Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1"

Transkript

1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer Udgave 1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration_of_conformity/. Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indhold Introduktion...4 Trådløs Bluetooth-teknologi... 4 Opladere og batterier... 5 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer... 6 Installation af batterierne... 6 Tekniske data... 7 Oversigt... 8 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang Brug af SU-2 Image Viewer...11 Inden du bruger SU-2 Image Viewer...11 Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer...12 Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer...12 Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet...13 Driftstilstande for SU-2 Image Viewer...14 Ikonerne i SU-2 Image Viewer...16 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Batterioplysninger...18 Opladning og afladning...18 Vedligeholdelse...20 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 Introduktion SU-2 Image Viewer kan tilsluttes til en kompatibel telefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan få vist et enkelt billede eller en serie af billeder, som du har taget med telefonens kamera, på en tv-skærm eller en kompatibel videoprojektor. Læs denne brugervejledning grundigt, inden du tager SU-2 Image Viewer i brug. Du kan få yderligere oplysninger om telefonens funktioner ved at læse brugervejledningen til telefonen. Brug ikke denne brugervejledning i stedet for telefonens brugervejledning, da telefonens brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Se også brugervejledningen til tv'et for at finde oplysninger om tilslutning af eksterne enheder til tv'et. Trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem din Bluetooth-telefon og SU-2 Image Viewer. Der må højst være en afstand på 10 meter mellem de to enheder. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. SU-2 Image Viewer er specielt udviklet til kompatible Nokia-telefoner, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer kan dog også benyttes med andre kompatible Bluetooth-enheder, som understøtter OPP (Object Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Push Profile) eller BIP (Basic Imaging Profile). En Bluetooth-profil er en serie af kommandoer, som telefonen bruger til at kontrollere SU-2 Image Viewer. Bemærk, at enhederne skal understøtte trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer er kompatibel med og godkender Bluetooth Specification 1.1. Der er dog ingen garanti for, at SU-2 Image Viewer fungerer med andre Bluetooth-produkter. Det afhænger af kompatibilitet. Kontakt forhandleren, hvis du vil have yderligere oplysninger om kompatibilitet mellem SU-2 Image Viewer og andre Bluetooth-produkter. I nogle lande kan der være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Opladere og batterier Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. SU-2 Image Viewer er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-7, ACP-8 og ACP-12. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug sammen med dette specielle udstyr. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuelle godkendelse af og garanti på produktet bortfalder. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendte batterier og opladere. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Strømforsyning til SU-2 Image Viewer Du kan bruge de AAA-batterier, der fulgte med din SU-2 Image Viewer, som strømkilde, eller du kan tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel oplader. Når du tilslutter SU-2 Image Viewer til opladeren, tærer den ikke på batterierne, selvom det er genopladelige batterier, og det er ikke nødvendigt at tage batterierne ud. Hvis du bruger batterier som strømkilde, når SU-2 Image Viewer er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed, skifter SU-2 Image Viewer automatisk til standbytilstand efter 10 minutter. Når batteriet trænger til at blive opladet, får du vist et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og SU-2 Image Viewer slukker efter 3 minutter. Installation af batterierne Installer batterierne som vist på billedet. Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du fjerner dækslet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Tekniske data Vægt: 105 g Længde: 98 mm Bredde: 98 mm Tykkelse: 42 mm Driftstid op til min. (afhængigt af batteriniveauet) Driftstemperatur: 5 o C til 55 o C (kun til indendørs brug) Kompatibilitet: SU-2 Image Viewer er kompatibel med PAL- og NTSCstandarderne. Hvis tv et er et SECAM-tv, kræves der en speciel adapter, som ikke fulgte med i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i forretninger med elartikler. Du kan også tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel videoprojektor via AV-stikket. Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af følgende Nokia-opladere: ACP-7, ACP-8 eller ACP-12 Forbindelse: RCA-stik til tv'et, Bluetooth (version 1.1) til telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Oversigt SU-2 Image Viewer består af følgende dele: 1. Tænd/sluk/roterknap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Pause/fortsæt-knap. Oplysninger om brug af knappen finder du på side Indikator for status for strøm/bluetooth (blå) 4. Opladerindikator (grøn) 5. RCA-stik og -kabel 6. Udløserknapperne på siderne. Se Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side NTSC/PAL-omskifteren 8. Opladerstik Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Brug af SU-2 Image Viewer for første gang 1. Tryk på udløserknapperne på begge sider af SU-2 Image Viewer, og løft dækslet opad. Kontrollér, at NTSC/PALomskifteren er indstillet korrekt, og at indstillingen svarer til den tvstandard, der benyttes i det land, hvor du bor. 2. Tilslut SU-2 Image Viewer til tv'ets RCA-stik. Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en forretning med elartikler. 3. Tænd for SU-2 Image Viewer. Du får vist Nokia-logoet på tv-skærmen. 4. Kontrollér, at telefonen er tændt. Åbn derefter telefonens Bluetooth-menu, og aktivér Bluetooth-forbindelsen. 5. Åbn undermenuen, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluetoothenheder, og start søgningen. Telefonen søger efter alle Bluetooth-enheder inden for en radius af ca. 10 meter, hvorefter de bliver vist som en liste. 6. Vælg SU-2 på listen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 7. Indtast den firecifrede kontrolkode ("binding"), som vises øverst til højre på tvskærmen, på din mobiltelefon. Når du har angivet kontrolkoden, sendes den fra telefonen til SU-2 Image Viewer. Se også Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet på side 13. Den blå indikator viser, at Bluetooth-forbindelsen er aktiv, og SU-2 Image Viewer vises i telefonens menu, hvor du kan få vist de Bluetoothenheder, der aktuelt er forbundne til din telefon. 8. Du kan nu bruge SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 1. Brug af SU-2 Image Viewer Inden du bruger SU-2 Image Viewer Inden du begynder at bruge SU-2 Image Viewer, skal du kontrollere følgende på tv'et, telefonen og SU-2 Image Viewer: Tv: 1. At tv'et er tændt, og at du har valgt den korrekte AV-kanal. 2. Tv-skærmen skal være indstillet til forholdet 4:3. Telefon: 1. At den kompatible telefon er tændt, og at Bluetooth-forbindelsen er aktiv. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen. 2. At telefonen er forbundet til SU-2 Image Viewer. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. SU-2 Image Viewer: 1. At NTSC/PAL-omskifteren på SU-2 Image Viewer er indstillet i henhold til de tv-standarder, der er gældende i det land, hvor du bor. Yderligere oplysninger finder du under Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM på side At SU-2 Image Viewer er tændt, og Nokia-logoet vises på tv-skærmen. 3. At SU-2 Image Viewer er forbundet til telefonen. Yderligere oplysninger finder du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 4. At SU-2 Image Viewer er mindre end 10 meter fra telefonen, og at der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder mellem SU-2 Image Viewer og telefonen. Hukommelse og billedformater i SU-2 Image Viewer SU-2 Image Viewer understøtter de mest almindelige former JPEG-format. Billedstørrelsen kan være op til 640 x 480 pixel. SU-2 Image Viewer kan vise op til 65 billeder, eller hvad der svarer til 3 MB. Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow. Hvis du sender mere end et billede til SU- 2 Image Viewer, startes der automatisk et diasshow. I et diasshow vises hvert billede som standard i 8 sekunder. Hvis du sender et eller flere nye billeder, erstattes alle billederne i hukommelsen i SU-2 Image Viewer. Hvis du slukker for SU-2 Image viewer, slettes alle billederne fra hukommelsen. Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer Du kan få vist billederne et ad gangen i et diasshow. Hvis du har sendt mere end et billede til SU-2 Image Viewer på en gang, vises billederne automatisk som et diasshow. Tænd/sluk/roter-knappen Hvis du vil tænde for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder), og derefter slippe den. Hvis du vil slukke for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Hvis du vil rotere billedet 90 grader med uret, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvert tryk får billedet til at rotere tilsvarende. Pause/fortsæt/tidsinterval-knappen Hvis du vil stoppe diasshowet midlertidigt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Hvis du vil starte diasshowet igen, skal du trykke kort på knappen igen (3 sekunder). Hvis du vil ændre tidsintervallet fra 8 til 4 sekunder eller omvendt, skal du trykke kort på knappen (3 sekunder). Når du sender billeder til SU-2 Image Viewer, blinker indikatoren for status for strøm/bluetooth. Hvis forbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer bliver afbrudt, mens du er ved at overføre et billede, vises ikonet for fejl med forbindelsen på tv-skærmen. Send billedet igen. Bemærk, at du kan forbinde op til 10 enheder til SU-2 Image Viewer og sende billeder fra en enhed ad gangen. Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet Der kan oprettes bindinger mellem SU-2 Image Viewer og op til 10 telefoner, men der kan kun oprettes forbindelse til en telefon ad gangen. Hvis SU-2 Image Viewer tændes i et område, hvor der er oprettet binding til flere telefoner inden for en radius af 10 meter, forsøger den at oprette forbindelse til den telefon, der først blev bundet til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til den telefon, der først blev oprettet binding til, f.eks. fordi telefonen er slukket, eller fordi brugeren afviser forbindelsen, forsøger SU-2 Image Viewer at oprette forbindelse til den telefon, som sidst blev brugt med SU-2 Image Viewer. Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til nogen af telefonerne, forbliver den synlig for andre telefoner, hvilket ses på den blå indikator. Hvis du vil bruge SU-2 Image Viewer med en telefon, hvor der er oprettet binding, men som ikke er den første telefon, der blev oprettet binding til, og som heller ikke er den senest benyttede, skal du oprette forbindelsen fra telefonens Bluetoothmenu. Driftstilstande for SU-2 Image Viewer Synlig tilstand: SU-2 Image Viewer er synlig for andre Bluetooth-enheder, som benytter scanning af forespørgsler. SU-2 Image Viewer kan også anvendes til at oprette forbindelse til nye, kompatible Bluetooth-enheder. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Overførselstilstand: SU-2 Image Viewer er i overførselstilstand, når det modtager billeder via Bluetooth-forbindelsen. Når billederne er modtaget, vender SU-2 Image Viewer tilbage til synlig tilstand. Du kan sende flere billeder i løbet af en overførsel. Bemærk, at der kun kan være én aktiv overførsel ad gangen. Indikatoren for status for strøm/bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tilsluttet, er batteriindikatoren aktiv. Strømforsyningstilstand: SU-2 Image Viewer er i strømforsyningstilstand, når den er tilsluttet til opladeren. Standbytilstand: SU-2 Image Viewer skifter til standbytilstand, når den får strøm fra batterier og ikke har været i brug i 10 minutter. Standbytilstand aktiveres ikke, hvis SU-2 Image Viewer er tilsluttet til opladeren, eller hvis et aktivt diasshow ikke er blevet vist til ende. Lavt batteriniveau: Når batteriniveauet er lavt, skifter SU-2 Image Viewer ikke til standbytilstand, og det vises på tv-skærmen. Tilslut opladeren til SU-2 Image Viewer, hvis du vil fortsætte med at få vist billeder. Bemærk, at hvis du fjerner batterierne fra SU-2 Image Viewer, slettes alle de viste billeder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Ikonerne i SU-2 Image Viewer Ikonet for tænd/sluk er placeret ved siden af tænd/sluk-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for diasshow er placeret ved siden af pause/fortsæt-knappen på SU-2 Image Viewer. Ikonet for lavt batteriniveau vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at SU-2 Image Viewer snart slukkes, og at den skal tilsluttes til opladeren. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 4 sekunder. Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at tidsintervallet er 8 sekunder. Ikonet for forkert billedtype vises på tv-skærmen for at gøre opmærksom på, at billedet ikke er i et korrekt format (JPEG), eller at pixlerne er højere end VGA-værdier. Ikonet for uden for rækkevidde vises på tv-skærmen, når Bluetoothforbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer afbrydes, mens der overføres billeder. Ikonet for billedoverførsel vises på tv-skærmen, når det første billede sendes til SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM Nedenstående oplysninger er muligvis ikke helt dækkende, da nogle nye kabel-tvstationer i lande, der har en officiel tv-standard, alligevel sender vha. et andet system. Hvis du vil anvende SU-2 Image Viewer med tv-standarden SECAM, skal du købe en SECAM/PAL- eller en SECAM/NTSC-adapter i en forretning med elartikler. Følgende lande benytter tv-standarden SECAM : Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Djibouti, Egypten (SECAM/PAL), Elfenbenskysten, Frankrig, Fransk Polynesien, Gabon, Guadelupe, Guyana (Fransk), Iran, Irak, Libanon, Libyen, Luxembourg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongoliet, Ny Kaledonien, Niger, Réunion, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien (SECAM/PAL), Syrien, Tahiti, Tchad, Togo, Tunesien, Ukraine (PAL/SECAM), Ungarn (SECAM/PAL), Zaire Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Batterioplysninger SU-2 Image Viewer kan drives af 4 AAA-batterier. Sørg for at skifte batterierne jævnligt for at sikre den bedst mulige driftstid. Bemærk, at hvis du bruger en kompatibel Nokia-oplader som strømforsyning, behøver du ikke fjerne batterierne fra SU-2 Image Viewer. Bemærk desuden, at SU-2 Image Viewer ikke tærer på batterierne, når den er tilsluttet til opladeren. Opladning og afladning Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved temperaturer mellem 15 C og 25 C. En enhed med et meget varmt eller koldt batteri, kan Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd aldrig de brugte batterier! Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Vedligeholdelse SU-2 Image Viewer er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn. SU-2 Image Viewer må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. SU-2 Image Viewer må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå. SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne SU-2 Image Viewer. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste SU-2 Image Viewer. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig SU-2 Image Viewer med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke SU-2 Image Viewer. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8. Gateway Gateway Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Gateway 2 Installation 5 Almindelige Z-Wave funktioner 7 Sikkerhedsinformation 8 Gateway Beskrivelse af Gateway Gateway en er hovedkommunikations enhed for dit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BT530 BRUGERVEJLEDNING

BT530 BRUGERVEJLEDNING BT530 BRUGERVEJLEDNING Dansk TAK...2 OM JABRA BT530...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...5 PARRING MED TELEFONEN...5 BÆREMÅDE...6 SÅDAN....6

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere