Vejledning for downstream-brugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for downstream-brugere"

Transkript

1 VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

2 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne i henhold til REACH-forordningen, og hvordan de skal efterleves. Der gøres dog opmærksom på, at REACHforordningen er den eneste gyldige juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig ikke ansvar for indholdet af dette dokument. Reference: ED DA-C ISBN: Dato for offentliggørelse: December 2013 Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2013 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Gengivelse er tilladt, hvis kilden angives i følgende form Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, og det meddeles skriftligt til ECHA s kommunikationsafdeling Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Har du spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, bedes du sende dem med forespørgselsformularen (angiv dokumentreference, udstedelsesdato, kapitel og/eller side i det dokument, som dine kommentarer drejer sig om). Formularen til feedback om vejledninger finder du i afsnittet Støtte på ECHA s websted eller direkte via følgende link: https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/feedbackguidance.aspx Det Europæiske Kemikalieagentur (European Chemicals Agency) Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18 Helsinki, Finland

3 3 VERSIONER Version Ændringer Dato Version 1.0 Første udgave Januar 2008 Version 2.0 Fuldstændig revision af vejledningens opstilling og indhold. Vejledningen er gennemrevideret med henblik på rettelse af fejl og uoverensstemmelser og på at afspejle bedste praksis og hidtidige erfaringer med downstream-brugeres forpligtelser. De vigtigste drivkræfter for ajourføringen har vedrørt kontrol af overensstemmelse med eksponeringsscenariet (herunder graduering) og formidling af oplysninger om blandinger. Opstillingen er generelt revideret for at gøre dokumentet klarere og mere letlæseligt. Der er slettet oplysninger, der i forvejen dækkes af nyere manualer, eller som hører under andre vejledninger. Rutediagrammer med forklarende bemærkninger er afløst af mere brugervenlige og tydelige forklaringer af downstream-brugerens vigtigste forpligtelser. December 2013 Ajourføringen består i følgende: - Revision af kapitel 0 og 1 med henblik på at slette forældede oplysninger og afspejle den nye opstilling af den ajourførte vejledning. Indledningskapitlet begynder nu med en oversigt over REACH-forordningen med fokus på aspekter med relevans for downstream-brugere og på formidling i leverandørkæden. Læseren guides her rundt i vejledningen ved hjælp af en tabel og et rutediagram. Der er indsat et nyt delkapitel, som forklarer hovedbegreberne, delvis med information fra det gamle kapitel 5. - Revision af kapitel 2, hvor forældede oplysninger er fjernet, delkapitlet med oversigten over REACH er flyttet til kapitel 1, og oplysningerne er omordnet, så downstream-brugerens rolle og aktiviteter forklares først, efterfulgt af andre mulige roller. - Det oprindelige kapitel 3 udgår. Oplysninger, der stadig er relevante, er flyttet til kapitel 1 og 2. - Et nyt kapitel 3, hvor det straks efter den indledende fastlæggelse af rollen forklares, hvordan downstream-brugeren skal samle oplysninger om sine egne og sine kunders anvendelser. Desuden omhandler kapitlet formidling opad i leverandørkæden med henblik på at få anvendelserne identificeret. Der peges på sektorbeskrivelse af anvendelser som den foretrukne tilgang, da dette afspejler bedste nuværende praksis. - Det oprindelige kapitel 4 udgår. - Nyt kapitel 4 om, hvad downstream-brugeren skal gøre, når

4 4 han modtager et eksponeringsscenarie. Det forklares, hvordan han kontrollerer overensstemmelsen med anvendelsesforholdene, og de mulige resultater af denne vurdering. Begrebet graduering indføres, dog henvises der til den praktiske vejledning hvad angår tekniske detaljer og praktiske eksempler. Kapitlet giver en oversigt over downstream-brugerens handlemuligheder, når anvendelsen ikke dækkes af eksponeringsscenariet. - Det oprindelige kapitel 5 udgår. Information om hovedbegreber er flyttet til kapitel 1, og relevant information om overensstemmelseskontrol er flyttet til kapitel 4. - Kapitel 6 udgår. Relevant information er flyttet til det nye kapitel 4. - Nyt kapitel 5 med detaljeret beskrivelse af muligheden for at udarbejde en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport (CSR, introduceres i kapitel 4). Kapitlet dækker lovkrav, forskellen fra en sædvanlig kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA), de praktiske trin i udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsvurdering samt indberetningspligt. - Nyt kapitel 6, der dækker downstream-brugerens pligt til at videregive nye oplysninger om farer og risikohåndteringsforanstaltninger opad i leverandørkæden og om nyklassificering i ECHA. - Kapitel 7 udgår. Relevante oplysninger om downstreambrugerens kemikaliesikkerhedsrapport er ajourført og flyttet til det nye kapitel 5. Tekniske detaljer er begrænset til, hvad der har direkte interesse for downstream-brugeren, og der er givet henvisninger til de relevante kapitler i Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering for at undgå gentagelser. - Kapitel 8, 9, 10 og 11 udgår. Relevant information er ajourført og anvendt i de nye kapitler 3, 4 og 6 i overensstemmelse med vejledningens nye opbygning og arbejdsgang. - Nyt kapitel 7, der dækker pligterne til at formidle i leverandørkæden i forbindelse med blandinger. Kapitlet angiver først det retlige grundlag for blandinger. Dette uddybes med vejledning og almindelige principper for formulatoren, som skal indsamle og vælge de relevante oplysninger om stoffer eller blandinger, han modtager fra sine leverandører, og vælge, hvordan han bedst kan formidle oplysninger om blandingen nedad i leverandørkæden til sine kunder. - Sammenfletning af kapitel 12 og 13 til et nyt kapitel 8, der omhandler krav om godkendelse og begrænsning med relevans for downstream-brugere. Den eksisterende information er blevet

5 5 ført ajour og begrænset gennem henvisninger til andre, bedre egnede kilder. - Tilføjelse af et nyt underkapitel 8.3 for at belyse downstreambrugeres pligter vedrørende stoffer i artikler. - Kapitel 14 udgår. Relevante oplysninger er flyttet til det nye kapitel 7. - Overførsel af det oprindelige kapitel 15 i et tillæg, da distributører ikke er downstream-brugere. Indholdet er revideret ved fjernelse af forældede oplysninger og fremhævelse af, hvad der aktuelt er relevant for distributører. - Tillæg 1, 2, 4 og 5 udgår, da eksponeringsscenariet og dets udarbejdelse og eksempler nu dækkes af andre dokumenter, der er mere velegnede og ajour. - Tillæg 3 udgår. Formater skal angives elektronisk og gøres tilgængelige på webstedet, så de er lettere at opdatere og bruge. - Nyt tillæg 2 med mere detaljeret beskrivelse af gradueringsprincipper og -metoder. En del heraf er hentet fra den eksisterende del G af Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. - Nyt tillæg 3 med forklaring af hovedprincipperne for valg af oplysninger, der skal formidles i forbindelse med blandinger. Tillægget er tænkt som et supplement til kapitel 7. - Ajourføring af det oprindelige tillæg 6 (flyttet til tillæg 4) om relevant EU-lovgivning.

6 6 FORORD Dette dokument beskriver de krav, downstream-brugere skal opfylde under REACH. Det indgår i en række vejledninger, der skal hjælpe alle aktører med at opfylde deres pligter i henhold til REACH-forordningen. Dokumenterne giver detaljeret vejledning om en række centrale REACHprocesser og om visse særlige videnskabelige og/eller tekniske metoder, der skal anvendes af industri eller myndigheder i henhold til REACH. Vejledningerne er oprindeligt udarbejdet og drøftet inden for rammerne af projekterne for gennemførelse af REACH under ledelse af Europa-Kommissionens tjenestegrene og med deltagelse af aktører fra medlemsstater, industri og ikke-statslige organisationer. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer vejledningerne efter forudgående høring om vejledning. Vejledningerne kan hentes på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted 1. Flere vejledninger vil blive lagt ud på webstedet, når de er færdige eller er blevet opdateret. Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 af 15. november 2007 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EUT L 304 af , s. 1).

7 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 7 Oversigt over tabeller Oversigt over figurer Formålet med denne vejledning Indledning Overblik over REACH-processerne Registrering Vurdering Godkendelse Begrænsning Kommunikation i leverandørkæden under REACH Registrantens rolle i formidlingen i leverandørkæden Downstream-brugernes rolle i formidlingen i leverandørkæden Forklaring af hovedbegreber Markedsføring Anvendelse, egen anvendelse og identificeret anvendelse Eksponeringsscenarie Anvendelsesforhold Oversigt over downstream-brugerens hovedforpligtelser i henhold til REACH, og hvordan de behandles i denne vejledning Navigering gennem vejledningen Kend dine roller i henhold til REACH Fastlæggelse af downstream-brugerens roller Hvem er downstream-bruger i henhold til REACH? Andre roller i henhold til REACH Indsamling og formidling af oplysninger om dine anvendelser af kemiske stoffer Indledning Et stofs livscyklus Formidling af oplysninger om anvendelser gennem sektororganisationer Hovedelementerne i formidling af oplysninger om anvendelser gennem sektororganisationer Formidling af oplysninger om anvendelser direkte til leverandøren Hovedelementer i formidling af oplysninger om anvendelser direkte til leverandøren Leverandørens reaktion på modtagelse af oplysninger om kundernes anvendelser Downstream-brugere og eksponeringsscenarier... 43

8 8 4.1 Retlige krav til downstream-brugeres overensstemmelse med de oplysninger, de modtager fra leverandøren Kontrol af, om anvendelsen og anvendelsesforholdene dækkes af eksponeringsscenariet Kontrol af anvendelsen Kontrol af eksponeringsscenariets processer/aktiviteter Kontrol af anvendelsesforhold (driftsbetingelser og risikominimeringsforanstaltninger) Graduering Når graduering er relevant Anvendelser, der frarådes Hvad du skal gøre, hvis anvendelsen og anvendelsesforholdene dækkes af eksponeringsscenariet Hvad du skal gøre, hvis anvendelsen og anvendelsesforholdene ikke dækkes af eksponeringsscenariet Indledning Gælder der undtagelse fra udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport? Oplysning af leverandøren om din anvendelse, så den kan blive identificeret Gennemførelse af anvendelsesforholdene fra eksponeringsscenariet Substitution af stoffet eller stoffet i en blanding Downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport Din anvendelse er fortrolig Fristerne for opfyldelse af forpligtelser Når anvendelsen ikke er dækket: udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport Retlige krav vedrørende downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport Forpligtelse til at indberette oplysninger Hvad er en kemikaliesikkerhedsvurdering og en kemikaliesikkerhedsrapport? Hvad er en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport? Hovedpunkterne i udarbejdelsen af downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering Gennemgå leverandørens fareoplysninger (og foretag tilpasning hvis nødvendigt) Opstil eksponeringsscenarier (for anvendelser, der ikke er dækket) Eksponeringsberegning Karakterisering af risikoen Dokumentation af downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering i rapporten Indberetning til ECHA... 67

9 9 5.6 Vedhæftning af de(t) pågældende eksponeringsscenarie(r) til det opdaterede sikkerhedsdatablad Formidling af nye oplysninger om farer og risikohåndteringsforanstaltninger opad i leverandørkæden Indledning Formidling af nye oplysninger om farlige egenskaber opad i leverandørkæden Videregivelse af oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningernes tilstrækkelighed opad i leverandørkæden Indberetning af en ny klassificering af et stof til ECHA Formidling i leverandørkæden vedrørende blandinger Retlige pligter vedrørende blandinger i henhold til REACH Formidling af oplysninger om anvendelsesforhold for blandinger i sikkerhedsdatablade Sammenholdelse af oplysninger om stoffer og blandinger fra leverandører Fastlæggelse af de oplysninger, der skal formidles til downstream-brugere Valgmuligheder ved medtagelse af oplysninger til formidling til downstreambrugere Almindelige retningslinjer for formidling af oplysninger nedad i leverandørkæden Krav vedrørende godkendelse, begrænsninger og stoffer i artikler Godkendelseskrav og downstream-brugere Anvendelser, som er undtaget fra registrering Opfyldelse af godkendelseskrav Deltagelse i offentlige høringer Downstream-brugere og krav om begrænsning Begrænsninger kort fortalt Generel undtagelse fra begrænsninger Sikring af overholdelsen af begrænsninger Deltagelse i offentlige høringer Overholdelse af krav vedrørende stoffer i artikler Undtagelser fra kravene Vær forberedt Fremsendelse af oplysninger med artikler Tillæg 1 Overholdelse af REACH for distributører A1.1 Oversigt over REACH og distributører A1.2 Distributørers pligter under REACH Tillæg 2 Graduering A2.1 Grænser for graduering A2.2 Fastlæggelse af gradueringsmuligheder A2.3 Metoder til graduering

10 10 Tillæg 3 Hovedprincipper for valg af oplysninger til formidling med blandinger Tillæg 4 EU-lovgivning med krav, der er relevante for REACH Tillæg 5 Struktureret oversigt over kommunikationsbehov i leverandørkæden

11 11 Oversigt over tabeller Tabel 1 Sammenfatning af pligterne til formidling for stoffer registreret under REACH Tabel 2 Eksempler på anvendelser Tabel 3 Eksempler på driftsbetingelser Tabel 4 Downstream-brugeres hovedforpligtelser/handlinger og de pågældende frister Tabel 5 Identifikation af din rolle downstream-bruger Tabel 6 Identifikation af din rolle andre aktører, der behandles som downstream-brugere.. 31 Tabel 7 Identifikation af din rolle producenter/importører af stoffer som sådan, i blandinger eller artikler Tabel 8 Fastlæggelse af roller andre roller end downstream-bruger eller producent/importør Tabel 9 Kontrol af risikohåndteringsforanstaltninger Tabel 10 Valgmuligheder hvis eksponeringsscenariet ikke dækker anvendelsen Tabel 11 Kontrol af, om der gælder undtagelser fra forpligtelsen i artikel 37, stk. 4, til at udarbejde en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport Tabel 12 Oversigt over mængdeintervaller for total anvendelse og ikke dækket anvendelse og de tilhørende indberetningskrav Tabel 13 Fremsendelse af oplysninger om klassificerede stoffer og blandinger Tabel 14 Retlige henvisninger i afsnit IV i REACH om formulering af blandinger, med forklaring Tabel 15 Generelle undtagelser fra godkendelseskravet Tabel 16 Informationsflow i leverandørkæden Tabel 17 Hovedprincipper for valg af de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarier, der skal formidles for blandinger

12 12 Oversigt over figurer Figur 1 Forenklet gengivelse af formidlingsstrømmen i henhold til REACH (linjer med prikker er formidling mellem industri og industri; punkterede linjer med streger er formidling mellem industri og myndigheder) Figur 2 Oversigt over de handlinger, der udløses, når downstream-brugere modtager oplysninger i henhold til REACH Figur 3 Skematisk oversigt over potentielle anvendelse af stof i forskellige livscyklusstadier.. 37 Figur 4 Arbejdsgangen ved udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsvurdering Figur 5 Rutediagram, der viser, hvornår der skal sendes et sikkerhedsdatablad eller andre oplysninger om en blanding til downstream-brugere og distributører. Bemærk, at en leverandør ikke har pligt til at udlevere sikkerhedsdatablad til forbrugere Figur 6 Forslag til forenklet beslutningstræ for formulatorer for at afgøre, hvordan de skal formidle oplysninger om sikker anvendelse af blandinger nedad i leverandørkæden Figur 7 Arbejdsgangen ved opfyldelse af godkendelseskrav Figur 8 Arbejdsgangen ved kontrol af overensstemmelse med begrænsninger Figur 9 Distributøren og leverandørkæden

13 13 Liste over akronymer AC BREF CL CMR CSA CSR DMEL DNEL DU DU CSR ECHA EØS ERC ES (ext)sds GES Guidance on IR&CSA OC OEL PC PNEC PPORD PROC RMM SCED SDS SpERC SU SVHC Artikelkategori (Article category) Referencedokumenter for bedste foreliggende teknologi (Best available techniques reference documents) Kandidatliste (Candidate List) Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk (Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction) Kemikaliesikkerhedsvurdering (Chemical safety assessment) Kemikaliesikkerhedsrapport (Chemical safety report) Afledt minimumseffektniveau (Derived minimal effect level) Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level) Downstream-bruger (Downstream user) Downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport (Downstream User Chemical Safety Report) Det Europæiske Kemikalieagentur Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Miljøudledningskategori (Environment release category) Eksponeringsscenarie (Exposure Scenario) (Udvidet) sikkerhedsdatablad (Extended safety data sheet) Generisk eksponeringsscenarie (Generic Exposure Scenario) (ECHA) Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering ((ECHA) Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment) Driftsbetingelse (Operational Condition) Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit) Kemisk produktkategori (Chemical product category) Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration) Produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (Product and Process Orientated Research and Development) Proceskategori (Process category) Risikohåndteringsforanstaltning (Risk Management Measure) Specifik determinant for eksponering af forbrugeren (Specific consumer exposure determinant) Sikkerhedsdatablad (Safety data sheet) Specifik miljøudledningskategori (Specific environmental release category) Kategori af anvendelsessektor (Sector of use category) Særligt problematisk stof (Substance of Very High Concern)

14 14 0 Formålet med denne vejledning Denne vejledning er beregnet for downstream-brugere af kemiske stoffer. En virksomhed kan have mange forskellige roller i henhold til REACH, da rollen er bestemt af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med et givet stof. Downstream-bruger er en veldefineret rolle i REACH. Den vedrører anvendelse af et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i downstream-brugerens industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Producent og importør er eksempler på andre roller i REACH. Mange forskellige virksomheder kan have rolle som downstream-bruger, herunder formulatorer af blandinger, industrielle brugere af kemikalier og blandinger, producenter af artikler, håndværkere, værksteder og tjenesteudbydere (f.eks. rengøringsvirksomheder) samt påfyldningsvirksomheder. Denne vejledning giver desuden nyttig information til andre aktører i leverandørkæden, som hverken er downstream-brugere, producenter eller importører, men som alligevel har pligter i henhold til REACH. Dette gælder distributører, detailhandlere og oplagringsvirksomheder. Denne vejledning skal hjælpe læseren til at klarlægge rollen eller rollerne i henhold til REACH. Den dækker de pligter, downstream-brugeren kan have henhold til REACH, foruden de forskellige omstændigheder, der kan gøre sig gældende for downstream-brugeren. Derudover er der information på websiden for downstream-brugere på ECHA s websted 3. Navigatorværktøjet 4 giver en anden form for hjælp til at fastlægge roller og pligter under REACH i forbindelse med de stoffer, du anvender. Også en række andre publikationer kan være til hjælp, herunder den praktiske vejledning om, hvordan downstream-brugere kan håndtere eksponeringsscenarier ( How downstream users can handle exposure scenarios ) 5. Bemærk, at vejledningens fodnoter hovedsagelig indeholder supplerende oplysninger såsom henvisninger til relevante dokumenter og lovgivning eller forklaring af yderligere pligter. 3 Tilgængelig på: 4 Tilgængeligt på: echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations. 5 Tilgængelig på ECHA's websted på: hhttp://www.echa.europa.eu/da/practical-guides

15 15 1 Indledning 1.1 Overblik over REACH-processerne REACH 6, EU-forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier, har til formål at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, herunder fremme af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed, som fri bevægelighed for stoffer i det indre marked og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation. Den finder anvendelse i alle EU-medlemsstaterne og i EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein Registrering Et af hovedkravene i REACH er registrering af kemiske stoffer. Det betyder, at hver producent og importør af et stof skal fremlægge et nærmere bestemt sæt oplysninger i form af et registreringsdossier til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvis han årligt fremstiller/importerer 1 ton eller derover af stoffet. Oplysningerne består i farer ved stoffet og den forventede eksponering fra anvendelse af stoffet 7. Hvis stoffet fremstilles eller importeres i en mængde af 10 tons eller derover årligt, kræves en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA). Først vurderes farer som følge af stoffets iboende egenskaber (farevurdering). Hvis stoffet opfylder visse farekriterier 8, kræves desuden en vurdering af eksponeringens art og omfang (eksponeringsvurdering og risikokarakterisering). Formålet er at påvise, at risiciene fra eksponering kan kontrolleres med et sæt driftsbetingelser (OC) og risikohåndteringsforanstaltninger (RMM), der er udformet med henblik på den pågældende anvendelse. Kemikaliesikkerhedsvurderingen og resultaterne af den bliver angivet i en kemikaliesikkerhedsrapport, der er en del af registreringsdossieret. Den skal opdateres, hver gang der fremkommer relevante nye oplysninger. Hvad betyder registrering for dig som downstream-bruger? Registreringsprocessen giver oplysninger om et stofs fare og risiko. Kemikaliesikkerhedsrapporten indeholder oplysninger om anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger til bestemte anvendelser. I givet fald gives oplysningerne som eksponeringsscenarier, der vedhæftes sikkerhedsdatabladet. For blandinger kan de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarier være indeholdt i sikkerhedsdatabladet på flere måder, alt efter tilfældet 9. Visse stoffer registreres som mellemprodukter. Hvis du anvender et stof som mellemprodukt 10 under strengt kontrollerede forhold 11, skal du sikre dig, at din 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ) 7 Nogle stoffer og anmeldelser hører ikke ind under REACH. Yderligere information herom findes på: 8 Stoffer, der opfylder kriterierne for fareklasser eller -kategorier, er angivet i bilag I til CLP-forordningen og i artikel 14, stk. 4, i REACH. 9 Yderligere oplysninger findes i kapitel 7 i denne vejledning. Relevant information findes desuden i Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade (http://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-reach). 10 Mellemprodukter er i REACH defineret i artikel 3, stk. 15.

16 16 anvendelse er i overensstemmelse med REACH-kravene for mellemprodukter. Du vil muligvis også skulle sende en skriftlig bekræftelse til leverandøren om din anvendelse som mellemprodukt. Mellemprodukter er nærmere omhandlet i ECHA s Vejledning om mellemprodukter 12. REACH finder anvendelse på de fleste farlige stoffer, der er i brug i dag. Registrering af stoffer, der allerede har været på markedet, sker fasevis fra 2010 til 2018, afhængigt af mængdeintervallet (tonnagen) og stoffets farlige egenskaber 13. Nye stoffer skal registreres, før de kan markedsføres Vurdering I henhold til REACH kan overensstemmelsen af hvert registreringsdossier for enkeltstoffer vurderes af myndighederne. De foretages dossiervurdering og stofvurdering. ECHA skal vurdere mindst 5 % af registreringsdossiererne i hvert mængdeinterval for at fastslå, om oplysningerne i dossiererne er i overensstemmelse med sættet af oplysningskrav i REACH. Hvis ECHA konkluderer, at et dossier ikke er overensstemmende, anmoder agenturet registranten om at opdatere dossieret. ECHA undersøger desuden de forslag til forsøg 14, der indsendes som en del af registreringsdossiererne. Agenturet giver enten tilladelse til at udføre forsøget, afviser det eller foreslår ændringer af forsøgsprotokollen. Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager stofvurdering, der tager alle registreringsdossierer for at givet stof i betragtning. Stofvurdering foretages, hvis der er grund til at antage, at et stof kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Under denne proces kan de kompetente myndigheder sætte sig i forbindelse med registranterne for at indhente flere oplysninger om stoffet, dets anvendelser og den tilknyttede eksponering. Hvad indebærer vurdering for downstream-brugere? Både dossier- og stofvurdering vedrører registranterne, og downstream-brugere berøres ikke direkte af disse processer. Begge processer kan føre til ændringer i registrantens vurdering og dermed de anvendelser, der støttes og/eller de anvendelsesforhold, der anbefales. Dette kan resultere i, at du modtager et opdateret sikkerhedsdatablad. Et resultat af stofvurderingen er desuden, at stoffer med alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljøet udpeges som meget problematiske stoffer (SVHC) og optages på kandidatlisten 15. Downstream-brugere har lovbestemte forpligtelser, hvis de leverer stoffer (som sådan eller i blandinger), som er optaget på kandidatlisten. Dette er beskrevet i kapitel 8 i denne vejledning. Også leverandører af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten, kan have pligt til at fremsende oplysninger om sikker brug og underrette ECHA. Yderligere 11 Strengt kontrollerede forhold og de tilknyttede forpligtelser er defineret i artikel i 17 og 18 i REACH. 12 Tilgængelig på: 13 Frist 30. november 2010: Stoffer, der fremstilles/importeres i en mængde på tons årligt eller derover, stoffer der er meget toksiske for vandmiljøet og fremstilles/importeres i mængder på 100 tons årligt eller derover, og alle CMRstoffer i en mængde på 1 ton årligt eller derover. Frist 31. maj 2013: Stoffer, der fremstilles/importeres i en mængde af 100 tons årligt eller derover. Frist 31. maj 2018: Alle andre præregistrerede indfasningsstoffer. Yderligere oplysninger om registrering findes i Vejledning om registrering på: 14 Et af formålene med REACH-forordningen er at begrænse unødvendige dyreforsøg. Virksomhederne skal derfor have tilladelse fra ECHA til at foretage et forsøg på hvirveldyr, der kræves i henhold til REACH. Registranter, der mener, at det er nødvendigt med forsøg på hvirveldyr for at drage konklusioner om sikker anvendelse af stoffet, skal derfor indsende et forslag til forsøg til ECHA som en del af registreringsdossieret. 15 Yderligere oplysninger om SVHC og kandidatlisten findes på ECHA s websted under: echa.europa.eu/addressingchemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification/candidate-list-of-substances-ofvery-high-concern-for-authorisation.

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.12: Use Descriptor-systemet Version 2 Marts 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om REACH og forklarer

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed REACH-IT - Brugermanual for industrien Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli 2012Udstedelsesdato: juli 2012 2 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Version Ændringer 2.0

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere