Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I"

Transkript

1 Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard København V Tlf J.nr Vedtægter for Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted Formål Medlemmer Kontingent og hæftelse Ren- og vedligeholdelse Transport i entreprenørkrav Forsikring Pant Fordelingstal Parkeringspladser Generalforsamling Ordinær generalforsamling Beslutninger Bestyrelsen Bestyrelsens pligter Administrator Tegningsregel Forhandlingsprotokol Regnskab og revision Revisor Opløsning... 11

3 Side 3 1 Navn og hjemsted 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Slagelse Byboliger I (herefter benævnt Ejerforeningen ). 1.2 Ejerforeningen har hjemsted i Slagelse Kommune. 1.3 Foreningens værneting er Retten i Næstved. Ejerforeningen ved dennes formand er som sådan procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningens anliggender. 2 Formål 2.1 Ejerforeningens formål er at administrere Ejerforeningen på ejendommen matr.nr. [*], Slagelse Markjorder, ( Ejendommen ) herunder de Ejendommen tilhørende indvendige og udvendige fællesarealer. 2.2 Ejerforeningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag og betale fællesudgifter, samt tegne forsikringer og sørge for drift af de under punkt 2.1 angivne fællesarealer, herunder foretage fornøden renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. 2.3 I overensstemmelse med vedtægterne for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger varetager Ejerforeningen endvidere medlemmernes interesser over for Grundejerforeningen. 2.4 Som en del af administrationen af Ejerforeningen er det Ejerforeningens formål og pligt at administrere de entreprenørsikkerheder, som er tiltransporteret Ejerforeningen på vegne de enkelte ejerlejlighedsejere. Den oprindelige sælger af ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, giver således Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ), jf. nærmere punkt Ejerforeningen og dens medlemmer er forpligtet til at respektere de offentlige og private sædvanlige servitutter og servitutter fra koncessionerede virksomheder m.v., som er nødvendige at tinglyse på Ejendommen i forbindelse med opførelse af byggeri og udstykning eller som følge af offentlige påbud udstedt i forbindelse hermed. 3 Medlemmer 3.1 Pligtige medlemmer af Ejerforeningen er samtlige de til enhver tid værende ejere af Ejendommens ejerlejligheder ( Ejerlejlighedsejerne og Ejerlejlighederne ), og alene Ejerlejlighedsejerne kan optages som medlemmer af Ejerforeningen. 3.2 Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen for de enkeltes overtagelse af Ejerlejlighederne. Den nye Ejerlejlighedsejer kan dog først udøve stemmeret, når Ejerforeningens kasserer har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet. 3.3 Den tidligere Ejerlejlighedsejers medlemskab ophører samtidig med den nye Ejerlejlighedsejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelse over for Ejerforeningen ophører dog først, når den nye Ejerlejlighedsejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere Ejerlejlighedsejer har betalt samtlige re-

4 Side 4 stancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for Ejerforeningen. 3.4 De til enhver tid værende ejere af Ejerlejlighederne indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art og til enhver tid. 3.5 Det påhviler såvel sælger som køber at give Ejerforeningens kasserer skriftlig meddelelse om Ejerlejlighedens overdragelse senest 8 dage efter overtagelsesdagen. 3.6 Ejerforeningen foretager opkrævning, respektive tilbagebetaling fra Ejerforeningen over for den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden på betalingstidspunktet. 3.7 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen (herunder indbetalt kontingent og en eventuel grundfond), ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 3.8 Indtil samtlige Ejerlejligheder er solgt, udøver K/S Slagelse Byhuse stemmeret for de resterende Ejerlejligheder i Ejerforeningen. 4 Kontingent og hæftelse 4.1 De enkelte Ejerlejlighedsejere har pligt til at deltage i de til gennemførelse af formålene fornødne udgifter i forhold til fordelingstallet jf. punkt For Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne subsidiært og pro rata efter fordelingstallene, som anført i punkt 9. Krav mod Ejerforeningens medlemmer kan først søges gennemført overfor de enkelte Ejerlejlighedsejere, når betaling forgæves er søgt opnået hos Ejerforeningen. 4.3 Det årlige kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling, og som dækker regnskabsåret, opkræves 4 gange årligt ved betaling senest den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 4.4 Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller a conto bidrag forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende morarente, jf. renteloven, fra forfaldsdagen til betaling sker. Herudover skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr. 5 Ren- og vedligeholdelse 5.1 Al udvendig vedligeholdelse af ejendommen samt fornyelse, herunder af vinduer (herunder glas), træværk, mure, tag, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer mv. forestås af Ejerforeningen. Herudover forestår Ejerforeningen al vedligeholdelse og fornyelse vedrørende det udenomsareal, der tilhører matriklen (fællesarealer). Ejendommen med tilhørende arealer skal altid fremstå vel vedligeholdt og fri for ukrudt og affald. Beplantning skal være ensartet.

5 Side Ejerforeningens vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter al vedligeholdelse, herunder græsslåning, fejning af flisearealer, klipning af træ, snerydning, saltning m.m. Ejerforeningen forestår endvidere vedligeholdelsen af fælles vejarealer m.v. Al vedligeholdelse af ejendommen skal ske med respekt af de vilkår, som er gældende for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger, og kan efter bestyrelsens skøn varetages i samarbejde med Grundejerforeningen. 5.3 Alle arbejder, der udføres på Ejendommen, skal opfylde eventuelle myndighedskrav og forskrifter, herunder bestemmelser fastsat i den til enhver tid gældende lokalplan for området samt de af Grundejerforeningen Slagelse Byboliger fastsatte ordensforskrifter. 5.4 De arealer, som Ejerforeningen forestår vedligeholdelse/fornyelse af, er den enkelte Ejerlejlighedsejer ikke berettiget til at foretage vedligeholdelse/fornyelse af, medmindre bestyrelsen skriftligt giver tilladelse dertil i det enkelte tilfælde. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af Ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre eller lade opsætte skilte m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 5.5 Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af hver ejerlejlighed, herunder tilhørende depotrum, påhviler de enkelte Ejerlejlighedsejere. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås blandt andet maling, hvidtning, tapetsering, samt vedligeholdelse af gulve, murværk og puds, den indvendige side af døre, vinduer og alt Ejerlejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer samt tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne m.v. (ikke udtømmende opregning). 5.6 Hvis en Ejerlejlighed forsømmes til gene for en eller flere af de øvrige medlemmer eller for Ejendommen som helhed, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve forsømmelsen udbedret for den respektive Ejerlejlighedsejers regning. Denne bestemmelse kan også finde anvendelse ved forhindret eller misligholdt udvendig vedligeholdelse, så som af vinduer og døre. 5.7 Hvis forsømmelsen er af grov karakter, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve fornøden vedligeholdelse eller reparation foretaget inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den fornødne istandsættelse i værk for den pågældende Ejerlejlighedsejers regning - om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant. 5.8 Mod et passende varsel (minimum 1 uge) er ethvert medlem eller enhver lejer af en Ejerlejlighed i Ejendommen pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til den respektive Ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mv. Ved uopsættelige forhold er Ejerforeningen (eventuelt ved administrator) forpligtet til at underrette den enkelte Ejerlejlighedsejer om adgangsbehov uden ugrundet ophold og så vidt muligt inden adgang til Ejerlejligheden. 5.9 Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at et medlem eller en lejer fraflytter den respektive Ejerlejlighed, så længe en istandsættelse pågår.

6 Side Såfremt Ejerforeningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejde, hvor Ejerforeningen efter sit skøn finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte Ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der foranstaltes på Ejerforeningens regning, skal efter endt udførelse besigtiges af mindst to af bestyrelsens medlemmer. 6 Transport i entreprenørkrav 6.1 Den oprindelige sælger af Ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, har givet Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ). Denne transport er givet eller vil blive givet ca. 1 år efter overtagelsestidspunktet for den enkelte Ejerlejlighed. Ejerforeningen er forpligtet til at administrere disse rettigheder på Ejerforeningens og de enkelte medlemmers vegne. Det er således alene Ejerforeningen, som kan og skal have kontakten til Entreprenøren, og det er dermed Ejerforeningen, som på vegne de enkelte Ejerlejlighedsejere må rejse eventuelle krav over for Entreprenøren. 6.2 Idet Ejerforeningen har fået transport i K/S Slagelse Byhuse s rettigheder over for Entreprenøren, er det op til Ejerforeningen at indkalde til 5-års eftersyn. Det berørte medlem og K/S Slagelse Byhuse har ret og pligt til at deltage i 1-års eftersyn, mens medlemmet, Ejerforeningen og Entreprenøren har ret og pligt til at deltage i 5-års eftersyn. 7 Forsikring 7.1 Ejerforeningen tegner sædvanlig bygningsforsikring, der omfatter brandforsikring og stormskadeforsikring. Ejerforeningen er endvidere forpligtet til at tegne forsikring for ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring og kan vælge at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Omkostningerne til disse forsikringer medtages på Ejerforeningens budget. 8 Pant 8.1 Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen måtte have på et medlem, herunder udgifter i forbindelse med et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for et beløb af kr ,00 skriver kroner totitretusinde 00/100. Beløbet kan reguleres i opadgående retning efter vedtagelse ved simpel stemmeflerhed herom på generalforsamlingen. Regulering sker i givet fald i forbindelse med salg af de enkelte Ejerlejligheder. 8.2 Panteretten respekterer de Ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder, men respekterer ingen pantegæld, bortset fra pantesikkerhed til fordel for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 8.3 Pantstiftelsen tjener Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til Ejerforeningen vedrørende de enkelte Ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere Ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelsen af en Ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.

7 Side 7 9 Fordelingstal 9.1 Ejerlejlighedernes fordelingstal er følgende: Adresse/nr. Areal, m 2 Fordelingstal: I alt [antal] [antal]/[saml.] 9.2 Fordelingstallene er foreløbige og fastsættes endeligt i overensstemmelse med endelig ejerlejlighedsopdeling. 10 Parkeringspladser 10.1 Hver Ejerlejlighedsejer har adgang og fælles brugsret med øvrige beboere til [*] parkeringspladser placeret i tilknytning til Ejerlejlighederne, jf. bilag A. Det er således tilladt for enhver frit at benytte parkeringspladserne Renholdelse, drift, vedligeholdelse og fornyelse af samtlige p-pladser påhviler Ejerforeningen, som efter bestyrelsens skøn kan lade dette gennemføre i samarbejde med Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 11 Generalforsamling 11.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev, afsendt til hvert medlems adresse, medmindre andet skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 15. marts. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, jf. punkt Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab samt et af revisor udarbejdet budget for det kommende år.

8 Side Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsens formand senest den forudgående 15. marts Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes ifølge beslutning på en generalforsamling, på skriftlig anmodning herom fremsat af mindst 8 medlemmer af Ejerforeningen til bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter beslutningen/begæringens fremsættelse. 12 Ordinær generalforsamling 12.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af det af revisor påtegnede årsregnskab til godkendelse. 3. Fastlæggelse af budget og fastsættelse af årskontingentets størrelse for det nye regnskabsår. 4. Godkendelse af det endelige varmeregnskab. 5. Eventuelt valg af formand og medlemmer til bestyrelse samt 2 bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8. Eventuelt. 13 Beslutninger 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst 8 medlemmer eller bestyrelsen forlanger det Hvert medlem har én stemme. Stemme kan afgives personligt, ved ægtefælle eller ifølge skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem, der står i restance med sit medlemskontingent, har ikke stemmeret På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslagene dertil.

9 Side De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke Til vedtagelse af beslutninger om væsentlige forbedringer eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, om ændring i Ejerforeningens vedtægter eller opløsning af Ejerforeningen kræves, at mindst 2/3 af Ejerforeningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de således fremkomne stemmer Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan der efter drøftelse af det fremsatte forslag foretages en prøveafstemning. Såfremt en sådan prøveafstemning viser, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringen, påhviler det bestyrelsen at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling om det pågældende spørgsmål. På denne kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmer går ind for forslaget Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal anses for gældende også på den anden generalforsamling, medmindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt Eventuelt honorar til formand og kasserer fastsættes af generalforsamlingen Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 14 Bestyrelsen 14.1 For Ejerforeningen fungerer indtil første ordinære generalforsamling bestyrelsen med følgende af K/S Slagelse Byhuse udpegede bestyrelsesmedlemmer: [navn], [navn] og [navn], som K/S Slagelse Byhuse har ret til at udskifte. Den nævnte bestyrelse er berettiget til med bindende virkning at disponere på Ejerforeningens vegne vedrørende forhold, som ikke uden ulempe for byggeriets fremdrift kan afvente valg af bestyrelse som anført Fra første ordinære generalforsamling vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af Ejerforeningen, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens arealer og fælles anlæg samt udfører generalforsamlingens beslutninger, jf. i øvrigt punkt Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun Ejerforeningens medlemmer Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Formand og bestyrelse vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted Generalforsamlingen vælger endvidere for en 1-årig periode 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

10 Side I formandens forfald fungerer næstformanden. Såfremt formanden bliver varigt forhindret i at varetage sit hverv, fungerer næstformanden til næste generalforsamling, hvor en ny formand da må vælges Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som den fungerende formand finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og hvem der skal fungere som sekretær. Bestyrelsen antager om nødvendigt fornøden hjælp og assistance Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 15 Bestyrelsens pligter 15.1 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af kontingent, tegning af forsikringer, jf. punkt 7, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, i det omfang sådanne foranstaltninger efter Ejendommens karakter må anses for påkrævede Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et driftsbudget og føres sædvanligt regnskab over de afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelsen udarbejder vedligeholdelsesplan for Ejendommen, samt ordensreglement i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. 16 Administrator 16.1 Administration af Ejerforeningen foretages af en af K/S Slagelse Byhuse udpeget administrator Administrator forestår Ejerforeningens daglige drift og øvrige administration. Administrator vælges hvert andet år på den ordinære generalforsamling, jf. punkt Valg af ny administrator kan dog tidligst foretages på Ejerforeningens anden ordinære generalforsamling efter Ejerforeningens stiftelse Beslutter en generalforsamling nyvalg af administrator, kan den ikke genvalgte administrator opsiges med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Opsigelsen fra administrators side kan ligeledes ske med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Administrator er befuldmægtiget til at handle på Ejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift af Ejendommen. Administrator fører samtidig et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar for administration af Ejendommen fastsættes i givet fald hvert andet år på den ordinære generalforsamling og afholdes som fællesudgift. 17 Tegningsregel

11 Side Ejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem Afhændelse af Ejerforeningens ejendom og stiftelse af pantegæld kan ikke finde sted uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. 18 Forhandlingsprotokol 18.1 De på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger indføres i Ejerforeningens forhandlingsprotokol, der føres og oplæses af sekretæren og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste møde. 19 Regnskab og revision 19.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31. december I perioden frem til stiftelsen afholdes driftsomkostninger af de enkelte Ejerlejlighedsejere i henhold til fordelingstal Kassereren fører Ejerforeningens regnskab og betaler fremkomne regninger. Kassereren må have en passende kassebeholdning. Hvad der foreligger udover kr ,00, skal indsættes på en checkkonto eller en girokonto, lydende på Ejerforeningens navn. Kontoen skal have påtegning om, at der kun kan hæves mod kvittering af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 20 Revisor 20.1 Den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år, gennemgår Ejerforeningens regnskab og forvisser sig om, at de opførte aktiver og kassebeholdning er til stede. Revisor har ret og pligt til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdning og giro- /bankkonto. Genvalg af revisor kan finde sted Indtil ejerforeningen har valgt revisor på den første ordinære generalforsamling, revideres Ejerforeningens regnskab af K/S Slagelse Byhuse s revisionsfirma, [navn]. 21 Opløsning 21.1 Foreningen kan alene opløses, hvis samtlige medlemmer er enige heri Opløsning af Ejerforeningen skal ske ved likvidation og skal forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af passiverne udloddes den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til fordelingstallet. ***** Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen matr. nr. [nr.], Slagelse Markjorder, beliggende [nr.], 4200 Slagelse.

12 Side 12 Vedtægternes punkt 8 begæres tillige lyst pantstiftende for kr i hver enkelt Ejerlejlighed i Ejendommen. Med hensyn til de på Ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises til Ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettigede er Ejerforeningen Slagelse Byboliger ved dens bestyrelse og ethvert medlem af Ejerforeningen Slagelse Byboliger. ***** Således vedtaget på Ejerforeningens generalforsamling den [ ]. Som dirigent: Som bestyrelse:

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten

Vedtægter. Bilag 3. for Ejerforeningen Siloetten, Løgten Bilag Beløb: 17.500,00 Ejerlav: Hjelmager by, Skødstrup Matr.nr.: 2 E Beliggende: Siloetten 2, 8541 Skødstrup, hovedejendom og lejlighed 1-21 Anmelder: Gorrissen Federspiel Silkeborgvej 2 8000 Århus C

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere