FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS"

Transkript

1 AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL

2 Forord: Denne rapport beskæftiger sig med unge til og med 24 år, der afbryder en ungdomsuddannelse i Aarhus i perioden 2011/ ,%, der forlader grundskolen i Aarhus er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Profiltallet for årgang 2010 forudsiger, at 88,6 % forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i Aarhus Kommune. I Danmark er der opstillet en national målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Aarhus er uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Aarhus Kommune blevet enige om, at vi skal arbejde for at nå denne målsætning i Denne rapport koncentrerer sig om Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats i forbindelse med afbrud. Rapporten om unge, der afbryder en ungdomsuddannelse, er således et af flere midler til, at vi forstår kompleksiteten i afbrudsproblematikken. Gennem en sådan forståelse kan vi påvirke aktørerne til at organisere og indrette tilbud, der bedst muligt får den unge igennem en ungdomsuddannelse. Rapporten er udarbejdet af Bjarne Togsverd, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Job&Uddannelse samt Jeppe Mark Meinert, Job&Uddannelse, Jobcenter Aarhus. Læsevejledning: Ungdommens Uddannelsesvejledning forkortes i rapporten til UU. Tabeller med kursiv skrift angiver sidste års opgørelse Claus Bislev Centerleder Job&Uddannelse Jobcenter Aarhus 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Forord: Indledning Organisering af opgaven i Jobcenter Aarhus Resume Hvad gør UU Aarhus, når vi modtager et afbrud? Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus-Samsø Bekymringsmærker - Indberetning af frafaldstruede elever Rapportens datagrundlag Landsdækkende registreringssystem Uddannelsesinstitutionernes indberetningspligt Generelt om data Data om frafaldsårsager Det samlede antal afbrud i Aarhus perioden Afbrud de 15-17årige Afbrud de årige Dataoversigt for det samlede frafald Handlemuligheder for de årige Handlemuligheder for de 19 til og med 24 årige Afbrud fra erhvervsuddannelsesstederne og de gymnasiale uddannelsessteder Erhvervsuddannelsesstederne Gymnasiale uddannelsessteder Hvad er årsagerne til at de unge afbryder uddannelse? UU Aarhus opsamlede viden om de faktiske årsager til afbrud Hvor går de unge hen lige efter et afbrud? Genplaceret hovedplacering I gang efter afbrudt erhvervsuddannelse I gang efter afbrudt gymnasial uddannelse Genuddannelsesfrekvens Hvordan øges genuddannelsesfrekvensen? Afbrud og etnicitet Opsamling på handlemuligheder

4 13. Bilag 1: Afbrud fra de enkelte Indgange på Aarhus Tech, Aarhus Købmandsskole og SOSU Aarhus Bilag 2: Oversigt over antal afbrud fordelt på afgangsskoler

5 1. Indledning Denne rapport beskæftiger sig med unge til og med 24 år, der afbryder en ungdomsuddannelse i Aarhus. Rapporten belyser frafaldet for erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser på aarhusianske uddannelsesinstitutioner. Frafald fra ungdomsuddannelser kan være såvel positivt som negativt. Afbryder en ung en ungdomsuddannelse, fordi det var den forkerte og hurtigt starter på den rigtige uddannelse, er det positivt. Afbryder den unge derimod en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart kommer i gang med en ny uddannelse, er det ofte negativt. Rapporten indeholder i kapitel 3 et resume. Fra kapitel fire tager rapporten fat om de forskellige dele, som samlet set belyser kompleksiteten i afbrudsproblematikken. Alle overvejelser om mulige handlinger er endvidere samlet i rapportens sidste kapitel Job&Uddannelse vil således i 2013 fokusere nærmere på arbejdet med at kvalificere de såkaldte bekymringsmærker. Bekymringsmærkerne er den vigtige information, som uddannelsesstedet elektronisk sender til UU, når en ung er i risiko for at afbryde sin uddannelse. 2. Endvidere vil vi fokusere nærmere på det store antal afbrud, der sker for de årige. Vi vil nærmere undersøge, hvad der egentlig sker for de unge, som efter et afbrud kommer ind i Job&Uddannelses kontanthjælpssystem. 3. Manglende praktikpladser er også et område, som fortsat er i fokus i Job&Uddannelse, og her afventer vi med stor spænding de konkrete resultater af den aftale, som regeringen indgik i november måned Aftalen skal sikre en styrket uddannelsesgaranti med en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet. De konkrete forslag skal forhandles i foråret Med denne aftale bliver der bl.a. oprettet praktikpladscentre, der skal gøre kvaliteten af de unges skolepraktik bedre. Der skal ske en styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, en forpligtelse på at sikre flere praktikpladser i det offentlige samt en kampagne for flere praktikpladser. De indhentede statistiske oplysninger er opgjort på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne. 5

6 2. Organisering af opgaven i Jobcenter Aarhus Unge under 30 år modtager deres indsats i Jobcentrets afdeling, der hedder Job&Uddannelse, Værkmestergade, Aarhus C. I Job og Uddannelse varetages vejledningen af de unge til og med 24 år af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Når en uddannelsesinstitution vurderer, at en ung er frafaldstruet fra sin uddannelse, kan institutionen hente tidlig vejledning fra UU. Der er således mulighed for en dialog om situationen, og evt. kan en UU vejleder deltage i en samtale med den unge på institutionen. Når en ung afbryder en uddannelse indberetter uddannelsesinstitutionen straks dette til UU. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal nu inden 5 arbejdsdage tage kontakt til den unge. Formålet med denne hurtige kontakt er at få taget fat om afbruddet straks og sammen med den unge udarbejde en ny uddannelsesplan. For den unge som er under 18 år, skal en ny uddannelsesplan efter lovgivningen være aftalt med UU indenfor 30 dage efter afbrud. For de 18 til og med 24-årige er udarbejdelse af en ny uddannelsesplan et tilbud. 3. Resume Følgende rapport baserer sig på udtræk fra UU s IT-system UVVej og er foretaget den Afbrudstallene dækker alle unge, der vejledes af UU Aarhus-Samsø. Der vil derfor optræde afbrud fra institutioner uden for Aarhus Kommune. Antallet af afbrud fra ungdomsuddannelserne i perioden er på Det dækker over 2077 unge, idet flere unge har flere frafald. I forhold til afbrudsrapporten fra 2010/2011 er der en stigning i antallet af afbrud på 182. Det svarer til en stigning på 8.9 %. Stigningen sidste år var på 9,6 % Det store antal afbrud finder vi fortsat i aldersgruppen år. I den aldersgruppe er der samtidig flere unge, der er startet på uddannelse i perioden. Den offentlige debat om uddannelse, konjunkturerne og en øget vejledning har i perioden bragt unge, der tidligere ville have taget ufaglærte jobs, i uddannelse. Der er her tale om unge, der har lidt svagere forudsætninger for at tage uddannelse, og det kan forklare det fortsatte store antal afbrud. For aldersgruppen år er antallet af afbrud også steget i lighed med sidste år. Stigningen er udelukkende sket for de nuværende årige. I 2010/2011 var der 798 afbrud i denne aldersgruppe, i 2011/2012 er tallet steget til

7 En del af forklaringen på denne stigning er et resultat af bedre data i forbindelse med indførelsen af Ungepakken 2. Det har medført, at alle årige efter grundskolen bliver fulgt tæt, og det stiller også øgede krav til hurtig elektronisk tilbagemelding om afbrud fra ungdomsuddannelserne. Som med de over 18 årige har betydningen af færre ufaglærte jobs og dermed pres på at skulle starte uddannelse også betydning for frafaldet blandt de årige. Når de unge har afbrudt en EUD-uddannelse, viser rapporten, at 34,2 % af de unge starter på en anden ungdomsuddannelse umiddelbart efter et afbrud. På gymnasierne starter 33,2 % af de unge på en anden ungdomsuddannelse umiddelbart efter et afbrud. Et år efter et afbrud er 55,2 % af de unge i gang med uddannelse igen. Det tilsvarende tal for 2010/2011 er 50,3. Altså en forbedring. Mange af de unge, der afbryder, er fortsat i et forløb på vej mod uddannelse, fordi de har brug for afklaring og opkvalificering af kompetencer inden fornyet start på uddannelse. Rapporten omtaler også samarbejdsrelationerne mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus Samsø, og rapporten peger på, at institutionernes elektroniske tilbagemeldinger er med til at sikre gode arbejdsgange og dermed styrke samarbejdet yderligere. I rapporten peges også på, at afbrudsårsagerne, som UU får elektronisk fra uddannelsesinstitutionerne, fortsat ikke er entydige og præcise. Derfor får man ikke et helt retvisende billede af de reelle årsager til, at de unge afbryder en uddannelse. Der er behov for en drøftelse af, hvordan der kan skabes en bedre dataoverførsel fra uddannelsesinstitutionerne til UU Aarhus. De elektroniske tilbagemeldinger om de unge, der er i overhængende risiko for at afbryde, fungerer fortsat ikke optimalt. 4. Hvad gør UU Aarhus, når vi modtager et afbrud? Når en ung afbryder en uddannelse, skal UU have elektronisk besked, og UU vejlederen skal inden for 5 arbejdsdage efter den elektroniske tilgang tage kontakt til den unge med henblik på at få udarbejdet en ny uddannelsesplan. For de årige, der ifølge lovgivningen skal følge deres uddannelsesplan, skal en ny uddannelsesplan efter et afbrud være aftalt med UU. Det betyder, at UU har 5 dage til at kontakte den unge, og i alt har den unge og den unges forældre 30 dage til at få udarbejdet en ny uddannelsesplan i samarbejde med UU. For de årige skal UU tage kontakt til den unge inden for 5 dage, men vejledningen og samarbejdet om udarbejdelsen af en ny uddannelsesplan er et tilbud til den unge. Det er et tilbud, som mange unge tager imod. 5 dages fristen for de årige er et servicemål, som Job og Uddannelse selv har sat sig. Der er også mange årige, der agerer på egen hånd og selv tilmelder sig anden uddannelse eller går i arbejde. 7

8 5. Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus-Samsø. I fællesskab med uddannelsesinstitutionerne i Aarhus er der udviklet kriterier for uddannelsesparathed, som anvendes i forbindelse med ny lovgivning i forhold til de unge, der forlader grundskolen. Ligeledes har der været arbejdet med Hold-Fast-projektet om fastholdelse i uddannelse. I Aarhus er der en veludviklet tradition for et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og UU. Samarbejdet sker i betydeligt omfang på vejlederniveau. Den elektroniske tilbagemelding, som er omtalt i begyndelsen af rapporten, skal ses som et væsentligt supplement til dette samarbejde. Relevante data tilgår Ungedatabasen, hvorfra der sker elektronisk tilbagemelding til UU Aarhus. Præcise indberetninger til Ungedatabasen vil yderligere styrke samarbejdet, og de elektroniske tilbagemeldinger vil være med at sikre gode arbejdsgange mellem uddannelsesinstitutionerne og UU omkring de unge. Der er behov for løbende og i samarbejde med institutionerne at justere og udvikle arbejdsgangene Bekymringsmærker - Indberetning af frafaldstruede elever. Som nævnt i rapporten skal uddannelsesinstitutionerne også underrette UU Aarhus elektronisk, hvis en ung er i overhængende risiko for at afbryde (bekymringsmærker). Når UU modtager en meddelelse om, at en ung er frafaldstruet, tager UU vejlederen kontakt til uddannelsesstedet inden for 3 dage og tilbyder sig som UU vejleder. Det kan foregå via eller telefonkontakt. Hvis uddannelsesstedet sammen med UU vejlederen vurderer, at det er relevant at inddrage UU tættere i fastholdelsesprocessen, kan UU vejlederen fx deltage i en 3-partssamtale på uddannelsesstedet. UU vejlederen kan hjælpe med at sætte fortsat uddannelse eller afbrud i perspektiv og kan redegøre for konsekvenserne ved de forskellige valg fx hvilke alternative uddannelser der findes, hvad konsekvenserne er ved f.eks. at komme på kontanthjælp i forhold til det at fortsætte på uddannelsesstedet og på SU. De elektroniske tilbagemeldinger (via Tilbagemelding.dk) om de frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne var i rapporten 2010/2011 meget mangelfulde. Der er sket en minimal forbedring, men UU må fortsat konstatere, at vi kun får disse tilbagemeldinger fra et udvalg af uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesrådet i Aarhus Kommune satte i foråret 2012 særlig fokus på arbejdet med de frafaldstruede i forhold til at fastholde de unge i uddannelse. I forlængelse af dette fokus har UU Aarhus i samarbejde med HG Sønderhøj og SOSU-skolen i Aarhus gennemført et pilotprojekt i efteråret 2012 omkring fastholdelse i uddannelse. Der er afprøvet forskellige modeller i forhold til, hvornår og hvordan UU med fordel kan inddrages. De foreløbige resultater peger på, at det er vigtigt at få defineret, hvornår UU skal inddrages, og at uddannel- 8

9 sesinstitutionen får formulerer en fastholdelsespolitik, hvori der også indgår, hvordan der arbejdes med de frafaldstruede. Tilsvarende er det også vigtigt at få formuleret, hvad det så er, at UU kan tilbyde. I forlængelse af dette pilotprojekt skulle der have været afholdt en konference april 2013 om netop de frafaldstruede. Den er blevet aflyst pga. lærerlockouten. Det er dog håbet, at de gode erfaringer fra pilotprojektet kan udbredes til de andre uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Se Opsamling på handlemuligheder. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og UU om netop de frafaldstruede unge kan være med til at sikre, at flere unge fastholdes i uddannelse og dermed gennemfører en ungdomsuddannelse. Her følger en oversigt over antallet af elektroniske indberetninger fra uddannelsesstederne til UU Aarhus Samsø i perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 vedrørende frafaldstruede elever. Tabel 1: Frafaldstruede perioden Uddannelsessteder 2011/ / Århus Akademi 4 4 Viby Gymnasium og HF VUC Århus 11 5 Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder 9 12 SKT - Skolen for Klinikass. -tandplejere Århus Købmandsskole EUD 9 18 Århus Social- og Sundhedsskole 0 1 AARHUS TECH EUD Ikke aarhusianske uddannelsesinstitutioner 9 3 I alt AARHUS TECH Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bygge- og anlæg - grundforløb 21 5 Bygge- og anlæg - hovedforløb 0 1 Bygnings- og brugerservice - grundforløb 4 5 Mad til mennesker - grundforløb 7 Medieproduktion - grundforløb 4 9 Medieproduktion - hovedforløb 0 1 Produktion og udvikling - grundforløb 12 5 Strøm, styring og it - grundforløb 15 3 Transport og logistik - grundforløb 9 10 I alt måleperiode Fordelt på 172 unge 9

10 Tabellen viser, at der fortsat er meget stor spredning af uddannelsesinstitutionernes brug af bekymringsmærker. Tabel 1b: Ny tabel Frafaldstruede i perioden uddannelsesstatus I uddannelse 83 48,30 % På vej til uddannelse 89 51,70 % I alt % De 83 i uddannelse pr er ikke nødvendigvis fortsat på samme uddannelsessted. 6. Rapportens datagrundlag Landsdækkende registreringssystem. Samtlige UU centre i Danmark har siden august 2008 benyttet sig af det samme administrationssystem (UVVej) til registrering af de unges uddannelsesforløb. 3 Det er af stor betydning for UU Aarhus Samsø, da Aarhus som uddannelses by tiltrækker mange unge tilflyttere. Med et landsdækkende registreringssystem får UU Aarhus overført viden fra de øvrige UU centre om de unges uddannelseshistorik. Fra 1. januar 2011 har Undervisningsministeriet i samarbejde med UNI-C etableret en national ungedatabase. Denne database får oplysninger fra UU centrene og uddannelsesstederne. Ud over oplysninger fra uddannelsesstederne, tilgår der også UU oplysninger om den unge er i arbejde om den unge er på kontanthjælp om den unge er i gang med en videregående uddannelse uden i forvejen at have en ungdomsuddannelse om den unge er værnepligtig 3 UU København er fra overgået til anden IT-leverandør, men det påvirker ikke dette års rapport. 10

11 Alt sammen oplysninger, der er med til at sikre UU s nødvendige viden om de unge og dermed UU s forudsætninger for at arbejde med de unge, der ikke er i gang med en uddannelse Uddannelsesinstitutionernes indberetningspligt. Undervisningsministeriet pålagde 1. april 2009 alle uddannelsessteder, der uddanner unge i mere end 3 måneder, en forpligtigelse til elektronisk at sende UU oplysninger om unge under 25 år uden ungdomsuddannelse. Oplysningerne skal omfatte: unge, der starter på uddannelse unge der er i overhængende risiko for at afbryde (bekymringsmærker) unge, der har afbrudt uddannelse unge, der har gennemført/afsluttet uddannelse UU forudsætter i sit arbejde, at datagrundlaget fra uddannelsesstederne lever op til myndighedskravene. Det er specielt vigtigt i forbindelse med de unges afbrud og angivelsen af årsagerne til afbruddene. Der er forbedringsmuligheder i dataoverførslen mellem uddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus, som kunne sikre et rigtigere grundlag for oplysningerne Generelt om data UU s viden om de unge er afhængig af de elektroniske indberetninger, UU modtager fra uddannelsesstederne. Indberetningerne fra ungdomsuddannelserne er nogenlunde i orden. Der er dog en række udfordringer med indberetningerne fra EUD-uddannelserne. Vi må konstatere, at der i indberetningerne der kommer via Easy-systemet, som er et registreringssystem på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, er mange fejl og upræcise elektroniske underretninger, som også påvirker datagrundlaget for denne rapport. I det omfang vi er blevet bekendt med fejlene, forsøges dataoverførslen at blive forbedret af UU s sekretariat. Et bedre datagrundlag vil sandsynligvis betyde et øget afbrudstal pga. den forbedrede registrering Data om frafaldsårsager Det har været en forudsætning for indberetningssystemet, at der skulle være overensstemmelse mellem de årsager til frafald institutioner kunne angive, og dem der var til rådighed i UVVej. Ministeriet for Børn og undervisning har fastlagt hvilke årsagsangivelser der skulle kunne anvendes i UVVej og har derudover til opgave at sikre, at der er den lovede overensstemmelse. Se i øvrigt afsnit 9 for liste over afbrudsårsager. 11

12 Det er imidlertidig fortsat sådan, at fx erhvervsskolernes Easy-a koder ikke svarer til frafaldsårsagerne i UVVej. Skolerne opererer internt med et system med Afgangskoder med eller uden perspektiv. Det er en af årsagerne til at gruppen Andet og Ukendt bliver så stor som ca. 70 % på erhvervsuddannelserne, fordi der i Easy-systemet sker en sammensmeltning af afbrudsårsager, der ender i Andet. I følge ministeriet må UU ikke få oplysningerne om perspektivkoderne begrundet i persondatalovgivningen. Det er ærgerligt, fordi problemet med de helt utilstrækkelige afbrudsårsager, der når frem til UU, ikke ser ud til at blive løst. Eksempler på udfordringer i registreringen: Hvis en ung skifter fra en uddannelse til en anden eller skifter fra en uddannelsesinstitution til en anden, registreres det som et afbrud. Det er afgørende at man her benytter enten årsagen ændret uddannelse eller skiftet skole og ændret uddannelse. Hvis en ung, der er blevet optaget på en ungdomsuddannelse, skifter mening før start og ikke starter, registreres dette også som et afbrud. Det er derfor afgørende for opgørelse af afbrud, at uddannelsesinstitutionerne i disse tilfælde altid benytter afbrudsårsagen Uddannelsen ikke påbegyndt. Der er brug for, at man ved registreringerne er opmærksom på de mulige årsagsangivelser, der så er. 7. Det samlede antal afbrud i Aarhus perioden I perioden 2011/2012 er der registreret 2411 afbrud for unge i aldersgruppen 16-til og med 24 år inklusiv tilflyttere. I perioden 2010/2011 blev der til sammenligning registreret 2229 afbrud. 86,3 % af de årige er i 2010/2011 i uddannelse, i 2010/2011 var det tilsvarende tal 85,8 % Afbrud de 15-17årige. Efter 1. januar 2011 har unge, der har forladt folkeskolen pligt til at være i uddannelse eller aktiviteter, der kan føre til uddannelse. Derfor er der særlig fokus på, hvordan denne gruppe klarer sig i et uddannelsesforløb. For at få et bedre billede af, hvordan de årige klarer sig, har vi valgt at måle på de nuværende årige for afbrudsperioden Når de 18 årige medtages skyldes det, at en del af dem er blevet 18 år i perioden og jo altså før var 17 år. Hvis vi stopper ved 17 år, får vi ikke disse afbrud med. Afbrudstallet for de årige er 838 Til sammenligning var der registreret 798 afbrud af de årige i perioden og 547 forrige år. Der er altså tale om en stigning på 40 afbrud for denne gruppe unge svarende til 5 %. En fortsat stigning og i modsætning til det faldende antal afbrud for denne aldersgruppe i forhold til tilsvarende målinger i 2009/2010 og 2008/

13 En af årsagerne til den markante stigning skal søges i et forbedret datagrundlag. Fra 1. januar 2011 har alle unge skulle følge en uddannelsesplan aftalt med UU. Det har betydet, at de unge er blevet fulgt tættere end før, men også at vejledere har stillet større krav til korrektheden af informationer om f.eks. afbrud. I tilfælde af at den elektroniske underretning har været forsinket, har der været foretaget kontakt til uddannelsesinstitutionen for at få afbruddet meddelt elektronisk. En anden forklaring ligger muligvis i praktikpladssituationen. Gang på gang møder vi i UU unge, der har afbrudt deres uddannelse, fordi de ikke kunne få praktikplads. En del afbryder grundforløbet, fordi de ikke forventer at kunne få en praktikplads. En tredje forklaring er at de unge i en periode med mangel på ufaglært arbejde, søger i uddannelse. Måske har de unge ikke de nødvendige forudsætninger, men starter efter pres fra familier og venner. 86,3 % af de årige er pr enten i ungdomsuddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal fra er 85,8% Afbrud de årige De årige tegner sig fortsat for de fleste afbud af de i alt afbrud i 2011/2012 i forhold til 1431 afbrud i 2010/2011. En stigning på 140 unge Dataoversigt for det samlede frafald Nedenstående følger oversigt over det samlede antal frafald samt antal frafald fordelt på de enkelte uddannelsessteder. I rapporten er talt på antal afbrud. En ung kan have mere end et afbrud. Det har ikke været muligt i denne opgørelse at trække data specifikt på unge, der har mere end et afbrud. Det vil kunne gøres på mere specialiserede områder, hvor datamængden bliver mindre. Erfaringsmæssigt er det ca. 15 % af de 2411 afbrud svarende til ca. 330 unge, der har mere end et afbrud. Eller sagt med andre ord: bag de 2411 afbrud drejer det sig om 2077 unge, der står for afbruddene. Tabel 2a: Det samlede antal afbrud Antal afbrud Antal afbrud i % Afbrud fra uddannelsesinstitution i Aarhus ,8 % Afbrud fra uddannelsesinstitution uden for Aarhus ,2 % Afbrud i alt ,0 % 13

14 Tabel 2b: Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Afbrud efter uddannelsesinstitutioner i Aarhus Alder I alt Egå Gymnasium Erhvervsgrunduddannelsen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Risskov gymnasium SKT - Skolen for Klinikass. -tandplejere Viby Gymnasium VUC Århus VUC Århus, Århus afdeling Århus Akademi Aarhus Katedralskole Århus Købmandsskole, HG Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Århus Social- og Sundhedsskole Århus Statsgymnasium AARHUS TECH Erhvervsuddannelser AARHUS TECH Gymnasiale uddannelser AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Midtby AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby I alt

15 Tabel 2b: Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Afbrud uddannelsesinstitutioner i Aarhus Alder I alt Egå Gymnasium Erhvervsgrunduddannelsen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus 1 1 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 1 1 Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Risskov gymnasium Skolen for Klinikassistenter og Tandpleje 1 1 SKT - Skolen for Klinikass. Tandplejere Viby Gymnasium og HF VUC Århus Århus Akademi Aarhus Katedralskole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Århus Social- og Sundhedsskole Århus Statsgymnasium AARHUS TECH AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Midtby AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby Århus Tekniske Skole I alt Handlemuligheder for de årige Stigningen i antallet af afbrud for de årige på 39 afbrud 5 %, er overraskende, da ungdomsuddannelserne i de sidste år har iværksat flere initiativer for at fastholde de unge i uddannelse. Samtidig har de afgivne vejledere i UU og andre vejledere på fx produktionsskoler haft fokus på at vurdere, om de unge er klar til at påbegynde en uddannelse, og om den unge har mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er dog sket en opbremsning ift til stigningen på 251 afbrud sidste år. Det kan overvejes nærmere at undersøge den fortsatte stigning, og hvad der ligger bagved. Se under Handlemuligheder. 15

16 7.5. Handlemuligheder for de 19 til og med 24 årige. Der er i samme tidsrum ca. det samme antal unge i uddannelse i Aarhus. I 2011/2012 er 90,2 % af alle årige enten i uddannelse eller har en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal for 2010/2011 er 89,9 %. Det fortsat store antal afbrud blandt de årige på 1571 unge kan have flere årsager. Vi kender ikke de konkrete årsager, men det skyldes måske, at flere i denne aldersgruppe er startet på uddannelse, fordi det er svært at finde et ufaglært arbejde og derfor føler sig presset til at påbegynde en uddannelse. Mange af disse unge må derfor antages at mangle de nødvendige faglige og skolemæssige kompetencer til at begå sig i et stadigt mere bogligt uddannelsesmiljø og afbryder efterfølgende. Flere mangler måske også personlige og sociale kompetencer til at gennemføre en uddannelse. Det bemærkes at unge over 18 år ikke parathedsvurderes af UU i henhold til de aftalte parathedskriterier. Kriterierne kan bruges vejledende, men ikke til en egentlig vurdering med konsekvens. I dag tager UU kontakt til den unge når der modtages besked fra uddannelsesinstitution om afbrud. Dette sker inden for 5 dage. Modsat de 15-17årige hvor der skal aftales en ny uddannelsesplan, er en ny uddannelsesplan et tilbud til de unge fra 18 år til og med 24 år. Mange af disse unge tager mod tilbuddet. Det kan overvejes om UU skal gøre en endnu mere aktiv indsats for, at få flere af disse unge til en vejledningssamtale umiddelbart omkring afbrudstidspunktet. Det kan ske gennem øget samarbejde om bekymringsmærker. Se under Handlemuligheder. 8. Afbrud fra erhvervsuddannelsesstederne og de gymnasiale uddannelsessteder I forlængelse af kapitel 7 ser vi i dette kapitel på afbrud fordelt på erhversuddannelsesstederne i Aarhus og de Gymnasiale uddannelsessteder i Aarhus. Rapportens samlede antal afbrud er væsentlig større end frafaldet fra de aarhusianske EUD - uddannelser og de aarhusianske gymnasiale uddannelser tilsammen. Forklaringen på differencen er, at nogle unge afbryder fra uddannelsesinstitutioner uden for Aarhus og ikke mindst, at tilflyttere til Aarhus har et afbrud fra en anden bys uddannelsesinstitution med sig, når den unge overføres til UU Aarhus. Det er blevet undersøgt, om tilflytterunge har et andet afbrudsmønster end unge, der har forladt grundskolen i Aarhus. Det er ikke tilfældet. 8.1 Erhvervsuddannelsesstederne Tendensen er tydelig. Det er på grundforløbet, at frafaldet er størst. Der er dog sket et fald i afbruddet på SOSU grundforløb fra 110 til 81 afbrud ift. sidste års tal. 16

17 204 frafald på hovedforløbene fortæller også, at der fortsat er behov for fastholdelsesinitiativer på EUD-uddannelserne, selv om den unge har fået en læreplads. Stigningen i antallet af afbrud på hovedforløbet kan også skyldes lukninger af mange mindre virksomheder. Tabel 3a: Afbrud fra erhvervsuddannelserne fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner: Institution Grundforløb 11/12 Hovedforløb 11/12 I alt 11/12 Grundforløb 10/11 Hovedforløb 10/11 I alt 10/11 SKT - Skolen for klinikassistenter Tandplejere Århus Købmandsskole Jordbrugets Uddannelsescenter Beder Århus Socialog Sundhedsskole AARHUS TECH * * * I alt *ikke med i sidste års opgørelse Tabel 3b Afbrud fordelt på grundforløb og hovedforløb angivet i procent Grundforløb 11/12 Afbrud fordelt på grundforløb og hovedforløb angivet i procent Hovedforløb 11/12 I alt 11/12 Grundforløb 10/11 Hovedforløb 10/11 I procent 81,0 19, ,0 20,0 100 I alt 10/11 17

18 HF HHX HTX Internationale gymnasiale uddannelser Studenterkursus STX I alt I alt i procent Afbrud fra de enkelte Indgange på Aarhus Tech se bilag Gymnasiale uddannelsessteder Afbrudstallet for 2010/2011 er steget fra 582 til 821 i 2011/2012. En stigning på 239 afbrud, der dog dækker over store lokale forskelle. Sidste år skete et fald i afbrud på 13 Tabel 4: Afbrud fra de gymnasiale uddannelser fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner 2011/2012 Egå Gymnasium ,3 Langkær Gymnasium og HF ,0 Marselisborg Gymnasium ,1 Risskov gymnasium ,4 Viby Gymnasium ,7 VUC Århus, Århus afdeling ,5 Århus Akademi ,2 Aarhus Katedralskole ,8 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet ,2 Århus Statsgymnasium ,6 AARHUS TECH, HTX ,2 I alt ,0 I alt i procent 25,5 10,2 8,2 3,9 3,7 48,6 100,0 18

19 HF HHX HTX Studenterkursus STX I alt I alt i procent Tabel 4: Afbrud fra de gymnasiale uddannelser fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner 2010/2011: Egå Gymnasium ,3 Langkær Gymnasium og HF ,1 Marselisborg Gymnasium ,6 Risskov gymnasium ,6 Viby Gymnasium og HF ,4 Århus Akademi ,6 Aarhus Katedralskole ,1 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet 3,4 (HHX) Århus Statsgymnasium ,8 AARHUS TECH (HTX) ,1 I alt I alt i procent 22,2 3, 4 9,1 5,2 60, Hvad er årsagerne til at de unge afbryder uddannelse? Uddannelsesinstitutionerne skal i forbindelse med meddelelsen af et afbrud også angive årsagen til afbrud. Undervisningsministeriet har fastlagt hvilke afbrudsårsager, der skal anvendes af uddannelsesstederne i forhold til indberetning til UU. Ministeriets liste over afbrudsårsager: Andet Faglige krav Fravær P.g.a sygdom Skiftet skole Skiftet skole og ændret uddannelse Uddannelsen ikke påbegyndt Uddannelsesaftale ophævet Ukendt / ikke oplyst Ændret uddannelse 19

20 Afbrudsårsager Årsager i alt Årsager i procent Institutionernes anvendelse af kategorier for afbrudsårsager følger ikke ovenstående liste. Den elektroniske tilbagemelding om afbrudsårsager er derfor ikke præcis og retvisende for de faktiske afbrudsårsager. Tabel 5 og 6 opgør afbruddene opgjort på årsager. Det ses, at afbrudsårsagerne Ukendt/ ikke oplyst og Andet udgør henholdsvis 50,5 % (erhvervsuddannelserne) og 50,3 % (gymnasiale uddannelser). Et meget stort antal som giver stor usikkerhed i den samlede vurdering af årsagerne til frafald. At disse to årsager bliver så store skyldes at der fortsat ikke er overensstemmelse mellem koder for frafald, som ungdomsuddannelserne bruger og frafaldsårsagerne i UVVej. Uddannelsesstedet vælger afbrudsårsager i deres eget system der ikke findes i UVVej. Afbrudsårsagerne oversættes da ofte til Andet eller Ukendt/ ikke oplyst. I følge ministeriet må UU ikke få oplysningerne om perspektivkoderne begrundet i persondatalovgivningen. Det er ærgerligt, fordi problemet med de helt utilstrækkelige afbrudsårsager, der når frem til UU, ikke ser ud til at blive løst. Se under Handlemuligheder. Nedenfor findes en opgørelse over afbrudsårsagerne på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser opgjort udfra uddannelsesstedernes elektroniske indberetning. Tabel 5a: Erhvervsuddannelser -afbrudsårsager Andet ,2 Faglige krav 22 1,6 Fravær 56 4,2 Ikke praktikpladssøgende 9 0,7 P.g.a sygdom 36 2,7 Skiftet skole 45 3,3 Skiftet skole og ændret uddannelse 44 3,3 Uddannelsen ikke påbegyndt ,0 Uddannelsesaftale ophævet 130 9,7 Ukendt / ikke oplyst 44 3,3 Ændret uddannelse 53 4,0 Afbrud i alt

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere