innovation management system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation management system"

Transkript

1 Plakat fra Åbent vindue i Roskilde Kommune. innovation management system Resultater fra interview- og workshoprække afholdt forår 2011

2 innovation management system Bearbejdning af interview- og workshopresultater Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. En række workshops er gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Region Sjælland og Forskerparken CAT. Workshoprækken er en del af flere workshops, som skal gennemføres i projektet Innovation og kommercialisering i sundhedssektoren. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Vækstforum Sjælland. 1. Introduktion Introduktion til Innovation Management System IMS som delprojekt i OPI-Lab Workshopkoncept Fra IMS til Åbent vindue Interview med direktør og vicedirektør Interview med it-afdeling Åbent vindue som metode Hvad er en god ide? Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Screeningskriterier Medarbejderscreening Ledelsesscreening produktideer Ledelsesscreening procesideer Indsatsområder herunder Åbent vindue Interview med chefgruppen Workshoprække med institutionsledere Workshop-række med medarbejdere Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Beskrivelse af det videre arbejde Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 2 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 3 af 16 3

3 1. Introduktion Sygehus Syd/Slagelse Sygehus har i 2008 i samarbejde med Forskerparken CAT iværksat et program for udvikling af bruger- og medarbejderdreven innovation inden for sundhedsteknologi på Slagelse Sygehus. Et samarbejde der pt., via en række innovationsaktiviteter, har skabt mere end 500 ideer til nye produkter, servicer og interne forbedringsmuligheder og herved tydeligt demonstreret medarbejdernes innovationsevne. Skærmprint fra prototypen på det elektroniske idehåndteringssystem Innovation Management System (IMS). Samarbejdet har, på basis af de mange nye ideer til forbedringer og produkter, givet anledning til aktiviteter m.h.p. etablering af udviklingsprojekter mellem Sygehus Syd, nationale videncentre og mere end 12 forskellige private regionale og nationale virksomheder. Konkret drejer det sig om to udviklingsprojekter henholdsvis Forbedret livskvalitet for borgere med kronisk venøse bensår og Innovation Manager. På en workshop i april 2008 nåede sygehusledelsen på Sygehus Syd frem til en række områder, der skal arbejdes videre med under det ovenstående projekt. Områderne er: Fremtidens Sengeafsnit Fremtidens Transport og Logistiksystemer Fremtidens Hjemmepleje Fremtidens Forebyggelse Fremtidens Genoptræning Forskerparken CAT har en forventning om, at de gennemførte workshops kan medvirke til at øge innovationsevnen i den offentlige sundhedssektor og til at få de gode idéer frem i lyset. Formålet med vores aktiviteter er at: Implementere processer, der kan skabe og håndtere innovation i organisationer og virksomheder. Øge medarbejdernes motivation til at være innovative ved at synliggøre den proces, som organisationen anvender. Få de gode idéer frem i lyset, så de kan realiseres internt i organisationen eller eksternt. Synliggøre resultaterne af den innovation der skabes i organisationen/virksomheden. 1.1 Introduktion til Innovation Management System I projektet Innovation og Kommercialisering blev et software system Innovation Management System (IMS) udviklet med det formål, at afprøve det som et redskab til at opsamle og håndtere gode ideer. Ideen til systemet opstod, da vi erfarede, at mange medarbejdere på bl.a. sygehuse går rundt med gode ideer uden at vide, hvem de skal give dem videre til. Forskerparken CAT, der investerer i opstartsvirksomheder, havde en interesse i at udvikle systemet, i en forventning om, at nogle af ideerne ville kunne skabe grobund for nye produkter, der bl.a. var skabt af medarbejderne i sundhedssektoren. Systemet fungerer rent praktisk således, at hver medarbejder får hver et brugernavn og password til hjemmesiden Her kan de beskrive deres ide samt planlægge aktiviteter omkring ideen. 1.2 IMS som delprojekt i OPI-Lab Forskerparken CAT og Region Sjælland deltager i forlængelse af Innovation og Kommercialisering-projektet i et større nationalt offentligt/-privat innovationsprojekt kaldet OPI-Laboratoriet (OPI-Lab) (se evt. hjemmeside Projektet består af fem delprojekter et for hver region hvor Region Sjællands demonstrationsprojekt har til formål at demonstrere processen fra en ide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kan kommercialiseres. Første del i OPI-Lab projektet er derfor at afprøve IMS i kommuner og på sygehuse i Region Sjælland. Anden del i OPI-Lab-projektet er at afprøve et virksomhedskoncept kaldet Sundhedsfabrikken, der har til formål at screene og udvælge de bedste ideer, modne dem til en prototype, teste dem og sælge dem til virksomheder. Tredje del i OPI-Lab-projektet er at demonstrere rammerne for et Sundhedshandelskammer, der skal bistå mindre virksomheder med at overkomme barrierer for at sælge ind til kommuner og sygehuse. Interview- og workshop-rækken, der er omtalt i denne rapport, beskriver de overvejelser, der er gjort forud for test af IMS i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er i gang med at udvikle en innovationsstrategi, hvor IMS udgør et af initiativerne i strategien. Selve innovationsstrategien behandles ikke i denne rapport. Forud for workshop-rækken blev det øverste ledelsesniveau i Roskilde Kommunes Social og Sundhedsafsnit interviewet, fordi vi var interesserede i at skabe et overblik over prioriterede indsatsområder til innovationsstrategien, som IMS er en del af. Vi gennemførte interview med: Direktør i Social og Sundhed Vicedirektør i Social og Sundhed Tre repræsentanter fra IT-afdelingen Chef for Sundhed- og misbrugsområdet Chef for Ældreområdet Chef for Handicap- og Psykiatriområdet 4 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 4 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 5 af 16 5

4 Med et bredt udsnit af institutionsledere og medarbejdere blev der gennemført seks workshops, der havde til formål at nuancere direktører og chefers prioriterede indsatsområder samt få input til gennemførelse af test af IMS. De seks workshops fordelte sig således mellem ledere og medarbejdere: En workshop med to ledere af hjemmeplejegrupper og to ledere af plejecentre En workshop med fire ledere af handicap og psykiatritilbud En workshop med seks ledere på sundheds og misbrugsområdet En workshop med tre medarbejdere fra hhv. hjemmeplejen og plejecenter En workshop med fire medarbejdere fra handicap og psykiatritilbud En workshop med fem medarbejdere fra sundheds- og misbrugscentre Tak til alle interviewpersoner og workshopdeltagere. 2. Workshopkoncept Det workshopkoncept, vi anvender, omfatter brug af æstetiske og refleksive metoder for derigennem at opnå et rum, der ikke alene skabes af det sagte, men også skabes af det visuelle gennem brug af tegning. Udgangspunktet for workshoppen er erfaringer, iagttagelser og observationer, som deltagerne har erhvervet via deres daglige arbejde i kommunen. Vi har taget udgangspunkt i en definition af innovation, der siger, at det er innovation, når implementering af en ny proces eller et nyt produkt i Roskilde Kommune skaber en værdi i form af: Bedre oplevet kvalitet for borgerne Bedre oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne f.eks. lettere løsning af opgaver Bedre ressourceudnyttelse for Roskilde Kommune f.eks. at spare penge Med nyt menes alene, at det skal være nyt i Roskilde Kommune. 3. Fra IMS til Åbent vindue 3.1 Interview med direktør og vicedirektør De indledende interview med direktør og vicedirektør placerede IMS blandt en række af indsatsområder i en innovationsstrategi. Formålet med de efterfølgende interview med chefgruppen blev derfor at tydeliggøre, hvilke øvrige indsatsområder der skulle indgå i strategien samt at nuancere disse områder gennem en workshop-række med institutionsledere og medarbejdere. Herunder var vi interesserede i at få input til, hvordan vi bedst kan introducere IMS til ledere og medarbejdere samt gennemføre og evaluere på processen. valgte vi i Roskilde at afprøve IMS-metoden og organiseringen i en skræddersyet udgave betegnet som Åbent vindue. 4. Åbent vindue som metode Åbent vindue er en metode, der har til formål at støtte den permanente innovationsproces i den offentlige organisation, idet den opsamler og håndterer de gode ideer som kommunernes eller sygehusenes medarbejdere får i forbindelse med udførelse af deres arbejde. 4.1 Hvad er en god ide? En ide kan både være et udtryk for et behov eller et udtryk for en løsning. I førstnævnte tilfælde er det nødvendigt med en bearbejdning af ideen til en konkret løsning, hvilket stiller krav til de kompetencer, der skal oversætte behovet til en løsning. Det er vores vurdering, at den offentlige part har behov for sparring fra eksempelvis Sundhedsfabrikken i forbindelse med oversættelsen af et behov til en ny eller forbedret produktløsning. Som opsummering kan en ide eksempelvis være: En frustration over tunge løft i forbindelse med personlig pleje Et forslag til at ændre en tidskrævende arbejdsproces Et forslag til indkøb og afprøvning af et nyt produkt Et forslag til udvikling af et nyt produkt 4.2 Hvilke udfordringer skal Åbent vindue håndtere? Vi har orienteret os i nogle af de elektroniske ideopsamlingssystemer, der allerede findes og anvendes. Nogle af de udfordringer, som disse systemer møder, er: Hvordan sikrer vi, at der skabes en organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge de gode ideer? Hvordan skaber vi motivation for, at medarbejderne sender ideer ind? Hvordan kan ideejer identificeres? Hvordan gives let feed-back til ideejer? Hvad gør vi, når ideejer ikke ønsker at være iværksætter? Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ejeren af ideen? Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? I OPI-Lab projektet afprøver vi følgende løsninger på ovenstående udfordringer. 1. En organisation, der selv kan opsamle, screene og udvælge Den store udfordring er at få skabt en organisation, der selv kan håndtere de indkomne ideer fra medarbejderne. Vi afprøver en organisation, der overordnet ser således ud: 3.2 Interview med it-afdeling Vi interviewede it-afdelingen med henblik på at finde ud af, om IMS softwaren er Information til medarbejderne Indsamling af idéer Screening og udvælgelse Implementering Evaluering af forløb kompatibel med de øvrige systemer, som kommunen anvender. Baseret på gode erfaringer med udrulning af teknologi blev vi opfordret til at nytænke IMS, så den passer bedre til de medarbejdere, der skal benytte den. Som konsekvens heraf Feedback til idéejere 6 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 6 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 7 af 16 7

5 I Roskilde Kommune indsamles der ideer i løbet af september 2011 fra alle afdelinger under Social og Sundhed. Forud for det Åbne vindue i september er initiativet markedsført gennem ledermøder, formidlingsvideoer samt formidlingsplakater. Desuden er der ansat en medarbejder, der tager imod ideerne via sms, telefon eller mail. Der er også mulighed for, at de kan tage et billede af f.eks. et produkt, der ikke fungerer godt nok, og sende det til sekretariatet. Ideerne indsamles af sekretariatsmedarbejderen ved brug af en skabelon (se bilag 1), hvor ideejer ud over kontaktdata også beskriver ideen, dens påvirkning af borgernes oplevede kvalitet samt medarbejdernes oplevelse af, om ideen vil kunne gøre arbejdet lettere. Ved udgangen af september nedsættes et medarbejder-screeningspanel bestående af medarbejdere fra workshop-rækken, der skal udvælge en bruttoliste på ideer til leder-screeningspanelet. Ideerne anonymiseres af sekretariatsmedarbejderen, så det kun kan ses, hvilken afdeling ideen er opstået i. Screeningspanelet bestående af ledere udvælger de tre bedste ideer, der præmieres, og som Social og sundhedssekretariatet vil arbejde videre med. Det videre arbejde med ideen sker gerne i samarbejde med den afdeling, der kom med ideen, uden de dog er forpligtet til at deltage. Baseret på de workshops, vi har afholdt med medarbejderne, kan vi se, at mange af de fremkomne ideer er af processuel karakter. Vi har valgt at lade ideerne både være procesændringer, produktforslag og mere generelle frustrationer for ikke at afgrænse gode ideer på forhånd. Viser det sig, at der udelukkende er procesforslag, kan vi i en ny testperiode prøve at temalægge processen ved f.eks. at efterlyse produktforslag. Vi er i OPI-Lab projektet interesserede i, at der ikke kun kommer procesforslag, fordi vi ønsker at teste udviklingen fra en produktide opstår i en kommune eller på et sygehus, til den kommercialiseres. 2. Hvordan skaber vi motivation for at medarbejderne sender ideer ind? Det er vigtigt for medarbejderne, at de kan se en mening med at sende ideer ind. Meningen opstår, når de f.eks. får forklaret det gennem helt konkrete cases, når de kan se, de kan komme til at spare tid på det eller når de oplever, at de kan give brugerne en bedre service. At noget giver mening for dem afhænger i høj grad af, om de har deltaget i udviklingsprojekter før. En udfordring er også at få de involverede til at bevare motivationen for fortsat at sende ideer ind efter det Åbne vindue i september ophører. Erfaringer fra andre ideopsamlingssystemer viser, at det er afgørende at give ideejerne god feedback. En løsning kunne være, at første screening sker i afdelingen, men det kræver, at lederen eller udvalgte medarbejdere skal udvælge hvilke ideer, som afdelingen sender videre. Risikoen i den forbindelse er at der kan indgå et forstyrrende element af personlige relationer i overvejelsen om, hvilke ideer der skal fravælges, og hvilke der går videre. 4. Hvordan gives let feed-back til ideejer? Ved modtagelse af en ide sender sekretariatsmedarbejderen en bekræftelse med en standardtekst. Når det Åbne vindue lukkes ultimo september 2011, skal ideerne bundtes, idet der forventes at være gengangere eller temaer af ideer. Dernæst skal der i medarbejder-screeningsrunden tages stilling til, om der skal arbejdes videre med ideen, eller om det er et afslag. Afslagene sendes til ideejer af sekretariatsmedarbejderen med en kort tekst, der begrunder afslaget. Det samme gentages efter den anden screeningsrunde. Kommer der mange ideer i løbet af september måned, f.eks. 50 eller flere, vil dette være en tidskrævende proces. Derfor ønsker vi, baseret på de opnåede erfaringer i september 2011, at forsøge at gøre feed-back processen elektronisk. Det kunne eksempelvis ske via et afstemningssystem på kommunens eller sygehusets intranet, hvor der var adgang til alle ideer. 5. Hvad gør vi, når ideejer ikke vil være iværksætter? Ideer, der opstår hos en hjemmehjælper, sygeplejerske eller læge vil sjældent betyde, at vedkommende ønsker selv at være iværksætter på ideen. Ofte vil de pågældende faggrupper formentlig ønske at videregive ideen til nogle, der kan videreudvikle og sælge den. Det er vigtigt at være opmærksom på, at i henhold til Lov om medarbejderes opfindelser, kan en ide, ikke umiddelbart overdrages til tredjepart. Loven siger, at en ansat skal overdrage rettigheden til en ide til sin arbejdsgiver, hvis ideen falder inden for medarbejderens arbejdsområde. Medarbejderen får en rimelig godtgørelse, såfremt arbejdsgiveren ønsker at overtage rettigheden til ideen. Det er vigtigt at informere om disse regler til medarbejdere og ledere. Problemet er, at der ikke umiddelbart eksisterer virksomheder, der står parat til at overtage og udvikle en ide, før den er modnet og testet. Vi mener, der mangler et formidlingsniveau mellem gode ideer, der opstår i den offentlige sektor, og de virksomheder, der kan have interesse i at lade sig inspirere af den viden. Desuden er det en stor barriere, at kommunen grundet udbudsregler ikke kan garantere, at de vil købe det færdigudviklede produkt. Hvis kommune og virksomhed udvikler ideen sammen, opstår der ydermere et habilitetsproblem hos virksomheden i en efterfølgende udbudsrunde, med mindre konkurrenterne får fuld, offentlig adgang til alt udviklingsmateriale og viden. I OPI-Lab projektet tester vi et virksomhedskoncept, som vi kalder Sundhedsfabrikken, der netop har til formål at screene ideer fra sundhedssektoren og overtage ideer, som ikke har en iværksætter, og som måske er et enkeltprodukt, der ikke kan bære en virksomhed. I Sundhedsfabrikken modner vi ideerne og tester dem i kommuner og på sygehuse for dernæst at sælge dem til en virksomhed. 3. Hvordan kan ideejer identificeres? I det elektroniske Innovation Management System (jf. Introduktion) kan ideejer identificeres ved, at det er vedkommende selv, der opretter sin ide i systemet samt planlægger alle aktiviteterne omkring ideen. Når ideen, som i Åbent vindue, sendes ind ved at ringe eller maile, kan vi risikere, at en central person, eksempelvis en afdelingsleder, får til opgave at videreformidle ideerne til sekretariatet. I det tilfælde kan den oprindelige ideejer måske blive udvisket. Derfor er det vigtigt at få identificeret ideejer eller en gruppe af ideejere, når den ansatte i sekretariatet modtager ideer. 6. Hvordan kan engagement for at føre ideen ud i livet fortsat ligge hos ideejer? Vi kan se af andre ideopsamlingssystemer, at travlhed i kommuner og på sygehuse gør, at en ellers god ide mister sit fodfæste i det faglige miljø den blev skabt. Det betyder eksempelvis at Social og sundhedssekretariatet risikerer at sidde med en række gode ideer, opstået i de faglige enheder, som de selv må drive videre, afprøve og implementere. Vi vil gerne udvikle en organisation, hvor engagementet for at drive ideerne videre ligger der, hvor ideen opstod, altså hos ideejer. Derfor ønsker vi at sammensætte et screeningsboard af medarbej- 8 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 8 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 9 af 16 9

6 dere og ledere, der stiller deres ekspertise til rådighed og i visse tilfælde også tester ideerne. 7. Hvordan sikrer vi, at ideen ikke bliver offentliggjort, hvis den skal patenteres? Det er vigtigt at oplyse medarbejdere og ledere om, at der kan være en problematik omkring offentliggørelse af en god ide, hvis det viser sig, at den skal patenteres. Der kan kun tages patent på ikke offentliggjorte ideer. Det betyder, at ideejer skal have overblik over, hvilke personer der kender til ideen. Når der sendes en ide ind til sekretariatet, får sekretariatsmedarbejderen kendskab til ideerne og bør derfor underskrive en hemmeligholdelseserklæring. Samme forhold gælder for henholdsvis medarbejder- og leder-screeningsboarded. 4.3 Screeningskriterier Medarbejderscreening I interview og workshops har ledere og medarbejdere gentagne gange lagt vægt på tre screeningskriterier, som skal være opfyldt, hvis en ide skal give mening for dem i sådan en grad, at de ønsker at arbejde videre med den. Medarbejderscreeningen udvælger ideerne efter tre overordnede kriterier: Oplevet kvalitet for borgerne Innovationshøjde Værdiskabelse Udviklingstid Innovationshøjden vurderes ud fra en simpel skala fra 1 til 4, hvor: 1. Det findes allerede 2. Forbedringer af eksisterende metoder og produkter 3. Væsentlig forbedring i forhold til state of the art 4. Ikke set før Det skal bemærkes, at der er tale om en forholdsvis grov sortering baseret på generel paratviden om produkter og teknik til kommuner. Egentlige nyhedsundersøgelser vil først blive foretaget, når de ideer, der arbejdes videre med, er konkretiseret yderligere. Vurderingen af den værdi, som ideen kan skabe i forhold til kommunen, personalet og borgerne er ligeledes gennemført ud fra en simpel skala fra 1 til 4: Ubetydelig Ringe Middel Høj Udviklingstiden vurderes ud fra, hvornår produktet er til rådighed. Erfaringsmæssigt tager det typisk relativt lang tid fra produktet er færdigudviklet, til det er implementeret bredt. Med udviklingstid mener vi den tid, det tager, fra en ide er identificeret til den er udviklet og klar til brug i en virksomhed under den forudsætning, at der er kapital og kompetencer til rådighed. Oplevet arbejdsmiljø for medarbejderne Sparet ressourcer for kommunen Medarbejderne har lagt vægt på, at en ide skal give borgerne en oplevelse af kvalitetsforbedring eller som minimum ikke en forringelse af kvaliteten i den serviceydelse, de modtager, eller de produkter, de omgiver sig med. Samtidig skal medarbejderne som minimum ikke opleve en forringelse af deres arbejdsmiljø, og helst skal de opleve produkt- eller procesændringen som noget, der letter deres arbejde enten i fysisk forstand, idet det eksempelvis bliver lettere at forflytte, eller i processuel forstand, idet arbejdsgange bliver lettere. Endelig har der fra ledelsens side været et krav om, at der ikke skal være tale om en merydelse, med mindre der er tale om en positiv business case. Ledelsen vil dermed indkøbe ny teknologi, såfremt det kan sandsynliggøres, at det tjener sig ind på relativt kort sigt (1-2 år) Ledelsesscreening produktideer De tre screeningskriterier fra medarbejder-screeningen er ikke nødvendigvis det samme som at sige, at der er et forretningspotentiale i en produktide. Ledelsen skal derfor ydermere screene ud fra følgende kriterier: Skalaen er: år teknologien er til rådighed, men skal rettes til år teknologien er til rådighed, men der kræves en del tilpasning år dele af teknologien er til rådighed, men der skal enten udvikles ny teknologi, eller der skal udvikles nye komponenter år Teknologien skal først udvikles Ledelsesscreening procesideer Ud over ideer til produkter vil der også være ideer til processer, som screenes ud fra følgende kriterier: Sparer det tid for medarbejderne/ - gør deres arbejde lettere? Er det en procesændring, der kun kan implementeres lokalt eller på tværs af flere enheder? Skaber det værdi for kommunen? 10 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 10 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 11 af 16 11

7 5. Indsatsområder herunder Åbent vindue I interviewrækken indkredsede vi de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien herunder indsatsen omkring Åbent vindue. 5.1 Interview med chefgruppen De tre interview med chefgruppen havde til formål at få belyst de væsentligste indsatsområder i innovationsstrategien. På baggrund af interviewene fik vi indkredset fire overordnede indsatsområder, som vi arbejdede videre med i workshop-rækken: Det krævede overtalelse at få flere af lederne til at gennemføre tegneøvelsen, men på trods heraf opnåede vi meget relevante resultater og ikke mindst nogle meget kreative tegninger, der gjorde det muligt at tale om emner, hvor der drages paralleller og bruges billedlige metaforer. Anvendelsen af tegninger medførte, at den efterfølgende interviewsamtale bliver en god blanding af konkrete historier viklet ind i metaforer, der kan gøre det lettere, at tale om ellers tabubelagte emner i et båndet interview. Eksempler på tegninger fra workshop-rækken er: Tegning 1: Tegningen viser en samarbejdsdrevet innovationsproces, hvor ledelsen har mod til at skifte retning undervejs i processen. Lære af andres erfaringer Formål Plukke de lavt hængende frugter og implementere dem Inddrage pårørende Formål Gøre de pårørende mere aktive frivilligt Håndtere medarbejdernes input Formål Nytænke processer og produkter til at lette medarbejdernes hverdag Inddrage borgere til at identificere kerneydelser Formål Nytænke/rydde op i serviceydelser I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med det tredje indsatsområde, Håndtering af medarbejdernes input. Tegning 2: Tegningen viser hvordan lederen ser sin rolle som skaber af det rigtige miljø i afdelingen, så ideer kan spire og gro. 5.2 Workshoprække med institutionsledere Formålet med de tre workshops med institutionslederne var at få nuanceret chefgruppens fire indsatsområder i innovationsstrategien særligt det tredje indsatsområde omkring Håndtering af medarbejdernes input. Hver workshop blev indledt med en præsentation af formålet med dagen samt en beskrivelse af Åbent vindue som en metode til at inddrage medarbejdernes erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsafsnittet. Dernæst fik lederne til opgave at lave en tegning forud for en gruppediskussion. Vi afprøvede to varierende tegneopgaver: De fire institutionsledere på ældreområdet blev bedt om at slå en streg, så et A3 papir blev delt i to sider. På venstre side skulle de tegne et billede af de barrierer for innovation, som de ser i deres afdeling, og på højre side skulle de på samme vis tegne de muligheder, de ser. De seks institutionsledere på sundhedsområdet blev bedt om at tegne et billede, der symboliserer deres oplevelse af innovationskulturen i deres enhed. Dernæst skulle de vende deres tegning og skrive et eller flere forslag til, hvordan de kan inddrage brugerne i nytænkningen af serviceydelser i deres enhed. Den samme øvelse blev gentaget i workshoppen med de fire institutionsledere på handicap- og psykiatriområdet. Tegning 3: Tegningen viser hvordan lederen oplever der i offentlige myndigheder generelt er sket et skifte fra at blive belønnet for de gode ideer til at blive belønnet for at overholde regler og dokumentationskrav. 12 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 12 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 13 af 16 13

8 De fire indsatsområder fra interviewene med chefgruppen blev i workshop-rækken med institutionslederne yderligere nuanceret, hvoraf vi også fik bekræftet, at lederne ser meget positivt på et mere struktureret ideopsamlingssystem og ikke mindst hjælp til at screene og udvælge ideer. På workshoppen med ældreområdets ledere talte vi med lederne, om hvad innovation er, og en leder spørger: Hvad nyt er der ved at kalde det innovation? Som leder har jeg da altid reageret, hvis der er noget, der ikke virker. Så forsøger jeg at forbedre det. Det, vi gerne vil opnå med Åbent vindue, er netop at få denne tankegang et organisatorisk niveau ned til institutionsledernes medarbejdere, så medarbejderne, ligesom denne leder, pr. automatik handler, hvis der er noget, der ikke virker, er besværligt eller som de har et forslag til en løsning på. Det vil sige Åbent vindue er ikke blot en metode, men også en ændring af den måde der tænkes på omkring opsamling, udvælgelse og implementering af gode ideer. 5.3 Workshop-række med medarbejdere I workshop-rækken med medarbejderne beskæftigede vi os udelukkende med indsatsområde 3 omkring inddragelse af medarbejdernes erfaringer gennem Åbent vindue-processen i september Vi indledte hver workshop med en præsentation af formålet med dagen og deltagernes rolle. Der var et diskussionsoplæg i gruppen omkring definitionen af begrebet innovation, og om hvad medarbejderne gør, hvis de får en god ide. Dernæst fortalte vi om Åbent vindue som en metode til at inddrage deres erfaringer til at udvikle Social og Sundhedsområdet. Efter opvarmningsdiskussionen bad vi medarbejderne udfylde idekort ud fra en skabelon, der kan ses i bilag 1. Medarbejderne fik ti minutter til at udfylde skemaet, hvorefter vi spurgte ind til skabelonens udformning: Var idekortet svært at udfylde? Mangler idekortet spørgsmål? Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Var idekortet svært at udfylde? Flere medarbejdere oplevede, at det var svært at skrive en ide på kommando. Andre havde allerede i det foregående opvarmningsinterview været inde på forslag til ideer, som de skrev på idekortet. De fleste ville gerne have længere tid end ti minutter, da der er nuancer i ideen, som de ikke når at få med på så kort tid. Deltagerne blev bedt om at skrive deres ideer ned i tavshed, og flere bemærkede efterfølgende, at de ville foretrække, at kunne tale med andre om ideerne, når de skulle formuleres Mangler idekortet spørgsmål? Flere savnede en kort beskrivelse af de kriterier, som vi udvælger ideerne ud fra. Én foreslog en visuel afbildning af de tre overordnede screeningskriterier. Medarbejderne efterlyste også en kort tekst om den kontekst samt den proces, som ideerne indgår i. Det var vigtigt for medarbejderne, at deres investering i at skrive deres ideer, også gav mening for dem. En medarbejder foreslog, at vi havde en elektronisk version af idekortet på intranettet, hvor det var muligt at skrive på flere linjer end i den fortrykte Word skabelon (se bilag 1) Vil I hellere fortælle jeres ide til en person frem for at skrive? Institutionslederne for plejecenter og hjemmepleje fortalte, at skriftlig formidling for nogle af deres ansatte kunne være en barriere for, hvorvidt de havde lyst til at sende ideer ind. Dette er ikke et stort problem hos resten af personalet i de øvrige områder Hvad kan motivere jer til at sende idekort ind? Den helt afgørende motivationsfaktor var spørgsmålet, om det giver mening for medarbejderne at bruge deres tid på at skrive ideerne. Workshop-rækken med institutionsledere og medarbejdere viste, at der er stor forskel på, hvor meget eller lidt mening det giver hos de ansatte alt afhængig af dels, hvor øvet de er med forandringsprocesser og dels, hvordan ledelsen griber det an. Forskellen i innovationsparathed betyder, at kommunikationsopgaven omkring Åbent Vindue bliver en stor udfordring, fordi nogle afdelinger vil have behov for meget information, mens andre vil have et mindre behov. De ideer, som medarbejderne genererede i testforløbet, var primært forslag til procesændringer. 6. Beskrivelse af det videre arbejde Det videre arbejde med at teste Innovation Management System/ - Åbent vindue sker i samarbejde med Roskilde Kommune, Greve Kommune samt Sygehus Syd. Til forskel fra Roskilde Kommune vil vi i Greve Kommune samt på Sygehus Syd afprøve ideopsamlingsmetoden i en mindre målestok på en til to afdelinger. Samtidig vil vi eksperimentere med forskellige metoder til løbende at udvælge og give feedback til ideejere samt udvikle metoder til at uddanne de offentlige myndigheder til selv at kunne håndtere opsamling-, udvælgelse-, test- samt implementeringsfasen. Det er hensigten at evaluere på, om et manuelt system kan klare opgaven, eller om vi skal videreudvikle på software prototypen Innovation Management System. Roskilde Kommune har med deres partnerskab i OPI-Lab projektet, herunder deres deltagelse i Sundhedsfabrikkens screeningsboard, forpligtet sig til at teste nogle af de produkter, som Sundhedsfabrikken modner til salg. Endvidere vil en positiv evaluering af Åbent vindue som metode i Roskilde Kommune betyde, at vi vil implementere en mere permanent ideopsamlingsløsning, der ikke kun er åben for ideer i en måned, men bliver en aktiv del af den løbende innovationsindsats i kommunen. 14 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 14 af 16 Forskerparken CAT - Innovation Management System - Side 15 af 16 15

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø med nudging

Bedre arbejdsmiljø med nudging Bedre arbejdsmiljø med nudging DM - Dansk Magisterforening, fyraftensmøde, 10. marts 2015 Mads Bendixen Erhvervspsykolog Mail: mabe@alectia.com Tlf. 27 61 88 54 »At virke gennem det automatiske tankesystem

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere