at undgå resistensdannelse. Kombiner forebyggende foranstaltninger med både mekanisk og kemisk bekæmpelse. Skift mellem herbicider med forskellig virkemåde. kornvalmue gul okseøje kamille hanekro 11

12 Fungicidresistens Fungicidresistens er ikke noget nyt. Der findes mange kendte tilfælde, hvor svampe har udviklet resistens mod forskellige fungicider. Et eksempel er resistens mod kviksølv i bejdsemidler hos bygbladplet og stribesyge (Drechslera teres og D. Graminea). Første tilfælde blev observeret i Skotland i 1960 erne. Andre eksempler er benzimidazol-resistens (Derosal m.v.) hos knækkefodsyge og sneskimmel samt metalaxylresistens (Ridomil) hos kartoffelskimmel i 1980 erne. For gruppen strobiluriner konstateredes første tilfælde af resistens hos hvedemeldug i 1999, kun to år efter introduktionen af denne gruppe aktivstoffer. Den gode effekt strobilurinerne havde over for hvedegråplet (Septoria tritici) varede nogle år, men allerede i 2003 blev der konstateret resistens hos hvedegråplet (Septoria tritici) i Danmark og Sverige. I grafen til højre illustreres hovedtyperne af resistens: Resistens hovedtyper. Den blå kurve nedenfor viser en population med høj følsomhed (lav resistens) over for produktet og den røde kurve viser en population med lav følsomhed (kraftig resistens) over for produktet. Single step - forandring i et gen. Hurtig resistensudvikling f.eks. strobiluriner, benzimidazoler. Hyppighed i populaitonen Hyppighed i populationen Lav resistens Kontinuerlig (shifting) - forandring i flere gener Langsom, gradvis resistensudvikling, f.eks. triazoler, morfoliner. Lav resistens Høj resistens Høj resistens Resistensrisiko for forskellige fungicidgrupper ifølge FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) Risiko Fungicid-gruppe Produkt Lav dithiocarbamater og lignende (multi site) Acrobat WG*, Curzate M68 WG*, Dithane NT, Manfil 75 WG, Ridomil Gold MZ Pepite* 2,6-dinitro Aniliner Shirlan Quinoner (anthraquinoner) Delan WG phosphonater Aliette WG 80, Previcur Energy* Middel Høj 12 DMI-fungicider (imidazoler, triazoler og triazolinthioner) Cyanoacetamid-oximer Anilinopyrimidiner Morfoliner Piperidiner Pyridin-carboxamider Benzophenoner CAA-fungicider Carbamater MBC-fungicider Strobiluriner PhenylAmider * Midler med indhold af flere aktivstoffer Folicur EC 250, Rubric, Proline, Orius 200 EW, Bumper 25 EC, Tilt 250 EC, Opus, Zenit 575 EC*, Stereo 312,5 EC*, Prosaro 250 EC*, Opera*, Ceando*, Maredo 125 SC, Juventus 90, Ortiva Top*, Osiris* Curzate M68 WG* Proxanil* Stereo 312,5 EC*, Acanto Prima*, Frupica SC, Scala Tern, Zenit 575 EC* Signum WG*, Bell*, Cantus Flexity, Ceando* Revus, Acrobat WG* Previcur Energy* Proplant, Previcur N, Proxanil* Comet, Opera*, Amistar, Acanto Prima*, Aproach, Signum WG*, Candit, Ortiva Top* Ridomil Gold MZ Pepite*

13 Forebyggelse af fungicidresistens Dyrk først og fremmest sorter med god sygdomsresistens, specielt når det gælder hvedegråplet (Septoria tritici). Nedbring smittetrykket fra forskellige svampesygdomme ved at tilpasse dyrkningsmetoderne så mængden af smitstof minimeres. Dette kan kræve justering i sædskiftet, jordbehandlingen, såtidspunktet, afgrødetætheden eller bekæmpelse af spildplanter eller reduktion i tilførte kvælstofmængder. Behovtilpas alle behandlinger. Brug skadetærskler, risikomodeller og varslingssystemer. Tilpas desuden bekæmpelsen efter vejrforhold og angrebsniveau. Undgå bekæmpelse på stærkt etablerede angreb, forebyg i stedet angreb. Anvend fungicider med god effekt. Doseringen skal tilpasses angrebsniveau og behandlingstidspunkt, samt være økonomisk forsvarlig. Begræns antallet af behandlinger med fungicider fra samme gruppe. Anvend blandinger eller skift mellem fungicider hvor aktivstofferne har forskellig virkemåde. Det mindsker risikoen for resistensudvikling. Hvedegråplet (Septoria tritici) effekten hviler først og fremmest på triazolerne Effekten er aftaget, specielt for flere af de ældre triazoler og situationen er den samme i mange lande i det nordlige Europa. Nedsat følsomhed overfor triazoler Denne nedgang er set for bl.a. meldug, bygbladplet og hvedegråplet. Specifikt er effekten på hvedegråplet aftaget for flere af de ældre triazoler. Disse ændringer er afstedkommet af flere mutationer, som har ændret følsomheden gradvis. Tilsvarende er set i andre europæiske lande. Der er ikke entydig krydsresistens mellem triazoler, så derfor påvirkes de i forskellig grad. 13

14 Resistens mod strobiluriner Det er velkendt, at flere svampesygdomme har udviklet resistens over for strobiluriner. Forekomsten af resistens er udbredt, hvilket illustreres i tabellen. Strobiluriner er kendt for at kunne udvikle populationer, som indeholder forskellige mutationer. G143 er den mest kritiske mutation, da den bevirker en meget nedsat effekt fra midlerne. F129 og G137 er to andre mutationer som kun i nogen grad svækker midlerne effektivitet. sneskimmel Sammenfatning af forekomst af strobilurinresistens Svampesygdom Hvedegråplet (Septoria tritici) Hvedebladplet (Drechslera tritici-prepentis - DTR) Bygbladplet (Drechslera teres) Meldug (Blumeria graminis) Skoldplet (Rhynchosporium secalis) Hvedebrunplet (Stagonospora nodorum) Sneskimmel (Microdochium nivale/majus) Ramularia-bladplet Der er konstateret udbredt resistens (G143) i Danmark. Stærkt reduceret effekt. (Ramularia collo-cygni) Rustsygdomme Ingen tilfælde af resistens, lille risiko for resistensudvikling. Kilde: General recommendations for by Norbarag samt Allmänna rekommendationer för stråsäd 2010, udgivet af Jordbruksverket i Sverige. 14 Forekomst Alment forekommende resistens (G143A) i Danmark og de store hvededyrkede områder i Europa - stærkt reduceret effekt Alment forekommende Forekomst af den mindre alvorlige G129L mutation er bekræftet i Danmark. Påvirker i varierende grad strobilurinernes effekt. Hvedemeldug - Alment forekommende resistens (G143A). Stærkt reduceret effekt. Bygmeldug - Varierende grad af resistens (G143A) findes i Danmark. Strobiluriner anbefales kun i blanding med andre midler. Et tilfælde af resistens blev fundet i Frankrig i 2008, ingen yderligere tilfælde indtil Strobiluriner er stadig virksomme over for skoldplet. Denne sygdom er blevet mindre almindelig i hvede, men kan stadig give problemer i triticale. Strobilurinresistens er fundet i marker i Sverige Screening fra strobilurinresistens siden 2007 har vist udbredt resistens (G143) i både Sverige og Danmark. Resistensen dækker både hvede og byg.

15 Fungicidresistens i kartofler Kartoffelskimmel (Phytophtora infestans) Metalaxyl blev introduceret i slutningen af 1970 erne som Ridomil 25 WP og havde en bedre langtidseffekt end de tidligere kontaktvirkende midler. Allerede nogle år efter introduktionen konstateredes forekomst af resistente isolater af kartoffelskimmel (Phytophtora infestans). For at modvirke udviklingen af metalaxylresistent kartoffelskimmel, blev en ny formulering med metalaxyl i kombination med mancozeb markedsført; Ridomil MZ (i dag Ridomil Gold MZ Pepite). I dag findes metalaxyl også i kombination med fluazinam. Metalaxyl påvirker Phytophtora infestans på en meget specifik måde. Således påvirkes kun et fåtal gener hos svampen og dermed er der en øget risiko for udvikling af resistens. Erfaringer viser, at andelen af resistens øges i populationen i løbet af sæsonen, men også, at resistensen er mindre i den efterfølgende sæson. For at mindske risikoen for resistensudvikling anbefales det kun at sprøjte én gang pr. vækstsæson ligesom det anbefales kun at sprøjte forebyggende for at mindske selektionen hen imod resistente stammer. skimmel bladplet Kartoffelbladplet (Alternaria solani) Kartoffelbladplet (Alternaria sp.) har i de seneste ti år været et stigende problem. Kartoffelavlere har observeret, at kartoflerne kan blive angrebet af kartoffelbladplet på trods af fungicidbehandling. En forklaring til dette kan være en mindsket følsomhed over for strobilurinprodukter samt ændring af produktvalg i skimmelbekæmpelsen. I Nordamerika er genforandringen F129L blevet påvist hos A.solani og den mere alvorlige G143A hos A.alternata, hvilket har medført resistens mod strobiluriner. 15

16 Husk - Du kan selv gøre meget Brug resistente sorter. Skift mellem midler. Bland midler fra forskellige grupper. 4. Moniter effekten 3. Anvend produktet optimalt Effektiv dosering Rigtig timing Gode betingelser 2. Bedøm bekæmpelsesbehov Følg skadetærsklerne Vælg effektivt produkt Veksel mellem midler 1. Forebyg! Tænk på betydningen af: Sædskifte Afgrødevalg Sortsvalg Såtidspunkt AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer

NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer NR. 6. JUNI 2009 Se prototype på HorTeaM-Expo den 9. juni Fremtidens miljøvenlige sprøjte til frugttræer LÆS OM: SCHAUMANN SPRØJTER SKIFTER HÆNDER CLAUS OG JACOB JACOBSENS ASPARGES NR.6. JUNI 2009 INDHOLD

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere