1. Socialudvalgets budgetdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018"

Transkript

1 BUDGETDOKUMENT Socialudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration og boligsociale aktiviteter Boligstøtte Kerneydelserne på området for boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse til pensionister. Sociale Serviceydelser Kerneydelserne på området for Sociale serviceydelser omfatter opgaver i forbindelse med at skabe rammer for en sund og tryg levevis for sårbare og handicappede borgere. Integration og boligsociale aktiviteter Kerneydelserne på området for integration og boligsociale aktiviteter omfatter bidrag til frivilligt arbejde og boligsociale indsatser. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget Politikområde (Netto mio. kr.) Oprindeligt budget Pension og boligstøtte 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Sociale serviceydelser 202,4 198,9 198,9 198,9 198,9 Integration og boligsociale aktiviteter 3,4 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 252,9 253,8 253,3 253,1 253,1 Heraf - Serviceudgifter 211,4 212,5 212,0 211,9 211,9 - Overførsler 45,3 50,2 50,2 50,2 50,2 - Den centrale refusionsordning -3,9-8,9-8,9-8,9-8,9 Anm.: 2014 er angivet i 2014-priser og budget er angivet i 2015-priser 1) Oprindeligt budget 2014 svarer til det korrigerede budget pr Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. DortheCh /14 14/8491

2 2. Politikområde Boligstøtte Udfordringer og aktuelle problemstillinger Kontanthjælpsreform trådte i kraft i 2014 og har skabt et øget pres på udgifter til boligsikring. Det er særligt unge under 30 år, der får en lav forsørgelsesydelse, der medfører et stigende udgiftspres på området. Ubetaling Danmark står for sagsbehandling og udbetaling af boligstøtte. Da størstedelen af opgaverne på området er placeret i Udbetaling Danmark, er det ofte forbundet med en vis ressourceanvendelse at få de nødvendige oplysninger som en løbende opfølgning på området kræver. Administrationen er i løbende dialog med Udbetaling Danmark om relevant styringsinformation, herunder uddybning af talgrundlag og oversigtsmateriale, som udarbejdes af Udbetaling Danmark. Mål Der er ikke fastsat mål for området for boligstøtte. Økonomisk oversigt på politikområde Boligstøtte er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Dertil kommer en ændring på 5,1 mio. kr. som er et resultat af ny lovgivning. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Opr. budget Boligydelse til pensionister 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Boligsikring 21,3 27,3 27,3 27,3 27,3 Øvrige områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister er økonomisk hjælp til folkepensionister ved høje boligudgifter. Boligydelse svarer til boligsikring for personer under 65 år. Nettobudgettet for 2015 udgør 22,0 mio. kr., heraf udgør udgifter 23,2 mio. kr. og indtægter 1,2 mio. kr. tet er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes at der er kommet lidt færre modtagere af boligydelse, jf. tabel 3. Boligsikring kommunal medfinansiering Boligsikring er økonomisk hjælp til personer mellem 18 og 65 år, der har høje boligudgifter i forhold til deres indkomst. Nettobudgettet for boligsikring for 2015 udgør 27,4 mio. kr., heraf udgør udgifter 28,1 mio. kr. og indtægter 0,7 mio. kr. tet er øget med 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes for det første en vækst i antallet af sager, bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen. Det øgede pres på området afspejles ved, at der i 2014 oprindeligt var budgetteret med sager i 2014, men at der i perioden januar til maj 2014 i gennemsnit har været sager. Derfor budgetteres der i 2015 med sager. Tilbage fra 2011 har der generelt været en tendens til vækst på området. Antallet af sager er steget med 11 pct. i perioden og gennemsnitsprisen er endvidere steget med 13 pct. Øvrige områder Øvrige områder består af en række mindre områder under boligstøtte. Der er bl.a. tale om udgifter til lejetab, når lejeboliger står tomme. Udgifter til begravelseshjælp og efterlevelseshjælp, når en ægtefælle falder bort. Nettobudgettet for øvrige områder udgør 2,7 mio. kr. i , heraf udgør udgifter 2,9 mio. kr. og indtægter 0,1 mio. kr. 2

3 Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Opr Boligydelse (antal modtagere) Boligsikring (antal modtagere) I alt Boligydelse (antal ydelsesmodtagere) Antallet af modtagere af boligydelse opgøres ved hjælp af udbetalingslister fra Udbetaling Danmark. Der forventes modtagere af boligydelse i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er et fald på 264 personer i forhold til det oprindelige budget for Boligsikring (antal ydelsesmodtagere) Hvad angår boligsikring er der også tale om antal ydelsesmodtagere. Der forventes modtagere af boligsikring i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er en stigning på 386 personer i forhold til det oprindelige budget for Bevillingsoversigt Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Boligydelse til pensionister 22,0 23,2-1,2 Heraf: Overførsler 22,0 23,2-1,2 Boligsikring 27,4 28,1-0,7 Heraf: Overførsler 27,4 28,1-0,7 Øvrige områder 2,8 2,9-0,1 Heraf Serviceudgifter 2,7 2,7 0,0 Overførsler 0,1 0,1 0,0 Den centrale refusionsordning -0,1 0,0-0,1 3

4 3. Politikområde Sociale Serviceydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Faglig omstilling af organisationen Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig omstillingsproces. Byrådet har således i marts 2014 vedtaget en plan for socialområdet for voksne, hvor strategien for den faglige omstillingsproces foldes ud. Økonomiske udfordringer Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 arbejdet intensivt for at opnå økonomisk balance på socialområdet for voksne. De kortsigtede økonomiske gevinster på området er i vid udstrækning høstet med de seneste års indsatser. Administrationen vurderer, at der fortsat er et potentiale for at reducere udgifterne på området med en faglig omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for voksne Den omfattende faglige omstilling kræver implementering af en lang række handleplaner, som også er beskrevet i Planen. Området er præget af en løbende tilgang af nye borgere, som skaber et pres på økonomien. Denne tilgang er ligeledes søgt indregnet i Planen. Den løbende tilgang kan især henføres til nye psykisk sårbare borgere fra Børne- og Ungerådgivningscentret og et stigende antal borgere, som visiteres til bostøtte i forbindelse med ressourceforløb, som en del af den nye førtidspensionsreform. Den største økonomiske udfordring på området er, at den faglige omstilling ikke kan reducere udgifterne ned til det nuværende budgetniveau og at der dermed er behov for en varig budgettilførsel, for at dække udgifterne forbundet med borgere på socialområdet. Området har igennem fire år været præget af et urealistisk lavt grundbudget, som har betydet årlige tillægsbevillinger. Faglige udfordringer Den faglige omstilling af socialområdet for voksne, som beskrevet i Planen, tager afsæt i: a. At flere borgere over tid så vidt det er muligt for den enkelte skal udvikle sig til at blive mere selvhjulpne og dermed sænke deres støttebehov, uanset hvilket tilbud borgeren modtager. Det betyder, at der skal arbejdes med en række områder: a. Tættere opfølgning på borgere, så det sikres, at den enkelte borger får et passende tilbud, og at der sker en løbende udvikling. b. De enkelte tilbud skal kende til og benytte virksomme faglige metoder, som understøtter den enkelte borgers udvikling. c. Et tæt samarbejde på tværs af organisationen skal sikre, at den enkelte borger så vidt muligt tilbydes det rette tilbud, og at borgerens udvikling dokumenteres og måles systematisk, så der sikres effekt. b. Administrationen varetager drift af et øget antal kommunale tilbud i forbindelse med hjemtagelse af borgere. Det stiller krav til en række områder: a. De enkelte tilbud skal være rustede til at modtage borgere, der har forskellige udfordringer eller komplekse problemstillinger. b. Hjemtagninger af borgere betyder øget administration af kapacitet og økonomi. c. Den faglige omstilling indebærer, at en lang række områder skal videreudvikles og implementeres i Høje-Taastrup Kommune for at sikre den faglige kvalitet på socialområdet for voksne. Det drejer sig især om: a. Tidlig indsats: Fokus på borgere med et stort støttebehov betyder, at Høje- Taastrup Kommune i mindre grad har tilbudt og udviklet indsatser, der skal modvirke, at borgere får et nyt eller øget støttebehov. Derfor skal der arbejdes med tidlig og forebyggende indsats. 4

5 b. Samspil med lokalsamfundet: Brug af lokalsamfundets tilbud medvirker til at støtte inklusion og medborgerskab, som er et af Høje-Taastrup Kommunes udviklingsområder. c. Lighed i sundhed: Forskning peger på, at en helhedsorienteret indsats over for mennesker med særlige behov skal indeholde et fokus på den enkeltes sundhed. Ligeledes viser undersøgelser, at udsatte borgere (hjemløse eller borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer) ofte har så komplekse problemstillinger, at deres sundhedstilstand ikke håndteres. Derfor skal der sikres indsatser, der på tværs af Høje-Taastrup Kommune sikrer sundhedsindsatser målgruppen voksne med særlige behov. Mål På politikområdet er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på via budgetopfølgningerne. 1. Reduktion af udgifter til socialområdet for voksne: 10,3 mio. kr. fra og med 2018: a. Mål for reduktionen er som følger: år Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling, akkumuleret effekt i mio. kr , , , , ,3 2. Den enkelte borger modtager i videst muligt omfang det mindst indgribende sociale tilbud. Fremover vurderes det årligt, om borgere modtager mindre indgribende tilbud i forhold til det forrige år og status quo i 2013 (tidspunkt for udarbejdelse af Plan for socialområdet for voksne). Mål for reduktionen er som følger: Ændringer på boområdet Ændring fra Fraflytninger 26 Støtte overgår til SUOC 2 Reduktion, hjemmevejledning 81 Ændringer på dagområdet Antal borgere i dagtilbud Ændring fra Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -39 Tilbud om beskyttet beskæftigelse ( 103) -25 Tilbud om beskyttet beskæftigelse hos ekstern samarbejdspartner ( 103) 21 Job med løntilskud 20 Tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 23 5

6 3. Øget selvforsyning og ændret sammensætning af pladser i sociale tilbud frem mod 2020 Ændringer i boformer Antal boliger Ændringer i perioden Botilbud med døgnstøtte -23 Bomiljøer og opgangsfælleskaber uden døgnstøtte 48 Økonomisk oversigt på politikområde Sociale serviceydelser er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -3,5 mio. kr. som er tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale Serviceydelser Aktivitetsområde Regnskab Opr. budget (netto mio. kr.) Forudsat puljetilskud ,5-44,5-45,3-43,8 Ikke-håndteret forventet - -36, budgetunderskud Boområdet 160,9 161,4 163,4 163,4 163,4 163,4 Dagtilbudsområdet 40,4 35,6 39,8 39,8 39,8 39,8 Borgerstyret Personlig 11,5 11,9 11,5 11,5 11,5 11,5 Assistance (BPA) Forsorgshjem og Krisecentre 5,8 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Stofmisbrugsbehandling 11,9 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 Særligt tilrettelagt uddannelse 13,3 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 (STU) Projektlab m.v. 2,4 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Statsrefusion, dyre enkeltsager -5,9-3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Planlagte effektiviseringer - -5, Demografiske forskydninger ,6 0,2 0,7-1,0 Øvrige -1,5-0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 I alt 243,2 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Heraf - serviceudgifter 248,3 205,3 206,9 206,7 206,5 206,3 Udgiftsfordelingen under sociale serviceydelser er præget af, at området er under forandring idet der løbende åbnes egne kommunale tilbud samtidig med at der hjemtages borgere fra eksterne tilbud. I forbindelse hermed implementeres effektiviseringer fra tidligere år. Samtidig er det en forudsætning i budgettet, at der tilføres midler fra Økonomiudvalgets pulje til det specialiserede socialområde samt tilførsel af yderligere budget jf. direktionens forslag til budget i balance. Forudsat puljetilførsel Der er afsat en pulje til imødegåelse af uforudsete merudgifter på det specialiserede socialområde. Tabel 3.1. forudsætter en tildeling fra denne pulje på mellem 42,5 mio. kr. og 45,3 mio. kr. 6

7 Boområdet Boområdet omfatter udgifter til botilbud, bostøtte og aflastning (SEL 84,85,107 og 108) samt tomgangsleje. Boområdet har i løbet af sommeren 2014 har været genstand for omfattende omlægninger i forbindelse med nedlæggelse af Vestervænget og etablering af de to nye døgntilbud Taastrup Torv og Kløverhuset. Der er i øjeblikket usikkerhed omkring den totale betydning for disse omlægninger i budget 2015 og årene frem. Dagområdet På dagområdet, der omfatter udgifter til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (SEL 103 og 104) forventes en mindre udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at der i forventningerne til 2015 er indregnet at den forudsatte besparelse på 4 mio. kr. ved hjemtagningen af eksterne borgere til kommunens nye dagtilbud på Solsortvej realiseres fuldt ud fra Samtidig er budgetforventningerne baseret på en aktivitetstilgang på området fra 163 borgere i 2013 til 174 borgere i Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) ydes som tilskud til dækning af udgifter, hvor borgeren ansætter hjælpere til pleje og overvågning. Forsorgshjem og krisecentre Krisecentre (SEL 109) yder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Forsorgshjem (SEL 110) yder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. tet for forudsætter, at udgifterne til forsorgshjem og krisecentre kan fastholdes på niveauet fra I 2013 har der været afholdt ekstraordinære udgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende Hjemløsestrategien. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Omfatter tilbud til behandling for alkohol (SUL 141) og stofmisbrug (SEL 101, SUL 142). Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) STU bevilliges til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Administrationen fremlagde en status til Socialudvalget 1. april 2014 for de borgere, som i dag visiteres til STU og konkluderede, at alle borgere tilhørte målgruppen for STU. Administrationen vurderede samtidig at kommunen må påregne øgede udgifter til området over de næste par år, da der muligvis aktuelt sker en undervisitation på området. De øgede udgifter er endnu ikke afspejlet i nærværende bemærkninger. Projektlaboratoriet Projektlaboratoriet er en tværgående stabs- og udviklingsenhed med reference til centerchefen på området. Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Kommunen er berettiget til statsrefusion (SEL 176), når udgiften for til en borger overstiger bestemte grænseværdier, der hvert år fastsættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Indtægtsstigningen fra regnskab 2013 til budget 2015 skyldes en ekstraordinær berigtigelse vedrørende tidligere år til kommunens ugunst i På grund af usikkerhed om refusionshjemtagelsen i 2014, blev der i det oprindelige budget indarbejdet en ekstraordinær bevilling på ca. 5 mio. kr. Demografiske forskydninger Demografiske forskydninger omfatter ændrede udgifter der følger af skønnede forventede tilgange og afgange udover de allerede kendte. Øvrige Øvrige omfatter overheadindtægter ved salg af egne pladser, merudgifter (SEL 100), Husvildeforanstaltninger (SEL 80), betaling for psykiatriske ventepatienter, kontaktperson- og ledsageordning (SEL 97-99) samt specialundervisning for voksne. 7

8 Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/ forudsætning Boområdet Helårspersoner Helårspersoner 85, internt, botilbudslignende: Græshøjvej 9 Porsehaven 10 Møllerholmen 3 4 Kløverhuset 15 Cirklen 4 Lagunen , eksternt, støtte i eget hjem , eksternt, botilbudslignende , eksternt , internt: Pile Allé 4 4 Stationsvej 5 5 Taxhuset 5 7 Frøgård Alle 7 11 Vestervænget 108, eksternt Området for dagtilbud 103, internt 103, eksternt , eksternt, kørsel , internt 104, eksternt , eksternt, kørsel Øvrige områder Særligt tilrettelagt uddannelse 60 Særligt tilrettelagt uddannelse, kørsel 24 Borgerstyret personlig assistance 8 11 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale serviceydelser fordelt på funktion 3. niveau Funktion 3. niveau, mio. kr. Opr. budget Driftsikring af boligbyggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 13,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 17,0 18,1 18,1 18,1 18,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 30,7 52,1 50,6 50,6 50,7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 8

9 sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 91,0 92,6 92,5 92,5 92,4 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 34,5 25,2 25,2 25,2 25,2 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 9,3 16,8 16,8 16,8 16,8 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 26,4 23,0 23,0 23,0 23,0 Sociale formål (merudgifter) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige sociale formål -40,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Sekretariat og forvaltninger -7,6-7,3-7,3-7,3-7,3 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Generelle reserver - -61,3-60,0-60,2-60,4 I alt 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Bevillingsoversigt Tabel 3.4 udgifter fordelt på kategori 2015 Netto Udgift Indtægt Serviceudgifter 206,9 288,4-81,5 Overførsler 0,9 2-1 Den centrale refusionsordning -8,9 0,0-8,9 I alt 198,9 290,4-91,4 9

10 4. Politikområde Integration og Boligsociale ydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Politikområdet Integration og boligsociale aktiviteter har ansvar for en del af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaven i form af partnerskabsaftaler vedr. idræt for seniorer og andre der har svært ved at følge de almindelige idrætstilbud. Herudover ydes tilskud til og koordinering af frivilligt arbejde i kommunen, såvel kommunalt som privat drevet. Politikområdet varetager endvidere boligsociale aktiviteter, herunder helhedsplaner og projekter, typisk i de almene boligbebyggelser. Høje-Taastrup kommune har aktuelt 3 boligområder på regeringens liste over særligt udsatte boligområder. Det er boligområder med en høj andel af borgere udenfor arbejdsmarkedet, borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere, der er dømt for overtrædelser af straffeloven. En stor del af beboerne i de udsatte boligområder er under 18 år, og mange børn og unge deltager ikke i fritidsaktiviteter enten på grund af manglende ressourcer eller kulturelle barrierer. Kedsomhed og manglen på gode rollemodeller giver det omkringliggende samfund problemer med normbrydende børn og unge, og det skaber utryghed for de øvrige beboere. De udsatte boligområder er endvidere karakteriseret ved store etagebebyggelser, der lukker sig om sig selv og ofte ligger isoleret i forhold til resten af byen. Boligområderne opfattes ofte som lidt kedelige og identitetsløse. Desuden er der ofte mangel på naturlige mødesteder og begrænsede muligheder for aktivitet og byliv. Mål På politikområder er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på. 1. Attraktive boligområder At skabe socialt velfungerende og fysisk attraktive boligområder, hvor en mangfoldighed af borgere er glade for og trygge og stolte af at bo. 2. Modvirke parallelsamfund At modvirke parallelsamfund, ved at sikre, at der ikke er boligområder, der adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra resten af kommunen. 3. Frivilligt arbejde At understøtte det frivillige arbejde og styrke samarbejdet mellem Frivilligcenter Høje- Taastrup ved at indgå i konkrete samarbejdsprojekter. 4. Sundhed At udvikle samarbejde med foreninger om motion for borgere, som på grund af funktionsnedsættelser, fysisk/psykisk handicap eller nedsat mobilitet ikke kan deltage i foreningernes almindelige motionsundervisning. Økonomisk oversigt på politikområde Integration og boligsociale aktiviteter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -0,5 mio. kr. følge af lavere budgetterede udgifter til helhedsplaner for almene boligområder. Der budgetteres i henhold til de af byrådet vedtagne helhedsplaner for Taastrupgård, Charlottekvarteret, Blåkildegård og Gadehavegård. 10

11 Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Øvrige sociale formål 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Heraf - serviceudgifter 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Bevillingsoversigt 2015 Tabel 4.2: Bevillingsoversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Øvrige sociale formål 0,0 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1,3 1,3 Serviceudgifter 1,3 1,3 0,0 I alt 1,3 1,3 0,0 Tilskud til boligsocialt sekretariat 0,1 0,1 0,0 Serviceudgifter 0,1 0,1 0,0 I alt 0,1 0,1 0,0 1,4 0,0 Helhedsplaner for almene boligområder 1,4 Serviceudgifter 1,4 1,4 0,0 I alt 1,4 1,4 0,0 I alt for politikområdet 2,8 2,8 0,0 11

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Socialudvalget

1. Budgetbemærkninger - Socialudvalget NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger - Socialudvalget -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Pension og boligstøtte Sociale serviceydelser Boligsociale aktiviteter

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget NOTA 30. maj 2011 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at skabe rammerne for en sund levevis, for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016.

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016. Teknisk budget 2016-2019 - Voksenhandicap Aktivitetsområdet for Voksenhandicap omfatter udgifter til borgere i alderen 18-67 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sociale problemer,

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mål og Midler Socialområdet

Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere