innovation management system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation management system"

Transkript

1 Plakat fra Åbent vindue i Roskilde Kommune. innovation management system Resultater fra interview- og workshoprække afholdt forår 2011

2 innovation management system Bearbejdning af interview- og workshopresultater Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. En række workshops er gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Region Sjælland og Forskerparken CAT. Workshoprækken er en del af flere workshops, som skal gennemføres i projektet Innovation og kommercialisering i sundhedssektoren. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Vækstforum Sjælland. 1. Introduktion Introduktion til Innovation Management System IMS som delprojekt i OPI-Lab Workshopkoncept Fra IMS til Åbent vindue Interview med direktør og vicedirektør Interview med it-afdeling Åbent vindue som metode Hvad er en god ide? Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Screeningskriterier Medarbejderscreening Ledelsesscreening produktideer Ledelsesscreening procesideer Indsatsområder herunder Åbent vindue Interview med chefgruppen Workshoprække med institutionsledere Workshop-række med medarbejdere Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Beskrivelse af det videre arbejde Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 2 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 3 af 16 3

3 1. Introduktion Sygehus Syd/Slagelse Sygehus har i 2008 i samarbejde med Forskerparken CAT iværksat et program for udvikling af bruger- og medarbejderdreven innovation inden for sundhedsteknologi på Slagelse Sygehus. Et samarbejde der pt., via en række innovationsaktiviteter, har skabt mere end 500 ideer til nye produkter, servicer og interne forbedringsmuligheder og herved tydeligt demonstreret medarbejdernes innovationsevne. Skærmprint fra prototypen på det elektroniske idehåndteringssystem Innovation Management System (IMS). Samarbejdet har, på basis af de mange nye ideer til forbedringer og produkter, givet anledning til aktiviteter m.h.p. etablering af udviklingsprojekter mellem Sygehus Syd, nationale videncentre og mere end 12 forskellige private regionale og nationale virksomheder. Konkret drejer det sig om to udviklingsprojekter henholdsvis Forbedret livskvalitet for borgere med kronisk venøse bensår og Innovation Manager. På en workshop i april 2008 nåede sygehusledelsen på Sygehus Syd frem til en række områder, der skal arbejdes videre med under det ovenstående projekt. Områderne er: Fremtidens Sengeafsnit Fremtidens Transport og Logistiksystemer Fremtidens Hjemmepleje Fremtidens Forebyggelse Fremtidens Genoptræning Forskerparken CAT har en forventning om, at de gennemførte workshops kan medvirke til at øge innovationsevnen i den offentlige sundhedssektor og til at få de gode idéer frem i lyset. Formålet med vores aktiviteter er at: Implementere processer, der kan skabe og håndtere innovation i organisationer og virksomheder. Øge medarbejdernes motivation til at være innovative ved at synliggøre den proces, som organisationen anvender. Få de gode idéer frem i lyset, så de kan realiseres internt i organisationen eller eksternt. Synliggøre resultaterne af den innovation der skabes i organisationen/virksomheden. 1.1 Introduktion til Innovation Management System I projektet Innovation og Kommercialisering blev et software system Innovation Management System (IMS) udviklet med det formål, at afprøve det som et redskab til at opsamle og håndtere gode ideer. Ideen til systemet opstod, da vi erfarede, at mange medarbejdere på bl.a. sygehuse går rundt med gode ideer uden at vide, hvem de skal give dem videre til. Forskerparken CAT, der investerer i opstartsvirksomheder, havde en interesse i at udvikle systemet, i en forventning om, at nogle af ideerne ville kunne skabe grobund for nye produkter, der bl.a. var skabt af medarbejderne i sundhedssektoren. Systemet fungerer rent praktisk således, at hver medarbejder får hver et brugernavn og password til hjemmesiden Her kan de beskrive deres ide samt planlægge aktiviteter omkring ideen. 1.2 IMS som delprojekt i OPI-Lab Forskerparken CAT og Region Sjælland deltager i forlængelse af Innovation og Kommercialisering-projektet i et større nationalt offentligt/-privat innovationsprojekt kaldet OPI-Laboratoriet (OPI-Lab) (se evt. hjemmeside Projektet består af fem delprojekter et for hver region hvor Region Sjællands demonstrationsprojekt har til formål at demonstrere processen fra en ide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kan kommercialiseres. Første del i OPI-Lab projektet er derfor at afprøve IMS i kommuner og på sygehuse i Region Sjælland. Anden del i OPI-Lab-projektet er at afprøve et virksomhedskoncept kaldet Sundhedsfabrikken, der har til formål at screene og udvælge de bedste ideer, modne dem til en prototype, teste dem og sælge dem til virksomheder. Tredje del i OPI-Lab-projektet er at demonstrere rammerne for et Sundhedshandelskammer, der skal bistå mindre virksomheder med at overkomme barrierer for at sælge ind til kommuner og sygehuse. Interview- og workshop-rækken, der er omtalt i denne rapport, beskriver de overvejelser, der er gjort forud for test af IMS i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er i gang med at udvikle en innovationsstrategi, hvor IMS udgør et af initiativerne i strategien. Selve innovationsstrategien behandles ikke i denne rapport. Forud for workshop-rækken blev det øverste ledelsesniveau i Roskilde Kommunes Social og Sundhedsafsnit interviewet, fordi vi var interesserede i at skabe et overblik over prioriterede indsatsområder til innovationsstrategien, som IMS er en del af. Vi gennemførte interview med: Direktør i Social og Sundhed Vicedirektør i Social og Sundhed Tre repræsentanter fra IT-afdelingen Chef for Sundhed- og misbrugsområdet Chef for Ældreområdet Chef for Handicap- og Psykiatriområdet 4 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 4 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 5 af 16 5

4 Med et bredt udsnit af institutionsledere og medarbejdere blev der gennemført seks workshops, der havde til formål at nuancere direktører og chefers prioriterede indsatsområder samt få input til gennemførelse af test af IMS. De seks workshops fordelte sig således mellem ledere og medarbejdere: En workshop med to ledere af hjemmeplejegrupper og to ledere af plejecentre En workshop med fire ledere af handicap og psykiatritilbud En workshop med seks ledere på sundheds og misbrugsområdet En workshop med tre medarbejdere fra hhv. hjemmeplejen og plejecenter En workshop med fire medarbejdere fra handicap og psykiatritilbud En workshop med fem medarbejdere fra sundheds- og misbrugscentre Tak til alle interviewpersoner og workshopdeltagere. 2. Workshopkoncept Det workshopkoncept, vi anvender, omfatter brug af æstetiske og refleksive metoder for derigennem at opnå et rum, der ikke alene skabes af det sagte, men også skabes af det visuelle gennem brug af tegning. Udgangspunktet for workshoppen er erfaringer, iagttagelser og observationer, som deltagerne har erhvervet via deres daglige arbejde i kommunen. Vi har taget udgangspunkt i en definition af innovation, der siger, at det er innovation, når implementering af en ny proces eller et nyt produkt i Roskilde Kommune skaber en værdi i form af: Bedre oplevet kvalitet for borgerne Bedre oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne f.eks. lettere løsning af opgaver Bedre ressourceudnyttelse for Roskilde Kommune f.eks. at spare penge Med nyt menes alene, at det skal være nyt i Roskilde Kommune. 3. Fra IMS til Åbent vindue 3.1 Interview med direktør og vicedirektør De indledende interview med direktør og vicedirektør placerede IMS blandt en række af indsatsområder i en innovationsstrategi. Formålet med de efterfølgende interview med chefgruppen blev derfor at tydeliggøre, hvilke øvrige indsatsområder der skulle indgå i strategien samt at nuancere disse områder gennem en workshop-række med institutionsledere og medarbejdere. Herunder var vi interesserede i at få input til, hvordan vi bedst kan introducere IMS til ledere og medarbejdere samt gennemføre og evaluere på processen. valgte vi i Roskilde at afprøve IMS-metoden og organiseringen i en skræddersyet udgave betegnet som Åbent vindue. 4. Åbent vindue som metode Åbent vindue er en metode, der har til formål at støtte den permanente innovationsproces i den offentlige organisation, idet den opsamler og håndterer de gode ideer som kommunernes eller sygehusenes medarbejdere får i forbindelse med udførelse af deres arbejde. 4.1 Hvad er en god ide? En ide kan både være et udtryk for et behov eller et udtryk for en løsning. I førstnævnte tilfælde er det nødvendigt med en bearbejdning af ideen til en konkret løsning, hvilket stiller krav til de kompetencer, der skal oversætte behovet til en løsning. Det er vores vurdering, at den offentlige part har behov for sparring fra eksempelvis Sundhedsfabrikken i forbindelse med oversættelsen af et behov til en ny eller forbedret produktløsning. Som opsummering kan en ide eksempelvis være: En frustration over tunge løft i forbindelse med personlig pleje Et forslag til at ændre en tidskrævende arbejdsproces Et forslag til indkøb og afprøvning af et nyt produkt Et forslag til udvikling af et nyt produkt 4.2 Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Vi har orienteret os i nogle af de elektroniske ideopsamlingssystemer, der allerede findes og anvendes. Nogle af de udfordringer, som disse systemer møder, er: Hvordan sikrer vi, at der skabes en organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge de gode ideer? Hvordan skaber vi motivation for, at medarbejderne sender ideer ind? Hvordan kan ideejer identificeres? Hvordan gives let feed-back til ideejer? Hvad gør vi, når ideejer ikke ønsker at være iværksætter? Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ejeren af ideen? Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? I OPI-Lab projektet afprøver vi følgende løsninger på ovenstående udfordringer. 1. En organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge Den store udfordring er at få skabt en organisation, der selv kan håndtere de indkomne ideer fra medarbejderne. Vi afprøver en organisation, der overordnet ser således ud: 3.2 Interview med it-afdeling Vi interviewede it-afdelingen med henblik på at finde ud af, om IMS softwaren er Information til medarbejderne Indsamling af idéer Screening og udvælgelse Implementering Evaluering af forløb kompatibel med de øvrige systemer, som kommunen anvender. Baseret på gode erfaringer med udrulning af teknologi blev vi opfordret til at nytænke IMS, så den passer bedre til de medarbejdere, der skal benytte den. Som konsekvens heraf Feedback til idéejere 6 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 6 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 7 af 16 7

5 I Roskilde Kommune indsamles der ideer i løbet af september 2011 fra alle afdelinger under Social og Sundhed. Forud for det Åbne vindue i september er initiativet markedsført gennem ledermøder, formidlingsvideoer samt formidlingsplakater. Desuden er der ansat en medarbejder, der tager imod ideerne via sms, telefon eller mail. Der er også mulighed for, at de kan tage et billede af f.eks. et produkt, der ikke fungerer godt nok, og sende det til sekretariatet. Ideerne indsamles af sekretariatsmedarbejderen ved brug af en skabelon (se bilag 1), hvor ideejer ud over kontaktdata også beskriver ideen, dens påvirkning af borgernes oplevede kvalitet samt medarbejdernes oplevelse af, om ideen vil kunne gøre arbejdet lettere. Ved udgangen af september nedsættes et medarbejder-screeningspanel bestående af medarbejdere fra workshop-rækken, der skal udvælge en bruttoliste på ideer til leder-screeningspanelet. Ideerne anonymiseres af sekretariatsmedarbejderen, så det kun kan ses, hvilken afdeling ideen er opstået i. Screeningspanelet bestående af ledere udvælger de tre bedste ideer, der præmieres, og som Social og sundhedssekretariatet vil arbejde videre med. Det videre arbejde med ideen sker gerne i samarbejde med den afdeling, der kom med ideen, uden de dog er forpligtet til at deltage. Baseret på de workshops, vi har afholdt med medarbejderne, kan vi se, at mange af de fremkomne ideer er af processuel karakter. Vi har valgt at lade ideerne både være procesændringer, produktforslag og mere generelle frustrationer for ikke at afgrænse gode ideer på forhånd. Viser det sig, at der udelukkende er procesforslag, kan vi i en ny testperiode prøve at temalægge processen ved f.eks. at efterlyse produktforslag. Vi er i OPI-Lab projektet interesserede i, at der ikke kun kommer procesforslag, fordi vi ønsker at teste udviklingen fra en produktide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kommercialiseres. 2. Hvordan skaber vi motivation for at medarbejderne sender ideer ind? Det er vigtigt for medarbejderne, at de kan se en mening med at sende ideer ind. Meningen opstår, når de f.eks. får forklaret det gennem helt konkrete cases, når de kan se, de kan komme til at spare tid på det eller når de oplever, at de kan give brugerne en bedre service. At noget giver mening for dem afhænger i høj grad af, om de har deltaget i udviklingsprojekter før. En udfordring er også at få de involverede til at bevare motivationen for fortsat at sende ideer ind efter det Åbne vindue i september ophører. Erfaringer fra andre ideopsamlingssystemer viser, at det er afgørende at give ideejerne god feedback. En løsning kunne være, at første screening sker i afdelingen, men det kræver, at lederen eller udvalgte medarbejdere skal udvælge hvilke ideer, som afdelingen sender videre. Risikoen i den forbindelse er at der kan indgå et forstyrrende element af personlige relationer i overvejelsen om, hvilke ideer der skal fravælges, og hvilke der går videre. 4. Hvordan gives let feed-back til ideejer? Ved modtagelse af en ide sender sekretariatsmedarbejderen en bekræftelse med en standardtekst. Når det Åbne vindue lukkes ultimo september 2011, skal ideerne bundtes, idet der forventes at være gengangere eller temaer af ideer. Dernæst skal der i medarbejder-screeningsrunden tages stilling til, om der skal arbejdes videre med ideen, eller om det er et afslag. Afslagene sendes til ideejer af sekretariatsmedarbejderen med en kort tekst, der begrunder afslaget. Det samme gentages efter den anden screeningsrunde. Kommer der mange ideer i løbet af september måned, f.eks. 50 eller flere, vil dette være en tidskrævende proces. Derfor ønsker vi, baseret på de opnåede erfaringer i september 2011, at forsøge at gøre feed-back processen elektronisk. Det kunne eksempelvis ske via et afstemningssystem på kommunens eller sygehusets intranet, hvor der var adgang til alle ideer. 5. Hvad gør vi, når ideejer ikke vil være iværksætter? Ideer, der opstår hos en hjemmehjælper, sygeplejerske eller læge vil sjældent betyde, at vedkommende ønsker selv at være iværksætter på ideen. Ofte vil de pågældende faggrupper formentlig ønske at videregive ideen til nogle, der kan videreudvikle og sælge den. Det er vigtigt at være opmærksom på, at i henhold til Lov om medarbejderes opfindelser, kan en ide, ikke umiddelbart overdrages til tredjepart. Loven siger, at en ansat skal overdrage rettigheden til en ide til sin arbejdsgiver, hvis ideen falder inden for medarbejderens arbejdsområde. Medarbejderen får en rimelig godtgørelse, såfremt arbejdsgiveren ønsker at overtage rettigheden til ideen. Det er vigtigt at informere om disse regler til medarbejdere og ledere. Problemet er, at der ikke umiddelbart eksisterer virksomheder, der står parat til at overtage og udvikle en ide, før den er modnet og testet. Vi mener, der mangler et formidlingsniveau mellem gode ideer, der opstår i den offentlige sektor, og de virksomheder, der kan have interesse i at lade sig inspirere af den viden. Desuden er det en stor barriere, at kommunen grundet udbudsregler ikke kan garantere, at de vil købe det færdigudviklede produkt. Hvis kommune og virksomhed udvikler ideen sammen, opstår der ydermere et habilitetsproblem hos virksomheden i en efterfølgende udbudsrunde, med mindre konkurrenterne får fuld, offentlig adgang til alt udviklingsmateriale og viden. I OPI-Lab projektet tester vi et virksomhedskoncept, som vi kalder Sundhedsfabrikken, der netop har til formål at screene ideer fra sundhedssektoren og overtage ideer, som ikke har en iværksætter, og som måske er et enkeltprodukt, der ikke kan bære en virksomhed. I Sundhedsfabrikken modner vi ideerne og tester dem i kommuner og på sygehuse for dernæst at sælge dem til en virksomhed. 3. Hvordan kan ideejer identificeres? I det elektroniske Innovation Management System (jf. Introduktion) kan ideejer identificeres ved, at det er vedkommende selv, der opretter sin ide i systemet samt planlægger alle aktiviteterne omkring ideen. Når ideen, som i Åbent vindue, sendes ind ved at ringe eller maile, kan vi risikere, at en central person, eksempelvis en afdelingsleder, får til opgave at videreformidle ideerne til sekretariatet. I det tilfælde kan den oprindelige ideejer måske blive udvisket. Derfor er det vigtigt at få identificeret ideejer eller en gruppe af ideejere, når den ansatte i sekretariatet modtager ideer. 6. Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ideejer? Vi kan se af andre ideopsamlingssystemer, at travlhed i kommuner og på sygehuse gør, at en ellers god ide mister sit fodfæste i det faglige miljø den blev skabt. Det betyder eksempelvis at Social og sundhedssekretariatet risikerer at sidde med en række gode ideer, opstået i de faglige enheder, som de selv må drive videre, afprøve og implementere. Vi vil gerne udvikle en organisation, hvor engagementet for at drive ideerne videre ligger der, hvor ideen opstod, altså hos ideejer. Derfor ønsker vi at sammensætte et screeningsboard af medarbej- 8 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 8 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 9 af 16 9

6 dere og ledere, der stiller deres ekspertise til rådighed og i visse tilfælde også tester ideerne. 7. Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? Det er vigtigt at oplyse medarbejdere og ledere om, at der kan være en problematik omkring offentliggørelse af en god ide, hvis det viser sig, at den skal patenteres. Der kan kun tages patent på ikke offentliggjorte ideer. Det betyder, at ideejer skal have overblik over, hvilke personer der kender til ideen. Når der sendes en ide ind til sekretariatet, får sekretariatsmedarbejderen kendskab til ideerne og bør derfor underskrive en hemmeligholdelseserklæring. Samme forhold gælder for henholdsvis medarbejder- og leder-screeningsboarded. 4.3 Screeningskriterier Medarbejderscreening I interview og workshops har ledere og medarbejdere gentagne gange lagt vægt på tre screeningskriterier, som skal være opfyldt, hvis en ide skal give mening for dem i sådan en grad, at de ønsker at arbejde videre med den. Medarbejderscreeningen udvælger ideerne efter tre overordnede kriterier: Oplevet kvalitet for borgerne Innovationshøjde Værdiskabelse Udviklingstid Innovationshøjden vurderes ud fra en simpel skala fra 1 til 4, hvor: 1. Det findes allerede 2. Forbedringer af eksisterende metoder og produkter 3. Væsentlig forbedring i forhold til state of the art 4. Ikke set før Det skal bemærkes, at der er tale om en forholdsvis grov sortering baseret på generel paratviden om produkter og teknik til kommuner. Egentlige nyhedsundersøgelser vil først blive foretaget, når de ideer, der arbejdes videre med, er konkretiseret yderligere. Vurderingen af den værdi, som ideen kan skabe i forhold til kommunen, personalet og borgerne er ligeledes gennemført ud fra en simpel skala fra 1 til 4: Ubetydelig Ringe Middel Høj Udviklingstiden vurderes ud fra, hvornår produktet er til rådighed. Erfaringsmæssigt tager det typisk relativt lang tid fra produktet er færdigudviklet, til det er implementeret bredt. Med udviklingstid mener vi den tid, det tager, fra en ide er identificeret til den er udviklet og klar til brug i en virksomhed under den forudsætning, at der er kapital og kompetencer til rådighed. Oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne Sparet ressourcer for kommunen Medarbejderne har lagt vægt på, at en ide skal give borgerne en oplevelse af kvalitetsforbedring eller som minimum ikke en forringelse af kvaliteten i den serviceydelse, de modtager, eller de produkter, de omgiver sig med. Samtidig skal medarbejderne som minimum ikke opleve en forringelse af deres arbejdsmiljø, og helst skal de opleve produkt- eller procesændringen som noget, der letter deres arbejde enten i fysisk forstand, idet det eksempelvis bliver lettere at forflytte, eller i processuel forstand, idet arbejdsgange bliver lettere. Endelig har der fra ledelsens side været et krav om, at der ikke skal være tale om en merydelse, med mindre der er tale om en positiv business case. Ledelsen vil dermed indkøbe ny teknologi, såfremt det kan sandsynliggøres, at det tjener sig ind på relativt kort sigt (1-2 år) Ledelsesscreening produktideer De tre screeningskriterier fra medarbejder-screeningen er ikke nødvendigvis det samme som at sige, at der er et forretningspotentiale i en produktide. Ledelsen skal derfor ydermere screene ud fra følgende kriterier: Skalaen er: år teknologien er til rådighed, men skal rettes til år teknologien er til rådighed, men der kræves en del tilpasning år dele af teknologien er til rådighed, men der skal enten udvikles ny teknologi, eller der skal udvikles nye komponenter år Teknologien skal først udvikles Ledelsesscreening procesideer Ud over ideer til produkter vil der også være ideer til processer, som screenes ud fra følgende kriterier: Sparer det tid for medarbejderne/ - gør deres arbejde lettere? Er det en procesændring, der kun kan implementeres lokalt eller på tværs af flere enheder? Skaber det værdi for kommunen? 10 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 10 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 11 af 16 11

7 5. Indsatsområder herunder Åbent vindue I interviewrækken indkredsede vi de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien herunder indsatsen omkring Åbent vindue. 5.1 Interview med chefgruppen De tre interview med chefgruppen havde til formål at få belyst de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien. På baggrund af interviewene fik vi indkredset fire overordnede indsatsområder, som vi arbejdede videre med i workshop-rækken: Det krævede overtalelse at få flere af lederne til at gennemføre tegneøvelsen, men på trods heraf opnåede vi meget relevante resultater og ikke mindst nogle meget kreative tegninger, der gjorde det muligt at tale om emner, hvor der drages paralleller og bruges billedlige metaforer. Anvendelsen af tegninger medførte, at den efterfølgende interviewsamtale bliver en god blanding af konkrete historier viklet ind i metaforer, der kan gøre det lettere, at tale om ellers tabubelagte emner i et båndet interview. Eksempler på tegninger fra workshop-rækken er: Tegning 1: Tegningen viser en samarbejdsdrevet innovationsproces, hvor ledelsen har mod til at skifte retning undervejs i processen. Lære af andres erfaringer Formål Plukke de lavt hængende frugter og implementere dem Inddrage pårørende Formål Gøre de pårørende mere aktive frivilligt Håndtere medarbejdernes input Formål Nytænke processer og produkter til at lette medarbejdernes hverdag Inddrage borgere til at identificere kerneydelser Formål Nytænke/rydde op i serviceydelser I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med det tredje indsatsområde, Håndtering af medarbejdernes input. Tegning 2: Tegningen viser hvordan lederen ser sin rolle som skaber af det rigtige miljø i afdelingen, så ideer kan spire og gro. 5.2 Workshoprække med institutionsledere Formålet med de tre workshops med institutionslederne var at få nuanceret chefgruppens fire indsatsområder i innovationsstrategien særligt det tredje indsatsområde omkring Håndtering af medarbejdernes input. Hver workshop blev indledt med en præsentation af formålet med dagen samt en beskrivelse af Åbent vindue som en metode til at inddrage medarbejdernes erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsafsnittet. Dernæst fik lederne til opgave at lave en tegning forud for en gruppediskussion. Vi afprøvede to varierende tegneopgaver: De fire institutionsledere på ældreområdet blev bedt om at slå en streg, så et A3 papir blev delt i to sider. På venstre side skulle de tegne et billede af de barrierer for innovation, som de ser i deres afdeling, og på højre side skulle de på samme vis tegne de muligheder, de ser. De seks institutionsledere på sundhedsområdet blev bedt om at tegne et billede, der symboliserer deres oplevelse af innovationskulturen i deres enhed. Dernæst skulle de vende deres tegning og skrive et eller flere forslag til, hvordan de kan inddrage brugerne i nytænkningen af serviceydelser i deres enhed. Den samme øvelse blev gentaget i workshoppen med de fire institutionsledere på handicap- og psykiatriområdet. Tegning 3: Tegningen viser hvordan lederen oplever der i offentlige myndigheder generelt er sket et skifte fra at blive belønnet for de gode ideer til at blive belønnet for at overholde regler og dokumentationskrav. 12 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 12 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 13 af 16 13

8 De fire indsatsområder fra interviewene med chefgruppen blev i workshop-rækken med institutionslederne yderligere nuanceret, hvoraf vi også fik bekræftet, at lederne ser meget positivt på et mere struktureret ideopsamlingssystem og ikke mindst hjælp til at screene og udvælge ideer. På workshoppen med ældreområdets ledere talte vi med lederne, om hvad innovation er, og en leder spørger: Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. Det, vi gerne vil opnå med Åbent vindue, er netop at få denne tankegang et organisatorisk niveau ned til institutionsledernes medarbejdere, så medarbejderne, ligesom denne leder, pr. automatik handler, hvis der er noget, der ikke virker, er besværligt eller som de har et forslag til en løsning på. Det vil sige Åbent vindue er ikke blot en metode, men også en ændring af den måde der tænkes på omkring opsamling, udvælgelse og implementering af gode ideer. 5.3 Workshop-række med medarbejdere I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med indsatsområde 3 omkring inddragelse af medarbejdernes erfaringer gennem Åbent vindue-processen i september Vi indledte hver workshop med en præsentation af formålet med dagen og deltagernes rolle. Der var et diskussionsoplæg i gruppen omkring definitionen af begrebet innovation, og om hvad medarbejderne gør, hvis de får en god ide. Dernæst fortalte vi om Åbent vindue som en metode til at inddrage deres erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsområdet. Efter opvarmningsdiskussionen bad vi medarbejderne udfylde idekort ud fra en skabelon, der kan ses i bilag 1. Medarbejderne fik ti minutter til at udfylde skemaet, hvorefter vi spurgte ind til skabelonens udformning: Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Var idekortet svært at udfylde? Flere medarbejdere oplevede, at det var svært at skrive en ide på kommando. Andre havde allerede i det foregående opvarmningsinterview været inde på forslag til ideer, som de skrev på idekortet. De fleste ville gerne have længere tid end ti minutter, da der er nuancer i ideen, som de ikke når at få med på så kort tid. Deltagerne blev bedt om at skrive deres ideer ned i tavshed, og flere bemærkede efterfølgende, at de ville foretrække, at kunne tale med andre om ideerne, når de skulle formuleres Mangler idekortet spørgsmål? Flere savnede en kort beskrivelse af de kriterier, som vi udvælger ideerne ud fra. Én foreslog en visuel afbildning af de tre overordnede screeningskriterier. Medarbejderne efterlyste også en kort tekst om den kontekst samt den proces, som ideerne indgår i. Det var vigtigt for medarbejderne, at deres investering i at skrive deres ideer, også gav mening for dem. En medarbejder foreslog, at vi havde en elektronisk version af idekortet på intranettet, hvor det var muligt at skrive på flere linjer end i den fortrykte Word skabelon (se bilag 1) Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Institutionslederne for plejecenter og hjemmepleje fortalte, at skriftlig formidling for nogle af deres ansatte kunne være en barriere for, hvorvidt de havde lyst til at sende ideer ind. Dette er ikke et stort problem hos resten af personalet i de øvrige områder Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Den helt afgørende motivationsfaktor var spørgsmålet, om det giver mening for medarbejderne at bruge deres tid på at skrive ideerne. Workshop-rækken med institutionsledere og medarbejdere viste, at der er stor forskel på, hvor meget eller lidt mening det giver hos de ansatte alt afhængig af dels, hvor øvet de er med forandringsprocesser og dels, hvordan ledelsen griber det an. Forskellen i innovationsparathed betyder, at kommunikationsopgaven omkring Åbent Vindue bliver en stor udfordring, fordi nogle afdelinger vil have behov for meget information, mens andre vil have et mindre behov. De ideer, som medarbejderne genererede i testforløbet, var primært forslag til procesændringer. 6. Beskrivelse af det videre arbejde Det videre arbejde med at teste Innovation Management System/ - Åbent vindue sker i samarbejde med Roskilde Kommune, Greve Kommune samt Sygehus Syd. Til forskel fra Roskilde Kommune vil vi i Greve Kommune samt på Sygehus Syd afprøve ideopsamlingsmetoden i en mindre målestok på en til to afdelinger. Samtidig vil vi eksperimentere med forskellige metoder til løbende at udvælge og give feedback til ideejere samt udvikle metoder til at uddanne de offentlige myndigheder til selv at kunne håndtere opsamling-, udvælgelse-, test- samt implementeringsfasen. Det er hensigten at evaluere på, om et manuelt system kan klare opgaven, eller om vi skal videreudvikle på software prototypen Innovation Management System. Roskilde Kommune har med deres partnerskab i OPI-Lab projektet, herunder deres deltagelse i Sundhedsfabrikkens screeningsboard, forpligtet sig til at teste nogle af de produkter, som Sundhedsfabrikken modner til salg. Endvidere vil en positiv evaluering af Åbent vindue som metode i Roskilde Kommune betyde, at vi vil implementere en mere permanent ideopsamlingsløsning, der ikke kun er åben for ideer i en måned, men bliver en aktiv del af den løbende innovationsindsats i kommunen. 14 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 14 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 15 af 16 15

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening Vingstedcentret, 6. Marts, 2013 Hvorfor offentlig innovation?

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere