FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS"

Transkript

1 AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL

2 Forord: Denne rapport beskæftiger sig med unge til og med 24 år, der afbryder en ungdomsuddannelse i Aarhus i perioden 2011/ ,%, der forlader grundskolen i Aarhus er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Profiltallet for årgang 2010 forudsiger, at 88,6 % forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i Aarhus Kommune. I Danmark er der opstillet en national målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Aarhus er uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Aarhus Kommune blevet enige om, at vi skal arbejde for at nå denne målsætning i Denne rapport koncentrerer sig om Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats i forbindelse med afbrud. Rapporten om unge, der afbryder en ungdomsuddannelse, er således et af flere midler til, at vi forstår kompleksiteten i afbrudsproblematikken. Gennem en sådan forståelse kan vi påvirke aktørerne til at organisere og indrette tilbud, der bedst muligt får den unge igennem en ungdomsuddannelse. Rapporten er udarbejdet af Bjarne Togsverd, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Job&Uddannelse samt Jeppe Mark Meinert, Job&Uddannelse, Jobcenter Aarhus. Læsevejledning: Ungdommens Uddannelsesvejledning forkortes i rapporten til UU. Tabeller med kursiv skrift angiver sidste års opgørelse Claus Bislev Centerleder Job&Uddannelse Jobcenter Aarhus 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Forord: Indledning Organisering af opgaven i Jobcenter Aarhus Resume Hvad gør UU Aarhus, når vi modtager et afbrud? Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus-Samsø Bekymringsmærker - Indberetning af frafaldstruede elever Rapportens datagrundlag Landsdækkende registreringssystem Uddannelsesinstitutionernes indberetningspligt Generelt om data Data om frafaldsårsager Det samlede antal afbrud i Aarhus perioden Afbrud de 15-17årige Afbrud de årige Dataoversigt for det samlede frafald Handlemuligheder for de årige Handlemuligheder for de 19 til og med 24 årige Afbrud fra erhvervsuddannelsesstederne og de gymnasiale uddannelsessteder Erhvervsuddannelsesstederne Gymnasiale uddannelsessteder Hvad er årsagerne til at de unge afbryder uddannelse? UU Aarhus opsamlede viden om de faktiske årsager til afbrud Hvor går de unge hen lige efter et afbrud? Genplaceret hovedplacering I gang efter afbrudt erhvervsuddannelse I gang efter afbrudt gymnasial uddannelse Genuddannelsesfrekvens Hvordan øges genuddannelsesfrekvensen? Afbrud og etnicitet Opsamling på handlemuligheder

4 13. Bilag 1: Afbrud fra de enkelte Indgange på Aarhus Tech, Aarhus Købmandsskole og SOSU Aarhus Bilag 2: Oversigt over antal afbrud fordelt på afgangsskoler

5 1. Indledning Denne rapport beskæftiger sig med unge til og med 24 år, der afbryder en ungdomsuddannelse i Aarhus. Rapporten belyser frafaldet for erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser på aarhusianske uddannelsesinstitutioner. Frafald fra ungdomsuddannelser kan være såvel positivt som negativt. Afbryder en ung en ungdomsuddannelse, fordi det var den forkerte og hurtigt starter på den rigtige uddannelse, er det positivt. Afbryder den unge derimod en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart kommer i gang med en ny uddannelse, er det ofte negativt. Rapporten indeholder i kapitel 3 et resume. Fra kapitel fire tager rapporten fat om de forskellige dele, som samlet set belyser kompleksiteten i afbrudsproblematikken. Alle overvejelser om mulige handlinger er endvidere samlet i rapportens sidste kapitel Job&Uddannelse vil således i 2013 fokusere nærmere på arbejdet med at kvalificere de såkaldte bekymringsmærker. Bekymringsmærkerne er den vigtige information, som uddannelsesstedet elektronisk sender til UU, når en ung er i risiko for at afbryde sin uddannelse. 2. Endvidere vil vi fokusere nærmere på det store antal afbrud, der sker for de årige. Vi vil nærmere undersøge, hvad der egentlig sker for de unge, som efter et afbrud kommer ind i Job&Uddannelses kontanthjælpssystem. 3. Manglende praktikpladser er også et område, som fortsat er i fokus i Job&Uddannelse, og her afventer vi med stor spænding de konkrete resultater af den aftale, som regeringen indgik i november måned Aftalen skal sikre en styrket uddannelsesgaranti med en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet. De konkrete forslag skal forhandles i foråret Med denne aftale bliver der bl.a. oprettet praktikpladscentre, der skal gøre kvaliteten af de unges skolepraktik bedre. Der skal ske en styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, en forpligtelse på at sikre flere praktikpladser i det offentlige samt en kampagne for flere praktikpladser. De indhentede statistiske oplysninger er opgjort på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne. 5

6 2. Organisering af opgaven i Jobcenter Aarhus Unge under 30 år modtager deres indsats i Jobcentrets afdeling, der hedder Job&Uddannelse, Værkmestergade, Aarhus C. I Job og Uddannelse varetages vejledningen af de unge til og med 24 år af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Når en uddannelsesinstitution vurderer, at en ung er frafaldstruet fra sin uddannelse, kan institutionen hente tidlig vejledning fra UU. Der er således mulighed for en dialog om situationen, og evt. kan en UU vejleder deltage i en samtale med den unge på institutionen. Når en ung afbryder en uddannelse indberetter uddannelsesinstitutionen straks dette til UU. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal nu inden 5 arbejdsdage tage kontakt til den unge. Formålet med denne hurtige kontakt er at få taget fat om afbruddet straks og sammen med den unge udarbejde en ny uddannelsesplan. For den unge som er under 18 år, skal en ny uddannelsesplan efter lovgivningen være aftalt med UU indenfor 30 dage efter afbrud. For de 18 til og med 24-årige er udarbejdelse af en ny uddannelsesplan et tilbud. 3. Resume Følgende rapport baserer sig på udtræk fra UU s IT-system UVVej og er foretaget den Afbrudstallene dækker alle unge, der vejledes af UU Aarhus-Samsø. Der vil derfor optræde afbrud fra institutioner uden for Aarhus Kommune. Antallet af afbrud fra ungdomsuddannelserne i perioden er på Det dækker over 2077 unge, idet flere unge har flere frafald. I forhold til afbrudsrapporten fra 2010/2011 er der en stigning i antallet af afbrud på 182. Det svarer til en stigning på 8.9 %. Stigningen sidste år var på 9,6 % Det store antal afbrud finder vi fortsat i aldersgruppen år. I den aldersgruppe er der samtidig flere unge, der er startet på uddannelse i perioden. Den offentlige debat om uddannelse, konjunkturerne og en øget vejledning har i perioden bragt unge, der tidligere ville have taget ufaglærte jobs, i uddannelse. Der er her tale om unge, der har lidt svagere forudsætninger for at tage uddannelse, og det kan forklare det fortsatte store antal afbrud. For aldersgruppen år er antallet af afbrud også steget i lighed med sidste år. Stigningen er udelukkende sket for de nuværende årige. I 2010/2011 var der 798 afbrud i denne aldersgruppe, i 2011/2012 er tallet steget til

7 En del af forklaringen på denne stigning er et resultat af bedre data i forbindelse med indførelsen af Ungepakken 2. Det har medført, at alle årige efter grundskolen bliver fulgt tæt, og det stiller også øgede krav til hurtig elektronisk tilbagemelding om afbrud fra ungdomsuddannelserne. Som med de over 18 årige har betydningen af færre ufaglærte jobs og dermed pres på at skulle starte uddannelse også betydning for frafaldet blandt de årige. Når de unge har afbrudt en EUD-uddannelse, viser rapporten, at 34,2 % af de unge starter på en anden ungdomsuddannelse umiddelbart efter et afbrud. På gymnasierne starter 33,2 % af de unge på en anden ungdomsuddannelse umiddelbart efter et afbrud. Et år efter et afbrud er 55,2 % af de unge i gang med uddannelse igen. Det tilsvarende tal for 2010/2011 er 50,3. Altså en forbedring. Mange af de unge, der afbryder, er fortsat i et forløb på vej mod uddannelse, fordi de har brug for afklaring og opkvalificering af kompetencer inden fornyet start på uddannelse. Rapporten omtaler også samarbejdsrelationerne mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus Samsø, og rapporten peger på, at institutionernes elektroniske tilbagemeldinger er med til at sikre gode arbejdsgange og dermed styrke samarbejdet yderligere. I rapporten peges også på, at afbrudsårsagerne, som UU får elektronisk fra uddannelsesinstitutionerne, fortsat ikke er entydige og præcise. Derfor får man ikke et helt retvisende billede af de reelle årsager til, at de unge afbryder en uddannelse. Der er behov for en drøftelse af, hvordan der kan skabes en bedre dataoverførsel fra uddannelsesinstitutionerne til UU Aarhus. De elektroniske tilbagemeldinger om de unge, der er i overhængende risiko for at afbryde, fungerer fortsat ikke optimalt. 4. Hvad gør UU Aarhus, når vi modtager et afbrud? Når en ung afbryder en uddannelse, skal UU have elektronisk besked, og UU vejlederen skal inden for 5 arbejdsdage efter den elektroniske tilgang tage kontakt til den unge med henblik på at få udarbejdet en ny uddannelsesplan. For de årige, der ifølge lovgivningen skal følge deres uddannelsesplan, skal en ny uddannelsesplan efter et afbrud være aftalt med UU. Det betyder, at UU har 5 dage til at kontakte den unge, og i alt har den unge og den unges forældre 30 dage til at få udarbejdet en ny uddannelsesplan i samarbejde med UU. For de årige skal UU tage kontakt til den unge inden for 5 dage, men vejledningen og samarbejdet om udarbejdelsen af en ny uddannelsesplan er et tilbud til den unge. Det er et tilbud, som mange unge tager imod. 5 dages fristen for de årige er et servicemål, som Job og Uddannelse selv har sat sig. Der er også mange årige, der agerer på egen hånd og selv tilmelder sig anden uddannelse eller går i arbejde. 7

8 5. Samarbejdet mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus-Samsø. I fællesskab med uddannelsesinstitutionerne i Aarhus er der udviklet kriterier for uddannelsesparathed, som anvendes i forbindelse med ny lovgivning i forhold til de unge, der forlader grundskolen. Ligeledes har der været arbejdet med Hold-Fast-projektet om fastholdelse i uddannelse. I Aarhus er der en veludviklet tradition for et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og UU. Samarbejdet sker i betydeligt omfang på vejlederniveau. Den elektroniske tilbagemelding, som er omtalt i begyndelsen af rapporten, skal ses som et væsentligt supplement til dette samarbejde. Relevante data tilgår Ungedatabasen, hvorfra der sker elektronisk tilbagemelding til UU Aarhus. Præcise indberetninger til Ungedatabasen vil yderligere styrke samarbejdet, og de elektroniske tilbagemeldinger vil være med at sikre gode arbejdsgange mellem uddannelsesinstitutionerne og UU omkring de unge. Der er behov for løbende og i samarbejde med institutionerne at justere og udvikle arbejdsgangene Bekymringsmærker - Indberetning af frafaldstruede elever. Som nævnt i rapporten skal uddannelsesinstitutionerne også underrette UU Aarhus elektronisk, hvis en ung er i overhængende risiko for at afbryde (bekymringsmærker). Når UU modtager en meddelelse om, at en ung er frafaldstruet, tager UU vejlederen kontakt til uddannelsesstedet inden for 3 dage og tilbyder sig som UU vejleder. Det kan foregå via eller telefonkontakt. Hvis uddannelsesstedet sammen med UU vejlederen vurderer, at det er relevant at inddrage UU tættere i fastholdelsesprocessen, kan UU vejlederen fx deltage i en 3-partssamtale på uddannelsesstedet. UU vejlederen kan hjælpe med at sætte fortsat uddannelse eller afbrud i perspektiv og kan redegøre for konsekvenserne ved de forskellige valg fx hvilke alternative uddannelser der findes, hvad konsekvenserne er ved f.eks. at komme på kontanthjælp i forhold til det at fortsætte på uddannelsesstedet og på SU. De elektroniske tilbagemeldinger (via Tilbagemelding.dk) om de frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne var i rapporten 2010/2011 meget mangelfulde. Der er sket en minimal forbedring, men UU må fortsat konstatere, at vi kun får disse tilbagemeldinger fra et udvalg af uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesrådet i Aarhus Kommune satte i foråret 2012 særlig fokus på arbejdet med de frafaldstruede i forhold til at fastholde de unge i uddannelse. I forlængelse af dette fokus har UU Aarhus i samarbejde med HG Sønderhøj og SOSU-skolen i Aarhus gennemført et pilotprojekt i efteråret 2012 omkring fastholdelse i uddannelse. Der er afprøvet forskellige modeller i forhold til, hvornår og hvordan UU med fordel kan inddrages. De foreløbige resultater peger på, at det er vigtigt at få defineret, hvornår UU skal inddrages, og at uddannel- 8

9 sesinstitutionen får formulerer en fastholdelsespolitik, hvori der også indgår, hvordan der arbejdes med de frafaldstruede. Tilsvarende er det også vigtigt at få formuleret, hvad det så er, at UU kan tilbyde. I forlængelse af dette pilotprojekt skulle der have været afholdt en konference april 2013 om netop de frafaldstruede. Den er blevet aflyst pga. lærerlockouten. Det er dog håbet, at de gode erfaringer fra pilotprojektet kan udbredes til de andre uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Se Opsamling på handlemuligheder. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og UU om netop de frafaldstruede unge kan være med til at sikre, at flere unge fastholdes i uddannelse og dermed gennemfører en ungdomsuddannelse. Her følger en oversigt over antallet af elektroniske indberetninger fra uddannelsesstederne til UU Aarhus Samsø i perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 vedrørende frafaldstruede elever. Tabel 1: Frafaldstruede perioden Uddannelsessteder 2011/ / Århus Akademi 4 4 Viby Gymnasium og HF VUC Århus 11 5 Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder 9 12 SKT - Skolen for Klinikass. -tandplejere Århus Købmandsskole EUD 9 18 Århus Social- og Sundhedsskole 0 1 AARHUS TECH EUD Ikke aarhusianske uddannelsesinstitutioner 9 3 I alt AARHUS TECH Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bygge- og anlæg - grundforløb 21 5 Bygge- og anlæg - hovedforløb 0 1 Bygnings- og brugerservice - grundforløb 4 5 Mad til mennesker - grundforløb 7 Medieproduktion - grundforløb 4 9 Medieproduktion - hovedforløb 0 1 Produktion og udvikling - grundforløb 12 5 Strøm, styring og it - grundforløb 15 3 Transport og logistik - grundforløb 9 10 I alt måleperiode Fordelt på 172 unge 9

10 Tabellen viser, at der fortsat er meget stor spredning af uddannelsesinstitutionernes brug af bekymringsmærker. Tabel 1b: Ny tabel Frafaldstruede i perioden uddannelsesstatus I uddannelse 83 48,30 % På vej til uddannelse 89 51,70 % I alt % De 83 i uddannelse pr er ikke nødvendigvis fortsat på samme uddannelsessted. 6. Rapportens datagrundlag Landsdækkende registreringssystem. Samtlige UU centre i Danmark har siden august 2008 benyttet sig af det samme administrationssystem (UVVej) til registrering af de unges uddannelsesforløb. 3 Det er af stor betydning for UU Aarhus Samsø, da Aarhus som uddannelses by tiltrækker mange unge tilflyttere. Med et landsdækkende registreringssystem får UU Aarhus overført viden fra de øvrige UU centre om de unges uddannelseshistorik. Fra 1. januar 2011 har Undervisningsministeriet i samarbejde med UNI-C etableret en national ungedatabase. Denne database får oplysninger fra UU centrene og uddannelsesstederne. Ud over oplysninger fra uddannelsesstederne, tilgår der også UU oplysninger om den unge er i arbejde om den unge er på kontanthjælp om den unge er i gang med en videregående uddannelse uden i forvejen at have en ungdomsuddannelse om den unge er værnepligtig 3 UU København er fra overgået til anden IT-leverandør, men det påvirker ikke dette års rapport. 10

11 Alt sammen oplysninger, der er med til at sikre UU s nødvendige viden om de unge og dermed UU s forudsætninger for at arbejde med de unge, der ikke er i gang med en uddannelse Uddannelsesinstitutionernes indberetningspligt. Undervisningsministeriet pålagde 1. april 2009 alle uddannelsessteder, der uddanner unge i mere end 3 måneder, en forpligtigelse til elektronisk at sende UU oplysninger om unge under 25 år uden ungdomsuddannelse. Oplysningerne skal omfatte: unge, der starter på uddannelse unge der er i overhængende risiko for at afbryde (bekymringsmærker) unge, der har afbrudt uddannelse unge, der har gennemført/afsluttet uddannelse UU forudsætter i sit arbejde, at datagrundlaget fra uddannelsesstederne lever op til myndighedskravene. Det er specielt vigtigt i forbindelse med de unges afbrud og angivelsen af årsagerne til afbruddene. Der er forbedringsmuligheder i dataoverførslen mellem uddannelsesinstitutionerne og UU Aarhus, som kunne sikre et rigtigere grundlag for oplysningerne Generelt om data UU s viden om de unge er afhængig af de elektroniske indberetninger, UU modtager fra uddannelsesstederne. Indberetningerne fra ungdomsuddannelserne er nogenlunde i orden. Der er dog en række udfordringer med indberetningerne fra EUD-uddannelserne. Vi må konstatere, at der i indberetningerne der kommer via Easy-systemet, som er et registreringssystem på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, er mange fejl og upræcise elektroniske underretninger, som også påvirker datagrundlaget for denne rapport. I det omfang vi er blevet bekendt med fejlene, forsøges dataoverførslen at blive forbedret af UU s sekretariat. Et bedre datagrundlag vil sandsynligvis betyde et øget afbrudstal pga. den forbedrede registrering Data om frafaldsårsager Det har været en forudsætning for indberetningssystemet, at der skulle være overensstemmelse mellem de årsager til frafald institutioner kunne angive, og dem der var til rådighed i UVVej. Ministeriet for Børn og undervisning har fastlagt hvilke årsagsangivelser der skulle kunne anvendes i UVVej og har derudover til opgave at sikre, at der er den lovede overensstemmelse. Se i øvrigt afsnit 9 for liste over afbrudsårsager. 11

12 Det er imidlertidig fortsat sådan, at fx erhvervsskolernes Easy-a koder ikke svarer til frafaldsårsagerne i UVVej. Skolerne opererer internt med et system med Afgangskoder med eller uden perspektiv. Det er en af årsagerne til at gruppen Andet og Ukendt bliver så stor som ca. 70 % på erhvervsuddannelserne, fordi der i Easy-systemet sker en sammensmeltning af afbrudsårsager, der ender i Andet. I følge ministeriet må UU ikke få oplysningerne om perspektivkoderne begrundet i persondatalovgivningen. Det er ærgerligt, fordi problemet med de helt utilstrækkelige afbrudsårsager, der når frem til UU, ikke ser ud til at blive løst. Eksempler på udfordringer i registreringen: Hvis en ung skifter fra en uddannelse til en anden eller skifter fra en uddannelsesinstitution til en anden, registreres det som et afbrud. Det er afgørende at man her benytter enten årsagen ændret uddannelse eller skiftet skole og ændret uddannelse. Hvis en ung, der er blevet optaget på en ungdomsuddannelse, skifter mening før start og ikke starter, registreres dette også som et afbrud. Det er derfor afgørende for opgørelse af afbrud, at uddannelsesinstitutionerne i disse tilfælde altid benytter afbrudsårsagen Uddannelsen ikke påbegyndt. Der er brug for, at man ved registreringerne er opmærksom på de mulige årsagsangivelser, der så er. 7. Det samlede antal afbrud i Aarhus perioden I perioden 2011/2012 er der registreret 2411 afbrud for unge i aldersgruppen 16-til og med 24 år inklusiv tilflyttere. I perioden 2010/2011 blev der til sammenligning registreret 2229 afbrud. 86,3 % af de årige er i 2010/2011 i uddannelse, i 2010/2011 var det tilsvarende tal 85,8 % Afbrud de 15-17årige. Efter 1. januar 2011 har unge, der har forladt folkeskolen pligt til at være i uddannelse eller aktiviteter, der kan føre til uddannelse. Derfor er der særlig fokus på, hvordan denne gruppe klarer sig i et uddannelsesforløb. For at få et bedre billede af, hvordan de årige klarer sig, har vi valgt at måle på de nuværende årige for afbrudsperioden Når de 18 årige medtages skyldes det, at en del af dem er blevet 18 år i perioden og jo altså før var 17 år. Hvis vi stopper ved 17 år, får vi ikke disse afbrud med. Afbrudstallet for de årige er 838 Til sammenligning var der registreret 798 afbrud af de årige i perioden og 547 forrige år. Der er altså tale om en stigning på 40 afbrud for denne gruppe unge svarende til 5 %. En fortsat stigning og i modsætning til det faldende antal afbrud for denne aldersgruppe i forhold til tilsvarende målinger i 2009/2010 og 2008/

13 En af årsagerne til den markante stigning skal søges i et forbedret datagrundlag. Fra 1. januar 2011 har alle unge skulle følge en uddannelsesplan aftalt med UU. Det har betydet, at de unge er blevet fulgt tættere end før, men også at vejledere har stillet større krav til korrektheden af informationer om f.eks. afbrud. I tilfælde af at den elektroniske underretning har været forsinket, har der været foretaget kontakt til uddannelsesinstitutionen for at få afbruddet meddelt elektronisk. En anden forklaring ligger muligvis i praktikpladssituationen. Gang på gang møder vi i UU unge, der har afbrudt deres uddannelse, fordi de ikke kunne få praktikplads. En del afbryder grundforløbet, fordi de ikke forventer at kunne få en praktikplads. En tredje forklaring er at de unge i en periode med mangel på ufaglært arbejde, søger i uddannelse. Måske har de unge ikke de nødvendige forudsætninger, men starter efter pres fra familier og venner. 86,3 % af de årige er pr enten i ungdomsuddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal fra er 85,8% Afbrud de årige De årige tegner sig fortsat for de fleste afbud af de i alt afbrud i 2011/2012 i forhold til 1431 afbrud i 2010/2011. En stigning på 140 unge Dataoversigt for det samlede frafald Nedenstående følger oversigt over det samlede antal frafald samt antal frafald fordelt på de enkelte uddannelsessteder. I rapporten er talt på antal afbrud. En ung kan have mere end et afbrud. Det har ikke været muligt i denne opgørelse at trække data specifikt på unge, der har mere end et afbrud. Det vil kunne gøres på mere specialiserede områder, hvor datamængden bliver mindre. Erfaringsmæssigt er det ca. 15 % af de 2411 afbrud svarende til ca. 330 unge, der har mere end et afbrud. Eller sagt med andre ord: bag de 2411 afbrud drejer det sig om 2077 unge, der står for afbruddene. Tabel 2a: Det samlede antal afbrud Antal afbrud Antal afbrud i % Afbrud fra uddannelsesinstitution i Aarhus ,8 % Afbrud fra uddannelsesinstitution uden for Aarhus ,2 % Afbrud i alt ,0 % 13

14 Tabel 2b: Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Afbrud efter uddannelsesinstitutioner i Aarhus Alder I alt Egå Gymnasium Erhvervsgrunduddannelsen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Risskov gymnasium SKT - Skolen for Klinikass. -tandplejere Viby Gymnasium VUC Århus VUC Århus, Århus afdeling Århus Akademi Aarhus Katedralskole Århus Købmandsskole, HG Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Århus Social- og Sundhedsskole Århus Statsgymnasium AARHUS TECH Erhvervsuddannelser AARHUS TECH Gymnasiale uddannelser AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Midtby AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby I alt

15 Tabel 2b: Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Afbrud uddannelsesinstitutioner i Aarhus Alder I alt Egå Gymnasium Erhvervsgrunduddannelsen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus 1 1 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 1 1 Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Risskov gymnasium Skolen for Klinikassistenter og Tandpleje 1 1 SKT - Skolen for Klinikass. Tandplejere Viby Gymnasium og HF VUC Århus Århus Akademi Aarhus Katedralskole Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Århus Social- og Sundhedsskole Århus Statsgymnasium AARHUS TECH AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Midtby AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby Århus Tekniske Skole I alt Handlemuligheder for de årige Stigningen i antallet af afbrud for de årige på 39 afbrud 5 %, er overraskende, da ungdomsuddannelserne i de sidste år har iværksat flere initiativer for at fastholde de unge i uddannelse. Samtidig har de afgivne vejledere i UU og andre vejledere på fx produktionsskoler haft fokus på at vurdere, om de unge er klar til at påbegynde en uddannelse, og om den unge har mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er dog sket en opbremsning ift til stigningen på 251 afbrud sidste år. Det kan overvejes nærmere at undersøge den fortsatte stigning, og hvad der ligger bagved. Se under Handlemuligheder. 15

16 7.5. Handlemuligheder for de 19 til og med 24 årige. Der er i samme tidsrum ca. det samme antal unge i uddannelse i Aarhus. I 2011/2012 er 90,2 % af alle årige enten i uddannelse eller har en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal for 2010/2011 er 89,9 %. Det fortsat store antal afbrud blandt de årige på 1571 unge kan have flere årsager. Vi kender ikke de konkrete årsager, men det skyldes måske, at flere i denne aldersgruppe er startet på uddannelse, fordi det er svært at finde et ufaglært arbejde og derfor føler sig presset til at påbegynde en uddannelse. Mange af disse unge må derfor antages at mangle de nødvendige faglige og skolemæssige kompetencer til at begå sig i et stadigt mere bogligt uddannelsesmiljø og afbryder efterfølgende. Flere mangler måske også personlige og sociale kompetencer til at gennemføre en uddannelse. Det bemærkes at unge over 18 år ikke parathedsvurderes af UU i henhold til de aftalte parathedskriterier. Kriterierne kan bruges vejledende, men ikke til en egentlig vurdering med konsekvens. I dag tager UU kontakt til den unge når der modtages besked fra uddannelsesinstitution om afbrud. Dette sker inden for 5 dage. Modsat de 15-17årige hvor der skal aftales en ny uddannelsesplan, er en ny uddannelsesplan et tilbud til de unge fra 18 år til og med 24 år. Mange af disse unge tager mod tilbuddet. Det kan overvejes om UU skal gøre en endnu mere aktiv indsats for, at få flere af disse unge til en vejledningssamtale umiddelbart omkring afbrudstidspunktet. Det kan ske gennem øget samarbejde om bekymringsmærker. Se under Handlemuligheder. 8. Afbrud fra erhvervsuddannelsesstederne og de gymnasiale uddannelsessteder I forlængelse af kapitel 7 ser vi i dette kapitel på afbrud fordelt på erhversuddannelsesstederne i Aarhus og de Gymnasiale uddannelsessteder i Aarhus. Rapportens samlede antal afbrud er væsentlig større end frafaldet fra de aarhusianske EUD - uddannelser og de aarhusianske gymnasiale uddannelser tilsammen. Forklaringen på differencen er, at nogle unge afbryder fra uddannelsesinstitutioner uden for Aarhus og ikke mindst, at tilflyttere til Aarhus har et afbrud fra en anden bys uddannelsesinstitution med sig, når den unge overføres til UU Aarhus. Det er blevet undersøgt, om tilflytterunge har et andet afbrudsmønster end unge, der har forladt grundskolen i Aarhus. Det er ikke tilfældet. 8.1 Erhvervsuddannelsesstederne Tendensen er tydelig. Det er på grundforløbet, at frafaldet er størst. Der er dog sket et fald i afbruddet på SOSU grundforløb fra 110 til 81 afbrud ift. sidste års tal. 16

17 204 frafald på hovedforløbene fortæller også, at der fortsat er behov for fastholdelsesinitiativer på EUD-uddannelserne, selv om den unge har fået en læreplads. Stigningen i antallet af afbrud på hovedforløbet kan også skyldes lukninger af mange mindre virksomheder. Tabel 3a: Afbrud fra erhvervsuddannelserne fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner: Institution Grundforløb 11/12 Hovedforløb 11/12 I alt 11/12 Grundforløb 10/11 Hovedforløb 10/11 I alt 10/11 SKT - Skolen for klinikassistenter Tandplejere Århus Købmandsskole Jordbrugets Uddannelsescenter Beder Århus Socialog Sundhedsskole AARHUS TECH * * * I alt *ikke med i sidste års opgørelse Tabel 3b Afbrud fordelt på grundforløb og hovedforløb angivet i procent Grundforløb 11/12 Afbrud fordelt på grundforløb og hovedforløb angivet i procent Hovedforløb 11/12 I alt 11/12 Grundforløb 10/11 Hovedforløb 10/11 I procent 81,0 19, ,0 20,0 100 I alt 10/11 17

18 HF HHX HTX Internationale gymnasiale uddannelser Studenterkursus STX I alt I alt i procent Afbrud fra de enkelte Indgange på Aarhus Tech se bilag Gymnasiale uddannelsessteder Afbrudstallet for 2010/2011 er steget fra 582 til 821 i 2011/2012. En stigning på 239 afbrud, der dog dækker over store lokale forskelle. Sidste år skete et fald i afbrud på 13 Tabel 4: Afbrud fra de gymnasiale uddannelser fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner 2011/2012 Egå Gymnasium ,3 Langkær Gymnasium og HF ,0 Marselisborg Gymnasium ,1 Risskov gymnasium ,4 Viby Gymnasium ,7 VUC Århus, Århus afdeling ,5 Århus Akademi ,2 Aarhus Katedralskole ,8 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet ,2 Århus Statsgymnasium ,6 AARHUS TECH, HTX ,2 I alt ,0 I alt i procent 25,5 10,2 8,2 3,9 3,7 48,6 100,0 18

19 HF HHX HTX Studenterkursus STX I alt I alt i procent Tabel 4: Afbrud fra de gymnasiale uddannelser fordelt på aarhusianske uddannelsesinstitutioner 2010/2011: Egå Gymnasium ,3 Langkær Gymnasium og HF ,1 Marselisborg Gymnasium ,6 Risskov gymnasium ,6 Viby Gymnasium og HF ,4 Århus Akademi ,6 Aarhus Katedralskole ,1 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet 3,4 (HHX) Århus Statsgymnasium ,8 AARHUS TECH (HTX) ,1 I alt I alt i procent 22,2 3, 4 9,1 5,2 60, Hvad er årsagerne til at de unge afbryder uddannelse? Uddannelsesinstitutionerne skal i forbindelse med meddelelsen af et afbrud også angive årsagen til afbrud. Undervisningsministeriet har fastlagt hvilke afbrudsårsager, der skal anvendes af uddannelsesstederne i forhold til indberetning til UU. Ministeriets liste over afbrudsårsager: Andet Faglige krav Fravær P.g.a sygdom Skiftet skole Skiftet skole og ændret uddannelse Uddannelsen ikke påbegyndt Uddannelsesaftale ophævet Ukendt / ikke oplyst Ændret uddannelse 19

20 Afbrudsårsager Årsager i alt Årsager i procent Institutionernes anvendelse af kategorier for afbrudsårsager følger ikke ovenstående liste. Den elektroniske tilbagemelding om afbrudsårsager er derfor ikke præcis og retvisende for de faktiske afbrudsårsager. Tabel 5 og 6 opgør afbruddene opgjort på årsager. Det ses, at afbrudsårsagerne Ukendt/ ikke oplyst og Andet udgør henholdsvis 50,5 % (erhvervsuddannelserne) og 50,3 % (gymnasiale uddannelser). Et meget stort antal som giver stor usikkerhed i den samlede vurdering af årsagerne til frafald. At disse to årsager bliver så store skyldes at der fortsat ikke er overensstemmelse mellem koder for frafald, som ungdomsuddannelserne bruger og frafaldsårsagerne i UVVej. Uddannelsesstedet vælger afbrudsårsager i deres eget system der ikke findes i UVVej. Afbrudsårsagerne oversættes da ofte til Andet eller Ukendt/ ikke oplyst. I følge ministeriet må UU ikke få oplysningerne om perspektivkoderne begrundet i persondatalovgivningen. Det er ærgerligt, fordi problemet med de helt utilstrækkelige afbrudsårsager, der når frem til UU, ikke ser ud til at blive løst. Se under Handlemuligheder. Nedenfor findes en opgørelse over afbrudsårsagerne på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser opgjort udfra uddannelsesstedernes elektroniske indberetning. Tabel 5a: Erhvervsuddannelser -afbrudsårsager Andet ,2 Faglige krav 22 1,6 Fravær 56 4,2 Ikke praktikpladssøgende 9 0,7 P.g.a sygdom 36 2,7 Skiftet skole 45 3,3 Skiftet skole og ændret uddannelse 44 3,3 Uddannelsen ikke påbegyndt ,0 Uddannelsesaftale ophævet 130 9,7 Ukendt / ikke oplyst 44 3,3 Ændret uddannelse 53 4,0 Afbrud i alt

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere