Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Restrepo-Giraldo, J. D., Bansler, J. P., Jacobsen, P., & Andersen, H. B. (2009). Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren. Kgs. Lyngby: DTU Management. (DTU Management 2009; Nr. 4). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2

3 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Temaer...4 Optimeringogstyringafressourcer...4 Sammenhængendepatientforløb...4 Ressourceplanlægningog"styring...4 Samspilmellemarbejdsgange,teknologiogorganisation...5 Indretning,layoutoglogistik...5 KvalitetogSikkerhed...5 Monitoreringogkvalitetskontrol...5 Organisatorisklæring...5 UdviklingogImplementeringafnyeteknologier...6 BrugerorienteretDesign...6 Minimaltinvasivkirurgi(MIK)...6 Digitaliseringafsundhedsvæsenet...6 Ambulantbehandlingogtelemedicin...6 Kompetencer...7 Brugbarhedsevaluering...7 Risikovurderingforsundhedssektoren...7 ParticipatoryDesign...7 ImplementationafkliniskeIT"systemer...7 OperationsManagement...7 Decisionsupport/operationsanalyse...7

4 2 ProcessMapping...7 Simulation...7 Procesforbedring...7 Produktudvikling...8 DesignforSafety...8 Nuværendesamarbejdspartnere...9 Hospitaler,sundhedsinstitutteroguniversiteter...9 Virksomheder...9 Brancheorganisationer...9 Projektbeskrivelser(igangværende)...10 Forskningsprojekter...10 Studenterprojekter...16

5 3 Styring,KvalitetogDesigniSundhedssektoren: OplægfraenforskningsgruppeunderDTU Management Forord I oktober 2008 dannedes en Forskningsgruppe under DTU Management bestående af forskere og ph.d."studerende,somarbejdermedforskningsemnerindenforsundhedssektoren.gruppenønsker atforstærke samarbejdet ikkebareinterntmenisærmellemgruppenogpartnereindenforsund" hedssektoren, industrien samt andre forskningsmiljøer. Forskningsgruppen og DTU Managements ledelsenedsatteenskrivegruppe,somfiksomopdragatbeskrivetemaerogindsamleprojektersom instituttetsmedarbejderearbejdermed. Forskningsgruppensmedlemmerbestår(april2009)af: AlexandreAlapetite HenningBojeAndersen JørgenP.Bansler SteenDawids AndersDohn KasperEdwards MartinGrünow ZhunFan ErlingC.Havn PeterJacobsen UlrichJørgensen KlaesLadeby JesperLarsen HanneLindegaard RikkeKortsenOkholm AliÖzkil MatiasSevelRasmussen JohnRestrepo"Giraldo IngerSiemsen JacobThommesen AndreasTraberg, YukataYoshinaka

6 4 Indledning Ingeniørvidenskabeligemetoderogerfaringerkanpåafgørendevisbidragetilløsningafenrækkeaf deudfordringersomsundhedssektorenståroverfor.løsningerviltypiskkræveentværfagligind" sats, som integrerer tekniske og organisatoriske faktorer i en medicinsk og plejefaglig kontekst. Forskningsgruppen er dannet for at samle og bedre udnytte eksisterende kompetencer inden for udviklingafsådanneintegreredemetoder,dvs.metodertilplanlægning,udvikling,styringogevalue" ring af tekniske systemer i de komplekse organisatoriske sammenhænge der typisk præger sund" hedssektoren. Blandtsundhedssektorensstørsteudfordringerermanglenpåmenneskeligeressourcer,ogidetder ikke er udsigt til tilføjelse af væsentligt flere hænder, vil en stor del af løsningen skulle findes gennem optimering af arbejdsgange og intelligent udnyttelse af teknologi " områder som Forsk" ningsgruppenforventeratkunnelevereværdifuldebidragtil. Temaer Nedenfor angives nogle temaer, som Forskningsgruppen aktivt arbejder med. Temaerne kan ind" delesitrehovedtemaermedunderliggendeundertemaer. Optimeringogstyringafressourcer Sammenhængendepatientforløb Manglendesammenhængogkoordination isærpåtværsafsektorer eret atdestørste proble" mer i det danske sundhedsvæsen. Kommunikationen mellem de forskellige parter (fx hospitals" afdeling,ambulatorium,praktiserendelæge,hjemmepleje)svigterikkesjældentogudvekslingenaf patientdatafungererikketilfredsstillende.resultateterressourcespild,øgetrisikoforfejlsamtfor" ringetpatienttilfredshed,idetdenenkeltepatientofteopleversinbehandlingsometlangt forhind" ringsløb. Der er behov for at understøtte kommunikation, udveksling af patientdata og generelt samarbejde på tværs af sektorer og mellem hospitaler og afdelinger. En mere målrettet og syste" matiskudnyttelseafitkombineretmednyeorganisationsformerogbedreplanlægning(fxiformaf standardforløbog pakkeløsninger )erenafgørendeforudsætningforatrealiseredissemål. Ressourceplanlægningog"styring I forbindelse med et samlet patientforløb er det vigtigt at de enkelte ressourcer, dvs. personale" grupper, udstyr, patientdata samt anden support, er til stede på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted. Man skal altså prøve at minimere ventetiden både for patienten og for de enkelte personalegrupper indbyrdes. Denne planlægning besværliggøres bl.a. af at (1) tidspunkter ikke er eksakte,(2)dererbådeakutteogelektivepatienter,(3)dererressourcebegrænsningerog(4)ofte foregårpatientforløbetoverflereforskelligeafdelinger/matrikelnumre.

7 5 Samspilmellemarbejdsgange,teknologiogorganisation Flere af de store omstillingsprocesser der for tiden foregår i hospitalssektoren kræver analyse af samspillet mellem arbejdsgange, it"teknolog, og retningslinjer/procedurer/instrukser. To områder kanfremhæves:(1)skadestueroghospitalsafdelingernesakuttemodtagelserskalifølgesundheds" styrelsen samles i store fælles akutmodtagelser på omkring 20 store sygehuse. Målet er at højne kvaliteten af akutbehandling således at en patient på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet vil kunneblivevurderetafenrelevantspeciallæge.(2)denvoldsommeogfortsattereduktionisenge" pladsernepåalmenmedicinske/kirurgiskeogpsykiatriskeafdelinger(somtilsammenudgør>90%af patienterne)harfremtvungetenkraftigopgraderingafambulantbehandling.forsåvelomstillingtil storefællesakutmodtagelsersomopgraderingafambulantbehandlingkrævesengrundig,integre" retanalyseafarbejdsgange,teknologi,ogretningslinjersamtorganisatoriskindlejringiformaftræ" ningog kulturel omstilling. Indretning,layoutoglogistik Oprettelsen af regioner har medført en ændret fordeling af arbejdsopgaverne mellem de enkelte hospitaler indbyrdes og primærsektoren. Der opstår derved et behov for nyindretning/design af afdelinger,ambulatorierogafsnitpåhospitaler,lægehuse,etc.storelogistiskeopgaverpåhvileret hospital, herunder en række rutineprægede transportopgaver (fx mad, affald, senge, utensilier, farmaceutiskevarer)hvormangennemautomatiseringaftransporterkunnefrigørepersonale.der skalforetagesorganisations"ogkapacitetsberegningirelationtillogistikkensåledes,atetminimum forbådepatienterogressourcer(personalegrupper,udstyr)opnås. KvalitetogSikkerhed Monitoreringogkvalitetskontrol Foratkunneleveremedicinskbehandlingogplejepåetinternationalthøjtniveaukræves"udover medicinskeogplejefagligekompetencer"adgangtildynamiskeoversigterovervigtigeprocesserog outcome"data.atkunneindsamleogaggregerekvalitetsmål"såvelsomdataforressourceforbrug" er langtfra en simpel eller triviel opgave, idet patientdata (og sundhedssektorens data generelt) registreres og opsamles i forskellige datasystemer, som ikke kan tale sammen. At definere og implementere protokoller for udveksling af data samt udvikle grænseflader, som det sundheds" fagligepersonale,ogivissetilfældepatienterogpårørendekanudnyttevilkrævemassivtværfaglig indsats. Organisatorisklæring MeddenstærktstigendeopmærksomhedpåpatientsikkerhedidesenesteårindførteDanmarksom detførstelandiverdenetlandsdækkende,obligatoriskogfortroligtsystemtilrapporteringafutilsig" tedehændelser.lovenomrapporteringafutilsigtedehændelsertrådteikraftper1.januar2004,og regionerne modtager nu tusindvis af rapporter årligt, ligesom disse i et antal af mere end årligttilgårsundhedsstyrelsen.deterenstorudfordringatomsætterapporteringafsvigtogfejltil læring, ikke mindst informationsmængden taget i betragtning. Løsninger af dette problem kræver effektivemetodertilanalyseafdeenkelterapporteroghændelser,klassifikationafrapporter(tak" sonomier),monitoreringafrekommandationeroghandleplanerogopfølgningpådisse,samtmeto" derogværktøjertilstøtteafdissemineringpåtværsaforganisatoriskeenheder.

8 6 UdviklingogImplementeringafnyeteknologier BrugerorienteretDesign Brugerorienteret design og brugerdreven innovation er inden for de seneste år blevet anerkendt som væsentlige tilgange til forandrings" og innovationsprocesser inden for sundhedssektoren. Brugerorienteretdesigngårgrundlæggendeudpåatinvolverebrugerneaktivtalleredeidesign"og planlægningsfasen"ogikkekuniimplementeringsfasen.detbetyderkonkretatbrugerneinddrages iformuleringogprioriteringafkravtilløsningen,vurderingafdesignforslagsamtiplanlægningenaf selve udviklingsprocessen. Aktiv brugerdeltagelse er en forudsætning for at de løsninger, man kommerfremtil,reeltafspejlerbrugernesbehovogbyggerpåderesvidenogkompetencesåledes, atmankanforkorte,letteogforbedrearbejdsprocedurer. Minimaltinvasivkirurgi(MIK) Meddisseprocedureranvendesmegetsmåinstrumenterogendoskopiskekameraerforatreducere traume,infektionsrisiko,ogindlæggelsestid,herundergivemulighedforatflerepatienterovergårtil ambulant behandling. Brugen af minimalt invasive kirurgiske instrumenter rejser en række proble" mer,sombl.a.omfatterdårligergonomiogarbejdsforholdforkirurgensamtmuligekomplikationer (blødninger, sekundær vævstraume m.m.) som er vanskelige at se under operationen. Selv om fordelenevedmikihøjgradopvejerrisici,krævesderyderligereindsatsforatforbedrekvalitetenaf indgrebogkirurgernesergonomiskearbejdsforhold. Digitaliseringafsundhedsvæsenet Det danske sundhedsvæsen er internationalt i front inden for digital kommunikation (f.eks. sund" hedsdatanettetogsundhed.dk)oginformationsbehandling(f.eks.kliniskekvalitetsdatabaserogepj" elektronisk patient journal). Denne position bør fastholdes og udvikles, fordi digitalisering er et vigtigtredskabtilatopnåetvelfungerendeogeffektivtsundhedsvæsen.digitaliseringenskalfordet førstesikrehøjkvalitetogproduktivitetiopgaveløsningenogunderstøtteenmoderneorganisering afarbejdet.fordetandetskaldigitaliseringensikrebedresamarbejdeogsammenhængisundheds" væsenet,ogfordettredjeskaldigitaliseringenunderstøttebedreservicetilogkommunikationmed borgere og patienter. En af de største udfordringer i denne forbindelse er at sikre at de digitale løsningerikkealeneertekniskvelfungerende,menatdeogsåmodsvarerbrugernesreellebehov. Ambulantbehandlingogtelemedicin Med den pågående reduktion i sengepladser kræves en markant udvikling af ambulant behandling (jf. afsnittet ovenfor: Samspil mellem arbejdsgange, teknologi og organisation ). Telemedicin i traditionelforstandharikraftafdesmågeografiskeafstandeidanmarkringeinteresse(menfxi Grønland). Men udvikling af telemedicinske løsninger kan i højere grad gøre det muligt at flytte sundhedsydelser ud af hospitalet til et lokalt sundhedscenter eller til patientens eget hjem. Målet meddenambulantebehandlingeratpatienternekanfåenmindreindgribendeogmeresammen" hængendebehandling samtidig med atkvalitetogeffektivitetibehandlingenøges.ide tilfælde, hvordetikkeermuligtheltatundgåhospitalsindlæggelse,kannyteknologidesudenværemedtilat reducere det antal dage patienterne behøver at være indlagt. Det kan f.eks. gøres ved at udvikle systemertilfjernmonitoreringkombineretmed nye metoderogteknologiertilselvdiagnosticering, selvmonitorering,egenomsorgogkomplians.

9 7 Kompetencer Forskningsgruppensvidenskabeligemedarbejdereharerfaringmedanvendelsenafmetoder,teknik" kerogværktøjerindenforfølgendekompetenceområder: Brugbarhedsevaluering Metoder, teknikker og værktøjer til at måle og vurdere brugeres interaktion med grænseflader og teknologiskesystemer(medico"tekniskudstyr,it"systemer). Risikovurderingforsundhedssektoren Metoder, teknikker og værktøjer til at vurdere risici i komplekse teknisk"organisatoriske systemer indenforsikkerhedskritiskedomæner,herundersundhedssektoren ParticipatoryDesign Metoder,teknikkerogværktøjertilaktivtatinvolverebrugereidesign"ogudviklingsprocesser. ImplementationafkliniskeIT"systemer Metoder,teknikkerogværktøjertilindførelseafIT"systemerisundhedssektoren,dertagerhøjdefor detkompleksesamspilmellemteknologiogorganisationiimplementationsfasen. OperationsManagement Kompetencerindenfordesign,fornyelse,planlægning,implementeringogstyringafpatientbehand" lingssystemer. Decisionsupport/operationsanalyse Metoderogværktøjertil optimeringafpatientbehandlingssystemer.kompetenceertætforbundet medsimulation,menbyggerihøjgradpåmatematiskmodellering. ProcessMapping Analyse og optegning af scenarier indenfor patientbehandlingssystemer. Kompetencen er vigtig i forbindelsemedforståelsenafetsammenhængendepatientforløb. Simulation Metoderogværktøjertil(a)modelbaseretsimuleringafdetvirkeligesystemtilstøtteafbeslutnings" tagen; (b) støtte af interaktiv simulation til at træne både kliniske og ikke"tekniske færdigheder (samarbejdeogkoordination)samteksplorerebeslutningsstrategier. Procesforbedring Optimeringafpatientbehandlingsforløbbaseretpå(bl.a.)metoderogværktøjertilprocesoptimering ogprocesplanlægning

10 8 Produktudvikling Metodertilkoordinationogfaciliteringaftværfagligeaktiviteterienvirksomhedellerorganisation, derkrævesforatudviklenyeprodukter,servicesogsystemer DesignforSafety Metoder,modellerogværktøjertilatdesignegrænseflader,medicinskudstyrogfysiskearbejdsom" givelser som optimerer de sundhedsfaglige brugeres (eller, når patienter er brugere) patienters mulighedforatnådettilsigtedebehandlingsmæssigeellerplejemæssigeresultateffektivtogsikkert.

11 9 Nuværendesamarbejdspartnere Hospitaler,sundhedsinstitutteroguniversiteter BispebjergHospital CenterforKvalitet,RegionSyd CopenhagenBusinessSchool DIMS"DanskInstitutforMedicinskSimulation GentofteHospital GiveHospital HerlevHospital HillerødHospital HvidovreHospital KøbenhavnsUniversitet OdenseUniversitetshospital Rigshospitalet SygehusSønderjylland TokyoInst.ofTechnology UniversityofAberdeen/ScottishPatientSafetyAlliance UniversityofAuckland VejleHospital ViborgSygehus ZealandCare Virksomheder Alectia Ambu BKMedical ForceTechnology LinaMedical MaxManusA/S RadiometerMedicalAps SiemensMedicalSolutions TheOptimaCorporation Unomedical Brancheorganisationer MediconValley Medicoindustrien

12 10 Projektbeskrivelser(igangværende) Forskningsprojekter [1]Titel: Co"constructingITandHealthcare(CITH) Vigtigstepunkter: CITH"projektetudviklerogafprøverIT"systemerog"servicessomkanhjælpe patientermedindopereredeimplantablecardioverter"defibrillators(icd er) ogsundhedsfagligtpersonaletilatskabeoverblikogsamarbejdeom patientenstilstandmedhenblikpåatsikrerettidigogpassendebehandling. Projektetfokusererpåkommunikationpåtværsafinstitutionelleogprofessio" nellegrænser.dethartilformålatudvikleprototypersamtatudvikleet begrebsapparat,derkanbrugestilatmodellere,udvikleogimplementere Socio"tekniskeIT"løsningertilstøtteforkommunikationogsamarbejdei sådannenetværk. Finansiering: 34,9miokr.,heraf7,9mio.kr.fraDetStrategiskeForskningsråd Samarbejdspartner(e): Rigshospitalet(Hjertecenteret),KøbenhavnsUniversitet(DatalogiskInstitutog CenterforIT"Innovation)ogCopenhagenBusinessSchool(InstitutforOrgani" sation) Arbejdsperiode: 1.juli juni2012. [2]Titel: Organiseringafdanskprimærsektor:Praksisogregion. Vigtigstepunkter: Istigendegradorganisererpraktiserendelægersigilægehusemedtoeller flerelæger.idisselægehuseerderentendenstilatdensamledekapabilitet øgesvedatansættesygeplejereogandrestøttefunktioner.inogletilfælde indkøbesspecifiktdiagnostiskudstyrtilf.eks.målingafinr(blodpropper).det erprojektetsformålatundersøgeorganiseringenaflægehuseogudvikle modellerogprincipperfordenneorganisering.hertilskalprojektetundersøge kompetencedelingenmellemlægehusoghospital. Finansiering: 50%postdoci3år,SyddanskUniv.(ForskningsenhedenforAlmenPraksis) Samarbejdspartner(e): SyddanskUniversitet(ForskningsenhedenforAlmenPraksis) Arbejdsperiode: Januar2009"december2011 [3]Titel: Selvorienterendeogselvkørendehospitalsrobottiltransportopgaver Vigtigstepunkter: Projektetsigtermodudviklingafauto"orienterende,brugervenlige,robuste robottertilfleksibelhospitalstransporttilatløselogistiskeopgaverpå hospital.idetca83%afhospitalsbudgettererlønninger,vilen automatiseringaflogistikopgaverfrigørehændertilbedrepatientplejeafden stigendemængepatienterudentilsvarendestigningipersonale. Finansiering: FIST,ForceTechnology,BispebjergUniv.Hospital Samarbejdspartner(e): DTUMAN,IMM,ForceTechnology,BispebjergUniv.Hospital Arbejdsperiode:

13 11 [4]Titel: Analyseafdiagnostiskeforløbforkvindermedunderlivskræft Vigtigstepunkter: Formåletmeddetteph.d."projekteratundersøgedetdiagnostiskeforløb(fra førstehenvendelsehospraktiserendelægetiludskrivelsefragynækologisk AfdelingD)forkvindermedunderlivskræftmedhenblikpåatafdækkeårsager tilforsinkelseidisseforløb.projektetindsamlervidenomsammenhængenpå tværsafsundhedssystemetogvilkunneudtalesigomsnitfladernemellem diagnostiskeenheder.dettværsektorielleperspektiverenafgørendestyrke ogmedfører,atpatientforløbkanvurderesmedicinsk,organisatoriskog strukturelt. Finansiering: Ph.d.stipendiumfraOdenseUniversitetshospital Samarbejdspartner(e): OdenseUniversitetshospital(GynækologiskAfdelingD),SyddanskUniversitet (ForskningsenhedenforAlmenPraksis)ogAarhusUniversitet(Forsknings" enhedenforalmenpraksis) Arbejdsperiode: September2007 august2010 [5]Titel: LeanudenStress"LEANUS Vigtigstepunkter: Følgeogbeskriveeffekterafimplementeringafleanproduktionsfilosofien. Projektetfølgerhospitalsafdelinger,hjemmeplejesamtproduktionsvirksom" heder. Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden:5,9mill Samarbejdspartner(e): Detnationaleforskningscenterforarbejdsmiljø,Aalborguniversitet,Odense universitetshospital,bispebjerghospital,valbyhjemmepleje Arbejdsperiode: 2006 april2010 [6]Titel: Sammenhængmellemakutteindlæggelserblandtpatientermedkronisk obstruktivlungesygdomogorganisationafbehandlingsindsatsenialmen praksis.register"ogspørgeskemastudie Vigtigstepunkter: AtbelyseihvilketomfangvariationihyppighedafindlæggelserblandtKOL" patientererassocieretmedstrukturelle,kulturelleogprocessuelleforholdi almenpraksis. Finansiering: Ph.d.stipendium,ForskningsenhedenforAlmenPraksis+SDU Samarbejdspartner(e): SyddanskUniversitet(ForskningsenhedenforAlmenPraksis) Arbejdsperiode: December2008 maj2011 [7]Titel: ITbasedmanagement"by"objectivesinhealthcareorganizations Vigtigstepunkter: Projekteteretph.d."projektogmåleteratudviklemetoderogværktøjertilat facilitereogformidledenudviklingsproces,derskalforegåi sundhedssektoren.etværktøjvilværeatudvikleenmålstyringsmodel,dervil indeholdesåvelblødekvalitetsmålsommerehåndfastekvantitetsmål.endel afmetodenvilværeatændremedarbejdernesrollefraatværeoperationelle aktørertilstrategiskeaktører.indholdetiprojektetvilværebaseretpå erfaringerfrabådenationaleoginternationalemiljøer. Finansiering: DTU/SygehusSønderjylland Samarbejdspartner(e): SygehusSønderjyllandogSiemens Arbejdsperiode:

14 12 [8]Titel: Mandskabs"ogruteplanlægningihjemmeplejen Vigtigstepunkter: Givethjemmeplejerneskvalifikationerogarbejdstidersamtklientbesøgenes kravogønskedetidspunkter,udarbejdesoptimaleellernær"optimalevagt" planerforhjemmeplejerne. Finansiering: Egenfinansiering Samarbejdspartner(e): ZealandCare Arbejdsperiode: maj2010 [9]Titel: Sikrepatientovergange"kortlægningoginterventionoverfor kontinuitetsbrud Vigtigstepunkter: Patientovergangeersituationerhvoransvaretforbehandlingogplejeaf patientovergårfraensundhedsfagligpersontilenanden.ifase1undersøges forekomst/typerafutilsigtedehændelseriforbindelsem.pt.overgange (kontinuitetsbrud)vedakutteforløbpåhospitaler.dataindsamlesiformaf: personaleinterviewsomkritiskehændelser,observationeriafdelingerved patientovergange,rapporteromutilsigtedehændelser,samt kerneårsagsanalyserfra4regionerfra2007.ifase2måleseffektenaf interventioneriformafreviderede/nyearbejdsgange,kommunikations" redskaberog"procedurer,træningistruktureretmundtligkommunikation. Finansiering: Trygfonden(1,5mio)samtegenfinanansieringfinansiering Samarbejdspartner(e): HerlevHospitalogTrygfonden Arbejdsperiode: 2008"09 [10]Titel: Vagtplanlægningforsygeplejerske Vigtigstepunkter: Udfragældendelovgivning,fagforeningsaftalersamtpersonaletsegne ønsker,erdettypiskentungopgaveatfindevagtplaner,dertilfredsstilleralle. Samtidigerdettypiskenopgave,derpålæggesafdelingslederen,somerhøjt kvalificerettilenlangrækkeandreopgaver.behovetforetautomatiseret beslutningsstøtteværktøjerderforstort.projektetudføresisamarbejdemed UniversityofAucklandogflereindustriellesamarbejdspartnere. Finansiering: Egen Samarbejdspartner(e): TheOptimaCorporationiAuckland,UniversityofAuckland Arbejdsperiode: [11]Titel: KortlægningaflægersacceptaftalegenkendelsesomgrænsefladetilEPJ Vigtigstepunkter: IsamarbejdemedVejleSygehusogMaxManusA/Sfortsættesprojektom kortlægningaflægersopfattelseaftalegenkendelse.projektetfokusererpå lægersholdningertilogacceptafindførelseaftaleteknologiirelationtilen modificerettechnologyacceptancemodel Finansiering: 80kkrsamtegenfinanansiering Samarbejdspartner(e): VejleSygehus Arbejdsperiode: 2007"2009

15 13 [12]Titel: Udviklingaftaksonomiforutilsigtedehændelserderinvolverermedicinsk udstyr Vigtigstepunkter: Projektetudarbejderentaksonomisomoverlappermed"ogerenvidereud" viklingogpræciseringaf"whosklassifikationssystemforutilsigtede hændelser( adverseevents ).IsamarbejdemedRegionHovedstadentestes taksonomienpåca1000indrapporteredehændelser,ogderforetagesanalyse afihvilkengradtaksonomienerpålideligunderbrug(målforinter"rater reliability). Finansiering: Egen+indsatsfraRegionHovedstaden Samarbejdspartner(e): RegionHovedstaden Arbejdsperiode: 2008"09 [13]Titel: AssessinghealthcarestaffandpatientattitudestoadverseeventsinDanish andjapanesehospitals Vigtigstepunkter: DTU/RisøandTokyoInst.ofTechnologyandDanishInstofMedicalSimulation havedevelopedquestionnairesanddeployedsurveystoascertainsimilarities anddifferencesintheperceptionsandattitudesofdoctorsandnursesand patientsaboutadverseeventandthereactionsofstaffandhospitalsafter patientinjurycausedbehospitalerror.questionnariesareinpreparationand surveyswillbemadeindenmarkandjapan Finansiering: Egen+TokyoInstofTechnology,JapaneseMinistryofHealth,Labourand Welfare Samarbejdspartner(e): TokyoInstofTechnology;DanskInst.Med.Simulation Arbejdsperiode: 2004"2009 [14]Titel: Undersøgelseafvirkningpåjournalkvalitetaftalegenkendelse Vigtigstepunkter: IsamarbejdemedVejleSygehus,somstillerjournalertilrådighed,foretages undersøgelsevedblændetreview(hillerød)afkvalitetafpatientjournalførog efterindførelseaftalegenkendelse(tgk).journalnotater,somerproduceretaf sammelægersomharbrugthhv.(a)diktafonoghaftjournalnotattransskri" beretafsekretærog(b)talegenkendelse,vurderesmht.kvalitetafto uafhængigeeksperter,somikkekendernotaternesoprindelse(blændetvurde" ring). Finansiering: MaxManusA/Ssamtegenfinanansiering Samarbejdspartner(e): VejleHospital;HillerødHospital Arbejdsperiode: 2007"2009

16 14 [15] Titel: QualityofMinimallyInvasiveSurgerySurgery(MIS) Vigtigstepunkter: Finansiering: Samarbejdspartner(e): Arbejdsperiode: ThisprojectaimsatincreasingtheincreasethequalityofMISandimproving theworkingconditionsoftheoperatingtheatrepersonnel.ithasbeen observedthatthemainaspectsthataffectqualityarehumanerror,team performanceandproductuse(poorlydesignedequipment).thisproject focusesonreducingriskandimprovingqualitybyimprovingthedesignofthe operatingtheatreandtheinstrumentationused Egen BispebjergHosp.,GentofteHosp.,HvidovreHosp.,Rigshosp.,LinaMedical. 2006"present [16] Titel: Innovationstrategiesintechnology"basedsmallandmediumsizedmedical companies Vigtigstepunkter: Finansiering: Samarbejdspartner(e): Althoughtherearebigincentives,bothtechnologicalandeconomical,to innovateinthehealthsector,innovationinmedicalcompaniesishinderedby anumberofissues,amongothers,theindustryisconservativeandslow moving,regulatorydemandsmakeitslowandexpensivetointroducenew products,andcapturingknowledgefromuserspatientsandhealthcare professionalsisdifficult.thisprojectaimsathelpingmedicalcompanies identifythesebarriersanddesignstrategiestohelpthemovercomethem. Egen (Confidential) Arbejdsperiode: 2005"2008 [17]Titel: Vigtigstepunkter: Finansiering: Samarbejdspartner(e): Arbejdsperiode: Brugerdreveninnovationogkommunikationaftekstilekvaliteter Projektetomfattertværfagligforskningominvolveringafbrugereiinnovation understøttetaftoinnovationsprojekteromhhv.udviklingaftekstilertilbrug sundhedssektorenogkommunikationaftekstilekvaliteteridistribuerede produktkæder.detførsteinnovationsprojekt,medfokuspåsundhedsinstitu" tionerogpatientershelbredelse,viludførestudierafenrækkehospitalerog andresundhedsinstitutionerogdereserfaringermedhygiejne,indretningog arbejdsprocesserogdisseskonsekvenserforpatienterneshelbredelse.resulta" ternefraenrækkekonkreteetnografiskestudierafbrugspraksispå4"6hospi" talerforventesatgivevigtigindsigtiforskelligebrugeresforholdtiltekstiloget godtinformationsgrundlagtilvidereudviklingafbæredygtige,højteknologiske tekstiler.studietforventesogsåatresultereiindsigtersomgårvidereenddet konkretetekstilprodukt. Erhvervs"ogByggestyrelsenharbevilliget5,2mill.kr.ialtheraf2,5mill.kr. Kvadrat,Trevira"Neckelmann,DesignskolenKoldingogDanmarksDesignskole April2008tilmarts2011

17 15 [18]Titel: Vigtigstepunkter: Finansiering: Samarbejdspartner(e): Arbejdsperiode: [19]Titel: Vigtigstepunkter: Finansiering: Samarbejdspartner(e): Patientsikkerhedogmedicineringipraksis Dennevifteafprojekter(kandidat"ogbachelorniveau)beskæftigersigmed konceptfornyelseindenforpatientsikkerhedogfejlmedicinering.der arbejdesbl.a.medtomedicinalvirksomhederskonkretedesigninden produktudformningogemballage.patientsikkerhediimplementeringenog ogbrugssammenhængepåsygehusafdelingerudforskesgennem etnografiskemetoderoginterviews.samtidigforetagesbrugerinddragelse somledidetkreative,skabendesyntesearbejde,hvordergennem workshopsudforskesspændingsforholdimedicineringspraksisisamspillet mellemprodukttiltagogorganiseringafarbejdspraksisser. Konceptfornyelserneviltildelsindebæreen're"framing'af fejlmedicineringsproblematikken,somforholdersigtildesignogmedicine" ringspraksispåetintegreretplan(herundermyndigheds"ogproduktionskrav, samtsygehusafdelingerslokaltgældendepraksisforholdog"betingelser). Egenfinansiering Diversesamarbejdspartnere:étprojektforhver. DanskSelskabforPatientsikkerhed,AmgrosI/S,TEVADanmarkA/S 1.februar2009" 30.september2009. Brugerdreveninnovationindenforbrugogikke"brugafhjælpemidler Projekteterettværfagligtstudieafsocio"materiellerelationerindenforbrug hjælpemidlertilhandicappedeogældre.idanmarkharvimuliggjortatbåde handicappedeogældrekanbliveboendeiegenboligogfåstilletforskellige typerafhjælpemidlertilrådighed.hjælpemidlerneskaldelsgøreborgeren mereselvhjulpenogmobilihverdagen,menogsågøredetletterefor hjemmeplejeoghjemmehjælpatudførederesarbejde.menhjælpemidler somf.eks.hospitalssengeerdesignet institutionsagtigt oggør,atflere afviseratfådenindidereshjemdadensignalerer hjælpeløshed og sygdom.hvisdeplejekrævendeafvisersengen,forringeshjemmeplejens arbejdsmiljøtilsvarendeogmednedslidningsomresultat. Egen Arbejdsperiode: 2007" HjælpemiddelinstituttetiÅrhus

18 16 Studenterprojekter [1]Titel: Leaninformationsbehandlingpåetdanskhospital Vigtigstepunkter: Projektetanalysererogoptimererinformationsbehandlingenmellem2 afdelingerogcentralarkivetpåethospital.idagerinformationendels elektroniskdelspapirbaseret. Finansiering: Egen Samarbejdspartner: ViborgSygehusogSiemens Arbejdsperiode: [2]Titel: Designogsimuleringafenoperationsgang Vigtigstepunkter: Projektetanalyserer,planlæggerogoptimererinstrumenthåndteringen omkringenoperationsgangforplanlagteoperationer.deplanlagteog optimeredekapacitetsforslagverificeresgennemensimulering. Operationsgangenernyindrettet. Finansiering: Egen Samarbejdspartner: GentofteHospital Arbejdsperiode: [3]Titel: Ph.d."projektomudviklingogmålingafeffekterafstruktureredekommuni" kativeprocedureriforbindelsemedpatientovergange Vigtigstepunkter: ProjektetudføresitilknytningtilHerlev"DIMS/Trygfonden"projektomforbed" ringafsikkerhedvedpatientovergange,ogfokusererpåplanlægningaf træningogprocedurersamtmålingafeffekterafcrewresource management"baserettræningafkliniskpersonalebaseretpåsimulerede scenarierderinvolvererpatientovergange Finansiering: Egen Samarbejdspartner: DanskInstitutforMedicinskSimulation(DIMS),HerlevHospital Arbejdsperiode: 2008"10 [4)Titel: SimuleringafakutafdelingpåHillerødHospital;dittoHerlevHospital Vigtigstepunkter: Projektetanalysererpatientflowetfortofremtidigeakutmodtageafdelinger påhversithospital.baseretpådenneanalyseverificeres ressourceplanlægningenoglayoutgennemensimulering.alternative forbedringsforslagopstilles. Finansiering: Egen Samarbejdspartner(e): HillerødHospital Arbejdsperiode:

19

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 04, 2019 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo,

Læs mere