Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1"

Transkript

1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration_of_conformity/. Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indhold Introduktion...4 Trådløs Bluetooth-teknologi... 4 Opladere og batterier... 5 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer... 6 Installation af batterierne... 6 Tekniske data... 7 Oversigt... 8 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang Brug af SU-2 Image Viewer...11 Inden du bruger SU-2 Image Viewer...11 Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer...12 Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer...12 Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet...13 Driftstilstande for SU-2 Image Viewer...14 Ikonerne i SU-2 Image Viewer...16 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Batterioplysninger...18 Opladning og afladning...18 Vedligeholdelse...20 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 Introduktion SU-2 Image Viewer kan tilsluttes til en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan få vist et enkelt billede eller en serie af billeder, som du har taget med telefonens kamera, på en tv-skærm eller en kompatibel videoprojektor. Læs denne brugervejledning grundigt, inden du tager SU-2 Image Viewer i brug. Du kan få yderligere oplysninger om telefonens funktioner ved at læse brugervejledningen til telefonen. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for telefonens brugervejledning, da telefonens brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Se også brugervejledningen til tv'et for at finde oplysninger om tilslutning af eksterne enheder til tv'et. Trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem din Bluetooth-telefon og SU-2 Image Viewer. Der må højst være en afstand på 10 meter mellem de to enheder. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. SU-2 Image Viewer er specielt udviklet til kompatible Nokia-telefoner, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer kan dog også benyttes med andre kompatible Bluetooth-enheder, som understøtter OPP (Object Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Push Profile) eller BIP (Basic Imaging Profile). En Bluetooth-profil er en serie af kommandoer, som telefonen bruger til at kontrollere SU-2 Image Viewer. Bemærk, at enhederne skal understøtte trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer er kompatibel med og godkender Bluetooth Specification 1.1. Der er dog ingen garanti for, at SU-2 Image Viewer fungerer med andre Bluetooth-produkter. Det afhænger af kompatibilitet. Kontakt forhandleren, hvis du vil have yderligere oplysninger om kompatibilitet mellem SU-2 Image Viewer og andre Bluetooth-produkter. I nogle lande kan der være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Opladere og batterier Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. SU-2 Image Viewer er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-7, ACP-8 og ACP-12. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug sammen med dette specielle udstyr. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuelle godkendelse af og garanti på produktet bortfalder. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendte batterier og opladere. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer Du kan bruge de AAA-batterier, der fulgte med din SU-2 Image Viewer, som strømkilde, eller du kan tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel oplader. Når du tilslutter SU-2 Image Viewer til opladeren, tærer den ikke på batterierne, selvom det er genopladelige batterier, og det er ikke nødvendigt at tage batterierne ud. Hvis du bruger batterier som strømkilde, når SU-2 Image Viewer er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed, skifter SU-2 Image Viewer automatisk til standbytilstand efter 10 minutter. Når batteriet trænger til at blive opladet, får du vist et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og SU-2 Image Viewer slukker efter 3 minutter. Installation af batterierne Installer batterierne som vist på billedet. Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du fjerner dækslet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Tekniske data Vægt: 105 g Længde: 98 mm Bredde: 98 mm Tykkelse: 42 mm Driftstid op til min. (afhængigt af batteriniveauet) Driftstemperatur: 5 o C til 55 o C (kun til indendørs brug) Kompatibilitet: SU-2 Image Viewer er kompatibel med PAL- og NTSCstandarderne. Hvis tv et er et SECAM-tv, kræves der en speciel adapter, som ikke fulgte med i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i forretninger med elartikler. Du kan også tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel videoprojektor via AV-stikket. Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af følgende Nokia-opladere: ACP-7, ACP-8 eller ACP-12 Forbindelse: RCA-stik til tv'et, Bluetooth (version 1.1) til telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Oversigt SU-2 Image Viewer består af følgende dele: 1. Tænd/sluk/roterknap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Pause/fortsæt-knap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Indikator for status for strøm/bluetooth (blå) 4. Opladerindikator (grøn) 5. RCA-stik og -kabel 6. Udløserknapperne på siderne. Se Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side NTSC/PAL-omskifteren 8. Opladerstik Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang 1. Tryk på udløserknapperne på begge sider af SU-2 Image Viewer, og løft dækslet opad. Kontrollér, at NTSC/PALomskifteren er indstillet korrekt, og at indstillingen svarer til den tvstandard, der benyttes i det land, hvor du bor. 2. Tilslut SU-2 Image Viewer til tv'ets RCA-stik. Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en forretning med elartikler. 3. Tænd for SU-2 Image Viewer. Du får vist Nokia-logoet på tv-skærmen. 4. Kontrollér, at telefonen er tændt. Åbn derefter telefonens Bluetooth-menu, og aktivér Bluetooth-forbindelsen. 5. Åbn undermenuen, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluetoothenheder, og start søgningen. Telefonen søger efter alle Bluetooth-enheder inden for en radius af ca. 10 meter, hvorefter de bliver vist som en liste. 6. Vælg SU-2 på listen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 7. Indtast den firecifrede kontrolkode ("binding"), som vises øverst til højre på tvskærmen, på din mobiltelefon. Når du har angivet kontrolkoden, sendes den fra telefonen til SU-2 Image Viewer. Se også Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet på side 13. Den blå indikator viser, at Bluetooth-forbindelsen er aktiv, og SU-2 Image Viewer vises i telefonens menu, hvor du kan få vist de Bluetoothenheder, der aktuelt er forbundne til din telefon. 8. Du kan nu bruge SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 1. Brug af SU-2 Image Viewer Inden du bruger SU-2 Image Viewer Inden du begynder at bruge SU-2 Image Viewer, skal du kontrollere følgende på tv'et, telefonen og SU-2 Image Viewer: Tv: 1. At tv'et er tændt, og at du har valgt den korrekte AV-kanal. 2. Tv-skærmen skal være indstillet til forholdet 4:3. Telefon: 1. At den kompatible telefon er tændt, og at Bluetooth-forbindelsen er aktiv. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen. 2. At telefonen er forbundet til SU-2 Image Viewer. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. SU-2 Image Viewer: 1. At NTSC/PAL-omskifteren på SU-2 Image Viewer er indstillet i henhold til de tv-standarder, der er gældende i det land, hvor du bor. Yderligere oplysninger finder du under Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM på side At SU-2 Image Viewer er tændt, og Nokia-logoet vises på tv-skærmen. 3. At SU-2 Image Viewer er forbundet til telefonen. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 4. At SU-2 Image Viewer er mindre end 10 meter fra telefonen, og at der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder mellem SU-2 Image Viewer og telefonen. Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer SU-2 Image Viewer understøtter de mest almindelige former JPEG-format. Billedstørrelsen kan være op til 640 x 480 pixel. SU-2 Image Viewer kan vise op til 65 billeder, eller hvad der svarer til 3 MB. Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow. Hvis du sender mere end et billede til SU- 2 Image Viewer, startes der automatisk et diasshow. I et diasshow vises hvert billede som standard i 8 sekunder. Hvis du sender et eller flere nye billeder, erstattes alle billederne i hukommelsen i SU-2 Image Viewer. Hvis du slukker for SU-2 Image viewer, slettes alle billederne fra hukommelsen. Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer Du kan få vist billederne et ad gangen i et diasshow. Hvis du har sendt mere end et billede til SU-2 Image Viewer på en gang, vises billederne automatisk som et diasshow. Tænd/sluk/roter-knappen Hvis du vil tænde for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder), og derefter slippe den. Hvis du vil slukke for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Hvis du vil rotere billedet 90 grader med uret, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvert tryk får billedet til at rotere tilsvarende. Pause/fortsæt/tidsinterval-knappen Hvis du vil stoppe diasshowet midlertidigt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvis du vil starte diasshowet igen, skal du trykke kort på knappen igen (3 sekunder). Hvis du vil ændre tidsintervallet fra 8 til 4 sekunder eller omvendt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Når du sender billeder til SU-2 Image Viewer, blinker indikatoren for status for strøm/bluetooth. Hvis forbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer bliver afbrudt, mens du er ved at overføre et billede, vises ikonet for fejl med forbindelsen på tv-skærmen. Send billedet igen. Bemærk, at du kan forbinde op til 10 enheder til SU-2 Image Viewer og sende billeder fra en enhed ad gangen. Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet Der kan oprettes bindinger mellem SU-2 Image Viewer og op til 10 telefoner, men der kan kun oprettes forbindelse til en telefon ad gangen. Hvis SU-2 Image Viewer tændes i et område, hvor der er oprettet binding til flere telefoner inden for en radius af 10 meter, forsøger den at oprette forbindelse til den telefon, der først blev bundet til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til den telefon, der først blev oprettet binding til, f.eks. fordi telefonen er slukket, eller fordi brugeren afviser forbindelsen, forsøger SU-2 Image Viewer at oprette forbindelse til den telefon, som sidst blev brugt med SU-2 Image Viewer. Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til nogen af telefonerne, forbliver den synlig for andre telefoner, hvilket ses på den blå indikator. Hvis du vil bruge SU-2 Image Viewer med en telefon, hvor der er oprettet binding, men som ikke er den første telefon, der blev oprettet binding til, og som heller ikke er den senest benyttede, skal du oprette forbindelsen fra telefonens Bluetoothmenu. Driftstilstande for SU-2 Image Viewer Synlig tilstand: SU-2 Image Viewer er synlig for andre Bluetooth-enheder, som benytter scanning af forespørgsler. SU-2 Image Viewer kan også anvendes til at oprette forbindelse til nye, kompatible Bluetooth-enheder. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Overførselstilstand: SU-2 Image Viewer er i overførselstilstand, når det modtager billeder via Bluetooth-forbindelsen. Når billederne er modtaget, vender SU-2 Image Viewer tilbage til synlig tilstand. Du kan sende flere billeder i løbet af en overførsel. Bemærk, at der kun kan være én aktiv overførsel ad gangen. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Strømforsyningstilstand: SU-2 Image Viewer er i strømforsyningstilstand, når den er tilsluttet til opladeren. Standbytilstand: SU-2 Image Viewer skifter til standbytilstand, når den får strøm fra batterier og ikke har været i brug i 10 minutter. Standbytilstand aktiveres ikke, hvis SU-2 Image Viewer er tilsluttet til opladeren, eller hvis et aktivt diasshow ikke er blevet vist til ende. Lavt batteriniveau: Når batteriniveauet er lavt, skifter SU-2 Image Viewer ikke til standbytilstand, og det vises på tv-skærmen. Tilslut opladeren til SU-2 Image Viewer, hvis du vil fortsætte med at få vist billeder. Bemærk, at hvis du fjerner batterierne fra SU-2 Image Viewer, slettes alle de viste billeder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Ikonerne i SU-2 Image Viewer Ikonet for tænd/sluk er placeret ved siden af tænd/sluk-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for diasshow er placeret ved siden af pause/fortsæt-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for lavt batteriniveau vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at SU-2 Image Viewer snart slukkes, og at den skal tilsluttes til opladeren. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 4 sekunder. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 8 sekunder. Ikonet for forkert billedtype vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at billedet ikke er i et korrekt format (JPEG), eller at pixlerne er højere end VGA-værdier. Ikonet for uden for rækkevidde vises på tv-skærmen, når Bluetoothforbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer afbrydes, mens der overføres billeder. Ikonet for billedoverførsel vises på tv-skærmen, når det første billede sendes til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Nedenstående oplysninger er muligvis ikke helt dækkende, da nogle nye kabel-tvstationer i lande, der har en officiel tv-standard, alligevel sender vha. et andet system. Hvis du vil anvende SU-2 Image Viewer med tv-standarden SECAM, skal du købe en SECAM/PAL- eller en SECAM/NTSC-adapter i en forretning med elartikler. Følgende lande benytter tv-standarden SECAM : Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Djibouti, Egypten (SECAM/PAL), Elfenbenskysten, Frankrig, Fransk Polynesien, Gabon, Guadelupe, Guyana (Fransk), Iran, Irak, Libanon, Libyen, Luxembourg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongoliet, Ny Kaledonien, Niger, Réunion, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien (SECAM/PAL), Syrien, Tahiti, Tchad, Togo, Tunesien, Ukraine (PAL/SECAM), Ungarn (SECAM/PAL), Zaire Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Batterioplysninger SU-2 Image Viewer kan drives af 4 AAA-batterier. Sørg for at skifte batterierne jævnligt for at sikre den bedst mulige driftstid. Bemærk, at hvis du bruger en kompatibel Nokia-oplader som strømforsyning, behøver du ikke fjerne batterierne fra SU-2 Image Viewer. Bemærk desuden, at SU-2 Image Viewer ikke tærer på batterierne, når den er tilsluttet til opladeren. Opladning og afladning Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved temperaturer mellem 15 C og 25 C. En enhed med et meget varmt eller koldt batteri, kan Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd aldrig de brugte batterier! Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Vedligeholdelse SU-2 Image Viewer er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn. SU-2 Image Viewer må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. SU-2 Image Viewer må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne SU-2 Image Viewer. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste SU-2 Image Viewer. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig SU-2 Image Viewer med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke SU-2 Image Viewer. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W

Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Bluetooth-forbindelse 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Opladning af batteriet 4 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere