FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

2 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret er resultatet af et tæt og godt samarbejde mellem Forsvarskommandoen og personaleorganisationerne. Retningslinjerne er et supplement til samarbejdsaftalen. Dog omfatter retningslinjerne også enkelte forhold, der vedrører koordinationsfora og Lov om samarbejde, som ikke har direkte sammenhæng med samarbejdsaftalen. Retningslinjerne har til formål at skabe rammerne for en god og velfungerende samarbejdsvirksomhed i forsvaret. Samarbejdsudvalgene opfordres til at drøfte retningslinjerne med henblik på at vurdere eventuelle behov for at tilpasse samarbejdsvirksomheden ved myndighederne. Eventuelle spørgsmål og ønsker om vejledning kan rettes til Forsvarskommandoen, Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektionen. Bjørn Bisserup Fg. formand FKO HSU Flemming Vinther Næstformand FKO HSU 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 4 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) Samarbejdsudvalg (SU) Internationale operationer Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder 7 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Information og drøftelse Ledelsens informationspligt Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Særlige arbejdsområder Oprettelse af orienteringsforum Fritids- og velfærdsvirksomhed 11 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER 11 5 FORRETNINGSORDEN 11 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Brud på informationspligten 12 7 ØVRIGE FORHOLD Faglig dialog med de funktionelle tjenester Infirmeriudvalg Kantineudvalg Lokalt koordinationsforum Lov om samarbejde 14 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE 14 3

4 Retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret 1 INDLEDNING Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) har på udvalgets møde den 8. marts 2012 godkendt retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret. Retningslinjerne har til formål at supplere samarbejdsaftalen af 2011 samt at angive eksempler på samarbejdsudvalgenes virke. Grundlaget for den aftalebestemte samarbejdsvirksomhed er Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 2011, der indgår som led i overenskomstresultatet mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har med samarbejdsaftalen lavet en rammeaftale, som det enkelte samarbejdsudvalg i stor udstrækning selv skal udfylde. Det er hensigten med aftalen, at samarbejdsudvalgene konstruktivt udvikler samarbejdet på arbejdspladsen under de gældende forhold. Aftalens forudsætning er, at ledelse udøves i dialog med medarbejderne, samt at medarbejderne aktivt skal bidrage til et fremadrettet samarbejde om arbejdspladsens udvikling. 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Det er ifølge samarbejdsaftalen af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen. Således skal information og drøftelse ske parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. I vurderingen af, om ledelsesfunktionen og dertil hørende beslutningskompetencer er af en sådan karakter, at der skal oprettes et samarbejdsudvalg, indgår blandt andet en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret Beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afsked Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Vejledende er der tænkt på et selvstændigt ledelsesområde med en sådan beslutningskompetence inden for HR-området og i forhold til budgetforvaltning, at det er rimeligt at oprette samarbejdsudvalg for den pågældende myndighed. Med hensyn til samarbejdsudvalgets virke er der tale om emner, der falder inden for informationspligten og en række områder, som det i Samarbejdsaftalen er anført, at samarbejdsudvalgene skal behandle. 4

5 Det er vigtigt, at det i arbejdet i samarbejdsudvalget holdes in mente, at samarbejdsudvalgets virke knytter sig til den enkelte chefs beslutningskompetencer. Det betyder, at drøftelse og behandling i de enkelte samarbejdsudvalg tager udgangspunkt i de områder, hvor chefen har bemyndigelse til at træffe beslutninger. Såfremt der i forbindelse med udvalgsmøderne rejses forhold, hvor chefen ikke har kompetencen til at træffe beslutning, er det chefens pligt at løfte sagen til højere niveau. Medarbejderrepræsentanterne har ligeledes mulighed for at rejse forholdet via deres personaleorganisation eller centralorganisation. 2.1 Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Ledelse og repræsentanter fra de forhandlingsberettigede personaleorganisationer skal lokalt drøfte, hvordan myndigheden kan etablere samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af disse drøftelser fremsender myndigheden en indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, med henblik på behandling i FKO HSU Underudvalg vedrørende Samarbejdsvirksomhed i forsvaret (USAM), der på vegne af FKO HSU godkender indstillingen. Der henvises i den forbindelse til de hjælpeværktøjer, der ligger på hjemmesiden for samarbejdsvirksomhed på Forsvarets Fælles Intranet (FFI). Der bør rettes særlig opmærksomhed på de to hjælpeværktøjer om Indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg og Spørgsmål til drøftelse ved myndigheder i forbindelse med oprettelse af SU. Hjælpeværktøjerne ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. På hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret på FFI er der en oversigt over oprettede samarbejdsudvalg under FKO myndighedsområde. Når kriterierne for at have et samarbejdsudvalg bortfalder, skal samarbejdsudvalget nedlægges. Myndigheden skal meddele dette til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som efterretter USAM eller FKO HSU med henblik på godkendelse. Når nedlæggelsen er godkendt, vil samarbejdsudvalget herefter blive slettet fra SU oversigten på hjemmesiden. 2.2 Betegnelser for samarbejdsudvalg Indenfor FKO myndighedsområde findes følgende betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) FKO HSU er oprettet, fordi der findes flere samarbejdsudvalg inden for FKO myndighedsområde, og det er forsvarschefen, der træffer beslutning om en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen. Information og drøftelser i FKO HSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der dækker hele Forsvarskommandoens myndighedsområde, og hvor forsvarschefen ikke har delegeret beslutningskompetencen til NIV II cheferne. Forsvarschefen er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne i FKO HSU udpeges af centralorganisationerne. 5

6 2.2.2 Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) FÆLSU er oprettet ved de NIV II myndigheder, hvor der er mere end et myndighedssamarbejdsudvalg, og fordi der er en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen, hvor det er NIV II chefen, der træffer beslutning. Information og drøftelser i FÆLSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der er ved den samlede NIV II myndighed, herunder relevant behandling af generelle forhold inden for de områder, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen. Områder, der er delegeret til underlagte chefer, drøftes i de samarbejdsudvalg, der er etableret i strukturen. Chefen for den pågældende NIV II myndighed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanter i FÆLSU udpeges af centralorganisationerne. Som udgangspunkt skal medarbejderrepræsentanterne være tillidsrepræsentanter tjenstgørende indenfor det pågældende myndighedsområde, men de kan dog også være udpeget fra centralt hold Samarbejdsudvalg (SU) SU oprettes ved myndigheder eller enheder med en selvstændig ledelsesfunktion. Information og drøftelser i SU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, hvor den pågældende chef er tillagt en beslutningskompetence, herunder implementering af retningslinjer givet af Forsvarskommandoen eller andre overordnede myndigheder. Chefen for den pågældende myndighed eller enhed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, der er tjenstgørende inden for det pågældende myndighedsområde. Skal der udpeges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, foretages udpegningen af de forhandlingsberettigede organisationer blandt myndighedens øvrige medarbejdere. 2.3 Internationale operationer Enheder, der udsendes i internationale operationer under en særlig struktur, og som følge heraf har en selvstændig ledelsesfunktion, skal oprette samarbejdsudvalg ud fra samme kriterier som samarbejdsudvalg som ovenfor anført. Såfremt parterne finder det hensigtsmæssigt, kan samarbejdsudvalget oprettes på enhedens opstillingstidspunkt. Samarbejdsudvalg i internationale operationer skal ikke godkendes af USAM. Der skal derfor ikke sendes en indstilling om oprettelse til godkendelse. Det oprettede samarbejdsudvalg bliver nedlagt i forbindelse med enhedens hjemkomst fra missionsområdet. Hjælpeværktøj til oprettelse af samarbejdsudvalg i internationale operationer samt forretningsorden herfor ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. 6

7 2.4 Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder Ved sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder skal det søges sikret, at alle geografisk spredte elementer af myndigheden er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Dette kan ske i form af ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter, ligesom personelorganisationerne kan søge at udpege repræsentanter i samarbejdsudvalget, der dækker de geografiske dele af myndigheden. 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Det er afgørende for et velfungerende samarbejde, at der hersker en god og positiv indstilling fra både ledelses- og medarbejdersiden i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har form af et dialogforum mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter. Samarbejdsaftalen fastlægger de områder, som ledelsen og medarbejderne skal behandle i samarbejdsudvalget. Som udgangspunkt er det de områder, der hører ind under arbejdsgiverens ledelsesret, der behandles i samarbejdsudvalget. Lønforhandling og ansættelsesvilkår behandles ikke i regi af samarbejdsudvalget. Det er væsentligt, at de drøftelser, der foregår i samarbejdsudvalget, tager udgangspunkt i den beslutningskompetence, som den pågældende chef har. Beslutningskompetence skal ikke nødvendigvis være en kompetence til at træffe den endelige beslutning, eksempelvis fastlæggelse af budget for det kommende år, men kan tillige være chefens beslutning om, hvilket forslag om kommende års budget der fremsendes til behandling eller godkendelse ved anden myndighed. Det er gennem samarbejdsudvalgets orienteringer, drøftelser og behandling af sager, at medlemmerne får indblik i og mulighed for indflydelse på myndighedens arbejds- og personaleforhold. 3.1 Information og drøftelse Information og drøftelse er udgangspunktet for samarbejdsudvalgets virke. FKO HSU lægger derfor stor vægt på, at samarbejdsaftalens krav om gensidig information i fuldt omfang efterleves ved forsvarets myndigheder. Informationspligten i samarbejdsudvalget er gensidig. Af samarbejdsaftalen fremgår, hvad der falder ind under henholdsvis ledelsens, medarbejderrepræsentanternes og samarbejdsudvalgets informationspligt. Medarbejderrepræsentanternes indflydelse finder i vid udstrækning sted gennem information og drøftelse. For at gøre udvalgets information og drøftelse så velfungerende som muligt bør ledelsens informationsmateriale/talesedler udsendes til udvalgets medlemmer forud for mødet, ligesom medarbejderrepræsentanterne bør indgive spørgsmål, der ønskes besvaret på mødet, så tidligt at ledelsen har mulighed for at forberede et svar. 7

8 Såfremt ledelsen pålægges - eller pålægger underliggende myndigheder - restriktioner i forhold til information om emner, der falder inden for informationspligten, skal samarbejdsudvalget orienteres herom Ledelsens informationspligt Opmærksomheden henledes på, at områder, der er omfattet af informationspligten, er beskrevet i samarbejdsaftalen, samt at informationer skal gives på det relevante ledelsesniveau, dvs. det ledelsesniveau, hvor kompetencen til at træffe den endelige beslutning ligger. I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget 1 er der en uddybning af, hvad Moderniseringsstyrelsen og CFU mener, er omfattet af de 4 enkelte områder, der fremgår af aftalen. Af notatet kan blandt andet læses følgende: I samarbejdsaftalens 3 stk. 2 er fastsat, at ledelsen skal informere samarbejdsudvalget om: SU-aftale: Notat: SU-aftale: Notat: Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. Ledelsens informationspligt omfatter institutionens aktuelle situation for eksempel i forhold til opstillede mål og strategier og igangværende processer. Ledelsens forventninger til udviklingen i arbejdspladsens aktiviteter herunder forventede trusler eller udfordringer er også emner, der skal informeres om i samarbejdsudvalget. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. Den aktuelle situation og forventede udvikling omkring arbejdspladsens struktur og beskæftigelse er også områder, som ledelsen er forpligtet til at informere om i samarbejdsudvalget. Strukturændringer og rationaliseringer kan få omfattende konsekvenser for beskæftigelsesforhold og arbejdstilrettelæggelse og er derfor som tidligere også omfattet af ledelsens pligt til information. Alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skal der informeres om. 1 Notatet er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesråd, november

9 SU-aftale: Notat: Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold. Beslutninger om betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen kan f.eks. ske i forbindelse med indførelse af større it-systemer, ved større ændringer i institutionens resultatkontrakt, ved gennemførelsen af større reformer for eksempel kommunalreformen, ved sammenlægning af institutioner eller dele heraf, ved oprettelse af fælles statslig/privat opgaveløsning, ved indførelse af team- eller gruppebaserede opgaveløsninger, ved omlægninger af opgaver efter udlicitering, ved oprettelse af administrative fællesskaber og fælles stats lige/kommunale jobenheder Ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold sker typisk ved udlicitering af opgaver i statslige institutioner, hvor medarbejderne følger med opgaverne over i et privat firma, eller når staten sælger hele eller dele af statsvirksomheder. Sådanne ændringer kan gribe afgørende ind i den enkelte medarbejders arbejdsliv. Derfor skal samarbejdsudvalget have information herom i god tid, således at der er mulighed for en grundig forberedelse til den efterfølgende drøftelse i udvalget. SU-aftale: Notat: Udbud og udlicitering. Ved udbud og udlicitering af opgaver skal samarbejdsudvalget informeres så tidligt, at der i samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang kan fastlægges retningslinier for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i arbejds- eller projektgrupper mv. I øvrigt henvises til Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering, udsendt af Personalestyrelsen og CFU, november I forbindelse med ovenstående afsnit skal opmærksomheden henledes på, at gældende udbudsregler skal følges. Som det fremgår, skal samarbejdsudvalget have information om ovenstående forhold i så god tid, at der er mulighed for en drøftelse i udvalget. Opmærksomheden skal henledes på, at informationen fra ledelsen primært skal ske skriftligt, eksempelvis ved udsendelse af materialer forud for mødet. Mundtlig information gives kun i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. 9

10 Det er endvidere aftalt mellem Finansministeriet og CFU, at hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes, indtil den skriftlige information er udsendt. Den givne information skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, så medarbejdernes synspunkter og forslag får mulighed for at indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. Informationen skal også være givet, så medarbejderrepræsentanterne har haft den fornødne tid til at forberede sig, inden drøftelsen finder sted. Yderligere information om Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget, kan findes i notat herom, der er tilgængeligt på Samarbejdssekretariatets hjemmeside: Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Det er ligeledes væsentligt for samarbejdet i samarbejdsudvalget, at medarbejderrepræsentanterne giver informationer om forhold, der har betydning for arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen. Det betyder blandt andet, at spørgsmål, man ønsker ledelsens svar på under mødet, skal fremsættes så rettidigt, at ledelsen har en mulighed for at forberede et svar forud for mødet. 3.2 Særlige arbejdsområder I Samarbejdsaftalens 5 er anført en række særlige arbejdsområder, som samarbejdsudvalgene som minimum skal behandle. I forhold til de særlige arbejdsområder, der er anført i Samarbejdsaftalen, vil samarbejdsudvalgene ved myndighederne, som udgangspunkt have til opgave at behandle og drøfte de overordnende retningslinjer og politikker, som er behandlet i FKO HSU og udsendt til forsvarets myndigheder. Under denne behandling skal samarbejdsudvalgene forholde sig til, hvorvidt der er behov for supplerende retningslinjer inden for de enkelte områder, og hvordan man ved myndigheden mest hensigtsmæssigt kan implementere de overordnede retningslinjer. I den sammenhæng henvises til FKO HSU hjemmeside, hvor der findes information til de overordnede retningslinjer og politikker, der er behandlet i FKO HSU. Arbejde i samarbejdsudvalgene bør foregå med en positiv vilje til at opnå enighed mellem ledelsessiden og medarbejdersiden; i modsat fald er det brud på samarbejdsaftalen. Men skulle det ske, at der ikke kan opnås enighed mellem de to parter om, hvilke retningslinjer der skal lægges for et bestemt område, vil det være ledelsen, der fastlægger de nødvendige retningslinjer. 10

11 3.3 Oprettelse af orienteringsforum Ved afdelinger, enheder m.fl., hvor der ikke er etableret et samarbejdsudvalg (jf. kriterier for oprettelse af samarbejdsudvalg), er det myndighedschefens ansvar at sikre, at der etableres et forum, hvor der formidles information om emner eller drøftelser fra det relevante samarbejdsudvalg. Særligt for geografisk adskilte myndigheder vil det være naturligt at vurdere behovet for oprettelse af et passende antal orienteringsfora. Myndighedschefen kan eksempelvis pålægge cheferne for de underliggende afdelinger eller enheder at afholde månedsmøder, medarbejdermøder el.lign. Denne mødeaktivitet er ikke en integreret del af selve samarbejdsstrukturen. Behovet for sådanne møder, og hvordan behovet kan opfyldes, drøftes i samarbejdsudvalget jf. Samarbejdsaftalen vedr. samarbejdsudvalgets informationspligt. 3.4 Fritids- og velfærdsvirksomhed Af øvrige opgaver skal nævnes at forhold vedrørende fritids- og velfærdsvirksomhed er et område, der skal behandles i samarbejdsudvalget. Retningslinjerne fremgår af cirkulære KFF B Redaktionel kommentar: Punktet afventer afklaring. 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER Når det er hensigtsmæssigt at oprette underudvalg, kontaktudvalg eller at indgå særlige aftaler om udvidelse af medarbejderindflydelse eller ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, henvises der til samarbejdsaftalen. 5 FORRETNINGSORDEN Samarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Det anbefales, at samarbejdsudvalget drøfter forretningsordenen, med henblik på at aftale hvordan udvalget i praksis skal fungere ved myndigheden. I denne sammenhæng kan det være en ide at drøfte form og indhold. Se eksempler på hvilke spørgsmål der er nyttige at drøfte via hjælpeværktøjet Udarbejdelse af forretningsorden. Hjælpeværktøjet er på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som ligger på startsiden af Forsvarets Fælles Intranet (FFI). 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Skulle der opstå et behov for råd, vejledning og fortolkningsspørgsmål omkring oprettelse af nye samarbejdsudvalg eller omkring samarbejdsudvalgets arbejde, kan der rettes kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som forelægger emnet til behandling i USAM subsidiært til FKO HSU. Opstår der uoverensstemmelser vedrørende tolkning af samarbejdsaftalen, er det vigtigt, at der så tidligt som muligt søges råd og vejledning, for at undgå at processen mellem parterne eskalerer unødigt. I et sådan tilfælde er det hensigtsmæssigt, at der tages en vejledende kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som initie- 11

12 rer drøftelse i USAM eller FKO HSU i relevant omfang. Efter en vurdering afgøres, hvordan sagen videre skal behandles. Uoverensstemmelser om fortolkning af eller påstande om brud på samarbejdsaftalen kan - af hver af parterne - kræves behandlet i USAM (på vegne af FKO HSU). Ved en sådan henvendelse skal medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. På baggrund af drøftelse og behandling af sagen med de faglige organisationer i regi af USAM eller FKO HSU, bliver der ydet rådgivning og vejledning i forsøget på at bilægge den opståede uoverensstemmelse. Der vil i behandlingen af sagen også blive taget stilling til, om der er grundlag for at rejse en klagesag. Hvis USAM (FKO HSU) bliver enige om en løsning, skal denne efterleves i det lokale samarbejdsudvalg. Hvis USAM (FKO HSU) ikke bliver enige om en løsning, kan sagen forelægges Samarbejdsnævnet. 6.1 Brud på informationspligten I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget fremgår, at: Ved brud på informationspligten (aftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsendes skriftligt. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Dette indebærer, at ledelsen må neutralisere en allerede truffen beslutning, således at der kan gennemføres en egentlig information og efterfølgende drøftelse af det pågældende emne. Herved gives medarbejderne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Såfremt ledelsen fortsat ikke overholder informationspligten kan medarbejderrepræsentanterne klage til USAM via kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion. Ved en sådan henvendelse skal som ovenfor beskrevet medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. Se også punkt 3.1, om information og drøftelse. 12

13 7 ØVRIGE FORHOLD Opmærksomheden skal henledes på følgende forhold, der ikke er omfattet af samarbejdsaftalen. 7.1 Faglig dialog med de funktionelle tjenester Nogle af de funktionelle tjenester producerer ydelser, der har betydning for arbejds- og personaleforhold for alle medarbejdere i forsvaret. Disse skal behandles i regi af FKO HSU. Herudover kan det være hensigtsmæssigt, at myndighederne har en direkte faglig dialog med repræsentanter udpeget af centralorganisationerne. Denne faglige dialog vil typisk have karakter af et brugerforum. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det faglige dialogforum ikke træder i stedet for en behandling i samarbejdsudvalgsregi. Der kan eksempelvis være tale om, at chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste (CHFSU) har en dialog med de faglige organisationer om de sundhedsfaglige ydelser, der berører alle medarbejdere i forsvaret. Der er ikke tale om en dialog om den overordnende politik eller retningslinjer for området det vil som oftest ske i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg. Der kan i det faglige forum være tale om en orientering og dialog om, hvordan CHFSU udmønter de overordnede retningslinjer eller politik, herunder blandt andet de mere praktiske eller administrative forhold, der knytter sig til implementeringen af den overordnede politik eller retningslinje. 7.2 Infirmeriudvalg Forsvarets Sundhedstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for infirmeri eller lægestue et infirmeriudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende lægetjenesten ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.3 Kantineudvalg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for kantinevirksomhed et kantineudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende kantineforhold ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.4 Lokalt koordinationsforum På et geografisk tjenestested med flere myndigheder kan der være forhold af fælles relevans. Dette vil typisk vedrøre etablissementsforvaltningsmæssige forhold. De lokale myndigheder har derfor mulighed for at oprette et lokalt koordinationsforum til formålet. Opmærksomheden skal dog henledes på, at et sådant koordinationsforum ikke er en del af samarbejdssystemet og alene har til formål at sikre koordination mellem myndigheder og enheder. Koordinationsforummet er således ikke et forum til drøftelse af arbejds- og 13

14 personaleforhold omfattet af samarbejdsaftalen, idet behandling af dette området hører hjemme i det samarbejdsudvalg, der hører til myndigheden. Målet med det lokale koordinationsforum er at få formidlet bredt, hvad der rør sig i de forskellige myndigheder, som er placeret på det samme geografiske sted. Det giver således en mulighed for, at de forskellige myndigheder kan koordinere og optimere anliggender i forhold til etablissementsforhold, styrke information og kommunikation samt få drøftet fælles interesser. Det vil således være relevant at oprette et koordinationsforum, når et sådant vil være til gavn for hverdagsanliggender og kan styrke sammenholdet blandt geografisk samplacerede enheder. Sammensætningen af koordinationsforummet aftales lokalt og kan ændres på ad hoc basis. Medarbejderrepræsentanter kan rette henvendelse til formanden for koordinationsforummet om deltagelse. 7.5 Lov om samarbejde. Lov om samarbejde vedrører ikke samarbejdsudvalgenes virke. Der er tale om to forskellige ordninger, hvor den ene er lovbestemt, mens den anden er aftalebestemt og indgået som en del af overenskomstforhandlingerne. Talsmandsordningen skal anvendes til at supplere dialogen i samarbejdsudvalgene. I forhold til den aftalebestemte samarbejdsaftale, hvor værnepligtigt personel ikke er omfattet, er det aftalt mellem Forsvarskommandoen og centralorganisationerne, at værnepligtige er repræsenteret på observatørstatus i samarbejdsudvalget, hvor det er relevant. 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE Disse retningslinjer skal evalueres i første halvår af 2014 med henblik på at identificere eventuelle behov for uddybning eller justering af retningslinjerne på baggrund af indhentede erfaringer og eventuelt ny samarbejdsaftale indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 14

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) OPMANDSKENDELSE faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) og Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og AC (advokat Peter Nisbeth) mod

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet FORSVARETS PERSONELTJENESTE FPT HRRS U 570 2014/002016-1248077 2014-03-27 (Bedes anført ved henvendelser) Til Se fordelingsliste Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Midler fra Kompetencefonden gældende for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10.

Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10. Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10. juni 1999 og rammeaftale om organisering af sikkerhedsog sundhedsarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager Indledning Ved et møde forstås den situation, at flere mennesker befinder sig samme sted, på samme tidspunkt, for at drøfte samme emne. Mødet er et arbejdsinstrument

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere