Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I"

Transkript

1 Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard København V Tlf J.nr Vedtægter for Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted Formål Medlemmer Kontingent og hæftelse Ren- og vedligeholdelse Transport i entreprenørkrav Forsikring Pant Fordelingstal Parkeringspladser Generalforsamling Ordinær generalforsamling Beslutninger Bestyrelsen Bestyrelsens pligter Administrator Tegningsregel Forhandlingsprotokol Regnskab og revision Revisor Opløsning... 11

3 Side 3 1 Navn og hjemsted 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Slagelse Byboliger I (herefter benævnt Ejerforeningen ). 1.2 Ejerforeningen har hjemsted i Slagelse Kommune. 1.3 Foreningens værneting er Retten i Næstved. Ejerforeningen ved dennes formand er som sådan procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningens anliggender. 2 Formål 2.1 Ejerforeningens formål er at administrere Ejerforeningen på ejendommen matr.nr. [*], Slagelse Markjorder, ( Ejendommen ) herunder de Ejendommen tilhørende indvendige og udvendige fællesarealer. 2.2 Ejerforeningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag og betale fællesudgifter, samt tegne forsikringer og sørge for drift af de under punkt 2.1 angivne fællesarealer, herunder foretage fornøden renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. 2.3 I overensstemmelse med vedtægterne for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger varetager Ejerforeningen endvidere medlemmernes interesser over for Grundejerforeningen. 2.4 Som en del af administrationen af Ejerforeningen er det Ejerforeningens formål og pligt at administrere de entreprenørsikkerheder, som er tiltransporteret Ejerforeningen på vegne de enkelte ejerlejlighedsejere. Den oprindelige sælger af ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, giver således Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ), jf. nærmere punkt Ejerforeningen og dens medlemmer er forpligtet til at respektere de offentlige og private sædvanlige servitutter og servitutter fra koncessionerede virksomheder m.v., som er nødvendige at tinglyse på Ejendommen i forbindelse med opførelse af byggeri og udstykning eller som følge af offentlige påbud udstedt i forbindelse hermed. 3 Medlemmer 3.1 Pligtige medlemmer af Ejerforeningen er samtlige de til enhver tid værende ejere af Ejendommens ejerlejligheder ( Ejerlejlighedsejerne og Ejerlejlighederne ), og alene Ejerlejlighedsejerne kan optages som medlemmer af Ejerforeningen. 3.2 Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen for de enkeltes overtagelse af Ejerlejlighederne. Den nye Ejerlejlighedsejer kan dog først udøve stemmeret, når Ejerforeningens kasserer har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet. 3.3 Den tidligere Ejerlejlighedsejers medlemskab ophører samtidig med den nye Ejerlejlighedsejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelse over for Ejerforeningen ophører dog først, når den nye Ejerlejlighedsejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere Ejerlejlighedsejer har betalt samtlige re-

4 Side 4 stancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for Ejerforeningen. 3.4 De til enhver tid værende ejere af Ejerlejlighederne indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art og til enhver tid. 3.5 Det påhviler såvel sælger som køber at give Ejerforeningens kasserer skriftlig meddelelse om Ejerlejlighedens overdragelse senest 8 dage efter overtagelsesdagen. 3.6 Ejerforeningen foretager opkrævning, respektive tilbagebetaling fra Ejerforeningen over for den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden på betalingstidspunktet. 3.7 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen (herunder indbetalt kontingent og en eventuel grundfond), ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 3.8 Indtil samtlige Ejerlejligheder er solgt, udøver K/S Slagelse Byhuse stemmeret for de resterende Ejerlejligheder i Ejerforeningen. 4 Kontingent og hæftelse 4.1 De enkelte Ejerlejlighedsejere har pligt til at deltage i de til gennemførelse af formålene fornødne udgifter i forhold til fordelingstallet jf. punkt For Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne subsidiært og pro rata efter fordelingstallene, som anført i punkt 9. Krav mod Ejerforeningens medlemmer kan først søges gennemført overfor de enkelte Ejerlejlighedsejere, når betaling forgæves er søgt opnået hos Ejerforeningen. 4.3 Det årlige kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling, og som dækker regnskabsåret, opkræves 4 gange årligt ved betaling senest den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 4.4 Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller a conto bidrag forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende morarente, jf. renteloven, fra forfaldsdagen til betaling sker. Herudover skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr. 5 Ren- og vedligeholdelse 5.1 Al udvendig vedligeholdelse af ejendommen samt fornyelse, herunder af vinduer (herunder glas), træværk, mure, tag, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer mv. forestås af Ejerforeningen. Herudover forestår Ejerforeningen al vedligeholdelse og fornyelse vedrørende det udenomsareal, der tilhører matriklen (fællesarealer). Ejendommen med tilhørende arealer skal altid fremstå vel vedligeholdt og fri for ukrudt og affald. Beplantning skal være ensartet.

5 Side Ejerforeningens vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter al vedligeholdelse, herunder græsslåning, fejning af flisearealer, klipning af træ, snerydning, saltning m.m. Ejerforeningen forestår endvidere vedligeholdelsen af fælles vejarealer m.v. Al vedligeholdelse af ejendommen skal ske med respekt af de vilkår, som er gældende for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger, og kan efter bestyrelsens skøn varetages i samarbejde med Grundejerforeningen. 5.3 Alle arbejder, der udføres på Ejendommen, skal opfylde eventuelle myndighedskrav og forskrifter, herunder bestemmelser fastsat i den til enhver tid gældende lokalplan for området samt de af Grundejerforeningen Slagelse Byboliger fastsatte ordensforskrifter. 5.4 De arealer, som Ejerforeningen forestår vedligeholdelse/fornyelse af, er den enkelte Ejerlejlighedsejer ikke berettiget til at foretage vedligeholdelse/fornyelse af, medmindre bestyrelsen skriftligt giver tilladelse dertil i det enkelte tilfælde. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af Ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre eller lade opsætte skilte m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 5.5 Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af hver ejerlejlighed, herunder tilhørende depotrum, påhviler de enkelte Ejerlejlighedsejere. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås blandt andet maling, hvidtning, tapetsering, samt vedligeholdelse af gulve, murværk og puds, den indvendige side af døre, vinduer og alt Ejerlejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer samt tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne m.v. (ikke udtømmende opregning). 5.6 Hvis en Ejerlejlighed forsømmes til gene for en eller flere af de øvrige medlemmer eller for Ejendommen som helhed, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve forsømmelsen udbedret for den respektive Ejerlejlighedsejers regning. Denne bestemmelse kan også finde anvendelse ved forhindret eller misligholdt udvendig vedligeholdelse, så som af vinduer og døre. 5.7 Hvis forsømmelsen er af grov karakter, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve fornøden vedligeholdelse eller reparation foretaget inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den fornødne istandsættelse i værk for den pågældende Ejerlejlighedsejers regning - om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant. 5.8 Mod et passende varsel (minimum 1 uge) er ethvert medlem eller enhver lejer af en Ejerlejlighed i Ejendommen pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til den respektive Ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mv. Ved uopsættelige forhold er Ejerforeningen (eventuelt ved administrator) forpligtet til at underrette den enkelte Ejerlejlighedsejer om adgangsbehov uden ugrundet ophold og så vidt muligt inden adgang til Ejerlejligheden. 5.9 Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at et medlem eller en lejer fraflytter den respektive Ejerlejlighed, så længe en istandsættelse pågår.

6 Side Såfremt Ejerforeningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejde, hvor Ejerforeningen efter sit skøn finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte Ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der foranstaltes på Ejerforeningens regning, skal efter endt udførelse besigtiges af mindst to af bestyrelsens medlemmer. 6 Transport i entreprenørkrav 6.1 Den oprindelige sælger af Ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, har givet Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ). Denne transport er givet eller vil blive givet ca. 1 år efter overtagelsestidspunktet for den enkelte Ejerlejlighed. Ejerforeningen er forpligtet til at administrere disse rettigheder på Ejerforeningens og de enkelte medlemmers vegne. Det er således alene Ejerforeningen, som kan og skal have kontakten til Entreprenøren, og det er dermed Ejerforeningen, som på vegne de enkelte Ejerlejlighedsejere må rejse eventuelle krav over for Entreprenøren. 6.2 Idet Ejerforeningen har fået transport i K/S Slagelse Byhuse s rettigheder over for Entreprenøren, er det op til Ejerforeningen at indkalde til 5-års eftersyn. Det berørte medlem og K/S Slagelse Byhuse har ret og pligt til at deltage i 1-års eftersyn, mens medlemmet, Ejerforeningen og Entreprenøren har ret og pligt til at deltage i 5-års eftersyn. 7 Forsikring 7.1 Ejerforeningen tegner sædvanlig bygningsforsikring, der omfatter brandforsikring og stormskadeforsikring. Ejerforeningen er endvidere forpligtet til at tegne forsikring for ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring og kan vælge at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Omkostningerne til disse forsikringer medtages på Ejerforeningens budget. 8 Pant 8.1 Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen måtte have på et medlem, herunder udgifter i forbindelse med et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for et beløb af kr ,00 skriver kroner totitretusinde 00/100. Beløbet kan reguleres i opadgående retning efter vedtagelse ved simpel stemmeflerhed herom på generalforsamlingen. Regulering sker i givet fald i forbindelse med salg af de enkelte Ejerlejligheder. 8.2 Panteretten respekterer de Ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder, men respekterer ingen pantegæld, bortset fra pantesikkerhed til fordel for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 8.3 Pantstiftelsen tjener Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til Ejerforeningen vedrørende de enkelte Ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere Ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelsen af en Ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.

7 Side 7 9 Fordelingstal 9.1 Ejerlejlighedernes fordelingstal er følgende: Adresse/nr. Areal, m 2 Fordelingstal: I alt [antal] [antal]/[saml.] 9.2 Fordelingstallene er foreløbige og fastsættes endeligt i overensstemmelse med endelig ejerlejlighedsopdeling. 10 Parkeringspladser 10.1 Hver Ejerlejlighedsejer har adgang og fælles brugsret med øvrige beboere til [*] parkeringspladser placeret i tilknytning til Ejerlejlighederne, jf. bilag A. Det er således tilladt for enhver frit at benytte parkeringspladserne Renholdelse, drift, vedligeholdelse og fornyelse af samtlige p-pladser påhviler Ejerforeningen, som efter bestyrelsens skøn kan lade dette gennemføre i samarbejde med Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 11 Generalforsamling 11.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev, afsendt til hvert medlems adresse, medmindre andet skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 15. marts. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, jf. punkt Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab samt et af revisor udarbejdet budget for det kommende år.

8 Side Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsens formand senest den forudgående 15. marts Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes ifølge beslutning på en generalforsamling, på skriftlig anmodning herom fremsat af mindst 8 medlemmer af Ejerforeningen til bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter beslutningen/begæringens fremsættelse. 12 Ordinær generalforsamling 12.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af det af revisor påtegnede årsregnskab til godkendelse. 3. Fastlæggelse af budget og fastsættelse af årskontingentets størrelse for det nye regnskabsår. 4. Godkendelse af det endelige varmeregnskab. 5. Eventuelt valg af formand og medlemmer til bestyrelse samt 2 bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8. Eventuelt. 13 Beslutninger 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst 8 medlemmer eller bestyrelsen forlanger det Hvert medlem har én stemme. Stemme kan afgives personligt, ved ægtefælle eller ifølge skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem, der står i restance med sit medlemskontingent, har ikke stemmeret På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslagene dertil.

9 Side De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke Til vedtagelse af beslutninger om væsentlige forbedringer eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, om ændring i Ejerforeningens vedtægter eller opløsning af Ejerforeningen kræves, at mindst 2/3 af Ejerforeningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de således fremkomne stemmer Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan der efter drøftelse af det fremsatte forslag foretages en prøveafstemning. Såfremt en sådan prøveafstemning viser, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringen, påhviler det bestyrelsen at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling om det pågældende spørgsmål. På denne kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmer går ind for forslaget Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal anses for gældende også på den anden generalforsamling, medmindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt Eventuelt honorar til formand og kasserer fastsættes af generalforsamlingen Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 14 Bestyrelsen 14.1 For Ejerforeningen fungerer indtil første ordinære generalforsamling bestyrelsen med følgende af K/S Slagelse Byhuse udpegede bestyrelsesmedlemmer: [navn], [navn] og [navn], som K/S Slagelse Byhuse har ret til at udskifte. Den nævnte bestyrelse er berettiget til med bindende virkning at disponere på Ejerforeningens vegne vedrørende forhold, som ikke uden ulempe for byggeriets fremdrift kan afvente valg af bestyrelse som anført Fra første ordinære generalforsamling vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af Ejerforeningen, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens arealer og fælles anlæg samt udfører generalforsamlingens beslutninger, jf. i øvrigt punkt Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun Ejerforeningens medlemmer Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Formand og bestyrelse vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted Generalforsamlingen vælger endvidere for en 1-årig periode 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

10 Side I formandens forfald fungerer næstformanden. Såfremt formanden bliver varigt forhindret i at varetage sit hverv, fungerer næstformanden til næste generalforsamling, hvor en ny formand da må vælges Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som den fungerende formand finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og hvem der skal fungere som sekretær. Bestyrelsen antager om nødvendigt fornøden hjælp og assistance Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 15 Bestyrelsens pligter 15.1 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af kontingent, tegning af forsikringer, jf. punkt 7, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, i det omfang sådanne foranstaltninger efter Ejendommens karakter må anses for påkrævede Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et driftsbudget og føres sædvanligt regnskab over de afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelsen udarbejder vedligeholdelsesplan for Ejendommen, samt ordensreglement i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. 16 Administrator 16.1 Administration af Ejerforeningen foretages af en af K/S Slagelse Byhuse udpeget administrator Administrator forestår Ejerforeningens daglige drift og øvrige administration. Administrator vælges hvert andet år på den ordinære generalforsamling, jf. punkt Valg af ny administrator kan dog tidligst foretages på Ejerforeningens anden ordinære generalforsamling efter Ejerforeningens stiftelse Beslutter en generalforsamling nyvalg af administrator, kan den ikke genvalgte administrator opsiges med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Opsigelsen fra administrators side kan ligeledes ske med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Administrator er befuldmægtiget til at handle på Ejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift af Ejendommen. Administrator fører samtidig et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar for administration af Ejendommen fastsættes i givet fald hvert andet år på den ordinære generalforsamling og afholdes som fællesudgift. 17 Tegningsregel

11 Side Ejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem Afhændelse af Ejerforeningens ejendom og stiftelse af pantegæld kan ikke finde sted uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. 18 Forhandlingsprotokol 18.1 De på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger indføres i Ejerforeningens forhandlingsprotokol, der føres og oplæses af sekretæren og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste møde. 19 Regnskab og revision 19.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31. december I perioden frem til stiftelsen afholdes driftsomkostninger af de enkelte Ejerlejlighedsejere i henhold til fordelingstal Kassereren fører Ejerforeningens regnskab og betaler fremkomne regninger. Kassereren må have en passende kassebeholdning. Hvad der foreligger udover kr ,00, skal indsættes på en checkkonto eller en girokonto, lydende på Ejerforeningens navn. Kontoen skal have påtegning om, at der kun kan hæves mod kvittering af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 20 Revisor 20.1 Den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år, gennemgår Ejerforeningens regnskab og forvisser sig om, at de opførte aktiver og kassebeholdning er til stede. Revisor har ret og pligt til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdning og giro- /bankkonto. Genvalg af revisor kan finde sted Indtil ejerforeningen har valgt revisor på den første ordinære generalforsamling, revideres Ejerforeningens regnskab af K/S Slagelse Byhuse s revisionsfirma, [navn]. 21 Opløsning 21.1 Foreningen kan alene opløses, hvis samtlige medlemmer er enige heri Opløsning af Ejerforeningen skal ske ved likvidation og skal forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af passiverne udloddes den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til fordelingstallet. ***** Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen matr. nr. [nr.], Slagelse Markjorder, beliggende [nr.], 4200 Slagelse.

12 Side 12 Vedtægternes punkt 8 begæres tillige lyst pantstiftende for kr i hver enkelt Ejerlejlighed i Ejendommen. Med hensyn til de på Ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises til Ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettigede er Ejerforeningen Slagelse Byboliger ved dens bestyrelse og ethvert medlem af Ejerforeningen Slagelse Byboliger. ***** Således vedtaget på Ejerforeningens generalforsamling den [ ]. Som dirigent: Som bestyrelse:

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere