FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

2 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret er resultatet af et tæt og godt samarbejde mellem Forsvarskommandoen og personaleorganisationerne. Retningslinjerne er et supplement til samarbejdsaftalen. Dog omfatter retningslinjerne også enkelte forhold, der vedrører koordinationsfora og Lov om samarbejde, som ikke har direkte sammenhæng med samarbejdsaftalen. Retningslinjerne har til formål at skabe rammerne for en god og velfungerende samarbejdsvirksomhed i forsvaret. Samarbejdsudvalgene opfordres til at drøfte retningslinjerne med henblik på at vurdere eventuelle behov for at tilpasse samarbejdsvirksomheden ved myndighederne. Eventuelle spørgsmål og ønsker om vejledning kan rettes til Forsvarskommandoen, Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektionen. Bjørn Bisserup Fg. formand FKO HSU Flemming Vinther Næstformand FKO HSU 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 4 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) Samarbejdsudvalg (SU) Internationale operationer Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder 7 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Information og drøftelse Ledelsens informationspligt Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Særlige arbejdsområder Oprettelse af orienteringsforum Fritids- og velfærdsvirksomhed 11 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER 11 5 FORRETNINGSORDEN 11 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Brud på informationspligten 12 7 ØVRIGE FORHOLD Faglig dialog med de funktionelle tjenester Infirmeriudvalg Kantineudvalg Lokalt koordinationsforum Lov om samarbejde 14 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE 14 3

4 Retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret 1 INDLEDNING Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) har på udvalgets møde den 8. marts 2012 godkendt retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret. Retningslinjerne har til formål at supplere samarbejdsaftalen af 2011 samt at angive eksempler på samarbejdsudvalgenes virke. Grundlaget for den aftalebestemte samarbejdsvirksomhed er Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 2011, der indgår som led i overenskomstresultatet mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har med samarbejdsaftalen lavet en rammeaftale, som det enkelte samarbejdsudvalg i stor udstrækning selv skal udfylde. Det er hensigten med aftalen, at samarbejdsudvalgene konstruktivt udvikler samarbejdet på arbejdspladsen under de gældende forhold. Aftalens forudsætning er, at ledelse udøves i dialog med medarbejderne, samt at medarbejderne aktivt skal bidrage til et fremadrettet samarbejde om arbejdspladsens udvikling. 2 SAMARBEJDSUDVALG I FORSVARET Det er ifølge samarbejdsaftalen af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen. Således skal information og drøftelse ske parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. I vurderingen af, om ledelsesfunktionen og dertil hørende beslutningskompetencer er af en sådan karakter, at der skal oprettes et samarbejdsudvalg, indgår blandt andet en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret Beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afsked Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Vejledende er der tænkt på et selvstændigt ledelsesområde med en sådan beslutningskompetence inden for HR-området og i forhold til budgetforvaltning, at det er rimeligt at oprette samarbejdsudvalg for den pågældende myndighed. Med hensyn til samarbejdsudvalgets virke er der tale om emner, der falder inden for informationspligten og en række områder, som det i Samarbejdsaftalen er anført, at samarbejdsudvalgene skal behandle. 4

5 Det er vigtigt, at det i arbejdet i samarbejdsudvalget holdes in mente, at samarbejdsudvalgets virke knytter sig til den enkelte chefs beslutningskompetencer. Det betyder, at drøftelse og behandling i de enkelte samarbejdsudvalg tager udgangspunkt i de områder, hvor chefen har bemyndigelse til at træffe beslutninger. Såfremt der i forbindelse med udvalgsmøderne rejses forhold, hvor chefen ikke har kompetencen til at træffe beslutning, er det chefens pligt at løfte sagen til højere niveau. Medarbejderrepræsentanterne har ligeledes mulighed for at rejse forholdet via deres personaleorganisation eller centralorganisation. 2.1 Oprettelse og nedlæggelse af samarbejdsudvalg Ledelse og repræsentanter fra de forhandlingsberettigede personaleorganisationer skal lokalt drøfte, hvordan myndigheden kan etablere samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af disse drøftelser fremsender myndigheden en indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, med henblik på behandling i FKO HSU Underudvalg vedrørende Samarbejdsvirksomhed i forsvaret (USAM), der på vegne af FKO HSU godkender indstillingen. Der henvises i den forbindelse til de hjælpeværktøjer, der ligger på hjemmesiden for samarbejdsvirksomhed på Forsvarets Fælles Intranet (FFI). Der bør rettes særlig opmærksomhed på de to hjælpeværktøjer om Indstilling om oprettelse af samarbejdsudvalg og Spørgsmål til drøftelse ved myndigheder i forbindelse med oprettelse af SU. Hjælpeværktøjerne ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. På hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret på FFI er der en oversigt over oprettede samarbejdsudvalg under FKO myndighedsområde. Når kriterierne for at have et samarbejdsudvalg bortfalder, skal samarbejdsudvalget nedlægges. Myndigheden skal meddele dette til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som efterretter USAM eller FKO HSU med henblik på godkendelse. Når nedlæggelsen er godkendt, vil samarbejdsudvalget herefter blive slettet fra SU oversigten på hjemmesiden. 2.2 Betegnelser for samarbejdsudvalg Indenfor FKO myndighedsområde findes følgende betegnelser for samarbejdsudvalg Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg (FKO HSU) FKO HSU er oprettet, fordi der findes flere samarbejdsudvalg inden for FKO myndighedsområde, og det er forsvarschefen, der træffer beslutning om en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen. Information og drøftelser i FKO HSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der dækker hele Forsvarskommandoens myndighedsområde, og hvor forsvarschefen ikke har delegeret beslutningskompetencen til NIV II cheferne. Forsvarschefen er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne i FKO HSU udpeges af centralorganisationerne. 5

6 2.2.2 Fællessamarbejdsudvalg (FÆLSU) FÆLSU er oprettet ved de NIV II myndigheder, hvor der er mere end et myndighedssamarbejdsudvalg, og fordi der er en række af de områder, der falder indenfor Samarbejdsaftalen, hvor det er NIV II chefen, der træffer beslutning. Information og drøftelser i FÆLSU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, der er ved den samlede NIV II myndighed, herunder relevant behandling af generelle forhold inden for de områder, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen. Områder, der er delegeret til underlagte chefer, drøftes i de samarbejdsudvalg, der er etableret i strukturen. Chefen for den pågældende NIV II myndighed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanter i FÆLSU udpeges af centralorganisationerne. Som udgangspunkt skal medarbejderrepræsentanterne være tillidsrepræsentanter tjenstgørende indenfor det pågældende myndighedsområde, men de kan dog også være udpeget fra centralt hold Samarbejdsudvalg (SU) SU oprettes ved myndigheder eller enheder med en selvstændig ledelsesfunktion. Information og drøftelser i SU tager udgangspunkt i de arbejds- og personaleforhold, hvor den pågældende chef er tillagt en beslutningskompetence, herunder implementering af retningslinjer givet af Forsvarskommandoen eller andre overordnede myndigheder. Chefen for den pågældende myndighed eller enhed er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, der er tjenstgørende inden for det pågældende myndighedsområde. Skal der udpeges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, foretages udpegningen af de forhandlingsberettigede organisationer blandt myndighedens øvrige medarbejdere. 2.3 Internationale operationer Enheder, der udsendes i internationale operationer under en særlig struktur, og som følge heraf har en selvstændig ledelsesfunktion, skal oprette samarbejdsudvalg ud fra samme kriterier som samarbejdsudvalg som ovenfor anført. Såfremt parterne finder det hensigtsmæssigt, kan samarbejdsudvalget oprettes på enhedens opstillingstidspunkt. Samarbejdsudvalg i internationale operationer skal ikke godkendes af USAM. Der skal derfor ikke sendes en indstilling om oprettelse til godkendelse. Det oprettede samarbejdsudvalg bliver nedlagt i forbindelse med enhedens hjemkomst fra missionsområdet. Hjælpeværktøj til oprettelse af samarbejdsudvalg i internationale operationer samt forretningsorden herfor ligger på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som findes via startsiden på FFI. 6

7 2.4 Sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder Ved sammensætning af samarbejdsudvalg ved geografisk adskilte myndigheder skal det søges sikret, at alle geografisk spredte elementer af myndigheden er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Dette kan ske i form af ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter, ligesom personelorganisationerne kan søge at udpege repræsentanter i samarbejdsudvalget, der dækker de geografiske dele af myndigheden. 3 SAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER Det er afgørende for et velfungerende samarbejde, at der hersker en god og positiv indstilling fra både ledelses- og medarbejdersiden i samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget har form af et dialogforum mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter. Samarbejdsaftalen fastlægger de områder, som ledelsen og medarbejderne skal behandle i samarbejdsudvalget. Som udgangspunkt er det de områder, der hører ind under arbejdsgiverens ledelsesret, der behandles i samarbejdsudvalget. Lønforhandling og ansættelsesvilkår behandles ikke i regi af samarbejdsudvalget. Det er væsentligt, at de drøftelser, der foregår i samarbejdsudvalget, tager udgangspunkt i den beslutningskompetence, som den pågældende chef har. Beslutningskompetence skal ikke nødvendigvis være en kompetence til at træffe den endelige beslutning, eksempelvis fastlæggelse af budget for det kommende år, men kan tillige være chefens beslutning om, hvilket forslag om kommende års budget der fremsendes til behandling eller godkendelse ved anden myndighed. Det er gennem samarbejdsudvalgets orienteringer, drøftelser og behandling af sager, at medlemmerne får indblik i og mulighed for indflydelse på myndighedens arbejds- og personaleforhold. 3.1 Information og drøftelse Information og drøftelse er udgangspunktet for samarbejdsudvalgets virke. FKO HSU lægger derfor stor vægt på, at samarbejdsaftalens krav om gensidig information i fuldt omfang efterleves ved forsvarets myndigheder. Informationspligten i samarbejdsudvalget er gensidig. Af samarbejdsaftalen fremgår, hvad der falder ind under henholdsvis ledelsens, medarbejderrepræsentanternes og samarbejdsudvalgets informationspligt. Medarbejderrepræsentanternes indflydelse finder i vid udstrækning sted gennem information og drøftelse. For at gøre udvalgets information og drøftelse så velfungerende som muligt bør ledelsens informationsmateriale/talesedler udsendes til udvalgets medlemmer forud for mødet, ligesom medarbejderrepræsentanterne bør indgive spørgsmål, der ønskes besvaret på mødet, så tidligt at ledelsen har mulighed for at forberede et svar. 7

8 Såfremt ledelsen pålægges - eller pålægger underliggende myndigheder - restriktioner i forhold til information om emner, der falder inden for informationspligten, skal samarbejdsudvalget orienteres herom Ledelsens informationspligt Opmærksomheden henledes på, at områder, der er omfattet af informationspligten, er beskrevet i samarbejdsaftalen, samt at informationer skal gives på det relevante ledelsesniveau, dvs. det ledelsesniveau, hvor kompetencen til at træffe den endelige beslutning ligger. I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget 1 er der en uddybning af, hvad Moderniseringsstyrelsen og CFU mener, er omfattet af de 4 enkelte områder, der fremgår af aftalen. Af notatet kan blandt andet læses følgende: I samarbejdsaftalens 3 stk. 2 er fastsat, at ledelsen skal informere samarbejdsudvalget om: SU-aftale: Notat: SU-aftale: Notat: Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. Ledelsens informationspligt omfatter institutionens aktuelle situation for eksempel i forhold til opstillede mål og strategier og igangværende processer. Ledelsens forventninger til udviklingen i arbejdspladsens aktiviteter herunder forventede trusler eller udfordringer er også emner, der skal informeres om i samarbejdsudvalget. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. Den aktuelle situation og forventede udvikling omkring arbejdspladsens struktur og beskæftigelse er også områder, som ledelsen er forpligtet til at informere om i samarbejdsudvalget. Strukturændringer og rationaliseringer kan få omfattende konsekvenser for beskæftigelsesforhold og arbejdstilrettelæggelse og er derfor som tidligere også omfattet af ledelsens pligt til information. Alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skal der informeres om. 1 Notatet er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesråd, november

9 SU-aftale: Notat: Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold. Beslutninger om betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen kan f.eks. ske i forbindelse med indførelse af større it-systemer, ved større ændringer i institutionens resultatkontrakt, ved gennemførelsen af større reformer for eksempel kommunalreformen, ved sammenlægning af institutioner eller dele heraf, ved oprettelse af fælles statslig/privat opgaveløsning, ved indførelse af team- eller gruppebaserede opgaveløsninger, ved omlægninger af opgaver efter udlicitering, ved oprettelse af administrative fællesskaber og fælles stats lige/kommunale jobenheder Ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold sker typisk ved udlicitering af opgaver i statslige institutioner, hvor medarbejderne følger med opgaverne over i et privat firma, eller når staten sælger hele eller dele af statsvirksomheder. Sådanne ændringer kan gribe afgørende ind i den enkelte medarbejders arbejdsliv. Derfor skal samarbejdsudvalget have information herom i god tid, således at der er mulighed for en grundig forberedelse til den efterfølgende drøftelse i udvalget. SU-aftale: Notat: Udbud og udlicitering. Ved udbud og udlicitering af opgaver skal samarbejdsudvalget informeres så tidligt, at der i samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang kan fastlægges retningslinier for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i arbejds- eller projektgrupper mv. I øvrigt henvises til Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering, udsendt af Personalestyrelsen og CFU, november I forbindelse med ovenstående afsnit skal opmærksomheden henledes på, at gældende udbudsregler skal følges. Som det fremgår, skal samarbejdsudvalget have information om ovenstående forhold i så god tid, at der er mulighed for en drøftelse i udvalget. Opmærksomheden skal henledes på, at informationen fra ledelsen primært skal ske skriftligt, eksempelvis ved udsendelse af materialer forud for mødet. Mundtlig information gives kun i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. 9

10 Det er endvidere aftalt mellem Finansministeriet og CFU, at hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes, indtil den skriftlige information er udsendt. Den givne information skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, så medarbejdernes synspunkter og forslag får mulighed for at indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. Informationen skal også være givet, så medarbejderrepræsentanterne har haft den fornødne tid til at forberede sig, inden drøftelsen finder sted. Yderligere information om Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget, kan findes i notat herom, der er tilgængeligt på Samarbejdssekretariatets hjemmeside: Medarbejderrepræsentanternes informationspligt Det er ligeledes væsentligt for samarbejdet i samarbejdsudvalget, at medarbejderrepræsentanterne giver informationer om forhold, der har betydning for arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen. Det betyder blandt andet, at spørgsmål, man ønsker ledelsens svar på under mødet, skal fremsættes så rettidigt, at ledelsen har en mulighed for at forberede et svar forud for mødet. 3.2 Særlige arbejdsområder I Samarbejdsaftalens 5 er anført en række særlige arbejdsområder, som samarbejdsudvalgene som minimum skal behandle. I forhold til de særlige arbejdsområder, der er anført i Samarbejdsaftalen, vil samarbejdsudvalgene ved myndighederne, som udgangspunkt have til opgave at behandle og drøfte de overordnende retningslinjer og politikker, som er behandlet i FKO HSU og udsendt til forsvarets myndigheder. Under denne behandling skal samarbejdsudvalgene forholde sig til, hvorvidt der er behov for supplerende retningslinjer inden for de enkelte områder, og hvordan man ved myndigheden mest hensigtsmæssigt kan implementere de overordnede retningslinjer. I den sammenhæng henvises til FKO HSU hjemmeside, hvor der findes information til de overordnede retningslinjer og politikker, der er behandlet i FKO HSU. Arbejde i samarbejdsudvalgene bør foregå med en positiv vilje til at opnå enighed mellem ledelsessiden og medarbejdersiden; i modsat fald er det brud på samarbejdsaftalen. Men skulle det ske, at der ikke kan opnås enighed mellem de to parter om, hvilke retningslinjer der skal lægges for et bestemt område, vil det være ledelsen, der fastlægger de nødvendige retningslinjer. 10

11 3.3 Oprettelse af orienteringsforum Ved afdelinger, enheder m.fl., hvor der ikke er etableret et samarbejdsudvalg (jf. kriterier for oprettelse af samarbejdsudvalg), er det myndighedschefens ansvar at sikre, at der etableres et forum, hvor der formidles information om emner eller drøftelser fra det relevante samarbejdsudvalg. Særligt for geografisk adskilte myndigheder vil det være naturligt at vurdere behovet for oprettelse af et passende antal orienteringsfora. Myndighedschefen kan eksempelvis pålægge cheferne for de underliggende afdelinger eller enheder at afholde månedsmøder, medarbejdermøder el.lign. Denne mødeaktivitet er ikke en integreret del af selve samarbejdsstrukturen. Behovet for sådanne møder, og hvordan behovet kan opfyldes, drøftes i samarbejdsudvalget jf. Samarbejdsaftalen vedr. samarbejdsudvalgets informationspligt. 3.4 Fritids- og velfærdsvirksomhed Af øvrige opgaver skal nævnes at forhold vedrørende fritids- og velfærdsvirksomhed er et område, der skal behandles i samarbejdsudvalget. Retningslinjerne fremgår af cirkulære KFF B Redaktionel kommentar: Punktet afventer afklaring. 4 KONTAKTUDVALG, UNDERUDVALG OG SÆRLIGE AFTALER Når det er hensigtsmæssigt at oprette underudvalg, kontaktudvalg eller at indgå særlige aftaler om udvidelse af medarbejderindflydelse eller ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, henvises der til samarbejdsaftalen. 5 FORRETNINGSORDEN Samarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Det anbefales, at samarbejdsudvalget drøfter forretningsordenen, med henblik på at aftale hvordan udvalget i praksis skal fungere ved myndigheden. I denne sammenhæng kan det være en ide at drøfte form og indhold. Se eksempler på hvilke spørgsmål der er nyttige at drøfte via hjælpeværktøjet Udarbejdelse af forretningsorden. Hjælpeværktøjet er på hjemmesiden Samarbejdsvirksomhed i forsvaret, som ligger på startsiden af Forsvarets Fælles Intranet (FFI). 6 RÅD, VEJLEDNING OG FORTOLKNINGSSPØRGSMÅL Skulle der opstå et behov for råd, vejledning og fortolkningsspørgsmål omkring oprettelse af nye samarbejdsudvalg eller omkring samarbejdsudvalgets arbejde, kan der rettes kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som forelægger emnet til behandling i USAM subsidiært til FKO HSU. Opstår der uoverensstemmelser vedrørende tolkning af samarbejdsaftalen, er det vigtigt, at der så tidligt som muligt søges råd og vejledning, for at undgå at processen mellem parterne eskalerer unødigt. I et sådan tilfælde er det hensigtsmæssigt, at der tages en vejledende kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion, som initie- 11

12 rer drøftelse i USAM eller FKO HSU i relevant omfang. Efter en vurdering afgøres, hvordan sagen videre skal behandles. Uoverensstemmelser om fortolkning af eller påstande om brud på samarbejdsaftalen kan - af hver af parterne - kræves behandlet i USAM (på vegne af FKO HSU). Ved en sådan henvendelse skal medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. På baggrund af drøftelse og behandling af sagen med de faglige organisationer i regi af USAM eller FKO HSU, bliver der ydet rådgivning og vejledning i forsøget på at bilægge den opståede uoverensstemmelse. Der vil i behandlingen af sagen også blive taget stilling til, om der er grundlag for at rejse en klagesag. Hvis USAM (FKO HSU) bliver enige om en løsning, skal denne efterleves i det lokale samarbejdsudvalg. Hvis USAM (FKO HSU) ikke bliver enige om en løsning, kan sagen forelægges Samarbejdsnævnet. 6.1 Brud på informationspligten I Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget fremgår, at: Ved brud på informationspligten (aftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsendes skriftligt. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Dette indebærer, at ledelsen må neutralisere en allerede truffen beslutning, således at der kan gennemføres en egentlig information og efterfølgende drøftelse af det pågældende emne. Herved gives medarbejderne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Såfremt ledelsen fortsat ikke overholder informationspligten kan medarbejderrepræsentanterne klage til USAM via kontakt til Forsvarskommandoens Arbejdsmiljø- og Samarbejdssektion. Ved en sådan henvendelse skal som ovenfor beskrevet medsendes: En beskrivelse af det påståede brud, referater fra samarbejdsudvalgsmøderne, andre relevante dokumenter. Se også punkt 3.1, om information og drøftelse. 12

13 7 ØVRIGE FORHOLD Opmærksomheden skal henledes på følgende forhold, der ikke er omfattet af samarbejdsaftalen. 7.1 Faglig dialog med de funktionelle tjenester Nogle af de funktionelle tjenester producerer ydelser, der har betydning for arbejds- og personaleforhold for alle medarbejdere i forsvaret. Disse skal behandles i regi af FKO HSU. Herudover kan det være hensigtsmæssigt, at myndighederne har en direkte faglig dialog med repræsentanter udpeget af centralorganisationerne. Denne faglige dialog vil typisk have karakter af et brugerforum. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det faglige dialogforum ikke træder i stedet for en behandling i samarbejdsudvalgsregi. Der kan eksempelvis være tale om, at chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste (CHFSU) har en dialog med de faglige organisationer om de sundhedsfaglige ydelser, der berører alle medarbejdere i forsvaret. Der er ikke tale om en dialog om den overordnende politik eller retningslinjer for området det vil som oftest ske i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg. Der kan i det faglige forum være tale om en orientering og dialog om, hvordan CHFSU udmønter de overordnede retningslinjer eller politik, herunder blandt andet de mere praktiske eller administrative forhold, der knytter sig til implementeringen af den overordnede politik eller retningslinje. 7.2 Infirmeriudvalg Forsvarets Sundhedstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for infirmeri eller lægestue et infirmeriudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende lægetjenesten ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.3 Kantineudvalg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste opretter som ansvarlig myndighed for kantinevirksomhed et kantineudvalg til behandling af spørgsmål vedrørende kantineforhold ved etablissementet. Opmærksomheden henledes på, at såvel pligtigt som fastansat personel indgår i udvalget. Redaktionel kommentar: Der kan være behov for revision af punktet, når beslutning om blandt andet værnepligtsforhold og andre forhold er afklaret. 7.4 Lokalt koordinationsforum På et geografisk tjenestested med flere myndigheder kan der være forhold af fælles relevans. Dette vil typisk vedrøre etablissementsforvaltningsmæssige forhold. De lokale myndigheder har derfor mulighed for at oprette et lokalt koordinationsforum til formålet. Opmærksomheden skal dog henledes på, at et sådant koordinationsforum ikke er en del af samarbejdssystemet og alene har til formål at sikre koordination mellem myndigheder og enheder. Koordinationsforummet er således ikke et forum til drøftelse af arbejds- og 13

14 personaleforhold omfattet af samarbejdsaftalen, idet behandling af dette området hører hjemme i det samarbejdsudvalg, der hører til myndigheden. Målet med det lokale koordinationsforum er at få formidlet bredt, hvad der rør sig i de forskellige myndigheder, som er placeret på det samme geografiske sted. Det giver således en mulighed for, at de forskellige myndigheder kan koordinere og optimere anliggender i forhold til etablissementsforhold, styrke information og kommunikation samt få drøftet fælles interesser. Det vil således være relevant at oprette et koordinationsforum, når et sådant vil være til gavn for hverdagsanliggender og kan styrke sammenholdet blandt geografisk samplacerede enheder. Sammensætningen af koordinationsforummet aftales lokalt og kan ændres på ad hoc basis. Medarbejderrepræsentanter kan rette henvendelse til formanden for koordinationsforummet om deltagelse. 7.5 Lov om samarbejde. Lov om samarbejde vedrører ikke samarbejdsudvalgenes virke. Der er tale om to forskellige ordninger, hvor den ene er lovbestemt, mens den anden er aftalebestemt og indgået som en del af overenskomstforhandlingerne. Talsmandsordningen skal anvendes til at supplere dialogen i samarbejdsudvalgene. I forhold til den aftalebestemte samarbejdsaftale, hvor værnepligtigt personel ikke er omfattet, er det aftalt mellem Forsvarskommandoen og centralorganisationerne, at værnepligtige er repræsenteret på observatørstatus i samarbejdsudvalget, hvor det er relevant. 8 EVALUERING AF RETNINGSLINJERNE Disse retningslinjer skal evalueres i første halvår af 2014 med henblik på at identificere eventuelle behov for uddybning eller justering af retningslinjerne på baggrund af indhentede erfaringer og eventuelt ny samarbejdsaftale indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 14

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr. 241-7-12 TNI/JHJ/LR Referat af møde i samarbejdsudvalget den 20. januar 2012 Deltog i mødet: Torben Nielsen, Jørgen Hedegaard-Jensen, Marianne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011

SAMARBEJDSAFTALEN 2011 SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget, når arbejdspladser flytter Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2017 Publikationen kan hentes digitalt på Samarbejdssekretariatets

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 26. februar 2016 kl. 10.00-12.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen Harrit Jakobsen,

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet Cirkulære om aftale om Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet 2005 Cirkulære af 14. februar 2006 Perst. nr. 009-06 PKAT nr. J.nr. 05-7243-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre Side 1 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre KL Personalestyrelsen KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) OPMANDSKENDELSE faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) og Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og AC (advokat Peter Nisbeth) mod

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN KTO sagsnr.: 505.1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Bilag: 1. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte.

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark

Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark 1. Samarbejdets mål og midler Parterne er enige om, at medarbejdernes aktive engagement i udviklingen af selskabet er afgørende for Tele Danmarks konkurrencedygtighed

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere