Revision af den danske fugleliste pr. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af den danske fugleliste pr. 2013"

Transkript

1 Revision af den danske fugleliste pr Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen og Michael Schwalbe Rapport nr. 45 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Revision of the Danish bird list as of 2013) Indledning Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU) bringer her resultatet af en revision af den danske fugleartsliste. Sjældenheder har til alle tider haft en særlig fascinationskraft på fugleinteresserede, og det er ikke mindst takket være feltornitologers målrettede søgen efter usædvanlige fugle, at der i dag tegner sig et ganske detaljeret forekomstbillede af de mest fåtallige arter på den danske fugleliste. Mens nogle sjældenheder er forblevet sjældne, er hyppigheden af de fleste dog steget betydeligt gennem årene i takt med den øgede feltornitologiske aktivitet. Udviklingen i bestemmelseslitteraturen har endvidere bidraget væsentligt til at bringe en række arter for en dag. Som følge af den øgede viden om både de almindelige og de sjældne arters kendetegn, dragtvariationer og forekomstmønstre fremstår dokumentationen af visse ældre fund dog uvægerligt i et andet lys i dag, sammenlignet med dengang SU og andre autoriteter første gang vurderede fundene. For at sikre, at den samlede forekomst af sjældenheder i Danmark er veldokumenteret, foretager SU derfor med mellemrum genbehandlinger af udvalgte sager eller samtlige fund af en given art eller underart fx i forlængelse af ændret taksonomi. Den aktuelle genbehandling er således motiveret af, at feltkendetegnene, og dermed også godkendelseskriterierne, har udviklet sig betydeligt for en række arter de senere årtier. Tilsvarende genbehandlinger foretages af sjældenhedsudvalgene i det øvrige Europa og anses som en vigtig del af udvalgenes virke (Barthel et al. 1993). Inden for de senere år har SU bl.a. genbehandlet forekomsten af Sorthovedet Vipstjert Motacilla flava feldegg og bjergløvsangerne Phylloscopus bonelli og P. orientalis (Kristensen et al. 2009, 2010). Dyck et al. (1970) publicerede den første SU-rapport med fund fra , hvilket markerer begyndelsen på den systematiske databehandling i udvalget. I de første årtier af udvalgets virke foregik vurderingen af de enkelte fund overvejende på baggrund af beskrivelser indsendt af den voksende skare af feltornitologer. Beskrivelser af fugle iagttaget i naturen var dermed blevet den primære kilde til ny viden om de sjældne gæsters optræden herhjemme, mens indsamlede eksemplarer udgjorde en stadig mindre del af materialet. I dag har den teknologiske udvikling medført, at sjældenhederne nu i vid udstrækning dokumenteres med billed- eller Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109 (2015): 24-35

2 Revision af den danske fugleliste 25 lydoptagelser, og i visse tilfælde ved genetiske analyser, isotopanalyser, satellitsporing mv. I årene var % af de godkendte sager således dokumenteret på denne vis. Beskrivelser er dog stadig en værdifuld og nødvendig form for dokumentation i mange sager, hvilket i særdeleshed gælder forekomster af havfugle, hvor fotodokumentation er vanskelig at opnå. Materiale og metode Sjældenhedsudvalget indledte for ca. 10 år siden den aktuelle revision af den danske fugleliste. Dette har indebåret en revurdering af samtlige sager af de mest fåtallige taxa, nærmere betegnet arter og underarter med op til tre godkendte fund til og med Tidligere forkastede fund, inkl. af taxa uden godkendte fund, er blevet vurderet af SU i den indledende fase og er i visse tilfælde oprettet med sagsnumre i SU s online database. Forkastede fund af taxa, der endnu ikke foreligger godkendte fund af, er ligeledes revurderet. De genbehandlede og godkendte fund er ligeledes blevet revurderet i forhold til den fundkategori, som fundene er opført i (se Neergaard et al. 2012). Genbehandlingen er foretaget på baggrund af de indsendte beskrivelser, billeder, lydoptagelser mv., som er gemt i udvalgets arkiv, foruden publiceret materiale. Al dokumentation og kommunikation for de enkelte genbehandlede sager er derpå blevet lagt ind i SU s online database. Frem til først i 1970erne førte SU imidlertid ikke noget arkiv, hvorfor dokumentationen af fund fra udvalgets tidlige år ikke har været lige let tilgængelig. Med stor hjælp fra observatørerne og deres familier er det imidlertid lykkedes at tilvejebringe originale feltnoter og beskrivelser, som har dannet grundlag for genbehandlingen. Kun i ét tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe den oprindelige dokumentation. Det drejer sig om fundet af Brundrossel Turdus eunomus i Skagen (NJ), september 1968 (Dyck et al. 1970), hvor SU ved genbehandlingen har valgt at opretholde godkendelsen. I sager, hvor der alene foreligger skriftlig dokumentation, har SU lagt vægt på, at der i beskrivelsen er redegjort for en række samstemmende feltkendetegn, og at observationen er gjort under gode observationsforhold. Samtidig forudsætter en godkendelse, at der ikke er noget i det foreliggende materiale, der taler imod bestemmelsen. Genbehandlingen er foregået ud fra et princip om fuld enighed. Det vil sige, at der krævedes enighed blandt udvalgets 10 medlemmer for at omstøde en tidligere afgørelse. Derved adskiller denne genbehandling sig fra den normale procedure i SU jf. udvalgets forretningsorden. SU har ønsket at træffe beslutninger på baggrund af fuld enighed for at sikre en særlig stor sikkerhed i afgørelserne ved genbehandlingen. Det skal understreges, at en forkastelse af et hidtil godkendt fund ikke er ensbetydende med, at SU anser bestemmelsen for fejlagtig, men derimod at dokumentationen ikke opfylder SU s nuværende godkendelseskriterier for en given art. Årsagen til dette er som oftest, at observationsbetingelserne ikke har tilladt en tilstrækkelig udførlig dokumentation af fuglen, og at ny viden om dragtkarakterer foranlediger større krav til detaljeringsgraden, end observatørerne i alle tilfælde var opmærksomme på. Udvalget har i forbindelse med genbehandlingen udvist særlig forsigtighed i forhold til enkelte personer, hvor en samlet vurdering af deres indsendte og tidligere publicerede observationer har givet anledning til generel tvivl om troværdigheden af disse. Disse observationer er nu forkastet og listet i appendiks 1. Ældre fund Genbehandlingen har også omfattet fund fra før SU s oprettelse. De fleste af disse fund vedrører indsamlede individer, som i mange tilfælde er bevaret som skind, udstoppede fugle eller skeletdele på museer og samlinger landet over. Jørgen Staarup Christensen og Palle A.F. Rasmussen har i de senere år foretaget en gennemgang af disse museumsfund, samt søgt i de skriftlige kilder med henblik på at præsentere en oversigt over verificerede forekomster af sjældne fugle i Danmark fra før 1965 (Christensen & Rasmussen in print). Særligt udvalgte arter og fund Genbehandling omfatter også en række mere hyppigt forekommende sjældenheder, hvor SU har vurderet, at der var usikkerhed om den samlede forekomst; dette som følge af en høj andel af kategori B fund, en lav andel af fotodokumenterede fund eller hvor bestemmelseskriterierne har ændret sig betydeligt. Det drejer sig om fund af arterne: Storskråpe Puffinus gravis, Lille Bjergand Aythya affinis, Lille Tårnfalk Falco naumanni, Eleonorafalk Falco eleonorae, Polarlomvie Uria lomvia, Lattermåge Larus atricilla, Rosenterne Sterna dougallii, Mellemflagspætte Dendrocopos medius, Klippesvale Ptyonoprogne rupestris, Lille Gulbug Iduna caligata og Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis. Endvidere har SU genbehandlet alle fund af ubestemt Albatros Thalassarche sp., indlandsfund af Topskarv Phalacrocorax aristotelis efter 1965, og forekomster af flere end to individer af Atlantisk/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/diomedea på samme lokalitet og dato. Fund af Gråsejler Apus pallidus er ligeledes taget op til genbehandling, men da sagsbehandlingen af denne art endnu ikke er afsluttet, vil resultatet blive publiceret på et senere tidpunkt.

3 26 Revision af den danske fugleliste Nomenklatur Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men at den altså kan være ældre. Ad. = adult (udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk. = trækkende, trk.fors. = trækforsøgende, syng. = syngende, ringm. = ringmærket og ind. = individer. Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med Det oplyses endvidere, om de enkelte fund er dokumenteret med foto eller videofilm. Efter lokalitetsnavnet er det angivet, i hvilken geografisk region lokaliteten ligger; se Neergaard et al. (2012). Den danske liste I forbindelse med genbehandlingen har SU præciseret, at fund fra dansk territorialfarvand, samt Danmarks eksklusive økonomiske zone (exclusive economic zone, EEZ) anses som danske. Danmarks EEZ omfatter dele af Nordsøen, Skagerrak, de indre danske farvande og en del af Østersøen, der omgiver Bornholm og Ertholmene, defineret efter midterlinjeprincippet (dog med afvigelser i den sydlige del af Nordsøen), se kort i Neergaard et al. (2012). Der kræves derfor nu en rimelig præcis positionsangivelse for at et fund til havs anerkendes som dansk. En oversigt over fuglearter og underarter, som er truffet i Danmark og godkendt af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside ved at Google den danske fugleliste oktober Listen omfattede 466 arter pr. 31. december Artsgennemgang Den følgende gennemgang omfatter arter, hvor der er sket ændringer i antallet af godkendte fund. Endvidere nævnes arter, hvor der er sket ændringer i taksonomiske forhold. Ud over fund, der ved genbehandlingen er blevet forkastet, nævnes også alle fortsat anerkendte fund for de pågældende arter. Tidligere forkastede fund, som efter genbehandling fortsat er forkastede, fremgår således ikke af denne rapport. De godkendte fund er opført i hhv. kategori A eller B jævnfør retningslinjerne fra Association of European Records and Rarities Committees; se Neergaard et al. (2012). Sortbrynet Albatros Thalassarche melanophris (0, 2/2) 1991: 23/9, Ørhage, Klitmøller (NJ), ad. (Frich & Nordbjærg 1993). 1999: 20/7, Skagerrak, 17 km NV for Hanstholm (NJ), 4K (foto) (Thorup & Nielsen 2000). 1990: 19/7, Skagerrak, set i internationalt farvand fra færgen mellem Hirtshals (NJ) og Kristiansand i Sydnorge, ad. (Frich & Nordbjærg 1992). Fundet fra internationalt farvand i Skagerrak i 1990 er forkastet som et dansk fund, da albatrossen efter alt at dømme befandt sig nærmere Norges end Danmarks kyst. På færgeoverfarten fra Hirtshals (NJ) til Kristiansand i Sydnorge nås grænsen til Norges EEZ (og midterlinjen) efter, at ca. 42 % af ruten er tilbagelagt. Fuglen blev opdaget efter ca. 2 timer og 3 kvarters sejlads fra Hirtshals, svarende til ca. 57 % af den samlede sejltid den pågældende dag. Da færgen kan formodes at have sejlet med nogenlunde konstant fart, var størstedelen af strækningen til Kristiansand således tilbagelagt da fuglen blev opdaget, hvorved færgen havde passeret midterlinjen i farvandet. SU har i forbindelse med genbehandlingen fået oplyst sejltiden den pågældende dag af rederiet Color Line, men ikke færgens eksakte position på fundtidspunktet (Color Line kundeservice i brev). (Sydhavene) Ubestemt albatros Thalassarche sp. Forkastede fund (4) 1970: 24/6, Blåvands Huk (RB), trk. (Jacobsen et al. 1971). 1971: 24/6, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1972: 31/7, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1984: 19/10, Ørhage, Klitmøller (NJ), imm. trk. (Olsen 1988). Samtlige hidtil godkendte fund af ubestemte albatrosser er hermed forkastet. De tre fund fra Blåvands Huk (RB) er genbehandlet på baggrund af udførlige beskrivelser i Sjældne fugle i Ribe Amt (Rønnest 2004). Fundene er forkastet, da ingen af beskrivelserne passer på nogen art albatros, jf. Onley & Scofield (2007). Det kan tilføjes, at to godkendte fund af ubestemt Sodfarvet / Lysrygget Sodfarvet Albatros Phoebetria sp. ved Blåvands Huk (RB), hhv. 14. september 1970 og 24. oktober 1970 (Jacobsen et al. 1971, Bruun et al. 1972) blev forkastet ved en tidligere genbehandling (Olsen 1989). (Sydhavet og Stillehavet) Lille Skråpe Puffinus baroli 1912: 18/9, Skagerrak (NJ), ad. hun, indsamlet til havs (foto), ZMK (Helms 1914). Landets eneste forekomst anerkendes ikke længere da der ikke foreligger sikker viden om, hvorvidt indsam-

4 Revision af den danske fugleliste 27 lingsstedet var i den danske del af Skagerrak, se indledningen. Hermed udgår arten af den danske fugleliste. Fundet er nærmere beskrevet i Christensen & Rasmussen (in print). (Atlanterhavet) Atlantisk/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/diomedea (0, 49/50) Genbehandling af forekomster > 2 ind./dag på samme lokalitet: Forkastede forekomster (1) 1987: 27/7, Vejlby Klit, Harboøre (RK), 7 ind. trk. (Olsen 1988). Forekomsterne i 1987 er forkastet, da fuglenes underside ikke er fyldestgørende beskrevet. Der er nu kun godkendt ét fund af flere end ét individ: 28. juli 1997, Skagen (NJ), 2 ind. trk. (Rasmussen 1998). Ved den svenske vestkyst, hvor arten optræder lidt mere hyppigt end herhjemme, er der set op til tre individer ved en lokalitet på samme dag (Raritetskommittén 2013). (Midtatlanten og Middelhavet; overvintrer Syd- og Midtatlanten) Storskråpe Puffinus gravis (1/1, 8/8) 1926: 5/1, Lillebælt (F), ved den fynske kyst ud for Fredericia, han skudt, ZMK (Hørring 1926). 1982: 24/9, Grenen, Skagen (NJ) (Olsen 1987). 1990: 6/10, Ørhage, Klitmøller (NJ), trk. (Frich & Nordbjærg 1992). 1993: 23/1, Korshage, Rørvig (S), trk.; 25/1, Gilleleje Havn (S) (regnes for samme som Rørvig, 23/1 1993) (Frich & Nordbjærg 1995). 1995: 14/1, Klintebjerg, Klint (S); 24/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Rasmussen 1997). 2004: 16/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Amstrup et al. 2006). 2007: 18/8, Grådyb, mellem Fanø og Skallingen (RB), rst., senere trk. (foto) (Kristensen et al. 2008). 2010: 25/8, Gilleleje, Rågeleje, Tisvildeleje og Liseleje (S), trk. (foto) (Neergaard et al. 2011). Forkastede fund (7) 1954: 1/1, Kattegat, nord for Hundested (S), død i fiskeredskab, Gilleleje Skoles samling (Madsen 1954, Olsen 1992). 1967: 26/10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk. (Dyck et al. 1970). 1971: 22/10, Lakolk, Rømø (RB), trk.; 14/11, Blåvands Huk (RB), trk. (Andersen et al. 1973). 1980: 14/9, Blåvands Huk (RB), trk. (Pedersen 1982). 1987: 15/9, Skagen (NJ), trk. (Olsen 1989). Storskråpe Puffinus gravis, 18. august 2007, Grådyb, mellem Fanø og Skallingen (RB). De senere år er sjældne havfugle i stigende grad blevet fotodokumenteret, hvilket også gælder for de to seneste fund af Storskråpe. Foto: Søren Brinch.

5 28 Revision af den danske fugleliste 1990: 7/10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk. (Frich & Nordbjærg 1992). De ældre feltobservationer er dokumenteret med beskrivelser, som i visse tilfælde er suppleret med feltnoter. Ved genbehandlingen af disse har SU lagt vægt på gode observationsbetingelser samt en præcis beskrivelse af dragt og flugt. De forkastede feltobservationer anerkendes ikke længere, eftersom observationsbetingelserne ikke tillod en tilstrækkelig sikker dokumentation af alle væsentlige dragtkarakterer. Et hidtil anerkendt fund fra 1954 har ved kontrol af den skindlagte fugl vist sig at være fra svensk farvand, og desuden fra december 1953; på fuglens dataetiket står fanget på torskekrog Kullen, december 1953 (J.H. Christensen pers. medd., Breife et al. 2003). (Sydatlanten; overvintrer nordvestlige del af Nordatlanten) Topskarv Phalacrocorax aristotelis (35/35, 92/161) Genbehandling af indlandsfund: Forkastede fund (3) 1984: 28/4, Arup Vejle, Vejlerne (NJ), 2K+ trk. (Olsen 1991). 1985: 18/4, Glombak, Vejlerne (NJ), 2K+ trk. (Olsen 1991). 1991: 23/8, Roshage, Hanstholm (NJ), 2K+ trk. (Frich & Nordbjærg 1993). Alle indlandsfund for årene , samt fra 1984 og frem, hvor arten har været på SU-listen, er genbehandlet. Fuglen fra Hanstholm (NJ) i 1991 blev dog observeret fra kysten flyvende ind i land. I alle tre tilfælde tillod observationsbetingelserne ikke en tilstrækkelig sikker dokumentation af de væsentligste kendetegn bedømt efter de nuværende godkendelseskriterier. Der er hermed ingen godkendte indlandsfund af nyere dato; se Olsen (1992). Arten er dog truffet ved enkelte jyske indlandslokaliteter i begyndelsen af 1900-tallet (Christensen & Rasmussen in print). (Island, Færøerne, Britiske Øer, Norge og Sverige) Lille Tårnfalk Falco naumanni (3/3, 6/6) 1861: Juli, Gram (SJ), 3K+ han skudt (foto), ZMK (Collin 1895, Amstrup et al. 2005). 1944: 20/11, Hjulby, Østfyn (F), 1K han skudt (foto), K.O. Pedersens samling (Poulsen 1945). 1945: 5/6, Sønder Højrup, Ringe (F), 2K+ hun fanget i hønsegård, senere død (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Poulsen 1945). 1956: Medio oktober, Vang (B), 2K han fanget i hønsegård, senere død (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Poulsen 1957, Salomonsen 1963). 1981: 11/5, Rubjerg Knude (NJ), 2K+ han trk. (Pedersen 1984). 1996: 10/7, Flyvestation Skrydstrup, Vojens (SJ), 2K+ hun fundet død (foto), Naturhistorisk Museum, Aarhus (Rasmussen 1999). 1997: 16/10, Klydesøen, Amager (S), 2K+ han trk. (Rasmussen 1998). 2003: 7/6, Tipperne (RK), 2K+ han (Amstrup et al. 2004). 2006: 6/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ han trk.fors. (foto) (Kristensen et al. 2007). Forkastede fund (2) 1986: 20/9, Gedser Odde (LF), 2K han (Olsen 1988). 1999: 30/7, Magleby, Langeland (F), ad. han (Thorup & Nielsen 2000). Forvekslingsrisikoen er stor i forhold til Tårnfalk Falco tinnunculus (Forsman 1999). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser samt en grundig dokumentation af de diagnostiske dragtkarakterer, i særdeleshed blåt vingepanel for hanner efter juvenil dragt. Fundet fra Vang (B) i 1956 omhandler en 2K han, men er i litteraturen både benævnt et-årig (2K) han (Salomonsen 1963) og 1K han (Olsen 1992). Fuglen havde mindre skader på bl.a. næb og klør, som jævnfør Anonym (1957) tydede på, at fuglen var en undsluppen fangenskabsfugl. SU anser dog ikke skaderne som entydige tegn på fangenskab, da de antageligt også kan være pådraget i hønsegården. Ungfugle kan gennemgå en næsten komplet fældning af krops- og vingedækfjer i løbet af det første leveår, hvilket vanskeliggør aldersbestemmelse i felten allerede om foråret (Forsman 1999). Feltobservationer af hanner, der var godkendt som hhv. 3K, 3K+ eller adult, er derfor nu kun godkendt som 2K+ han. (Sydeuropa og Asien; overvintrer Afrika) Eleonorafalk Falco eleonorae (0, 3/3) 1988: 4/10, Gulstav klint, Sydlangeland (F), 3K+ lys form trk. (foto) (Frich & Nordbjærg 1994). 1996: 14/8, Christiansø (B), 3K+ han lys form rst., senere trk. (foto) (Rasmussen 1997). 2012: 18/8 Gedser Odde, 2K lys form trk. (foto) (Neergaard 2013). Forkastede fund (4) 1987: 21/10, Stigsnæs (S), ad. lys form (foto) (Olsen 1989, Rasmussen 1996). 1989: 25/5, Gilbjerg Hoved (S), lys form trk. (Frich & Nordbjærg 1994). 1995: 24/5, Tipperne (RK), ad. lys form (Rasmussen 1997). 2006: 21/9, Holtug, Stevns Klint (S), ad. lys form trk. (Kristensen et al. 2007). Der er de senere år publiceret eksempler på afvigende, mørke Lærkefalke Falco subbuteo, som har haft visse ligheder med Eleonorafalk, og derved kan udgøre en hidtil overset forvekslingsrisiko (Corso & Monterosso 2004, Fa-

6 Revision af den danske fugleliste 29 veyts 2010). Endvidere kan melanistiske falke, herunder hybrider avlet i fangenskab, også udgøre en forvekslingsrisiko. Ved genbehandlingen har SU lagt vægt på gode observationsbetingelser og en sikker dokumentation af de væsentligste dragtkarakterer, proportioner og flugt. De fire fund, som ikke længere anerkendes, opfylder på visse punkter ikke disse godkendelseskriterier. Det godkendte fund fra Christiansø (B) i 1996 var hidtil godkendt som adult, men kunne ved nærmere eftersyn bestemmes til 3K+ han. Også fundet fra Gulstav klint (F) i 1988 er ved genbehandlingen godkendt som 3K+, men fuglen er fortsat ikke kønsbestemt. (Middelhavet; overvintrer sydlige Afrika) Lattermåge Larus atricilla (0, 5/5) 1985: 18/6-2/9, Holmtange og Bygholm Vejle, Vejlerne (NJ), 2K (foto); 3-4/7, Højen (Gl. Skagen) (NJ), ad. (foto); 6/7, Hirtshals Havn (NJ), ad. (regnes for samme som i Højen to dage forinden) (Olsen 1987). 1995: 1-18/7, Langli, Kokspang Grusgrav, Hjerting og Sædding Strand, Ho Bugt (RB), ad. (foto) (Rasmussen 1997). 1996: 12+16/5, Nørreland, Rømø (SJ), ad. (foto) (Rasmussen 1997). 2008: 26/8, Blåvands Huk (RB), ad. (foto) (Kristensen et al. 2009); 10/10, Fanøs nordspids (RB), ad. (foto) (regnes for samme som ved Blåvands Huk, 26/8 2008) (Neergaard et al. 2012). 1988: 20-24/7 + 31/7, Skagen (NJ), 1K (Olsen 1989, Olsen 1991). Det forkastede fund er dokumenteret med en beskrivelse og tegning, men dokumentationen opfylder samlet set ikke de nuværende godkendelseskriterier. Juvenile fugle er meget sjældne i Europa, hvor arten endnu ikke er fundet ynglende i naturen. Den trives dog i fangenskab og har bl.a. ynglet i Tierpark Berlin de seneste årtier (Peter H. Barthel i brev). Ved genbehandlingen er lokaliteterne for landets første fund præciseret; fuglen blev opdaget ved Holmtange i Vejlerne (NJ). Fuglen fra Ho Bugt (RB) i 1995 var hidtil kun godkendt fra Langli, men blev også observeret ved de her nævnte lokaliteter på fastlandet. (Nordamerika) Stor Sorthovedet Måge Larus ichthyaetus (0, 2/2) 1993: 10/10, Blåvands Huk (RB), 1K (foto) (Frich & Nordbjærg 1995). 2001: 2/11, Køge Havn og Køge Sydstrand (S), 1K (foto) (Ortvad et al. 2002). 1987: 11/10, Skagen (NJ), ad. trk. (Olsen 1989). Det forkastede fund fra Skagen (NJ) i 1987 er dokumenteret med en beskrivelse og feltskitse, men samlet set opfylder disse ikke de nuværende godkendelseskriterier. Stor Sorthovedet Måge er endnu en meget sjælden gæst i Nord- og Vesteuropa; fra Norden kendes den i øvrigt kun fra to svenske fund hhv. i 2008 og 2013 (Raritetskommittén 2013). Arten strejfer dog regelmæssigt til Østeuropa, hvor Polen havde 97 fund til og med 2011 (Faunistyczna 2012). (Centralasien; overvintrer Sortehavet, Mellemøsten og Sydasien) Sodfarvet Terne Onychoprion fuscatus 1989: 24/6, Sønderho, Fanø (RB), ad. trk. (Olsen 1991). Sodfarvet Terne og Brilleterne Onychoprion anaethetus har flere overordnede ligheder i sommerdragt, hvorfor SU anser forveksling mellem de to arter som en reel risiko. Det aktuelle fund er dokumenteret med en beskrivelse, men der foreligger ikke foto eller feltnoter, og samlet set opfylder dokumentationen ikke de nuværende godkendelseskriterier. Arten udgår hermed af den danske fugleliste. Det skal dog fremhæves, at der ikke er noget i beskrivelsen, som taler imod bestemmelsen. Arten er en stor sjældenhed i Nordeuropa; fra Norden er der nu kun ét godkendt fund fra Sverige i 1977 (Raritetskommittén 2013). (Tropisk og subtropisk farvand) Sodfarvet Terne/Brilleterne Onychoprion fuscatus/ anaethetus (0, 1/1) 1989: 24/6, Sønderho, Fanø (RB), ad. trk. Det hidtil eneste godkendte fund af Sodfarvet Terne er efter genbehandling hermed godkendt som Sodfarvet Terne/Brilleterne. (Tropisk og subtropisk farvand) Rosenterne Sterna dougallii (0, 2/2) 2002: 3/7, Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn (RK), ad. (foto) (Klein et al. 2003). 2003: 21/6, Nødebohuse Strand og Kikhavn, Hundested (S), ad. trk. (Amstrup et al. 2004). Forkastede fund (3) Ca.1900: Lillebælt (F), ad. (Hørring 1934, Olsen 1992). 1922: 5/6, Thisted (NJ), hun (foto), ZMK (Scheel 1925, Olsen 1992). 1988: 12/8, Skagen (NJ), ad. trk. (Olsen 1989). For nærmere detaljer omkring fundene fra 1900 og 1922, se Christensen & Rasmussen (in print). Ved genbehandlingen af feltobservationerne er der lagt vægt på en detaljeret beskrivelse af dragt og flugt (Olsen & Larsson 1995). Det forkastede fund fra Skagen (NJ) i 1988 er dokumenteret med en beskrivelse og feltskitse,

7 30 Revision af den danske fugleliste men samlet set opfylder disse ikke de nuværende godkendelseskriterier. I det øvrige Norden findes et fund i Sverige og fem i Norge til og med 2013 (Raritetskommittén 2013, Sjeldenhetskomite for Fugl 2013). (Britiske Øer, Bretagne og Acorerne; overvintrer tropisk Afrika) Polarlomvie Uria lomvia (5/5, 7/7) 1905: 12/3, Hesselø, Kattegat (S), han vdr. skudt (foto), Svendborg Zoologiske Museum (Christensen & Rasmussen in print); 2/11, Kalveboderne, København (S), vdr. skudt, tidligere i Hans Petersens samling (Scheel 1925). 1911: Nærmere dato og lokalitet i Danmark er ukendt. Udsat i Odense bys anlæg, død her maj Skind tidligere på Odense Museum (Scheel 1925). 1925: 8/11, Mesinge, Kerteminde (F), vdr. skudt (foto), Naturhistorisk Museum, Aarhus (Hørring 1928). 1926: 31/12, Lyngvig (RK), 1K hun vdr. skudt (foto), Viborg Stift Museum (Christensen & Rasmussen in print). 1989: 10/12, Hundested Havn (S), vdr. (foto) (Olsen 1991). 1995: 17-19/1, Hirtshals Havn (NJ), vdr. (foto) (Rasmussen 1997). 1998: 21/1, Læsø Rende (NJ), ad. sdr. eller odr.; 23/1, Strandby Havn (NJ), ad. odr. (foto); 24/1-3/2, Frederikshavn Havn (NJ), ad. odr. (regnes for samme som i Strandby Havn dagen før); 28/2, Kikhavn, Hundested (S), trk. (Rasmussen 1999). 2012: 4/1, Børstrup Hage, Gilleje (S), ad. sdr. trk. (Neergaard 2013). Forkastede fund (6) 1856: 13/2, ukendt lokalitet, 2 sdr. skudt. Købt i københavnsk vildthandel (Collin ). 1863: 13/11, Romlund, Viborg (NJ), indfanget (Feddersen 1865). 1886: 13/1, Bregentved, Haslev (S), skudt (Hørring 1934); 14/5, Storstrømmen (S), skudt (Barfod 1892). Fundet anses for identisk med 13/ Bregentved (Christensen & Rasmussen in print). 1948: 4/12, Samsø (ÅH), ad. han skudt (Christensen & Rasmussen in print). 1974: 29/10, Blåvand (RB), 1K fundet død (Pedersen 1980). 1991: 14/1, Skagerrak mellem Hanstholm og Kristiansand (NJ) (Frich & Nordbjærg 1993). For nærmere detaljer om fundene før 1950, se Christensen & Rasmussen (in print). Ved genbehandlingen af feltobservationerne har SU Rosenterne Sterna dougallii, adult, 3. juli 2002, Agger Tange (NJ). Eftersom tre ældre fund blev forkastet, er dette fund nu landets første. Rosenternen i midten ses her med en Havterne Sterna paradisaea til venstre og en Fjordterne Sterna hirundo til højre. Foto: Ole Amstrup.

8 Revision af den danske fugleliste 31 lagt vægt på gode observationsbetingelser, og at de væsentligste feltkendetegn er nøje beskrevet. Fundet fra Blåvand (RB) i 1974 er forkastet, da der ikke er sikkerhed for fundomstændighederne. (Rusland, Norge, Island og Grønland; overvintrer Nordatlanten) Rødhalset Natravn Caprimulgus ruficollis 1991: 4/10, hovedvejen ved Skagen Klitplantage (NJ), 2K+ han, død (foto) (Rasmussen 1996). Landets hidtil eneste fund er hermed forkastet på trods af, at fuglen er korrekt identificeret. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig klarhed om fundomstændighederne. Hermed udgår arten af den danske fugleliste. Da fundet blev forelagt SU, blev det oplyst, at fuglen var trafikdræbt syd for Skagen (NJ) og derpå tilgået en lokal konservator. Eftersom konservatoren ikke havde nogen oplysninger om finderen (Rolf Christensen pers. medd.), har det ikke været muligt for SU at efterforske og verificere omstændigheder omkring fundet. I betragtning af artens ekstreme sjældenhed i Nordeuropa (Melling 2009) er det udvalgets nuværende opfattelse, at en godkendelse bør forudsætte større klarhed omkring fundomstændighederne end tilfældet er. Beslutningen skyldes bl.a. flere eksempler på, at fugle er blevet ført ud af deres normale udbredelsesområde på transportmidler. Herhjemme er en levende Slagugle eksempelvis fundet ved Silkeborg fastklemt i en svensk lastbils kofanger (Anonym 2003). (Iberiske Halvø og Nordvestafrika; overvintrer Vestafrika) Guldspætte Colaptes auratus (0, 1/1) 1972: 18/5, Aalborg (NJ), hun (foto) (Hansen et al. 1974). Fuglen tilhørte en af de to relativt ens underarter auratus og luteus fra gruppen Yellow-Shafted Ficker, som er udbredt i det østlige Nordamerika (Winkler & Christie 2002). SU har ikke tidligere publiceret informationer om underarten. I forbindelse med genbehandlingen har SU i øvrigt fået bekræftet omstændighederne omkring fundet af fotografen. Udover det danske fund er arten blot truffet tre gange i Vestpalæarktis (VP) frem til 2013: Irland, 13. oktober 1962 samt Acorerne, Portugal, oktober 2010 og 30. september Den irske fugl kom til Europa som blind passager på et skib, hvilket også er en nærliggende forklaring på det danske fund i betragtning af artens forholdsvis begrænsede flyveevner (Russell 2009, Birding Azores Database 2013, Azores Bird Sightings 2013). (Nordamerika) Mellemflagspætte Dendrocopos medius (-, efter uddød som ynglefugl ca. 1960: 5/5) 1963: 23/5, Gilbjerg Hoved (S) (Andersen et al. 1972). 1983: 12/7, Allerød (S), ad. hun, dødfunden (rudedræbt, nylig død) (foto) (Olsen 1987). 2011: 13/3, Gråsten (SJ) (foto) (Neergaard 2013). 2012: Marts/april, Staksrode Skov (VE), dødfunden (foto) (Neergaard 2013) : 13/12-4/1, Gram Slotspark (RB) (foto) (Ortvad et al. 2014). Forkastede fund (2) 1967: 29/1, Herlufsholm, Næstved (S), 2 ind. (Dyck et al. 1970). 1984: 19/12, Borgvold, Viborg (NJ) (Olsen 1988). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser samt, at de afgørende feltkendetegn er meget nøje dokumenteret. Arten forsvandt fra Jægersborg Dyrehave (S) omkring 1960 og uddøde dermed som dansk ynglefugl (Norup 1961), hvorefter den kun har optrådt sporadisk. Imidlertid har den ekspanderet i store dele af Centraleuropa de senere årtier og yngler nu talrigt i Slesvig- Holsten op til ca. 60 km fra den dansk-tyske grænse (Jeromin & Koop 2011). De senere års fund skal derfor ses i lyset af denne ekspansion. (Europa) Klippesvale Ptyonoprogne rupestris (0, 5/5) 1988: 8/5, Nordstrand, Skagen (NJ), trk. (Olsen 1989). 1990: 7-9/11, Hammeren (B), 1K; 10-12/11, Svaneke (B), 1K (foto) (regnes for samme som ved Hammeren) (Frich & Nordbjærg 1992). 2000: 4/5, Blåvands Huk (RB) (foto); 5/5, Grenen, Skagen (NJ), trk. (Nielsen & Thorup 2001). 2013: 8/6, Nexø Havn (B), trk. (foto) (Ortvad et al. 2014). 1997: 13/6, Islands Brygge, København (S) (Rasmussen 1999). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på gode observationsbetingelser og en fyldestgørende dokumentation af alle væsentlige dele af dragten. Det forkastede fund drejer sig om en fugl, som blev observeret uden kikkert inde fra en etageejendom, hvilket vanskeliggjorde observationsbetingelserne så meget, at dokumentationen ikke opfylder de nuværende godkendelseskriterier. Forekomstperioden for fundet ved Hammeren (B) i 1990 er nu udvidet med førstedagen. (Mellem- og Sydeuropa) Tamarisksanger Acrocephalus melanopogon Forkastede fund (2) 1963: 10/5, Kongelunden, Amager (S), han syng., iagttaget (Dyck et al. 1970). 1967: 12/5, Hanstholm (NJ), han syng., iagttaget (Jacobsen et al. 1971).

9 32 Revision af den danske fugleliste Landets to eneste forekomster anerkendes ikke længere, hvormed arten udgår af den danske fugleliste. Begge fund er dokumenteret med beskrivelser af dragt og sang, men der foreligger ikke foto eller lydoptagelser. Fundet fra Kongelunden (S) i 1963 er genbehandlet på baggrund af en detaljeret beskrivelse i DOFT (Christensen 1965) suppleret med nye informationer fra to medobservatører (Tim Andersen i brev, Bent Bøggild Pedersen i brev). Forekomsten i Hanstholm (NJ) i 1967 er behandlet på baggrund af observatørens udførlige notater om fuglen (via Henrik Læssøe i brev), eftersom den oprindeligt indsendte beskrivelse ikke var arkiveret af SU. Feltbestemmelse af Tamarisksanger vanskeliggøres af dragtvariationen hos Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus; således kan øjenbrynsstribe, issesidestribe og underside være næsten identiske hos de to arter (Melling 2006). Begge fund er forkastet på baggrund af usikkerhed om væsentlige feltkendetegn, heriblandt svingfjersprojektion, skægstribe og benfarve. Stemmebeskrivelserne er i begge tilfælde for upræcise til, at Sivsanger har kunnet udelukkes på den baggrund. Der er hermed ikke længere godkendte fund af arten i Norden. Samtlige britiske fund er ligeledes forkastet ifm. en genbehandling (Melling 2006). (Syd- og Sydøsteuropa; overvintrer Sydeuropa og Mellemøsten) Lille Gulbug Iduna caligata (0, 6/6) 1988: 8/9, Langli (RB), 1K ringm. (foto) (Olsen 1989). 1989: 16-21/9, Blåvands Huk (RB), 1K ringm. (foto); 27/9, Blåvands Huk (RB), 1K (video). Fundet er tidligere godkendt som ubestemt Lille Gulbug eller Steppegulbug Iduna rama (Olsen 1991). 2001: 16/10, Nexø Havn (B), 1K (video). Fundet er tidligere godkendt som ubestemt Lille Gulbug eller Steppegulbug (Kristensen et al. 2007). 2004: 5/6, Christiansø (B), ringm. (foto) (Amstrup et al. 2005). 2013: 30/5, Christiansø (B) (foto) (Ortvad et al. 2014). De to hidtidige underarter af Lille Gulbug er nu udskilt i selvstændige, monotypiske arter med nyt slægtsnavn, Iduna: Lille Gulbug I. caligata og Steppegulbug I. rama (Knox et al. 2002, Sangster et al. 2011). Baggrunden for genbehandlingen er ny viden om feltbestemmelse af de to arter (Svensson 2001). Alle fund er hermed godkendt som Lille Gulbug, som er den hyppigst forekommende af de to arter i Nordvesteuropa. Godkendelsen af de ringmærkede fugle opretholdes på baggrund af mål og fotos. Feltobservationerne fra Blåvands Huk (RB), 27. september 1989, og Nexø Havn (B) i 2001 er godkendt på baggrund af videooptagelser, beskrivelser og skitser. (Finland/østligste Europa og Rusland nord for Aralsøen; overvintrer Indien) Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis (0, 4/4) Fugle med karakterer svarende til Steppetornskade, ssp. pallidirostris 1995: 22-23/10, Fakkemose, Sydlangeland (F), 1K (foto) (Rasmussen 1997). 1997: 19-26/11, Buttervej, Skagen (NJ), 1K (foto) (Rasmussen 1998). 2000: 6-14/10, Hasle (B), 1K (foto) (Nielsen & Thorup 2001). 2002: 11/10, Gilbjerg Hoved (S), 1K (Klein et al. 2003). Forkastede fund (2) 1995: 24/11,Vejlby Klit (RK), antagelig ad. (Rasmussen 1997). 2003: 26/10, Nakkehoved, Gilleleje (S) (Amstrup et al. 2004). Ved genbehandlingen er der lagt vægt på, at karaktererne i hovedet og vingen inkl. håndsvingfjersprojektion er udførligt dokumenteret (Lefranc & Worfolk 1997). Fundet fra Hasle (B) i 2000 var hidtil godkendt uden aldersangivelse, mens fuglen fra Fakkemose (F) i 1995 var godkendt med betegnelsen antageligt 1K. SU anser det nu for sikkert, at begge fund drejer sig om 1K-fugle. Forekomstperioden er endvidere udvidet for begge fund. (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Irak) Mørkøjet Junco Junco hyemalis (0, 1/1) 1980: 13/12, Skørping (NJ), han, indfanget og holdt i fangenskab til den døde, 18/ (foto) (Frich & Nordbjærg 1995). Fundet omhandler underarten hyemalis, som yngler fra Alaska til det nordøstlige Nordamerika, hvilket også er den eneste underart, der er truffet spontant i Europa (Byers et al. 1995, Erritzøe & Svenningsen 1996). SU har ikke tidligere publiceret informationer om underarten. (Nordamerika) Tak Sjældenhedsudvalget vil gerne rette en stor tak til forskningslektor Inge Bødker Enghoff ved Zoologisk Museum i København for hjælp ved bestemmelse af eksemplarer i museets samling. Jan Bolding Kristensen, kuratorassistent ved Zoologisk Museum i Købenavn, takkes for stor hjælp ved behandlingen af eksemplarer i museets samling og for adgang til museets magasiner. Dick Forsman og Andrea Corso takkes for hjælp ved behandlingen af Eleonorafalk. Tak også til Henrik Læssøe for fremskaffelse af feltnoter på fundet af Tamarisksanger fra Hanstholm i 1967, og tak til Tim Andersen og Bent Bøggild Pedersen for supplerende informationer om fundet af Tamarisksanger i Kongelunden i Jørgen Staarup Christensen, Sebastian Klein og Rune Sø Neergaard har endvidere bidraget væsentligt ved behandlingen af en lang række sager, samt kommenteret på manuskriptet, hvilket de skal have en stor tak for. Nick Quist Nathaniels takkes for sproglig revision af de engelske tekster. Endelig skal

10 Revision af den danske fugleliste 33 Lille Gulbug Iduna caligata, 30. maj 2013, Christiansø (B). Arten har stor lighed med Steppegulbug I. rama fra Centralasien, som er en meget potentiel ny trækgæst i Danmark i kraft af en række fund i Vesteuropa de senere år. Foto: Troels Eske Ortvad. der rettes en særlig tak til alle de mange observatører og fuglesamlere, samt nuværende og tidligere medlemmer af SU, som har medvirket til at dokumentere og validere de mest sjældne fugleforekomster i Danmark. Summary: Revision of the Danish bird list as of 2013 The Danish bird list has been revised by the Rarities Committee of the Danish Ornithological Society. The revision entailed a standardized reassessment of the documentation of all known records up to and including 2013 of species having 1-3 accepted records in category A and B (AERC standard). A reassessment was also performed for all or a selection of records of another 15 more regularly recorded species or species groups for which the criteria for acceptance has changes in recent years. All available documentation from the committee archives, published records and photos of museum specimens etc. was digitalized and entered into an online database accessible to the 10 committee members. A unanimous committee vote was required to overturn a prior decision made by the committee. Unfortunately, documentation (written account) of the second Danish record of Dusky Thrush Turdus eunomus from 1968 had been lost, and the initial decision by the committee to accept that record was upheld. The revision resulted in the rejection of 43 records of 18 species, in addition to records rejected due to general concerns about the credibility of the predominantly written accounts from specific observers listed in Appendix 1. No records previously rejected by the committee were accepted. The single accepted records of four species were rejected resulting in these species being deleted from the Danish bird list: Macaronesian Shearwater Puffinus baroli, Sooty Tern Onychoprion fuscatus, Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis and Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon. Furthermore, in one species a new first record in category B was accepted for the first time whilst the first record(s) of four species in total were rejected. Also rejected was e.g. an account of seven Cory s/scopoli s Shearwater Calonectris borealis/diomedea migrating past a coastal location in one day, which had been the only accepted report of more than two individuals. The subspecies affiliation of two species was recognized for the first time: Northern Flicker Colaptes auratus auratus/luteus and Dark-eyed Junco Junco hyemalis hyemalis. This report mentions only those species where changes were made in the list of accepted records or changes in their taxonomy. Brackets after the species name contain: 1) number of accepted records and individuals before 1950 separated by a slash; 2) number of accepted records and individuals from 1950 until and including means accepted records; Forkastede fund means rejected records. If nothing else is stated, records refer to a single individual. The short form, 1K and 2K, stands for 1st and 2nd calendar year; 2K+ (3K+) means that a bird is at least in the 2nd (3rd) calendar year. Ad. = adult, imm. = immature, juv. = juvenile, rst. = staging, sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, trk. = migrating, trk.fors. = migrating attempt, syng. = singing, ringm. = caught and ringed, ind. = individuals. Availability of photo (foto) or video film (video) evidence is also indicated. The

11 34 Revision af den danske fugleliste abbreviation of the geographical region is given after the location; see Neergaard et al. (2012). Referencer Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: Anonym 1957: Lille Tårnfalk (Falco naumanni Fleischer) på Bornholm. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 51: 40. Anonym 2003: Kolliderte med lastbil. Aftenposten demo/?page=17&query=slagugle Azores Bird Sightings Barfod, K. 1892: Sydsjællands Fugle med særligt Hensyn til Vordingborg og Omegn. Viborg. Barthel, P.H., P. Bison & C. Wilds 1993: Guidelines for rarities committees. Brit. Birds 86: Birding Azores Database 2013: Breife, B., E. Hirschfeld, N. Kjellén & M. Ullman 2003: Sällsynta fåglar i Sverige. Sveriges ornitologiska förening, Stockholm. Byers, C., U. Olsson & J. Curson 1995: Buntings and sparrows: a guide to the buntings and North American sparrows. Pica Press, Robertsbridge. Christensen, S. 1965: Tamarisksanger (Locustella melanopogon) truffet første gang i Danmark, Amager maj Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 59: Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen in print: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før Dansk Orn. Foren. Tidsskr. Collin, J : Skandinaviens Fugle, med særligt Hensyn til Danmark og de nordlige Bilande. Af N. Kjærbølling. 2. fuldst. omarb. Kjøbenhavn. Collin. J. 1895: Faunistiske og biologiske Meddelelser om danske Fugle, Suppl. 3. Kjøbenhavn. Corso, A. & G. Monterosso 2004: Further comments on dark Hobbies in southern Italy. Brit. Birds 97: Dyck, J., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: Erritzøe, J. & H. Svenningsen 1996: Dark-eyed Junco in Denmark 1980 and review of records from Europe and Greenland. Dutch Birding 18: 1-5. Faveyts, W. 2010: Ringing capture of a dark Hobby Falco subbutteo in Brecht in May Natuur. oriolus 76: (på flamsk, med engelsk resumé). Faunistyczna, K. 2012: Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku Ornis Polonica 53: Feddersen, A. 1865: De naturhistoriske Skolesamlingers Forøgelse og faunistiske Betydning (Viborgegnens Hvirveldyr). Indbydelsesskrift ved Viborgs Kathedralskoles årlige Examina i 1865: Forsman, D. 1999: The Raptors of Europe and the Middle East. T & A D Poyser, London. Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: Helms, O. 1914: Nyere Meddelelser om danske Fugle indsendte til D.O.F. s Tidsskrift i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 8: Hørring, R. 1926: Aarsberetning om danske Fugle (1924). Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle. Vidensk. Medd. dansk naturh. Foren. 82: Hørring, R. 1928: Fuglene ved de danske fyr. Vidensk. Meddr. dansk naturh. Foren. 86: Hørring, R. 1934: Maagefugle, Alkefugle og Rovfugle. Danmarks Fauna 39, København. Jacobsen, J.R., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: Jeromin, K. & B. Koop 2011: Untersuchungen zu den verbreitet auftretenden Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie in Schleswig-Holstein 2011 Schwarzspecht, Mittelspecht, Zwergschnäpper. Unveröff. Gutachten, Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg (OAG). Auftrag des Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Kiel. Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: Knox, A.G., M. Collinson, A.J. Helbig, D.T. Parkin & G. Sangster 2002: Taxonomic recommendations for British birds. Ibis 144: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2006: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2009: Lefranc, N. & T. Worfolk 1997: Shrikes: A Guide to the Shrikes of the World. Pica Press, Sussex. Madsen, H. 1954: Storskråpe (Puffinus gravis (O Reilly)) i Kattegat. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 48: 184. Melling, T. 2006: Time to get rid of the Moustache: a review of British records of Moustached Warbler. British Birds 99: Melling, T. 2009: Should Red-necked Nightjar be on the British List? British Birds 102: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2012: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, T.E. Ortvad, K. Pedersen, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2011:

12 Revision af den danske fugleliste 35 Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000: Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Norup, S. 1961: Mellemflagspætten i Danmark. Feltornithologen 3: 101. Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening, København. Olsen, K.M. & H. Larsson 1995: Terns of Europe and North America. Christopher Helm, London. Onley, D. & P. Scofield 2007: Albatrosses, Petrels & Shearwaters of the World. Princeton University Press, Princeton. Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Fugleåret 2013: Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: Pedersen, B.B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: Poulsen, C.M. 1945: Lille Tårnfalk (Falco naumanni Fleisher) ny for Danmark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 39: Poulsen, C.M. 1957: Lille Tårnfalk (Falco naumanni) på Bornholm. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 51: 40. Raritetskommittén 2013: Sveriges Ornitologiska Förening: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Russell, S. 2009: Rare Birds, Where and When. Vol. 1. Rare Birds Books, York. Rønnest, S. 2004: Sjældne fugle i Ribe Amt. files/sjaeldne_fugle_i_ribe_amt.pdf Salomonsen, F. 1963: Systematisk oversigt over Danmarks fugle. Munksgaard, København. Sangster, G., J.M. Collinson, P.-A. Crochet, A.G. Knox, D.T. Parkin, L. Svensson & S.C. Votier 2011: Taxonomic recommendations for British birds: seventh report. Ibis 153: Scheel, H. 1925: En Undersøgelse af nogle danske Fuglesamlinger. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 19: Sjeldenhetskomite for Fugl Norsk Ornitologisk Forening: Svensson, L. 2001: Identification of Western and Eastern Olivaceous, Booted and Sykes s Warblers. Birding World 14: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Winkler, H. & D.A. Christie 2002: Family Picidae (woodpeckers). In: J. del Hoyo, A. Elliot & J. Sargatal (eds.): Handbook of the Birds of the World, Vol. 7, Jacamars to Woodpeckers. Lynx Editions, Barcelona. Appendiks 1: Forfatternes adresser: Troels Eske Ortvad Arkonagade 21, 3. tv København V Jan Hjort Christensen Vesterbrogade Gilleleje Tim Hesselballe Hansen Dronningensgade 52, st. th Fredericia Andreas Bruun Kristensen Borups Allé 29, 1. th København N Kent Olsen Friland 16, Feldballe 8410 Rønde Knud Pedersen Eratosvej Skagen Palle Ambech Frænde Rasmussen Ryesgade Aalborg Michael Schwalbe Hygumvej 7, Fole 6510 Gram

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle? Anders P. Tøttrup DOF SV 15. Marts 2013 Aristoteles (ca. 300 fkr): Fuglene forvandler

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland - i daglig tale Hvidbogen 2. udgave, jan. 2007 Indledning Dette skrift giver vejledning i skrivning af Fugle og dyr i Nordjylland. Garvede skribenter kan ofte

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Noter Danmark Rundt i kajak

Noter Danmark Rundt i kajak Generelt Nærværende dokument indeholder en række noter fra min planlægning af Danmark Rundt i kajak 2011. Noterne indeholder et par anbefalinger samt en liste med ca. 130 relevante GPS positioner, i forhold

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Dansk Fjeldvandrerklub, Turudvalget 1 November 2013, rev. feb. 2015. Oversigt over udvalgte klubture i tidens løb, med mulighed for gentagelse 2

Dansk Fjeldvandrerklub, Turudvalget 1 November 2013, rev. feb. 2015. Oversigt over udvalgte klubture i tidens løb, med mulighed for gentagelse 2 Dansk Fjeldvandrerklub, Turudvalget 1 November 2013, rev. feb. 2015 Oversigt over udvalgte klubture i tidens løb, med mulighed for gentagelse 2 Sted Kender ruten Varighed Transport Endagsture Falster,

Læs mere

Ringmærkningens historie på Færøerne

Ringmærkningens historie på Færøerne Ringmærkningens historie på Færøerne JENS-KJELD JENSEN og BERGUR OLSEN (With a summary in English: Bird ringing in the Faeroes) Den kendte færøske ornitolog Mikkjal Dánjalsson á Ryggi foretog i 1923 de

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere