1. Socialudvalgets budgetdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018"

Transkript

1 BUDGETDOKUMENT Socialudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration og boligsociale aktiviteter Boligstøtte Kerneydelserne på området for boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse til pensionister. Sociale Serviceydelser Kerneydelserne på området for Sociale serviceydelser omfatter opgaver i forbindelse med at skabe rammer for en sund og tryg levevis for sårbare og handicappede borgere. Integration og boligsociale aktiviteter Kerneydelserne på området for integration og boligsociale aktiviteter omfatter bidrag til frivilligt arbejde og boligsociale indsatser. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget Politikområde (Netto mio. kr.) Oprindeligt budget Pension og boligstøtte 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Sociale serviceydelser 202,4 198,9 198,9 198,9 198,9 Integration og boligsociale aktiviteter 3,4 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 252,9 253,8 253,3 253,1 253,1 Heraf - Serviceudgifter 211,4 212,5 212,0 211,9 211,9 - Overførsler 45,3 50,2 50,2 50,2 50,2 - Den centrale refusionsordning -3,9-8,9-8,9-8,9-8,9 Anm.: 2014 er angivet i 2014-priser og budget er angivet i 2015-priser 1) Oprindeligt budget 2014 svarer til det korrigerede budget pr Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. DortheCh /14 14/8491

2 2. Politikområde Boligstøtte Udfordringer og aktuelle problemstillinger Kontanthjælpsreform trådte i kraft i 2014 og har skabt et øget pres på udgifter til boligsikring. Det er særligt unge under 30 år, der får en lav forsørgelsesydelse, der medfører et stigende udgiftspres på området. Ubetaling Danmark står for sagsbehandling og udbetaling af boligstøtte. Da størstedelen af opgaverne på området er placeret i Udbetaling Danmark, er det ofte forbundet med en vis ressourceanvendelse at få de nødvendige oplysninger som en løbende opfølgning på området kræver. Administrationen er i løbende dialog med Udbetaling Danmark om relevant styringsinformation, herunder uddybning af talgrundlag og oversigtsmateriale, som udarbejdes af Udbetaling Danmark. Mål Der er ikke fastsat mål for området for boligstøtte. Økonomisk oversigt på politikområde Boligstøtte er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Dertil kommer en ændring på 5,1 mio. kr. som er et resultat af ny lovgivning. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Opr. budget Boligydelse til pensionister 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Boligsikring 21,3 27,3 27,3 27,3 27,3 Øvrige områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister er økonomisk hjælp til folkepensionister ved høje boligudgifter. Boligydelse svarer til boligsikring for personer under 65 år. Nettobudgettet for 2015 udgør 22,0 mio. kr., heraf udgør udgifter 23,2 mio. kr. og indtægter 1,2 mio. kr. tet er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes at der er kommet lidt færre modtagere af boligydelse, jf. tabel 3. Boligsikring kommunal medfinansiering Boligsikring er økonomisk hjælp til personer mellem 18 og 65 år, der har høje boligudgifter i forhold til deres indkomst. Nettobudgettet for boligsikring for 2015 udgør 27,4 mio. kr., heraf udgør udgifter 28,1 mio. kr. og indtægter 0,7 mio. kr. tet er øget med 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes for det første en vækst i antallet af sager, bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen. Det øgede pres på området afspejles ved, at der i 2014 oprindeligt var budgetteret med sager i 2014, men at der i perioden januar til maj 2014 i gennemsnit har været sager. Derfor budgetteres der i 2015 med sager. Tilbage fra 2011 har der generelt været en tendens til vækst på området. Antallet af sager er steget med 11 pct. i perioden og gennemsnitsprisen er endvidere steget med 13 pct. Øvrige områder Øvrige områder består af en række mindre områder under boligstøtte. Der er bl.a. tale om udgifter til lejetab, når lejeboliger står tomme. Udgifter til begravelseshjælp og efterlevelseshjælp, når en ægtefælle falder bort. Nettobudgettet for øvrige områder udgør 2,7 mio. kr. i , heraf udgør udgifter 2,9 mio. kr. og indtægter 0,1 mio. kr. 2

3 Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Opr Boligydelse (antal modtagere) Boligsikring (antal modtagere) I alt Boligydelse (antal ydelsesmodtagere) Antallet af modtagere af boligydelse opgøres ved hjælp af udbetalingslister fra Udbetaling Danmark. Der forventes modtagere af boligydelse i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er et fald på 264 personer i forhold til det oprindelige budget for Boligsikring (antal ydelsesmodtagere) Hvad angår boligsikring er der også tale om antal ydelsesmodtagere. Der forventes modtagere af boligsikring i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er en stigning på 386 personer i forhold til det oprindelige budget for Bevillingsoversigt Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Boligydelse til pensionister 22,0 23,2-1,2 Heraf: Overførsler 22,0 23,2-1,2 Boligsikring 27,4 28,1-0,7 Heraf: Overførsler 27,4 28,1-0,7 Øvrige områder 2,8 2,9-0,1 Heraf Serviceudgifter 2,7 2,7 0,0 Overførsler 0,1 0,1 0,0 Den centrale refusionsordning -0,1 0,0-0,1 3

4 3. Politikområde Sociale Serviceydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Faglig omstilling af organisationen Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig omstillingsproces. Byrådet har således i marts 2014 vedtaget en plan for socialområdet for voksne, hvor strategien for den faglige omstillingsproces foldes ud. Økonomiske udfordringer Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 arbejdet intensivt for at opnå økonomisk balance på socialområdet for voksne. De kortsigtede økonomiske gevinster på området er i vid udstrækning høstet med de seneste års indsatser. Administrationen vurderer, at der fortsat er et potentiale for at reducere udgifterne på området med en faglig omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for voksne Den omfattende faglige omstilling kræver implementering af en lang række handleplaner, som også er beskrevet i Planen. Området er præget af en løbende tilgang af nye borgere, som skaber et pres på økonomien. Denne tilgang er ligeledes søgt indregnet i Planen. Den løbende tilgang kan især henføres til nye psykisk sårbare borgere fra Børne- og Ungerådgivningscentret og et stigende antal borgere, som visiteres til bostøtte i forbindelse med ressourceforløb, som en del af den nye førtidspensionsreform. Den største økonomiske udfordring på området er, at den faglige omstilling ikke kan reducere udgifterne ned til det nuværende budgetniveau og at der dermed er behov for en varig budgettilførsel, for at dække udgifterne forbundet med borgere på socialområdet. Området har igennem fire år været præget af et urealistisk lavt grundbudget, som har betydet årlige tillægsbevillinger. Faglige udfordringer Den faglige omstilling af socialområdet for voksne, som beskrevet i Planen, tager afsæt i: a. At flere borgere over tid så vidt det er muligt for den enkelte skal udvikle sig til at blive mere selvhjulpne og dermed sænke deres støttebehov, uanset hvilket tilbud borgeren modtager. Det betyder, at der skal arbejdes med en række områder: a. Tættere opfølgning på borgere, så det sikres, at den enkelte borger får et passende tilbud, og at der sker en løbende udvikling. b. De enkelte tilbud skal kende til og benytte virksomme faglige metoder, som understøtter den enkelte borgers udvikling. c. Et tæt samarbejde på tværs af organisationen skal sikre, at den enkelte borger så vidt muligt tilbydes det rette tilbud, og at borgerens udvikling dokumenteres og måles systematisk, så der sikres effekt. b. Administrationen varetager drift af et øget antal kommunale tilbud i forbindelse med hjemtagelse af borgere. Det stiller krav til en række områder: a. De enkelte tilbud skal være rustede til at modtage borgere, der har forskellige udfordringer eller komplekse problemstillinger. b. Hjemtagninger af borgere betyder øget administration af kapacitet og økonomi. c. Den faglige omstilling indebærer, at en lang række områder skal videreudvikles og implementeres i Høje-Taastrup Kommune for at sikre den faglige kvalitet på socialområdet for voksne. Det drejer sig især om: a. Tidlig indsats: Fokus på borgere med et stort støttebehov betyder, at Høje- Taastrup Kommune i mindre grad har tilbudt og udviklet indsatser, der skal modvirke, at borgere får et nyt eller øget støttebehov. Derfor skal der arbejdes med tidlig og forebyggende indsats. 4

5 b. Samspil med lokalsamfundet: Brug af lokalsamfundets tilbud medvirker til at støtte inklusion og medborgerskab, som er et af Høje-Taastrup Kommunes udviklingsområder. c. Lighed i sundhed: Forskning peger på, at en helhedsorienteret indsats over for mennesker med særlige behov skal indeholde et fokus på den enkeltes sundhed. Ligeledes viser undersøgelser, at udsatte borgere (hjemløse eller borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer) ofte har så komplekse problemstillinger, at deres sundhedstilstand ikke håndteres. Derfor skal der sikres indsatser, der på tværs af Høje-Taastrup Kommune sikrer sundhedsindsatser målgruppen voksne med særlige behov. Mål På politikområdet er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på via budgetopfølgningerne. 1. Reduktion af udgifter til socialområdet for voksne: 10,3 mio. kr. fra og med 2018: a. Mål for reduktionen er som følger: år Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling, akkumuleret effekt i mio. kr , , , , ,3 2. Den enkelte borger modtager i videst muligt omfang det mindst indgribende sociale tilbud. Fremover vurderes det årligt, om borgere modtager mindre indgribende tilbud i forhold til det forrige år og status quo i 2013 (tidspunkt for udarbejdelse af Plan for socialområdet for voksne). Mål for reduktionen er som følger: Ændringer på boområdet Ændring fra Fraflytninger 26 Støtte overgår til SUOC 2 Reduktion, hjemmevejledning 81 Ændringer på dagområdet Antal borgere i dagtilbud Ændring fra Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -39 Tilbud om beskyttet beskæftigelse ( 103) -25 Tilbud om beskyttet beskæftigelse hos ekstern samarbejdspartner ( 103) 21 Job med løntilskud 20 Tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 23 5

6 3. Øget selvforsyning og ændret sammensætning af pladser i sociale tilbud frem mod 2020 Ændringer i boformer Antal boliger Ændringer i perioden Botilbud med døgnstøtte -23 Bomiljøer og opgangsfælleskaber uden døgnstøtte 48 Økonomisk oversigt på politikområde Sociale serviceydelser er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -3,5 mio. kr. som er tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale Serviceydelser Aktivitetsområde Regnskab Opr. budget (netto mio. kr.) Forudsat puljetilskud ,5-44,5-45,3-43,8 Ikke-håndteret forventet - -36, budgetunderskud Boområdet 160,9 161,4 163,4 163,4 163,4 163,4 Dagtilbudsområdet 40,4 35,6 39,8 39,8 39,8 39,8 Borgerstyret Personlig 11,5 11,9 11,5 11,5 11,5 11,5 Assistance (BPA) Forsorgshjem og Krisecentre 5,8 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Stofmisbrugsbehandling 11,9 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 Særligt tilrettelagt uddannelse 13,3 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 (STU) Projektlab m.v. 2,4 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Statsrefusion, dyre enkeltsager -5,9-3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Planlagte effektiviseringer - -5, Demografiske forskydninger ,6 0,2 0,7-1,0 Øvrige -1,5-0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 I alt 243,2 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Heraf - serviceudgifter 248,3 205,3 206,9 206,7 206,5 206,3 Udgiftsfordelingen under sociale serviceydelser er præget af, at området er under forandring idet der løbende åbnes egne kommunale tilbud samtidig med at der hjemtages borgere fra eksterne tilbud. I forbindelse hermed implementeres effektiviseringer fra tidligere år. Samtidig er det en forudsætning i budgettet, at der tilføres midler fra Økonomiudvalgets pulje til det specialiserede socialområde samt tilførsel af yderligere budget jf. direktionens forslag til budget i balance. Forudsat puljetilførsel Der er afsat en pulje til imødegåelse af uforudsete merudgifter på det specialiserede socialområde. Tabel 3.1. forudsætter en tildeling fra denne pulje på mellem 42,5 mio. kr. og 45,3 mio. kr. 6

7 Boområdet Boområdet omfatter udgifter til botilbud, bostøtte og aflastning (SEL 84,85,107 og 108) samt tomgangsleje. Boområdet har i løbet af sommeren 2014 har været genstand for omfattende omlægninger i forbindelse med nedlæggelse af Vestervænget og etablering af de to nye døgntilbud Taastrup Torv og Kløverhuset. Der er i øjeblikket usikkerhed omkring den totale betydning for disse omlægninger i budget 2015 og årene frem. Dagområdet På dagområdet, der omfatter udgifter til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (SEL 103 og 104) forventes en mindre udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at der i forventningerne til 2015 er indregnet at den forudsatte besparelse på 4 mio. kr. ved hjemtagningen af eksterne borgere til kommunens nye dagtilbud på Solsortvej realiseres fuldt ud fra Samtidig er budgetforventningerne baseret på en aktivitetstilgang på området fra 163 borgere i 2013 til 174 borgere i Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) ydes som tilskud til dækning af udgifter, hvor borgeren ansætter hjælpere til pleje og overvågning. Forsorgshjem og krisecentre Krisecentre (SEL 109) yder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Forsorgshjem (SEL 110) yder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. tet for forudsætter, at udgifterne til forsorgshjem og krisecentre kan fastholdes på niveauet fra I 2013 har der været afholdt ekstraordinære udgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende Hjemløsestrategien. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Omfatter tilbud til behandling for alkohol (SUL 141) og stofmisbrug (SEL 101, SUL 142). Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) STU bevilliges til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Administrationen fremlagde en status til Socialudvalget 1. april 2014 for de borgere, som i dag visiteres til STU og konkluderede, at alle borgere tilhørte målgruppen for STU. Administrationen vurderede samtidig at kommunen må påregne øgede udgifter til området over de næste par år, da der muligvis aktuelt sker en undervisitation på området. De øgede udgifter er endnu ikke afspejlet i nærværende bemærkninger. Projektlaboratoriet Projektlaboratoriet er en tværgående stabs- og udviklingsenhed med reference til centerchefen på området. Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Kommunen er berettiget til statsrefusion (SEL 176), når udgiften for til en borger overstiger bestemte grænseværdier, der hvert år fastsættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Indtægtsstigningen fra regnskab 2013 til budget 2015 skyldes en ekstraordinær berigtigelse vedrørende tidligere år til kommunens ugunst i På grund af usikkerhed om refusionshjemtagelsen i 2014, blev der i det oprindelige budget indarbejdet en ekstraordinær bevilling på ca. 5 mio. kr. Demografiske forskydninger Demografiske forskydninger omfatter ændrede udgifter der følger af skønnede forventede tilgange og afgange udover de allerede kendte. Øvrige Øvrige omfatter overheadindtægter ved salg af egne pladser, merudgifter (SEL 100), Husvildeforanstaltninger (SEL 80), betaling for psykiatriske ventepatienter, kontaktperson- og ledsageordning (SEL 97-99) samt specialundervisning for voksne. 7

8 Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/ forudsætning Boområdet Helårspersoner Helårspersoner 85, internt, botilbudslignende: Græshøjvej 9 Porsehaven 10 Møllerholmen 3 4 Kløverhuset 15 Cirklen 4 Lagunen , eksternt, støtte i eget hjem , eksternt, botilbudslignende , eksternt , internt: Pile Allé 4 4 Stationsvej 5 5 Taxhuset 5 7 Frøgård Alle 7 11 Vestervænget 108, eksternt Området for dagtilbud 103, internt 103, eksternt , eksternt, kørsel , internt 104, eksternt , eksternt, kørsel Øvrige områder Særligt tilrettelagt uddannelse 60 Særligt tilrettelagt uddannelse, kørsel 24 Borgerstyret personlig assistance 8 11 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale serviceydelser fordelt på funktion 3. niveau Funktion 3. niveau, mio. kr. Opr. budget Driftsikring af boligbyggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 13,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 17,0 18,1 18,1 18,1 18,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 30,7 52,1 50,6 50,6 50,7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 8

9 sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 91,0 92,6 92,5 92,5 92,4 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 34,5 25,2 25,2 25,2 25,2 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 9,3 16,8 16,8 16,8 16,8 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 26,4 23,0 23,0 23,0 23,0 Sociale formål (merudgifter) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige sociale formål -40,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Sekretariat og forvaltninger -7,6-7,3-7,3-7,3-7,3 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Generelle reserver - -61,3-60,0-60,2-60,4 I alt 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Bevillingsoversigt Tabel 3.4 udgifter fordelt på kategori 2015 Netto Udgift Indtægt Serviceudgifter 206,9 288,4-81,5 Overførsler 0,9 2-1 Den centrale refusionsordning -8,9 0,0-8,9 I alt 198,9 290,4-91,4 9

10 4. Politikområde Integration og Boligsociale ydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Politikområdet Integration og boligsociale aktiviteter har ansvar for en del af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaven i form af partnerskabsaftaler vedr. idræt for seniorer og andre der har svært ved at følge de almindelige idrætstilbud. Herudover ydes tilskud til og koordinering af frivilligt arbejde i kommunen, såvel kommunalt som privat drevet. Politikområdet varetager endvidere boligsociale aktiviteter, herunder helhedsplaner og projekter, typisk i de almene boligbebyggelser. Høje-Taastrup kommune har aktuelt 3 boligområder på regeringens liste over særligt udsatte boligområder. Det er boligområder med en høj andel af borgere udenfor arbejdsmarkedet, borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere, der er dømt for overtrædelser af straffeloven. En stor del af beboerne i de udsatte boligområder er under 18 år, og mange børn og unge deltager ikke i fritidsaktiviteter enten på grund af manglende ressourcer eller kulturelle barrierer. Kedsomhed og manglen på gode rollemodeller giver det omkringliggende samfund problemer med normbrydende børn og unge, og det skaber utryghed for de øvrige beboere. De udsatte boligområder er endvidere karakteriseret ved store etagebebyggelser, der lukker sig om sig selv og ofte ligger isoleret i forhold til resten af byen. Boligområderne opfattes ofte som lidt kedelige og identitetsløse. Desuden er der ofte mangel på naturlige mødesteder og begrænsede muligheder for aktivitet og byliv. Mål På politikområder er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på. 1. Attraktive boligområder At skabe socialt velfungerende og fysisk attraktive boligområder, hvor en mangfoldighed af borgere er glade for og trygge og stolte af at bo. 2. Modvirke parallelsamfund At modvirke parallelsamfund, ved at sikre, at der ikke er boligområder, der adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra resten af kommunen. 3. Frivilligt arbejde At understøtte det frivillige arbejde og styrke samarbejdet mellem Frivilligcenter Høje- Taastrup ved at indgå i konkrete samarbejdsprojekter. 4. Sundhed At udvikle samarbejde med foreninger om motion for borgere, som på grund af funktionsnedsættelser, fysisk/psykisk handicap eller nedsat mobilitet ikke kan deltage i foreningernes almindelige motionsundervisning. Økonomisk oversigt på politikområde Integration og boligsociale aktiviteter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -0,5 mio. kr. følge af lavere budgetterede udgifter til helhedsplaner for almene boligområder. Der budgetteres i henhold til de af byrådet vedtagne helhedsplaner for Taastrupgård, Charlottekvarteret, Blåkildegård og Gadehavegård. 10

11 Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Øvrige sociale formål 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Heraf - serviceudgifter 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Bevillingsoversigt 2015 Tabel 4.2: Bevillingsoversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Øvrige sociale formål 0,0 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1,3 1,3 Serviceudgifter 1,3 1,3 0,0 I alt 1,3 1,3 0,0 Tilskud til boligsocialt sekretariat 0,1 0,1 0,0 Serviceudgifter 0,1 0,1 0,0 I alt 0,1 0,1 0,0 1,4 0,0 Helhedsplaner for almene boligområder 1,4 Serviceudgifter 1,4 1,4 0,0 I alt 1,4 1,4 0,0 I alt for politikområdet 2,8 2,8 0,0 11

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere