samt informationer om forældresamarbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samt informationer om forældresamarbejde."

Transkript

1 Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer om forældresamarbejde. Kapitlet indeholder desuden en oversigt over de normale skoleudgifter, herunder også oplysninger om betaling af skolekontingent og muligheder for moderation. 18

2 Information til forældre KOMMUNIKATION MED SKOLEN Herlufsholm Skole ønsker at kommunikere optimalt med hjemmene og tilbyder derfor mange forskellige informationer, der kræver, at skolen har forældrenes adresse. Det er derfor vigtigt, at der orienteres om eventuelle ændringer eller nye adresser. Rektorkontoret Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Skolens sekretærer hjælper altid med at skaffe kontakt til den, man har brug for at tale med. Ved skolestart er sekretærerne behjælpelige med praktiske forhold, såsom tilmelding til folkeregisteret, tandlæge, skolebeklædning, m.m. Sekretærerne hjælper i øvrigt eleverne med praktiske småting, fx studiekort og udgående/indkomne faxer. Spørgsmål vedrørende økonomi besvares ved henvendelse til Direktionskontoret på tlf Herlufsholm.dk En stor del af skolens information er at finde på skolens hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder og de seneste informationer, bl.a. hverdagsnyheder, skolens arrangementer og byggeprojekter. Facebook En del af nyhederne på hjemmesiden kan også findes på skolens Facebookside: Herlufsholm Skole og Gods. Herinde har forældre og elever mulighed for at få korte nyheder og se billeder fra skolens hverdag og arrangementer, og det er på den måde muligt at følge lidt mere med i stemningen på skolen. ForældreIntra ForældreIntra er et ekstra tilbud til skolens forældre. Siden indeholder informationer fra kontoret, invitationer til baller og andre arrangementer, klassespecifikke dokumenter og nyheder samt ekstra information om skolens forskellige traditioner. Vi forventer, at skolens ForældreIntra med tiden vil blive vores primære informationskanal til forældrene. Forældrenes logininformationer tilsendes af skolen i løbet af august og kan altid gensendes enten via siden eller ved at tage kontakt til Rektorkontoret. Bemærk, at disse logininformationer ikke er de samme, som dem, der bruges til Lectio. 19

3 Nyhedsbreve 4-5 gange om året udsender skolen pr. nyhedsbrevet Det sker på Herlufsholm, som indeholder informationer omkring de kommende tiltag på skolen, fx ferier, arrangementer, referater fra forældrerepræsentantmøder, o. lign.. Derudover udsendes Rektors brev ca. 1 gang i kvartalet. Dette brev er en mere personlig information fra rektor direkte til forældrene, og brevet informerer om skolens liv og hverdag på en direkte og uhøjtidelig måde. Det behandler også emner af stor vigtighed for alle skolens aktører og skal således styrke den direkte kontakt mellem skole og hjem. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan indeholde vigtigt udviklingspotentiale, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter (normalt: eleverne) ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor eleverne er sammen, løses i situationen eller i løbet af ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der her er til stede. Hvis en elev oplever, at konflikten ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at han eller hun henvender sig til sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at de involverede parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen såfremt den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres, og evt. sanktionerer herudfra. Det er vigtigt, at forældre støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at bede deres barn benytte de rette kanaler. Fotografering og videooptagelser Elever på Herlufsholm Skole vil ind imellem blive fotograferet eller videooptaget af ansatte på skolen eller andre personer efter aftale med skolen, og man må påregne, at dette materiale anvendes i skolens arbejde, fx i skolebladet Kontakt, på hjemmesiden, ForældreIntra, Facebook, i markedsføringsmateriale, m. m. 20

4 21

5 Forældre kan kontakte skolens fotograf Steen Brogaard com), hvis de er interesset i at købe billeder fra skolens arrangementer. Ønsker man ikke, at ens barn skal figurere i ovennævnte sammenhænge, bedes man hurtigst muligt kontakte skolens kontor. SUS Herlufsholm har sit eget sygehus, blandt eleverne kaldet SUS, med 16 sengepladser. Skolen har det daglige ansvar for elevernes ve og vel, også i tilfælde af sygdom, og vi tillægger det afgørende værdi at kunne tilbyde professionel pleje og omsorg, når en elev bliver syg. SUS ledes af sygeplejerske Anne Marie Sehested, der sammen med sin familie har privat bolig på SUS. Der er tilknyttet yderligere en sygeplejerske og en assistent, og der vil således altid være en voksen til stede på SUS. Alle elever, der får folkeregisteradresse på skolen, tildeles skolens læge i Næstved. Øvrige elever beholder deres hidtidige læge. Kosteleverne henvender sig på SUS, når de har spørgsmål til sygeplejersken eller føler sig sløje. Hvis kostelever bliver syge og ikke kan gå i skole, indlægges de på SUS, indtil de føler sig raske og atter kan deltage i undervisningen og vende tilbage til deres sovesal. Vi vurderer på baggrund af uddannelse og erfaring de elever, der henvender sig på SUS, og giver den fornødne pleje. Hvis der er tvivl om sygdommen eller behov for behandling, henvises eleven til læge, eller lægen tilser eleven på SUS. I tilfælde af større skader eller alvorlig sygdom vil eleven blive sendt til nærmeste hospital til kortvarig behandling på skadestuen, hvor eleven så hurtigt vender tilbage til skolen, eller indlæggelse, hvorefter vi følger op med kontakt til hospitalet. Vi underretter forældrene ved indlæggelse på hospital og større akut skade eller hvis vi af anden grund er bekymrede for elevens tilstand. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med forældrene i en situation, hvor der er brug for tilladelse til f.eks. akut operation, vil rektor træde til som værge. Forældre kan føle sig trygge ved, at vi altid vil inddrage dem, når det er relevant. Samtidig er det helt naturligt, at eleverne selv kontakter deres forældre, hvis de bliver syge, og forældre er altid velkomne til at kontakte os på telefon eller mail Hvis en elev skal have receptpligtig medicin, sker det efter lægeordination, men med elevens optagelse på Herlufsholm giver forældrene deres tilladelse til, at lægen ordinerer medicin, og vi udleverer håndkøbsmedicin såsom hovedpinepiller, halstabletter m.v. efter behov. 22

6 Ved optagelse som kostelev udfyldes en helbredsattest, så vi på skolen har et samlet billede af elevens helbredstilstand; heri indgår oplysninger om hidtidig sygdom, vaccinationer og evt. fast medicinsk behandling. Det er vigtigt, at disse informationer altid føres á jour, hvorfor vi opfordrer forældrene til at kontakte SUS med oplysning om ændringer i medicinsk behandling og sygdom eller behandling derhjemme, når det er relevant for evt. senere sygdom og behandling på SUS. Skolen beder desuden om tilladelse til at indhente helbredskort fra tidligere skoler dette gælder kun for grundskoleelever bosat i Danmark. Som det fremgår, er vi behjælpelige med lægehenvisning og skaffer tid hos lægen hurtigst muligt, men elever over 16 år kan iflg. dansk lov også selv rekvirere en lægetid uden forældreaccept. Der kan altså være tilfælde, hvor vi ikke er indblandet eller vidende om en behandling, men vi opfordrer forældre og elever til, at henvisning sker gennem SUS, der er omfattet af samme tavshedspligt som det danske sundhedssystem i øvrigt. SUS er primært for skolens kostelever med ønsket om at kunne give kosteleverne en god pleje i trygge rammer. Dagelever er dog velkomne på SUS, hvis de har akut behov for hjælp, vejledning eller samtale, men dagelever indlægges ikke på SUS. Forsikring For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes rejser til og fra Herlufsholm. Skolen har fået sammensat en særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Husk at undersøge om eleven er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket, specielt vedrørende ansvar, ulykke, indbo og rejse. Eleven/forældrene bærer selv ansvaret for personlige ejendele under opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk udstyr. Hør mere om rejseforsikringen eller bliv rådgivet omkring forsikringsmæssige forhold på Direktionskontoret på tlf

7 FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældrerepræsentanter Der er rig mulighed for at engagere sig i skolen. Hver klasse vælger i forbindelse med Fugleskydningen i august en forældrerepræsentant. Blandt klassernes forældrerepræsentanter vælges efterfølgende to repræsentanter til skolens bestyrelse. Forældrerepræsentanterne holder desuden hvert skoleår 3 møder med skolens ledelse, hvor spørgsmål af fælles interesse drøftes. Bestyrelsen består af syv personer: To gammelherlovianere, en erhvervskyndig, en undervisningskyndig samt to forældrerepræsentanter og forstanderen, som er formand for bestyrelsen. Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde en gang om året. Dagsordenen fremsendes sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende. I gymnasiet inviteres forældrene i 1.g, 2.g, Prep-IB og 2.IB til forældremøder en gang om året. Dagsordenen laves af klassens team, idet forældrene også har mulighed for, via forældrerepræsentanten, at melde ind med punkter. Der udarbejdes ikke referat. Forældremøder i 2014/2015 Grundskolen klasse klasse klasse klasse klasse Gymnasiet g/Prep-IB g/2.IB Forældrekonsultationer Hver årgang, undtagen 3.g, har forældrekonsultation en gang årligt i løbet af efterår/vinter. Når tiden nærmer sig, sender skolen besked til forældrene samt en udførlig vejledning til, hvordan man booker samtaler med elevens forskellige lærere. Der er ligeledes mulighed for samtale med kostelevernes sovesalslærer. Bookingen sker via Lectio, et webbaseret lektionssystem, der bl.a. også viser elevens skema, opgaver, lektier og karakterer. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejdes en plan for konsultationerne, som derefter kan ses i Lectio. Tilmelding i Lectio kræver kendskab til elevens brugernavn og adgangskode. Forældre, der ikke ønsker at tilmelde sig via Lectio, kan tilmelde sig pr. brev, fax eller mail til skolens kontor. Vi betragter eleverne i 3.g som voksne og ansvarlige nok til, at de selv kan konsultere deres lærere for at få en vurdering af deres faglige niveau. 24

8 PRIVATE ARRANGEMENTER På Herlufsholm opfordrer vi eleverne til at nyde hinandens selskab uden for skoletiden. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil sikre sig forståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjemmet eller skolen i en uheldig situation. Kostelever kan ikke deltage i en privat sammenkomst, hvis der samtidig er et arrangement på skolen. I årets løb vil der være dage og perioder fx december måned hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne bliver på skolen. Forældre, der fx planlægger et større arrangement for deres barns klasse, skal altid i god tid forhøre sig på skolen for at sikre, at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning. I grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever) er det særligt nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse i fx en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement, inden endelig planlægning er sket og invitationerne sendt ud. Henvendelse med øvrige spørgsmål omkring private arrangementer for skolens elever sker til skolens kontor. 25

9 ØKONOMISKE FORHOLD Skolepenge Som udgangspunkt er den årlige sats for skolegang på Herlufsholm Skole kr. for dagelever og kr. for kostelever. Dertil kommer tillæg for elever på studieretningen Samfund & Business og på de internationale uddannelser. Alle kontingentsatser kan ses på hjemmesiden under optagelse/økonomi/kontingenter. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Samtidigt betales de udgifter, som især kostelever har haft til andre ting (fx bustransport, ekskursioner, frisør, tøj, m. m.). Vi fremsender et regnskabsblad med oversigt over udgifterne. Vær opmærksom på, at skolen derudover opkræver et á conto beløb til dækning af udlæg for udgifter i det følgende kvartal dette beløb står på elevens kontospecifikation og modregnes på næste kvartalsfaktura. Betalingsforhold For hver elev oprettes en elevkonto i bogholderiet, hvor det økonomiske mellemværende mellem skole og hjem opgøres. Faktura udsendes kvartalsvist omkring d. 1. i månederne juli, oktober, januar og april og med betalingsfrist inden udgangen af de respektive måneder. For forældre med konto i dansk pengeinstitut anbefales det at lade betalingen foregå vis PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice). For fjerntboende forældre kan betalingen normalt gennemføres let og rettidigt ved indgåelse af en betalingsaftale med et pengeinstitut, som foretager betalingsoverførsel til Herlufsholm. I andre tilfælde kan der indgås private aftaler med familie eller anden kontakt, som registreres med betaleradresse i vores elevsystem. Det er også muligt at betale udgifterne direkte til skolens bankforbindelse. Husk da altid at anføre elevens navn og elevkontonummer ved pengeoverførsel. Bankoplysninger Danske Bank Torvet 6,3 DK 4100 Ringsted Reg. nr Kontonr Swiftkode DABADKKK IBAN DK Ved for sen betaling opkræver skolen et rykkergebyr på p.t. 100 kr. første gang og 100 kr. for efterfølgende rykkere, ligesom gælden forrentes med Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 % p.a. Skolen kan se sig nødsaget til at være tilbageholdende med at udbetale penge via sovesalsregnskabet, og i yderste konsekvens vil manglende betaling kunne medføre, at barnet ikke kan fortsætte som elev på skolen. 26

10 Såfremt en elev udmeldes i løbet af skoleåret, betales der kontingent for den tid, eleven har været tilmeldt skolen. Ved udmelding efter d. 15. i en måned, betales der også for den pågældende måned. Depositum Ved indskrivning betales et depositum på kr. for kostelever og kr. for dagelever. Når eleven forlader skolen normalt efter afsluttet eksamen tilbagebetales depositum, når alle lånte bøger, nøgler, m.v. er afleveret. ØKONOMISK STØTTE Moderation af kontingent Herlufsholm Skole ønsker ikke, at økonomiske forhold skal forhindre en fagligt og menneskeligt kvalificeret elev i at blive optaget som enten dag- eller kostelev på skolen. Derfor afsætter vi hvert år et betragteligt beløb til en mindre nedsættelse af skolekontingentet. Pengene til moderation af skolekontingentet skaffes gennem donationer fra fonde tilknyttet skolen, fx Herlufsholmfonden og via offentlige tilskud. Derfor er det vigtigt for skolen, at midlerne fordeles så retfærdigt som muligt. Skolen vurderer ansøgninger om moderation på baggrund af alle oplysninger og supplerer eventuelt med en personlig samtale. En nyoptaget elev kan som hovedregel ikke forvente at modtage mere end 25 % af kontingentet i støtte. Ved første vurdering lægges der vægt på familiens økonomiske situation, sociale forhold, elevens 27

11 faglige niveau, m. m. De følgende år vil elevens faglige indsats også spille ind. Når eleven fylder 18 år, vil han/hun kunne få stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). I fastsættelsen af moderationen vil et SU-stipendiat oftest medføre, at beløbet bliver mindre fra det kvartal, hvor eleven modtager SU. I nogle tilfælde vil SU-stipendiet medføre, at moderationen bortfalder. Sovesalsregnskab Vi anbefaler, at forældre opretter en konto i et pengeinstitut til deres barns lommepenge. Kosteleverne kan hæve lommepenge og beløb hos sovesalslæreren til dækning af almindelige fornødenheder: klipning, reparation af sko, biografture, m.m. Ønsker forældrene en sådan ordning, aftales det direkte med sovesalslæreren ved skoleårets start. Udgifter til fælles sovesalsarrangementer trækkes ligeledes over hovedregnskabet. Søskenderabat og behovsbestemt rabat Kontingentnedsættelse kan ydes som søskenderabat eller efter konkret behovsvurdering. For søskende, som på samme tid er elever på skolen, kan forældrene ansøge om en særlig søskendenedsættelse af kontingentet. For det første barn betales fuldt kontingent, mens efterfølgende søskende kan opnå reduktion. Behovsbestemt nedsættelse af kontingentet bevilges efter en konkret, individuel vurdering af økonomien og den pågældende families situation. Ansøgning om moderation Ansøgningsfristen for moderation af kontingentet er d. 1. juni. Det er vigtigt, at denne ansøgningsfrist overholdes. Ansøgningsskemaet kan findes på Hjemmesiden eller på ForældreIntra. Forældre, der søger behovsbestemt moderation, vil efter modtagelse af ansøgningen modtage eventuelle supplerende skemaer eller anmodninger om fremsendelse af flere informationer. En forudsætning for at få nedsættelse i kontingentet er, at offentlige støttemuligheder søges (se afsnittet herom). Ansøgning om SU sker direkte via statens hjemmeside: Sørg for at ansøge til tiden, da ikkerettidige moderationsansøgninger medfører, at kontingentnedsættelsen først får virkning efter skolens behandling af ansøgningen. Ved indmeldelser efter d. 1. juni er der en måneds ansøgningsfrist. 28

12 Skolen tilstræber at give endelig meddelelse om moderationsbeløbet i juli/august måned, men rektor eller vicerektor vil i særlige tilfælde kunne give et foreløbigt tilsagn. Efter ansøgning om behovsbestemt moderation sender skolen et eller flere skemaer til ansøgning om offentligt tilskud (det kan fx være fripladsstøtte i grundskolen, opholdsstøtte i grundskolen, fripladsstøtte i gymnasiet eller SU/Statens Uddannelsesstøtte). Disse skemaer skal returneres i udfyldt skema til skolen senest d. 1. september. Den tildelte moderation er inklusiv eventuelt senere tildelt offentlig friplads- eller opholdsstøtte. Ansøgningsskemaerne kan sendes pr. til eller med posten til: Herlufsholm Skole Att. Vicerektor Herlufsholm Allé 170 DK 4700 Næstved Moderation Ansøgningsfristen er d. 1. juni. Find ansøgningsskemaet på hjemmesiden eller på ForældreIntra. Kontingentnedsættelse tildeles i alle tilfælde kun efter konkret ansøgning, og der skal søges hvert skoleår. Elevernes Rejsefond I forbindelse med rejser er det muligt at søge Elevernes Rejsefond om støtte til rejseaktivitet. Man ansøger enten via eller almindeligt brev direkte til rektor eller vicerektor. Læs mere om Elevernes Rejsefond på s. 55. Skolen behandler enhver form for moderationstildeling med diskretion, hvilket vi også beder modtagerne om at gøre. 29

13 DE VIGTIGSTE UDGIFTER Skolepenge Optagelsesudgifter Skolebeklædning Transport KOSTELEVER kr. p.a. Inkl. kostophold Tillæg på IB/Prep-IB og Samfund & Business Indskrivningsgebyr: kr. Depositum: kr kr. Plus supplering efterfølgende Slagelse t/r: 120 kr. København t/r: 150 kr. Ferier og rejseweekends DAGELEVER kr. p.a. Inkl. frokost Tillæg på IB/Prep-IB og Samfund & Business Indskrivningsgebyr: kr. Depositum: kr kr. Plus supplering efterfølgende Evt. bus- og/eller togkort Ekskursioner og endagsture Lejrskole i 8. klasse Studietur for 10.præp. Studietur i 2.g Studietur 2.i Eventuel studietur i 3.g kr. + transportudgifter á ca. 75 kr. pr. elev ca kr. + forplejning og lommepenge ca kr. + forplejning og lommepenge ca kr. + forplejning og lommepenge ca kr. inkl. forplejning + lommepenge ca kr. + forplejning og lommepenge Elevernes Rejsefond kan ansøges om tilskud Udgifter til Round Square konferencer, Duke of Edinburgh samt evt. skitur Valgfrie aktiviteter, priser varierer. Elevernes Rejsefond kan ansøges om tilskud. Traditioner Fx sidste skoledag. I forbindelse med Maskebal, Nissebal og andre fester opkræves 50 kr. I forbindelse med Fugleskydning opkræves 100 kr. (for 3.g/IB 600 kr.), og ved Dimissionen opkræves 250 kr. pr. voksendeltager. Undervisningsarrangementer Fx ture ud af huset, blokdage, teaterture, museumsbesøg, m.m. Sovesalsarrangementer Fx biografture eller ud og spise Fritidsaktiviteter Specialundervisning Ordbøger, lommeregnere, m.m. 30 Valgfrie aktiviteter De fleste fritidsaktiviteter er gratis, men enkelte kræver egenbetaling Arrangeres efter aftale Læs mere på s. 45 Nødvendige materialer anskaffes løbende Værker af blivende værdi

14 31

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere