NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORSK SUOMI DANSK SVENSKA"

Transkript

1 LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING NORSK SUOMI SVENSKA LT-6R70BU 0 Victor Company of pan, Limited KTH-SW-MU LCT-00B-U

2 NORSK Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr NORSK Kjære kunde, Dette apparatet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver og standarder for elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhet. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannia Hyvä asiakas, Tämä laite on yhdenmukainen niiden voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien ja standardien kanssa, jotka koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Iso Britannia SUOMI OBS! Dette symbolet er kun gyldig i den Europeiske Union og i EFTA-landene Norge, Island og Sveits. [Europeiske Union] Dette symbolet betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret ikke skal kasseres som vanlig husholdningsavfall når det har nådd slutten av sin levetid. I stedet skal produktet leveres til en passende mottaksstasjon for kasserte elektriske og elektroniske produkter, slik at disse kan behandles, gjenvinnes og resirkuleres i samsvar med nasjonal lovgivning. Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar til du til å bevare naturlige ressurser og til å motvirke de negative virkningene på miljøet og den menneskelige helse som kan oppstå hvis produktet kasseres på feil måte. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksstasjoner og gjennvinning av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din, renovasjosselskapet ditt eller den forhandleren du kjøpte produktet av. Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale lover og regler. (Bedriftsbrukere) Hvis du ønsker å kassere dette produktet, kan du gå til hjemmesiden vår på eller for å få informasjon om retur av dette produktet. [Andre land utenfor EU] Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du gjøre det i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler som gjelder i landet ditt når det gjelder behandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr. Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä SUOMI Kære kunde Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannien Bästa kund! Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. JVC Manufacturing U.K. Limited Glenburn Road, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5BA Storbritannien SVENSKA Huomio: Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. [Euroopan unioni] Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan. Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia. (Yrityskäyttäjät) Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta. [Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä. I II

3 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. Information till användare gällande kassering av gammal utrustning SVENSKA [Europeiska gemenskapen] Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning. Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler. Tänk på: Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen. Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt. (Företagsanvändare) Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida för att få information om returnering av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen] Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning. III IV

4 Udvider horisonten med smukke billeder Få fuldt udbytte af dine multimedier med JVC Indhold VHF/UHF Videoafspiller Dvd-afspiller Lydkomponenter Dvd-optager Digitalkamera Videokamera Spillekonsol Pc Det vigtigste kommer først! Advarsel Kom godt i gang Navne på medfølgende dele 5 Tilslutning 7 Grundindstillinger 9 Kanalredigering Registrering af kanaler Tilslutning af eksternt udstyr Lad os prøve ad Få glæde af dit nye tv! 5 Tv / Tekst-tv / Video / etc. Tv 7 Tekst-tv 9 Brug af video / dvd Prøv de avancerede features Nyttige funktioner Tag et øjebliksbillede Vis billeder og søg i tilstanden Multi-Picture Auto sluk / Børnesikring Betjening af JVC videooptagere og andre enheder 5 Ligesom du ønsker det Brugertilpasning af dit tv 7 Avanceret billedindstilling 9 Støjreduktion / visning af mere naturlige billeder Indstilling af billedformat etc. I tilfælde af fejl Fejlfinding Tekniske informationer 4 Listen 5 Specifikationer 6

5 et vigtigste ommer ørst! Advarsel Følg nedenstående vejledning Følg opstillingsanvisningerne i vejledningen! Slut kun enheden til en AC-kontakt beregnet til 0-40V og 50 Hz. Sørg for, at der er plads nok til at indsætte stikket i stikkontakten og til at trække det ud! Placer tv et så tæt på stikkontakten som muligt! Strømforsyningen til tv et styres ved at indsætte eller fjerne stikket. Pas på ikke at skære i eller ødelægge ledningen! Hvis AC-stikket ikke har den rigtige form, eller ledningen ikke er lang nok, skal du bruge en passende adapter eller forlængerledning. (Kontakt din lokale forhandler.) Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du ikke skal bruge tv et! Du kan ikke afbryde strømforsyningen fuldstændigt til tv et ved hjælp af tænd/slukknappen på fjernbetjeningen og tv et. (Tag altid højde for det, hvis tv et skal bruges af sengeliggende personer.) Sørg for, at tv et ikke vælter! Undlad at hvile albuerne på tv et, og undgå, at børn kravler op på tv et. Der er risiko for, at tv et vælter og forårsager personskader. Forsøg aldrig at reparere tv et selv! Hvis problemet ikke kan løses ved at kigge i afsnittet Fejlfinding (s. ), skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte forhandleren. Monter tv et på væggen ved hjælp af JVCbeslaget (ekstraudstyr)! Kontakt en kvalificeret tekniker. Se monteringsanvisningerne i den medfølgende vejledning. JVC hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af forkert montering. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation, brug og sikkerhed Kontakt din lokale forhandler Om bortskaffelse af tv et! Følg anvisningerne i Vejledning til bortskaffelse af gamle apparater (s.ii til III). Hvis tv et beskadiges eller reagerer underligt, skal du straks holde op med at bruge det! Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler. Afmonter aldrig bagpanelet! Det kan resultere i stød. Undlad at tildække ventilationshuller! Dette kan medføre overophedning eller brand. Håndter LCD-panelet forsigtigt! Brug en blød, tør klud til rengøring. Undlad at anbringe genstande oven på tv et! Hvis du anbringer væsker, åben ild, tøj, papir eller lignende oven på tv et, er der risiko for brand. Beskyt tv et mod regn og fugt! Undgå, at der trænger væske ind i apparatet, da dette kan medføre brand eller stød. Undlad at komme genstande ind i kabinettets åbninger! Det kan resultere i dødbringende stød. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tv et. Skru aldrig helt op for lyden, når du bruger høretelefoner! Du kan få varige høreskader. Tag forsigtigt fat om tv et, så skærmen ikke bliver ridset! Undlad at røre ved selve skærmen, når du bærer tv et. Undlad at løfte og bære tv et alene! Sørg for, at tv et altid løftes og bæres af mindst to personer, så der ikke sker ulykker. 4

6 om godt i ang Navne på medfølgende dele P / MENU /OK Skift mellem og -udstyr Visning af OSD-menu / -indstilling Skift kanal / side Mute (afbrydelse af lyd) Tænd / sluk Skift kanal / side 5 Tryk for at afmontere. Strømindikator Modtager til fjernbetjening JA: Lyser (Blåt) NEJ: Lyser ikke Logolyset Lyser, når tv et er tændt. Tænd Diode On / Off (s. 8) LT-7R70/Е70 Fjernelse af terminalafskærmning Afskærmning Hvis du ikke kan lukke afskærmningen, fordi der er kabler i vejen Forsøg ikke at tvinge afskærmningen i (lad den stå åben). Tilslutningsterminaler på bagsiden af tv et Tilslutning af eksternt udstyr (s. ) Se vedlagte anvisninger til fjernelse af afskærmning. Indstil tv ets retning LT-7R70/Е70 Tryk for at afmontere. For LT-R70/E70 og LT-6R70/E70 er ets retning fast. LT-R70/Е70 Tryk for at afmontere. Lydstyrke Tænd / sluk Til høretelefoner (s. ) LT-6R70/Е70 Tilbehør Fjernbetjening (RM-C900S) AAA/R -batterier Til at kontrollere, om tv er fungerer LT-6R70/E70 Se vedlagte anvisninger til montering af fod. Ved brug af tv / video Skift billedformat (s. 7) Kanalinformation (s. 7) Farveknapper Vend tilbage til tv Lydstyrke Til tekst-tv (s. 9) Tænd for D Cinema Sound (s. 7) Tag et øjebliksbillede af skærmen (s. ) Vis billeder i tilstanden Multipicture (s. ) Isæt batterier Brug to AAA/R -tørcellebatterier. Isæt to batterier (begynd med - minuspolen), og sørg for at vende + dem - rigtigt. Se video etc. (s. ) Skift mellem / VCR / DVR / DVD / HC (s. 5) Vis menuen på skærmen (s. 7) og bekræft indstillingerne i menuerne Skift kanal / side Tilbage til forrige kanal Ved brug af tekst-tv (s. 9) Fastfrys aktuel side Husk side Vis skjulte sider Forstør teksten Skift hurtigt imellem tekst-tv og tv Til indekssiden 6

7 Tilslutning Læs brugsanvisningen til hver af enhederne igennem, før du installerer dem. Du skal tilslutte en antenne, før du kan se tv. Tilslut andet udstyr Tilslutning af eksternt udstyr (s. ) Tilslut antennen Tilslut en video- eller dvd-optager 7 Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du sætte stikket i en stikkontakt. Strømkrav Sæt kun stikket i en stikkontakt, der er beregnet til 0-40V og 50Hz. Monter tv et på væggen ved hjælp af det medfølgende JVC-beslag Kontakt en kvalificeret tekniker. Se monteringsanvisningerne i den medfølgende vejledning. JVC hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af forkert montering. 00mm 00mm beslag, som svarer til VESA s standarder. Forsigtighed under indstilling ANTENNE Installationskrav Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet for at undgå overophedning. 00mm 50mm 50mm 50mm 50mm EXT- Video- / dvd-optager Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du sætte stikket i en stikkontakt. Slut en optagerenhed, der understøtter T-V LINK, til EXT-. T-V LINK Hvad er T-V LINK? (s. 9) Afskærmning LT-7R70/E70 EXT- Se vedlagte anvisninger til fjernelse af afskærmning. Sortering af kablerne ANTENNE LT-R70/E70, LT-6R70/E70 8

8 Grundindstillinger Indstil menusprog, installationssted og automatisk registrering af tv-kanaler. Disse kanaler kan senere redigeres, jfr. afsnittet Kanalredigering (s. ). (Tv-kanalerne kan også indstilles på en tilsluttet optagerenhed, der understøtter T-V LINK.) Begynd Fjernbetjeningen virker ikke 9 Til forrige skærmbillede Afslut Hvis logoet JVC ikke vises, eller hvis du ønsker at foretage ændringer efterfølgende Sprog og Auto Kanal Søg (s. 8) Hvad er T-V LINK? Hvis du slutter tv et til en T-V LINK -kompatibel enhed, kan du : Straks registrere tv-kanalerne på enheden. Anvende funktionen DIREKTE OPT. Tekniske informationer (s. 4) T-V LINK -variationer T-V LINK (JVC) Q-LINK (Panasonic) Megalogic (Grundig) Data Logic (Metz) SMARTLINK (Sony) Easy Link (Philips) MENU TILBAGE sprog > Language installationsland > Auto Kanal Søg Country United Kingdom Deutschland France Italia España Nederland Belgium > Redigering 0 T-V LINK >> Auto Kanal Søg 4% Ireland Switzerland Danmark Sverige Österreich Norge Suomi Til næste side Automatisk kanalregistrering BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Hent program fra til optager Vises kun, første gang du tænder for tv et. Der kan også tændes på selve tv et. (Gul) CH 8 Kontrollér de kanaler, der blev registreret Afslut Indstil Hvis symbolet ACI Start vises, skal du vælge det og begynde indstillingen. (derefter installeres kanalerne fra kabel-tv et.) Hvad er ACI (Automatic Channel Installation)? (s. 4) Rediger kanaler under Kanalredigering (s. ) Ved brug af T-V LINK Hvis meddelelsen Funktion ikke mulighed ingen optagelse vises : Er der sluttet en T-V LINK -kompatibel enhed til EXT-? Er enheden tændt? Kontrollér, at apparatet er indstillet til. Bekræft Uden brug af T-V LINK 0

9 Kanalredigering Rediger kanaler, der er registreret med funktionen Auto Kanal Søg, under Grundindstillinger (s. 9). Når du kommer til Grundindstillinger (s. 9), skal du fortsætte til. Viser menulinjen Skift kanalens placering FLYT Begynd en destination Afslut Flyt ud 0 >Redigering BBC CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC CH > Redigering 0 BBC CH CH CH 4 CH 5 CH CC CC CC Flyt ind Til forrige skærmbillede Afslut Opsætning T-V LINK Opsætning Opsætning Manuel Redigering Auto Kanal Søg Manuel Redigering Sprog Dekoder(Ext-) Automatisk Komponent Ext. Indstillinger HDMI Opsætning PC Indstilling > Redigering 0 Hent program fra til optager en række BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Redigering Bekræft indstillingen Afslut Hvis meddelelsen Funktion ikke mulighed ingen optagelse vises : Er der sluttet en T-V LINK -kompatibel enhed til EXT-? Er enheden tændt? T-V LINK (s. 9) Ved brug af T-V LINK Uden brug af T-V LINK Rediger et kanalnavn Indsæt en kanal INDSÆT Slet en kanal SLET Registrer en ny kanal MANUEL Begynd Indtast et kanalnavn (rød) Begynd Slet Begynd Indstil > Manuel > > Redigering 0 Redigering 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC A CC CC CC >Redigering > Redigering 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC CC CH (B/G) CC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Indtast det første tegn Næste kolonne >Redigering 0 0 > Redigering en CH / CC Indtast et tal Listen (s. 5) Kanalsøgning Fra høje frekvenser (rød) Tryk om nødvendigt på for at skifte sendesystem. Understøttede sendesystemer (s. 4) eller Ved valg af et forudindstillet navn fra Liste 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC M CC CC CC >Redigering BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC > Manuel > Manuel Liste M6 MBC MCM MDR MOVIE M M Ved manuel navngivning af en kanal Fra lave frekvenser Juster BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC JVC CC CC CC CC CH (B/G) CC CH (I) Finindstilling af billede Finindstilling af lyd / Modtager signalet. Auto-søgningen begynder, og den nærmeste frekvens hentes ind. Gentag forrige trin, indtil den ønskede kanal vises et system Indstil Indtast kolonne Indstil Registrering af kanaler

10 Tilslutning af eksternt udstyr Video / dvd / andre enheder Du kan tilslutte mange forskellige enheder på bagsiden af tv et. Læs brugsanvisningen til hver af enhederne igennem, før du installerer dem. (Tilslutningskabler medfølger ikke.) : signalretning Tilslutning af DVI -udstyr (s. 4) T-V LINK (s. 9) PC Kontrol af pc-kompatibilitet Tekniske informationer (s. 4) Spillekonsoller Videokamera Dvd-afspiller (V) Forstærker Til EXT- H/V (PC IN) (H) Audiosignaler fra EXT-5 kan ikke sendes til AUDIO OUT. Video- / dvd-optager ( T-V LINK -kompatibel) Satellit-tv / digital-tv Høretelefon Høretelefon (H) PC IN (V) EXT- (T-V LINK) EXT- EXT- (Y) (Pr) (Pb) (H) (H) (V) (V) EXT-4 AUDIO OUT ANTENNE EXT-5 (HDMI) Dvd-afspiller (HDMI-kompatibel) EXT- Video Udgang Composite-signal Lyd (V/H) Indgang Composite-signal / RGB / S-VEO Lyd (V/H) Brug af S-VEO S-IND (s. ) EXT- Kopiering af videoer ved hjælp af T-V LINK Udgang Indgang Composite-signal Lyd (V/H) Composite-signal / RGB / S-VEO Lyd (V/H) T-V LINK Brug af S-VEO S-IND (s. ) Valg af kopieringskilder KOPIERING (s. ) Tilslutning af dekoder Dekoder (Ext-) (s. 8) EXT- Video Udgang Indgang Composite-signal / S-VEO Lyd (V/H) EXT-4 Afspilning af dvd er Udgang Indgang Component-signal (s. 6) Lyd (V/H) Automatisk komponent (s. 8) EXT-5 Tilslutning af HDMIudstyr Udgang Indgang HDMI-signal (s. 6) HDMI Opsætning (s. 8) AUDIO OUT Brug af tv et med eksterne højttalere Udgang Lyd (V/H) 4

11 ad os prøve d Få glæde af dit nye tv! SE 7 Tv-tilstand Tv Vis kanalinformation Skift billedformat Få glæde af D Cinema Sound Registrer dine favoritkanaler Teksttilstand Tv- og teksttilstand SE 9 Tekst-tv Forstør teksten Til indekssiden Fastfrys aktuel side Skift hurtigt imellem tekst-tv og tv Husk dine favoritsider Vis skjulte sider SE Brug af video / dvd Vis kvalitetsvideo (S-VEO) Navne på tilsluttede enheder Kopiering af video Justering af PC Indstilling Personlige præferencer Juster billedet Juster lyden Avancerede indstillinger (auto sluk / børnesikring, etc.) Tilslutning (kanalindstillinger, etc.) SE 7 Billed 5 Tv / Tekst-tv / Video / etc. 6

12 Tv Mute (afbrydelse af lyd) Indstil til Tænd Den blå strømindikator på tv et lyser op Kanalinformation og ur INFORMATION Oversigt 0 BBC en side Oversigt BBC De kanaler, der er Kanalinformation registreret under Grundindstillinger, : 00 Klokkeslæt (ved visning af tekst-tv) vises her. (Ingen visning) og vis en kanal Vis Lydstyrke P Tryk igen for at slukke for tv et, og sæt det i standby. en kanal Flyt en kanal op eller ned op ned Skift mellem stereo, mono og bilingual (tosproget) Stereo / t u ( s. 8) Til forrige kanal Bemærk! Hvis du vil slukke helt for tv et, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Grundlæggende betjening af sideknapper Tænd Lydstyrke Skift kanal F.eks. : 5 : Skift billedformat ZOOM Brug af ambient lyd D CINEMA SOUND Knyt en kanal til en knap FOURITKANAL Mens kanalen vises > Zoom 0 4 Auto Normal Panoramic 4:9 Zoom 6:9 Zoom 6:9 Zoom Undertekst Maximum D Cinema Sound Holdes nede i sekunder Hent favoritkanalen Høj Stil -4? Favorit -4? Høj Lav Mono : For stereolyd Favorit Position > 6:9 Zoom : For stereolyd (hvis lyden er forvrænget i tilstanden HØJ ) : For monolyd (efterligner stereolyd) : Deaktiverer D Cinema Sound Tryk på det tal, du vil angive Tryk på det tal, du registrerede Features Favorit Position slet Flyt billedet med eller 4 mens linjen vises Favorit Position Fastlagt Kontrollér dine favoritkanaler Tryk på og bekræft, at de registrerede kanaler har et ud for sig Slet en favoritkanal MENU Indstil 0 Når apparatet er indstillet til Auto, skifter billedformatet automatisk til det format, som tv et har modtaget. Hvis der ikke modtages billedoplysninger, vises indstillingen for billedformat i Auto Billedformat (s. 0) Ikke tilgængelig med signaler på 0i (5i) / 70p (750p). I PC-tilstand kan der vælges Normal og Maximum. 4 BBC Forsvinder efter nogle sekunder De brugertilpasninger (s. 8) af billedet, du har foretaget under en favoritkanal, gemmes også. 7 8

13 Tekst-tv Dette tv kan vise tv-programmer og tekst-tv på samme kanal i to vinduer. Ved brug af tv Fastfrys aktuel side FASTFRYS Fastfrys aktuel side Husk din favoritside LISTEVISNING 4 Vis undersider Indtast en tekst-tv-side op ned Vis din favoritliste (RØD) (GRØN) (GUL) (BLÅ) TEKST Gem siden under en af de farvede knapper Indtast nummeret på den side, du vil gemme Gem Flyt en side op eller ned til underside (rød) Hent din favoritside Tryk på den farvede knap som i trin... TEKST Vis skjulte sider VIS Forstør teksten STØRRELSE Til indekssiden INDEKS Skift hurtigt imellem teksttv og tv FORTRYD Slip Tryk på igen Vis skjult information (svar på quizzer etc.) Forstør den viste tekst Vender tilbage til side 00 eller en tidligere side Lader den aktuelle side stå åben, mens du skifter tilbage til tv Nyttig ved sidesøgning. 9 0

14 Brug af video / dvd Til tv Opsætning PC Indstilling videokilde / P MENU /OK EXT Mode 0 EXT- EXT- EXT- 4 EXT-4 5 HDMI 6 PC F.eks. for EXT- Brug den tilsluttede enhed, og afspil en video Betjening af JVC videooptagere og andre enheder (s. 5) Justering af PC Indstilling Viser menulinjen Opsætning Velg videokilden med sideknappene Velg videokilden Opsætning Auto Kanal Søg Manuel Redigering Sprog Dekoder(Ext-) Automatisk Komponent Ext. Indstillinger HDMI Opsætning PC Indstilling Indstil Nulstil position Indstil PC Indstilling Vises kun, hvis du har valgt PC. Vis Skift til S-VEOindgang S-IND Rediger navnene på de tilsluttede enheder LISTE Sæt kopiering op på EXT- KOPIERING > > > > Ext. Indstillinger > EXT- EXT- Ext. Indstillinger EXT- EXT- EXT- EXT- Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Ext. Indstillinger > EXT- EXT- Avancerede funktioner Viser menulinjen Opsætning Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Opsætning Liste VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Ext. Indstillinger > Ext. Indstillinger EXT- EXT- Ext. Indstillinger > Ext. Indstillinger EXT- EXT- Ext. Indstillinger EXT- EXT- Ext. Indstillinger EXT- DVD EXT- Opsætning Auto Kanal Søg Manuel Redigering Sprog Dekoder(Ext-) Automatisk Komponent Ext. Indstillinger HDMI Opsætning PC Indstilling den EXT, der er sluttet til S-VEO Indstil tilstanden S-VEO Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering en EXT, som du vil tildele et navn Vis navnelisten et navn på listen Indstil Annullér denne tilstand Tryk på i igen Slet navnet mellemrummet i y EXT- EXT-4 Kopiering EXT- EXT-4 Kopiering pilen kopieringskilde EXT- EXT-4 Liste VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Visningen på enheden skifter fra E til S.

15 røv de vancerede eatures Nyttige funktioner Tag øjebliksbilleder af skærmen FASTFRYS Visning i tilstanden Multipicture MULTI-PICTURE Aktuelt program Still-billede Fortryd Tryk på igen, eller skift kanal Ikke tilgængelig, hvis der vises en underside, eller hvis der anvendes en pc. Du kan ikke gemme eller eksportere billedet. Hvis du vælger, vender du tilbage til normal visning Ikke tilgængelig i pc-tilstand. Visning af dobbelte billeder F.eks. kan du se tv og video samtidigt. (Til signaler i bredformat) Primær antallet af skærme Sekundær Skift mellem lydkilder Primær Kun den valgte ramme har et bevægeligt billede. Primær Skift kanal (Primær) (Sekundær) Flyt en side op eller ned Ikke tilgængelig for EXT-5-ingang. Indstil Sekundær en kanal i -skærmstilstand Alle registrerede kanaler vises som still-billeder. en kanal Vis Indstil et tidspunkt for, hvornår tv et skal slukkes automatisk AUTO SLUK Undgå, at dine børn ser bestemte kanaler BØRNESIKRING > Features > Auto Sluk Features Auto Sluk Børnesikring Udseende Blå Baggrund Favorit Position Tænd Diode On/Off Efter trin og ovenfor > Features Auto Sluk Børnesikring Udseende Blå Baggrund Favorit Position Tænd Diode On/Off >> Indstil Kode Nr. Type A Indstil Fortryd Indstil tiden til 0 i trin 4 Resterende tid Du kan bekræfte den resterende tid i trin 4, efter at du har gentaget denne procedure. Type A > Børnesikring 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC > Børnesikring 0 BBC CH CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Features Auto Sluk Angiv tiden i minutter Børnesikring Indtast et Nr. (et hemmeligt nummer efter eget valg) Til næste kolonne Indstil en kanal, som du vil låse Lås flere kanaler Gentag trin 5 og 6 Frigiv en kanal Tryk på igen i trin 6 Vis en låst kanal Brug talknapperne til at indtaste kanalnummeret. Når symbolet n vises, skal du trykke på og indtaste dit Nr.. (Hvis du har glemt dit Nr., kan du kontrollere det under trin 4.) Tag et øjebliksbillede Vis billeder og søg i tilstanden Multi-Picture Auto sluk / Børnesikring 4

16 Betjening af JVC videooptagere og andre enheder Den medfølgende fjernbetjening kan bruges til at betjene JVC videooptagere og andre enheder. Indikatoren lyser i tre sekunder, hver gang fjernbetjeningen bruges. Tænd for enheden Betjening af maskinen Tv et kan til enhver tid betjenes ved hjælp af andre knapper. Prøv at ændre koden til fjernbetjeningen, hvis en af optagerne ikke kan bruges. Kode A eller (Standard) Tryk ind og hold nede Bemærk! en enhed Videoer Dvd-afspillere Hdd-afspillere Bekræft koden til din optager ved at kontrollere den vejledning, der fulgte med den. Nogle JVC-modeller kan ikke betjenes med denne fjernbetjening. JVC DVD-afspillere og HDD-afspillere er indstillet med C eller som standard. Hvis batteriet fjernes, går fjernbetjeningen tilbage til kode A eller. HC (s. 6) Kode C eller Tryk ind og hold nede Hjemmebiografsystem Dvd-afspillere VCR/DVR DVD Betjening af video, dvdafspiller eller hdd-afspiller VCR/DVR Betjening af dvd-afspilleren DVD Betjening af hjemmebiografsystemet HC video / dvd-optager / hdd-optager Videooptager Hdd-optagere Dvd-optagere Betjening af menuerne til dvd / hdd-optagere Vis topmenu OK Vis menu Tilbage til forrige menu Vis undertekst (dvd- / hdd-optagertilstand) Tryk Betjening af dvd-menuer Vis top-menu OK Vis undertekster Tryk Betjening af hc-menuer Vis top-menu OK Vis undertekster Tryk Vis menu Tilbage til forrige menu Vis menu Tilbage til forrige menu Mute (afbrydelse af lyd) Tryk Lydstyrke Tryk en surround-tilstand Tryk Afspil / optag etc. et afsnit Afspil etc. et afsnit Afspil etc. et afsnit Spol tilbage / afspil / spol frem Optag / stop / pause Spol tilbage / afspil / spol frem Stop / pause Spol tilbage / afspil / spol frem Stop / pause 5 6

17 igesom du nsker det Brugertilpasning af dit tv Til forrige skærmbillede Afslut Menuen forsvinder efter et minuts inaktivitet. 4 Viser menulinjen en menu et menupunkt Indstil / konfigurer Indstil / vælg Indstil Ved indstilling ved hjælp af skyder Flyt Ved valg imellem forudindstillede punkter Normal Normal Menupunktet skifter. Billed Lyd Features Opsætning Billed Billedinds. Lys- Kontrast Lys- Skarphed Farve Farve NTSC Farve Temp. Features Menupunkter Billedinds. Indstil Indstil Indstil titlen på menuen Billed Normal Kølig Normal Menu Punkt Indstillinger / konfigurationer Billed Lyd Features Opsætning Billedinds. Nogle menupunkter har en undermenu. Andre indstillinger Skift billedformat ZOOM (s. 7) Tænd for D Cinema Sound D CINEMA SOUND (s. 7) Lys- Kontrast Lys- Skarphed Farve Farve NTSC Farve Temp. Billedinds (Lys / Normal / Blødt) Lysstyrke for baggrundsbelysning (Mørkere Lysere) Kontrast (Lavere Højere) Lysstyrke (Mørkere Lysere) Sharphed (Blødere Skarpere) Farve (Lysere Dybere) Farvetone (Rødlig Grønlig) Farvetemperatur (Varm / Normal / Kølig) Features Finindstilling af billede (s. 9) Stereo / t u Bas Diskant Balance D Cinema Sound Tone Regulering Tilstand / Sprog (v : MONO / s : STEREO / t : SUB / u : SUB) Lave toner (Svagere Stærkere) Høje toner (Svagere Stærkere) Højttalerbalance (Venstre Stærkere Højre Stærkere) Ambiensniveau (Høj / Lav / Mono / ) Gør lyden mere klar ( / ) Auto Sluk Timer til slukning af tv et (s. 4) Børnesikring Undgå, at dine børn ser bestemte kanaler (s. 4) Udseende Blå Baggrund Format til visning af kanalnummer (Type A / Type B) Viser en blå skærm og afbryder lyden, hvis signalet er svagt, eller der ikke findes noget signal ( / ) Favorit Position Slet indstilling af favoritkanaler (s. 7) Tænd Diode On/Off Tænder dioden (s. 5), mens tv et er tændt ( / ) Auto Kanal Søg installationsland, automatisk kanalregistrering (s. 0, ) Manuel Redigering Skift registrerede kanaler, eller tilføj nye (s. ) Sprog et sprog til OSD-menuerne (s. 0, Ÿ) Dekoder (Ext-) Automatisk Komponent Ved tilslutning af video med T-V LINK ( / ) Skifter tv-indgangen til EXT-4, når component-signalet indstilles til EXT-4 ( / ) (Ikke ved brug af PC) Ext. Indstillinger Til brug med videoafspillere eller andet udstyr (s. ) HDMI Opsætning Størrelse ( / / Auto), Lyd (Digital / Analog / Auto) PC Indstilling Justering af PC Indstilling (s. ) 7 8

18 Avanceret billedindstilling Som standard indstiller tv et sig automatisk for at finde det bedste billede. Viser menulinjen Super DigiPure Giver et naturligt billede Super DigiPure Auto : Funktionen deaktiveres Min Max Auto : Hvis billedet bliver utydeligt : Hvis der forekommer støj : Automatisk indstilling Til forrige skærmbillede Afslut Menuen forsvinder efter et minuts inaktivitet Billed Billed Billedinds. Lys- Kontrast Lys- Skarphed Farve Farve NTSC Farve Temp. Features > Billed Features Features Super DigiPure Biograf Effekt Colour Management Picture Management System Auto Billedformat Super DigiPure Normal Kølig et menupunkt Auto Auto F.eks. Super DigiPure Skift indstillinger Auto F.eks. Super DigiPure Afslut Indstil Biograf Effekt Colour Management Picture Management Smart Billede MPEG NR System Auto Billedformat Til Super biograffilm DigiPure Giver et naturligt Biograf Effekt billede Lyse / mørke Biograf Effekt billeder Indstil lysstyrken Biograf Effekt i hvide områder Reduktion af Biograf MPEG Effekt videostøj Hvis der ikke er nogen farve Indstil standardbilledformat >> Primær Sekundær System >> Auto Billedformat Panoramic Normal 4:9 Zoom Auto Auto PAL : Funktionen deaktiveres : Funktionen deaktiveres : Funktionen deaktiveres : Funktionen deaktiveres : Funktionen deaktiveres : Funktionen er altid aktiveret : Bevarer en naturlig farvebalance Auto : Automatisk indstilling : Gør det lettere at se lyse / mørke billeder det skærmbillede, du vil ændre indstillinger for Primær Sekundær : Primært : Underside i tilstanden billede MULTI-PICTURE (s. ) et standardbilledformat for Automatisk under Zoom (s.7) Panoramic : Gør det nemmere at se hvide områder : Hvis der forekommer støj tv-system PAL SECAM NTSC.58 : Western : Eastern Europe /: USA Europe France.58 MHz Normal 4:9 Zoom 6 : 9 4 : 4 : 9 Ikke tilgængelig, når Billedinds. er indstillet til Lys (s. 8). NTSC 4.4 : USA 4.4 MHz Auto : Ved brug af video etc. 9 Støjreduktion / visning af mere naturlige billeder Indstilling af billedformat etc. 0

19 tilfælde f fejl Fejlfinding Problem Handling Side Markant støj og sne Er tv et sluttet korrekt til antennen? Drej antennen. Er antennen eller kablet defekt? Kontakt din lokale forhandler Mønstre, striber eller støj Påvirkes antennen som følge af højspænding eller trådløse sendere? Kontakt din lokale forhandler Befinder det tilsluttede udstyr sig for tæt på tv et? Indstil minimumafstanden mellem antennen og årsagen til interferensen, indtil der ikke længere er nogen interferens Ghosting (Dobbelt billede) Opstår der interferens fra signaler, der reflekteres fra højtliggende steder eller bygninger? Drej antennen, eller søg efter en kanal med bedre billedkvalitet Jeg kan ikke tænde for tv et! Er ledningen sat korrekt i stikkontakten? Fjernbetjeningen virker ikke! Er batterierne flade? Befinder du dig mere end 7 meter væk fra tv et? Er MODE (, VDR/DVR, DVD, HC) indstillet til? Når du ser tekst-tv, vises tv ets menulinje ikke. Afhængigt af signalets stabilitet kan der være forsinkelse, når du skifter imellem kanalerne. Grundlæggende Skærm Billed Lyd Fjernbetjeningen fungerer ikke mere Billedformatet skifter tilfældigt Pc-skærmjustering er deaktiveret Dårlig billedkvalitet Underligt billede ved brug af eksternt udstyr Dårlig lyd Ingen lyd fra audiokomponenten. Tag stikket ud af stikkontakten, vent nogle minutter, og sæt stikket i igen. Tryk på for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger. Juster PC Indstilling. Unaturlig farve >>> Juster Farve og Lys-. Kontrollér dit System. Støj >>> Indstil til de følgende funktioner. Billedinds. : Normal Super Digipure : Max Utydeligt billede >>> Indstil til de følgende funktioner. Billedinds. : Lys Super Digipure : Min Hvis du har tilsluttet en S-Video output-enhed, skal du kontrollere S-IND -indstillingen. Hvis den øverste del af billedet er forvrænget, skal du kontrollere selve videosignalet. Hvis bevægelsen i billedet forekommer unaturlig ved modtagelse af signaler fra en dvd-afspiller etc. med 65p (progressiv scanning), skal du skifte output-indstillingerne for det eksterne udstyr til 65i (interlace-scanning). Juster Bas og Diskant. Hvis du modtager et dårligt signal i Stereo / t u, skal du skifte til Mono. Indstil kanalen ved hjælp af funktionen Manuel. Audiosignaler fra EXT-5 kan ikke sendes til AUDIO OUT. _ _

20 Fejlfinding (fortsat) Tekniske informationer Problem Handling Side Forkert skærmstørrelse Indstil Størrelse i HDMI Opsætning til eller. 8 Der er intet billede og ingen lyd Brug det kabel, der er forsynet med HDMI-logo. Hvad er T-V LINK? Med T-V LINK kan du nemt udveksle informationer mellem tv et og tilsluttet udstyr, der understøtter T-V LINK. Ved brug af T-V LINK : Du kan sende de kanalinformationer, du har programmeret på tv et, til en T-V LINK -kompatibel enhed, så både tv et og den eksterne enhed har de samme kanalindstillinger. Når du tilslutter en ny ekstern enhed, indlæses de aktuelle kanalinformationer, så kanalopsætningen kan gennemføres meget hurtigt. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til det eksterne udstyr. Du kan nemt optage det tv-program, du ser, på en T-V LINK -kompatibel enhed ved hjælp af funktionen DIREKTE OPT. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til det eksterne udstyr. HDMI Funktioner Display Skærm Ingen lyd Grøn og forvrænget skærm Nogle funktioner fungerer ikke Visse indgange kan ikke vælges i underbilledet Funktion ikke mulighed ingen optagelse vises Meddelelsen ACI Fejl vises Der vises sorte eller hvide prikker på skærmen Skyggen af et andet billede ses på skærmen. Kontrollér, om apparatet er kompatibelt med HDMI. Indstil Lyd under HDMI Opsætning til Digital eller Auto, hvis apparatet er af typen HDMI, eller til Analog, hvis apparatet er af typen DVI. Vent lidt, indtil signalet stabiliseres, når du skifter signalformat for en HDMI -enhed. Det er ikke en funktionsfejl. Nogle funktioner (mørk baggrund) i menuen fungerer ikke, afhængigt af situationen. EXT-4, EXT-5 -indgangene og tilstanden PC kan ikke vælges på underbilledet. RGB input signalet ved EXT- og EXT- er ikke tilgængeligt ved dobbelt billedindstilling. Er der sluttet en T-V LINK -kompatibel enhed til EXT-? Er SCARTKABLET fuldtrådet? Er den T-V LINK -kompatible enhed tændt? Når du har bekræftet alle ovenstående forhold, skal du trykke på knappen OK igen. Tryk på for at starte ACI igen. Hvis meddelelsen ACI Fejl stadig vises efter flere forsøg, skal du trykke på for at annullere ACI. På LCD-paneler anvendes der fine prikker ( pixel ) til at vise billeder. Mere end 99,99% af disse pixel fungerer korrekt, men et lille antal lyser ikke eller lyser hele tiden. Bemærk, at dette ikke er tegn på fejl. Når du skifter til et nyt billede efter at have vist det samme stillbillede igennem længere tid, vil skyggen af det forrige billede forblive på skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl, det er et fænomen, der kaldes midlertidig billedtilbageholdelse, som er et kendt problem på LCD-skærme. Skyggen vil forsvinde efter et stykke tid Hvad er ACI (Automatic Channel Installation)? Nogle kabel-tv-udbydere anvender et signal, der kaldes ACI, og som indeholder informationer, der sikrer, at tv-kanalerne automatisk registreres på tv et. Når der modtages et ACI-signal, vises meddelelsen ACI Start / ACI Næste på skærmen Auto Kanal Søg. Afhængigt af hvilket land du vælger under Auto Kanal Søg, skifter det understøttede sendesystem. STORBRITANNIEN: Modtager kun PAL-I. FRANKRIG: Modtager SECAM-L. Hvis du vil modtage SECAM-L i andre lande end Frankrig, skal du: ) Ændre instillingen under Land til France under Auto Kanal Søg. ) Tryk på knappen BACK for at vende tilbage til menuen, og indtast kanalen ved hjælp af funktionerne Indsæt eller Manuel. *Macintosh*-maskiner understøttes ikke. (Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.) Hvis der ikke vises noget signal, skal du kontrollere, at den vertikale frekvens på pc en er indstillet til 60Hz. Understøttede sendesystemer Understøttede pc-signaler Opløsning Tilslutning af DVI -udstyr 640 x 480 (VGA) 4 x 768 (XGA) Vertikal frekvens (Hz) 60,0 60,0 Slut en DVI -enhed til EXT-5 (HDMI) ved hjælp af DVI-HDMI -kablet. Slut den analoge lydudgang på DVI-enheden til terminalerne L og R på EXT-4. Indstil Lyd i HDMI Opsætning til Analog eller Auto (s. 8) 4

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA NORSK SUOMI SVENSKA LT-6X70BU LT-6X70SU LT-X70BU LT-X70SU LT-40S70BU LT-40S70SU LT-40S70ZU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U HDILA TV HD70ZR7U HD56ZR7U BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LCT07400AA NORSK Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr [Europeiske Union]

Læs mere

LT-42G80BU LT-42G80SU LT-37G80BU LT-37G80SU LT-32G80BU LT-32G80SU

LT-42G80BU LT-42G80SU LT-37G80BU LT-37G80SU LT-32G80BU LT-32G80SU NORSK SUOMI SVENSKA LT-4G80BU LT-4G80SU LT-7G80BU LT-7G80SU LT-G80BU LT-G80SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD-

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU

AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32H40SU AV-28H40SU AV-32H47SU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Tak, fordi du har købt dette JVC-farvefjernsyn.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU

AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32X5SU AV-28X5SU AV-32X5BU AV-28X5BU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Sådan flytter du et Når et flyttes,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-46W4000 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 46" (117 cm) BRAVIA 1080p ægte HD W4000 LCD-TV med "draw the LINE"- design, klare billeder takket være BRAVIA ENGINE 2,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Tak, fordi

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU LCD FLADSKÆRMS-TV VEJLEDNING Advarsel Afskær IKKE

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere