Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune

2 DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune

3 DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune

4 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskolen, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

5 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabenraa Kommune Lyreskovskolen i Bov. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole blevet sammenlagt til den nye skole med navnet Lyreskovskolen. Projektkonkurrencen blev gennemført primo 203. CPV:

6 Danmark-Aabenraa: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskole, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

7 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Røntgendiagnostikanlæg DR/RF-stue. Vedrører indkøb (nyanskaffelse) af komplet DR/RF løsning. CPV: 33000, Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr AALBORG UNIVERSITET Offentlig udbud af Cellesorter. ønsker at anskaffe en Cellesorter til analyse og sortering af celler til forskningsbrug. CPV: Ramcon A/S Bregnerødvej Birkerød Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger samt hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger i Aarhus Kommune Udbuddet omfatter anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland samt anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger i Aarhus by og opland. Udbuddet omfatter desuden hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger. Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg, herunder anlægsarbejder i forbindelse med nye stik med tilslutningspunkt på eksisterende ledningsnet. CPV: , , Dan Jord A/S Viengevej Risskov Telefon: Fax: Internetadresse: danjord.dk

10 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-2-0 DNU C-gangen Logistikbro. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en logistikbro og et logistiktracé ovenpå eksisterende C-gangpå Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Vareforsyning BYG projektet omfatter etablering af vareforsyningsbygninger, der skal understøtte denoverordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af Vareforsyningsbygningerne eroverbygning på C-gangen og Logistikbro. Herudover indeholder delprojektet byggeri af varemodtagelse ogaffaldscentral syd for hospitalet. Disse byggerier udbydes senere i eget udbud. Overbygning på eksisterende C-gang indeholder logistiktracé, der forbinder nordligt og sydligt nybyggeri.logistikbroen forbinder logistiktracéet med varemodtagelsen og affaldscentralen. En konceptmæssig fordring er placeringen af sygehusets funktioner i DNU, hvor teknik og logistik er placeretpå plan 4. Overbygningen på C-gangen skal forbinde logistiktracé for distribution af gods fra vareindleveringtil logistiktracé i interne strøg på udbygningsområderne i nord og syd, samt forsyne funktioner i eksisterendebygningsmasse. Dimensionsgivende forudsætninger for Logistiktracéets tværsnit er funktionsareal til truck ogvogntogskørsel. I sammenhæng med logistiktracéet, etableres 2 stk. kontorområder i hhv. afsnit C00 og C7. Kontorområderneer disponeret med udgangspunkt i kontorkonceptet der er udarbejdet for nybyggeriet. Kontorområderne erdisponeret med grupperumskontorer. Der etableres støtterums funktioner som møderum, stillerum m.v. Projektet udgør i alt m2 brutto heraf står C-gangen og logstikbro for 7300 m2 og kontorarealerne 800 m2. Logistiktracéet på C-gangen udføres som en let bygning i en bredde på ca. 6.0 meter, baseret på enkonstruktion af stålrammer i et modul, der svarer til den eksisterende bygnings bærende system. Stålrammerneopstilles på eksisterende betontagdæk, efter forudgående nedbrydning af eksisterende saddeltag. Stålrammerne beklædes med en facade af stålkassette sandwichpanelelementer. Facaden beklædes medperforerede, bukkede aluplader. I forbindelse med Logistiktracéet etableres rangerområder til Logistikvogne, og elevatorkerner med tilhørendetrapper. Områderne disponeres i forbindelse med de eksisterende elevatorkerner langs C-gangen. Derforlænges i alt 6 eksisterende elevatorer og trapper. Logistiktracéet udføres med et indskudt betondæk som ligger ca.,2 meter over eksisterende tagdæk. Dækketspænder mellem tværgående gitterbjælker, som ligger i et modul svarende til stålrammerne. Logistikbroen har en samlet længde på ca. 48 meter og udføres i samme bredde som Logistiktracéet med ensynlig stålgitter-konstruktion. Facaden udføres af stålkassette sandwichpanelelementer, der monteres indenforgitterkonstruktionen, således at logistikbroens facader viser broens bæresystem. Facadepanelerne brydes i enrytmisk takt af vindueselementer i facadehøjde. Broens understøtninger opbygges i beton og tegl der svarer tileksisterende teglvægge på det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. De to kontorområder opbygges i princip som logistiktraceet med stålrammer,

11 og facade af stålkassettesandwichpanel elementer. Den generelle opbygning af tag er overalt ståltrapezplader lagt på stålkonstruktion, hvorpå der udføres entraditionel»varmtagskonstruktion«, med isolering og papmembran. Logistiktracéet på C-gangen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Nedrivningsarbejder, Stål- og smedearbejder, Råhus- og betonarbejder, Lukningsarbejder, Apteringsarbejder, Installationsarbejder. CPV: , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

12 Danmark-Aarhus: CT-scannere REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CT-scanner. CT-scanner til Regionshospitalet Viborg. CPV: Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup

13 Danmark-Aarhus: Gammakameraer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Gammakamera. Anskaffelse af gammakamera. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

14 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Service Management System til AU o gau IT. Formålet med et Service Management System (SMS) til AU er at få et fælles system, som kan håndtere opgavestyring på tværs af funktioner primært opgaver som kommer ind via AUs Servicedeske og skal behandles i 2 3 level. Vi har i dag mange forskellige løsninger, som gør det svært at holde styr på opgaver, dele opgaver, samt designe tværgående processer. Systemet skal understøtte en række mål: Fastlagte og implementerede processer, som sikrer en professionel opgaveløsning. Proces for at fordele og prioritere opgaver mellem medarbejdere og afdelinger i AU IT, så opgaverne løses hurtigst muligt og med rette faglighed. Systemunderstøtte opgaveworkflows for derigennem at sikre bedre opgavehåndering i 2 3 level. Alle opgaver der kommer ind til AUs Servicedeske registreres. Der kan trækkes rapporter fra systemet, der dokumenterer opgavehåndtering på tid, kategori og organisatorisk enhed. Systemet skal som minimum understøtte følgende ITIL processer. Incident Management. Request Fulfilment. Change Management. Configuration Management System. CPV: , , , Infrasoft Aps Søren Frichs Vej Aarhus

15 Danmark-Aarhus: Massespektrometer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM). Aarhus Universitet har til hensigt, Aerodyne Research, Inc. om indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) samt et Aerosol Mass Spectrometer (AMS). Aarhus Universitet udsender derfor denne bekendtgørelse, da Aerosolmasskespektrometrene er de eneste på markedet, som kan opfylde de forskningsformål, der er lovet i den forskningsbevilling, hvori de er projekteret. Denne bekendtgørelse iværksætter en standstill-periode på 2 dage, som dermed udløber med udgangen af onsdag den vil tidligst indgå kontrakt med Aerodyne Research, Inc., når denne periode er udløbet. Baggrunden for indkøb af det valgte system uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er som følgende: I henhold til den af Villum Fondens bevilgede ansøgning: Infrastructure Application, Villum Foundation Station Nord a strategic infrastructure for the high Arctic, skal der indkøbes to Aerosolmassespektrometre til forskning i atmosfæriske partikler i Arktisk, herunder analyse af sod, organisk kulstof og uorganiske salte differentieret efter partikelstørrelse. Der findes én producent i verden af sådanne Aerosolmassespektrometre, og en voksende skare af brugere der samarbejder omkring tolkning af data, forskning og videreudvikling. Teknikken omfatter termisk desorption af submikrone partikler og har udviklet sig hastigt gennem de seneste 0 år, samt er valideret i kraft af mange uafhængige forskningsgruppers bidrag. Netop en gennemafprøvet teknik har stor betydning i Arktis, hvor omfattende partikelkarakteriseringsstudier er sjældne. De 2 Aerosolmassespektrometre skal anvendes til: () monitorering og karakterisering af atmosfæriske partikler med lav detektionsgrænse, der stiller særlige krav til stabilitet og robusthed (ACSM) (2) kampagner, der stiller store krav til størrelsesdifferentieret kemisk speciering af atmosfæriske partikler, herunder sod, der har særlig klimarelevans i Arktisk (AMS). Apparaterne er bla. beskrevet i Canagaratna, M.R. et al., Mass Spectrometry Reviews 2007, 26, 85. Onasch et al., 202. Aerosol Science and Technology 46, 804. Takats et al., Science 306, 47. Zhang et al., 20. Analytical and Bioanalytical Chemistry 40, CPV: , Aerodyne Research, Inc. 45 Manning Road, Billerica Massachusetts USA Mailadresse: Internetadresse:

16 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS STATSGYMNASIUM Aarhus Statsgymnasium Udbud af rengøring 203 Ordretildeling. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Statsgymnasium. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Statsgymnasium i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Fenrisvej 33, 820 Aarhus V Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax:

17 Danmark-Aarhus: Udstyr til biblioteksautomation AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIA SPACE AARHUS Materialehåndteringssystem. Hovedbiblioteket i Aarhus Kommune skal have et nyt materialehåndteringssystem i forbindelse med flytningen til Dokk i 204. Det kommende materialehåndteringssystem skal fungere som selvafleveringsog sorteringsenhed for bibliotekets udlånsmaterialer. Materialehåndteringssystemet skal være forsynet med afkast både til vogne og kasser. Materialehåndteringssystemet skal skabe et optimalt arbejdsmiljø for bibliotekets ansatte, samtidig skal hovedbiblioteket tilbyde en effektiv og god serviceoplevelse for lånerne. Materialehåndteringssystemet skal placeres på niveau 0 i Dokk, hvor bibliotekets udlånsmaterialer sorteres. Rummet er hævet,2 m i forhold til det omgivende terræn udenfor bygningen. I dette niveau sker der døgnindkast udefra både i og udenfor hovedbibliotekets åbningstid (indkastet er reelt set beliggende ca. 40 cm under gulvniveauet, hvor materialehåndteringssystemet er placeret). På niveau, hvor hovedbiblioteket placeres med udlån og aflevering af bøger, skal der opsættes indkast til lånerne. Placeringen af hullet ned til materialehåndteringssystemet skal respektere bygningens konstruktioner. Dækket er lavet af TT-elementer, hvor bjælkerne ikke må gennembrydes. Fra lånerindkastene på niveau i Dokk skal materialet transporteres ned til niveau 0 i Dokk, hvor materialehåndteringssystemet placeres. Tilbudsgiver skal levere et komplet og fuldt funktionsdygtigt materialehåndteringssystem inklusiv montering og idriftsættelse i Dokk. Materialehåndteringssystemet skal være overdraget til Aarhus Kommune efter gennemført og godkendt test den CPV: P.V. Supa Oy. Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

18 Danmark-Aars: Datalagring VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Digitalisering af Bygge- og Miljøsagsarkiv i Vesthimmerlands Kommune. Kontrakten vedrører digitialisering af Vesthimmerlands Kommunes Bygge- og Miljøsagsarkiv og omfatter: Klargøring, nedpakning, afhentning, transport og opbevaring af arkivet samt sortering og klargøring af arkivet til scanning. Scanning og opbevaring af metadata, scanning og kvalitetssikring. Drift og opbevaring af data, der består af: visning af data, geokodning via WFS samt års drift af systemet efter endt scanning. Opbevaring af arkivet indtil destruktion samt destruktion af arkivet. CPV: , , , , 72223, , , , Data Scanning A/S Bernstorffsgade 38, Postboks København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Allerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALLERØD KOMMUNE Totalrådgivning i forbindelse med etablering af aktivitetshus og bibliotek. Allerød Kommune har besluttet at etablere et nyt aktivitets- og foreningshus. Det»nye«hus skal ligge i forbindelse med den nuværende biblioteksbygning. De tilstødende pavilloner, som i dag huser en del af byens pensionistforeninger, nedrives. Den tilbageværende eksisterende bygning tænkes istandsat og om- og tilbygget, så den i fremtiden kan rumme de aktiviteter, som i dag huses i pavillonerne og i den nuværende biblioteksbygning, samt en række nye funktioner og tiltag. Den planlagte ombygning og udvidelse af den eksisterende bygningen kan således medvirke til at skabe et socialt omdrejningspunkt for byens borgere og foreningslivet både i dag- og aftentimerne og understøtte mødet mellem byens borgere på tværs af alder og interesser. Der er indledningsvis i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet gennemført en brugerproces med repræsentanter fra pensionisthuset og biblioteket. Allerød Kommune har besluttet at igangsætte nærværende udbud, hvor man ønsker at indgå en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre ovenstående opgave med et budget på DKK. Med udgangspunkt i det af Bascon udarbejde byggeprogram skal om- og tilbygningen udbydes i hovedentreprise på grundlag af det af totalrådgiveren udarbejdede hovedprojekt. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af hovedentreprisen samt forestå byggeledelse, tilsyn og opfølgning. Allerød Kommune vil tage aktivt del i den fremadrettede proces og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. CPV: , Rytter A/S Lyngbyvej Gentofte

20 Danmark-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering.

21 Danmark-Ballerup: Kikkertsigter FORSVARETS MATERIELTJENESTE (DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION) CPV: Kikkertsigter.

22 Danmark-Ballerup: Krigsskibe og dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Krigsskibe og dele til krigsskibe.

23 Danmark-Ballerup: Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: , , , Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn. Uddannelse og simulering elektroniske systemer til militære formål. Reparation og vedligeholdelse af radiosendere. Vedligeholdelse af radiokommunikationsudstyr. Rohde & Schwarz Danmark A/S Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Brøndby: Administrative tjenester på boligområdet BRØNDBY KOMMUNE Administration af pleje- og ældreboliger. Kontrakten vedrører administration, drift og vedligeholdelse af kommunens pleje- og ældreboliger med tilhørende servicearealer og udenomsarealer. Plejeboliger: 83 plejeboliger på Gildhøjhjemmet 70* plejeboliger på Nygårds plads 93 plejeboliger i Æblehaven. Ældreboliger: 3 ældreboliger på Nygårds Plads 74 ældreboliger i Glentemosen. Bofællesskabet Lundedammen med plads til 5 beboere. * Der er 3 boliger på Nygårdsplads som består af ældreboliger og plejeboliger. Der sker en løbende omkonvertering af ældreboliger til plejeboliger pr vil der være 76 plejeboliger og yderligere 5 ældreboliger vil bliver omkonverteret i løbet af 204. CPV: ,

25 Danmark-Brøndby: Elektricitet DANSKE SPIL A/S Indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indgås for at imødekomme ordregivers behov for indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indebærer at Leverandøren på vegne af kunden, men i eget navn (kommissionsforhold) indkøber el på Nord Pool Spot i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse omordregivende myndigheders køb af elektricitet af CPV: Dong Energi El og Gas Kraftværksvej Fredericia

26 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Betware ehf. Holtasmari 20 Kopavogur ISLAND

27 Danmark-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 203/S Udbud på Corporate Branding kommunikation. Danske Spil udbyder en kontrakt til varetagelse af Corporate branding-kommunikation. Kontrakten omfatter: Styrkelse af Danske Spils Corporate Brand og udfoldelse af sloganet Til glæde og til gavn. Tydeliggørelse af Danske Spils mandat og position efter liberaliseringen af spillemarkedet. En bred løsning der ikke alene lever, når en reklamefilm er aktuel i biografer eller på tv, men somkontinuerligt er synlig på forskellige platforme. Danske Spil gik for første gang i sin historie i 2008 til offentligheden med en kampagne, der havde corporatebrandet som sit omdrejningspunkt. Kampagnen bestod af en reklamefilm og en række printannoncer, der blevindrykket i flere omgange. Det sidste»burst«var i 200 i forbindelse med fodbold VM og finalen i Vild med Dans (på TV 2). De 4 KPIer, der er relateret til corporate omdømme-arbejdet i Danske Spil er: En respekteret virksomhed En sympatisk virksomhed En virksomhed man kan være stolt af og En virksomhed der er til glæde og til gavn. De løftede sig alle markant ved indrykning af den tidligere kampagne. Danske Spil har fortsat et godt omdømme og en stærk position blandt Danmarks berømte virksomheder, menønsker at styrke omdømmet og værdien af corporate brandet med ovenstående dimensioner og målepunktersom grundlag for strategien. CPV: , , Mensch A/S Sankt Petri Passage 5, 3. sal 65 Købehavn K

28 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FREMAD Totalentreprise vedrørende renovering af afd. 4 Hedelundparken. Totalentreprise vedrørende projektering og udførelse af renovering af 99 almene boliger i Hedelundparken. Byggearbejderne omfatter nye facader, vinduer, udvendige skure og belægninger. Desuden tilbygning til ca. 50 boliger. CPV: , Jørgen Friis Poulsen A/S, JFP Mads Eg Damgaardsvej Herning Telefon:

29 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme. Argo Flare Systems Ltd Buckinghamshire SL7 BA Marlow DET FORENEDE KONGERIGE Telefon: Fax:

30 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af 56 nye biler. Levering af 6 delkontrakter på i alt 56 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Der er forskellige datoer for levering. Se udbudsmaterialet om detaljerne for de enkelte delaftaler: Delkontrakt Mikro personbiler (bilsegment A) Delkontrakt 2 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 3 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 4 Personbiler med 7-sæder Delkontrakt 5 Små varebiler på gule plader Delkontrakt 6 Kassevogne på gule plader. Se materialet om henholdsvis leje eller leasing. CPV: , , Louis Lund A/S Esbjerg Ø 675 Hededammen 2 Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Villy Veirup A/S Industrivej 6760 Ribe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: vw.vw-ribe.dk/ Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse:

31 Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

32 Danmark-Farum: Seismisk datafangst FARUM FJERNVARME CPV: , Seismisk datafangst. Behandling af seismiske data. DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax:

33 Danmark-Fredericia: Elektricitet DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af mineralprodukter II. Bortskaffelse af mineralprodukter II. CPV: Jørgen Rasmusen Gruppen A/S Hagensvej Støvring Telefon: Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund Agerskov Telefon: HedeDanmark A/S Jens Juulsvej Viby J Telefon: NOAH AS P.O. Boks H N-308 Holmestrand NORGE Telefon:

34 Danmark-Fredericia: Maritim opmåling ENERGINET.DK CPV: Maritim opmåling. GEO 2800 Lyngby

35 Danmark-Fredericia: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY SALG OG DISTRIBUTION A/S Servicerammeaftale. Print og kuvertering af Kundebreve. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

36 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD., SKOVPARKEN, C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd., Skovparken Renovering af klimaskærm m.v. Aftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med renovering af klimaskærm m.v. i Skovparken. Skovparken er en almen boligbebyggelse opført i årene bestående af 6 boligblokke med i alt 68 boliglejemål og 4 erhvervslejemål. Der er 9 garager til bebyggelsen. Boligblok er i 2 etager med udnyttede tagetager og høj kælder. Tagetagen rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Boligblok 2, 3, 4 og 6 er i 3 etager med høj kælder og tagrum. Boligblok 5 er på 4 etager med uudnyttet tagrum og kælder. Stueetagen består af butikker mod et torv. Skovparken er en klassisk dansk parkbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet og smukke boligblokke med røde teglfacader i grønne parkrum. Tegltagene er halvvalmede med integrerede gavltrekanter kaldet pagodetag. Alle boliger har relativt smalle altaner udformet med alle altaner liggende inde i huskroppen. Projektet omfatter følgende hoveddele: Udkiftning af tagbeklædning med nye tagtegl, udskiftning af gavltrekanters beklædning, renovering af altan-/karnapfacader, efterisolering af gavlvægge og renovering af ventilation med varmegenvinding. Med henblik på fremtidssikring af bebyggelsens boligmæssige kvalitet omfatter projektet desuden ændring af boliger i blok 5 til tilgængelige boliger samt ombygning af boliger på 3. sal i blok 5 til /2 etagers boliger med udnyttelse af tagrummet. Derforuden udvidelse af alle altaner med henblik på større funktionalitet. Som option i projektet indgår for nærværende indretning af private haver til stuelejlighederne i blok, 2 og 3, nyindretning af bebyggelsens legeplads samt udførelse af grønne bæredygtige elementer. CPV: Pålsson Arkitekter AS Svanevej København NV

37 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD. 6, TIBBERUPPARKEN C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd. 6, Tibberupparken, Totalrådgivning ved renovering af klimaskærm m.v. og etablering af 2 nye tagboliger. Opgaven omfatter totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i forbindelse med en renovering af den væsentligste del af Tibberupparkens klimaskærm m.v. samt etablering af 2 nye tagboliger. Tibberupparken er en almen boligbebyggelse fra 968, som rummer i alt 264 lejemål fordelt på, 2, 3 og 4 værelsesboliger i 9 blokke. Afdelingen har 2 fællesbygninger samt 79 garager fordel i 2 bygninger. Bebyggelsen er en tidstypisk betonelementbebyggelse udformet som 3 etagers boligblokke beliggende i et grønt parkområde. Hovedparten af boligerne har en smal altan mod syd/vest. Tage er sadeltage med betontagsten, facader og gavle af isolerede betonelementer. Projektet omfatter projektering og udførelse af følgende hoveddele: Udbedring af byggeskader på afdelingens facader med en totalrenovering af klimeskærmen, herunder bl.a. efterisolering og ny facadebeklædning med skalmurværk på gavle og indgangsfacader. Altanerne renoveres, udvides med 40 cm i dybden og inddækkes med oplukkelige glaspartier. Der isættes nye døre og vinduer. Alle 36 etværelseslejligheder nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Der udføres tilgængelighed med nyt trapperum og elevator i 8 opgange, herunder ombygning af lejligheder med nye køkkener og baderum. Endvidere udføres ny tagbelægning med falsede metalplader, nye gavltrekanter, kælderydervægge renoveres og isoleres, og kældertrapper udskiftes. Desuden skal ventilatorer på lofter udskiftes og ventiler og kanaler renses og anlægget indreguleres. Udearealer og eksisterende legeplads skal ligeledes renoveres. Projektet omfatter desuden nybyggeri af 2 almene familieboliger som tagboliger på blok 4 og 9. Det samlede areal på nybyggeriet er ca. 0 m2 med et gennemsnitsareal på ca 92,5 m2 pr. bolig. Som optioner indgår i projektet for nærværende desuden solceller på tage, nye vinduespartier i gavle, nye entredøre til lejligheder, etablering af private haver til alle boliger i stueetagen, opholdsmuligheder i forbindelse med renovering af udearealer og legepladser samt udførelse af bæredygtige grønne elementer. Renoveringen og nybyggeriet af de 2 nye tagboliger sorterer hos Landsbyggefonden og Helsingør Kommune som to separate sager, som følgelig skal holdes økonomisk adskilt i processen. Renoveringen og nybyggeriet forventes dog udført af en og samme entreprenør i hovedentreprise. CPV: , NOVA 5 arkitekter A/S Skt. Annæ Passage G 262 København

38 Danmark-Frederiksberg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER V. AFD. SØNDERMARKEN (306) Rengøringsservice Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Rengøringsservice af 5 trappeopgange fra stue 5. etage, 5 vaskerier med tilhørende toiletter, kontorer samt festlokale/kvarterhus tilhørende Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. Afd. Søndermarken (306). Dele af opgaven udføres 3 x ugentligt. Opgaven udbydes i samlet kontrakt. CPV: Sontex A/S Skovlunde Byvej 3 Skovlunde 2740 Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Personbiler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. CPV: , Automester Palle Jensen Biler ApS Toftegårdsvej Frederikshavn Telefon: Fax:

40 Danmark-Frederikssund: Forsikringstjenester FREDERIKSSUND ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, EDB- forsikring, Erhvervs- og produktansvar, Arbejdsskadeforsikring, Autoforsikring og Kollektiv Ulykke. CPV: Alka Forsikring Engelholm Allé 2630 Høje Taastrup Mailadresse: Telefon:

41 Danmark-Græsted: Programmering af software og konsulentvirksomhed GRIBVAND A/S Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system). Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af 2 driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det var i dette regi, at leverance af et nyt ESDH-system til Gribvand blev bragt i udbud. Gribvand A/S er 00 % ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 00 % ejet af Gribvand A/S. CPV: Netcompany A/S Grønningen København K

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter:

Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter: Den 01-04-2014 REFERENCELISTE OVER UDVALGTE BYGGERIER - 2010-2014 Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter: Løbende indretning af forskellige lejemål i Ørestadsejendommen

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere