VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr

2

3 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens hovedaktiviter Fondens formål er at fremme forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene ved at yde støtte til: Forøget opmærksomhed på og kendskab til diabetes Forebyggelse af sygdommen og dens komplikationer Uddannelse og træning Distributionssystemer Diagnosticering Adgang til behandling Monitorering Core Activities The objective of the Foundation is to further the prevention and treatment of diabetes in developing countries by providing financial support to: Increased awareness of and knowledge about diabetes Prevention of the disease and its complications Education and training Distribution systems Diagnosis Access to diabetes care Monitoring / AUDITED ACCOUNTS

4 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Financial highlights Donationer Fonden indtægtsførte i 2014 TDKK fra Novo Nordisk A/S mod TDKK året før. Verdensdiabetesfondens indtægtsgrundlag består først og fremmest af et 10-årigt gavebrev fra Novo Nordisk A/S for perioden Donations In 2014, donations from Novo Nordisk A/S totalling DKK 65,574k were recognised as income, against DKK 64,105k in the previous financial year. The World Diabetes Foundation s income base derives primarily from a 10-year donation programme from Novo Nordisk A/S, covering the period Finansielle indtægter Faldende disponibel kapital, renteniveau og som følge heraf lavere afkast på fondens aktiver (obligationer, bank- og valutabeholdninger) medfører færre finansielle indtægter i forhold til tidligere år. Financial income Falling disposable capital, decreasing interest rates and, consequently, lower returns on assets (bonds, bank deposits and foreign exchange reserves) resulted in lower financial income compared to previous years. Fundraising indtægter Der blev i regnskabsåret 2014 indsamlet TDKK 902 fra forskellige fundraising aktiviteter. Fundraising portfolio In the financial year 2014, donations of DKK 902k were raised through various fundraising activities. Fondsuddelinger I henhold til Verdensdiabetesfondens fundats 8 skal årets overskud så vidt muligt uddeles i samme regnskabsår. Kravet om at årets overskud skal uddeles, er således opfyldt i 2014, hvor fonden har uddelt brutto TDKK til nye projekter mod TDKK året før. Distributions Under article 8 of the Statutes of the World Diabetes Foundation, the net profit for the year should, to the widest possible extent, be distributed in the same financial year. The distribution requirement was thus observed in 2014 when the Foundation distributed DKK 61,011k gross to new projects, against DKK 56,754k in / AUDITED ACCOUNTS 2014

5 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nøgletal 2014 Following income and expenditure Fundraising Novo Nordisk and others 902 Financial income 987 Donations from Novo Nordisk A/S 65,574 INCOME 2014 DKK 000 Project expenses 9,644 Administrative expenses 5,769 Distributions to projects 61,011 EXPENDITURE 2014 DKK 000 / AUDITED ACCOUNTS

6 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Segmentering Årets uddelinger er fordelt på følgende parametre: 1. Uddelingernes formål i) Skærpelse af opmærksomheden på og kendskabet til diabetes ii) Opbygning af behandlingskapacitet iii) Forbedret patientbehandling Segmentation Distributions for the year are segmented as follows: 1. Purpose of the activity i) Raising general awareness of and knowledge about diabetes ii) Building up treatment capacity in the health care system iii) Improved treatment of patients Patients 17% General public 27% Health care systems 56% TARGET SEGMENTS 2014 Middle East and Global North Africa 1% 8% Western Pacific 17% South and Central America 5% North America and Caribbean 9% Europe 9% South East Asia 11% Africa 40% GEOGRAPHICAL SEGMENTATION / AUDITED ACCOUNTS 2014

7 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Administration Fonden har i året forsat søgt at holde administrationsomkostninger på et rimeligt niveau. Dette er sket uden at miste fokus på de strategiske målsætninger. Det er et krav for fonden at holde administrationsomkostninger under 10% af de samlede indtægter. I 2014 udgjorde fondens administrationsomkostninger 8,55% af de samlede indtægter mod 8,78% i det foregående år. Administration The Foundation maintained a strong focus on keeping administrative expenses at a reasonable level without losing focus on its strategic objectives. It is a requirement for the Foundation to keep administrative expenses below 10% of total income. In 2014, administrative expenses accounted for 8.55% of total income, against 8.78% the previous year. Projektporteføljen Verdensdiabetesfonden har til dato støttet 375 projekter i 110 lande. 184 projekter er igangværende. Værdien af den samlede projektportefølje udgør TDKK Dette er eksklusive tilbageførte midler og lokale partneres medfinansiering samt bidrag fra tredjepart. For at komme i betragtning skal ansøgninger rette sig mod relevante sundhedsfremmende eller forebyggende indsatser med en kvalitativ og/eller eksperimenterende/innovativ metodetilgang, som kan skabe større og mere lige adgang til sundhed. Ansøgningernes formål skal ikke alene ligge inden for fondens statutter, men også de strategiske indsatsområder, hvor der bl.a. skelnes til graden af effektivitet, produktivitet og bæredygtighed. Bestyrelsen søger endvidere at støtte projekttilgange, som har et stærkt fattigdomsfokus og potentielt vil kunne mangfoldiggøres. Bestyrelsen godkendte 43 nye projektbevillinger i regnskabsåret. Project Portfolio To date, the World Diabetes Foundation has supported 375 projects in 110 countries. 184 of these are ongoing projects. The value of the aggregate project portfolio is DKK 754,406k. This figure is exclusive of unutilised funds, co-financing from local partners and donations from third parties. To qualify for consideration, proposals are required to address prevention and treatment of diabetes through a qualitative and/or experimental/innovative approach, designed to create greater and more equal access to diabetes health care in developing countries. The objectives of project applications must not only fall within the scope of the Foundation s Statutes, but must also be aligned with its strategic framework. Key focus is on the efficiency, productivity and sustainability of proposed designs. Moreover, the Board gives priority to projects with a strong poverty focus - and to solutions which can potentially yield replicable models. During the financial year, 43 new project grants were approved by the Board. Relancering af hjemmeside Fondens hjemmeside org relanceres i februar Det er intentionen, at hjemmesiden skal bidrage til en mere målrettet servicering af ansøgere og stimulere erfarings- og vidensudveksling på tværs af de fondsstøttede projekter. På lidt længere sigt er ambitionen, at platformen vil udvikle sig til en egentlig vidensdatabase for forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser relateret til diabetes i udviklingslande. Relanceringen retter sig således mod projektpartnere, ansøgere og øvrige interessenter, som fonden via hjemmesiden vil kunne tilbyde et velfunderet vidensgrundlag at arbejde ud fra. Udvikling af nyt sags- og projektstyringssystem Fonden har i 2014 udviklet et nyt sags- og projektstyringssystem. Systemet understøtter den daglige sagsbehandling og styrker koordinering af tværgående arbejdsprocesser. Herudover skal det Share-Point-baserede IT system medvirke til at styre fondens opsamling af resultater, viden og læring på tværs af geografi, tematiske indsatsområder og strategiske partnerskaber. Revamp of the website During 2014, the website was revamped and will be re-launched in February 2015, cf. www. worlddiabetesfoundation.org The revamped website offers a more user-friendly and targeted platform for applicants - and a hub for sharing of knowledge and best practices between existing project partners. As the platform further evolves, it is the ambition that it will develop into a deeper and broader knowledge-base for information on concrete project interventions in the areas of prevention and treatment of diabetes in developing countries. The website relaunch specifically targets WDF project partners, potential applicants and other stakeholders who have a vested interest in accessing the knowledge base of WDF-sponsored projects. Development of new project management system During 2014, the Foundation developed a new project management system. It supports the full life cycle of the day-to-day case handling and coordination of cross functional work processes. The Share-Point-based IT platform is designed to better capture and utilise institutional memory, incl. systematisation of project deliverables, documentation, results and learnings across thematic and geographical intervention areas. / AUDITED ACCOUNTS

8 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens langsigtede engagement Fondens indsats har i mange samarbejdslande været langsigtet og strakt sig over en periode på fem år eller mere. Ofte begyndende med støtte til små græsrodsinitiativer som over tid kan udvikle sig til mere holistiske landeprogrammer eller større nationale initiativer. Fondsansøgninger tager afsæt i værdiskabende partnerskaber med globale, regionale, nationale og lokale aktører. De er i udgangspunktet funderet i patient-fokuserede løsninger, som har potentiale til at kunne gøre en markant forskel i den enkelte borgers liv - og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Fondens strategi for afspejler det stadigt mere komplekse landskab, som vores partnere opererer i. Makroøkonomiske trends som ofte kræver helhedstænkning og brobygning via integrerede indsatser, herunder tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Strategien har et fortsat stærkt fokus på lokal kapacitetsopbygning og tilknyttet proaktiv fortalervirksomhed. I 2015 koncentreres fondens virke omkring styrkelse af uddelingskapaciteten, herunder opdyrkning og udvikling af strategiske partnerskaber og indsatsområder. Ligeledes vil arbejdet med indikatorer, interne reviews og eksterne evalueringer have fondens bevågenhed. FNs 2015 mål, arbejdet med nye globale mål for udvikling og bæredygtighed efter 2015 samt Verdenssundhedsorganisationens globale handlingsplan for forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme ( ) vedbliver at være vigtige pejlemærker. The Foundation s long-term commitment In many countries, the financial and technical support provided by WDF has spanned over five years or longer. Often starting with small grassroots initiatives which, over time, may develop into more holistic country programmes or larger-scale national initiatives. Proposals are based on value-creating partnerships with global, regional, national or local players. They are, essentially, founded on patient-centred solutions with the potential to make a real difference in the individual citizen s life - and in a broader societal context. The Foundation s strategy for the period reflects the steadily more complex landscape in which our local partners operate. Macro-economic trends which often call for holistic and integrated efforts as well as cooperation among a large variety of players and across sectoral boundaries. The strategy continues to have a strong emphasis on local capacity building and proactive advocacy platforms which call for a collective response. In 2015, particular attention will be given to the distribution capacity, incl. engagement and development of strategic partnerships, networks and intervention areas. Moreover, emphasis is placed on indicators, internal reviews and external evaluations. The United Nations Millennium Development Goals, the new post-2015 sustainable development goals, and the World Health Organisation s Global NCD Action Plan remain key benchmarks in the realisation of WDF s mission and day-to-day work. Kvalitetssikring De enkelte projekter formaliseres via indgåelse af en kontrakt med den lokale partner, hvori der opstilles klare milepæle og succeskriterier. De godkendte projekter bliver fulgt nøje i henhold til fondens monitoreringssystem, som omfatter halvårlige rapporter, revisorpåtegninger og monitoreringsbesøg. Generelt kan man sige, at projekterne forløber tilfredsstillende. Forsinkelser opstår dog ofte, dels ifbm. indgåelse af kontrakt og opstart, dels ifbm. selve projektimplementeringen. Da de løbende udbetalinger er gjort betinget af opfyldelse af aftalte milepæle, medfører eventuelle forsinkelser ingen betydelig risiko for fonden. Quality assurance Individual project funding is formalised through a contract with the local project partner, in which milestones and success criteria are clearly defined. Ongoing projects are monitored closely in accordance with the Foundation s monitoring system. This includes semi-annual reports, auditors reports and field visits in the recipient country. In general, the projects develop satisfactorily. Delays often occur, partly in connection with contract conclusion, partly in the actual project implementation phase. As instalments are made conditional on the achievement of agreed milestones, delays have no significant financial impact on the Foundation. 8 / AUDITED ACCOUNTS 2014

9 Årsberetning 2014 Management Review 2014 / AUDITED ACCOUNTS

10 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nul-tolerance politik Igennem året har sekretariatet opsamlet og søgt at institutionalisere tværgående erfaringer fra PwC revisioner i udvalgte partnerskabslande. Ovenstående initiativer tjener flere formål; dels at styrke partnerorganisationernes kapacitet indenfor såvel finansiel - som mere almen projektstyring samt at sikre en høj grad af ansvarlighed og gennemsigtighed i administrationen af fondens midler. I lande hvor det ikke er muligt at engagere PwC, eller hvor det grundet projektets begrænsede omfang ikke er formålstjeneligt at kontrahere med et internationalt revisionsfirma, revideres projekter af lokale revisionsfirmaer. Sekretariatet følger løbende op på afsluttede revisioner, hvor interne kontroller har vist sig at være utilstrækkelige, og hvor fonden derfor har påkrævet fastfrysning af projektmidler indtil konkrete aktionsplaner, som har til formål at styrke interne kontroller eller øvrige tiltag, er blevet iværksat af den lokale modtagerorganisation. Herudover har bestyrelsen i 2014, som opfølgning på fondens løbende monitorering eller ansøgers manglende evne til at efterleve godkendt bevillingsgrundlag, taget beslutning om præmatur lukning af enkelte projekter. Zero tolerance policy Throughout the year, the Foundation has institutionalised experience from PwC audits conducted across a number of selected partnership countries. This initiative serves the dual purpose of building financial and project management capacity within partner organisations and of ensuring a high level of accountability and transparency in the administration of WDF-supported grants. In countries where PwC audits are not feasible - or where it is not financially appropriate, considering the associated risk and size of project funding, to retain the services of an international auditing company - projects are audited by local auditing firms. The Foundation follows up on audit reports continuously, i.e. where internal controls have been found to be inadequate or poor. And, where WDF has embargoed release of further project funds until appropriate action plans have been implemented by the recipient organisation. During the year, the Board has in a few instances resolved to close a project prematurely due to non compliance with reporting requirements, or because the applicant institution was unable to meet the terms and conditions of the approved Grant. Forventninger til 2015 Verdensdiabetesfonden har i 2014 fået bevilget et nyt gavebrev fra Novo Nordisk A/S af et beløb på op til i alt 654 mio. kr., der skal ydes fra regnskabsåret 2015 til og med regnskabsåret 2024 Det forventes, at fondens indtægter og uddelinger vil være svagt stigende i forhold til niveauet for Outlook for 2015 In 2014, the World Diabetes Foundation received an additional deed of gift from Novo Nordisk A/S of an amount up to a total of DKK 654 million, to be granted from the financial year 2015 through to the financial year The Foundation s income and distributions are expected to be slightly higher compared to / AUDITED ACCOUNTS 2014

11 Ledelsespåtegning Statement by the Management on the annual report Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt fondens årsregnskab for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den på siderne beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vore opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter. The Board and Management have today reviewed and adopted the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Finanacial Statements have been prepared in accordance with the accounting policies described on pages We consider the accounting policies applied appropriate and the estimates made reasonable. Furthermore, we consider the presentation of the overall Financial Statements to be true and fair. Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation. Gentofte 3. marts 2015 Gentofte 3 March 2015 Management / AUDITED ACCOUNTS

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter den på side beskrevne regnskabspraksis. Report on Financial Statements We have audited the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Financial Statements comprise income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the accounting policies described on pages Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the accounting polices described on pages 14-17, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Foundation s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Foundation s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. 12 / AUDITED ACCOUNTS 2014

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Konklusion Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på siderne beskrevne regnskabspraksis. Opinion Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation for the financial year 2014 in accordance with the accounting policies described on pages of the Financial Statements. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review and have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is consistent with the Financial Statements. Hellerup 3. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hellerup 3 March 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab / AUDITED ACCOUNTS

14 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden er udarbejdet i overensstemmelse med Fondsloven, samt efterfølgende beskrivelse af regnskabspraksis. Accounting policies The financial statements of the World Diabetes Foundation have been prepared in accordance with the Danish Foundation Act and the accounting policies described below. Omregning af fremmed valuta Aktiver og gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter balancedagens kurser, og kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. USD indeståender på bankkonti og depoter anvendes til sikring af skyldige uddelinger i USD. I det omfang disse konti sikrer specifikke forpligtelser indregnes kursreguleringer på såvel skyldige uddelinger som USD indeståender netto i resultatopgørelsen som finansielle indtægter og omkostninger. Translation policies Assets and liabilities in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rates at the balance sheet date, and exchange adjustments are recognised in the profit and loss account. USD bank and currency deposits are used to hedge against accrued distributions in USD. To the extent that the USD deposits are used to hedge against specific liabilities, exchange rate adjustments are recognised as net for both accrued distributions and for USD deposits in the profit and loss account as financial income and costs. 14 / AUDITED ACCOUNTS 2014

15 Skat Fonden skal ifølge fundatsen foretage uddeling af hele årets overskud, hvorfor der ikke forventes skat i fonden. Der afsættes således ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på obligationsbeholdninger, da disse elimineres med hensættelse til fremtidige uddelinger og efterfølgende udlignes af 125% fradragsværdi skattemæssigt af fondens bevillinger. Tax According to the Deed of Foundation, the Foundation is required to distribute the entire profit for the year, and therefore no tax is expected for the Foundation. Consequently, no provision has been made for deferred tax on temporary differences in respect of holdings of bonds, as these are eliminated by provisions for future distribution and subsequently offset by a 125% tax value of the deduction in respect of amounts granted by the Foundation. Indregning af indtægter Indtægter baserer sig på følgende gavebrev. Recognition of income Income is calculated on the basis of the following donation programme. Gavebrev 30. april 2008 For regnskabsårene udgør bidraget 0,125 % af Novo Nordisk koncernens netto-insulinomsætning i det pågældende regnskabsår. Det årlige bidrag kan dog ikke overstige det mindste af følgende to beløb: DKK eller 15 % af den skattepligtige indkomst for Novo Nordisk A/S i det pågældende regnskabsår. Donationer under gavebrev af 30. april 2008 fra Novo Nordisk A/S modtages i kvartalsvise ydelser på baggrund af Novo Nordisk koncernens kvartalsregnskaber og indregnes, når beløb, hvorom der er givet tilsagn, kan gøres endeligt op. Deed of gift 30 April 2008 For the financial years the donation from Novo Nordisk A/S is calculated as % of the annual net revenue, not exceeding the lesser of the following two amounts: MDKK 80.0 or 15 % of the taxable income of Novo Nordisk A/S in the given financial year. Donations under Deed of Gift of 30 April 2008 from Novo Nordisk A/S are received every quarter based on the quarterly accounts of the Novo Nordisk Group. Income is recognised when the amounts, which the Foundation has been promised, can be calculated. Uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Når Verdensdiabetesfonden giver tilsagn om støtte ved at underskrive en projektkontrakt eller på anden måde forpligter sig til en uddeling, indregnes beløbet i resultatopgørelsen som bevilling, der indgår under fondens overskudsdisponering. Der foretages ikke tilbagediskontering af fremtidige udbetalinger af bevillinger, ligesom det antages at modtagerne opfylder alle krav, der afspejles i form af milestones, for udbetaling af bevillinger. Distributions from World Diabetes Foundation When the World Diabetes Foundation undertakes to support a project by signing a project contract, or in other ways commits itself to making distributions, the amount is recognised in the profit and loss account as a grant included in the profit distribution of the Foundation. No discounting is made of future payments of grants, and it is assumed that the recipients will fulfil all requirements, to be reflected in the form of milestones, for payment of the grants. / AUDITED ACCOUNTS

16 Administrationsomkostninger Fondens samlede administrationsomkostninger må ikke overstige 10% af fondens samlede indtægter. Fondens samlede indtægter måles som summen af donationer fra Novo Nordisk A/S og øvrige sponsorer samt finansielle indtægter. Administrationsomkostninger indeholder løn og pension samt øvrige adm. omkostninger i fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsen, honorar for revision og vederlag til Novo Nordisk A/S og datterselskaber vedrørende ad hoc administrationsopgaver samt service aftale. Civilstyrelsen tillod i 2014, at fondens administrationsudgifter i regnskabsåret 2014 kan udgøre mere en 10% af fondens bruttoindtægt således, at der dispenseres fra vedtægtens 4, stk. 10. Administrative expenses Total administrative expenses of the Foundation may not exceed 10% of the Foundation s total income. The Foundation s total income is measured as the sum of donations from Novo Nordisk A/S and financial income. Administrative expenses include salaries and pensions as well as other administrative expenses in the Foundation s secretariat, remuneration to the Board of Directors, fees to the auditors and to Novo Nordisk A/S and affiliates for various ad hoc services and service level agreement. In 2014, the Danish Civil Affairs Agency allowed the administrative expenses of the Foundation to exceed more than 10% of its gross annual income in the year 2014, thereby waiving section 4 (10) of the statutes of the Foundation. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med monitorering og facilitering af fondens projekter, inklusive lønomkostninger, informationsmateriale og kommunikation om diabetes i udviklingslandene, samt omkostninger direkte relateret til projektkoordinering med samarbejdspartnere, herunder offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og den private sektor. Project expenses Project costs include costs incurred in connection with the monitoring and facilitation of the project portfolio of the Foundation, including salary costs, information material and communication about diabetes in developing countries as well as costs directly related to project coordination with local partners, including public authorities, NGO s and the private sector. Lønomkostninger Lønomkostninger fordeles forholdsmæssigt mellem administrations- og projektomkostninger på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering på henholdsvis administrations- og projektopgaver. Salary expenses Salary expenses are split proportionally between administrative expenses and project expenses based on time registration on either aministration tasks or project tasks. Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Tilgodehavende fra Novo Nordisk A/S omfatter primært donationer for seneste kvartal, som Verdensdiabetesfonden har opnået tilsagn om, men som endnu ikke er modtaget. Receivable with Novo Nordisk A/S Receivable with Novo Nordisk A/S comprise primarily donations for the last quarter which the World Diabetes Foundation have been promised, but which have not yet been received. 16 / AUDITED ACCOUNTS 2014

17 Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevillinger, som endnu ikke er kommet til udbetaling, da milestones endnu ikke er nået eller fordi projekterne først igangsættes senere og tilsagnet derfor vedrører fremtidige perioder. Accrued distributions Accrued distributions comprise grants that have not yet been paid, as the milestones have not yet been achieved or as the projects will not be initiated until later, which means that the promise relates to future periods. Værdipapirer Obligationer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Obligationer der står lige før udtrækning optages til kurs 100. Securities Bonds are valued at the price at the balance sheet date. The bond price is calculated on the basis of the most recently offered selling price. Bonds that are close to maturity are recognised at a price of 100. Andre gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser omfatter hovedsageligt personalerelaterede omkostninger vedrørende bonus og feriepenge. Other liabilities Other liabilities primarily comprises employee related costs regarding bonus and holiday pay. / AUDITED ACCOUNTS

18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER PROFIT AND LOSS 1 ST JANUARY - 31 ST DECEMBER World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Donationer modtaget fra Novo Nordisk A/S og andre Donations from Novo Nordisk A/S and others Administrationsomkostninger 3, Administration expenses Projektomkostninger 3, Project expenses Resultat før finansielle poster Profit/(loss) before financial income and expenses Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Årets resultat Profit/(loss) for the year Der foreslås fordelt således: Proposed distribution: Årets uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Distributions from the World Diabetes Foundation Disponibelt til fremtidige uddelinger At disposal for future distributions / AUDITED ACCOUNTS 2014

19 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER AKTIVER ASSETS World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Spærret konto Blocked account Bundne aktiver Tied-up assets Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Receivable Novo Nordisk A/S Tilgodehavende renter Interest receivable Andre tilgodehavender Other receivable Tilgodehavender i alt Total receivable Obligationsbeholdning Holding of bonds Bank og valutabeholdninger Bank and currency deposits Disponible aktiver Disposable assets Aktiver i alt Total assets / AUDITED ACCOUNTS

20 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER PASSIVER LIABILITIES AND EQUITY World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Bunden fondskapital Tied-up capital Disponibel kapital Disposable capital Egenkapital i alt Total equity Leverandørgæld Trade payables Skyldige uddelinger Accrued distributions Andre gældsforpligtigelser Other liabilities Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Total short-term liabilities Passiver i alt Total equity and liabilities Eventualforpligtelser 10 Contingent liabilities 20 / AUDITED ACCOUNTS 2014

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2013. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2013. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2013 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2013 GODKENDT AF BESTYRELSEN 4. MARTS 2014 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 4 MARCH 2014 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2013 Management Review 2013 Fondens

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2012 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2012 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2012 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 GODKENDT AF BESTYRELSEN 6. MARTS 2013 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 6 MARCH 2013 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2012 Management Review 2012 Fondens

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2015

WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2015 ÅRSREGNSKAB 2015 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2015 GODKENDT AF BESTYRELSEN 8. MARTS 2016 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 8 MARCH 2016 CVR-nr. 26 56 17 79 Brogårdsvej 70 DK-2820 Gentofte Årsberetning 2015

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR CVR-nr

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR CVR-nr ÅRSREGNSKAB 2011 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2011 GODKENDT AF BESTYRELSEN 7. MARTS 2012 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 7 MARCH 2012 CVR-nr. 26 56 17 79 WDF Årsregnskab 2011 L1 med underskrifter.indd 1

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Pelican Management ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 76 81 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 33 96 74 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 The Annual Report

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Bilfinger HSG Facility Management A/S

Bilfinger HSG Facility Management A/S Bilfinger HSG Facility Management A/S Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg CVR No. 32 46 67 10 Årsrapport for 2012 Annual report for the year ended 31 December 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2016

WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2016 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2017 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2017 CVR-nr. 26 56 17 79 Brogårdsvej 70 DK-2820 Gentofte Årsberetning 2016

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

AcceptFinans ApS. Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015

AcceptFinans ApS. Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015 Park Alle 295 2605 Brøndby CVR-nr. 89913918 Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-05-2016. The annual

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 13 89 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2010 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2010. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2010 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2010. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2010 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2010 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2010 Management Review 2010 Fondens hovedaktiviter Fondens formål er at fremme forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

New Energy Solutions II K/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

New Energy Solutions II K/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 New Energy Solutions II K/S c/o Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Alle 7, DK-2900 Hellerup Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Altor Equity Partners A/S Christian IX's Gade 7, 3., DK-1111 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 51 63 08 Årsrapporten er

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TOTEM HOLDINGS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

TOTEM HOLDINGS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-no. 20 22 26 7020222670 TOTEM HOLDINGS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport

Læs mere

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dansk-Europæisk Finansiering ApS CVR-nr Company reg. no

Dansk-Europæisk Finansiering ApS CVR-nr Company reg. no Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Dansk-Europæisk Finansiering ApS CVR-nr.

Læs mere

REVIS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2013/14

REVIS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2013/14 Tlf.: +45 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR no. 20 22 26 7020222670 REVIS APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Slet. Slet. Slet. Slettes. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr.

Slet. Slet. Slet. Slettes. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr. Slet side 1 logo Sl Slet side 1 logo Sl Slet Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 Slet T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Slet

Læs mere

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013 K/S Danred V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 32 94 26 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Legatoplysninger Årsregnskab

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere