innovation management system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation management system"

Transkript

1 Plakat fra Åbent vindue i Roskilde Kommune. innovation management system Resultater fra interview- og workshoprække afholdt forår 2011

2 innovation management system Bearbejdning af interview- og workshopresultater Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. En række workshops er gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Region Sjælland og Forskerparken CAT. Workshoprækken er en del af flere workshops, som skal gennemføres i projektet Innovation og kommercialisering i sundhedssektoren. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Vækstforum Sjælland. 1. Introduktion Introduktion til Innovation Management System IMS som delprojekt i OPI-Lab Workshopkoncept Fra IMS til Åbent vindue Interview med direktør og vicedirektør Interview med it-afdeling Åbent vindue som metode Hvad er en god ide? Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Screeningskriterier Medarbejderscreening Ledelsesscreening produktideer Ledelsesscreening procesideer Indsatsområder herunder Åbent vindue Interview med chefgruppen Workshoprække med institutionsledere Workshop-række med medarbejdere Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Beskrivelse af det videre arbejde Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 2 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 3 af 16 3

3 1. Introduktion Sygehus Syd/Slagelse Sygehus har i 2008 i samarbejde med Forskerparken CAT iværksat et program for udvikling af bruger- og medarbejderdreven innovation inden for sundhedsteknologi på Slagelse Sygehus. Et samarbejde der pt., via en række innovationsaktiviteter, har skabt mere end 500 ideer til nye produkter, servicer og interne forbedringsmuligheder og herved tydeligt demonstreret medarbejdernes innovationsevne. Skærmprint fra prototypen på det elektroniske idehåndteringssystem Innovation Management System (IMS). Samarbejdet har, på basis af de mange nye ideer til forbedringer og produkter, givet anledning til aktiviteter m.h.p. etablering af udviklingsprojekter mellem Sygehus Syd, nationale videncentre og mere end 12 forskellige private regionale og nationale virksomheder. Konkret drejer det sig om to udviklingsprojekter henholdsvis Forbedret livskvalitet for borgere med kronisk venøse bensår og Innovation Manager. På en workshop i april 2008 nåede sygehusledelsen på Sygehus Syd frem til en række områder, der skal arbejdes videre med under det ovenstående projekt. Områderne er: Fremtidens Sengeafsnit Fremtidens Transport og Logistiksystemer Fremtidens Hjemmepleje Fremtidens Forebyggelse Fremtidens Genoptræning Forskerparken CAT har en forventning om, at de gennemførte workshops kan medvirke til at øge innovationsevnen i den offentlige sundhedssektor og til at få de gode idéer frem i lyset. Formålet med vores aktiviteter er at: Implementere processer, der kan skabe og håndtere innovation i organisationer og virksomheder. Øge medarbejdernes motivation til at være innovative ved at synliggøre den proces, som organisationen anvender. Få de gode idéer frem i lyset, så de kan realiseres internt i organisationen eller eksternt. Synliggøre resultaterne af den innovation der skabes i organisationen/virksomheden. 1.1 Introduktion til Innovation Management System I projektet Innovation og Kommercialisering blev et software system Innovation Management System (IMS) udviklet med det formål, at afprøve det som et redskab til at opsamle og håndtere gode ideer. Ideen til systemet opstod, da vi erfarede, at mange medarbejdere på bl.a. sygehuse går rundt med gode ideer uden at vide, hvem de skal give dem videre til. Forskerparken CAT, der investerer i opstartsvirksomheder, havde en interesse i at udvikle systemet, i en forventning om, at nogle af ideerne ville kunne skabe grobund for nye produkter, der bl.a. var skabt af medarbejderne i sundhedssektoren. Systemet fungerer rent praktisk således, at hver medarbejder får hver et brugernavn og password til hjemmesiden Her kan de beskrive deres ide samt planlægge aktiviteter omkring ideen. 1.2 IMS som delprojekt i OPI-Lab Forskerparken CAT og Region Sjælland deltager i forlængelse af Innovation og Kommercialisering-projektet i et større nationalt offentligt/-privat innovationsprojekt kaldet OPI-Laboratoriet (OPI-Lab) (se evt. hjemmeside Projektet består af fem delprojekter et for hver region hvor Region Sjællands demonstrationsprojekt har til formål at demonstrere processen fra en ide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kan kommercialiseres. Første del i OPI-Lab projektet er derfor at afprøve IMS i kommuner og på sygehuse i Region Sjælland. Anden del i OPI-Lab-projektet er at afprøve et virksomhedskoncept kaldet Sundhedsfabrikken, der har til formål at screene og udvælge de bedste ideer, modne dem til en prototype, teste dem og sælge dem til virksomheder. Tredje del i OPI-Lab-projektet er at demonstrere rammerne for et Sundhedshandelskammer, der skal bistå mindre virksomheder med at overkomme barrierer for at sælge ind til kommuner og sygehuse. Interview- og workshop-rækken, der er omtalt i denne rapport, beskriver de overvejelser, der er gjort forud for test af IMS i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er i gang med at udvikle en innovationsstrategi, hvor IMS udgør et af initiativerne i strategien. Selve innovationsstrategien behandles ikke i denne rapport. Forud for workshop-rækken blev det øverste ledelsesniveau i Roskilde Kommunes Social og Sundhedsafsnit interviewet, fordi vi var interesserede i at skabe et overblik over prioriterede indsatsområder til innovationsstrategien, som IMS er en del af. Vi gennemførte interview med: Direktør i Social og Sundhed Vicedirektør i Social og Sundhed Tre repræsentanter fra IT-afdelingen Chef for Sundhed- og misbrugsområdet Chef for Ældreområdet Chef for Handicap- og Psykiatriområdet 4 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 4 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 5 af 16 5

4 Med et bredt udsnit af institutionsledere og medarbejdere blev der gennemført seks workshops, der havde til formål at nuancere direktører og chefers prioriterede indsatsområder samt få input til gennemførelse af test af IMS. De seks workshops fordelte sig således mellem ledere og medarbejdere: En workshop med to ledere af hjemmeplejegrupper og to ledere af plejecentre En workshop med fire ledere af handicap og psykiatritilbud En workshop med seks ledere på sundheds og misbrugsområdet En workshop med tre medarbejdere fra hhv. hjemmeplejen og plejecenter En workshop med fire medarbejdere fra handicap og psykiatritilbud En workshop med fem medarbejdere fra sundheds- og misbrugscentre Tak til alle interviewpersoner og workshopdeltagere. 2. Workshopkoncept Det workshopkoncept, vi anvender, omfatter brug af æstetiske og refleksive metoder for derigennem at opnå et rum, der ikke alene skabes af det sagte, men også skabes af det visuelle gennem brug af tegning. Udgangspunktet for workshoppen er erfaringer, iagttagelser og observationer, som deltagerne har erhvervet via deres daglige arbejde i kommunen. Vi har taget udgangspunkt i en definition af innovation, der siger, at det er innovation, når implementering af en ny proces eller et nyt produkt i Roskilde Kommune skaber en værdi i form af: Bedre oplevet kvalitet for borgerne Bedre oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne f.eks. lettere løsning af opgaver Bedre ressourceudnyttelse for Roskilde Kommune f.eks. at spare penge Med nyt menes alene, at det skal være nyt i Roskilde Kommune. 3. Fra IMS til Åbent vindue 3.1 Interview med direktør og vicedirektør De indledende interview med direktør og vicedirektør placerede IMS blandt en række af indsatsområder i en innovationsstrategi. Formålet med de efterfølgende interview med chefgruppen blev derfor at tydeliggøre, hvilke øvrige indsatsområder der skulle indgå i strategien samt at nuancere disse områder gennem en workshop-række med institutionsledere og medarbejdere. Herunder var vi interesserede i at få input til, hvordan vi bedst kan introducere IMS til ledere og medarbejdere samt gennemføre og evaluere på processen. valgte vi i Roskilde at afprøve IMS-metoden og organiseringen i en skræddersyet udgave betegnet som Åbent vindue. 4. Åbent vindue som metode Åbent vindue er en metode, der har til formål at støtte den permanente innovationsproces i den offentlige organisation, idet den opsamler og håndterer de gode ideer som kommunernes eller sygehusenes medarbejdere får i forbindelse med udførelse af deres arbejde. 4.1 Hvad er en god ide? En ide kan både være et udtryk for et behov eller et udtryk for en løsning. I førstnævnte tilfælde er det nødvendigt med en bearbejdning af ideen til en konkret løsning, hvilket stiller krav til de kompetencer, der skal oversætte behovet til en løsning. Det er vores vurdering, at den offentlige part har behov for sparring fra eksempelvis Sundhedsfabrikken i forbindelse med oversættelsen af et behov til en ny eller forbedret produktløsning. Som opsummering kan en ide eksempelvis være: En frustration over tunge løft i forbindelse med personlig pleje Et forslag til at ændre en tidskrævende arbejdsproces Et forslag til indkøb og afprøvning af et nyt produkt Et forslag til udvikling af et nyt produkt 4.2 Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Vi har orienteret os i nogle af de elektroniske ideopsamlingssystemer, der allerede findes og anvendes. Nogle af de udfordringer, som disse systemer møder, er: Hvordan sikrer vi, at der skabes en organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge de gode ideer? Hvordan skaber vi motivation for, at medarbejderne sender ideer ind? Hvordan kan ideejer identificeres? Hvordan gives let feed-back til ideejer? Hvad gør vi, når ideejer ikke ønsker at være iværksætter? Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ejeren af ideen? Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? I OPI-Lab projektet afprøver vi følgende løsninger på ovenstående udfordringer. 1. En organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge Den store udfordring er at få skabt en organisation, der selv kan håndtere de indkomne ideer fra medarbejderne. Vi afprøver en organisation, der overordnet ser således ud: 3.2 Interview med it-afdeling Vi interviewede it-afdelingen med henblik på at finde ud af, om IMS softwaren er Information til medarbejderne Indsamling af idéer Screening og udvælgelse Implementering Evaluering af forløb kompatibel med de øvrige systemer, som kommunen anvender. Baseret på gode erfaringer med udrulning af teknologi blev vi opfordret til at nytænke IMS, så den passer bedre til de medarbejdere, der skal benytte den. Som konsekvens heraf Feedback til idéejere 6 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 6 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 7 af 16 7

5 I Roskilde Kommune indsamles der ideer i løbet af september 2011 fra alle afdelinger under Social og Sundhed. Forud for det Åbne vindue i september er initiativet markedsført gennem ledermøder, formidlingsvideoer samt formidlingsplakater. Desuden er der ansat en medarbejder, der tager imod ideerne via sms, telefon eller mail. Der er også mulighed for, at de kan tage et billede af f.eks. et produkt, der ikke fungerer godt nok, og sende det til sekretariatet. Ideerne indsamles af sekretariatsmedarbejderen ved brug af en skabelon (se bilag 1), hvor ideejer ud over kontaktdata også beskriver ideen, dens påvirkning af borgernes oplevede kvalitet samt medarbejdernes oplevelse af, om ideen vil kunne gøre arbejdet lettere. Ved udgangen af september nedsættes et medarbejder-screeningspanel bestående af medarbejdere fra workshop-rækken, der skal udvælge en bruttoliste på ideer til leder-screeningspanelet. Ideerne anonymiseres af sekretariatsmedarbejderen, så det kun kan ses, hvilken afdeling ideen er opstået i. Screeningspanelet bestående af ledere udvælger de tre bedste ideer, der præmieres, og som Social og sundhedssekretariatet vil arbejde videre med. Det videre arbejde med ideen sker gerne i samarbejde med den afdeling, der kom med ideen, uden de dog er forpligtet til at deltage. Baseret på de workshops, vi har afholdt med medarbejderne, kan vi se, at mange af de fremkomne ideer er af processuel karakter. Vi har valgt at lade ideerne både være procesændringer, produktforslag og mere generelle frustrationer for ikke at afgrænse gode ideer på forhånd. Viser det sig, at der udelukkende er procesforslag, kan vi i en ny testperiode prøve at temalægge processen ved f.eks. at efterlyse produktforslag. Vi er i OPI-Lab projektet interesserede i, at der ikke kun kommer procesforslag, fordi vi ønsker at teste udviklingen fra en produktide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kommercialiseres. 2. Hvordan skaber vi motivation for at medarbejderne sender ideer ind? Det er vigtigt for medarbejderne, at de kan se en mening med at sende ideer ind. Meningen opstår, når de f.eks. får forklaret det gennem helt konkrete cases, når de kan se, de kan komme til at spare tid på det eller når de oplever, at de kan give brugerne en bedre service. At noget giver mening for dem afhænger i høj grad af, om de har deltaget i udviklingsprojekter før. En udfordring er også at få de involverede til at bevare motivationen for fortsat at sende ideer ind efter det Åbne vindue i september ophører. Erfaringer fra andre ideopsamlingssystemer viser, at det er afgørende at give ideejerne god feedback. En løsning kunne være, at første screening sker i afdelingen, men det kræver, at lederen eller udvalgte medarbejdere skal udvælge hvilke ideer, som afdelingen sender videre. Risikoen i den forbindelse er at der kan indgå et forstyrrende element af personlige relationer i overvejelsen om, hvilke ideer der skal fravælges, og hvilke der går videre. 4. Hvordan gives let feed-back til ideejer? Ved modtagelse af en ide sender sekretariatsmedarbejderen en bekræftelse med en standardtekst. Når det Åbne vindue lukkes ultimo september 2011, skal ideerne bundtes, idet der forventes at være gengangere eller temaer af ideer. Dernæst skal der i medarbejder-screeningsrunden tages stilling til, om der skal arbejdes videre med ideen, eller om det er et afslag. Afslagene sendes til ideejer af sekretariatsmedarbejderen med en kort tekst, der begrunder afslaget. Det samme gentages efter den anden screeningsrunde. Kommer der mange ideer i løbet af september måned, f.eks. 50 eller flere, vil dette være en tidskrævende proces. Derfor ønsker vi, baseret på de opnåede erfaringer i september 2011, at forsøge at gøre feed-back processen elektronisk. Det kunne eksempelvis ske via et afstemningssystem på kommunens eller sygehusets intranet, hvor der var adgang til alle ideer. 5. Hvad gør vi, når ideejer ikke vil være iværksætter? Ideer, der opstår hos en hjemmehjælper, sygeplejerske eller læge vil sjældent betyde, at vedkommende ønsker selv at være iværksætter på ideen. Ofte vil de pågældende faggrupper formentlig ønske at videregive ideen til nogle, der kan videreudvikle og sælge den. Det er vigtigt at være opmærksom på, at i henhold til Lov om medarbejderes opfindelser, kan en ide, ikke umiddelbart overdrages til tredjepart. Loven siger, at en ansat skal overdrage rettigheden til en ide til sin arbejdsgiver, hvis ideen falder inden for medarbejderens arbejdsområde. Medarbejderen får en rimelig godtgørelse, såfremt arbejdsgiveren ønsker at overtage rettigheden til ideen. Det er vigtigt at informere om disse regler til medarbejdere og ledere. Problemet er, at der ikke umiddelbart eksisterer virksomheder, der står parat til at overtage og udvikle en ide, før den er modnet og testet. Vi mener, der mangler et formidlingsniveau mellem gode ideer, der opstår i den offentlige sektor, og de virksomheder, der kan have interesse i at lade sig inspirere af den viden. Desuden er det en stor barriere, at kommunen grundet udbudsregler ikke kan garantere, at de vil købe det færdigudviklede produkt. Hvis kommune og virksomhed udvikler ideen sammen, opstår der ydermere et habilitetsproblem hos virksomheden i en efterfølgende udbudsrunde, med mindre konkurrenterne får fuld, offentlig adgang til alt udviklingsmateriale og viden. I OPI-Lab projektet tester vi et virksomhedskoncept, som vi kalder Sundhedsfabrikken, der netop har til formål at screene ideer fra sundhedssektoren og overtage ideer, som ikke har en iværksætter, og som måske er et enkeltprodukt, der ikke kan bære en virksomhed. I Sundhedsfabrikken modner vi ideerne og tester dem i kommuner og på sygehuse for dernæst at sælge dem til en virksomhed. 3. Hvordan kan ideejer identificeres? I det elektroniske Innovation Management System (jf. Introduktion) kan ideejer identificeres ved, at det er vedkommende selv, der opretter sin ide i systemet samt planlægger alle aktiviteterne omkring ideen. Når ideen, som i Åbent vindue, sendes ind ved at ringe eller maile, kan vi risikere, at en central person, eksempelvis en afdelingsleder, får til opgave at videreformidle ideerne til sekretariatet. I det tilfælde kan den oprindelige ideejer måske blive udvisket. Derfor er det vigtigt at få identificeret ideejer eller en gruppe af ideejere, når den ansatte i sekretariatet modtager ideer. 6. Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ideejer? Vi kan se af andre ideopsamlingssystemer, at travlhed i kommuner og på sygehuse gør, at en ellers god ide mister sit fodfæste i det faglige miljø den blev skabt. Det betyder eksempelvis at Social og sundhedssekretariatet risikerer at sidde med en række gode ideer, opstået i de faglige enheder, som de selv må drive videre, afprøve og implementere. Vi vil gerne udvikle en organisation, hvor engagementet for at drive ideerne videre ligger der, hvor ideen opstod, altså hos ideejer. Derfor ønsker vi at sammensætte et screeningsboard af medarbej- 8 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 8 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 9 af 16 9

6 dere og ledere, der stiller deres ekspertise til rådighed og i visse tilfælde også tester ideerne. 7. Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? Det er vigtigt at oplyse medarbejdere og ledere om, at der kan være en problematik omkring offentliggørelse af en god ide, hvis det viser sig, at den skal patenteres. Der kan kun tages patent på ikke offentliggjorte ideer. Det betyder, at ideejer skal have overblik over, hvilke personer der kender til ideen. Når der sendes en ide ind til sekretariatet, får sekretariatsmedarbejderen kendskab til ideerne og bør derfor underskrive en hemmeligholdelseserklæring. Samme forhold gælder for henholdsvis medarbejder- og leder-screeningsboarded. 4.3 Screeningskriterier Medarbejderscreening I interview og workshops har ledere og medarbejdere gentagne gange lagt vægt på tre screeningskriterier, som skal være opfyldt, hvis en ide skal give mening for dem i sådan en grad, at de ønsker at arbejde videre med den. Medarbejderscreeningen udvælger ideerne efter tre overordnede kriterier: Oplevet kvalitet for borgerne Innovationshøjde Værdiskabelse Udviklingstid Innovationshøjden vurderes ud fra en simpel skala fra 1 til 4, hvor: 1. Det findes allerede 2. Forbedringer af eksisterende metoder og produkter 3. Væsentlig forbedring i forhold til state of the art 4. Ikke set før Det skal bemærkes, at der er tale om en forholdsvis grov sortering baseret på generel paratviden om produkter og teknik til kommuner. Egentlige nyhedsundersøgelser vil først blive foretaget, når de ideer, der arbejdes videre med, er konkretiseret yderligere. Vurderingen af den værdi, som ideen kan skabe i forhold til kommunen, personalet og borgerne er ligeledes gennemført ud fra en simpel skala fra 1 til 4: Ubetydelig Ringe Middel Høj Udviklingstiden vurderes ud fra, hvornår produktet er til rådighed. Erfaringsmæssigt tager det typisk relativt lang tid fra produktet er færdigudviklet, til det er implementeret bredt. Med udviklingstid mener vi den tid, det tager, fra en ide er identificeret til den er udviklet og klar til brug i en virksomhed under den forudsætning, at der er kapital og kompetencer til rådighed. Oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne Sparet ressourcer for kommunen Medarbejderne har lagt vægt på, at en ide skal give borgerne en oplevelse af kvalitetsforbedring eller som minimum ikke en forringelse af kvaliteten i den serviceydelse, de modtager, eller de produkter, de omgiver sig med. Samtidig skal medarbejderne som minimum ikke opleve en forringelse af deres arbejdsmiljø, og helst skal de opleve produkt- eller procesændringen som noget, der letter deres arbejde enten i fysisk forstand, idet det eksempelvis bliver lettere at forflytte, eller i processuel forstand, idet arbejdsgange bliver lettere. Endelig har der fra ledelsens side været et krav om, at der ikke skal være tale om en merydelse, med mindre der er tale om en positiv business case. Ledelsen vil dermed indkøbe ny teknologi, såfremt det kan sandsynliggøres, at det tjener sig ind på relativt kort sigt (1-2 år) Ledelsesscreening produktideer De tre screeningskriterier fra medarbejder-screeningen er ikke nødvendigvis det samme som at sige, at der er et forretningspotentiale i en produktide. Ledelsen skal derfor ydermere screene ud fra følgende kriterier: Skalaen er: år teknologien er til rådighed, men skal rettes til år teknologien er til rådighed, men der kræves en del tilpasning år dele af teknologien er til rådighed, men der skal enten udvikles ny teknologi, eller der skal udvikles nye komponenter år Teknologien skal først udvikles Ledelsesscreening procesideer Ud over ideer til produkter vil der også være ideer til processer, som screenes ud fra følgende kriterier: Sparer det tid for medarbejderne/ - gør deres arbejde lettere? Er det en procesændring, der kun kan implementeres lokalt eller på tværs af flere enheder? Skaber det værdi for kommunen? 10 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 10 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 11 af 16 11

7 5. Indsatsområder herunder Åbent vindue I interviewrækken indkredsede vi de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien herunder indsatsen omkring Åbent vindue. 5.1 Interview med chefgruppen De tre interview med chefgruppen havde til formål at få belyst de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien. På baggrund af interviewene fik vi indkredset fire overordnede indsatsområder, som vi arbejdede videre med i workshop-rækken: Det krævede overtalelse at få flere af lederne til at gennemføre tegneøvelsen, men på trods heraf opnåede vi meget relevante resultater og ikke mindst nogle meget kreative tegninger, der gjorde det muligt at tale om emner, hvor der drages paralleller og bruges billedlige metaforer. Anvendelsen af tegninger medførte, at den efterfølgende interviewsamtale bliver en god blanding af konkrete historier viklet ind i metaforer, der kan gøre det lettere, at tale om ellers tabubelagte emner i et båndet interview. Eksempler på tegninger fra workshop-rækken er: Tegning 1: Tegningen viser en samarbejdsdrevet innovationsproces, hvor ledelsen har mod til at skifte retning undervejs i processen. Lære af andres erfaringer Formål Plukke de lavt hængende frugter og implementere dem Inddrage pårørende Formål Gøre de pårørende mere aktive frivilligt Håndtere medarbejdernes input Formål Nytænke processer og produkter til at lette medarbejdernes hverdag Inddrage borgere til at identificere kerneydelser Formål Nytænke/rydde op i serviceydelser I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med det tredje indsatsområde, Håndtering af medarbejdernes input. Tegning 2: Tegningen viser hvordan lederen ser sin rolle som skaber af det rigtige miljø i afdelingen, så ideer kan spire og gro. 5.2 Workshoprække med institutionsledere Formålet med de tre workshops med institutionslederne var at få nuanceret chefgruppens fire indsatsområder i innovationsstrategien særligt det tredje indsatsområde omkring Håndtering af medarbejdernes input. Hver workshop blev indledt med en præsentation af formålet med dagen samt en beskrivelse af Åbent vindue som en metode til at inddrage medarbejdernes erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsafsnittet. Dernæst fik lederne til opgave at lave en tegning forud for en gruppediskussion. Vi afprøvede to varierende tegneopgaver: De fire institutionsledere på ældreområdet blev bedt om at slå en streg, så et A3 papir blev delt i to sider. På venstre side skulle de tegne et billede af de barrierer for innovation, som de ser i deres afdeling, og på højre side skulle de på samme vis tegne de muligheder, de ser. De seks institutionsledere på sundhedsområdet blev bedt om at tegne et billede, der symboliserer deres oplevelse af innovationskulturen i deres enhed. Dernæst skulle de vende deres tegning og skrive et eller flere forslag til, hvordan de kan inddrage brugerne i nytænkningen af serviceydelser i deres enhed. Den samme øvelse blev gentaget i workshoppen med de fire institutionsledere på handicap- og psykiatriområdet. Tegning 3: Tegningen viser hvordan lederen oplever der i offentlige myndigheder generelt er sket et skifte fra at blive belønnet for de gode ideer til at blive belønnet for at overholde regler og dokumentationskrav. 12 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 12 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 13 af 16 13

8 De fire indsatsområder fra interviewene med chefgruppen blev i workshop-rækken med institutionslederne yderligere nuanceret, hvoraf vi også fik bekræftet, at lederne ser meget positivt på et mere struktureret ideopsamlingssystem og ikke mindst hjælp til at screene og udvælge ideer. På workshoppen med ældreområdets ledere talte vi med lederne, om hvad innovation er, og en leder spørger: Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. Det, vi gerne vil opnå med Åbent vindue, er netop at få denne tankegang et organisatorisk niveau ned til institutionsledernes medarbejdere, så medarbejderne, ligesom denne leder, pr. automatik handler, hvis der er noget, der ikke virker, er besværligt eller som de har et forslag til en løsning på. Det vil sige Åbent vindue er ikke blot en metode, men også en ændring af den måde der tænkes på omkring opsamling, udvælgelse og implementering af gode ideer. 5.3 Workshop-række med medarbejdere I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med indsatsområde 3 omkring inddragelse af medarbejdernes erfaringer gennem Åbent vindue-processen i september Vi indledte hver workshop med en præsentation af formålet med dagen og deltagernes rolle. Der var et diskussionsoplæg i gruppen omkring definitionen af begrebet innovation, og om hvad medarbejderne gør, hvis de får en god ide. Dernæst fortalte vi om Åbent vindue som en metode til at inddrage deres erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsområdet. Efter opvarmningsdiskussionen bad vi medarbejderne udfylde idekort ud fra en skabelon, der kan ses i bilag 1. Medarbejderne fik ti minutter til at udfylde skemaet, hvorefter vi spurgte ind til skabelonens udformning: Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Var idekortet svært at udfylde? Flere medarbejdere oplevede, at det var svært at skrive en ide på kommando. Andre havde allerede i det foregående opvarmningsinterview været inde på forslag til ideer, som de skrev på idekortet. De fleste ville gerne have længere tid end ti minutter, da der er nuancer i ideen, som de ikke når at få med på så kort tid. Deltagerne blev bedt om at skrive deres ideer ned i tavshed, og flere bemærkede efterfølgende, at de ville foretrække, at kunne tale med andre om ideerne, når de skulle formuleres Mangler idekortet spørgsmål? Flere savnede en kort beskrivelse af de kriterier, som vi udvælger ideerne ud fra. Én foreslog en visuel afbildning af de tre overordnede screeningskriterier. Medarbejderne efterlyste også en kort tekst om den kontekst samt den proces, som ideerne indgår i. Det var vigtigt for medarbejderne, at deres investering i at skrive deres ideer, også gav mening for dem. En medarbejder foreslog, at vi havde en elektronisk version af idekortet på intranettet, hvor det var muligt at skrive på flere linjer end i den fortrykte Word skabelon (se bilag 1) Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Institutionslederne for plejecenter og hjemmepleje fortalte, at skriftlig formidling for nogle af deres ansatte kunne være en barriere for, hvorvidt de havde lyst til at sende ideer ind. Dette er ikke et stort problem hos resten af personalet i de øvrige områder Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Den helt afgørende motivationsfaktor var spørgsmålet, om det giver mening for medarbejderne at bruge deres tid på at skrive ideerne. Workshop-rækken med institutionsledere og medarbejdere viste, at der er stor forskel på, hvor meget eller lidt mening det giver hos de ansatte alt afhængig af dels, hvor øvet de er med forandringsprocesser og dels, hvordan ledelsen griber det an. Forskellen i innovationsparathed betyder, at kommunikationsopgaven omkring Åbent Vindue bliver en stor udfordring, fordi nogle afdelinger vil have behov for meget information, mens andre vil have et mindre behov. De ideer, som medarbejderne genererede i testforløbet, var primært forslag til procesændringer. 6. Beskrivelse af det videre arbejde Det videre arbejde med at teste Innovation Management System/ - Åbent vindue sker i samarbejde med Roskilde Kommune, Greve Kommune samt Sygehus Syd. Til forskel fra Roskilde Kommune vil vi i Greve Kommune samt på Sygehus Syd afprøve ideopsamlingsmetoden i en mindre målestok på en til to afdelinger. Samtidig vil vi eksperimentere med forskellige metoder til løbende at udvælge og give feedback til ideejere samt udvikle metoder til at uddanne de offentlige myndigheder til selv at kunne håndtere opsamling-, udvælgelse-, test- samt implementeringsfasen. Det er hensigten at evaluere på, om et manuelt system kan klare opgaven, eller om vi skal videreudvikle på software prototypen Innovation Management System. Roskilde Kommune har med deres partnerskab i OPI-Lab projektet, herunder deres deltagelse i Sundhedsfabrikkens screeningsboard, forpligtet sig til at teste nogle af de produkter, som Sundhedsfabrikken modner til salg. Endvidere vil en positiv evaluering af Åbent vindue som metode i Roskilde Kommune betyde, at vi vil implementere en mere permanent ideopsamlingsløsning, der ikke kun er åben for ideer i en måned, men bliver en aktiv del af den løbende innovationsindsats i kommunen. 14 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 14 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 15 af 16 15

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om forsøg med Styrket Borgerkontakt En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om Styrket Borgerkontakt en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere