Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1"

Transkript

1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration_of_conformity/. Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indhold Introduktion...4 Trådløs Bluetooth-teknologi... 4 Opladere og batterier... 5 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer... 6 Installation af batterierne... 6 Tekniske data... 7 Oversigt... 8 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang Brug af SU-2 Image Viewer...11 Inden du bruger SU-2 Image Viewer...11 Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer...12 Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer...12 Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet...13 Driftstilstande for SU-2 Image Viewer...14 Ikonerne i SU-2 Image Viewer...16 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Batterioplysninger...18 Opladning og afladning...18 Vedligeholdelse...20 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 Introduktion SU-2 Image Viewer kan tilsluttes til en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan få vist et enkelt billede eller en serie af billeder, som du har taget med telefonens kamera, på en tv-skærm eller en kompatibel videoprojektor. Læs denne brugervejledning grundigt, inden du tager SU-2 Image Viewer i brug. Du kan få yderligere oplysninger om telefonens funktioner ved at læse brugervejledningen til telefonen. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for telefonens brugervejledning, da telefonens brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Se også brugervejledningen til tv'et for at finde oplysninger om tilslutning af eksterne enheder til tv'et. Trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem din Bluetooth-telefon og SU-2 Image Viewer. Der må højst være en afstand på 10 meter mellem de to enheder. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. SU-2 Image Viewer er specielt udviklet til kompatible Nokia-telefoner, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer kan dog også benyttes med andre kompatible Bluetooth-enheder, som understøtter OPP (Object Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Push Profile) eller BIP (Basic Imaging Profile). En Bluetooth-profil er en serie af kommandoer, som telefonen bruger til at kontrollere SU-2 Image Viewer. Bemærk, at enhederne skal understøtte trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer er kompatibel med og godkender Bluetooth Specification 1.1. Der er dog ingen garanti for, at SU-2 Image Viewer fungerer med andre Bluetooth-produkter. Det afhænger af kompatibilitet. Kontakt forhandleren, hvis du vil have yderligere oplysninger om kompatibilitet mellem SU-2 Image Viewer og andre Bluetooth-produkter. I nogle lande kan der være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Opladere og batterier Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. SU-2 Image Viewer er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-7, ACP-8 og ACP-12. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug sammen med dette specielle udstyr. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuelle godkendelse af og garanti på produktet bortfalder. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendte batterier og opladere. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer Du kan bruge de AAA-batterier, der fulgte med din SU-2 Image Viewer, som strømkilde, eller du kan tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel oplader. Når du tilslutter SU-2 Image Viewer til opladeren, tærer den ikke på batterierne, selvom det er genopladelige batterier, og det er ikke nødvendigt at tage batterierne ud. Hvis du bruger batterier som strømkilde, når SU-2 Image Viewer er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed, skifter SU-2 Image Viewer automatisk til standbytilstand efter 10 minutter. Når batteriet trænger til at blive opladet, får du vist et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og SU-2 Image Viewer slukker efter 3 minutter. Installation af batterierne Installer batterierne som vist på billedet. Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du fjerner dækslet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Tekniske data Vægt: 105 g Længde: 98 mm Bredde: 98 mm Tykkelse: 42 mm Driftstid op til min. (afhængigt af batteriniveauet) Driftstemperatur: 5 o C til 55 o C (kun til indendørs brug) Kompatibilitet: SU-2 Image Viewer er kompatibel med PAL- og NTSCstandarderne. Hvis tv et er et SECAM-tv, kræves der en speciel adapter, som ikke fulgte med i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i forretninger med elartikler. Du kan også tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel videoprojektor via AV-stikket. Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af følgende Nokia-opladere: ACP-7, ACP-8 eller ACP-12 Forbindelse: RCA-stik til tv'et, Bluetooth (version 1.1) til telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Oversigt SU-2 Image Viewer består af følgende dele: 1. Tænd/sluk/roterknap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Pause/fortsæt-knap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Indikator for status for strøm/bluetooth (blå) 4. Opladerindikator (grøn) 5. RCA-stik og -kabel 6. Udløserknapperne på siderne. Se Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side NTSC/PAL-omskifteren 8. Opladerstik Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang 1. Tryk på udløserknapperne på begge sider af SU-2 Image Viewer, og løft dækslet opad. Kontrollér, at NTSC/PALomskifteren er indstillet korrekt, og at indstillingen svarer til den tvstandard, der benyttes i det land, hvor du bor. 2. Tilslut SU-2 Image Viewer til tv'ets RCA-stik. Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en forretning med elartikler. 3. Tænd for SU-2 Image Viewer. Du får vist Nokia-logoet på tv-skærmen. 4. Kontrollér, at telefonen er tændt. Åbn derefter telefonens Bluetooth-menu, og aktivér Bluetooth-forbindelsen. 5. Åbn undermenuen, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluetoothenheder, og start søgningen. Telefonen søger efter alle Bluetooth-enheder inden for en radius af ca. 10 meter, hvorefter de bliver vist som en liste. 6. Vælg SU-2 på listen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 7. Indtast den firecifrede kontrolkode ("binding"), som vises øverst til højre på tvskærmen, på din mobiltelefon. Når du har angivet kontrolkoden, sendes den fra telefonen til SU-2 Image Viewer. Se også Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet på side 13. Den blå indikator viser, at Bluetooth-forbindelsen er aktiv, og SU-2 Image Viewer vises i telefonens menu, hvor du kan få vist de Bluetoothenheder, der aktuelt er forbundne til din telefon. 8. Du kan nu bruge SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 1. Brug af SU-2 Image Viewer Inden du bruger SU-2 Image Viewer Inden du begynder at bruge SU-2 Image Viewer, skal du kontrollere følgende på tv'et, telefonen og SU-2 Image Viewer: Tv: 1. At tv'et er tændt, og at du har valgt den korrekte AV-kanal. 2. Tv-skærmen skal være indstillet til forholdet 4:3. Telefon: 1. At den kompatible telefon er tændt, og at Bluetooth-forbindelsen er aktiv. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen. 2. At telefonen er forbundet til SU-2 Image Viewer. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. SU-2 Image Viewer: 1. At NTSC/PAL-omskifteren på SU-2 Image Viewer er indstillet i henhold til de tv-standarder, der er gældende i det land, hvor du bor. Yderligere oplysninger finder du under Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM på side At SU-2 Image Viewer er tændt, og Nokia-logoet vises på tv-skærmen. 3. At SU-2 Image Viewer er forbundet til telefonen. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 4. At SU-2 Image Viewer er mindre end 10 meter fra telefonen, og at der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder mellem SU-2 Image Viewer og telefonen. Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer SU-2 Image Viewer understøtter de mest almindelige former JPEG-format. Billedstørrelsen kan være op til 640 x 480 pixel. SU-2 Image Viewer kan vise op til 65 billeder, eller hvad der svarer til 3 MB. Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow. Hvis du sender mere end et billede til SU- 2 Image Viewer, startes der automatisk et diasshow. I et diasshow vises hvert billede som standard i 8 sekunder. Hvis du sender et eller flere nye billeder, erstattes alle billederne i hukommelsen i SU-2 Image Viewer. Hvis du slukker for SU-2 Image viewer, slettes alle billederne fra hukommelsen. Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer Du kan få vist billederne et ad gangen i et diasshow. Hvis du har sendt mere end et billede til SU-2 Image Viewer på en gang, vises billederne automatisk som et diasshow. Tænd/sluk/roter-knappen Hvis du vil tænde for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder), og derefter slippe den. Hvis du vil slukke for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Hvis du vil rotere billedet 90 grader med uret, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvert tryk får billedet til at rotere tilsvarende. Pause/fortsæt/tidsinterval-knappen Hvis du vil stoppe diasshowet midlertidigt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvis du vil starte diasshowet igen, skal du trykke kort på knappen igen (3 sekunder). Hvis du vil ændre tidsintervallet fra 8 til 4 sekunder eller omvendt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Når du sender billeder til SU-2 Image Viewer, blinker indikatoren for status for strøm/bluetooth. Hvis forbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer bliver afbrudt, mens du er ved at overføre et billede, vises ikonet for fejl med forbindelsen på tv-skærmen. Send billedet igen. Bemærk, at du kan forbinde op til 10 enheder til SU-2 Image Viewer og sende billeder fra en enhed ad gangen. Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet Der kan oprettes bindinger mellem SU-2 Image Viewer og op til 10 telefoner, men der kan kun oprettes forbindelse til en telefon ad gangen. Hvis SU-2 Image Viewer tændes i et område, hvor der er oprettet binding til flere telefoner inden for en radius af 10 meter, forsøger den at oprette forbindelse til den telefon, der først blev bundet til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til den telefon, der først blev oprettet binding til, f.eks. fordi telefonen er slukket, eller fordi brugeren afviser forbindelsen, forsøger SU-2 Image Viewer at oprette forbindelse til den telefon, som sidst blev brugt med SU-2 Image Viewer. Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til nogen af telefonerne, forbliver den synlig for andre telefoner, hvilket ses på den blå indikator. Hvis du vil bruge SU-2 Image Viewer med en telefon, hvor der er oprettet binding, men som ikke er den første telefon, der blev oprettet binding til, og som heller ikke er den senest benyttede, skal du oprette forbindelsen fra telefonens Bluetoothmenu. Driftstilstande for SU-2 Image Viewer Synlig tilstand: SU-2 Image Viewer er synlig for andre Bluetooth-enheder, som benytter scanning af forespørgsler. SU-2 Image Viewer kan også anvendes til at oprette forbindelse til nye, kompatible Bluetooth-enheder. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Overførselstilstand: SU-2 Image Viewer er i overførselstilstand, når det modtager billeder via Bluetooth-forbindelsen. Når billederne er modtaget, vender SU-2 Image Viewer tilbage til synlig tilstand. Du kan sende flere billeder i løbet af en overførsel. Bemærk, at der kun kan være én aktiv overførsel ad gangen. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Strømforsyningstilstand: SU-2 Image Viewer er i strømforsyningstilstand, når den er tilsluttet til opladeren. Standbytilstand: SU-2 Image Viewer skifter til standbytilstand, når den får strøm fra batterier og ikke har været i brug i 10 minutter. Standbytilstand aktiveres ikke, hvis SU-2 Image Viewer er tilsluttet til opladeren, eller hvis et aktivt diasshow ikke er blevet vist til ende. Lavt batteriniveau: Når batteriniveauet er lavt, skifter SU-2 Image Viewer ikke til standbytilstand, og det vises på tv-skærmen. Tilslut opladeren til SU-2 Image Viewer, hvis du vil fortsætte med at få vist billeder. Bemærk, at hvis du fjerner batterierne fra SU-2 Image Viewer, slettes alle de viste billeder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Ikonerne i SU-2 Image Viewer Ikonet for tænd/sluk er placeret ved siden af tænd/sluk-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for diasshow er placeret ved siden af pause/fortsæt-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for lavt batteriniveau vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at SU-2 Image Viewer snart slukkes, og at den skal tilsluttes til opladeren. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 4 sekunder. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 8 sekunder. Ikonet for forkert billedtype vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at billedet ikke er i et korrekt format (JPEG), eller at pixlerne er højere end VGA-værdier. Ikonet for uden for rækkevidde vises på tv-skærmen, når Bluetoothforbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer afbrydes, mens der overføres billeder. Ikonet for billedoverførsel vises på tv-skærmen, når det første billede sendes til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Nedenstående oplysninger er muligvis ikke helt dækkende, da nogle nye kabel-tvstationer i lande, der har en officiel tv-standard, alligevel sender vha. et andet system. Hvis du vil anvende SU-2 Image Viewer med tv-standarden SECAM, skal du købe en SECAM/PAL- eller en SECAM/NTSC-adapter i en forretning med elartikler. Følgende lande benytter tv-standarden SECAM : Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Djibouti, Egypten (SECAM/PAL), Elfenbenskysten, Frankrig, Fransk Polynesien, Gabon, Guadelupe, Guyana (Fransk), Iran, Irak, Libanon, Libyen, Luxembourg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongoliet, Ny Kaledonien, Niger, Réunion, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien (SECAM/PAL), Syrien, Tahiti, Tchad, Togo, Tunesien, Ukraine (PAL/SECAM), Ungarn (SECAM/PAL), Zaire Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Batterioplysninger SU-2 Image Viewer kan drives af 4 AAA-batterier. Sørg for at skifte batterierne jævnligt for at sikre den bedst mulige driftstid. Bemærk, at hvis du bruger en kompatibel Nokia-oplader som strømforsyning, behøver du ikke fjerne batterierne fra SU-2 Image Viewer. Bemærk desuden, at SU-2 Image Viewer ikke tærer på batterierne, når den er tilsluttet til opladeren. Opladning og afladning Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved temperaturer mellem 15 C og 25 C. En enhed med et meget varmt eller koldt batteri, kan Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd aldrig de brugte batterier! Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Vedligeholdelse SU-2 Image Viewer er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn. SU-2 Image Viewer må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. SU-2 Image Viewer må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne SU-2 Image Viewer. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste SU-2 Image Viewer. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig SU-2 Image Viewer med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke SU-2 Image Viewer. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave Brugervejledning til Nokia N95 8GB 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-320 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere