VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr

2

3 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens hovedaktiviter Fondens formål er at fremme forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene ved at yde støtte til: Forøget opmærksomhed på og kendskab til diabetes Forebyggelse af sygdommen og dens komplikationer Uddannelse og træning Distributionssystemer Diagnosticering Adgang til behandling Monitorering Core Activities The objective of the Foundation is to further the prevention and treatment of diabetes in developing countries by providing financial support to: Increased awareness of and knowledge about diabetes Prevention of the disease and its complications Education and training Distribution systems Diagnosis Access to diabetes care Monitoring / AUDITED ACCOUNTS

4 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Financial highlights Donationer Fonden indtægtsførte i 2014 TDKK fra Novo Nordisk A/S mod TDKK året før. Verdensdiabetesfondens indtægtsgrundlag består først og fremmest af et 10-årigt gavebrev fra Novo Nordisk A/S for perioden Donations In 2014, donations from Novo Nordisk A/S totalling DKK 65,574k were recognised as income, against DKK 64,105k in the previous financial year. The World Diabetes Foundation s income base derives primarily from a 10-year donation programme from Novo Nordisk A/S, covering the period Finansielle indtægter Faldende disponibel kapital, renteniveau og som følge heraf lavere afkast på fondens aktiver (obligationer, bank- og valutabeholdninger) medfører færre finansielle indtægter i forhold til tidligere år. Financial income Falling disposable capital, decreasing interest rates and, consequently, lower returns on assets (bonds, bank deposits and foreign exchange reserves) resulted in lower financial income compared to previous years. Fundraising indtægter Der blev i regnskabsåret 2014 indsamlet TDKK 902 fra forskellige fundraising aktiviteter. Fundraising portfolio In the financial year 2014, donations of DKK 902k were raised through various fundraising activities. Fondsuddelinger I henhold til Verdensdiabetesfondens fundats 8 skal årets overskud så vidt muligt uddeles i samme regnskabsår. Kravet om at årets overskud skal uddeles, er således opfyldt i 2014, hvor fonden har uddelt brutto TDKK til nye projekter mod TDKK året før. Distributions Under article 8 of the Statutes of the World Diabetes Foundation, the net profit for the year should, to the widest possible extent, be distributed in the same financial year. The distribution requirement was thus observed in 2014 when the Foundation distributed DKK 61,011k gross to new projects, against DKK 56,754k in / AUDITED ACCOUNTS 2014

5 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nøgletal 2014 Following income and expenditure Fundraising Novo Nordisk and others 902 Financial income 987 Donations from Novo Nordisk A/S 65,574 INCOME 2014 DKK 000 Project expenses 9,644 Administrative expenses 5,769 Distributions to projects 61,011 EXPENDITURE 2014 DKK 000 / AUDITED ACCOUNTS

6 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Segmentering Årets uddelinger er fordelt på følgende parametre: 1. Uddelingernes formål i) Skærpelse af opmærksomheden på og kendskabet til diabetes ii) Opbygning af behandlingskapacitet iii) Forbedret patientbehandling Segmentation Distributions for the year are segmented as follows: 1. Purpose of the activity i) Raising general awareness of and knowledge about diabetes ii) Building up treatment capacity in the health care system iii) Improved treatment of patients Patients 17% General public 27% Health care systems 56% TARGET SEGMENTS 2014 Middle East and Global North Africa 1% 8% Western Pacific 17% South and Central America 5% North America and Caribbean 9% Europe 9% South East Asia 11% Africa 40% GEOGRAPHICAL SEGMENTATION / AUDITED ACCOUNTS 2014

7 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Administration Fonden har i året forsat søgt at holde administrationsomkostninger på et rimeligt niveau. Dette er sket uden at miste fokus på de strategiske målsætninger. Det er et krav for fonden at holde administrationsomkostninger under 10% af de samlede indtægter. I 2014 udgjorde fondens administrationsomkostninger 8,55% af de samlede indtægter mod 8,78% i det foregående år. Administration The Foundation maintained a strong focus on keeping administrative expenses at a reasonable level without losing focus on its strategic objectives. It is a requirement for the Foundation to keep administrative expenses below 10% of total income. In 2014, administrative expenses accounted for 8.55% of total income, against 8.78% the previous year. Projektporteføljen Verdensdiabetesfonden har til dato støttet 375 projekter i 110 lande. 184 projekter er igangværende. Værdien af den samlede projektportefølje udgør TDKK Dette er eksklusive tilbageførte midler og lokale partneres medfinansiering samt bidrag fra tredjepart. For at komme i betragtning skal ansøgninger rette sig mod relevante sundhedsfremmende eller forebyggende indsatser med en kvalitativ og/eller eksperimenterende/innovativ metodetilgang, som kan skabe større og mere lige adgang til sundhed. Ansøgningernes formål skal ikke alene ligge inden for fondens statutter, men også de strategiske indsatsområder, hvor der bl.a. skelnes til graden af effektivitet, produktivitet og bæredygtighed. Bestyrelsen søger endvidere at støtte projekttilgange, som har et stærkt fattigdomsfokus og potentielt vil kunne mangfoldiggøres. Bestyrelsen godkendte 43 nye projektbevillinger i regnskabsåret. Project Portfolio To date, the World Diabetes Foundation has supported 375 projects in 110 countries. 184 of these are ongoing projects. The value of the aggregate project portfolio is DKK 754,406k. This figure is exclusive of unutilised funds, co-financing from local partners and donations from third parties. To qualify for consideration, proposals are required to address prevention and treatment of diabetes through a qualitative and/or experimental/innovative approach, designed to create greater and more equal access to diabetes health care in developing countries. The objectives of project applications must not only fall within the scope of the Foundation s Statutes, but must also be aligned with its strategic framework. Key focus is on the efficiency, productivity and sustainability of proposed designs. Moreover, the Board gives priority to projects with a strong poverty focus - and to solutions which can potentially yield replicable models. During the financial year, 43 new project grants were approved by the Board. Relancering af hjemmeside Fondens hjemmeside org relanceres i februar Det er intentionen, at hjemmesiden skal bidrage til en mere målrettet servicering af ansøgere og stimulere erfarings- og vidensudveksling på tværs af de fondsstøttede projekter. På lidt længere sigt er ambitionen, at platformen vil udvikle sig til en egentlig vidensdatabase for forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser relateret til diabetes i udviklingslande. Relanceringen retter sig således mod projektpartnere, ansøgere og øvrige interessenter, som fonden via hjemmesiden vil kunne tilbyde et velfunderet vidensgrundlag at arbejde ud fra. Udvikling af nyt sags- og projektstyringssystem Fonden har i 2014 udviklet et nyt sags- og projektstyringssystem. Systemet understøtter den daglige sagsbehandling og styrker koordinering af tværgående arbejdsprocesser. Herudover skal det Share-Point-baserede IT system medvirke til at styre fondens opsamling af resultater, viden og læring på tværs af geografi, tematiske indsatsområder og strategiske partnerskaber. Revamp of the website During 2014, the website was revamped and will be re-launched in February 2015, cf. www. worlddiabetesfoundation.org The revamped website offers a more user-friendly and targeted platform for applicants - and a hub for sharing of knowledge and best practices between existing project partners. As the platform further evolves, it is the ambition that it will develop into a deeper and broader knowledge-base for information on concrete project interventions in the areas of prevention and treatment of diabetes in developing countries. The website relaunch specifically targets WDF project partners, potential applicants and other stakeholders who have a vested interest in accessing the knowledge base of WDF-sponsored projects. Development of new project management system During 2014, the Foundation developed a new project management system. It supports the full life cycle of the day-to-day case handling and coordination of cross functional work processes. The Share-Point-based IT platform is designed to better capture and utilise institutional memory, incl. systematisation of project deliverables, documentation, results and learnings across thematic and geographical intervention areas. / AUDITED ACCOUNTS

8 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens langsigtede engagement Fondens indsats har i mange samarbejdslande været langsigtet og strakt sig over en periode på fem år eller mere. Ofte begyndende med støtte til små græsrodsinitiativer som over tid kan udvikle sig til mere holistiske landeprogrammer eller større nationale initiativer. Fondsansøgninger tager afsæt i værdiskabende partnerskaber med globale, regionale, nationale og lokale aktører. De er i udgangspunktet funderet i patient-fokuserede løsninger, som har potentiale til at kunne gøre en markant forskel i den enkelte borgers liv - og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Fondens strategi for afspejler det stadigt mere komplekse landskab, som vores partnere opererer i. Makroøkonomiske trends som ofte kræver helhedstænkning og brobygning via integrerede indsatser, herunder tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Strategien har et fortsat stærkt fokus på lokal kapacitetsopbygning og tilknyttet proaktiv fortalervirksomhed. I 2015 koncentreres fondens virke omkring styrkelse af uddelingskapaciteten, herunder opdyrkning og udvikling af strategiske partnerskaber og indsatsområder. Ligeledes vil arbejdet med indikatorer, interne reviews og eksterne evalueringer have fondens bevågenhed. FNs 2015 mål, arbejdet med nye globale mål for udvikling og bæredygtighed efter 2015 samt Verdenssundhedsorganisationens globale handlingsplan for forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme ( ) vedbliver at være vigtige pejlemærker. The Foundation s long-term commitment In many countries, the financial and technical support provided by WDF has spanned over five years or longer. Often starting with small grassroots initiatives which, over time, may develop into more holistic country programmes or larger-scale national initiatives. Proposals are based on value-creating partnerships with global, regional, national or local players. They are, essentially, founded on patient-centred solutions with the potential to make a real difference in the individual citizen s life - and in a broader societal context. The Foundation s strategy for the period reflects the steadily more complex landscape in which our local partners operate. Macro-economic trends which often call for holistic and integrated efforts as well as cooperation among a large variety of players and across sectoral boundaries. The strategy continues to have a strong emphasis on local capacity building and proactive advocacy platforms which call for a collective response. In 2015, particular attention will be given to the distribution capacity, incl. engagement and development of strategic partnerships, networks and intervention areas. Moreover, emphasis is placed on indicators, internal reviews and external evaluations. The United Nations Millennium Development Goals, the new post-2015 sustainable development goals, and the World Health Organisation s Global NCD Action Plan remain key benchmarks in the realisation of WDF s mission and day-to-day work. Kvalitetssikring De enkelte projekter formaliseres via indgåelse af en kontrakt med den lokale partner, hvori der opstilles klare milepæle og succeskriterier. De godkendte projekter bliver fulgt nøje i henhold til fondens monitoreringssystem, som omfatter halvårlige rapporter, revisorpåtegninger og monitoreringsbesøg. Generelt kan man sige, at projekterne forløber tilfredsstillende. Forsinkelser opstår dog ofte, dels ifbm. indgåelse af kontrakt og opstart, dels ifbm. selve projektimplementeringen. Da de løbende udbetalinger er gjort betinget af opfyldelse af aftalte milepæle, medfører eventuelle forsinkelser ingen betydelig risiko for fonden. Quality assurance Individual project funding is formalised through a contract with the local project partner, in which milestones and success criteria are clearly defined. Ongoing projects are monitored closely in accordance with the Foundation s monitoring system. This includes semi-annual reports, auditors reports and field visits in the recipient country. In general, the projects develop satisfactorily. Delays often occur, partly in connection with contract conclusion, partly in the actual project implementation phase. As instalments are made conditional on the achievement of agreed milestones, delays have no significant financial impact on the Foundation. 8 / AUDITED ACCOUNTS 2014

9 Årsberetning 2014 Management Review 2014 / AUDITED ACCOUNTS

10 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Nul-tolerance politik Igennem året har sekretariatet opsamlet og søgt at institutionalisere tværgående erfaringer fra PwC revisioner i udvalgte partnerskabslande. Ovenstående initiativer tjener flere formål; dels at styrke partnerorganisationernes kapacitet indenfor såvel finansiel - som mere almen projektstyring samt at sikre en høj grad af ansvarlighed og gennemsigtighed i administrationen af fondens midler. I lande hvor det ikke er muligt at engagere PwC, eller hvor det grundet projektets begrænsede omfang ikke er formålstjeneligt at kontrahere med et internationalt revisionsfirma, revideres projekter af lokale revisionsfirmaer. Sekretariatet følger løbende op på afsluttede revisioner, hvor interne kontroller har vist sig at være utilstrækkelige, og hvor fonden derfor har påkrævet fastfrysning af projektmidler indtil konkrete aktionsplaner, som har til formål at styrke interne kontroller eller øvrige tiltag, er blevet iværksat af den lokale modtagerorganisation. Herudover har bestyrelsen i 2014, som opfølgning på fondens løbende monitorering eller ansøgers manglende evne til at efterleve godkendt bevillingsgrundlag, taget beslutning om præmatur lukning af enkelte projekter. Zero tolerance policy Throughout the year, the Foundation has institutionalised experience from PwC audits conducted across a number of selected partnership countries. This initiative serves the dual purpose of building financial and project management capacity within partner organisations and of ensuring a high level of accountability and transparency in the administration of WDF-supported grants. In countries where PwC audits are not feasible - or where it is not financially appropriate, considering the associated risk and size of project funding, to retain the services of an international auditing company - projects are audited by local auditing firms. The Foundation follows up on audit reports continuously, i.e. where internal controls have been found to be inadequate or poor. And, where WDF has embargoed release of further project funds until appropriate action plans have been implemented by the recipient organisation. During the year, the Board has in a few instances resolved to close a project prematurely due to non compliance with reporting requirements, or because the applicant institution was unable to meet the terms and conditions of the approved Grant. Forventninger til 2015 Verdensdiabetesfonden har i 2014 fået bevilget et nyt gavebrev fra Novo Nordisk A/S af et beløb på op til i alt 654 mio. kr., der skal ydes fra regnskabsåret 2015 til og med regnskabsåret 2024 Det forventes, at fondens indtægter og uddelinger vil være svagt stigende i forhold til niveauet for Outlook for 2015 In 2014, the World Diabetes Foundation received an additional deed of gift from Novo Nordisk A/S of an amount up to a total of DKK 654 million, to be granted from the financial year 2015 through to the financial year The Foundation s income and distributions are expected to be slightly higher compared to / AUDITED ACCOUNTS 2014

11 Ledelsespåtegning Statement by the Management on the annual report Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt fondens årsregnskab for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den på siderne beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vore opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter. The Board and Management have today reviewed and adopted the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Finanacial Statements have been prepared in accordance with the accounting policies described on pages We consider the accounting policies applied appropriate and the estimates made reasonable. Furthermore, we consider the presentation of the overall Financial Statements to be true and fair. Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation. Gentofte 3. marts 2015 Gentofte 3 March 2015 Management / AUDITED ACCOUNTS

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter den på side beskrevne regnskabspraksis. Report on Financial Statements We have audited the Financial Statements of the World Diabetes Foundation for the financial year 1 January - 31 December The Financial Statements comprise income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements are prepared in accordance with the accounting policies described on pages Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Management s Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the accounting polices described on pages 14-17, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Foundation s preparation of Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Foundation s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. 12 / AUDITED ACCOUNTS 2014

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Verdensdiabetesfonden Independent Auditor s report To the Management of the World Diabetes Foundation Konklusion Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2014 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på siderne beskrevne regnskabspraksis. Opinion Therefore, in our opinion the Financial Statements give a true and fair view of the financial position, assets, liabilities and the result of the operations of the Foundation for the financial year 2014 in accordance with the accounting policies described on pages of the Financial Statements. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review and have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is consistent with the Financial Statements. Hellerup 3. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hellerup 3 March 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab / AUDITED ACCOUNTS

14 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Verdensdiabetesfonden er udarbejdet i overensstemmelse med Fondsloven, samt efterfølgende beskrivelse af regnskabspraksis. Accounting policies The financial statements of the World Diabetes Foundation have been prepared in accordance with the Danish Foundation Act and the accounting policies described below. Omregning af fremmed valuta Aktiver og gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter balancedagens kurser, og kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. USD indeståender på bankkonti og depoter anvendes til sikring af skyldige uddelinger i USD. I det omfang disse konti sikrer specifikke forpligtelser indregnes kursreguleringer på såvel skyldige uddelinger som USD indeståender netto i resultatopgørelsen som finansielle indtægter og omkostninger. Translation policies Assets and liabilities in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rates at the balance sheet date, and exchange adjustments are recognised in the profit and loss account. USD bank and currency deposits are used to hedge against accrued distributions in USD. To the extent that the USD deposits are used to hedge against specific liabilities, exchange rate adjustments are recognised as net for both accrued distributions and for USD deposits in the profit and loss account as financial income and costs. 14 / AUDITED ACCOUNTS 2014

15 Skat Fonden skal ifølge fundatsen foretage uddeling af hele årets overskud, hvorfor der ikke forventes skat i fonden. Der afsættes således ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på obligationsbeholdninger, da disse elimineres med hensættelse til fremtidige uddelinger og efterfølgende udlignes af 125% fradragsværdi skattemæssigt af fondens bevillinger. Tax According to the Deed of Foundation, the Foundation is required to distribute the entire profit for the year, and therefore no tax is expected for the Foundation. Consequently, no provision has been made for deferred tax on temporary differences in respect of holdings of bonds, as these are eliminated by provisions for future distribution and subsequently offset by a 125% tax value of the deduction in respect of amounts granted by the Foundation. Indregning af indtægter Indtægter baserer sig på følgende gavebrev. Recognition of income Income is calculated on the basis of the following donation programme. Gavebrev 30. april 2008 For regnskabsårene udgør bidraget 0,125 % af Novo Nordisk koncernens netto-insulinomsætning i det pågældende regnskabsår. Det årlige bidrag kan dog ikke overstige det mindste af følgende to beløb: DKK eller 15 % af den skattepligtige indkomst for Novo Nordisk A/S i det pågældende regnskabsår. Donationer under gavebrev af 30. april 2008 fra Novo Nordisk A/S modtages i kvartalsvise ydelser på baggrund af Novo Nordisk koncernens kvartalsregnskaber og indregnes, når beløb, hvorom der er givet tilsagn, kan gøres endeligt op. Deed of gift 30 April 2008 For the financial years the donation from Novo Nordisk A/S is calculated as % of the annual net revenue, not exceeding the lesser of the following two amounts: MDKK 80.0 or 15 % of the taxable income of Novo Nordisk A/S in the given financial year. Donations under Deed of Gift of 30 April 2008 from Novo Nordisk A/S are received every quarter based on the quarterly accounts of the Novo Nordisk Group. Income is recognised when the amounts, which the Foundation has been promised, can be calculated. Uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Når Verdensdiabetesfonden giver tilsagn om støtte ved at underskrive en projektkontrakt eller på anden måde forpligter sig til en uddeling, indregnes beløbet i resultatopgørelsen som bevilling, der indgår under fondens overskudsdisponering. Der foretages ikke tilbagediskontering af fremtidige udbetalinger af bevillinger, ligesom det antages at modtagerne opfylder alle krav, der afspejles i form af milestones, for udbetaling af bevillinger. Distributions from World Diabetes Foundation When the World Diabetes Foundation undertakes to support a project by signing a project contract, or in other ways commits itself to making distributions, the amount is recognised in the profit and loss account as a grant included in the profit distribution of the Foundation. No discounting is made of future payments of grants, and it is assumed that the recipients will fulfil all requirements, to be reflected in the form of milestones, for payment of the grants. / AUDITED ACCOUNTS

16 Administrationsomkostninger Fondens samlede administrationsomkostninger må ikke overstige 10% af fondens samlede indtægter. Fondens samlede indtægter måles som summen af donationer fra Novo Nordisk A/S og øvrige sponsorer samt finansielle indtægter. Administrationsomkostninger indeholder løn og pension samt øvrige adm. omkostninger i fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsen, honorar for revision og vederlag til Novo Nordisk A/S og datterselskaber vedrørende ad hoc administrationsopgaver samt service aftale. Civilstyrelsen tillod i 2014, at fondens administrationsudgifter i regnskabsåret 2014 kan udgøre mere en 10% af fondens bruttoindtægt således, at der dispenseres fra vedtægtens 4, stk. 10. Administrative expenses Total administrative expenses of the Foundation may not exceed 10% of the Foundation s total income. The Foundation s total income is measured as the sum of donations from Novo Nordisk A/S and financial income. Administrative expenses include salaries and pensions as well as other administrative expenses in the Foundation s secretariat, remuneration to the Board of Directors, fees to the auditors and to Novo Nordisk A/S and affiliates for various ad hoc services and service level agreement. In 2014, the Danish Civil Affairs Agency allowed the administrative expenses of the Foundation to exceed more than 10% of its gross annual income in the year 2014, thereby waiving section 4 (10) of the statutes of the Foundation. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med monitorering og facilitering af fondens projekter, inklusive lønomkostninger, informationsmateriale og kommunikation om diabetes i udviklingslandene, samt omkostninger direkte relateret til projektkoordinering med samarbejdspartnere, herunder offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og den private sektor. Project expenses Project costs include costs incurred in connection with the monitoring and facilitation of the project portfolio of the Foundation, including salary costs, information material and communication about diabetes in developing countries as well as costs directly related to project coordination with local partners, including public authorities, NGO s and the private sector. Lønomkostninger Lønomkostninger fordeles forholdsmæssigt mellem administrations- og projektomkostninger på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering på henholdsvis administrations- og projektopgaver. Salary expenses Salary expenses are split proportionally between administrative expenses and project expenses based on time registration on either aministration tasks or project tasks. Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Tilgodehavende fra Novo Nordisk A/S omfatter primært donationer for seneste kvartal, som Verdensdiabetesfonden har opnået tilsagn om, men som endnu ikke er modtaget. Receivable with Novo Nordisk A/S Receivable with Novo Nordisk A/S comprise primarily donations for the last quarter which the World Diabetes Foundation have been promised, but which have not yet been received. 16 / AUDITED ACCOUNTS 2014

17 Skyldige uddelinger Skyldige uddelinger omfatter bevillinger, som endnu ikke er kommet til udbetaling, da milestones endnu ikke er nået eller fordi projekterne først igangsættes senere og tilsagnet derfor vedrører fremtidige perioder. Accrued distributions Accrued distributions comprise grants that have not yet been paid, as the milestones have not yet been achieved or as the projects will not be initiated until later, which means that the promise relates to future periods. Værdipapirer Obligationer måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Obligationer der står lige før udtrækning optages til kurs 100. Securities Bonds are valued at the price at the balance sheet date. The bond price is calculated on the basis of the most recently offered selling price. Bonds that are close to maturity are recognised at a price of 100. Andre gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser omfatter hovedsageligt personalerelaterede omkostninger vedrørende bonus og feriepenge. Other liabilities Other liabilities primarily comprises employee related costs regarding bonus and holiday pay. / AUDITED ACCOUNTS

18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER PROFIT AND LOSS 1 ST JANUARY - 31 ST DECEMBER World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Donationer modtaget fra Novo Nordisk A/S og andre Donations from Novo Nordisk A/S and others Administrationsomkostninger 3, Administration expenses Projektomkostninger 3, Project expenses Resultat før finansielle poster Profit/(loss) before financial income and expenses Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Årets resultat Profit/(loss) for the year Der foreslås fordelt således: Proposed distribution: Årets uddelinger fra Verdensdiabetesfonden Distributions from the World Diabetes Foundation Disponibelt til fremtidige uddelinger At disposal for future distributions / AUDITED ACCOUNTS 2014

19 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER AKTIVER ASSETS World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Spærret konto Blocked account Bundne aktiver Tied-up assets Tilgodehavende hos Novo Nordisk A/S Receivable Novo Nordisk A/S Tilgodehavende renter Interest receivable Andre tilgodehavender Other receivable Tilgodehavender i alt Total receivable Obligationsbeholdning Holding of bonds Bank og valutabeholdninger Bank and currency deposits Disponible aktiver Disposable assets Aktiver i alt Total assets / AUDITED ACCOUNTS

20 BALANCE PER 31. DECEMBER BALANCE SHEET AT 31 ST DECEMBER PASSIVER LIABILITIES AND EQUITY World Diabetes Foundation NOTE DKK 000 DKK 000 Bunden fondskapital Tied-up capital Disponibel kapital Disposable capital Egenkapital i alt Total equity Leverandørgæld Trade payables Skyldige uddelinger Accrued distributions Andre gældsforpligtigelser Other liabilities Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Total short-term liabilities Passiver i alt Total equity and liabilities Eventualforpligtelser 10 Contingent liabilities 20 / AUDITED ACCOUNTS 2014

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere