FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

2 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret er resultatet af et tæt og godt samarbejde mellem Forsvarskommandoen og personaleorganisationerne. Retningslinjerne er et supplement til samarbejdsaftalen. Dog omfatter retningslinjerne også enkelte forhold, der vedrører koordinationsfora og Lov om samarbejde, som ikke har direkte sammenhæng med samarbejdsaftalen. Retningslinjerne har til formål at skabe rammerne for en god og velfungerende samarbejdsvirksomhed i forsvaret. Samarbejdsudvalgene opfordres til at drøfte retningslinjerne med henblik på at vurdere eventuelle behov for at tilpasse samarbejdsvirksomheden ved myndighederne. Eventuelle spørgsmål og ønsker om vejledning kan rettes til Forsvarskommandoen, Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektionen. Bjørn Bisserup Fg. formand FKO HSU Flemming Vinther Næstformand FKO HSU 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 4 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) Samarbejdsudvalg (SU) Internationale operationer Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder 7 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Information og drøftelse Ledelsens informationspligt Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Særlige arbejdsområder Oprettelse af orienteringsforum Fritids- og velfærdsvirksomhed 11 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER 11 5 FORRETNINGSORDEN 11 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Brud på informationspligten 12 7 ØVRIGE FORHOLD Faglig dialog med de funktionelle tjenester Infirmeriudvalg Kantineudvalg Lokalt koordinationsforum Lov om samarbejde 14 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE 14 3

4 Retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret 1 INDLEDNING Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) har på udvalgets møde den 8. marts 2012 godkendt retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret. Retningslinjerne har til formål at supplere samarbejdsaftalen af 2011 samt at angive eksempler på samarbejdsudvalgenes virke. Grundlaget for den aftalebestemte samarbejdsvirksomhed er Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 2011, der indgår som led i overenskomstresultatet mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har med samarbejdsaftalen lavet en rammeaftale, som det enkelte samarbejdsudvalg i stor udstrækning selv skal udfylde. Det er hensigten med aftalen, at samarbejdsudvalgene konstruktivt udvikler samarbejdet på arbejdspladsen under de gældende forhold. Aftalens forudsætning er, at ledelse udøves i dialog med medarbejderne, samt at medarbejderne aktivt skal bidrage til et fremadrettet samarbejde om arbejdspladsens udvikling. 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Det er ifølge samarbejdsaftalen af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen. Således skal information og drøftelse ske parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. I vurderingen af, om ledelsesfunktionen og dertil hørende beslutningskompetencer er af en sådan karakter, at der skal oprettes et samarbejdsudvalg, indgår blandt andet en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret Beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afsked Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Vejledende er der tænkt på et selvstændigt ledelsesområde med en sådan beslutningskompetence inden for HR-området og i forhold til budgetforvaltning, at det er rimeligt at oprette samarbejdsudvalg for den pågældende myndighed. Med hensyn til samarbejdsudvalgets virke er der tale om emner, der falder inden for informationspligten og en række områder, som det i Samarbejdsaftalen er anført, at samarbejdsudvalgene skal behandle. 4

5 Det er vigtigt, at det i arbejdet i samarbejdsudvalget holdes in mente, at samarbejdsudvalgets virke knytter sig til den enkelte chefs beslutningskompetencer. Det betyder, at drøftelse og behandling i de enkelte samarbejdsudvalg tager udgangspunkt i de områder, hvor chefen har bemyndigelse til at træffe beslutninger. Såfremt der i forbindelse med udvalgsmøderne rejses forhold, hvor chefen ikke har kompetencen til at træffe beslutning, er det chefens pligt at løfte sagen til højere niveau. Medarbejderrepræsentanterne har ligeledes mulighed for at rejse forholdet via deres personaleorganisation eller centralorganisation. 2.1 Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Ledelse og repræsentanter fra de forhandlingsberettigede personaleorganisationer skal lokalt drøfte, hvordan myndigheden kan etablere samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af disse drøftelser fremsender myndigheden en indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, med henblik på behandling i FKO HSU Underudvalg vedrørende Samarbejdsvirksomhed i forsvaret (USAM), der på vegne af FKO HSU godkender indstillingen. Der henvises i den forbindelse til de hjælpeværktøjer, der ligger på hjemmesiden for samarbejdsvirksomhed på Forsvarets Fælles Intranet (FFI). Der bør rettes særlig opmærksomhed på de to hjælpeværktøjer om Indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg og Spørgsmål til drøftelse ved myndigheder i forbindelse med oprettelse af SU. Hjælpeværktøjerne ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. På hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret på FFI er der en oversigt over oprettede samarbejdsudvalg under FKO myndighedsområde. Når kriterierne for at have et samarbejdsudvalg bortfalder, skal samarbejdsudvalget nedlægges. Myndigheden skal meddele dette til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som efterretter USAM eller FKO HSU med henblik på godkendelse. Når nedlæggelsen er godkendt, vil samarbejdsudvalget herefter blive slettet fra SU oversigten på hjemmesiden. 2.2 Betegnelser for samarbejdsudvalg Indenfor FKO myndighedsområde findes følgende betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) FKO HSU er oprettet, fordi der findes flere samarbejdsudvalg inden for FKO myndighedsområde, og det er forsvarschefen, der træffer beslutning om en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen. Information og drøftelser i FKO HSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der dækker hele Forsvarskommandoens myndighedsområde, og hvor forsvarschefen ikke har delegeret beslutningskompetencen til NIV II cheferne. Forsvarschefen er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne i FKO HSU udpeges af centralorganisationerne. 5

6 2.2.2 Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) FÆLSU er oprettet ved de NIV II myndigheder, hvor der er mere end et myndighedssamarbejdsudvalg, og fordi der er en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen, hvor det er NIV II chefen, der træffer beslutning. Information og drøftelser i FÆLSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der er ved den samlede NIV II myndighed, herunder relevant behandling af generelle forhold inden for de områder, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen. Områder, der er delegeret til underlagte chefer, drøftes i de samarbejdsudvalg, der er etableret i strukturen. Chefen for den pågældende NIV II myndighed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanter i FÆLSU udpeges af centralorganisationerne. Som udgangspunkt skal medarbejderrepræsentanterne være tillidsrepræsentanter tjenstgørende indenfor det pågældende myndighedsområde, men de kan dog også være udpeget fra centralt hold Samarbejdsudvalg (SU) SU oprettes ved myndigheder eller enheder med en selvstændig ledelsesfunktion. Information og drøftelser i SU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, hvor den pågældende chef er tillagt en beslutningskompetence, herunder implementering af retningslinjer givet af Forsvarskommandoen eller andre overordnede myndigheder. Chefen for den pågældende myndighed eller enhed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, der er tjenstgørende inden for det pågældende myndighedsområde. Skal der udpeges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, foretages udpegningen af de forhandlingsberettigede organisationer blandt myndighedens øvrige medarbejdere. 2.3 Internationale operationer Enheder, der udsendes i internationale operationer under en særlig struktur, og som følge heraf har en selvstændig ledelsesfunktion, skal oprette samarbejdsudvalg ud fra samme kriterier som samarbejdsudvalg som ovenfor anført. Såfremt parterne finder det hensigtsmæssigt, kan samarbejdsudvalget oprettes på enhedens opstillingstidspunkt. Samarbejdsudvalg i internationale operationer skal ikke godkendes af USAM. Der skal derfor ikke sendes en indstilling om oprettelse til godkendelse. Det oprettede samarbejdsudvalg bliver nedlagt i forbindelse med enhedens hjemkomst fra missionsområdet. Hjælpeværktøj til oprettelse af samarbejdsudvalg i internationale operationer samt forretningsorden herfor ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. 6

7 2.4 Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder Ved sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder skal det søges sikret, at alle geografisk spredte elementer af myndigheden er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Dette kan ske i form af ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter, ligesom personelorganisationerne kan søge at udpege repræsentanter i samarbejdsudvalget, der dækker de geografiske dele af myndigheden. 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Det er afgørende for et velfungerende samarbejde, at der hersker en god og positiv indstilling fra både ledelses- og medarbejdersiden i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har form af et dialogforum mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter. Samarbejdsaftalen fastlægger de områder, som ledelsen og medarbejderne skal behandle i samarbejdsudvalget. Som udgangspunkt er det de områder, der hører ind under arbejdsgiverens ledelsesret, der behandles i samarbejdsudvalget. Lønforhandling og ansættelsesvilkår behandles ikke i regi af samarbejdsudvalget. Det er væsentligt, at de drøftelser, der foregår i samarbejdsudvalget, tager udgangspunkt i den beslutningskompetence, som den pågældende chef har. Beslutningskompetence skal ikke nødvendigvis være en kompetence til at træffe den endelige beslutning, eksempelvis fastlæggelse af budget for det kommende år, men kan tillige være chefens beslutning om, hvilket forslag om kommende års budget der fremsendes til behandling eller godkendelse ved anden myndighed. Det er gennem samarbejdsudvalgets orienteringer, drøftelser og behandling af sager, at medlemmerne får indblik i og mulighed for indflydelse på myndighedens arbejds- og personaleforhold. 3.1 Information og drøftelse Information og drøftelse er udgangspunktet for samarbejdsudvalgets virke. FKO HSU lægger derfor stor vægt på, at samarbejdsaftalens krav om gensidig information i fuldt omfang efterleves ved forsvarets myndigheder. Informationspligten i samarbejdsudvalget er gensidig. Af samarbejdsaftalen fremgår, hvad der falder ind under henholdsvis ledelsens, medarbejderrepræsentanternes og samarbejdsudvalgets informationspligt. Medarbejderrepræsentanternes indflydelse finder i vid udstrækning sted gennem information og drøftelse. For at gøre udvalgets information og drøftelse så velfungerende som muligt bør ledelsens informationsmateriale/talesedler udsendes til udvalgets medlemmer forud for mødet, ligesom medarbejderrepræsentanterne bør indgive spørgsmål, der ønskes besvaret på mødet, så tidligt at ledelsen har mulighed for at forberede et svar. 7

8 Såfremt ledelsen pålægges - eller pålægger underliggende myndigheder - restriktioner i forhold til information om emner, der falder inden for informationspligten, skal samarbejdsudvalget orienteres herom Ledelsens informationspligt Opmærksomheden henledes på, at områder, der er omfattet af informationspligten, er beskrevet i samarbejdsaftalen, samt at informationer skal gives på det relevante ledelsesniveau, dvs. det ledelsesniveau, hvor kompetencen til at træffe den endelige beslutning ligger. I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget 1 er der en uddybning af, hvad Moderniseringsstyrelsen og CFU mener, er omfattet af de 4 enkelte områder, der fremgår af aftalen. Af notatet kan blandt andet læses følgende: I samarbejdsaftalens 3 stk. 2 er fastsat, at ledelsen skal informere samarbejdsudvalget om: SU-aftale: Notat: SU-aftale: Notat: Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. Ledelsens informationspligt omfatter institutionens aktuelle situation for eksempel i forhold til opstillede mål og strategier og igangværende processer. Ledelsens forventninger til udviklingen i arbejdspladsens aktiviteter herunder forventede trusler eller udfordringer er også emner, der skal informeres om i samarbejdsudvalget. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. Den aktuelle situation og forventede udvikling omkring arbejdspladsens struktur og beskæftigelse er også områder, som ledelsen er forpligtet til at informere om i samarbejdsudvalget. Strukturændringer og rationaliseringer kan få omfattende konsekvenser for beskæftigelsesforhold og arbejdstilrettelæggelse og er derfor som tidligere også omfattet af ledelsens pligt til information. Alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skal der informeres om. 1 Notatet er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesråd, november

9 SU-aftale: Notat: Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold. Beslutninger om betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen kan f.eks. ske i forbindelse med indførelse af større it-systemer, ved større ændringer i institutionens resultatkontrakt, ved gennemførelsen af større reformer for eksempel kommunalreformen, ved sammenlægning af institutioner eller dele heraf, ved oprettelse af fælles statslig/privat opgaveløsning, ved indførelse af team- eller gruppebaserede opgaveløsninger, ved omlægninger af opgaver efter udlicitering, ved oprettelse af administrative fællesskaber og fælles stats lige/kommunale jobenheder Ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold sker typisk ved udlicitering af opgaver i statslige institutioner, hvor medarbejderne følger med opgaverne over i et privat firma, eller når staten sælger hele eller dele af statsvirksomheder. Sådanne ændringer kan gribe afgørende ind i den enkelte medarbejders arbejdsliv. Derfor skal samarbejdsudvalget have information herom i god tid, således at der er mulighed for en grundig forberedelse til den efterfølgende drøftelse i udvalget. SU-aftale: Notat: Udbud og udlicitering. Ved udbud og udlicitering af opgaver skal samarbejdsudvalget informeres så tidligt, at der i samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang kan fastlægges retningslinier for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i arbejds- eller projektgrupper mv. I øvrigt henvises til Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering, udsendt af Personalestyrelsen og CFU, november I forbindelse med ovenstående afsnit skal opmærksomheden henledes på, at gældende udbudsregler skal følges. Som det fremgår, skal samarbejdsudvalget have information om ovenstående forhold i så god tid, at der er mulighed for en drøftelse i udvalget. Opmærksomheden skal henledes på, at informationen fra ledelsen primært skal ske skriftligt, eksempelvis ved udsendelse af materialer forud for mødet. Mundtlig information gives kun i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. 9

10 Det er endvidere aftalt mellem Finansministeriet og CFU, at hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes, indtil den skriftlige information er udsendt. Den givne information skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, så medarbejdernes synspunkter og forslag får mulighed for at indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. Informationen skal også være givet, så medarbejderrepræsentanterne har haft den fornødne tid til at forberede sig, inden drøftelsen finder sted. Yderligere information om Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget, kan findes i notat herom, der er tilgængeligt på Samarbejdssekretariatets hjemmeside: Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Det er ligeledes væsentligt for samarbejdet i samarbejdsudvalget, at medarbejderrepræsentanterne giver informationer om forhold, der har betydning for arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen. Det betyder blandt andet, at spørgsmål, man ønsker ledelsens svar på under mødet, skal fremsættes så rettidigt, at ledelsen har en mulighed for at forberede et svar forud for mødet. 3.2 Særlige arbejdsområder I Samarbejdsaftalens 5 er anført en række særlige arbejdsområder, som samarbejdsudvalgene som minimum skal behandle. I forhold til de særlige arbejdsområder, der er anført i Samarbejdsaftalen, vil samarbejdsudvalgene ved myndighederne, som udgangspunkt have til opgave at behandle og drøfte de overordnende retningslinjer og politikker, som er behandlet i FKO HSU og udsendt til forsvarets myndigheder. Under denne behandling skal samarbejdsudvalgene forholde sig til, hvorvidt der er behov for supplerende retningslinjer inden for de enkelte områder, og hvordan man ved myndigheden mest hensigtsmæssigt kan implementere de overordnede retningslinjer. I den sammenhæng henvises til FKO HSU hjemmeside, hvor der findes information til de overordnede retningslinjer og politikker, der er behandlet i FKO HSU. Arbejde i samarbejdsudvalgene bør foregå med en positiv vilje til at opnå enighed mellem ledelsessiden og medarbejdersiden; i modsat fald er det brud på samarbejdsaftalen. Men skulle det ske, at der ikke kan opnås enighed mellem de to parter om, hvilke retningslinjer der skal lægges for et bestemt område, vil det være ledelsen, der fastlægger de nødvendige retningslinjer. 10

11 3.3 Oprettelse af orienteringsforum Ved afdelinger, enheder m.fl., hvor der ikke er etableret et samarbejdsudvalg (jf. kriterier for oprettelse af samarbejdsudvalg), er det myndighedschefens ansvar at sikre, at der etableres et forum, hvor der formidles information om emner eller drøftelser fra det relevante samarbejdsudvalg. Særligt for geografisk adskilte myndigheder vil det være naturligt at vurdere behovet for oprettelse af et passende antal orienteringsfora. Myndighedschefen kan eksempelvis pålægge cheferne for de underliggende afdelinger eller enheder at afholde månedsmøder, medarbejdermøder el.lign. Denne mødeaktivitet er ikke en integreret del af selve samarbejdsstrukturen. Behovet for sådanne møder, og hvordan behovet kan opfyldes, drøftes i samarbejdsudvalget jf. Samarbejdsaftalen vedr. samarbejdsudvalgets informationspligt. 3.4 Fritids- og velfærdsvirksomhed Af øvrige opgaver skal nævnes at forhold vedrørende fritids- og velfærdsvirksomhed er et område, der skal behandles i samarbejdsudvalget. Retningslinjerne fremgår af cirkulære KFF B Redaktionel kommentar: Punktet afventer afklaring. 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER Når det er hensigtsmæssigt at oprette underudvalg, kontaktudvalg eller at indgå særlige aftaler om udvidelse af medarbejderindflydelse eller ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, henvises der til samarbejdsaftalen. 5 FORRETNINGSORDEN Samarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Det anbefales, at samarbejdsudvalget drøfter forretningsordenen, med henblik på at aftale hvordan udvalget i praksis skal fungere ved myndigheden. I denne sammenhæng kan det være en ide at drøfte form og indhold. Se eksempler på hvilke spørgsmål der er nyttige at drøfte via hjælpeværktøjet Udarbejdelse af forretningsorden. Hjælpeværktøjet er på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som ligger på startsiden af Forsvarets Fælles Intranet (FFI). 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Skulle der opstå et behov for råd, vejledning og fortolkningsspørgsmål omkring oprettelse af nye samarbejdsudvalg eller omkring samarbejdsudvalgets arbejde, kan der rettes kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som forelægger emnet til behandling i USAM subsidiært til FKO HSU. Opstår der uoverensstemmelser vedrørende tolkning af samarbejdsaftalen, er det vigtigt, at der så tidligt som muligt søges råd og vejledning, for at undgå at processen mellem parterne eskalerer unødigt. I et sådan tilfælde er det hensigtsmæssigt, at der tages en vejledende kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som initie- 11

12 rer drøftelse i USAM eller FKO HSU i relevant omfang. Efter en vurdering afgøres, hvordan sagen videre skal behandles. Uoverensstemmelser om fortolkning af eller påstande om brud på samarbejdsaftalen kan - af hver af parterne - kræves behandlet i USAM (på vegne af FKO HSU). Ved en sådan henvendelse skal medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. På baggrund af drøftelse og behandling af sagen med de faglige organisationer i regi af USAM eller FKO HSU, bliver der ydet rådgivning og vejledning i forsøget på at bilægge den opståede uoverensstemmelse. Der vil i behandlingen af sagen også blive taget stilling til, om der er grundlag for at rejse en klagesag. Hvis USAM (FKO HSU) bliver enige om en løsning, skal denne efterleves i det lokale samarbejdsudvalg. Hvis USAM (FKO HSU) ikke bliver enige om en løsning, kan sagen forelægges Samarbejdsnævnet. 6.1 Brud på informationspligten I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget fremgår, at: Ved brud på informationspligten (aftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsendes skriftligt. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Dette indebærer, at ledelsen må neutralisere en allerede truffen beslutning, således at der kan gennemføres en egentlig information og efterfølgende drøftelse af det pågældende emne. Herved gives medarbejderne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Såfremt ledelsen fortsat ikke overholder informationspligten kan medarbejderrepræsentanterne klage til USAM via kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion. Ved en sådan henvendelse skal som ovenfor beskrevet medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. Se også punkt 3.1, om information og drøftelse. 12

13 7 ØVRIGE FORHOLD Opmærksomheden skal henledes på følgende forhold, der ikke er omfattet af samarbejdsaftalen. 7.1 Faglig dialog med de funktionelle tjenester Nogle af de funktionelle tjenester producerer ydelser, der har betydning for arbejds- og personaleforhold for alle medarbejdere i forsvaret. Disse skal behandles i regi af FKO HSU. Herudover kan det være hensigtsmæssigt, at myndighederne har en direkte faglig dialog med repræsentanter udpeget af centralorganisationerne. Denne faglige dialog vil typisk have karakter af et brugerforum. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det faglige dialogforum ikke træder i stedet for en behandling i samarbejdsudvalgsregi. Der kan eksempelvis være tale om, at chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste (CHFSU) har en dialog med de faglige organisationer om de sundhedsfaglige ydelser, der berører alle medarbejdere i forsvaret. Der er ikke tale om en dialog om den overordnende politik eller retningslinjer for området det vil som oftest ske i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg. Der kan i det faglige forum være tale om en orientering og dialog om, hvordan CHFSU udmønter de overordnede retningslinjer eller politik, herunder blandt andet de mere praktiske eller administrative forhold, der knytter sig til implementeringen af den overordnede politik eller retningslinje. 7.2 Infirmeriudvalg Forsvarets Sundhedstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for infirmeri eller lægestue et infirmeriudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende lægetjenesten ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.3 Kantineudvalg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for kantinevirksomhed et kantineudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende kantineforhold ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.4 Lokalt koordinationsforum På et geografisk tjenestested med flere myndigheder kan der være forhold af fælles relevans. Dette vil typisk vedrøre etablissementsforvaltningsmæssige forhold. De lokale myndigheder har derfor mulighed for at oprette et lokalt koordinationsforum til formålet. Opmærksomheden skal dog henledes på, at et sådant koordinationsforum ikke er en del af samarbejdssystemet og alene har til formål at sikre koordination mellem myndigheder og enheder. Koordinationsforummet er således ikke et forum til drøftelse af arbejds- og 13

14 personaleforhold omfattet af samarbejdsaftalen, idet behandling af dette området hører hjemme i det samarbejdsudvalg, der hører til myndigheden. Målet med det lokale koordinationsforum er at få formidlet bredt, hvad der rør sig i de forskellige myndigheder, som er placeret på det samme geografiske sted. Det giver således en mulighed for, at de forskellige myndigheder kan koordinere og optimere anliggender i forhold til etablissementsforhold, styrke information og kommunikation samt få drøftet fælles interesser. Det vil således være relevant at oprette et koordinationsforum, når et sådant vil være til gavn for hverdagsanliggender og kan styrke sammenholdet blandt geografisk samplacerede enheder. Sammensætningen af koordinationsforummet aftales lokalt og kan ændres på ad hoc basis. Medarbejderrepræsentanter kan rette henvendelse til formanden for koordinationsforummet om deltagelse. 7.5 Lov om samarbejde. Lov om samarbejde vedrører ikke samarbejdsudvalgenes virke. Der er tale om to forskellige ordninger, hvor den ene er lovbestemt, mens den anden er aftalebestemt og indgået som en del af overenskomstforhandlingerne. Talsmandsordningen skal anvendes til at supplere dialogen i samarbejdsudvalgene. I forhold til den aftalebestemte samarbejdsaftale, hvor værnepligtigt personel ikke er omfattet, er det aftalt mellem Forsvarskommandoen og centralorganisationerne, at værnepligtige er repræsenteret på observatørstatus i samarbejdsudvalget, hvor det er relevant. 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE Disse retningslinjer skal evalueres i første halvår af 2014 med henblik på at identificere eventuelle behov for uddybning eller justering af retningslinjerne på baggrund af indhentede erfaringer og eventuelt ny samarbejdsaftale indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 14

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave

Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave Transportgruppen Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave Indgået af Coop Danmark og Handelskartellet samt Coop Faglig Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere