Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune

2 DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune

3 DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune

4 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskolen, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

5 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabenraa Kommune Lyreskovskolen i Bov. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole blevet sammenlagt til den nye skole med navnet Lyreskovskolen. Projektkonkurrencen blev gennemført primo 203. CPV:

6 Danmark-Aabenraa: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskole, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

7 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Røntgendiagnostikanlæg DR/RF-stue. Vedrører indkøb (nyanskaffelse) af komplet DR/RF løsning. CPV: 33000, Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr AALBORG UNIVERSITET Offentlig udbud af Cellesorter. ønsker at anskaffe en Cellesorter til analyse og sortering af celler til forskningsbrug. CPV: Ramcon A/S Bregnerødvej Birkerød Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger samt hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger i Aarhus Kommune Udbuddet omfatter anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland samt anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger i Aarhus by og opland. Udbuddet omfatter desuden hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger. Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg, herunder anlægsarbejder i forbindelse med nye stik med tilslutningspunkt på eksisterende ledningsnet. CPV: , , Dan Jord A/S Viengevej Risskov Telefon: Fax: Internetadresse: danjord.dk

10 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-2-0 DNU C-gangen Logistikbro. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en logistikbro og et logistiktracé ovenpå eksisterende C-gangpå Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Vareforsyning BYG projektet omfatter etablering af vareforsyningsbygninger, der skal understøtte denoverordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af Vareforsyningsbygningerne eroverbygning på C-gangen og Logistikbro. Herudover indeholder delprojektet byggeri af varemodtagelse ogaffaldscentral syd for hospitalet. Disse byggerier udbydes senere i eget udbud. Overbygning på eksisterende C-gang indeholder logistiktracé, der forbinder nordligt og sydligt nybyggeri.logistikbroen forbinder logistiktracéet med varemodtagelsen og affaldscentralen. En konceptmæssig fordring er placeringen af sygehusets funktioner i DNU, hvor teknik og logistik er placeretpå plan 4. Overbygningen på C-gangen skal forbinde logistiktracé for distribution af gods fra vareindleveringtil logistiktracé i interne strøg på udbygningsområderne i nord og syd, samt forsyne funktioner i eksisterendebygningsmasse. Dimensionsgivende forudsætninger for Logistiktracéets tværsnit er funktionsareal til truck ogvogntogskørsel. I sammenhæng med logistiktracéet, etableres 2 stk. kontorområder i hhv. afsnit C00 og C7. Kontorområderneer disponeret med udgangspunkt i kontorkonceptet der er udarbejdet for nybyggeriet. Kontorområderne erdisponeret med grupperumskontorer. Der etableres støtterums funktioner som møderum, stillerum m.v. Projektet udgør i alt m2 brutto heraf står C-gangen og logstikbro for 7300 m2 og kontorarealerne 800 m2. Logistiktracéet på C-gangen udføres som en let bygning i en bredde på ca. 6.0 meter, baseret på enkonstruktion af stålrammer i et modul, der svarer til den eksisterende bygnings bærende system. Stålrammerneopstilles på eksisterende betontagdæk, efter forudgående nedbrydning af eksisterende saddeltag. Stålrammerne beklædes med en facade af stålkassette sandwichpanelelementer. Facaden beklædes medperforerede, bukkede aluplader. I forbindelse med Logistiktracéet etableres rangerområder til Logistikvogne, og elevatorkerner med tilhørendetrapper. Områderne disponeres i forbindelse med de eksisterende elevatorkerner langs C-gangen. Derforlænges i alt 6 eksisterende elevatorer og trapper. Logistiktracéet udføres med et indskudt betondæk som ligger ca.,2 meter over eksisterende tagdæk. Dækketspænder mellem tværgående gitterbjælker, som ligger i et modul svarende til stålrammerne. Logistikbroen har en samlet længde på ca. 48 meter og udføres i samme bredde som Logistiktracéet med ensynlig stålgitter-konstruktion. Facaden udføres af stålkassette sandwichpanelelementer, der monteres indenforgitterkonstruktionen, således at logistikbroens facader viser broens bæresystem. Facadepanelerne brydes i enrytmisk takt af vindueselementer i facadehøjde. Broens understøtninger opbygges i beton og tegl der svarer tileksisterende teglvægge på det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. De to kontorområder opbygges i princip som logistiktraceet med stålrammer,

11 og facade af stålkassettesandwichpanel elementer. Den generelle opbygning af tag er overalt ståltrapezplader lagt på stålkonstruktion, hvorpå der udføres entraditionel»varmtagskonstruktion«, med isolering og papmembran. Logistiktracéet på C-gangen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Nedrivningsarbejder, Stål- og smedearbejder, Råhus- og betonarbejder, Lukningsarbejder, Apteringsarbejder, Installationsarbejder. CPV: , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

12 Danmark-Aarhus: CT-scannere REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CT-scanner. CT-scanner til Regionshospitalet Viborg. CPV: Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup

13 Danmark-Aarhus: Gammakameraer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Gammakamera. Anskaffelse af gammakamera. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

14 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Service Management System til AU o gau IT. Formålet med et Service Management System (SMS) til AU er at få et fælles system, som kan håndtere opgavestyring på tværs af funktioner primært opgaver som kommer ind via AUs Servicedeske og skal behandles i 2 3 level. Vi har i dag mange forskellige løsninger, som gør det svært at holde styr på opgaver, dele opgaver, samt designe tværgående processer. Systemet skal understøtte en række mål: Fastlagte og implementerede processer, som sikrer en professionel opgaveløsning. Proces for at fordele og prioritere opgaver mellem medarbejdere og afdelinger i AU IT, så opgaverne løses hurtigst muligt og med rette faglighed. Systemunderstøtte opgaveworkflows for derigennem at sikre bedre opgavehåndering i 2 3 level. Alle opgaver der kommer ind til AUs Servicedeske registreres. Der kan trækkes rapporter fra systemet, der dokumenterer opgavehåndtering på tid, kategori og organisatorisk enhed. Systemet skal som minimum understøtte følgende ITIL processer. Incident Management. Request Fulfilment. Change Management. Configuration Management System. CPV: , , , Infrasoft Aps Søren Frichs Vej Aarhus

15 Danmark-Aarhus: Massespektrometer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM). Aarhus Universitet har til hensigt, Aerodyne Research, Inc. om indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) samt et Aerosol Mass Spectrometer (AMS). Aarhus Universitet udsender derfor denne bekendtgørelse, da Aerosolmasskespektrometrene er de eneste på markedet, som kan opfylde de forskningsformål, der er lovet i den forskningsbevilling, hvori de er projekteret. Denne bekendtgørelse iværksætter en standstill-periode på 2 dage, som dermed udløber med udgangen af onsdag den vil tidligst indgå kontrakt med Aerodyne Research, Inc., når denne periode er udløbet. Baggrunden for indkøb af det valgte system uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er som følgende: I henhold til den af Villum Fondens bevilgede ansøgning: Infrastructure Application, Villum Foundation Station Nord a strategic infrastructure for the high Arctic, skal der indkøbes to Aerosolmassespektrometre til forskning i atmosfæriske partikler i Arktisk, herunder analyse af sod, organisk kulstof og uorganiske salte differentieret efter partikelstørrelse. Der findes én producent i verden af sådanne Aerosolmassespektrometre, og en voksende skare af brugere der samarbejder omkring tolkning af data, forskning og videreudvikling. Teknikken omfatter termisk desorption af submikrone partikler og har udviklet sig hastigt gennem de seneste 0 år, samt er valideret i kraft af mange uafhængige forskningsgruppers bidrag. Netop en gennemafprøvet teknik har stor betydning i Arktis, hvor omfattende partikelkarakteriseringsstudier er sjældne. De 2 Aerosolmassespektrometre skal anvendes til: () monitorering og karakterisering af atmosfæriske partikler med lav detektionsgrænse, der stiller særlige krav til stabilitet og robusthed (ACSM) (2) kampagner, der stiller store krav til størrelsesdifferentieret kemisk speciering af atmosfæriske partikler, herunder sod, der har særlig klimarelevans i Arktisk (AMS). Apparaterne er bla. beskrevet i Canagaratna, M.R. et al., Mass Spectrometry Reviews 2007, 26, 85. Onasch et al., 202. Aerosol Science and Technology 46, 804. Takats et al., Science 306, 47. Zhang et al., 20. Analytical and Bioanalytical Chemistry 40, CPV: , Aerodyne Research, Inc. 45 Manning Road, Billerica Massachusetts USA Mailadresse: Internetadresse:

16 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS STATSGYMNASIUM Aarhus Statsgymnasium Udbud af rengøring 203 Ordretildeling. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Statsgymnasium. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Statsgymnasium i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Fenrisvej 33, 820 Aarhus V Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax:

17 Danmark-Aarhus: Udstyr til biblioteksautomation AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIA SPACE AARHUS Materialehåndteringssystem. Hovedbiblioteket i Aarhus Kommune skal have et nyt materialehåndteringssystem i forbindelse med flytningen til Dokk i 204. Det kommende materialehåndteringssystem skal fungere som selvafleveringsog sorteringsenhed for bibliotekets udlånsmaterialer. Materialehåndteringssystemet skal være forsynet med afkast både til vogne og kasser. Materialehåndteringssystemet skal skabe et optimalt arbejdsmiljø for bibliotekets ansatte, samtidig skal hovedbiblioteket tilbyde en effektiv og god serviceoplevelse for lånerne. Materialehåndteringssystemet skal placeres på niveau 0 i Dokk, hvor bibliotekets udlånsmaterialer sorteres. Rummet er hævet,2 m i forhold til det omgivende terræn udenfor bygningen. I dette niveau sker der døgnindkast udefra både i og udenfor hovedbibliotekets åbningstid (indkastet er reelt set beliggende ca. 40 cm under gulvniveauet, hvor materialehåndteringssystemet er placeret). På niveau, hvor hovedbiblioteket placeres med udlån og aflevering af bøger, skal der opsættes indkast til lånerne. Placeringen af hullet ned til materialehåndteringssystemet skal respektere bygningens konstruktioner. Dækket er lavet af TT-elementer, hvor bjælkerne ikke må gennembrydes. Fra lånerindkastene på niveau i Dokk skal materialet transporteres ned til niveau 0 i Dokk, hvor materialehåndteringssystemet placeres. Tilbudsgiver skal levere et komplet og fuldt funktionsdygtigt materialehåndteringssystem inklusiv montering og idriftsættelse i Dokk. Materialehåndteringssystemet skal være overdraget til Aarhus Kommune efter gennemført og godkendt test den CPV: P.V. Supa Oy. Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

18 Danmark-Aars: Datalagring VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Digitalisering af Bygge- og Miljøsagsarkiv i Vesthimmerlands Kommune. Kontrakten vedrører digitialisering af Vesthimmerlands Kommunes Bygge- og Miljøsagsarkiv og omfatter: Klargøring, nedpakning, afhentning, transport og opbevaring af arkivet samt sortering og klargøring af arkivet til scanning. Scanning og opbevaring af metadata, scanning og kvalitetssikring. Drift og opbevaring af data, der består af: visning af data, geokodning via WFS samt års drift af systemet efter endt scanning. Opbevaring af arkivet indtil destruktion samt destruktion af arkivet. CPV: , , , , 72223, , , , Data Scanning A/S Bernstorffsgade 38, Postboks København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Allerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALLERØD KOMMUNE Totalrådgivning i forbindelse med etablering af aktivitetshus og bibliotek. Allerød Kommune har besluttet at etablere et nyt aktivitets- og foreningshus. Det»nye«hus skal ligge i forbindelse med den nuværende biblioteksbygning. De tilstødende pavilloner, som i dag huser en del af byens pensionistforeninger, nedrives. Den tilbageværende eksisterende bygning tænkes istandsat og om- og tilbygget, så den i fremtiden kan rumme de aktiviteter, som i dag huses i pavillonerne og i den nuværende biblioteksbygning, samt en række nye funktioner og tiltag. Den planlagte ombygning og udvidelse af den eksisterende bygningen kan således medvirke til at skabe et socialt omdrejningspunkt for byens borgere og foreningslivet både i dag- og aftentimerne og understøtte mødet mellem byens borgere på tværs af alder og interesser. Der er indledningsvis i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet gennemført en brugerproces med repræsentanter fra pensionisthuset og biblioteket. Allerød Kommune har besluttet at igangsætte nærværende udbud, hvor man ønsker at indgå en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre ovenstående opgave med et budget på DKK. Med udgangspunkt i det af Bascon udarbejde byggeprogram skal om- og tilbygningen udbydes i hovedentreprise på grundlag af det af totalrådgiveren udarbejdede hovedprojekt. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af hovedentreprisen samt forestå byggeledelse, tilsyn og opfølgning. Allerød Kommune vil tage aktivt del i den fremadrettede proces og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. CPV: , Rytter A/S Lyngbyvej Gentofte

20 Danmark-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering.

21 Danmark-Ballerup: Kikkertsigter FORSVARETS MATERIELTJENESTE (DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION) CPV: Kikkertsigter.

22 Danmark-Ballerup: Krigsskibe og dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Krigsskibe og dele til krigsskibe.

23 Danmark-Ballerup: Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: , , , Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn. Uddannelse og simulering elektroniske systemer til militære formål. Reparation og vedligeholdelse af radiosendere. Vedligeholdelse af radiokommunikationsudstyr. Rohde & Schwarz Danmark A/S Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Brøndby: Administrative tjenester på boligområdet BRØNDBY KOMMUNE Administration af pleje- og ældreboliger. Kontrakten vedrører administration, drift og vedligeholdelse af kommunens pleje- og ældreboliger med tilhørende servicearealer og udenomsarealer. Plejeboliger: 83 plejeboliger på Gildhøjhjemmet 70* plejeboliger på Nygårds plads 93 plejeboliger i Æblehaven. Ældreboliger: 3 ældreboliger på Nygårds Plads 74 ældreboliger i Glentemosen. Bofællesskabet Lundedammen med plads til 5 beboere. * Der er 3 boliger på Nygårdsplads som består af ældreboliger og plejeboliger. Der sker en løbende omkonvertering af ældreboliger til plejeboliger pr vil der være 76 plejeboliger og yderligere 5 ældreboliger vil bliver omkonverteret i løbet af 204. CPV: ,

25 Danmark-Brøndby: Elektricitet DANSKE SPIL A/S Indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indgås for at imødekomme ordregivers behov for indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indebærer at Leverandøren på vegne af kunden, men i eget navn (kommissionsforhold) indkøber el på Nord Pool Spot i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse omordregivende myndigheders køb af elektricitet af CPV: Dong Energi El og Gas Kraftværksvej Fredericia

26 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Betware ehf. Holtasmari 20 Kopavogur ISLAND

27 Danmark-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 203/S Udbud på Corporate Branding kommunikation. Danske Spil udbyder en kontrakt til varetagelse af Corporate branding-kommunikation. Kontrakten omfatter: Styrkelse af Danske Spils Corporate Brand og udfoldelse af sloganet Til glæde og til gavn. Tydeliggørelse af Danske Spils mandat og position efter liberaliseringen af spillemarkedet. En bred løsning der ikke alene lever, når en reklamefilm er aktuel i biografer eller på tv, men somkontinuerligt er synlig på forskellige platforme. Danske Spil gik for første gang i sin historie i 2008 til offentligheden med en kampagne, der havde corporatebrandet som sit omdrejningspunkt. Kampagnen bestod af en reklamefilm og en række printannoncer, der blevindrykket i flere omgange. Det sidste»burst«var i 200 i forbindelse med fodbold VM og finalen i Vild med Dans (på TV 2). De 4 KPIer, der er relateret til corporate omdømme-arbejdet i Danske Spil er: En respekteret virksomhed En sympatisk virksomhed En virksomhed man kan være stolt af og En virksomhed der er til glæde og til gavn. De løftede sig alle markant ved indrykning af den tidligere kampagne. Danske Spil har fortsat et godt omdømme og en stærk position blandt Danmarks berømte virksomheder, menønsker at styrke omdømmet og værdien af corporate brandet med ovenstående dimensioner og målepunktersom grundlag for strategien. CPV: , , Mensch A/S Sankt Petri Passage 5, 3. sal 65 Købehavn K

28 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FREMAD Totalentreprise vedrørende renovering af afd. 4 Hedelundparken. Totalentreprise vedrørende projektering og udførelse af renovering af 99 almene boliger i Hedelundparken. Byggearbejderne omfatter nye facader, vinduer, udvendige skure og belægninger. Desuden tilbygning til ca. 50 boliger. CPV: , Jørgen Friis Poulsen A/S, JFP Mads Eg Damgaardsvej Herning Telefon:

29 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme. Argo Flare Systems Ltd Buckinghamshire SL7 BA Marlow DET FORENEDE KONGERIGE Telefon: Fax:

30 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af 56 nye biler. Levering af 6 delkontrakter på i alt 56 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Der er forskellige datoer for levering. Se udbudsmaterialet om detaljerne for de enkelte delaftaler: Delkontrakt Mikro personbiler (bilsegment A) Delkontrakt 2 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 3 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 4 Personbiler med 7-sæder Delkontrakt 5 Små varebiler på gule plader Delkontrakt 6 Kassevogne på gule plader. Se materialet om henholdsvis leje eller leasing. CPV: , , Louis Lund A/S Esbjerg Ø 675 Hededammen 2 Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Villy Veirup A/S Industrivej 6760 Ribe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: vw.vw-ribe.dk/ Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse:

31 Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

32 Danmark-Farum: Seismisk datafangst FARUM FJERNVARME CPV: , Seismisk datafangst. Behandling af seismiske data. DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax:

33 Danmark-Fredericia: Elektricitet DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af mineralprodukter II. Bortskaffelse af mineralprodukter II. CPV: Jørgen Rasmusen Gruppen A/S Hagensvej Støvring Telefon: Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund Agerskov Telefon: HedeDanmark A/S Jens Juulsvej Viby J Telefon: NOAH AS P.O. Boks H N-308 Holmestrand NORGE Telefon:

34 Danmark-Fredericia: Maritim opmåling ENERGINET.DK CPV: Maritim opmåling. GEO 2800 Lyngby

35 Danmark-Fredericia: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY SALG OG DISTRIBUTION A/S Servicerammeaftale. Print og kuvertering af Kundebreve. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

36 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD., SKOVPARKEN, C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd., Skovparken Renovering af klimaskærm m.v. Aftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med renovering af klimaskærm m.v. i Skovparken. Skovparken er en almen boligbebyggelse opført i årene bestående af 6 boligblokke med i alt 68 boliglejemål og 4 erhvervslejemål. Der er 9 garager til bebyggelsen. Boligblok er i 2 etager med udnyttede tagetager og høj kælder. Tagetagen rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Boligblok 2, 3, 4 og 6 er i 3 etager med høj kælder og tagrum. Boligblok 5 er på 4 etager med uudnyttet tagrum og kælder. Stueetagen består af butikker mod et torv. Skovparken er en klassisk dansk parkbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet og smukke boligblokke med røde teglfacader i grønne parkrum. Tegltagene er halvvalmede med integrerede gavltrekanter kaldet pagodetag. Alle boliger har relativt smalle altaner udformet med alle altaner liggende inde i huskroppen. Projektet omfatter følgende hoveddele: Udkiftning af tagbeklædning med nye tagtegl, udskiftning af gavltrekanters beklædning, renovering af altan-/karnapfacader, efterisolering af gavlvægge og renovering af ventilation med varmegenvinding. Med henblik på fremtidssikring af bebyggelsens boligmæssige kvalitet omfatter projektet desuden ændring af boliger i blok 5 til tilgængelige boliger samt ombygning af boliger på 3. sal i blok 5 til /2 etagers boliger med udnyttelse af tagrummet. Derforuden udvidelse af alle altaner med henblik på større funktionalitet. Som option i projektet indgår for nærværende indretning af private haver til stuelejlighederne i blok, 2 og 3, nyindretning af bebyggelsens legeplads samt udførelse af grønne bæredygtige elementer. CPV: Pålsson Arkitekter AS Svanevej København NV

37 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD. 6, TIBBERUPPARKEN C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd. 6, Tibberupparken, Totalrådgivning ved renovering af klimaskærm m.v. og etablering af 2 nye tagboliger. Opgaven omfatter totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i forbindelse med en renovering af den væsentligste del af Tibberupparkens klimaskærm m.v. samt etablering af 2 nye tagboliger. Tibberupparken er en almen boligbebyggelse fra 968, som rummer i alt 264 lejemål fordelt på, 2, 3 og 4 værelsesboliger i 9 blokke. Afdelingen har 2 fællesbygninger samt 79 garager fordel i 2 bygninger. Bebyggelsen er en tidstypisk betonelementbebyggelse udformet som 3 etagers boligblokke beliggende i et grønt parkområde. Hovedparten af boligerne har en smal altan mod syd/vest. Tage er sadeltage med betontagsten, facader og gavle af isolerede betonelementer. Projektet omfatter projektering og udførelse af følgende hoveddele: Udbedring af byggeskader på afdelingens facader med en totalrenovering af klimeskærmen, herunder bl.a. efterisolering og ny facadebeklædning med skalmurværk på gavle og indgangsfacader. Altanerne renoveres, udvides med 40 cm i dybden og inddækkes med oplukkelige glaspartier. Der isættes nye døre og vinduer. Alle 36 etværelseslejligheder nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Der udføres tilgængelighed med nyt trapperum og elevator i 8 opgange, herunder ombygning af lejligheder med nye køkkener og baderum. Endvidere udføres ny tagbelægning med falsede metalplader, nye gavltrekanter, kælderydervægge renoveres og isoleres, og kældertrapper udskiftes. Desuden skal ventilatorer på lofter udskiftes og ventiler og kanaler renses og anlægget indreguleres. Udearealer og eksisterende legeplads skal ligeledes renoveres. Projektet omfatter desuden nybyggeri af 2 almene familieboliger som tagboliger på blok 4 og 9. Det samlede areal på nybyggeriet er ca. 0 m2 med et gennemsnitsareal på ca 92,5 m2 pr. bolig. Som optioner indgår i projektet for nærværende desuden solceller på tage, nye vinduespartier i gavle, nye entredøre til lejligheder, etablering af private haver til alle boliger i stueetagen, opholdsmuligheder i forbindelse med renovering af udearealer og legepladser samt udførelse af bæredygtige grønne elementer. Renoveringen og nybyggeriet af de 2 nye tagboliger sorterer hos Landsbyggefonden og Helsingør Kommune som to separate sager, som følgelig skal holdes økonomisk adskilt i processen. Renoveringen og nybyggeriet forventes dog udført af en og samme entreprenør i hovedentreprise. CPV: , NOVA 5 arkitekter A/S Skt. Annæ Passage G 262 København

38 Danmark-Frederiksberg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER V. AFD. SØNDERMARKEN (306) Rengøringsservice Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Rengøringsservice af 5 trappeopgange fra stue 5. etage, 5 vaskerier med tilhørende toiletter, kontorer samt festlokale/kvarterhus tilhørende Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. Afd. Søndermarken (306). Dele af opgaven udføres 3 x ugentligt. Opgaven udbydes i samlet kontrakt. CPV: Sontex A/S Skovlunde Byvej 3 Skovlunde 2740 Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Personbiler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. CPV: , Automester Palle Jensen Biler ApS Toftegårdsvej Frederikshavn Telefon: Fax:

40 Danmark-Frederikssund: Forsikringstjenester FREDERIKSSUND ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, EDB- forsikring, Erhvervs- og produktansvar, Arbejdsskadeforsikring, Autoforsikring og Kollektiv Ulykke. CPV: Alka Forsikring Engelholm Allé 2630 Høje Taastrup Mailadresse: Telefon:

41 Danmark-Græsted: Programmering af software og konsulentvirksomhed GRIBVAND A/S Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system). Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af 2 driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det var i dette regi, at leverance af et nyt ESDH-system til Gribvand blev bragt i udbud. Gribvand A/S er 00 % ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 00 % ejet af Gribvand A/S. CPV: Netcompany A/S Grønningen København K

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere