Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I"

Transkript

1 Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard København V Tlf J.nr Vedtægter for Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted Formål Medlemmer Kontingent og hæftelse Ren- og vedligeholdelse Transport i entreprenørkrav Forsikring Pant Fordelingstal Parkeringspladser Generalforsamling Ordinær generalforsamling Beslutninger Bestyrelsen Bestyrelsens pligter Administrator Tegningsregel Forhandlingsprotokol Regnskab og revision Revisor Opløsning... 11

3 Side 3 1 Navn og hjemsted 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Slagelse Byboliger I (herefter benævnt Ejerforeningen ). 1.2 Ejerforeningen har hjemsted i Slagelse Kommune. 1.3 Foreningens værneting er Retten i Næstved. Ejerforeningen ved dennes formand er som sådan procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningens anliggender. 2 Formål 2.1 Ejerforeningens formål er at administrere Ejerforeningen på ejendommen matr.nr. [*], Slagelse Markjorder, ( Ejendommen ) herunder de Ejendommen tilhørende indvendige og udvendige fællesarealer. 2.2 Ejerforeningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag og betale fællesudgifter, samt tegne forsikringer og sørge for drift af de under punkt 2.1 angivne fællesarealer, herunder foretage fornøden renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. 2.3 I overensstemmelse med vedtægterne for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger varetager Ejerforeningen endvidere medlemmernes interesser over for Grundejerforeningen. 2.4 Som en del af administrationen af Ejerforeningen er det Ejerforeningens formål og pligt at administrere de entreprenørsikkerheder, som er tiltransporteret Ejerforeningen på vegne de enkelte ejerlejlighedsejere. Den oprindelige sælger af ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, giver således Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ), jf. nærmere punkt Ejerforeningen og dens medlemmer er forpligtet til at respektere de offentlige og private sædvanlige servitutter og servitutter fra koncessionerede virksomheder m.v., som er nødvendige at tinglyse på Ejendommen i forbindelse med opførelse af byggeri og udstykning eller som følge af offentlige påbud udstedt i forbindelse hermed. 3 Medlemmer 3.1 Pligtige medlemmer af Ejerforeningen er samtlige de til enhver tid værende ejere af Ejendommens ejerlejligheder ( Ejerlejlighedsejerne og Ejerlejlighederne ), og alene Ejerlejlighedsejerne kan optages som medlemmer af Ejerforeningen. 3.2 Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen for de enkeltes overtagelse af Ejerlejlighederne. Den nye Ejerlejlighedsejer kan dog først udøve stemmeret, når Ejerforeningens kasserer har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet. 3.3 Den tidligere Ejerlejlighedsejers medlemskab ophører samtidig med den nye Ejerlejlighedsejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelse over for Ejerforeningen ophører dog først, når den nye Ejerlejlighedsejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere Ejerlejlighedsejer har betalt samtlige re-

4 Side 4 stancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for Ejerforeningen. 3.4 De til enhver tid værende ejere af Ejerlejlighederne indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art og til enhver tid. 3.5 Det påhviler såvel sælger som køber at give Ejerforeningens kasserer skriftlig meddelelse om Ejerlejlighedens overdragelse senest 8 dage efter overtagelsesdagen. 3.6 Ejerforeningen foretager opkrævning, respektive tilbagebetaling fra Ejerforeningen over for den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden på betalingstidspunktet. 3.7 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen (herunder indbetalt kontingent og en eventuel grundfond), ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 3.8 Indtil samtlige Ejerlejligheder er solgt, udøver K/S Slagelse Byhuse stemmeret for de resterende Ejerlejligheder i Ejerforeningen. 4 Kontingent og hæftelse 4.1 De enkelte Ejerlejlighedsejere har pligt til at deltage i de til gennemførelse af formålene fornødne udgifter i forhold til fordelingstallet jf. punkt For Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne subsidiært og pro rata efter fordelingstallene, som anført i punkt 9. Krav mod Ejerforeningens medlemmer kan først søges gennemført overfor de enkelte Ejerlejlighedsejere, når betaling forgæves er søgt opnået hos Ejerforeningen. 4.3 Det årlige kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling, og som dækker regnskabsåret, opkræves 4 gange årligt ved betaling senest den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 4.4 Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller a conto bidrag forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende morarente, jf. renteloven, fra forfaldsdagen til betaling sker. Herudover skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr. 5 Ren- og vedligeholdelse 5.1 Al udvendig vedligeholdelse af ejendommen samt fornyelse, herunder af vinduer (herunder glas), træværk, mure, tag, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer mv. forestås af Ejerforeningen. Herudover forestår Ejerforeningen al vedligeholdelse og fornyelse vedrørende det udenomsareal, der tilhører matriklen (fællesarealer). Ejendommen med tilhørende arealer skal altid fremstå vel vedligeholdt og fri for ukrudt og affald. Beplantning skal være ensartet.

5 Side Ejerforeningens vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter al vedligeholdelse, herunder græsslåning, fejning af flisearealer, klipning af træ, snerydning, saltning m.m. Ejerforeningen forestår endvidere vedligeholdelsen af fælles vejarealer m.v. Al vedligeholdelse af ejendommen skal ske med respekt af de vilkår, som er gældende for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger, og kan efter bestyrelsens skøn varetages i samarbejde med Grundejerforeningen. 5.3 Alle arbejder, der udføres på Ejendommen, skal opfylde eventuelle myndighedskrav og forskrifter, herunder bestemmelser fastsat i den til enhver tid gældende lokalplan for området samt de af Grundejerforeningen Slagelse Byboliger fastsatte ordensforskrifter. 5.4 De arealer, som Ejerforeningen forestår vedligeholdelse/fornyelse af, er den enkelte Ejerlejlighedsejer ikke berettiget til at foretage vedligeholdelse/fornyelse af, medmindre bestyrelsen skriftligt giver tilladelse dertil i det enkelte tilfælde. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af Ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre eller lade opsætte skilte m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 5.5 Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af hver ejerlejlighed, herunder tilhørende depotrum, påhviler de enkelte Ejerlejlighedsejere. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås blandt andet maling, hvidtning, tapetsering, samt vedligeholdelse af gulve, murværk og puds, den indvendige side af døre, vinduer og alt Ejerlejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer samt tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne m.v. (ikke udtømmende opregning). 5.6 Hvis en Ejerlejlighed forsømmes til gene for en eller flere af de øvrige medlemmer eller for Ejendommen som helhed, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve forsømmelsen udbedret for den respektive Ejerlejlighedsejers regning. Denne bestemmelse kan også finde anvendelse ved forhindret eller misligholdt udvendig vedligeholdelse, så som af vinduer og døre. 5.7 Hvis forsømmelsen er af grov karakter, kan bestyrelsen eller generalforsamlingen kræve fornøden vedligeholdelse eller reparation foretaget inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den fornødne istandsættelse i værk for den pågældende Ejerlejlighedsejers regning - om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant. 5.8 Mod et passende varsel (minimum 1 uge) er ethvert medlem eller enhver lejer af en Ejerlejlighed i Ejendommen pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til den respektive Ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mv. Ved uopsættelige forhold er Ejerforeningen (eventuelt ved administrator) forpligtet til at underrette den enkelte Ejerlejlighedsejer om adgangsbehov uden ugrundet ophold og så vidt muligt inden adgang til Ejerlejligheden. 5.9 Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at et medlem eller en lejer fraflytter den respektive Ejerlejlighed, så længe en istandsættelse pågår.

6 Side Såfremt Ejerforeningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejde, hvor Ejerforeningen efter sit skøn finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte Ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der foranstaltes på Ejerforeningens regning, skal efter endt udførelse besigtiges af mindst to af bestyrelsens medlemmer. 6 Transport i entreprenørkrav 6.1 Den oprindelige sælger af Ejerlejlighederne, K/S Slagelse Byhuse, har givet Ejerforeningen transport i sit krav over for den udførende entreprenør ( Entreprenøren ). Denne transport er givet eller vil blive givet ca. 1 år efter overtagelsestidspunktet for den enkelte Ejerlejlighed. Ejerforeningen er forpligtet til at administrere disse rettigheder på Ejerforeningens og de enkelte medlemmers vegne. Det er således alene Ejerforeningen, som kan og skal have kontakten til Entreprenøren, og det er dermed Ejerforeningen, som på vegne de enkelte Ejerlejlighedsejere må rejse eventuelle krav over for Entreprenøren. 6.2 Idet Ejerforeningen har fået transport i K/S Slagelse Byhuse s rettigheder over for Entreprenøren, er det op til Ejerforeningen at indkalde til 5-års eftersyn. Det berørte medlem og K/S Slagelse Byhuse har ret og pligt til at deltage i 1-års eftersyn, mens medlemmet, Ejerforeningen og Entreprenøren har ret og pligt til at deltage i 5-års eftersyn. 7 Forsikring 7.1 Ejerforeningen tegner sædvanlig bygningsforsikring, der omfatter brandforsikring og stormskadeforsikring. Ejerforeningen er endvidere forpligtet til at tegne forsikring for ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring og kan vælge at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Omkostningerne til disse forsikringer medtages på Ejerforeningens budget. 8 Pant 8.1 Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen måtte have på et medlem, herunder udgifter i forbindelse med et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for et beløb af kr ,00 skriver kroner totitretusinde 00/100. Beløbet kan reguleres i opadgående retning efter vedtagelse ved simpel stemmeflerhed herom på generalforsamlingen. Regulering sker i givet fald i forbindelse med salg af de enkelte Ejerlejligheder. 8.2 Panteretten respekterer de Ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder, men respekterer ingen pantegæld, bortset fra pantesikkerhed til fordel for Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 8.3 Pantstiftelsen tjener Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til Ejerforeningen vedrørende de enkelte Ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere Ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelsen af en Ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.

7 Side 7 9 Fordelingstal 9.1 Ejerlejlighedernes fordelingstal er følgende: Adresse/nr. Areal, m 2 Fordelingstal: I alt [antal] [antal]/[saml.] 9.2 Fordelingstallene er foreløbige og fastsættes endeligt i overensstemmelse med endelig ejerlejlighedsopdeling. 10 Parkeringspladser 10.1 Hver Ejerlejlighedsejer har adgang og fælles brugsret med øvrige beboere til [*] parkeringspladser placeret i tilknytning til Ejerlejlighederne, jf. bilag A. Det er således tilladt for enhver frit at benytte parkeringspladserne Renholdelse, drift, vedligeholdelse og fornyelse af samtlige p-pladser påhviler Ejerforeningen, som efter bestyrelsens skøn kan lade dette gennemføre i samarbejde med Grundejerforeningen Slagelse Byboliger. 11 Generalforsamling 11.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev, afsendt til hvert medlems adresse, medmindre andet skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 15. marts. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, jf. punkt Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab samt et af revisor udarbejdet budget for det kommende år.

8 Side Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsens formand senest den forudgående 15. marts Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes ifølge beslutning på en generalforsamling, på skriftlig anmodning herom fremsat af mindst 8 medlemmer af Ejerforeningen til bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter beslutningen/begæringens fremsættelse. 12 Ordinær generalforsamling 12.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af det af revisor påtegnede årsregnskab til godkendelse. 3. Fastlæggelse af budget og fastsættelse af årskontingentets størrelse for det nye regnskabsår. 4. Godkendelse af det endelige varmeregnskab. 5. Eventuelt valg af formand og medlemmer til bestyrelse samt 2 bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8. Eventuelt. 13 Beslutninger 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst 8 medlemmer eller bestyrelsen forlanger det Hvert medlem har én stemme. Stemme kan afgives personligt, ved ægtefælle eller ifølge skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem, der står i restance med sit medlemskontingent, har ikke stemmeret På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslagene dertil.

9 Side De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke Til vedtagelse af beslutninger om væsentlige forbedringer eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, om ændring i Ejerforeningens vedtægter eller opløsning af Ejerforeningen kræves, at mindst 2/3 af Ejerforeningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de således fremkomne stemmer Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan der efter drøftelse af det fremsatte forslag foretages en prøveafstemning. Såfremt en sådan prøveafstemning viser, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringen, påhviler det bestyrelsen at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling om det pågældende spørgsmål. På denne kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmer går ind for forslaget Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal anses for gældende også på den anden generalforsamling, medmindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt Eventuelt honorar til formand og kasserer fastsættes af generalforsamlingen Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 14 Bestyrelsen 14.1 For Ejerforeningen fungerer indtil første ordinære generalforsamling bestyrelsen med følgende af K/S Slagelse Byhuse udpegede bestyrelsesmedlemmer: [navn], [navn] og [navn], som K/S Slagelse Byhuse har ret til at udskifte. Den nævnte bestyrelse er berettiget til med bindende virkning at disponere på Ejerforeningens vegne vedrørende forhold, som ikke uden ulempe for byggeriets fremdrift kan afvente valg af bestyrelse som anført Fra første ordinære generalforsamling vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af Ejerforeningen, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens arealer og fælles anlæg samt udfører generalforsamlingens beslutninger, jf. i øvrigt punkt Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun Ejerforeningens medlemmer Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Formand og bestyrelse vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted Generalforsamlingen vælger endvidere for en 1-årig periode 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

10 Side I formandens forfald fungerer næstformanden. Såfremt formanden bliver varigt forhindret i at varetage sit hverv, fungerer næstformanden til næste generalforsamling, hvor en ny formand da må vælges Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som den fungerende formand finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og hvem der skal fungere som sekretær. Bestyrelsen antager om nødvendigt fornøden hjælp og assistance Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 15 Bestyrelsens pligter 15.1 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af kontingent, tegning af forsikringer, jf. punkt 7, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, i det omfang sådanne foranstaltninger efter Ejendommens karakter må anses for påkrævede Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et driftsbudget og føres sædvanligt regnskab over de afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelsen udarbejder vedligeholdelsesplan for Ejendommen, samt ordensreglement i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. 16 Administrator 16.1 Administration af Ejerforeningen foretages af en af K/S Slagelse Byhuse udpeget administrator Administrator forestår Ejerforeningens daglige drift og øvrige administration. Administrator vælges hvert andet år på den ordinære generalforsamling, jf. punkt Valg af ny administrator kan dog tidligst foretages på Ejerforeningens anden ordinære generalforsamling efter Ejerforeningens stiftelse Beslutter en generalforsamling nyvalg af administrator, kan den ikke genvalgte administrator opsiges med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Opsigelsen fra administrators side kan ligeledes ske med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Administrator er befuldmægtiget til at handle på Ejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift af Ejendommen. Administrator fører samtidig et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar for administration af Ejendommen fastsættes i givet fald hvert andet år på den ordinære generalforsamling og afholdes som fællesudgift. 17 Tegningsregel

11 Side Ejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem Afhændelse af Ejerforeningens ejendom og stiftelse af pantegæld kan ikke finde sted uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. 18 Forhandlingsprotokol 18.1 De på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger indføres i Ejerforeningens forhandlingsprotokol, der føres og oplæses af sekretæren og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste møde. 19 Regnskab og revision 19.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31. december I perioden frem til stiftelsen afholdes driftsomkostninger af de enkelte Ejerlejlighedsejere i henhold til fordelingstal Kassereren fører Ejerforeningens regnskab og betaler fremkomne regninger. Kassereren må have en passende kassebeholdning. Hvad der foreligger udover kr ,00, skal indsættes på en checkkonto eller en girokonto, lydende på Ejerforeningens navn. Kontoen skal have påtegning om, at der kun kan hæves mod kvittering af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 20 Revisor 20.1 Den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år, gennemgår Ejerforeningens regnskab og forvisser sig om, at de opførte aktiver og kassebeholdning er til stede. Revisor har ret og pligt til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdning og giro- /bankkonto. Genvalg af revisor kan finde sted Indtil ejerforeningen har valgt revisor på den første ordinære generalforsamling, revideres Ejerforeningens regnskab af K/S Slagelse Byhuse s revisionsfirma, [navn]. 21 Opløsning 21.1 Foreningen kan alene opløses, hvis samtlige medlemmer er enige heri Opløsning af Ejerforeningen skal ske ved likvidation og skal forestås af en af generalforsamlingen valgt likvidator Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af passiverne udloddes den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til fordelingstallet. ***** Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen matr. nr. [nr.], Slagelse Markjorder, beliggende [nr.], 4200 Slagelse.

12 Side 12 Vedtægternes punkt 8 begæres tillige lyst pantstiftende for kr i hver enkelt Ejerlejlighed i Ejendommen. Med hensyn til de på Ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises til Ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettigede er Ejerforeningen Slagelse Byboliger ved dens bestyrelse og ethvert medlem af Ejerforeningen Slagelse Byboliger. ***** Således vedtaget på Ejerforeningens generalforsamling den [ ]. Som dirigent: Som bestyrelse:

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere