Revision af den danske fugleliste pr. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af den danske fugleliste pr. 2013"

Transkript

1 Revision af den danske fugleliste pr Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen og Michael Schwalbe Rapport nr. 45 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Revision of the Danish bird list as of 2013) Indledning Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU) bringer her resultatet af en revision af den danske fugleartsliste. Sjældenheder har til alle tider haft en særlig fascinationskraft på fugleinteresserede, og det er ikke mindst takket være feltornitologers målrettede søgen efter usædvanlige fugle, at der i dag tegner sig et ganske detaljeret forekomstbillede af de mest fåtallige arter på den danske fugleliste. Mens nogle sjældenheder er forblevet sjældne, er hyppigheden af de fleste dog steget betydeligt gennem årene i takt med den øgede feltornitologiske aktivitet. Udviklingen i bestemmelseslitteraturen har endvidere bidraget væsentligt til at bringe en række arter for en dag. Som følge af den øgede viden om både de almindelige og de sjældne arters kendetegn, dragtvariationer og forekomstmønstre fremstår dokumentationen af visse ældre fund dog uvægerligt i et andet lys i dag, sammenlignet med dengang SU og andre autoriteter første gang vurderede fundene. For at sikre, at den samlede forekomst af sjældenheder i Danmark er veldokumenteret, foretager SU derfor med mellemrum genbehandlinger af udvalgte sager eller samtlige fund af en given art eller underart fx i forlængelse af ændret taksonomi. Den aktuelle genbehandling er således motiveret af, at feltkendetegnene, og dermed også godkendelseskriterierne, har udviklet sig betydeligt for en række arter de senere årtier. Tilsvarende genbehandlinger foretages af sjældenhedsudvalgene i det øvrige Europa og anses som en vigtig del af udvalgenes virke (Barthel et al. 1993). Inden for de senere år har SU bl.a. genbehandlet forekomsten af Sorthovedet Vipstjert Motacilla flava feldegg og bjergløvsangerne Phylloscopus bonelli og P. orientalis (Kristensen et al. 2009, 2010). Dyck et al. (1970) publicerede den første SU-rapport med fund fra , hvilket markerer begyndelsen på den systematiske databehandling i udvalget. I de første årtier af udvalgets virke foregik vurderingen af de enkelte fund overvejende på baggrund af beskrivelser indsendt af den voksende skare af feltornitologer. Beskrivelser af fugle iagttaget i naturen var dermed blevet den primære kilde til ny viden om de sjældne gæsters optræden herhjemme, mens indsamlede eksemplarer udgjorde en stadig mindre del af materialet. I dag har den teknologiske udvikling medført, at sjældenhederne nu i vid udstrækning dokumenteres med billed- eller Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109 (2015): 24-35

2 Revision af den danske fugleliste 25 lydoptagelser, og i visse tilfælde ved genetiske analyser, isotopanalyser, satellitsporing mv. I årene var % af de godkendte sager således dokumenteret på denne vis. Beskrivelser er dog stadig en værdifuld og nødvendig form for dokumentation i mange sager, hvilket i særdeleshed gælder forekomster af havfugle, hvor fotodokumentation er vanskelig at opnå. Materiale og metode Sjældenhedsudvalget indledte for ca. 10 år siden den aktuelle revision af den danske fugleliste. Dette har indebåret en revurdering af samtlige sager af de mest fåtallige taxa, nærmere betegnet arter og underarter med op til tre godkendte fund til og med Tidligere forkastede fund, inkl. af taxa uden godkendte fund, er blevet vurderet af SU i den indledende fase og er i visse tilfælde oprettet med sagsnumre i SU s online database. Forkastede fund af taxa, der endnu ikke foreligger godkendte fund af, er ligeledes revurderet. De genbehandlede og godkendte fund er ligeledes blevet revurderet i forhold til den fundkategori, som fundene er opført i (se Neergaard et al. 2012). Genbehandlingen er foretaget på baggrund af de indsendte beskrivelser, billeder, lydoptagelser mv., som er gemt i udvalgets arkiv, foruden publiceret materiale. Al dokumentation og kommunikation for de enkelte genbehandlede sager er derpå blevet lagt ind i SU s online database. Frem til først i 1970erne førte SU imidlertid ikke noget arkiv, hvorfor dokumentationen af fund fra udvalgets tidlige år ikke har været lige let tilgængelig. Med stor hjælp fra observatørerne og deres familier er det imidlertid lykkedes at tilvejebringe originale feltnoter og beskrivelser, som har dannet grundlag for genbehandlingen. Kun i ét tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe den oprindelige dokumentation. Det drejer sig om fundet af Brundrossel Turdus eunomus i Skagen (NJ), september 1968 (Dyck et al. 1970), hvor SU ved genbehandlingen har valgt at opretholde godkendelsen. I sager, hvor der alene foreligger skriftlig dokumentation, har SU lagt vægt på, at der i beskrivelsen er redegjort for en række samstemmende feltkendetegn, og at observationen er gjort under gode observationsforhold. Samtidig forudsætter en godkendelse, at der ikke er noget i det foreliggende materiale, der taler imod bestemmelsen. Genbehandlingen er foregået ud fra et princip om fuld enighed. Det vil sige, at der krævedes enighed blandt udvalgets 10 medlemmer for at omstøde en tidligere afgørelse. Derved adskiller denne genbehandling sig fra den normale procedure i SU jf. udvalgets forretningsorden. SU har ønsket at træffe beslutninger på baggrund af fuld enighed for at sikre en særlig stor sikkerhed i afgørelserne ved genbehandlingen. Det skal understreges, at en forkastelse af et hidtil godkendt fund ikke er ensbetydende med, at SU anser bestemmelsen for fejlagtig, men derimod at dokumentationen ikke opfylder SU s nuværende godkendelseskriterier for en given art. Årsagen til dette er som oftest, at observationsbetingelserne ikke har tilladt en tilstrækkelig udførlig dokumentation af fuglen, og at ny viden om dragtkarakterer foranlediger større krav til detaljeringsgraden, end observatørerne i alle tilfælde var opmærksomme på. Udvalget har i forbindelse med genbehandlingen udvist særlig forsigtighed i forhold til enkelte personer, hvor en samlet vurdering af deres indsendte og tidligere publicerede observationer har givet anledning til generel tvivl om troværdigheden af disse. Disse observationer er nu forkastet og listet i appendiks 1. Ældre fund Genbehandlingen har også omfattet fund fra før SU s oprettelse. De fleste af disse fund vedrører indsamlede individer, som i mange tilfælde er bevaret som skind, udstoppede fugle eller skeletdele på museer og samlinger landet over. Jørgen Staarup Christensen og Palle A.F. Rasmussen har i de senere år foretaget en gennemgang af disse museumsfund, samt søgt i de skriftlige kilder med henblik på at præsentere en oversigt over verificerede forekomster af sjældne fugle i Danmark fra før 1965 (Christensen & Rasmussen in print). Særligt udvalgte arter og fund Genbehandling omfatter også en række mere hyppigt forekommende sjældenheder, hvor SU har vurderet, at der var usikkerhed om den samlede forekomst; dette som følge af en høj andel af kategori B fund, en lav andel af fotodokumenterede fund eller hvor bestemmelseskriterierne har ændret sig betydeligt. Det drejer sig om fund af arterne: Storskråpe Puffinus gravis, Lille Bjergand Aythya affinis, Lille Tårnfalk Falco naumanni, Eleonorafalk Falco eleonorae, Polarlomvie Uria lomvia, Lattermåge Larus atricilla, Rosenterne Sterna dougallii, Mellemflagspætte Dendrocopos medius, Klippesvale Ptyonoprogne rupestris, Lille Gulbug Iduna caligata og Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis. Endvidere har SU genbehandlet alle fund af ubestemt Albatros Thalassarche sp., indlandsfund af Topskarv Phalacrocorax aristotelis efter 1965, og forekomster af flere end to individer af Atlantisk/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/diomedea på samme lokalitet og dato. Fund af Gråsejler Apus pallidus er ligeledes taget op til genbehandling, men da sagsbehandlingen af denne art endnu ikke er afsluttet, vil resultatet blive publiceret på et senere tidpunkt.

3 26 Revision af den danske fugleliste Nomenklatur Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men at den altså kan være ældre. Ad. = adult (udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk. = trækkende, trk.fors. = trækforsøgende, syng. = syngende, ringm. = ringmærket og ind. = individer. Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med Det oplyses endvidere, om de enkelte fund er dokumenteret med foto eller videofilm. Efter lokalitetsnavnet er det angivet, i hvilken geografisk region lokaliteten ligger; se Neergaard et al. (2012). Den danske liste I forbindelse med genbehandlingen har SU præciseret, at fund fra dansk territorialfarvand, samt Danmarks eksklusive økonomiske zone (exclusive economic zone, EEZ) anses som danske. Danmarks EEZ omfatter dele af Nordsøen, Skagerrak, de indre danske farvande og en del af Østersøen, der omgiver Bornholm og Ertholmene, defineret efter midterlinjeprincippet (dog med afvigelser i den sydlige del af Nordsøen), se kort i Neergaard et al. (2012). Der kræves derfor nu en rimelig præcis positionsangivelse for at et fund til havs anerkendes som dansk. En oversigt over fuglearter og underarter, som er truffet i Danmark og godkendt af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside ved at Google den danske fugleliste oktober Listen omfattede 466 arter pr. 31. december Artsgennemgang Den følgende gennemgang omfatter arter, hvor der er sket ændringer i antallet af godkendte fund. Endvidere nævnes arter, hvor der er sket ændringer i taksonomiske forhold. Ud over fund, der ved genbehandlingen er blevet forkastet, nævnes også alle fortsat anerkendte fund for de pågældende arter. Tidligere forkastede fund, som efter genbehandling fortsat er forkastede, fremgår således ikke af denne rapport. De godkendte fund er opført i hhv. kategori A eller B jævnfør retningslinjerne fra Association of European Records and Rarities Committees; se Neergaard et al. (2012). Sortbrynet Albatros Thalassarche melanophris (0, 2/2) 1991: 23/9, Ørhage, Klitmøller (NJ), ad. (Frich & Nordbjærg 1993). 1999: 20/7, Skagerrak, 17 km NV for Hanstholm (NJ), 4K (foto) (Thorup & Nielsen 2000). 1990: 19/7, Skagerrak, set i internationalt farvand fra færgen mellem Hirtshals (NJ) og Kristiansand i Sydnorge, ad. (Frich & Nordbjærg 1992). Fundet fra internationalt farvand i Skagerrak i 1990 er forkastet som et dansk fund, da albatrossen efter alt at dømme befandt sig nærmere Norges end Danmarks kyst. På færgeoverfarten fra Hirtshals (NJ) til Kristiansand i Sydnorge nås grænsen til Norges EEZ (og midterlinjen) efter, at ca. 42 % af ruten er tilbagelagt. Fuglen blev opdaget efter ca. 2 timer og 3 kvarters sejlads fra Hirtshals, svarende til ca. 57 % af den samlede sejltid den pågældende dag. Da færgen kan formodes at have sejlet med nogenlunde konstant fart, var størstedelen af strækningen til Kristiansand således tilbagelagt da fuglen blev opdaget, hvorved færgen havde passeret midterlinjen i farvandet. SU har i forbindelse med genbehandlingen fået oplyst sejltiden den pågældende dag af rederiet Color Line, men ikke færgens eksakte position på fundtidspunktet (Color Line kundeservice i brev). (Sydhavene) Ubestemt albatros Thalassarche sp. Forkastede fund (4) 1970: 24/6, Blåvands Huk (RB), trk. (Jacobsen et al. 1971). 1971: 24/6, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1972: 31/7, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1984: 19/10, Ørhage, Klitmøller (NJ), imm. trk. (Olsen 1988). Samtlige hidtil godkendte fund af ubestemte albatrosser er hermed forkastet. De tre fund fra Blåvands Huk (RB) er genbehandlet på baggrund af udførlige beskrivelser i Sjældne fugle i Ribe Amt (Rønnest 2004). Fundene er forkastet, da ingen af beskrivelserne passer på nogen art albatros, jf. Onley & Scofield (2007). Det kan tilføjes, at to godkendte fund af ubestemt Sodfarvet / Lysrygget Sodfarvet Albatros Phoebetria sp. ved Blåvands Huk (RB), hhv. 14. september 1970 og 24. oktober 1970 (Jacobsen et al. 1971, Bruun et al. 1972) blev forkastet ved en tidligere genbehandling (Olsen 1989). (Sydhavet og Stillehavet) Lille Skråpe Puffinus baroli 1912: 18/9, Skagerrak (NJ), ad. hun, indsamlet til havs (foto), ZMK (Helms 1914). Landets eneste forekomst anerkendes ikke længere da der ikke foreligger sikker viden om, hvorvidt indsam-

4 Revision af den danske fugleliste 27 lingsstedet var i den danske del af Skagerrak, se indledningen. Hermed udgår arten af den danske fugleliste. Fundet er nærmere beskrevet i Christensen & Rasmussen (in print). (Atlanterhavet) Atlantisk/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/diomedea (0, 49/50) Genbehandling af forekomster > 2 ind./dag på samme lokalitet: Forkastede forekomster (1) 1987: 27/7, Vejlby Klit, Harboøre (RK), 7 ind. trk. (Olsen 1988). Forekomsterne i 1987 er forkastet, da fuglenes underside ikke er fyldestgørende beskrevet. Der er nu kun godkendt ét fund af flere end ét individ: 28. juli 1997, Skagen (NJ), 2 ind. trk. (Rasmussen 1998). Ved den svenske vestkyst, hvor arten optræder lidt mere hyppigt end herhjemme, er der set op til tre individer ved en lokalitet på samme dag (Raritetskommittén 2013). (Midtatlanten og Middelhavet; overvintrer Syd- og Midtatlanten) Storskråpe Puffinus gravis (1/1, 8/8) 1926: 5/1, Lillebælt (F), ved den fynske kyst ud for Fredericia, han skudt, ZMK (Hørring 1926). 1982: 24/9, Grenen, Skagen (NJ) (Olsen 1987). 1990: 6/10, Ørhage, Klitmøller (NJ), trk. (Frich & Nordbjærg 1992). 1993: 23/1, Korshage, Rørvig (S), trk.; 25/1, Gilleleje Havn (S) (regnes for samme som Rørvig, 23/1 1993) (Frich & Nordbjærg 1995). 1995: 14/1, Klintebjerg, Klint (S); 24/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Rasmussen 1997). 2004: 16/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Amstrup et al. 2006). 2007: 18/8, Grådyb, mellem Fanø og Skallingen (RB), rst., senere trk. (foto) (Kristensen et al. 2008). 2010: 25/8, Gilleleje, Rågeleje, Tisvildeleje og Liseleje (S), trk. (foto) (Neergaard et al. 2011). Forkastede fund (7) 1954: 1/1, Kattegat, nord for Hundested (S), død i fiskeredskab, Gilleleje Skoles samling (Madsen 1954, Olsen 1992). 1967: 26/10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk. (Dyck et al. 1970). 1971: 22/10, Lakolk, Rømø (RB), trk.; 14/11, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1980: 14/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Pedersen 1982). 1987: 15/9, Skagen (NJ), trk. (Olsen 1989). Storskråpe Puffinus gravis, 18. august 2007, Grådyb, mellem Fanø og Skallingen (RB). De senere år er sjældne havfugle i stigende grad blevet fotodokumenteret, hvilket også gælder for de to seneste fund af Storskråpe. Foto: Søren Brinch.

5 28 Revision af den danske fugleliste 1990: 7/10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk. (Frich & Nordbjærg 1992). De ældre feltobservationer er dokumenteret med beskrivelser, som i visse tilfælde er suppleret med feltnoter. Ved genbehandlingen af disse har SU lagt vægt på gode observationsbetingelser samt en præcis beskrivelse af dragt og flugt. De forkastede feltobservationer anerkendes ikke længere, eftersom observationsbetingelserne ikke tillod en tilstrækkelig sikker dokumentation af alle væsentlige dragtkarakterer. Et hidtil anerkendt fund fra 1954 har ved kontrol af den skindlagte fugl vist sig at være fra svensk farvand, og desuden fra december 1953; på fuglens dataetiket står fanget på torskekrog Kullen, december 1953 (J.H. Christensen pers. medd., Breife et al. 2003). (Sydatlanten; overvintrer nordvestlige del af Nordatlanten) Topskarv Phalacrocorax aristotelis (35/35, 92/161) Genbehandling af indlandsfund: Forkastede fund (3) 1984: 28/4, Arup Vejle, Vejlerne (NJ), 2K+ trk. (Olsen 1991). 1985: 18/4, Glombak, Vejlerne (NJ), 2K+ trk. (Olsen 1991). 1991: 23/8, Roshage, Hanstholm (NJ), 2K+ trk. (Frich & Nordbjærg 1993). Alle indlandsfund for årene , samt fra 1984 og frem, hvor arten har været på SU-listen, er genbehandlet. Fuglen fra Hanstholm (NJ) i 1991 blev dog observeret fra kysten flyvende ind i land. I alle tre tilfælde tillod observationsbetingelserne ikke en tilstrækkelig sikker dokumentation af de væsentligste kendetegn bedømt efter de nuværende godkendelseskriterier. Der er hermed ingen godkendte indlandsfund af nyere dato; se Olsen (1992). Arten er dog truffet ved enkelte jyske indlandslokaliteter i begyndelsen af 1900-tallet (Christensen & Rasmussen in print). (Island, Færøerne, Britiske Øer, Norge og Sverige) Lille Tårnfalk Falco naumanni (3/3, 6/6) 1861: Juli, Gram (SJ), 3K+ han skudt (foto), ZMK (Collin 1895, Amstrup et al. 2005). 1944: 20/11, Hjulby, Østfyn (F), 1K han skudt (foto), K.O. Pedersens samling (Poulsen 1945). 1945: 5/6, Sønder Højrup, Ringe (F), 2K+ hun fanget i hønsegård, senere død (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Poulsen 1945). 1956: Medio oktober, Vang (B), 2K han fanget i hønsegård, senere død (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Poulsen 1957, Salomonsen 1963). 1981: 11/5, Rubjerg Knude (NJ), 2K+ han trk. (Pedersen 1984). 1996: 10/7, Flyvestation Skrydstrup, Vojens (SJ), 2K+ hun fundet død (foto), Naturhistorisk Museum, Aarhus (Rasmussen 1999). 1997: 16/10, Klydesøen, Amager (S), 2K+ han trk. (Rasmussen 1998). 2003: 7/6, Tipperne (RK), 2K+ han (Amstrup et al. 2004). 2006: 6/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ han trk.fors. (foto) (Kristensen et al. 2007). Forkastede fund (2) 1986: 20/9, Gedser Odde (LF), 2K han (Olsen 1988). 1999: 30/7, Magleby, Langeland (F), ad. han (Thorup & Nielsen 2000). Forvekslingsrisikoen er stor i forhold til Tårnfalk Falco tinnunculus (Forsman 1999). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser samt en grundig dokumentation af de diagnostiske dragtkarakterer, i særdeleshed blåt vingepanel for hanner efter juvenil dragt. Fundet fra Vang (B) i 1956 omhandler en 2K han, men er i litteraturen både benævnt et-årig (2K) han (Salomonsen 1963) og 1K han (Olsen 1992). Fuglen havde mindre skader på bl.a. næb og klør, som jævnfør Anonym (1957) tydede på, at fuglen var en undsluppen fangenskabsfugl. SU anser dog ikke skaderne som entydige tegn på fangenskab, da de antageligt også kan være pådraget i hønsegården. Ungfugle kan gennemgå en næsten komplet fældning af krops- og vingedækfjer i løbet af det første leveår, hvilket vanskeliggør aldersbestemmelse i felten allerede om foråret (Forsman 1999). Feltobservationer af hanner, der var godkendt som hhv. 3K, 3K+ eller adult, er derfor nu kun godkendt som 2K+ han. (Sydeuropa og Asien; overvintrer Afrika) Eleonorafalk Falco eleonorae (0, 3/3) 1988: 4/10, Gulstav klint, Sydlangeland (F), 3K+ lys form trk. (foto) (Frich & Nordbjærg 1994). 1996: 14/8, Christiansø (B), 3K+ han lys form rst., senere trk. (foto) (Rasmussen 1997). 2012: 18/8 Gedser Odde, 2K lys form trk. (foto) (Neergaard 2013). Forkastede fund (4) 1987: 21/10, Stigsnæs (S), ad. lys form (foto) (Olsen 1989, Rasmussen 1996). 1989: 25/5, Gilbjerg Hoved (S), lys form trk. (Frich & Nordbjærg 1994). 1995: 24/5, Tipperne (RK), ad. lys form (Rasmussen 1997). 2006: 21/9, Holtug, Stevns Klint (S), ad. lys form trk. (Kristensen et al. 2007). Der er de senere år publiceret eksempler på afvigende, mørke Lærkefalke Falco subbuteo, som har haft visse ligheder med Eleonorafalk, og derved kan udgøre en hidtil overset forvekslingsrisiko (Corso & Monterosso 2004, Fa-

6 Revision af den danske fugleliste 29 veyts 2010). Endvidere kan melanistiske falke, herunder hybrider avlet i fangenskab, også udgøre en forvekslingsrisiko. Ved genbehandlingen har SU lagt vægt på gode observationsbetingelser og en sikker dokumentation af de væsentligste dragtkarakterer, proportioner og flugt. De fire fund, som ikke længere anerkendes, opfylder på visse punkter ikke disse godkendelseskriterier. Det godkendte fund fra Christiansø (B) i 1996 var hidtil godkendt som adult, men kunne ved nærmere eftersyn bestemmes til 3K+ han. Også fundet fra Gulstav klint (F) i 1988 er ved genbehandlingen godkendt som 3K+, men fuglen er fortsat ikke kønsbestemt. (Middelhavet; overvintrer sydlige Afrika) Lattermåge Larus atricilla (0, 5/5) 1985: 18/6-2/9, Holmtange og Bygholm Vejle, Vejlerne (NJ), 2K (foto); 3-4/7, Højen (Gl. Skagen) (NJ), ad. (foto); 6/7, Hirtshals Havn (NJ), ad. (regnes for samme som i Højen to dage forinden) (Olsen 1987). 1995: 1-18/7, Langli, Kokspang Grusgrav, Hjerting og Sædding Strand, Ho Bugt (RB), ad. (foto) (Rasmussen 1997). 1996: 12+16/5, Nørreland, Rømø (SJ), ad. (foto) (Rasmussen 1997). 2008: 26/8, Blåvands Huk (RB), ad. (foto) (Kristensen et al. 2009); 10/10, Fanøs nordspids (RB), ad. (foto) (regnes for samme som ved Blåvands Huk, 26/8 2008) (Neergaard et al. 2012). 1988: 20-24/7 + 31/7, Skagen (NJ), 1K (Olsen 1989, Olsen 1991). Det forkastede fund er dokumenteret med en beskrivelse og tegning, men dokumentationen opfylder samlet set ikke de nuværende godkendelseskriterier. Juvenile fugle er meget sjældne i Europa, hvor arten endnu ikke er fundet ynglende i naturen. Den trives dog i fangenskab og har bl.a. ynglet i Tierpark Berlin de seneste årtier (Peter H. Barthel i brev). Ved genbehandlingen er lokaliteterne for landets første fund præciseret; fuglen blev opdaget ved Holmtange i Vejlerne (NJ). Fuglen fra Ho Bugt (RB) i 1995 var hidtil kun godkendt fra Langli, men blev også observeret ved de her nævnte lokaliteter på fastlandet. (Nordamerika) Stor Sorthovedet Måge Larus ichthyaetus (0, 2/2) 1993: 10/10, Blåvands Huk (RB), 1K (foto) (Frich & Nordbjærg 1995). 2001: 2/11, Køge Havn og Køge Sydstrand (S), 1K (foto) (Ortvad et al. 2002). 1987: 11/10, Skagen (NJ), ad. trk. (Olsen 1989). Det forkastede fund fra Skagen (NJ) i 1987 er dokumenteret med en beskrivelse og feltskitse, men samlet set opfylder disse ikke de nuværende godkendelseskriterier. Stor Sorthovedet Måge er endnu en meget sjælden gæst i Nord- og Vesteuropa; fra Norden kendes den i øvrigt kun fra to svenske fund hhv. i 2008 og 2013 (Raritetskommittén 2013). Arten strejfer dog regelmæssigt til Østeuropa, hvor Polen havde 97 fund til og med 2011 (Faunistyczna 2012). (Centralasien; overvintrer Sortehavet, Mellemøsten og Sydasien) Sodfarvet Terne Onychoprion fuscatus 1989: 24/6, Sønderho, Fanø (RB), ad. trk. (Olsen 1991). Sodfarvet Terne og Brilleterne Onychoprion anaethetus har flere overordnede ligheder i sommerdragt, hvorfor SU anser forveksling mellem de to arter som en reel risiko. Det aktuelle fund er dokumenteret med en beskrivelse, men der foreligger ikke foto eller feltnoter, og samlet set opfylder dokumentationen ikke de nuværende godkendelseskriterier. Arten udgår hermed af den danske fugleliste. Det skal dog fremhæves, at der ikke er noget i beskrivelsen, som taler imod bestemmelsen. Arten er en stor sjældenhed i Nordeuropa; fra Norden er der nu kun ét godkendt fund fra Sverige i 1977 (Raritetskommittén 2013). (Tropisk og subtropisk farvand) Sodfarvet Terne/Brilleterne Onychoprion fuscatus/ anaethetus (0, 1/1) 1989: 24/6, Sønderho, Fanø (RB), ad. trk. Det hidtil eneste godkendte fund af Sodfarvet Terne er efter genbehandling hermed godkendt som Sodfarvet Terne/Brilleterne. (Tropisk og subtropisk farvand) Rosenterne Sterna dougallii (0, 2/2) 2002: 3/7, Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn (RK), ad. (foto) (Klein et al. 2003). 2003: 21/6, Nødebohuse Strand og Kikhavn, Hundested (S), ad. trk. (Amstrup et al. 2004). Forkastede fund (3) Ca.1900: Lillebælt (F), ad. (Hørring 1934, Olsen 1992). 1922: 5/6, Thisted (NJ), hun (foto), ZMK (Scheel 1925, Olsen 1992). 1988: 12/8, Skagen (NJ), ad. trk. (Olsen 1989). For nærmere detaljer omkring fundene fra 1900 og 1922, se Christensen & Rasmussen (in print). Ved genbehandlingen af feltobservationerne er der lagt vægt på en detaljeret beskrivelse af dragt og flugt (Olsen & Larsson 1995). Det forkastede fund fra Skagen (NJ) i 1988 er dokumenteret med en beskrivelse og feltskitse,

7 30 Revision af den danske fugleliste men samlet set opfylder disse ikke de nuværende godkendelseskriterier. I det øvrige Norden findes et fund i Sverige og fem i Norge til og med 2013 (Raritetskommittén 2013, Sjeldenhetskomite for Fugl 2013). (Britiske Øer, Bretagne og Acorerne; overvintrer tropisk Afrika) Polarlomvie Uria lomvia (5/5, 7/7) 1905: 12/3, Hesselø, Kattegat (S), han vdr. skudt (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Christensen & Rasmussen in print); 2/11, Kalveboderne, København (S), vdr. skudt, tidligere i Hans Petersens samling (Scheel 1925). 1911: Nærmere dato og lokalitet i Danmark er ukendt. Udsat i Odense bys anlæg, død her maj Skind tidligere på Odense Museum (Scheel 1925). 1925: 8/11, Mesinge, Kerteminde (F), vdr. skudt (foto), Naturhistorisk Museum, Aarhus (Hørring 1928). 1926: 31/12, Lyngvig (RK), 1K hun vdr. skudt (foto), Viborg Stift Museum (Christensen & Rasmussen in print). 1989: 10/12, Hundested Havn (S), vdr. (foto) (Olsen 1991). 1995: 17-19/1, Hirtshals Havn (NJ), vdr. (foto) (Rasmussen 1997). 1998: 21/1, Læsø Rende (NJ), ad. sdr. eller odr.; 23/1, Strandby Havn (NJ), ad. odr. (foto); 24/1-3/2, Frederikshavn Havn (NJ), ad. odr. (regnes for samme som i Strandby Havn dagen før); 28/2, Kikhavn, Hundested (S), trk. (Rasmussen 1999). 2012: 4/1, Børstrup Hage, Gilleje (S), ad. sdr. trk. (Neergaard 2013). Forkastede fund (6) 1856: 13/2, ukendt lokalitet, 2 sdr. skudt. Købt i københavnsk vildthandel (Collin ). 1863: 13/11, Romlund, Viborg (NJ), indfanget (Feddersen 1865). 1886: 13/1, Bregentved, Haslev (S), skudt (Hørring 1934); 14/5, Storstrømmen (S), skudt (Barfod 1892). Fundet anses for identisk med 13/ Bregentved (Christensen & Rasmussen in print). 1948: 4/12, Samsø (ÅH), ad. han skudt (Christensen & Rasmussen in print). 1974: 29/10, Blåvand (RB), 1K fundet død (Pedersen 1980). 1991: 14/1, Skagerrak mellem Hanstholm og Kristiansand (NJ) (Frich & Nordbjærg 1993). For nærmere detaljer om fundene før 1950, se Christensen & Rasmussen (in print). Ved genbehandlingen af feltobservationerne har SU Rosenterne Sterna dougallii, adult, 3. juli 2002, Agger Tange (NJ). Eftersom tre ældre fund blev forkastet, er dette fund nu landets første. Rosenternen i midten ses her med en Havterne Sterna paradisaea til venstre og en Fjordterne Sterna hirundo til højre. Foto: Ole Amstrup.

8 Revision af den danske fugleliste 31 lagt vægt på gode observationsbetingelser, og at de væsentligste feltkendetegn er nøje beskrevet. Fundet fra Blåvand (RB) i 1974 er forkastet, da der ikke er sikkerhed for fundomstændighederne. (Rusland, Norge, Island og Grønland; overvintrer Nordatlanten) Rødhalset Natravn Caprimulgus ruficollis 1991: 4/10, hovedvejen ved Skagen Klitplantage (NJ), 2K+ han, død (foto) (Rasmussen 1996). Landets hidtil eneste fund er hermed forkastet på trods af, at fuglen er korrekt identificeret. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig klarhed om fundomstændighederne. Hermed udgår arten af den danske fugleliste. Da fundet blev forelagt SU, blev det oplyst, at fuglen var trafikdræbt syd for Skagen (NJ) og derpå tilgået en lokal konservator. Eftersom konservatoren ikke havde nogen oplysninger om finderen (Rolf Christensen pers. medd.), har det ikke været muligt for SU at efterforske og verificere omstændigheder omkring fundet. I betragtning af artens ekstreme sjældenhed i Nordeuropa (Melling 2009) er det udvalgets nuværende opfattelse, at en godkendelse bør forudsætte større klarhed omkring fundomstændighederne end tilfældet er. Beslutningen skyldes bl.a. flere eksempler på, at fugle er blevet ført ud af deres normale udbredelsesområde på transportmidler. Herhjemme er en levende Slagugle eksempelvis fundet ved Silkeborg fastklemt i en svensk lastbils kofanger (Anonym 2003). (Iberiske Halvø og Nordvestafrika; overvintrer Vestafrika) Guldspætte Colaptes auratus (0, 1/1) 1972: 18/5, Aalborg (NJ), hun (foto) (Hansen et al. 1974). Fuglen tilhørte en af de to relativt ens underarter auratus og luteus fra gruppen Yellow-Shafted Ficker, som er udbredt i det østlige Nordamerika (Winkler & Christie 2002). SU har ikke tidligere publiceret informationer om underarten. I forbindelse med genbehandlingen har SU i øvrigt fået bekræftet omstændighederne omkring fundet af fotografen. Udover det danske fund er arten blot truffet tre gange i Vestpalæarktis (VP) frem til 2013: Irland, 13. oktober 1962 samt Acorerne, Portugal, oktober 2010 og 30. september Den irske fugl kom til Europa som blind passager på et skib, hvilket også er en nærliggende forklaring på det danske fund i betragtning af artens forholdsvis begrænsede flyveevner (Russell 2009, Birding Azores Database 2013, Azores Bird Sightings 2013). (Nordamerika) Mellemflagspætte Dendrocopos medius (-, efter uddød som ynglefugl ca. 1960: 5/5) 1963: 23/5, Gilbjerg Hoved (S) (Andersen et al. 1972). 1983: 12/7, Allerød (S), ad. hun, dødfunden (rudedræbt, nylig død) (foto) (Olsen 1987). 2011: 13/3, Gråsten (SJ) (foto) (Neergaard 2013). 2012: Marts/april, Staksrode Skov (VE), dødfunden (foto) (Neergaard 2013) : 13/12-4/1, Gram Slotspark (RB) (foto) (Ortvad et al. 2014). Forkastede fund (2) 1967: 29/1, Herlufsholm, Næstved (S), 2 ind. (Dyck et al. 1970). 1984: 19/12, Borgvold, Viborg (NJ) (Olsen 1988). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser samt, at de afgørende feltkendetegn er meget nøje dokumenteret. Arten forsvandt fra Jægersborg Dyrehave (S) omkring 1960 og uddøde dermed som dansk ynglefugl (Norup 1961), hvorefter den kun har optrådt sporadisk. Imidlertid har den ekspanderet i store dele af Centraleuropa de senere årtier og yngler nu talrigt i Slesvig- Holsten op til ca. 60 km fra den dansk-tyske grænse (Jeromin & Koop 2011). De senere års fund skal derfor ses i lyset af denne ekspansion. (Europa) Klippesvale Ptyonoprogne rupestris (0, 5/5) 1988: 8/5, Nordstrand, Skagen (NJ), trk. (Olsen 1989). 1990: 7-9/11, Hammeren (B), 1K; 10-12/11, Svaneke (B), 1K (foto) (regnes for samme som ved Hammeren) (Frich & Nordbjærg 1992). 2000: 4/5, Blåvands Huk (RB) (foto); 5/5, Grenen, Skagen (NJ), trk. (Nielsen & Thorup 2001). 2013: 8/6, Nexø Havn (B), trk. (foto) (Ortvad et al. 2014). 1997: 13/6, Islands Brygge, København (S) (Rasmussen 1999). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser og en fyldestgørende dokumentation af alle væsentlige dele af dragten. Det forkastede fund drejer sig om en fugl, som blev observeret uden kikkert inde fra en etageejendom, hvilket vanskeliggjorde observationsbetingelserne så meget, at dokumentationen ikke opfylder de nuværende godkendelseskriterier. Forekomstperioden for fundet ved Hammeren (B) i 1990 er nu udvidet med førstedagen. (Mellem- og Sydeuropa) Tamarisksanger Acrocephalus melanopogon Forkastede fund (2) 1963: 10/5, Kongelunden, Amager (S), han syng., iagttaget (Dyck et al. 1970). 1967: 12/5, Hanstholm (NJ), han syng., iagttaget (Jacobsen et al. 1971).

9 32 Revision af den danske fugleliste Landets to eneste forekomster anerkendes ikke længere, hvormed arten udgår af den danske fugleliste. Begge fund er dokumenteret med beskrivelser af dragt og sang, men der foreligger ikke foto eller lydoptagelser. Fundet fra Kongelunden (S) i 1963 er genbehandlet på baggrund af en detaljeret beskrivelse i DOFT (Christensen 1965) suppleret med nye informationer fra to medobservatører (Tim Andersen i brev, Bent Bøggild Pedersen i brev). Forekomsten i Hanstholm (NJ) i 1967 er behandlet på baggrund af observatørens udførlige notater om fuglen (via Henrik Læssøe i brev), eftersom den oprindeligt indsendte beskrivelse ikke var arkiveret af SU. Feltbestemmelse af Tamarisksanger vanskeliggøres af dragtvariationen hos Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus; således kan øjenbrynsstribe, issesidestribe og underside være næsten identiske hos de to arter (Melling 2006). Begge fund er forkastet på baggrund af usikkerhed om væsentlige feltkendetegn, heriblandt svingfjersprojektion, skægstribe og benfarve. Stemmebeskrivelserne er i begge tilfælde for upræcise til, at Sivsanger har kunnet udelukkes på den baggrund. Der er hermed ikke længere godkendte fund af arten i Norden. Samtlige britiske fund er ligeledes forkastet ifm. en genbehandling (Melling 2006). (Syd- og Sydøsteuropa; overvintrer Sydeuropa og Mellemøsten) Lille Gulbug Iduna caligata (0, 6/6) 1988: 8/9, Langli (RB), 1K ringm. (foto) (Olsen 1989). 1989: 16-21/9, Blåvands Huk (RB), 1K ringm. (foto); 27/9, Blåvands Huk (RB), 1K (video). Fundet er tidligere godkendt som ubestemt Lille Gulbug eller Steppegulbug Iduna rama (Olsen 1991). 2001: 16/10, Nexø Havn (B), 1K (video). Fundet er tidligere godkendt som ubestemt Lille Gulbug eller Steppegulbug (Kristensen et al. 2007). 2004: 5/6, Christiansø (B), ringm. (foto) (Amstrup et al. 2005). 2013: 30/5, Christiansø (B) (foto) (Ortvad et al. 2014). De to hidtidige underarter af Lille Gulbug er nu udskilt i selvstændige, monotypiske arter med nyt slægtsnavn, Iduna: Lille Gulbug I. caligata og Steppegulbug I. rama (Knox et al. 2002, Sangster et al. 2011). Baggrunden for genbehandlingen er ny viden om feltbestemmelse af de to arter (Svensson 2001). Alle fund er hermed godkendt som Lille Gulbug, som er den hyppigst forekommende af de to arter i Nordvesteuropa. Godkendelsen af de ringmærkede fugle opretholdes på baggrund af mål og fotos. Feltobservationerne fra Blåvands Huk (RB), 27. september 1989, og Nexø Havn (B) i 2001 er godkendt på baggrund af videooptagelser, beskrivelser og skitser. (Finland/østligste Europa og Rusland nord for Aralsøen; overvintrer Indien) Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis (0, 4/4) Fugle med karakterer svarende til Steppetornskade, ssp. pallidirostris 1995: 22-23/10, Fakkemose, Sydlangeland (F), 1K (foto) (Rasmussen 1997). 1997: 19-26/11, Buttervej, Skagen (NJ), 1K (foto) (Rasmussen 1998). 2000: 6-14/10, Hasle (B), 1K (foto) (Nielsen & Thorup 2001). 2002: 11/10, Gilbjerg Hoved (S), 1K (Klein et al. 2003). Forkastede fund (2) 1995: 24/11,Vejlby Klit (RK), antagelig ad. (Rasmussen 1997). 2003: 26/10, Nakkehoved, Gilleleje (S) (Amstrup et al. 2004). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på, at karaktererne i hovedet og vingen inkl. håndsvingfjersprojektion er udførligt dokumenteret (Lefranc & Worfolk 1997). Fundet fra Hasle (B) i 2000 var hidtil godkendt uden aldersangivelse, mens fuglen fra Fakkemose (F) i 1995 var godkendt med betegnelsen antageligt 1K. SU anser det nu for sikkert, at begge fund drejer sig om 1K-fugle. Forekomstperioden er endvidere udvidet for begge fund. (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Irak) Mørkøjet Junco Junco hyemalis (0, 1/1) 1980: 13/12, Skørping (NJ), han, indfanget og holdt i fangenskab til den døde, 18/ (foto) (Frich & Nordbjærg 1995). Fundet omhandler underarten hyemalis, som yngler fra Alaska til det nordøstlige Nordamerika, hvilket også er den eneste underart, der er truffet spontant i Europa (Byers et al. 1995, Erritzøe & Svenningsen 1996). SU har ikke tidligere publiceret informationer om underarten. (Nordamerika) Tak Sjældenhedsudvalget vil gerne rette en stor tak til forskningslektor Inge Bødker Enghoff ved Zoologisk Museum i København for hjælp ved bestemmelse af eksemplarer i museets samling. Jan Bolding Kristensen, kuratorassistent ved Zoologisk Museum i Købenavn, takkes for stor hjælp ved behandlingen af eksemplarer i museets samling og for adgang til museets magasiner. Dick Forsman og Andrea Corso takkes for hjælp ved behandlingen af Eleonorafalk. Tak også til Henrik Læssøe for fremskaffelse af feltnoter på fundet af Tamarisksanger fra Hanstholm i 1967, og tak til Tim Andersen og Bent Bøggild Pedersen for supplerende informationer om fundet af Tamarisksanger i Kongelunden i Jørgen Staarup Christensen, Sebastian Klein og Rune Sø Neergaard har endvidere bidraget væsentligt ved behandlingen af en lang række sager, samt kommenteret på manuskriptet, hvilket de skal have en stor tak for. Nick Quist Nathaniels takkes for sproglig revision af de engelske tekster. Endelig skal

10 Revision af den danske fugleliste 33 Lille Gulbug Iduna caligata, 30. maj 2013, Christiansø (B). Arten har stor lighed med Steppegulbug I. rama fra Centralasien, som er en meget potentiel ny trækgæst i Danmark i kraft af en række fund i Vesteuropa de senere år. Foto: Troels Eske Ortvad. der rettes en særlig tak til alle de mange observatører og fuglesamlere, samt nuværende og tidligere medlemmer af SU, som har medvirket til at dokumentere og validere de mest sjældne fugleforekomster i Danmark. Summary: Revision of the Danish bird list as of 2013 The Danish bird list has been revised by the Rarities Committee of the Danish Ornithological Society. The revision entailed a standardized reassessment of the documentation of all known records up to and including 2013 of species having 1-3 accepted records in category A and B (AERC standard). A reassessment was also performed for all or a selection of records of another 15 more regularly recorded species or species groups for which the criteria for acceptance has changes in recent years. All available documentation from the committee archives, published records and photos of museum specimens etc. was digitalized and entered into an online database accessible to the 10 committee members. A unanimous committee vote was required to overturn a prior decision made by the committee. Unfortunately, documentation (written account) of the second Danish record of Dusky Thrush Turdus eunomus from 1968 had been lost, and the initial decision by the committee to accept that record was upheld. The revision resulted in the rejection of 43 records of 18 species, in addition to records rejected due to general concerns about the credibility of the predominantly written accounts from specific observers listed in Appendix 1. No records previously rejected by the committee were accepted. The single accepted records of four species were rejected resulting in these species being deleted from the Danish bird list: Macaronesian Shearwater Puffinus baroli, Sooty Tern Onychoprion fuscatus, Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis and Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon. Furthermore, in one species a new first record in category B was accepted for the first time whilst the first record(s) of four species in total were rejected. Also rejected was e.g. an account of seven Cory s/scopoli s Shearwater Calonectris borealis/diomedea migrating past a coastal location in one day, which had been the only accepted report of more than two individuals. The subspecies affiliation of two species was recognized for the first time: Northern Flicker Colaptes auratus auratus/luteus and Dark-eyed Junco Junco hyemalis hyemalis. This report mentions only those species where changes were made in the list of accepted records or changes in their taxonomy. Brackets after the species name contain: 1) number of accepted records and individuals before 1950 separated by a slash; 2) number of accepted records and individuals from 1950 until and including means accepted records; Forkastede fund means rejected records. If nothing else is stated, records refer to a single individual. The short form, 1K and 2K, stands for 1st and 2nd calendar year; 2K+ (3K+) means that a bird is at least in the 2nd (3rd) calendar year. Ad. = adult, imm. = immature, juv. = juvenile, rst. = staging, sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, trk. = migrating, trk.fors. = migrating attempt, syng. = singing, ringm. = caught and ringed, ind. = individuals. Availability of photo (foto) or video film (video) evidence is also indicated. The

11 34 Revision af den danske fugleliste abbreviation of the geographical region is given after the location; see Neergaard et al. (2012). Referencer Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: Anonym 1957: Lille Tårnfalk (Falco naumanni Fleischer) på Bornholm. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 51: 40. Anonym 2003: Kolliderte med lastbil. Aftenposten demo/?page=17&query=slagugle Azores Bird Sightings Barfod, K. 1892: Sydsjællands Fugle med særligt Hensyn til Vordingborg og Omegn. Viborg. Barthel, P.H., P. Bison & C. Wilds 1993: Guidelines for rarities committees. Brit. Birds 86: Birding Azores Database 2013: Breife, B., E. Hirschfeld, N. Kjellén & M. Ullman 2003: Sällsynta fåglar i Sverige. Sveriges ornitologiska förening, Stockholm. Byers, C., U. Olsson & J. Curson 1995: Buntings and sparrows: a guide to the buntings and North American sparrows. Pica Press, Robertsbridge. Christensen, S. 1965: Tamarisksanger (Locustella melanopogon) truffet første gang i Danmark, Amager maj Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 59: Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen in print: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før Dansk Orn. Foren. Tidsskr. Collin, J : Skandinaviens Fugle, med særligt Hensyn til Danmark og de nordlige Bilande. Af N. Kjærbølling. 2. fuldst. omarb. Kjøbenhavn. Collin. J. 1895: Faunistiske og biologiske Meddelelser om danske Fugle, Suppl. 3. Kjøbenhavn. Corso, A. & G. Monterosso 2004: Further comments on dark Hobbies in southern Italy. Brit. Birds 97: Dyck, J., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: Erritzøe, J. & H. Svenningsen 1996: Dark-eyed Junco in Denmark 1980 and review of records from Europe and Greenland. Dutch Birding 18: 1-5. Faveyts, W. 2010: Ringing capture of a dark Hobby Falco subbutteo in Brecht in May Natuur. oriolus 76: (på flamsk, med engelsk resumé). Faunistyczna, K. 2012: Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku Ornis Polonica 53: Feddersen, A. 1865: De naturhistoriske Skolesamlingers Forøgelse og faunistiske Betydning (Viborgegnens Hvirveldyr). Indbydelsesskrift ved Viborgs Kathedralskoles årlige Examina i 1865: Forsman, D. 1999: The Raptors of Europe and the Middle East. T & A D Poyser, London. Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: Helms, O. 1914: Nyere Meddelelser om danske Fugle indsendte til D.O.F. s Tidsskrift i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 8: Hørring, R. 1926: Aarsberetning om danske Fugle (1924). Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle. Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren. 82: Hørring, R. 1928: Fuglene ved de danske fyr. Vidensk. Meddr. dansk naturh. Foren. 86: Hørring, R. 1934: Maagefugle, Alkefugle og Rovfugle. Danmarks Fauna 39, København. Jacobsen, J.R., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: Jeromin, K. & B. Koop 2011: Untersuchungen zu den verbreitet auftretenden Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie in Schleswig-Holstein 2011 Schwarzspecht, Mittelspecht, Zwergschnäpper. Unveröff. Gutachten, Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg (OAG). Auftrag des Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Kiel. Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: Knox, A.G., M. Collinson, A.J. Helbig, D.T. Parkin & G. Sangster 2002: Taxonomic recommendations for British birds. Ibis 144: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2006: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2009: Lefranc, N. & T. Worfolk 1997: Shrikes: A Guide to the Shrikes of the World. Pica Press, Sussex. Madsen, H. 1954: Storskråpe (Puffinus gravis (O Reilly)) i Kattegat. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 48: 184. Melling, T. 2006: Time to get rid of the Moustache: a review of British records of Moustached Warbler. British Birds 99: Melling, T. 2009: Should Red-necked Nightjar be on the British List? British Birds 102: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2012: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, T.E. Ortvad, K. Pedersen, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2011:

12 Revision af den danske fugleliste 35 Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000: Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Norup, S. 1961: Mellemflagspætten i Danmark. Feltornithologen 3: 101. Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening, København. Olsen, K.M. & H. Larsson 1995: Terns of Europe and North America. Christopher Helm, London. Onley, D. & P. Scofield 2007: Albatrosses, Petrels & Shearwaters of the World. Princeton University Press, Princeton. Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2013: Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: Pedersen, B.B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: Poulsen, C.M. 1945: Lille Tårnfalk (Falco naumanni Fleisher) ny for Danmark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 39: Poulsen, C.M. 1957: Lille Tårnfalk (Falco naumanni) på Bornholm. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 51: 40. Raritetskommittén 2013: Sveriges Ornitologiska Förening: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Russell, S. 2009: Rare Birds, Where and When. Vol. 1. Rare Birds Books, York. Rønnest, S. 2004: Sjældne fugle i Ribe Amt. files/sjaeldne_fugle_i_ribe_amt.pdf Salomonsen, F. 1963: Systematisk oversigt over Danmarks fugle. Munksgaard, København. Sangster, G., J.M. Collinson, P.-A. Crochet, A.G. Knox, D.T. Parkin, L. Svensson & S.C. Votier 2011: Taxonomic recommendations for British birds: seventh report. Ibis 153: Scheel, H. 1925: En Undersøgelse af nogle danske Fuglesamlinger. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 19: Sjeldenhetskomite for Fugl Norsk Ornitologisk Forening: Svensson, L. 2001: Identification of Western and Eastern Olivaceous, Booted and Sykes s Warblers. Birding World 14: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Winkler, H. & D.A. Christie 2002: Family Picidae (woodpeckers). In: J. del Hoyo, A. Elliot & J. Sargatal (eds.): Handbook of the Birds of the World, Vol. 7, Jacamars to Woodpeckers. Lynx Editions, Barcelona. Appendiks 1: Forfatternes adresser: Troels Eske Ortvad Arkonagade 21, 3. tv København V Jan Hjort Christensen Vesterbrogade Gilleleje Tim Hesselballe Hansen Dronningensgade 52, st. th Fredericia Andreas Bruun Kristensen Borups Allé 29, 1. th København N Kent Olsen Friland 16, Feldballe 8410 Rønde Knud Pedersen Eratosvej Skagen Palle Ambech Frænde Rasmussen Ryesgade Aalborg Michael Schwalbe Hygumvej 7, Fole 6510 Gram

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 SEBASTIAN KLEIN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2001)

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Rapport nr. 40 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2009) Prærieløber,

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts Havterne Sterna paradisaea Terna Arctic tern H avternen yngler cirkumpolart i arktiske egne samt nogle steder i temperede egne. Den yngler i kolonier i kystnære egne samt ved søer og elve i fjeldegne og

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011 Rune Sø Neergaard, Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack Rapport nr. 42 fra Sjældenhedsudvalget Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot,

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 174 Årsrapport 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 34 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014 Sortbrynet albatros, Grenen, Skagen, 26. maj 2014. Foto: John Larsen Af Troels Eske Ortvad, Simon Sigaard Christiansen, Ole Zoltan Göller, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Kent Olsen, Knud

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, TIM HESSELBALLE HANSEN, HENRIK HAANING NIELSEN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 36 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Rune Sø Neergaard Rapport nr. 43 fra Sjældenhedsudvalget Tornhalesejler, Juvre, Rømø, 21. oktober 2012. Foto: Ole Zoltan Göller Indledning Denne rapport omhandler

Læs mere

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto:

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2000) Indledning

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370)

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370) 6. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 9 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 102-143 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 61

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Appendiks 1. Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965

Appendiks 1. Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965 Appendiks 1 Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965 Sammenstillet af Jørgen S. Christensen og Palle A.F. Rasmussen Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse Islom... Hvidnæbbet

Læs mere

Felttræfafrunding 2011

Felttræfafrunding 2011 Felttræfafrunding 2011 af Kristoffer Hansen Træffet indledtes lørdag morgen, hvor der allerede var pænt med birdere på Bornholm. I alt var der 58 tilmeldte til træffet, hvoraf de 35 havde booket overnatning

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 434-457 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 531-548 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sildemågen yngler overvejende i kystnære

Sildemågen yngler overvejende i kystnære Sildemåge Larus fuscus Likka Lesser black-backed gull Sildemågen yngler overvejende i kystnære områder fra Grønland i vest til Taimyr i øst. I Europa yngler sildemågen langs Nord- og Vesteuropas kyster

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 76-80 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 31-46

Rettelse nr. / Correction no. 31-46 30. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 4 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 31-46 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 293-298 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2004 15. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 344-347 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 187-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN & Matrikelstyrelsen 9. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 222-233 & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 / Rettelse nr. / Correction No / Rettelse nr. / Correction No 82

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 4. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 472-475 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 26. januar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 3 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 18-38 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 106-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-25

Rettelse nr. / Correction no. 1-25 16. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 1-25 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Spodsbjerg Drej, Svendborg amt. http://hdl.handle.net/10197/3503 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag

Læs mere