1. Socialudvalgets budgetdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018"

Transkript

1 BUDGETDOKUMENT Socialudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration og boligsociale aktiviteter Boligstøtte Kerneydelserne på området for boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse til pensionister. Sociale Serviceydelser Kerneydelserne på området for Sociale serviceydelser omfatter opgaver i forbindelse med at skabe rammer for en sund og tryg levevis for sårbare og handicappede borgere. Integration og boligsociale aktiviteter Kerneydelserne på området for integration og boligsociale aktiviteter omfatter bidrag til frivilligt arbejde og boligsociale indsatser. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget Politikområde (Netto mio. kr.) Oprindeligt budget Pension og boligstøtte 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Sociale serviceydelser 202,4 198,9 198,9 198,9 198,9 Integration og boligsociale aktiviteter 3,4 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 252,9 253,8 253,3 253,1 253,1 Heraf - Serviceudgifter 211,4 212,5 212,0 211,9 211,9 - Overførsler 45,3 50,2 50,2 50,2 50,2 - Den centrale refusionsordning -3,9-8,9-8,9-8,9-8,9 Anm.: 2014 er angivet i 2014-priser og budget er angivet i 2015-priser 1) Oprindeligt budget 2014 svarer til det korrigerede budget pr Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. DortheCh /14 14/8491

2 2. Politikområde Boligstøtte Udfordringer og aktuelle problemstillinger Kontanthjælpsreform trådte i kraft i 2014 og har skabt et øget pres på udgifter til boligsikring. Det er særligt unge under 30 år, der får en lav forsørgelsesydelse, der medfører et stigende udgiftspres på området. Ubetaling Danmark står for sagsbehandling og udbetaling af boligstøtte. Da størstedelen af opgaverne på området er placeret i Udbetaling Danmark, er det ofte forbundet med en vis ressourceanvendelse at få de nødvendige oplysninger som en løbende opfølgning på området kræver. Administrationen er i løbende dialog med Udbetaling Danmark om relevant styringsinformation, herunder uddybning af talgrundlag og oversigtsmateriale, som udarbejdes af Udbetaling Danmark. Mål Der er ikke fastsat mål for området for boligstøtte. Økonomisk oversigt på politikområde Boligstøtte er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Dertil kommer en ændring på 5,1 mio. kr. som er et resultat af ny lovgivning. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Opr. budget Boligydelse til pensionister 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Boligsikring 21,3 27,3 27,3 27,3 27,3 Øvrige områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 47,1 52,0 52,0 52,0 52,0 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister er økonomisk hjælp til folkepensionister ved høje boligudgifter. Boligydelse svarer til boligsikring for personer under 65 år. Nettobudgettet for 2015 udgør 22,0 mio. kr., heraf udgør udgifter 23,2 mio. kr. og indtægter 1,2 mio. kr. tet er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes at der er kommet lidt færre modtagere af boligydelse, jf. tabel 3. Boligsikring kommunal medfinansiering Boligsikring er økonomisk hjælp til personer mellem 18 og 65 år, der har høje boligudgifter i forhold til deres indkomst. Nettobudgettet for boligsikring for 2015 udgør 27,4 mio. kr., heraf udgør udgifter 28,1 mio. kr. og indtægter 0,7 mio. kr. tet er øget med 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Det skyldes for det første en vækst i antallet af sager, bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen. Det øgede pres på området afspejles ved, at der i 2014 oprindeligt var budgetteret med sager i 2014, men at der i perioden januar til maj 2014 i gennemsnit har været sager. Derfor budgetteres der i 2015 med sager. Tilbage fra 2011 har der generelt været en tendens til vækst på området. Antallet af sager er steget med 11 pct. i perioden og gennemsnitsprisen er endvidere steget med 13 pct. Øvrige områder Øvrige områder består af en række mindre områder under boligstøtte. Der er bl.a. tale om udgifter til lejetab, når lejeboliger står tomme. Udgifter til begravelseshjælp og efterlevelseshjælp, når en ægtefælle falder bort. Nettobudgettet for øvrige områder udgør 2,7 mio. kr. i , heraf udgør udgifter 2,9 mio. kr. og indtægter 0,1 mio. kr. 2

3 Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Opr Boligydelse (antal modtagere) Boligsikring (antal modtagere) I alt Boligydelse (antal ydelsesmodtagere) Antallet af modtagere af boligydelse opgøres ved hjælp af udbetalingslister fra Udbetaling Danmark. Der forventes modtagere af boligydelse i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er et fald på 264 personer i forhold til det oprindelige budget for Boligsikring (antal ydelsesmodtagere) Hvad angår boligsikring er der også tale om antal ydelsesmodtagere. Der forventes modtagere af boligsikring i i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er en stigning på 386 personer i forhold til det oprindelige budget for Bevillingsoversigt Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Boligydelse til pensionister 22,0 23,2-1,2 Heraf: Overførsler 22,0 23,2-1,2 Boligsikring 27,4 28,1-0,7 Heraf: Overførsler 27,4 28,1-0,7 Øvrige områder 2,8 2,9-0,1 Heraf Serviceudgifter 2,7 2,7 0,0 Overførsler 0,1 0,1 0,0 Den centrale refusionsordning -0,1 0,0-0,1 3

4 3. Politikområde Sociale Serviceydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Faglig omstilling af organisationen Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig omstillingsproces. Byrådet har således i marts 2014 vedtaget en plan for socialområdet for voksne, hvor strategien for den faglige omstillingsproces foldes ud. Økonomiske udfordringer Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 arbejdet intensivt for at opnå økonomisk balance på socialområdet for voksne. De kortsigtede økonomiske gevinster på området er i vid udstrækning høstet med de seneste års indsatser. Administrationen vurderer, at der fortsat er et potentiale for at reducere udgifterne på området med en faglig omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for voksne Den omfattende faglige omstilling kræver implementering af en lang række handleplaner, som også er beskrevet i Planen. Området er præget af en løbende tilgang af nye borgere, som skaber et pres på økonomien. Denne tilgang er ligeledes søgt indregnet i Planen. Den løbende tilgang kan især henføres til nye psykisk sårbare borgere fra Børne- og Ungerådgivningscentret og et stigende antal borgere, som visiteres til bostøtte i forbindelse med ressourceforløb, som en del af den nye førtidspensionsreform. Den største økonomiske udfordring på området er, at den faglige omstilling ikke kan reducere udgifterne ned til det nuværende budgetniveau og at der dermed er behov for en varig budgettilførsel, for at dække udgifterne forbundet med borgere på socialområdet. Området har igennem fire år været præget af et urealistisk lavt grundbudget, som har betydet årlige tillægsbevillinger. Faglige udfordringer Den faglige omstilling af socialområdet for voksne, som beskrevet i Planen, tager afsæt i: a. At flere borgere over tid så vidt det er muligt for den enkelte skal udvikle sig til at blive mere selvhjulpne og dermed sænke deres støttebehov, uanset hvilket tilbud borgeren modtager. Det betyder, at der skal arbejdes med en række områder: a. Tættere opfølgning på borgere, så det sikres, at den enkelte borger får et passende tilbud, og at der sker en løbende udvikling. b. De enkelte tilbud skal kende til og benytte virksomme faglige metoder, som understøtter den enkelte borgers udvikling. c. Et tæt samarbejde på tværs af organisationen skal sikre, at den enkelte borger så vidt muligt tilbydes det rette tilbud, og at borgerens udvikling dokumenteres og måles systematisk, så der sikres effekt. b. Administrationen varetager drift af et øget antal kommunale tilbud i forbindelse med hjemtagelse af borgere. Det stiller krav til en række områder: a. De enkelte tilbud skal være rustede til at modtage borgere, der har forskellige udfordringer eller komplekse problemstillinger. b. Hjemtagninger af borgere betyder øget administration af kapacitet og økonomi. c. Den faglige omstilling indebærer, at en lang række områder skal videreudvikles og implementeres i Høje-Taastrup Kommune for at sikre den faglige kvalitet på socialområdet for voksne. Det drejer sig især om: a. Tidlig indsats: Fokus på borgere med et stort støttebehov betyder, at Høje- Taastrup Kommune i mindre grad har tilbudt og udviklet indsatser, der skal modvirke, at borgere får et nyt eller øget støttebehov. Derfor skal der arbejdes med tidlig og forebyggende indsats. 4

5 b. Samspil med lokalsamfundet: Brug af lokalsamfundets tilbud medvirker til at støtte inklusion og medborgerskab, som er et af Høje-Taastrup Kommunes udviklingsområder. c. Lighed i sundhed: Forskning peger på, at en helhedsorienteret indsats over for mennesker med særlige behov skal indeholde et fokus på den enkeltes sundhed. Ligeledes viser undersøgelser, at udsatte borgere (hjemløse eller borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer) ofte har så komplekse problemstillinger, at deres sundhedstilstand ikke håndteres. Derfor skal der sikres indsatser, der på tværs af Høje-Taastrup Kommune sikrer sundhedsindsatser målgruppen voksne med særlige behov. Mål På politikområdet er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på via budgetopfølgningerne. 1. Reduktion af udgifter til socialområdet for voksne: 10,3 mio. kr. fra og med 2018: a. Mål for reduktionen er som følger: år Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling, akkumuleret effekt i mio. kr , , , , ,3 2. Den enkelte borger modtager i videst muligt omfang det mindst indgribende sociale tilbud. Fremover vurderes det årligt, om borgere modtager mindre indgribende tilbud i forhold til det forrige år og status quo i 2013 (tidspunkt for udarbejdelse af Plan for socialområdet for voksne). Mål for reduktionen er som følger: Ændringer på boområdet Ændring fra Fraflytninger 26 Støtte overgår til SUOC 2 Reduktion, hjemmevejledning 81 Ændringer på dagområdet Antal borgere i dagtilbud Ændring fra Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -39 Tilbud om beskyttet beskæftigelse ( 103) -25 Tilbud om beskyttet beskæftigelse hos ekstern samarbejdspartner ( 103) 21 Job med løntilskud 20 Tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 23 5

6 3. Øget selvforsyning og ændret sammensætning af pladser i sociale tilbud frem mod 2020 Ændringer i boformer Antal boliger Ændringer i perioden Botilbud med døgnstøtte -23 Bomiljøer og opgangsfælleskaber uden døgnstøtte 48 Økonomisk oversigt på politikområde Sociale serviceydelser er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -3,5 mio. kr. som er tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale Serviceydelser Aktivitetsområde Regnskab Opr. budget (netto mio. kr.) Forudsat puljetilskud ,5-44,5-45,3-43,8 Ikke-håndteret forventet - -36, budgetunderskud Boområdet 160,9 161,4 163,4 163,4 163,4 163,4 Dagtilbudsområdet 40,4 35,6 39,8 39,8 39,8 39,8 Borgerstyret Personlig 11,5 11,9 11,5 11,5 11,5 11,5 Assistance (BPA) Forsorgshjem og Krisecentre 5,8 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Stofmisbrugsbehandling 11,9 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 Særligt tilrettelagt uddannelse 13,3 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 (STU) Projektlab m.v. 2,4 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Statsrefusion, dyre enkeltsager -5,9-3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Planlagte effektiviseringer - -5, Demografiske forskydninger ,6 0,2 0,7-1,0 Øvrige -1,5-0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 I alt 243,2 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Heraf - serviceudgifter 248,3 205,3 206,9 206,7 206,5 206,3 Udgiftsfordelingen under sociale serviceydelser er præget af, at området er under forandring idet der løbende åbnes egne kommunale tilbud samtidig med at der hjemtages borgere fra eksterne tilbud. I forbindelse hermed implementeres effektiviseringer fra tidligere år. Samtidig er det en forudsætning i budgettet, at der tilføres midler fra Økonomiudvalgets pulje til det specialiserede socialområde samt tilførsel af yderligere budget jf. direktionens forslag til budget i balance. Forudsat puljetilførsel Der er afsat en pulje til imødegåelse af uforudsete merudgifter på det specialiserede socialområde. Tabel 3.1. forudsætter en tildeling fra denne pulje på mellem 42,5 mio. kr. og 45,3 mio. kr. 6

7 Boområdet Boområdet omfatter udgifter til botilbud, bostøtte og aflastning (SEL 84,85,107 og 108) samt tomgangsleje. Boområdet har i løbet af sommeren 2014 har været genstand for omfattende omlægninger i forbindelse med nedlæggelse af Vestervænget og etablering af de to nye døgntilbud Taastrup Torv og Kløverhuset. Der er i øjeblikket usikkerhed omkring den totale betydning for disse omlægninger i budget 2015 og årene frem. Dagområdet På dagområdet, der omfatter udgifter til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (SEL 103 og 104) forventes en mindre udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr. Det bemærkes, at der i forventningerne til 2015 er indregnet at den forudsatte besparelse på 4 mio. kr. ved hjemtagningen af eksterne borgere til kommunens nye dagtilbud på Solsortvej realiseres fuldt ud fra Samtidig er budgetforventningerne baseret på en aktivitetstilgang på området fra 163 borgere i 2013 til 174 borgere i Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) ydes som tilskud til dækning af udgifter, hvor borgeren ansætter hjælpere til pleje og overvågning. Forsorgshjem og krisecentre Krisecentre (SEL 109) yder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Forsorgshjem (SEL 110) yder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. tet for forudsætter, at udgifterne til forsorgshjem og krisecentre kan fastholdes på niveauet fra I 2013 har der været afholdt ekstraordinære udgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende Hjemløsestrategien. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Omfatter tilbud til behandling for alkohol (SUL 141) og stofmisbrug (SEL 101, SUL 142). Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) STU bevilliges til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Administrationen fremlagde en status til Socialudvalget 1. april 2014 for de borgere, som i dag visiteres til STU og konkluderede, at alle borgere tilhørte målgruppen for STU. Administrationen vurderede samtidig at kommunen må påregne øgede udgifter til området over de næste par år, da der muligvis aktuelt sker en undervisitation på området. De øgede udgifter er endnu ikke afspejlet i nærværende bemærkninger. Projektlaboratoriet Projektlaboratoriet er en tværgående stabs- og udviklingsenhed med reference til centerchefen på området. Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Kommunen er berettiget til statsrefusion (SEL 176), når udgiften for til en borger overstiger bestemte grænseværdier, der hvert år fastsættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Indtægtsstigningen fra regnskab 2013 til budget 2015 skyldes en ekstraordinær berigtigelse vedrørende tidligere år til kommunens ugunst i På grund af usikkerhed om refusionshjemtagelsen i 2014, blev der i det oprindelige budget indarbejdet en ekstraordinær bevilling på ca. 5 mio. kr. Demografiske forskydninger Demografiske forskydninger omfatter ændrede udgifter der følger af skønnede forventede tilgange og afgange udover de allerede kendte. Øvrige Øvrige omfatter overheadindtægter ved salg af egne pladser, merudgifter (SEL 100), Husvildeforanstaltninger (SEL 80), betaling for psykiatriske ventepatienter, kontaktperson- og ledsageordning (SEL 97-99) samt specialundervisning for voksne. 7

8 Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/ forudsætning Boområdet Helårspersoner Helårspersoner 85, internt, botilbudslignende: Græshøjvej 9 Porsehaven 10 Møllerholmen 3 4 Kløverhuset 15 Cirklen 4 Lagunen , eksternt, støtte i eget hjem , eksternt, botilbudslignende , eksternt , internt: Pile Allé 4 4 Stationsvej 5 5 Taxhuset 5 7 Frøgård Alle 7 11 Vestervænget 108, eksternt Området for dagtilbud 103, internt 103, eksternt , eksternt, kørsel , internt 104, eksternt , eksternt, kørsel Øvrige områder Særligt tilrettelagt uddannelse 60 Særligt tilrettelagt uddannelse, kørsel 24 Borgerstyret personlig assistance 8 11 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale serviceydelser fordelt på funktion 3. niveau Funktion 3. niveau, mio. kr. Opr. budget Driftsikring af boligbyggeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 13,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,8-8,9-8,9-8,9-8,9 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 17,0 18,1 18,1 18,1 18,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 30,7 52,1 50,6 50,6 50,7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 8

9 sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 91,0 92,6 92,5 92,5 92,4 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 34,5 25,2 25,2 25,2 25,2 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 9,3 16,8 16,8 16,8 16,8 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 26,4 23,0 23,0 23,0 23,0 Sociale formål (merudgifter) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Øvrige sociale formål -40,7 0,2 0,2 0,2 0,2 Sekretariat og forvaltninger -7,6-7,3-7,3-7,3-7,3 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1,9 2,4 2,4 2,5 2,5 Generelle reserver - -61,3-60,0-60,2-60,4 I alt 202,4 198,9 198,7 198,5 198,3 Bevillingsoversigt Tabel 3.4 udgifter fordelt på kategori 2015 Netto Udgift Indtægt Serviceudgifter 206,9 288,4-81,5 Overførsler 0,9 2-1 Den centrale refusionsordning -8,9 0,0-8,9 I alt 198,9 290,4-91,4 9

10 4. Politikområde Integration og Boligsociale ydelser Udfordringer og aktuelle problemstillinger Politikområdet Integration og boligsociale aktiviteter har ansvar for en del af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaven i form af partnerskabsaftaler vedr. idræt for seniorer og andre der har svært ved at følge de almindelige idrætstilbud. Herudover ydes tilskud til og koordinering af frivilligt arbejde i kommunen, såvel kommunalt som privat drevet. Politikområdet varetager endvidere boligsociale aktiviteter, herunder helhedsplaner og projekter, typisk i de almene boligbebyggelser. Høje-Taastrup kommune har aktuelt 3 boligområder på regeringens liste over særligt udsatte boligområder. Det er boligområder med en høj andel af borgere udenfor arbejdsmarkedet, borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere, der er dømt for overtrædelser af straffeloven. En stor del af beboerne i de udsatte boligområder er under 18 år, og mange børn og unge deltager ikke i fritidsaktiviteter enten på grund af manglende ressourcer eller kulturelle barrierer. Kedsomhed og manglen på gode rollemodeller giver det omkringliggende samfund problemer med normbrydende børn og unge, og det skaber utryghed for de øvrige beboere. De udsatte boligområder er endvidere karakteriseret ved store etagebebyggelser, der lukker sig om sig selv og ofte ligger isoleret i forhold til resten af byen. Boligområderne opfattes ofte som lidt kedelige og identitetsløse. Desuden er der ofte mangel på naturlige mødesteder og begrænsede muligheder for aktivitet og byliv. Mål På politikområder er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på. 1. Attraktive boligområder At skabe socialt velfungerende og fysisk attraktive boligområder, hvor en mangfoldighed af borgere er glade for og trygge og stolte af at bo. 2. Modvirke parallelsamfund At modvirke parallelsamfund, ved at sikre, at der ikke er boligområder, der adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra resten af kommunen. 3. Frivilligt arbejde At understøtte det frivillige arbejde og styrke samarbejdet mellem Frivilligcenter Høje- Taastrup ved at indgå i konkrete samarbejdsprojekter. 4. Sundhed At udvikle samarbejde med foreninger om motion for borgere, som på grund af funktionsnedsættelser, fysisk/psykisk handicap eller nedsat mobilitet ikke kan deltage i foreningernes almindelige motionsundervisning. Økonomisk oversigt på politikområde Integration og boligsociale aktiviteter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer en ændring på -0,5 mio. kr. følge af lavere budgetterede udgifter til helhedsplaner for almene boligområder. Der budgetteres i henhold til de af byrådet vedtagne helhedsplaner for Taastrupgård, Charlottekvarteret, Blåkildegård og Gadehavegård. 10

11 Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.) Øvrige sociale formål 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 I alt 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Heraf - serviceudgifter 3,3 2,8 2,4 2,2 2,2 Bevillingsoversigt 2015 Tabel 4.2: Bevillingsoversigt for politikområde Integration og boligsociale aktiviteter fordelt på udgifter og indtægter Aktivitetsområde 2015 (Netto Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Øvrige sociale formål 0,0 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1,3 1,3 Serviceudgifter 1,3 1,3 0,0 I alt 1,3 1,3 0,0 Tilskud til boligsocialt sekretariat 0,1 0,1 0,0 Serviceudgifter 0,1 0,1 0,0 I alt 0,1 0,1 0,0 1,4 0,0 Helhedsplaner for almene boligområder 1,4 Serviceudgifter 1,4 1,4 0,0 I alt 1,4 1,4 0,0 I alt for politikområdet 2,8 2,8 0,0 11

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere