for driftsherretillæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for driftsherretillæg"

Transkript

1 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg

2 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes såkaldte driftsherretillæg og selskabernes information og åbenhed om deres praksis drøftet. Debatten var foranlediget af pressens omtale af problemstillingen, som var foranlediget af nye oplysningskrav fra Finanstilsynet kombineret med offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside af selskabernes praksis. Spørgsmålet har endvidere været debatteret i pressen i maj måned, og en række politikere udtalte ønske om ændringer i information på området. I dette notat belyser Pensionsmarkedsrådet problemstillingen og vurderer mulighederne for at forbedre informationen til kunderne. 2. Pensionsmarkedsrådets overvejelser Der er i Pensionsmarkedsrådet enighed om, at det er rimeligt, at egenkapitalen ved fordeling af årets overskud får et driftsherretillæg, der afspejler, at det er egenkapitalen, der står til sikkerhed for, at kunderne får de udbetalinger, som de har krav på. I afsnit 3 beskrives driftsherretillæggets indhold, og den gældende regulering heraf gennemgås. Med kontributionsbekendtgørelsens anmeldelseskrav og Finanstilsynets offentliggørelse af driftsherretillægget er der efter Pensionsmarkedsrådets vurdering opnået en betydelig større åbenhed om egenkapitalens forrentning. Herved er markedets mulighed for at vurdere, hvorvidt egenkapitalens afkast er rimeligt, blevet væsentlig forbedret. Den første offentliggørelse fandt sted i foråret Erfaringerne er derfor sparsomme, men den offentlige debat viser, at intentionen med offentliggørelsen er opnået. Man bør være varsom med at gennemføre yderligere initiativer, før der er indhentet flere erfaringer på baggrund af den nye åbenhed. Dog kan det overvejes at styrke markedsdisciplinen ved at udbygge offentliggørelsen med de oplysninger om de forsikringsmæssige risici, som selskaberne har beregnet. Gennemsigtigheden kunne forbedres, hvis selskaberne oplyste om, ikke kun hvilke regler der anvendes, men tillige begrundelserne for, at de anmeldte regler ser ud, som de gør. For at gøre sådanne redegørelser mere sammenlignelige kunne branchen og Finanstilsynet sammen i en vejledning opstille retningslinier for, hvad redegørelserne som minimum burde indeholde. Der kan f.eks. fastsættes retningslinier for, at selskaberne skal henvise til Finanstilsynets offentliggjorte tabeller og forholde sig til selskabets placering i forhold til andre selskaber. Pensionsmarkedsrådet anbefaler, at selskaberne i deres årsrapporter redegør for forrentningen af egenkapitalen og selskabets begrundelser for de anmeldte regler. Pensionsmarkedsrådet finder, at ordet driftsherretillæg ikke er fremmende for den almindelige pensionskundes forståelse af begrebet. Ordet er hentet fra den økonomiske teori, men illustrerer ikke, at reguleringen i virkeligheden indebærer en begrænsning af ejerkapitalens muligheder for at få et overnormalt afkast som følge af lovgivningens krav om forsigtige forudsætninger. Dermed indebærer reglerne om rimelighed i driftsherretillægget en beskyttelse af kunderne. Ordet anvendes ikke i lovgivningen eller kontributionsbekendtgørelsen. Derimod anvendes det på Finanstilsynets hjemmeside, hvor de enkelte selskabers anmeldelser offentliggøres. Pensionsmarkedsrådet opfordrer Finanstilsynet og pensionsselskaberne til fremover at anvende en mere klar betegnelse, f.eks. risikoforrentning. 2

3 Pensionsmarkedsrådet lægger vægt på, at information om driftsherretillægget er tilgængeligt for markedet og for den enkelte pensionskunde. Driftsherretillægget er - som enhver anden overskudsdisponering - en del af regnskabsaflæggelsen. Information om driftsherretillægget bør derfor ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og ikke gennem produktinformation. Driftsherretillægget er ikke et gebyr, der opkræves hos den enkelte kunde. Det ville ikke fremme kundens forståelse, hvis generelle oplysninger om selskabernes regnskabsforhold skulle gives i tilknytning til den i forvejen komplicerede produktinformation, der gives til den enkelte kunde. Tværtimod kunne den samlede informationsmængde stik imod hensigten - blive mere uoverskuelig for den enkelte. Det er Pensionsmarkedsrådets opfattelse, at den åbenhed, der er skabt gennem Finanstilsynets hjemmeside og den offentlige opmærksomhed, der herved kommer problemstillingen til del, er en bedre metode til at sikre, at aflønningen ikke overstiger markedets generelle niveau. Ved fordelingen af det realiserede resultat mellem kunderne skal der tages hensyn til hvilken risiko, den enkelte kunde/eller kundegruppe påfører selskabet. Hidtil har alle selskaber givet alle kunder det samme afkast uanset garantiens størrelse. Afkastet kan dog være brugt forskelligt, f.eks. kontostyrkelse eller bonus for at tage højde for forskelle i størrelsen af de afgivne garantier. Det må forventes, at selskaberne i fremtiden på forskellig vis i højere grad vil skelne mellem de forskellige risikogrupper f.eks. ved opsplitning i forskellige selskaber eller forskellige investeringsgrupper i samme selskab. I det omfang, der sker en sådan opsplitning, herunder især hvis kunderne får valgmulighed, vil der blive et øget behov for information til den enkelte kunde. Ved pensionsprodukter med garanti er det relevant, at kunderne informeres om, at garantien indebærer et lavere forventet afkast. Er der tale om produkter med ret til bonus, kan der ikke sættes præcis angivelse på, hvor meget det vil betyde. Pensionsmarkedsrådet forventer at tage disse problemstillinger op i efteråret De nuværende regler for driftsherretillæg 3.1 Forsikringsselskabets risici Som al anden virksomhed kræver livs- og pensionsforsikringsvirksomhed egenkapital, der investeres i produktionsapparatet, i teknisk ekspertise, i kontorbygninger osv. For finansielle virksomheder kræver lovgivningen en vis mindste kapital i forhold til de forretninger, forsikringsselskabet indgår. Selskabets egenkapital placeres lige som kundernes opsparing i værdipapirer og andre aktiver. Egenkapitalen påtager sig lige som andre virksomheder en forretningsmæssig risiko. På nogle punkter adskiller risikoen ved pensionsvirksomhed sig ikke fra al anden virksomhed. Der er en almindelig forretningsrisiko: for at salget udebliver - det gælder sådan set også i obligatoriske pensionsordninger, hvor ordningerne som helhed kan flyttes -, for fejlvurderinger af kundepræferencer, for fejlvurderinger af behovet for teknologiske investeringer m.m. Dertil kommer risici, som er mere specifikke for pensionsvirksomhed, og især pensionsvirksomhed baseret på ydelsesgarantier, som er fremherskende i pensionsmarkedet. Disse risici er f.eks.: politiske risici (for øget pensionsbeskatning, øgede kapitalkrav, øgede administrative krav osv.), finansielle risici (dvs. risici for at tabe penge på aktie- og obligationsinvesteringer eller for blot ikke at opnå et afkast af aktiverne, der giver mulighed for en tilstrækkelig for- 3

4 rentning af pensionsforpligtelserne) og forsikringsmæssige risici (dvs. risikoen for at de forsikrede lever længere end forudsat, bliver hyppigere invalide osv.). 3.2 Forskellige ejerforhold Det er egenkapitalens funktion at danne sikkerhed for, at kunderne får det, de har krav på. Men kapitalstrukturen og ejerforholdene i livsforsikringsselskaber og pensionskasser er forskellige, og derfor er der også forskel på begrundelsen for driftsherretillægget og på, hvordan det anvendes. Nogle forsikringsselskaber har eksterne ejere, der har forventning om et markedsbestemt afkast af deres kapital. Andre livsforsikringsselskaber har arbejdsmarkedets parter som ejere, og disse ejere har ingen forventning om at få et afkast af den indskudte kapital. I de arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber har ejerne ligefrem afskrevet sig muligheden for at trække kapital ud af selskabet. Driftsherretillægget er her begrundet i behovet for at opbygge kapital til at modstå selskabets risici samt at tilfredsstille lovgivningens solvenskrav, så selskabet har mulighed for den vækst, der er nødvendig for fortsat at varetage medlemmernes pensionsbehov. Pensionskasserne er medlemsejede, så her er der sammenfald mellem ejere og kunder. Hvis egenkapitalen bliver for stor i et pensionsselskab, der direkte eller indirekte ejes af kunderne, vil ledelsen ofte beslutte at udbetale en del af egenkapitalen til kunderne. Udbetalinger sker normalt i form af ugaranterede pensionisttillæg. Der er ikke nogen præcis sammenhæng mellem kundens bidrag til egenkapitalen og den andel, der senere kommer til udbetaling. Der er også forskel i selskabernes kapitalstruktur. Nogle selskaber har opbygget særlige bonushensættelser, som er en del af kundernes kapital, der kan medregnes til opfyldelse af solvenskravene. Der er eksempler på, at både tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber, der har arbejdsmarkedets parter som ejere og livsforsikringsselskaber, med eksterne ejere har opbygget særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser, der har samme risiko som egenkapitalen, skal også aflønnes lige som egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får derfor også en forrentning svarende til egenkapitalens. 3.3 Retten til bonus Hovedparten af de eksisterende pensionsaftaler er forsikringer med ret til bonus. Retten til bonus følger af forsikringsaftalen. Kunden får en garanti for en mindstepension samt ret til at få andel i selskabets overskud, såkaldt bonus. Selskabet skal som følge af offentligretlige krav beregne sammenhængen mellem kundens indbetalinger og den garanterede mindstepension ud fra nogle forsigtige forudsætninger om bl.a. investeringsafkast og dødelighed. Fordi forudsætningerne for den garanterede mindstepension skal være fastsat forsigtigt, vil pensionsselskabets faktiske afkast som udgangspunkt være større end den garanterede forrentning, dvs. der vil være overskud. Der vil på samme måde komme et overskud fra de forsigtigt fastsatte forsikrings- og omkostningsforudsætninger. Overskuddet gives til kunderne i form af bonus, ikke nødvendigvis straks, men i løbet af aftalens løbetid. Pensionsaftaler løber typisk over mange år (10-60 år). 4

5 3.4 Realiseret resultat Det overskud, som selskaberne har før de giver kunderne bonus, er defineret som det realiserede resultat. Fordeling af det realiserede resultat er underlagt reglerne i 20 og 21 i lov om finansiel virksomhed. Selskaberne skal anmelde de anvendte regler for fordelingen til Finanstilsynet. Finanstilsynet påser, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat er præcise og klare og fører til en rimelig fordeling. De anmeldte regler skal, med mindre andet er aftalt med kunderne, ligge inden for rammerne af det såkaldte kontributionsprincip. Det betyder, at det realiserede resultat skal fordeles imellem kunder og ejere i samme forhold, som disse har bidraget til det. I følge loven kan selskabets ejere dog også få en merforrentning, der afspejler den risiko, som selskabet har påtaget sig. Merforrentningen benævnes i dag ofte et driftsherretillæg. Grafisk kan fordelingen af det realiserede resultat lidt forenklet illustreres således: Realiseret resultat Realiseret resultat excl. driftsherretillæg Forholdsmæssig fordeling Driftsherretillæg Driftsherretillæg Egenkapitalens andel Kundernes andel Kollektivt bonuspotentiale Bonus Særlige bonushensættelser PAL Egenkapitalens forrentning 3.5 Driftsherretillæg Driftsherretillægget udgør afkastet for den risiko, som egenkapitalen påtager sig, bl.a. ved at egenkapitalen står som sikkerhed for, at pensionsopsparerne får udbetalt den aftalte pension. Hvis eksempelvis det forudsatte afkast ikke opnås i aftalens løbetid, eller den generelle levetid forlænges, og der skal udbetales pension i flere år end forudsat, skal egenkapitalen anvendes til at sikre pensionerne. 5

6 Da livsforsikringsregnskaber følger markedsværdiprincippet, er der store udsving i resultatet fra år til år. De tab, som ikke kan dækkes af kunderne i henhold til kontributionsprincippet, dækkes af egenkapitalen. På grund af driftsherretillægget vil selskabernes samlede egenkapitalforrentning over en årrække normalt være højere end kundernes forrentning. Uden driftsherretillæg ville egenkapitalen alene opnå et forholdsmæssigt afkast af de aktier og obligationer m.v., der investeres i. Ingen investor ville være villig til at stille risikovillig kapital til rådighed på de vilkår. 3.6 Regulering af overskudsfordelingen Livsforsikringsselskabernes og pensionskassernes fordeling af det realiserede resultat er underlagt reglerne i 20 og 21 i lov om finansiel virksomhed (se tekstboks 1). I modsætning til, hvad der gælder for de fleste andre selskaber, er afkastet af egenkapitalen i pensionsselskaber reguleret (begrænset) af disse regler. Dette hænger sammen med, at lovgivningen via sit krav om forsigtige forudsætninger ved selskabernes løfter "kunstigt" skaber/har til hensigt at skabe et forudsigeligt overskud i selskabet. For pensionsordninger, der er tegnet uden ret til bonus, f.eks. unit-linked forsikringer og bankernes pensionsordninger, er der ingen regulering af, hvad selskabet kan opnå i overskud. Det reguleres alene af konkurrencen. Tekstboks 1 Lov om finansiel virksomhed 20 og 21: 20: Det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af 1. de forsikringsformer, som selskabet agter at anvende, 2. grundlaget for beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer, 3. regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, 4. selskabets principper for genforsikring, 5. regler for oplysninger, som de forsikringssøgende skal afgive til bedømmelse af risikoforholdene, 6. grundlaget for beregning af livsforsikringshensættelser såvel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed og 7. regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til selskabet i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse. Stk. 2: Selskaber, der ikke tegner direkte livsforsikring, skal ikke foretage anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Stk. 3: Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om og i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige. 21: De efter 20, stk. 1, nr. 1-5, anmeldte forhold skal være betryggende og rimelige over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. 6

7 Stk. 2: De anmeldte regler for beregning og fordeling af realiseret resultat, jf. 20, stk. 1, nr. 3, skal være præcise og klare og skal føre til en rimelig fordeling. Stk. 3: Præmierne for nytegnede forsikringer skal være tilstrækkelige til, at forsikringsselskabet kan opfylde alle sine forpligtelser, således at der ikke vil være behov for systematisk og permanent tilførsel af andre midler. Stk. 4: De beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer), der lægge til grund ved beretning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer, skal vælges med forsigtighed. De beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af livsforsikringshensættelser, skal fastsættes således, at de er i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af 196. Stk. 5: Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1-4 nævnte krav. Stk. 6: Såfremt kravene i stk. 1-4 eller i regler udstedt i medfør af denne lov ikke er opfyldt, skal Finanstilsynet påbyde livsforsikringsselskabet at foretage de fornødne ændringer i de i henhold til 20 anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat tidsfrist. Bestemmelserne i 274 finder tilsvarende anvendelse. Lige siden 1904 har lov om forsikringsvirksomhed indeholdt krav om, at livsforsikringsselskaberne skulle have regler for beregning og fordeling af overskud til kunderne. Kontributionsprincippet var dog ikke en del af lovreguleringen på daværende tidspunkt. Kontributionsprincippet blev oprindelig anvendt om fordelingen blandt kunderne som et princip, hvorefter de enkelte grupper af forsikringer skulle deltage i bonusfordeling i det forhold, hvori de havde bidraget til det overskud, der blev fordelt. Et overskud på ægtefælledækningen skulle med andre ord alene tilfalde de kunder, der var omfattet af ægtefælledækning. Kontributionsprincippet i denne forståelse blev første gang indarbejdet i bemærkningerne til lov om forsikringsvirksomhed i Først i 1994-loven dukker den nuværende forståelse af kontributionsprincippet op i bemærkningerne til loven: "Reglerne for fordeling af selskabets overskud skal være formuleret, så det klart og præcist fremgår, hvorledes overskuddet anvendes til fordeling imellem de enkelte forsikringer, til henlæggelse til forsikringsbestanden som sådan (bonusudjævningshensættelser o. lign.) og til egenkapital m.m." Herved blev kontributionsprincippet opdelt i to elementer: fordelingen mellem de forsikrede og egenkapitalen (det beregningsmæssige kontributionsprincip) og fordelingen mellem de forsikrede indbyrdes (det fordelingsmæssige kontributionsprincip). Indtil denne lovændring var det alene konkurrencen og det overordnede rimelighedsprincip, der regulerede hvor stor en del af overskuddet, der kunne overføres til egenkapitalen. I de senere år er der sat øget fokus på selskabernes forretningsmæssige risiko. Det skyldes udviklingen i kapitalmarkedet med en meget lav rente, der til tider har været lavere end de højeste anvendte grundlagsrenter. Det skyldes også, at den maksimale grundlagsrente har været faldende gennem de seneste 10 år, således at der på markedet i dag eksisterer produkter side om side med forskellig risiko for egenkapitalen. Myndighedernes fokus på fordelingsproblematikken, herunder på egenkapitalens afkast, er blevet skærpet i de senere år. 7

8 3.7 Kontributionsbekendtgørelsen Der blev først gang udstedt en kontributionsbekendtgørelse i januar Med kontributionsbekendtgørelsen blev der for første gang nedskrevet regler for fordeling af det realiserede resultat mellem ejere og kunder og mellem kunderne indbyrdes. Samtidig med udstedelse af kontributionsbekendtgørelsen i 2001 udtalte Finanstilsynet følgende i et offentligt brev til samtlige livsforsikringsselskaber og pensionskasser: "I rapporten fra Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000, anføres specielt at: "Hvad angår reglerne for overskudsfordeling anbefaler udvalget, at indsatsen på området intensiveres, herunder at der stilles krav om, at samtlige selskaber skal udarbejde konkrete retningslinjer for den tilstræbte egenkapitalforrentning i selskabet, samt at selskaberne offentliggør disse retningslinjer. Samtidig anbefaler udvalget, at der udarbejdes et mål for selskabernes egenkapitalforrentning i form af et nøgletal, således at forsikringstagerne kan se, hvor stor en egenkapitalforrentning, der maksimalt tilstræbes, og hvor stor egenkapitalforrentningen rent faktisk er år for år i selskaberne." Arbejdet med at fastlægge egenkapitalforrentningsnøgletal påbegyndes i 2001, men vil ikke kunne afsluttes, førend arbejdet med regelsættet omkring markedsværdiregnskabet er tilendebragt. Bekendtgørelsen kan i den forbindelse ses som et vigtigt led i at nedskrive de gældende regler for overskudsfordeling." Denne intension om større åbenhed blev fulgt, da kontributionsbekendtgørelsen blev revideret i januar I den reviderede bekendtgørelse blev bestemmelsen om afkastet til egenkapitalen ændret (se tekstboks 2). Bekendtgørelsen introducerer udvidede anmeldelseskrav, der bl.a. indebærer, at afkastet til egenkapitalen skal opdeles i forrentning og risikoaflønning, som skal begrundes i anmeldelsen. Hermed opstod begrebet driftsherretillæg. Opsplitningen er begrundet i, at egenkapitalen jo er anbragt i finansielle aktiver, som giver et afkast (forrentning). Dette afkast tilfalder som udgangspunkt naturligvis egenkapitalen. Hertil kommer afkastet af egenkapitalen for den forretningsmæssige risiko, selskabet har påtaget sig (risikoaflønning/driftsherretillæg). Selve aflønningen af egenkapitalens risiko er ingenlunde ny, den har bare ikke været separeret fra det finansielle afkast tidligere. Efter de nugældende regler skal hvert enkelt pensionsselskab på forhånd anmelde regler for, hvor stort et driftsherretillæg man vil tilskrive egenkapitalen, forudsat at årets resultat giver mulighed herfor. Dette tillæg skal være begrundet i den risiko, som egenkapitalen har påtaget sig. Tekstboks 2 Kontributionsbekendtgørelsens udvikling Kontributionsprincippet blev første gang udmøntet i en bekendtgørelse i januar 2001 (Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 2001). 8

9 Med kontributionsbekendtgørelsen blev det beregningsmæssige kontributionsprincip for første gang udmøntet i formelle regler. Om egenkapitalforrentning hed det i bekendtgørelsens 4, stk. 2: "Ved beregningen [af den del af det realiserede resultat, der tilfalder bestanden af forsikringsaftaler] kan egenkapitalen tildeles en rimelig andel af det realiserede resultat. Hermed afspejles omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen i form af, at den hæfter for forpligtelserne over for forsikringsbestanden." Kontributionsbekendtgørelsen blev revideret i januar I den reviderede bekendtgørelse blev bestemmelsen om afkastet af egenkapitalen ændret. Bekendtgørelsen lyder således: " 4, stk. 2. Selskabet skal i henhold til 30, stk. 1, nr. 3 i lov om forsikringsvirksomhed 1 til Finanstilsynet anmelde regler for beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen. Afkast af særlige bonushensættelser af type B behandles lige som egenkapital. Stk. 3. Ved anmeldelse efter 4, stk. 2, skal selskabet opdele egenkapitalens andel af det realiserede resultat i en andel relateret til forrentning af egenkapitalen, og en andel som afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen. Det skal i anmeldelsen begrundes, hvorledes det anmeldte er rimeligt i forhold til den risiko, der påhviler egenkapitalen." Kontributionsbekendtgørelsen blev revideret igen i april 2004, men de ovennævnte bestemmelser er forblevet uændret. Udover hvad der følger af forsikringernes risikodækning, må der ifølge bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed ikke ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem kunderne. Det følger videre af bemærkningerne, at der ved fordeling af overskuddet mellem kunderne skal tilstræbes en fordeling i forhold til, hvorledes resultatet er opstået. Fordelingen skal således afspejle, hvorledes der er bidraget til overskudsdannelsen. Ved vurderingen heraf skal der i fornødent omfang tages hensyn til forsikringernes forskellige karakteristika med hensyn til risiko, omkostninger og forrentning. Ifølge bemærkningerne kan selskabernes fordeling af overskuddet ses over en årrække, dvs. fordelingen skal ikke nødvendigvis leve op til bestemmelserne for hvert enkelt år. Myndighedernes krav til selskabernes kapital er uafhængigt af størrelsen af kundens garanterede forrentning. Ved vurderingen af selskabernes risici må det indgå i overvejelserne, at de enkelte selskaber indtil videre hvert år uanset størrelsen af de afgivne garantier har givet alle kunder den samme årlige forrentning 2. Selskabets ansvarshavende aktuar skal sikre, at de anmeldte regler lever op til lovens krav. Den ansvarshavende aktuar skal endvidere årligt i sin beretning til Finanstilsynet redegøre for, at fordelingen af selskabets overskud lever op til lovens krav. Såfremt fordelingen af overskuddet leder til en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem kunderne, skal aktuaren ifølge loven indberette dette til Finanstilsynet. 1 Med virkning fra den 1. januar 2004 er reglerne i 30 og 31 i lov om forsikringsvirksomhed indholdsmæssigt uændret erstattet af reglerne i 20 og 21 i lov om finansiel virksomhed. 2 Normalt fastsættes der forud for det enkelte år en kontorente for det følgende år. F.eks. har alle de store selskab ultimo 2003 udmeldt en kontorente på 4,5 pct. for alle selskabets kunder i Den udmeldte kontorente anvendes i det følgende år til forrentning af livsforsikringshensættelserne. 9

10 På grundlag af aktuarberetningen påser Finanstilsynet, at fordelingen mellem kundegrupper på et overordnet niveau overholder disse regler. Tilsynet omfatter ikke en kontrol af fordelingen på hver enkelt kunde. Loven kræver alene, at fordelingen skal leve op til reglerne for grupper af kunder med fælles karakteristika og ikke nødvendigvis for hver enkelt kunde. 3.8 Kun driftsherretillæg ved positivt regnskabsresultat Hvis et selskab i et år ikke har opnået tilstrækkeligt stort realiseret resultat til, at egenkapitalen kan få driftsherretillæg, kan selskabet i senere år tage en større merforrentning. I regnskabet vil det fremførte "krav" være oplyst i en note. Populært benævnes selskabets fremførte "krav" en skyggekonto, men der er ikke tale om konto i den sædvanlige forstand. Der er således ikke tale om et tilgodehavende, men alene en angivelse af, at hvis overskuddet i et år ikke har været stort nok til at give selskabet den anmeldte merforrentning, så kan selskabet indtægtsføre den større merforrentning i de efterfølgende år, hvis det realiserede resultat giver mulighed herfor. På grund af denne forskudte opkrævning af driftsherretillæg kan egenkapitalforrentningen derfor i enkelte år være ekstra stor set i forhold til kundernes forrentning. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger på, hvor længe en skyggekonto kan bevares. Jo længere tid der går, fra skyggekontoen er oparbejdet til den nedbringes, jo større sandsynlighed er der for, at der kan ske en omfordeling mellem kundegrupper. Begrænsninger på hvor længe en skyggekonto skal bevares, skal derfor ses i sammenhæng med, at kontributionsbekendtgørelsen fastslår, at der ikke må ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. Den ansvarshavende aktuar og Finanstilsynet påser, at kontributionsbekendtgørelsen overholdes. 3.9 Markedsdisciplin I en særlig "Vejledning om markedsdisciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og pensionskasser" af 11. december 2003 har Finanstilsynet angivet nogle retningslinier for, hvorledes et livsforsikringsselskab hhv. en pensionskasse kan udmønte kontributionsbekendtgørelsens krav om, at det i anmeldelsen skal begrundes, hvorledes det anmeldte er rimeligt i forhold til den risiko, der påhviler egenkapitalen. Det er Finanstilsynets vurdering, at lovens krav om rimelighed mest effektivt håndhæves gennem markedsdisciplin. Finanstilsynets rimelighedsvurdering søges derfor i vid udstrækning løftet gennem åbenhed og offentliggørelse af de anmeldte regler, og Finanstilsynet griber kun ind over for åbenlyst urimelige regler. Derved får markedet - herunder kunder, dagspressen, analytikere, forsikringsmæglere og ikke mindst konkurrenter - kendskab til de respektive selskabers anmeldte regler. Åbenheden støtter markedets funktion, således at niveauet for et rimeligt driftsherretillæg kan findes gennem markedets mekanismer. Det er, hvad der sker i øjeblikket, hvor pressen og offentligheden interesserer sig for driftsherretillæggets udformning og størrelse. Den aktuelle debat kan således være med til at sikre rimelighed i fordelingen og til at skærpe konkurrencen mellem selskaberne. 10

11 Vejledningen angiver, hvorledes selskabets anmeldelse skal udformes, for at selskabet bliver omfattet af tilstrækkelig markedsdisciplin: 1. Ved investeringsfællesskab med kunderne skal investeringsafkastet beregnes ved afkastet før pensionsafkastskat (nøgletal N1). Hvis egenkapitalen tildeles afkastet af aktiver, der alene er dedikeret til egenkapitalen, skal dette angives. 2. Driftsherretillægget skal som udgangspunkt anmeldes i forhold til det pågældende års gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive bonuspotentiale. Hvis driftsherretillægget anmeldes på anden vis, skal selskabet i en supplerende note i anmeldelsens offentlige del oplyse driftsherretillægget, som beskrevet ovenfor. 3. Selskabet skal i anmeldelsens offentlige del begrunde det anmeldte driftsherretillæg. Begrundelsen skal indeholde en kvantitativ vurdering af: sandsynligheden for, at der tilføres beløb til skyggekontoen ved årets udgang, hvor stort, dette beløb i givet fald kan forventes at blive, og hvor stor en del af dette beløb, som ikke i senere år kan forventes tilført egenkapitalen. I vurderingen skal indgå selskabets forventninger til det realiserede resultat i både det pågældende år og senere år. Selskabet skal tage hensyn til, i hvilket omfang selskabets investeringer afdækker risikoen på de garanterede ydelser samt størrelsen af kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier. Hvis en anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat følger vejledningen, vil Finanstilsynet som udgangspunkt ikke anmode om yderligere begrundelser og uddybninger for anmeldelsen. Finanstilsynet kan, som loven er, ikke kræve, at selskabernes anmeldelser følger vejledningen. Hvis en anmeldelse ikke følger vejledningen, vil tilsynet selv beregne driftsherretillægget målt i forhold til hensættelser og kollektiv bonuspotentiale og herudfra foretage en vurdering af, om de anmeldte regler er betryggende og rimelige over for kunderne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Det forhold, at ikke alle selskaber følger reglerne om markedsdisciplin, betyder, at det bliver sværere at drage sammenligninger mellem selskaberne. Det er baggrunden for, at Finanstilsynet foretager en nærmere regulering af reglerne for selskaber, der ikke er omfattet af markedsdisciplin. Det kan overvejes, at vejledningen om markedsdisciplin gøres obligatorisk for alle selskaber. Dette vil kræve, at indholdet af vejledningen udstedes i bekendtgørelsesform Offentliggørelse Finanstilsynet har på sin hjemmeside ( offentliggjort en oversigt over de modtagne anmeldelser af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for selskaber/pensions-kasser omfattet af markedsdisciplin og en tilsvarende tabel for selskaber/pensionskasser, der ikke ønsker at være omfattet at markedsdisciplin. 11

12 Tabellen vedrørende markedsdisciplin er opbygget således, at selskabet/pensionskassen med det efter de anførte beregningsregler største driftsherretillæg er anført øverst i tabellen. I tabellen for selskaber/pensionskasser, der ikke er omfattet af markedsdisciplin, er selskaberne/pensionskasserne opført alfabetisk. De pt. anmeldte regler er gengivet i bilag 1. Tabellen vil snarest muligt blive suppleret med oplysninger fra senest afsluttede regnskabsår om den faktiske egenkapitalforrentning målt incl. et eventuelt indhentet driftsherretillæg fra tidligere år Indholdet af de anmeldte regler Det fremgår af bilaget, at de anmeldte regler vedrørende forrentning - altså afkastet af egenkapitalens andel af de finansielle aktiver - følger to hovedmodeller: De fleste selskaber forrenter med nøgletallet: afkast før pensionsafkastskat, dvs. at egenkapitalen får samme finansielle afkast som kundernes kapital før skat. Andre selskaber har opdelt aktiverne på forhånd, således at en del henregnes til de forsikrede, og en anden del er henført til egenkapitalen, hvorefter afkastet af egenkapitalens aktiver tilfalder egenkapitalen. Disse principper følger af vejledningen. Vejledningen fastslår som nævnt, at driftsherretillægget som udgangspunkt skal anmeldes i forhold til det pågældende års gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive bonuspotentiale. Men der er mulighed for at anvende supplerende metoder. I givet fald skal der i en supplerende note oplyses om driftsherretillægget, som beskrevet. På den måde søges det at styrke markedsdisciplinen. De faktisk anmeldte regler for driftsherretillæg varierer mellem selskaberne. Mange beregner en procentdel af livsforsikrings- eller pensionshensættelserne, dvs. de reserver, der er hensat til dækning af de garanterede ydelser. I de fleste selskaber ligger procentsatsen mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., men der findes varianter. Andre beregner driftsherretillægget som en procentdel af egenkapitalen. Hertil er der forskellige varianter, hvori der f.eks. indgår omkostningsresultatet - dvs. forskellen mellem de faktiske omkostninger og de opkrævede omkostninger - eller risikoresultatet - dvs. forskellen mellem de faktiske udgifter til risikodækning og de opkrævede risikopræmier. De enkelte selskaber har til brug for sammenligning af de forskellige beregningsmetoder udmålt det forventede driftsherretillæg for 2004 i forhold til kundernes kapital, nemlig summen af livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale. De offentliggjorte beregninger giver et blandt flere mulige udtryk for driftsherretillæggets størrelse målt på et enkelt år. Det siger sig selv, at når beregningsmetoderne er forskellige, er det ikke muligt på baggrund af et enkelt års observationer at opstille en entydig rangordning af, hvor store driftsherretillæg selskaberne beregner sig. Driftsherretillæggene vil variere fra år til år afhængig af det realiserede resultat for de enkelte beregningselementer. En anden svaghed ved en skematisk opstilling er, at materialet intet siger om egenkapitalens risiko, som kan variere fra selskab til selskab. Således er der bl.a. forskel på de gennemsnitlige grundlagsrenter i selskaberne, ligesom der er forskel på de øvrige garantielementer i forsikringsgrundlagene. Forskelle i driftsherretillæggets størrelse kan således være begrundet i risikoens størrelse, men det kan ikke umiddelbart ses af det offentliggjorte materiale. 12

13 Hertil kommer, at der ikke ved beregningerne tages hensyn til, at visse selskaber kan have opbygget særlige bonushensættelser, som vil modtage samme forrentning som egenkapitalen. Dette afkast tilfalder derfor kunderne som en forrentning af kundernes særlige bonushensættelser. Endelig tages der ikke højde for, at kunderne i de medlemsejede virksomheder normalt får udbetalt en andel af egenkapitalen samtidig med, at der sker udbetaling af de pensionsmæssige ydelser. For at opnå den fulde forståelse af driftsherretillæggets karakter og konsekvenser kræves der således en betydelig ekstra viden om det enkelte selskabs forhold. 13

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber (fission), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Kendelse af 16. februar 1993. 92-547. Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring

Finanstilsynet. Rapport om bonus i livsforsikring Finanstilsynet Rapport om bonus i livsforsikring KAPITEL 1. INDLEDNING...3 1.1 Udvalgets opgaver og sammensætning...4 1.2 Udvalgets arbejde...4 KAPITEL 2. DEFINITION AF BONUS SAMT RELATEREDE BEGREBER...6

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension NFT 3/1996 Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension af konsulent, cand. jur. Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Hans Jørgen Steffensen De seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Pensionsgarantier. - Fra økonomisk til juridisk problem

Pensionsgarantier. - Fra økonomisk til juridisk problem Vejleder: Anders Grosen Institut for Finansiering Hans Henrik Edlund Juridisk Institut. Udarbejdet af: Michael Hamer Stud.merc-jur. Stefan Klit Stud.merc-jur Pensionsgarantier - Fra økonomisk til juridisk

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar i Livsforsikring og Pension

Den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar i Livsforsikring og Pension Den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar i Livsforsikring og Pension Den 1. august 2017 Formål Udviklingen inden for pensionslovgivning, produkter og rådgivningsbehov samt udviklingen indenfor it og

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere