VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr

2

3 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens hovedaktiviter Fondens formål er at fremme forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene ved at yde støtte til: Forøget opmærksomhed på og kendskab til diabetes Forebyggelse af sygdommen og dens komplikationer Uddannelse og træning Distributionssystemer Diagnosticering Adgang til behandling Monitorering Core Activities The objective of the Foundation is to further the prevention and treatment of diabetes in developing countries by providing financial support to: Increased awareness of and knowledge about diabetes Prevention of the disease and its complications Education and training Distribution systems Diagnosis Access to diabetes care Monitoring / AUDITED ACCOUNTS

4 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Financial highlights Donationer Fonden indtægtsførte i 2014 TDKK fra Novo Nordisk A/S mod TDKK året før. Verdensdiabetesfondens indtægtsgrundlag består først og fremmest af et 10-årigt gavebrev fra Novo Nordisk A/S for perioden Donations In 2014, donations from Novo Nordisk A/S totalling DKK 65,574k were recognised as income, against DKK 64,105k in the previous financial year. The World Diabetes Foundation s income base derives primarily from a 10-year donation programme from Novo Nordisk A/S, covering the period Finansielle indtægter Faldende disponibel kapital, renteniveau og som følge heraf lavere afkast på fondens aktiver (obligationer, bank- og valutabeholdninger) medfører færre finansielle indtægter i forhold til tidligere år. Financial income Falling disposable capital, decreasing interest rates and, consequently, lower returns on assets (bonds, bank deposits and foreign exchange reserves) resulted in lower financial income compared to previous years. Fundraising indtægter Der blev i regnskabsåret 2014 indsamlet TDKK 902 fra forskellige fundraising aktiviteter. Fundraising portfolio In the financial year 2014, donations of DKK 902k were raised through various fundraising activities. Fondsuddelinger I henhold til Verdensdiabetesfondens fundats 8 skal årets overskud så vidt muligt uddeles i samme regnskabsår. Kravet om at årets overskud skal uddeles, er således opfyldt i 2014, hvor fonden har uddelt brutto TDKK til nye projekter mod TDKK året før. Distributions Under article 8 of the Statutes of the World Diabetes Foundation, the net profit for the year should, to the widest possible extent, be distributed in the same financial year. The distribution requirement was thus observed in 2014 when the Foundation distributed DKK 61,011k gross to new projects, against DKK 56,754k in / AUDITED ACCOUNTS 2014

5 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nøgletal 2014 Following income and expenditure Fundraising Novo Nordisk and others 902 Financial income 987 Donations from Novo Nordisk A/S 65,574 INCOME 2014 DKK 000 Project expenses 9,644 Administrative expenses 5,769 Distributions to projects 61,011 EXPENDITURE 2014 DKK 000 / AUDITED ACCOUNTS

6 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Segmentering Årets uddelinger er fordelt på følgende parametre: 1. Uddelingernes formål i) Skærpelse af opmærksomheden på og kendskabet til diabetes ii) Opbygning af behandlingskapacitet iii) Forbedret patientbehandling Segmentation Distributions for the year are segmented as follows: 1. Purpose of the activity i) Raising general awareness of and knowledge about diabetes ii) Building up treatment capacity in the health care system iii) Improved treatment of patients Patients 17% General public 27% Health care systems 56% TARGET SEGMENTS 2014 Middle East and Global North Africa 1% 8% Western Pacific 17% South and Central America 5% North America and Caribbean 9% Europe 9% South East Asia 11% Africa 40% GEOGRAPHICAL SEGMENTATION / AUDITED ACCOUNTS 2014

7 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Administration Fonden har i året forsat søgt at holde administrationsomkostninger på et rimeligt niveau. Dette er sket uden at miste fokus på de strategiske målsætninger. Det er et krav for fonden at holde administrationsomkostninger under 10% af de samlede indtægter. I 2014 udgjorde fondens administrationsomkostninger 8,55% af de samlede indtægter mod 8,78% i det foregående år. Administration The Foundation maintained a strong focus on keeping administrative expenses at a reasonable level without losing focus on its strategic objectives. It is a requirement for the Foundation to keep administrative expenses below 10% of total income. In 2014, administrative expenses accounted for 8.55% of total income, against 8.78% the previous year. Projektporteføljen Verdensdiabetesfonden har til dato støttet 375 projekter i 110 lande. 184 projekter er igangværende. Værdien af den samlede projektportefølje udgør TDKK Dette er eksklusive tilbageførte midler og lokale partneres medfinansiering samt bidrag fra tredjepart. For at komme i betragtning skal ansøgninger rette sig mod relevante sundhedsfremmende eller forebyggende indsatser med en kvalitativ og/eller eksperimenterende/innovativ metodetilgang, som kan skabe større og mere lige adgang til sundhed. Ansøgningernes formål skal ikke alene ligge inden for fondens statutter, men også de strategiske indsatsområder, hvor der bl.a. skelnes til graden af effektivitet, produktivitet og bæredygtighed. Bestyrelsen søger endvidere at støtte projekttilgange, som har et stærkt fattigdomsfokus og potentielt vil kunne mangfoldiggøres. Bestyrelsen godkendte 43 nye projektbevillinger i regnskabsåret. Project Portfolio To date, the World Diabetes Foundation has supported 375 projects in 110 countries. 184 of these are ongoing projects. The value of the aggregate project portfolio is DKK 754,406k. This figure is exclusive of unutilised funds, co-financing from local partners and donations from third parties. To qualify for consideration, proposals are required to address prevention and treatment of diabetes through a qualitative and/or experimental/innovative approach, designed to create greater and more equal access to diabetes health care in developing countries. The objectives of project applications must not only fall within the scope of the Foundation s Statutes, but must also be aligned with its strategic framework. Key focus is on the efficiency, productivity and sustainability of proposed designs. Moreover, the Board gives priority to projects with a strong poverty focus - and to solutions which can potentially yield replicable models. During the financial year, 43 new project grants were approved by the Board. Relancering af hjemmeside Fondens hjemmeside org relanceres i februar Det er intentionen, at hjemmesiden skal bidrage til en mere målrettet servicering af ansøgere og stimulere erfarings- og vidensudveksling på tværs af de fondsstøttede projekter. På lidt længere sigt er ambitionen, at platformen vil udvikle sig til en egentlig vidensdatabase for forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser relateret til diabetes i udviklingslande. Relanceringen retter sig således mod projektpartnere, ansøgere og øvrige interessenter, som fonden via hjemmesiden vil kunne tilbyde et velfunderet vidensgrundlag at arbejde ud fra. Udvikling af nyt sags- og projektstyringssystem Fonden har i 2014 udviklet et nyt sags- og projektstyringssystem. Systemet understøtter den daglige sagsbehandling og styrker koordinering af tværgående arbejdsprocesser. Herudover skal det Share-Point-baserede IT system medvirke til at styre fondens opsamling af resultater, viden og læring på tværs af geografi, tematiske indsatsområder og strategiske partnerskaber. Revamp of the website During 2014, the website was revamped and will be re-launched in February 2015, cf. www. worlddiabetesfoundation.org The revamped website offers a more user-friendly and targeted platform for applicants - and a hub for sharing of knowledge and best practices between existing project partners. As the platform further evolves, it is the ambition that it will develop into a deeper and broader knowledge-base for information on concrete project interventions in the areas of prevention and treatment of diabetes in developing countries. The website relaunch specifically targets WDF project partners, potential applicants and other stakeholders who have a vested interest in accessing the knowledge base of WDF-sponsored projects. Development of new project management system During 2014, the Foundation developed a new project management system. It supports the full life cycle of the day-to-day case handling and coordination of cross functional work processes. The Share-Point-based IT platform is designed to better capture and utilise institutional memory, incl. systematisation of project deliverables, documentation, results and learnings across thematic and geographical intervention areas. / AUDITED ACCOUNTS

8 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens langsigtede engagement Fondens indsats har i mange samarbejdslande været langsigtet og strakt sig over en periode på fem år eller mere. Ofte begyndende med støtte til små græsrodsinitiativer som over tid kan udvikle sig til mere holistiske landeprogrammer eller større nationale initiativer. Fondsansøgninger tager afsæt i værdiskabende partnerskaber med globale, regionale, nationale og lokale aktører. De er i udgangspunktet funderet i patient-fokuserede løsninger, som har potentiale til at kunne gøre en markant forskel i den enkelte borgers liv - og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Fondens strategi for afspejler det stadigt mere komplekse landskab, som vores partnere opererer i. Makroøkonomiske trends som ofte kræver helhedstænkning og brobygning via integrerede indsatser, herunder tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Strategien har et fortsat stærkt fokus på lokal kapacitetsopbygning og tilknyttet proaktiv fortalervirksomhed. I 2015 koncentreres fondens virke omkring styrkelse af uddelingskapaciteten, herunder opdyrkning og udvikling af strategiske partnerskaber og indsatsområder. Ligeledes vil arbejdet med indikatorer, interne reviews og eksterne evalueringer have fondens bevågenhed. FNs 2015 mål, arbejdet med nye globale mål for udvikling og bæredygtighed efter 2015 samt Verdenssundhedsorganisationens globale handlingsplan for forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme ( ) vedbliver at være vigtige pejlemærker. The Foundation s long-term commitment In many countries, the financial and technical support provided by WDF has spanned over five years or longer. Often starting with small grassroots initiatives which, over time, may develop into more holistic country programmes or larger-scale national initiatives. Proposals are based on value-creating partnerships with global, regional, national or local players. They are, essentially, founded on patient-centred solutions with the potential to make a real difference in the individual citizen s life - and in a broader societal context. The Foundation s strategy for the period reflects the steadily more complex landscape in which our local partners operate. Macro-economic trends which often call for holistic and integrated efforts as well as cooperation among a large variety of players and across sectoral boundaries. The strategy continues to have a strong emphasis on local capacity building and proactive advocacy platforms which call for a collective response. In 2015, particular attention will be given to the distribution capacity, incl. engagement and development of strategic partnerships, networks and intervention areas. Moreover, emphasis is placed on indicators, internal reviews and external evaluations. The United Nations Millennium Development Goals, the new post-2015 sustainable development goals, and the World Health Organisation s Global NCD Action Plan remain key benchmarks in the realisation of WDF s mission and day-to-day work. Kvalitetssikring De enkelte projekter formaliseres via indgåelse af en kontrakt med den lokale partner, hvori der opstilles klare milepæle og succeskriterier. De godkendte projekter bliver fulgt nøje i henhold til fondens monitoreringssystem, som omfatter halvårlige rapporter, revisorpåtegninger og monitoreringsbesøg. Generelt kan man sige, at projekterne forløber tilfredsstillende. Forsinkelser opstår dog ofte, dels ifbm. indgåelse af kontrakt og opstart, dels ifbm. selve projektimplementeringen. Da de løbende udbetalinger er gjort betinget af opfyldelse af aftalte milepæle, medfører eventuelle forsinkelser ingen betydelig risiko for fonden. Quality assurance Individual project funding is formalised through a contract with the local project partner, in which milestones and success criteria are clearly defined. Ongoing projects are monitored closely in accordance with the Foundation s monitoring system. This includes semi-annual reports, auditors reports and field visits in the recipient country. In general, the projects develop satisfactorily. Delays often occur, partly in connection with contract conclusion, partly in the actual project implementation phase. As instalments are made conditional on the achievement of agreed milestones, delays have no significant financial impact on the Foundation. 8 / AUDITED ACCOUNTS 2014

9 Årsberetning 2014 Management Review 2014 / AUDITED ACCOUNTS

10 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nul-tolerance politik Igennem året har sekretariatet opsamlet og søgt at institutionalisere tværgående erfaringer fra PwC revisioner i udvalgte partnerskabslande. Ovenstående initiativer tjener flere formål; dels at styrke partnerorganisationernes kapacitet indenfor såvel finansiel - som mere almen projektstyring samt at sikre en høj grad af ansvarlighed og gennemsigtighed i administrationen af fondens midler. I lande hvor det ikke er muligt at engagere PwC, eller hvor det grundet projektets begrænsede omfang ikke er formålstjeneligt at kontrahere med et internationalt revisionsfirma, revideres projekter af lokale revisionsfirmaer. Sekretariatet følger løbende op på afsluttede revisioner, hvor interne kontroller har vist sig at være utilstrækkelige, og hvor fonden derfor har påkrævet fastfrysning af projektmidler indtil konkrete aktionsplaner, som har til formål at styrke interne kontroller eller øvrige tiltag, er blevet iværksat af den lokale modtagerorganisation. Herudover har bestyrelsen i 2014, som opfølgning på fondens løbende monitorering eller ansøgers manglende evne til at efterleve godkendt bevillingsgrundlag, taget beslutning om præmatur lukning af enkelte projekter. Zero tolerance policy Throughout the year, the Foundation has institutionalised experience from PwC audits conducted across a number of selected partnership countries. This initiative serves the dual purpose of building financial and project management capacity within partner organisations and of ensuring a high level of accountability and transparency in the administration of WDF-supported grants. In countries where PwC audits are not feasible - or where it is not financially appropriate, considering the associated risk and size of project funding, to retain the services of an international auditing company - projects are audited by local auditing firms. The Foundation follows up on audit reports continuously, i.e. where internal controls have been found to be inadequate or poor. And, where WDF has embargoed release of further project funds until appropriate action plans have been implemented by the recipient organisation. During the year, the Board has in a few instances resolved to close a project prematurely due to non compliance with reporting requirements, or because the applicant institution was unable to meet the terms and conditions of the approved Grant. Forventninger til 2015 Verdensdiabetesfonden har i 2014 fået bevilget et nyt gavebrev fra Novo Nordisk A/S af et beløb på op til i alt 654 mio. kr., der skal ydes fra regnskabsåret 2015 til og med regnskabsåret 2024 Det forventes, at fondens indtægter og uddelinger vil være svagt stigende i forhold til niveauet for Outlook for 2015 In 2014, the World Diabetes Foundation received an additional deed of gift from Novo Nordisk A/S of an amount up to a total of DKK 654 million, to be granted from the financial year 2015 through to the financial year The Foundation s income and distributions are expected to be slightly higher compared to / AUDITED ACCOUNTS 2014

11 Ledelsespåtegning Statement by the Management on the annual report Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt fondens årsregnskab for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den på siderne beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vore opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter. The Board and Management have today reviewed and adopted the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Finanacial Statements have been prepared in accordance with the accounting policies described on pages We consider the accounting policies applied appropriate and the estimates made reasonable. Furthermore, we consider the presentation of the overall Financial Statements to be true and fair. Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation. Gentofte 3. marts 2015 Gentofte 3 March 2015 Management / AUDITED ACCOUNTS

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter den på side beskrevne regnskabspraksis. Report on Financial Statements We have audited the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Financial Statements comprise income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the accounting policies described on pages Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the accounting polices described on pages 14-17, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Foundation s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Foundation s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. 12 / AUDITED ACCOUNTS 2014

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Konklusion Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på siderne beskrevne regnskabspraksis. Opinion Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation for the financial year 2014 in accordance with the accounting policies described on pages of the Financial Statements. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review and have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is consistent with the Financial Statements. Hellerup 3. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hellerup 3 March 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab / AUDITED ACCOUNTS

14 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden er udarbejdet i overensstemmelse med Fondsloven, samt efterfølgende beskrivelse af regnskabspraksis. Accounting policies The financial statements of the World Diabetes Foundation have been prepared in accordance with the Danish Foundation Act and the accounting policies described below. Omregning af fremmed valuta Aktiver og gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter balancedagens kurser, og kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. USD indeståender på bankkonti og depoter anvendes til sikring af skyldige uddelinger i USD. I det omfang disse konti sikrer specifikke forpligtelser indregnes kursreguleringer på såvel skyldige uddelinger som USD indeståender netto i resultatopgørelsen som finansielle indtægter og omkostninger. Translation policies Assets and liabilities in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rates at the balance sheet date, and exchange adjustments are recognised in the profit and loss account. USD bank and currency deposits are used to hedge against accrued distributions in USD. To the extent that the USD deposits are used to hedge against specific liabilities, exchange rate adjustments are recognised as net for both accrued distributions and for USD deposits in the profit and loss account as financial income and costs. 14 / AUDITED ACCOUNTS 2014

15 Skat Fonden skal ifølge fundatsen foretage uddeling af hele årets overskud, hvorfor der ikke forventes skat i fonden. Der afsættes således ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på obligationsbeholdninger, da disse elimineres med hensættelse til fremtidige uddelinger og efterfølgende udlignes af 125% fradragsværdi skattemæssigt af fondens bevillinger. Tax According to the Deed of Foundation, the Foundation is required to distribute the entire profit for the year, and therefore no tax is expected for the Foundation. Consequently, no provision has been made for deferred tax on temporary differences in respect of holdings of bonds, as these are eliminated by provisions for future distribution and subsequently offset by a 125% tax value of the deduction in respect of amounts granted by the Foundation. Indregning af indtægter Indtægter baserer sig på følgende gavebrev. Recognition of income Income is calculated on the basis of the following donation programme. Gavebrev 30. april 2008 For regnskabsårene udgør bidraget 0,125 % af Novo Nordisk koncernens netto-insulinomsætning i det pågældende regnskabsår. Det årlige bidrag kan dog ikke overstige det mindste af følgende to beløb: DKK eller 15 % af den skattepligtige indkomst for Novo Nordisk A/S i det pågældende regnskabsår. Donationer under gavebrev af 30. april 2008 fra Novo Nordisk A/S modtages i kvartalsvise ydelser på baggrund af Novo Nordisk koncernens kvartalsregnskaber og indregnes, når beløb, hvorom der er givet tilsagn, kan gøres endeligt op. Deed of gift 30 April 2008 For the financial years the donation from Novo Nordisk A/S is calculated as % of the annual net revenue, not exceeding the lesser of the following two amounts: MDKK 80.0 or 15 % of the taxable income of Novo Nordisk A/S in the given financial year. Donations under Deed of Gift of 30 April 2008 from Novo Nordisk A/S are received every quarter based on the quarterly accounts of the Novo Nordisk Group. Income is recognised when the amounts, which the Foundation has been promised, can be calculated. Uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Når Verdensdiabetesfonden giver tilsagn om støtte ved at underskrive en projektkontrakt eller på anden måde forpligter sig til en uddeling, indregnes beløbet i resultatopgørelsen som bevilling, der indgår under fondens overskudsdisponering. Der foretages ikke tilbagediskontering af fremtidige udbetalinger af bevillinger, ligesom det antages at modtagerne opfylder alle krav, der afspejles i form af milestones, for udbetaling af bevillinger. Distributions from World Diabetes Foundation When the World Diabetes Foundation undertakes to support a project by signing a project contract, or in other ways commits itself to making distributions, the amount is recognised in the profit and loss account as a grant included in the profit distribution of the Foundation. No discounting is made of future payments of grants, and it is assumed that the recipients will fulfil all requirements, to be reflected in the form of milestones, for payment of the grants. / AUDITED ACCOUNTS

16 Administrationsomkostninger Fondens samlede administrationsomkostninger må ikke overstige 10% af fondens samlede indtægter. Fondens samlede indtægter måles som summen af donationer fra Novo Nordisk A/S og øvrige sponsorer samt finansielle indtægter. Administrationsomkostninger indeholder løn og pension samt øvrige adm. omkostninger i fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsen, honorar for revision og vederlag til Novo Nordisk A/S og datterselskaber vedrørende ad hoc administrationsopgaver samt service aftale. Civilstyrelsen tillod i 2014, at fondens administrationsudgifter i regnskabsåret 2014 kan udgøre mere en 10% af fondens bruttoindtægt således, at der dispenseres fra vedtægtens 4, stk. 10. Administrative expenses Total administrative expenses of the Foundation may not exceed 10% of the Foundation s total income. The Foundation s total income is measured as the sum of donations from Novo Nordisk A/S and financial income. Administrative expenses include salaries and pensions as well as other administrative expenses in the Foundation s secretariat, remuneration to the Board of Directors, fees to the auditors and to Novo Nordisk A/S and affiliates for various ad hoc services and service level agreement. In 2014, the Danish Civil Affairs Agency allowed the administrative expenses of the Foundation to exceed more than 10% of its gross annual income in the year 2014, thereby waiving section 4 (10) of the statutes of the Foundation. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med monitorering og facilitering af fondens projekter, inklusive lønomkostninger, informationsmateriale og kommunikation om diabetes i udviklingslandene, samt omkostninger direkte relateret til projektkoordinering med samarbejdspartnere, herunder offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og den private sektor. Project expenses Project costs include costs incurred in connection with the monitoring and facilitation of the project portfolio of the Foundation, including salary costs, information material and communication about diabetes in developing countries as well as costs directly related to project coordination with local partners, including public authorities, NGO s and the private sector. Lønomkostninger Lønomkostninger fordeles forholdsmæssigt mellem administrations- og projektomkostninger på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering på henholdsvis administrations- og projektopgaver. Salary expenses Salary expenses are split proportionally between administrative expenses and project expenses based on time registration on either aministration tasks or project tasks. Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Tilgodehavende fra Novo Nordisk A/S omfatter primært donationer for seneste kvartal, som Verdensdiabetesfonden har opnået tilsagn om, men som endnu ikke er modtaget. Receivable with Novo Nordisk A/S Receivable with Novo Nordisk A/S comprise primarily donations for the last quarter which the World Diabetes Foundation have been promised, but which have not yet been received. 16 / AUDITED ACCOUNTS 2014

17 Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevillinger, som endnu ikke er kommet til udbetaling, da milestones endnu ikke er nået eller fordi projekterne først igangsættes senere og tilsagnet derfor vedrører fremtidige perioder. Accrued distributions Accrued distributions comprise grants that have not yet been paid, as the milestones have not yet been achieved or as the projects will not be initiated until later, which means that the promise relates to future periods. Værdipapirer Obligationer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Obligationer der står lige før udtrækning optages til kurs 100. Securities Bonds are valued at the price at the balance sheet date. The bond price is calculated on the basis of the most recently offered selling price. Bonds that are close to maturity are recognised at a price of 100. Andre gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser omfatter hovedsageligt personalerelaterede omkostninger vedrørende bonus og feriepenge. Other liabilities Other liabilities primarily comprises employee related costs regarding bonus and holiday pay. / AUDITED ACCOUNTS

18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER PROFIT AND LOSS 1 ST JANUARY - 31 ST DECEMBER World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Donationer modtaget fra Novo Nordisk A/S og andre Donations from Novo Nordisk A/S and others Administrationsomkostninger 3, Administration expenses Projektomkostninger 3, Project expenses Resultat før finansielle poster Profit/(loss) before financial income and expenses Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Årets resultat Profit/(loss) for the year Der foreslås fordelt således: Proposed distribution: Årets uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Distributions from the World Diabetes Foundation Disponibelt til fremtidige uddelinger At disposal for future distributions / AUDITED ACCOUNTS 2014

19 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER AKTIVER ASSETS World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Spærret konto Blocked account Bundne aktiver Tied-up assets Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Receivable Novo Nordisk A/S Tilgodehavende renter Interest receivable Andre tilgodehavender Other receivable Tilgodehavender i alt Total receivable Obligationsbeholdning Holding of bonds Bank og valutabeholdninger Bank and currency deposits Disponible aktiver Disposable assets Aktiver i alt Total assets / AUDITED ACCOUNTS

20 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER PASSIVER LIABILITIES AND EQUITY World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Bunden fondskapital Tied-up capital Disponibel kapital Disposable capital Egenkapital i alt Total equity Leverandørgæld Trade payables Skyldige uddelinger Accrued distributions Andre gældsforpligtigelser Other liabilities Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Total short-term liabilities Passiver i alt Total equity and liabilities Eventualforpligtelser 10 Contingent liabilities 20 / AUDITED ACCOUNTS 2014

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Aarhus 2017. Årsrapport for 2013

Fonden Aarhus 2017. Årsrapport for 2013 Fonden Aarhus 2017 Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 34 73 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 4. april 2014 The annual report was presented and adopted

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere