Vejledning for downstream-brugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for downstream-brugere"

Transkript

1 VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

2 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne i henhold til REACH-forordningen, og hvordan de skal efterleves. Der gøres dog opmærksom på, at REACHforordningen er den eneste gyldige juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig ikke ansvar for indholdet af dette dokument. Reference: ED DA-C ISBN: Dato for offentliggørelse: December 2013 Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2013 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Gengivelse er tilladt, hvis kilden angives i følgende form Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, og det meddeles skriftligt til ECHA s kommunikationsafdeling Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Har du spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, bedes du sende dem med forespørgselsformularen (angiv dokumentreference, udstedelsesdato, kapitel og/eller side i det dokument, som dine kommentarer drejer sig om). Formularen til feedback om vejledninger finder du i afsnittet Støtte på ECHA s websted eller direkte via følgende link: https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/feedbackguidance.aspx Det Europæiske Kemikalieagentur (European Chemicals Agency) Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18 Helsinki, Finland

3 3 VERSIONER Version Ændringer Dato Version 1.0 Første udgave Januar 2008 Version 2.0 Fuldstændig revision af vejledningens opstilling og indhold. Vejledningen er gennemrevideret med henblik på rettelse af fejl og uoverensstemmelser og på at afspejle bedste praksis og hidtidige erfaringer med downstream-brugeres forpligtelser. De vigtigste drivkræfter for ajourføringen har vedrørt kontrol af overensstemmelse med eksponeringsscenariet (herunder graduering) og formidling af oplysninger om blandinger. Opstillingen er generelt revideret for at gøre dokumentet klarere og mere letlæseligt. Der er slettet oplysninger, der i forvejen dækkes af nyere manualer, eller som hører under andre vejledninger. Rutediagrammer med forklarende bemærkninger er afløst af mere brugervenlige og tydelige forklaringer af downstream-brugerens vigtigste forpligtelser. December 2013 Ajourføringen består i følgende: - Revision af kapitel 0 og 1 med henblik på at slette forældede oplysninger og afspejle den nye opstilling af den ajourførte vejledning. Indledningskapitlet begynder nu med en oversigt over REACH-forordningen med fokus på aspekter med relevans for downstream-brugere og på formidling i leverandørkæden. Læseren guides her rundt i vejledningen ved hjælp af en tabel og et rutediagram. Der er indsat et nyt delkapitel, som forklarer hovedbegreberne, delvis med information fra det gamle kapitel 5. - Revision af kapitel 2, hvor forældede oplysninger er fjernet, delkapitlet med oversigten over REACH er flyttet til kapitel 1, og oplysningerne er omordnet, så downstream-brugerens rolle og aktiviteter forklares først, efterfulgt af andre mulige roller. - Det oprindelige kapitel 3 udgår. Oplysninger, der stadig er relevante, er flyttet til kapitel 1 og 2. - Et nyt kapitel 3, hvor det straks efter den indledende fastlæggelse af rollen forklares, hvordan downstream-brugeren skal samle oplysninger om sine egne og sine kunders anvendelser. Desuden omhandler kapitlet formidling opad i leverandørkæden med henblik på at få anvendelserne identificeret. Der peges på sektorbeskrivelse af anvendelser som den foretrukne tilgang, da dette afspejler bedste nuværende praksis. - Det oprindelige kapitel 4 udgår. - Nyt kapitel 4 om, hvad downstream-brugeren skal gøre, når

4 4 han modtager et eksponeringsscenarie. Det forklares, hvordan han kontrollerer overensstemmelsen med anvendelsesforholdene, og de mulige resultater af denne vurdering. Begrebet graduering indføres, dog henvises der til den praktiske vejledning hvad angår tekniske detaljer og praktiske eksempler. Kapitlet giver en oversigt over downstream-brugerens handlemuligheder, når anvendelsen ikke dækkes af eksponeringsscenariet. - Det oprindelige kapitel 5 udgår. Information om hovedbegreber er flyttet til kapitel 1, og relevant information om overensstemmelseskontrol er flyttet til kapitel 4. - Kapitel 6 udgår. Relevant information er flyttet til det nye kapitel 4. - Nyt kapitel 5 med detaljeret beskrivelse af muligheden for at udarbejde en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport (CSR, introduceres i kapitel 4). Kapitlet dækker lovkrav, forskellen fra en sædvanlig kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA), de praktiske trin i udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsvurdering samt indberetningspligt. - Nyt kapitel 6, der dækker downstream-brugerens pligt til at videregive nye oplysninger om farer og risikohåndteringsforanstaltninger opad i leverandørkæden og om nyklassificering i ECHA. - Kapitel 7 udgår. Relevante oplysninger om downstreambrugerens kemikaliesikkerhedsrapport er ajourført og flyttet til det nye kapitel 5. Tekniske detaljer er begrænset til, hvad der har direkte interesse for downstream-brugeren, og der er givet henvisninger til de relevante kapitler i Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering for at undgå gentagelser. - Kapitel 8, 9, 10 og 11 udgår. Relevant information er ajourført og anvendt i de nye kapitler 3, 4 og 6 i overensstemmelse med vejledningens nye opbygning og arbejdsgang. - Nyt kapitel 7, der dækker pligterne til at formidle i leverandørkæden i forbindelse med blandinger. Kapitlet angiver først det retlige grundlag for blandinger. Dette uddybes med vejledning og almindelige principper for formulatoren, som skal indsamle og vælge de relevante oplysninger om stoffer eller blandinger, han modtager fra sine leverandører, og vælge, hvordan han bedst kan formidle oplysninger om blandingen nedad i leverandørkæden til sine kunder. - Sammenfletning af kapitel 12 og 13 til et nyt kapitel 8, der omhandler krav om godkendelse og begrænsning med relevans for downstream-brugere. Den eksisterende information er blevet

5 5 ført ajour og begrænset gennem henvisninger til andre, bedre egnede kilder. - Tilføjelse af et nyt underkapitel 8.3 for at belyse downstreambrugeres pligter vedrørende stoffer i artikler. - Kapitel 14 udgår. Relevante oplysninger er flyttet til det nye kapitel 7. - Overførsel af det oprindelige kapitel 15 i et tillæg, da distributører ikke er downstream-brugere. Indholdet er revideret ved fjernelse af forældede oplysninger og fremhævelse af, hvad der aktuelt er relevant for distributører. - Tillæg 1, 2, 4 og 5 udgår, da eksponeringsscenariet og dets udarbejdelse og eksempler nu dækkes af andre dokumenter, der er mere velegnede og ajour. - Tillæg 3 udgår. Formater skal angives elektronisk og gøres tilgængelige på webstedet, så de er lettere at opdatere og bruge. - Nyt tillæg 2 med mere detaljeret beskrivelse af gradueringsprincipper og -metoder. En del heraf er hentet fra den eksisterende del G af Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. - Nyt tillæg 3 med forklaring af hovedprincipperne for valg af oplysninger, der skal formidles i forbindelse med blandinger. Tillægget er tænkt som et supplement til kapitel 7. - Ajourføring af det oprindelige tillæg 6 (flyttet til tillæg 4) om relevant EU-lovgivning.

6 6 FORORD Dette dokument beskriver de krav, downstream-brugere skal opfylde under REACH. Det indgår i en række vejledninger, der skal hjælpe alle aktører med at opfylde deres pligter i henhold til REACH-forordningen. Dokumenterne giver detaljeret vejledning om en række centrale REACHprocesser og om visse særlige videnskabelige og/eller tekniske metoder, der skal anvendes af industri eller myndigheder i henhold til REACH. Vejledningerne er oprindeligt udarbejdet og drøftet inden for rammerne af projekterne for gennemførelse af REACH under ledelse af Europa-Kommissionens tjenestegrene og med deltagelse af aktører fra medlemsstater, industri og ikke-statslige organisationer. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer vejledningerne efter forudgående høring om vejledning. Vejledningerne kan hentes på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted 1. Flere vejledninger vil blive lagt ud på webstedet, når de er færdige eller er blevet opdateret. Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 af 15. november 2007 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EUT L 304 af , s. 1).

7 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 7 Oversigt over tabeller Oversigt over figurer Formålet med denne vejledning Indledning Overblik over REACH-processerne Registrering Vurdering Godkendelse Begrænsning Kommunikation i leverandørkæden under REACH Registrantens rolle i formidlingen i leverandørkæden Downstream-brugernes rolle i formidlingen i leverandørkæden Forklaring af hovedbegreber Markedsføring Anvendelse, egen anvendelse og identificeret anvendelse Eksponeringsscenarie Anvendelsesforhold Oversigt over downstream-brugerens hovedforpligtelser i henhold til REACH, og hvordan de behandles i denne vejledning Navigering gennem vejledningen Kend dine roller i henhold til REACH Fastlæggelse af downstream-brugerens roller Hvem er downstream-bruger i henhold til REACH? Andre roller i henhold til REACH Indsamling og formidling af oplysninger om dine anvendelser af kemiske stoffer Indledning Et stofs livscyklus Formidling af oplysninger om anvendelser gennem sektororganisationer Hovedelementerne i formidling af oplysninger om anvendelser gennem sektororganisationer Formidling af oplysninger om anvendelser direkte til leverandøren Hovedelementer i formidling af oplysninger om anvendelser direkte til leverandøren Leverandørens reaktion på modtagelse af oplysninger om kundernes anvendelser Downstream-brugere og eksponeringsscenarier... 43

8 8 4.1 Retlige krav til downstream-brugeres overensstemmelse med de oplysninger, de modtager fra leverandøren Kontrol af, om anvendelsen og anvendelsesforholdene dækkes af eksponeringsscenariet Kontrol af anvendelsen Kontrol af eksponeringsscenariets processer/aktiviteter Kontrol af anvendelsesforhold (driftsbetingelser og risikominimeringsforanstaltninger) Graduering Når graduering er relevant Anvendelser, der frarådes Hvad du skal gøre, hvis anvendelsen og anvendelsesforholdene dækkes af eksponeringsscenariet Hvad du skal gøre, hvis anvendelsen og anvendelsesforholdene ikke dækkes af eksponeringsscenariet Indledning Gælder der undtagelse fra udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport? Oplysning af leverandøren om din anvendelse, så den kan blive identificeret Gennemførelse af anvendelsesforholdene fra eksponeringsscenariet Substitution af stoffet eller stoffet i en blanding Downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport Din anvendelse er fortrolig Fristerne for opfyldelse af forpligtelser Når anvendelsen ikke er dækket: udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport Retlige krav vedrørende downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport Forpligtelse til at indberette oplysninger Hvad er en kemikaliesikkerhedsvurdering og en kemikaliesikkerhedsrapport? Hvad er en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport? Hovedpunkterne i udarbejdelsen af downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering Gennemgå leverandørens fareoplysninger (og foretag tilpasning hvis nødvendigt) Opstil eksponeringsscenarier (for anvendelser, der ikke er dækket) Eksponeringsberegning Karakterisering af risikoen Dokumentation af downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering i rapporten Indberetning til ECHA... 67

9 9 5.6 Vedhæftning af de(t) pågældende eksponeringsscenarie(r) til det opdaterede sikkerhedsdatablad Formidling af nye oplysninger om farer og risikohåndteringsforanstaltninger opad i leverandørkæden Indledning Formidling af nye oplysninger om farlige egenskaber opad i leverandørkæden Videregivelse af oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningernes tilstrækkelighed opad i leverandørkæden Indberetning af en ny klassificering af et stof til ECHA Formidling i leverandørkæden vedrørende blandinger Retlige pligter vedrørende blandinger i henhold til REACH Formidling af oplysninger om anvendelsesforhold for blandinger i sikkerhedsdatablade Sammenholdelse af oplysninger om stoffer og blandinger fra leverandører Fastlæggelse af de oplysninger, der skal formidles til downstream-brugere Valgmuligheder ved medtagelse af oplysninger til formidling til downstreambrugere Almindelige retningslinjer for formidling af oplysninger nedad i leverandørkæden Krav vedrørende godkendelse, begrænsninger og stoffer i artikler Godkendelseskrav og downstream-brugere Anvendelser, som er undtaget fra registrering Opfyldelse af godkendelseskrav Deltagelse i offentlige høringer Downstream-brugere og krav om begrænsning Begrænsninger kort fortalt Generel undtagelse fra begrænsninger Sikring af overholdelsen af begrænsninger Deltagelse i offentlige høringer Overholdelse af krav vedrørende stoffer i artikler Undtagelser fra kravene Vær forberedt Fremsendelse af oplysninger med artikler Tillæg 1 Overholdelse af REACH for distributører A1.1 Oversigt over REACH og distributører A1.2 Distributørers pligter under REACH Tillæg 2 Graduering A2.1 Grænser for graduering A2.2 Fastlæggelse af gradueringsmuligheder A2.3 Metoder til graduering

10 10 Tillæg 3 Hovedprincipper for valg af oplysninger til formidling med blandinger Tillæg 4 EU-lovgivning med krav, der er relevante for REACH Tillæg 5 Struktureret oversigt over kommunikationsbehov i leverandørkæden

11 11 Oversigt over tabeller Tabel 1 Sammenfatning af pligterne til formidling for stoffer registreret under REACH Tabel 2 Eksempler på anvendelser Tabel 3 Eksempler på driftsbetingelser Tabel 4 Downstream-brugeres hovedforpligtelser/handlinger og de pågældende frister Tabel 5 Identifikation af din rolle downstream-bruger Tabel 6 Identifikation af din rolle andre aktører, der behandles som downstream-brugere.. 31 Tabel 7 Identifikation af din rolle producenter/importører af stoffer som sådan, i blandinger eller artikler Tabel 8 Fastlæggelse af roller andre roller end downstream-bruger eller producent/importør Tabel 9 Kontrol af risikohåndteringsforanstaltninger Tabel 10 Valgmuligheder hvis eksponeringsscenariet ikke dækker anvendelsen Tabel 11 Kontrol af, om der gælder undtagelser fra forpligtelsen i artikel 37, stk. 4, til at udarbejde en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsrapport Tabel 12 Oversigt over mængdeintervaller for total anvendelse og ikke dækket anvendelse og de tilhørende indberetningskrav Tabel 13 Fremsendelse af oplysninger om klassificerede stoffer og blandinger Tabel 14 Retlige henvisninger i afsnit IV i REACH om formulering af blandinger, med forklaring Tabel 15 Generelle undtagelser fra godkendelseskravet Tabel 16 Informationsflow i leverandørkæden Tabel 17 Hovedprincipper for valg af de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarier, der skal formidles for blandinger

12 12 Oversigt over figurer Figur 1 Forenklet gengivelse af formidlingsstrømmen i henhold til REACH (linjer med prikker er formidling mellem industri og industri; punkterede linjer med streger er formidling mellem industri og myndigheder) Figur 2 Oversigt over de handlinger, der udløses, når downstream-brugere modtager oplysninger i henhold til REACH Figur 3 Skematisk oversigt over potentielle anvendelse af stof i forskellige livscyklusstadier.. 37 Figur 4 Arbejdsgangen ved udarbejdelse af en downstream-brugers kemikaliesikkerhedsvurdering Figur 5 Rutediagram, der viser, hvornår der skal sendes et sikkerhedsdatablad eller andre oplysninger om en blanding til downstream-brugere og distributører. Bemærk, at en leverandør ikke har pligt til at udlevere sikkerhedsdatablad til forbrugere Figur 6 Forslag til forenklet beslutningstræ for formulatorer for at afgøre, hvordan de skal formidle oplysninger om sikker anvendelse af blandinger nedad i leverandørkæden Figur 7 Arbejdsgangen ved opfyldelse af godkendelseskrav Figur 8 Arbejdsgangen ved kontrol af overensstemmelse med begrænsninger Figur 9 Distributøren og leverandørkæden

13 13 Liste over akronymer AC BREF CL CMR CSA CSR DMEL DNEL DU DU CSR ECHA EØS ERC ES (ext)sds GES Guidance on IR&CSA OC OEL PC PNEC PPORD PROC RMM SCED SDS SpERC SU SVHC Artikelkategori (Article category) Referencedokumenter for bedste foreliggende teknologi (Best available techniques reference documents) Kandidatliste (Candidate List) Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk (Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction) Kemikaliesikkerhedsvurdering (Chemical safety assessment) Kemikaliesikkerhedsrapport (Chemical safety report) Afledt minimumseffektniveau (Derived minimal effect level) Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level) Downstream-bruger (Downstream user) Downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsrapport (Downstream User Chemical Safety Report) Det Europæiske Kemikalieagentur Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Miljøudledningskategori (Environment release category) Eksponeringsscenarie (Exposure Scenario) (Udvidet) sikkerhedsdatablad (Extended safety data sheet) Generisk eksponeringsscenarie (Generic Exposure Scenario) (ECHA) Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering ((ECHA) Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment) Driftsbetingelse (Operational Condition) Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit) Kemisk produktkategori (Chemical product category) Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration) Produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (Product and Process Orientated Research and Development) Proceskategori (Process category) Risikohåndteringsforanstaltning (Risk Management Measure) Specifik determinant for eksponering af forbrugeren (Specific consumer exposure determinant) Sikkerhedsdatablad (Safety data sheet) Specifik miljøudledningskategori (Specific environmental release category) Kategori af anvendelsessektor (Sector of use category) Særligt problematisk stof (Substance of Very High Concern)

14 14 0 Formålet med denne vejledning Denne vejledning er beregnet for downstream-brugere af kemiske stoffer. En virksomhed kan have mange forskellige roller i henhold til REACH, da rollen er bestemt af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med et givet stof. Downstream-bruger er en veldefineret rolle i REACH. Den vedrører anvendelse af et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i downstream-brugerens industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Producent og importør er eksempler på andre roller i REACH. Mange forskellige virksomheder kan have rolle som downstream-bruger, herunder formulatorer af blandinger, industrielle brugere af kemikalier og blandinger, producenter af artikler, håndværkere, værksteder og tjenesteudbydere (f.eks. rengøringsvirksomheder) samt påfyldningsvirksomheder. Denne vejledning giver desuden nyttig information til andre aktører i leverandørkæden, som hverken er downstream-brugere, producenter eller importører, men som alligevel har pligter i henhold til REACH. Dette gælder distributører, detailhandlere og oplagringsvirksomheder. Denne vejledning skal hjælpe læseren til at klarlægge rollen eller rollerne i henhold til REACH. Den dækker de pligter, downstream-brugeren kan have henhold til REACH, foruden de forskellige omstændigheder, der kan gøre sig gældende for downstream-brugeren. Derudover er der information på websiden for downstream-brugere på ECHA s websted 3. Navigatorværktøjet 4 giver en anden form for hjælp til at fastlægge roller og pligter under REACH i forbindelse med de stoffer, du anvender. Også en række andre publikationer kan være til hjælp, herunder den praktiske vejledning om, hvordan downstream-brugere kan håndtere eksponeringsscenarier ( How downstream users can handle exposure scenarios ) 5. Bemærk, at vejledningens fodnoter hovedsagelig indeholder supplerende oplysninger såsom henvisninger til relevante dokumenter og lovgivning eller forklaring af yderligere pligter. 3 Tilgængelig på: 4 Tilgængeligt på: echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations. 5 Tilgængelig på ECHA's websted på: hhttp://www.echa.europa.eu/da/practical-guides

15 15 1 Indledning 1.1 Overblik over REACH-processerne REACH 6, EU-forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier, har til formål at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, herunder fremme af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed, som fri bevægelighed for stoffer i det indre marked og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation. Den finder anvendelse i alle EU-medlemsstaterne og i EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein Registrering Et af hovedkravene i REACH er registrering af kemiske stoffer. Det betyder, at hver producent og importør af et stof skal fremlægge et nærmere bestemt sæt oplysninger i form af et registreringsdossier til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvis han årligt fremstiller/importerer 1 ton eller derover af stoffet. Oplysningerne består i farer ved stoffet og den forventede eksponering fra anvendelse af stoffet 7. Hvis stoffet fremstilles eller importeres i en mængde af 10 tons eller derover årligt, kræves en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA). Først vurderes farer som følge af stoffets iboende egenskaber (farevurdering). Hvis stoffet opfylder visse farekriterier 8, kræves desuden en vurdering af eksponeringens art og omfang (eksponeringsvurdering og risikokarakterisering). Formålet er at påvise, at risiciene fra eksponering kan kontrolleres med et sæt driftsbetingelser (OC) og risikohåndteringsforanstaltninger (RMM), der er udformet med henblik på den pågældende anvendelse. Kemikaliesikkerhedsvurderingen og resultaterne af den bliver angivet i en kemikaliesikkerhedsrapport, der er en del af registreringsdossieret. Den skal opdateres, hver gang der fremkommer relevante nye oplysninger. Hvad betyder registrering for dig som downstream-bruger? Registreringsprocessen giver oplysninger om et stofs fare og risiko. Kemikaliesikkerhedsrapporten indeholder oplysninger om anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger til bestemte anvendelser. I givet fald gives oplysningerne som eksponeringsscenarier, der vedhæftes sikkerhedsdatabladet. For blandinger kan de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarier være indeholdt i sikkerhedsdatabladet på flere måder, alt efter tilfældet 9. Visse stoffer registreres som mellemprodukter. Hvis du anvender et stof som mellemprodukt 10 under strengt kontrollerede forhold 11, skal du sikre dig, at din 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af ) 7 Nogle stoffer og anmeldelser hører ikke ind under REACH. Yderligere information herom findes på: 8 Stoffer, der opfylder kriterierne for fareklasser eller -kategorier, er angivet i bilag I til CLP-forordningen og i artikel 14, stk. 4, i REACH. 9 Yderligere oplysninger findes i kapitel 7 i denne vejledning. Relevant information findes desuden i Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade (http://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-reach). 10 Mellemprodukter er i REACH defineret i artikel 3, stk. 15.

16 16 anvendelse er i overensstemmelse med REACH-kravene for mellemprodukter. Du vil muligvis også skulle sende en skriftlig bekræftelse til leverandøren om din anvendelse som mellemprodukt. Mellemprodukter er nærmere omhandlet i ECHA s Vejledning om mellemprodukter 12. REACH finder anvendelse på de fleste farlige stoffer, der er i brug i dag. Registrering af stoffer, der allerede har været på markedet, sker fasevis fra 2010 til 2018, afhængigt af mængdeintervallet (tonnagen) og stoffets farlige egenskaber 13. Nye stoffer skal registreres, før de kan markedsføres Vurdering I henhold til REACH kan overensstemmelsen af hvert registreringsdossier for enkeltstoffer vurderes af myndighederne. De foretages dossiervurdering og stofvurdering. ECHA skal vurdere mindst 5 % af registreringsdossiererne i hvert mængdeinterval for at fastslå, om oplysningerne i dossiererne er i overensstemmelse med sættet af oplysningskrav i REACH. Hvis ECHA konkluderer, at et dossier ikke er overensstemmende, anmoder agenturet registranten om at opdatere dossieret. ECHA undersøger desuden de forslag til forsøg 14, der indsendes som en del af registreringsdossiererne. Agenturet giver enten tilladelse til at udføre forsøget, afviser det eller foreslår ændringer af forsøgsprotokollen. Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager stofvurdering, der tager alle registreringsdossierer for at givet stof i betragtning. Stofvurdering foretages, hvis der er grund til at antage, at et stof kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Under denne proces kan de kompetente myndigheder sætte sig i forbindelse med registranterne for at indhente flere oplysninger om stoffet, dets anvendelser og den tilknyttede eksponering. Hvad indebærer vurdering for downstream-brugere? Både dossier- og stofvurdering vedrører registranterne, og downstream-brugere berøres ikke direkte af disse processer. Begge processer kan føre til ændringer i registrantens vurdering og dermed de anvendelser, der støttes og/eller de anvendelsesforhold, der anbefales. Dette kan resultere i, at du modtager et opdateret sikkerhedsdatablad. Et resultat af stofvurderingen er desuden, at stoffer med alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljøet udpeges som meget problematiske stoffer (SVHC) og optages på kandidatlisten 15. Downstream-brugere har lovbestemte forpligtelser, hvis de leverer stoffer (som sådan eller i blandinger), som er optaget på kandidatlisten. Dette er beskrevet i kapitel 8 i denne vejledning. Også leverandører af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten, kan have pligt til at fremsende oplysninger om sikker brug og underrette ECHA. Yderligere 11 Strengt kontrollerede forhold og de tilknyttede forpligtelser er defineret i artikel i 17 og 18 i REACH. 12 Tilgængelig på: 13 Frist 30. november 2010: Stoffer, der fremstilles/importeres i en mængde på tons årligt eller derover, stoffer der er meget toksiske for vandmiljøet og fremstilles/importeres i mængder på 100 tons årligt eller derover, og alle CMRstoffer i en mængde på 1 ton årligt eller derover. Frist 31. maj 2013: Stoffer, der fremstilles/importeres i en mængde af 100 tons årligt eller derover. Frist 31. maj 2018: Alle andre præregistrerede indfasningsstoffer. Yderligere oplysninger om registrering findes i Vejledning om registrering på: 14 Et af formålene med REACH-forordningen er at begrænse unødvendige dyreforsøg. Virksomhederne skal derfor have tilladelse fra ECHA til at foretage et forsøg på hvirveldyr, der kræves i henhold til REACH. Registranter, der mener, at det er nødvendigt med forsøg på hvirveldyr for at drage konklusioner om sikker anvendelse af stoffet, skal derfor indsende et forslag til forsøg til ECHA som en del af registreringsdossieret. 15 Yderligere oplysninger om SVHC og kandidatlisten findes på ECHA s websted under: echa.europa.eu/addressingchemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification/candidate-list-of-substances-ofvery-high-concern-for-authorisation.

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier EU kemikalielovgivning 1967-2005 Hvad er der galt? for få data om stoffers egenskaber (fysisk-kemiske, sundhed,

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

Introduktion til datadeling

Introduktion til datadeling Webinar for ledende registranter Datadeling og -spredning Introduktion til datadeling 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Nøgleprincipper - oversigt Hvorfor dele data? Hvem forventes at dele data?

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering December 2011 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del A: Introduktion til det vejledende dokument Version 1.1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade til virksomheden. Anbefalinger til kommunikation af sikkerhedsdatablade

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017 1 (11) Sådan forbereder du din Indledning Registreringsprocessen tager - fra præen til den endelige fremsendelse af dit sdossier. Den krævede afhænger af lige præcis din situation, og du skal tage højde

Læs mere

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kortfattet vejledning Kemikaliesikkerhedsvurdering Dette dokument har til hensigt at forklare de vigtigste krav i henhold til REACH vedrørende kemikaliesikkerhedsvurderingen JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier CHYMEIA ApS Eksponeringsscenarier Et nyt element i kemikaliereglerne Workshop nr. 205, lokale 25 AM2016 7. november 2016 Seniorkonsulent: Claus Ankjærgaard Agenda 14.15 14.30 Teori 14.30 14.50 Praktisk

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Eksponeringsscenariets format i Del D : Opstilling eksponeringsscenarier i Del F : Kemikaliesikkerhedsrapportens format Version: 2.1 November

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet Projektet gik et niveau længere ned i leverandør-kæden i

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. af 18.

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. af 18. 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 396/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade VEJLEDNING Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 2 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Oktober 2012 (version 1.2) Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Mange konsulenter tilbyder generel lovgivningsmæssig støtte, men få giver den hurtige og høje kvalitetsservice, som JSC leverer. Vi har et enestående team

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Kommunikation med ECHA ved dossiervurdering. Praktisk vejledning 12

Kommunikation med ECHA ved dossiervurdering. Praktisk vejledning 12 Kommunikation med ECHA ved dossiervurdering Praktisk vejledning 12 2 Kommunikation med ECHA om dossiervurdering JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende 17.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere