Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 Handlingsplan DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Handlingsplan DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Indhold Handlingsplan Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade København Ø T F E H 1 Forord 3 2 Videnscenter Metodeudvikling og -evaluering Information og formidling Dialog med interessenter Opsamling af erfaringer 6 3 Evalueringscenter Grundskoleområdet Ungdomsuddannelsesområdet Området for de videregående uddannelser Området for voksen- og efteruddannelse Tværgående projekter 11 4 Indtægtsdækket virksomhed 12 5 Bilag 13

4

5 1 Forord Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, præsenterer i denne publikation sin handlingsplan for Efter behandling i EVA s bestyrelse og repræsentantskab er handlingsplanen blevet godkendt af undervisningsministeren. Hensigten med Handlingsplan 2003 er at give EVA s interessenter, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede et indblik i EVA s kommende evalueringer og projekter og den sammenhæng de indgår i. Mange evalueringer og projekter bygger videre på tidligere handlingsplaner. Som med de forrige handlingsplaner igangsættes der med handlingsplanen for 2003 evalueringer på alle uddannelsesområder fra grundskole over ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til voksen- og efteruddannelse. Der skelnes mellem videnscenterprojekter, evalueringer og projekter under området for indtægtsdækket virksomhed. Bagest i publikationen findes et bilag som er en oversigt over evaluerings- og videnscenterprojekter fra denne og tidligere handlingsplaner. Yderligere oplysninger om tidligere evalueringer, projekter og publikationer findes på EVA s hjemmeside Jørn Lund Formand Christian Thune Direktør Handlingsplan

6 2 Videnscenter Det er videnscenterets opgave at opsamle, producere og formidle relevant viden som er tilvejebragt dels gennem EVA s aktivt opsøgende rolle i forhold til national og international erfaringsopsamling og -udveksling, dels gennem en løbende systematisk bearbejdning af resultaterne af EVA s egne aktiviteter. Dette formål blev konkretiseret i forbindelse med udarbejdelsen af EVA s strategiplan Disse hovedopgaver er styrende for EVA s videnscenteropgaver. 2.1 Metodeudvikling og -evaluering En tilbagevendende opgave for videnscenteret er at følge op på evalueringerne fra det foregående års handlingsplan. Opfølgningen består af flere elementer. EVA evaluerer de anvendte metoder. Det sker ved en intern selvevalueringsproces og ved at indhente tilbagemeldinger fra evalueringsgrupper og de uddannelsessteder som har deltaget i en evaluering, om deres vurderinger af den anvendte metode og evalueringsprocessens forløb. Resultaterne af dette arbejde benytter EVA i den løbende udvikling af de anvendte metoder. I de forgange år har EVA indsamlet materiale fra adskillige evalueringer. EVA vil i 2003 sætte tid af til at formulere samlede beskrivelser af erfaringerne med de hidtidigt anvendte metoder og den udvikling de har været genstand for. Som hidtil vil det i relation til hver enkelt afsluttet evaluering blive besluttet i hvilket omfang hele eller dele af de anvendte metoder skal præsenteres i en særskilt publikation som inspiration til skoler og uddannelsesinstitutioner som selv ønsker at igangsætte evalueringsaktiviteter. Det er allerede i forbindelse med forberedelsen af Handlingsplan 2002 blevet besluttet at EVA i løbet af 2003 vil gennemføre en undersøgelse af hvilken effekt de evalueringer der blev gennemført som en del af Handlingsplan 2000, har haft. Forberedelsen af denne undersøgelse er foregået i Undersøgelsen skal dels dokumentere hvilken effekt evalueringerne har haft i forhold til en række fokusområder som hentes fra de gennemførte evalueringer, som for eksempel fagligt indhold, ledelse/organisering, mål og strategier, dels bidrage til udviklingen af EVA s design og metoder for evaluering for at optimere effekten af evalueringerne. Undersøgelsen vil primært omfatte de uddannelser og institutioner som gennemførte selvevalueringer som led i Handlingsplan Men for at opfylde formålet om at vurdere effekten af evalueringerne for sektoren i bred forstand, inddrages også institutioner som ikke har været direkte involveret i evalueringerne. Planlagte aktiviteter: Præsentation af erfaringer Metodepublikationer Gennemførelse af effektundersøgelse. 2.2 Information og formidling Det er en væsentlig målsætning for EVA s informationsaktiviteter at viden om EVA er tilgængelig for brugerne, og at uddannelsesinstitutionernes, interessenternes og offentlighedens behov for oplysninger om evaluering af uddannelser og undervisning bliver tilgodeset. Det sker i praksis først og fremmest gennem EVA s hjemmeside, i handlingsplaner, i kvartalsbladet EVAluering, i årsberetning, virksomhedsregnskab og udsendelse af evalueringsrapporter. Handlingsplan

7 Samtidig med at det løbende besluttes om en afsluttet evaluering eller videnscenteraktivitet indeholder erfaringer som er egnet til en metodepublikation, bliver der taget stilling til om der er behov for at offentliggøre en evaluerings hovedresultater i en kortere tilgængelig form end selve evalueringsrapporten for at nå en bredere målgruppe end de evaluerede institutioner og den umiddelbare interessentkreds. EVA skal ifølge loven opsamle erfaringer med uddannelsesevaluering ikke blot nationalt, men også internationalt. EVA vil det kommende år opprioritere brugen af sin hjemmeside til at formidle oplysninger om aktiviteter i andre lande. Dette adskiller sig fra EVA s tidligere praksis hvor EVA primært har stillet den type af informationer til rådighed i bearbejdet form. EVA oplever i stigende grad en interesse fra udenlandske brugere for sin hjemmeside. En forudsætning for at EVA kan stille information til rådighed ud over Skandinaviens grænser, er en velfungerende hjemmeside på engelsk. EVA s engelske hjemmeside indeholder i dag de væsentligste oplysninger om EVA. Det vil blive prioriteret at videreudvikle hjemmesiden til at blive en platform for løbende viden om EVA s aktiviteter også for udenlandske brugere. Det fremgår også af loven at EVA skal rådgive og stille viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. EVA får i stigende omfang henvendelser fra for eksempel skoleejere og uddannelsesinstitutioner om rådgivning og vejledning i forbindelse med igangsættelse og/eller evaluering af evalueringsprojekter eller -tiltag. EVA vil sætte ressourcer af til at imødekomme et udvalg af disse henvendelser for at udbrede erfaringer med evaluering ud over de uddannelsesinstitutioner som deltager i en evaluering. Det kan for eksempel ske gennem bilaterale kontakter eller kursusaktiviteter. Det er dog et centralt princip for EVA ikke at indgå i samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner som er udvalgt til at blive evalueret for at undgå en situation hvor EVA kan blive opfattet som en delmængde af sin egen evaluering. EVA gennemfører som led i Handlingsplan 2002 en frafaldsanalyse blandt universitetsuddannelser med det formål at udvikle et fælles begrebsapparat og at afdække årsager til frafald. Denne analyse vil blive efterfulgt af en undersøgelse af tilgange til frafald på ungdomsuddannelsesområdet. Undersøgelsen vil for det første se på hvilke muligheder der er for at definere og undersøge frafald, og de problemer der er forbundet hermed, og for det andet hvordan årsager til frafaldet kan belyses, og hvad konsekvenserne af frafaldet kan være. Planlagte aktiviteter: Udvalgte rapporter i kortere tilgængelig form Revision og udbygning af engelsk hjemmeside Rådgivningsopgaver Frafaldsundersøgelse på ungdomsuddannelserne. 2.3 Dialog med interessenter EVA fortsætter den linje som blev lagt i Det betyder at EVA prioriterer at være i direkte dialog med uddannelsesinstitutioner og interessenter på uddannelsesområdet med oplæg i workshopper, seminarer, konferencer og pædagogiske dage. Hertil kommer at EVA selv løbende vil tage initiativ til en række arrangementer. Det drejer sig blandt andet om gennemførelse af konferencer, hvoraf en række gennemføres som led i afslutningen på en evaluering, men som involverer en bredere kreds end de evaluerede institutioner, og andre arrangementer for at komme i kontakt med en særlig målgruppe, for eksempel studenterorganisationer eller arbejdsmarkedets parter. EVA fortsætter opbygningen af sine netværk på skoleområdet dels på nordisk, dels på europæisk plan. EVA deltog i 2001 i etableringen af et europæisk netværk på skoleområdet som opfølgning på EU-Kommissionens pilotprojekt. Netværket udmønter sig blandt andet i årlige konferencer. Handlingsplan

8 Planlagte aktiviteter: Konferencer som led i afslutningen af evalueringer 2.4 Opsamling af erfaringer EVA igangsatte i 2001 et kortlægningsarbejde af fordele og ulemper ved forskellige akkrediteringstilgange. Dette initiativ fortsætter som et løbende projekt da akkrediteringsdebatten stadig er relevant. Den foregår på europæisk og internationalt plan. Debatten er særlig intensiv på de videregående uddannelsesområder, men aspekter af den findes på skoleområdet. Debatten er ikke længere koncentreret om akkreditering som metode, men omfatter også brugen af indikatorer og kriterier som led i evaluering af uddannelse og undervisning. I 2002 lancerede EVA et projekt om gensidig anerkendelse af evalueringsorganisationer med sine nordiske søsterorganisationer i det nordiske evalueringsnetværk. Dette arbejde er afsluttet, men vil blive videreført på baggrund af erfaringerne med projektet. Det drejer sig om en revision af den anvendte metode og perspektiverne i denne og etablering af en dialog med de institutioner i de nordiske lande der arbejder med anerkendelse af grader om fælles problemstillinger. Hertil kommer at det nordiske evalueringsnetværk har besluttet at igangsætte et kortlægningsprojekt om inddragelse af studerende i evalueringsprocesser på det videregående uddannelsesområde. En anden dimension i EVA s erfaringsopsamling er projekter som kan bidrage som inspiration til igangværende eller kommende evalueringer eller andre videnscenterprojekter. Der vil blive gennemført to af denne type projekter. Det drejer sig om en undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud med henblik på at skabe et overblik over disse tilbud hvad angår kursusformer, omfang, de anvendte kvalitetssikringsmekanismer og sammenhænge og sammenfald mellem de to typer af udbud. Undersøgelsen skal kvalificere evalueringer af efteruddannelse. EVA vil også gennemføre en undersøgelse af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i international teoridannelse og udmøntningen af denne i praksis med henblik på at inspirere til udvikling i en dansk skole- og evalueringssammenhæng. Planlagte aktiviteter: International antologi (igangsat i 2002) Publikation om kriteriebaseret evaluering Fortsættelse af nordisk projekt om gensidig anerkendelse Nordisk projekt om inddragelse af studerende i evalueringer på det videregående uddannelsesområde Undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud Kortlægning af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling. Handlingsplan

9 3 Evalueringscenter Det er evalueringscenterets opgave at gennemføre evalueringer af undervisning og uddannelse i alle dele af uddannelsessektoren. Kommende evalueringer bygger på metodeudvikling, erfaringer og resultater fra tidligere projekter og skaber herved sammenhæng mellem gennemførte, igangværende og kommende projekter både horisontalt og vertikalt. Hertil kommer at evalueringsprojekterne har fokus på faglighed, relevans og læring. EVA vil endvidere i en række af evalueringerne anlægge en international dimension som følger den udvikling som er igangsat med bl.a. Bologna-deklarationen på det videregående uddannelsesområde og ønsket om større gennemsigtighed i uddannelserne på tværs af landegrænser. 3.1 Grundskoleområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på grundskoleområdet med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af børnehaveklassen Evaluering af folkeskolens afgangsprøver Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Evaluering af faget engelsk i grundskolen. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Undervisningsdifferentiering i folkeskolen Evalueringen af undervisningsdifferentiering i folkeskolen sætter fokus på i hvilket omfang intentionerne i folkeskolelovens 18, stk. 1, har ført til at eleverne modtager en undervisning der baserer sig på en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvalg. Evalueringen vil inddrage folkeskolelovens formuleringer om løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen herunder, læreres og elevers samarbejde om at fastlægge mål for den enkelte elev. Lovens formuleringer om dette er sammen med 18, stk. 1, væsentlige udtryk for lovens intentioner om at give udfordringer for den enkelte elev. Evalueringen skal afdække forskelle og ligheder mellem lærernes, ledernes, elevernes og forældrenes forventninger til undervisningsdifferentiering. Evalueringen skal vurdere i hvilken grad undervisningsdifferentiering som en del af den pædagogiske praksis lever op til de beskrevne mål og de implicerede parters forventninger. Evalueringen af undervisningsdifferentiering i grundskolen gennemføres med udgangspunkt i et fag på en årgang på mellemtrinnet. Faget idræt i grundskolen Idræt er et væsentligt islæt i elevernes skolehverdag alene i kraft af at det er skolens tredjestørste fag. Samtidig er idræt skolens eneste bevægelsesfag og er som sådan genstand for mange forventninger. Evalueringen vil fokusere både på undervisningen og på forhold der har betydning for at undervisningen i faget bliver praktiseret som fremhævet i de centrale fagtekster, Handlingsplan

10 kommunale læseplaner og lokale vilkår. Idræt hører til den praktisk/musiske fagblok, og evalueringen vil derfor omfatte fagets betydning i denne sammenhæng. Evalueringen ser på faget i hele grundskoleforløbet med henblik på at belyse og vurdere progression og ændringer i forhold til undervisningsmetoder, evalueringsstrategier, opfattelser af faget blandt elever og lærere, lærerbesætning, prioritering på skolen mv. Idræt er under gymnasiebekendtgørelsen af 1999 obligatorisk for eleverne i det almene gymnasium. Faget er dermed et af de eneste fag som eleverne har uafbrudt fra 1. klasse i grund- skolen til 3. g i gymnasiet. Parallelt med evalueringen af idræt i grundskolen gennemføres en undersøgelse af gymnasieelevers opfattelse af faget og undervisningen. Undersøgelsen supple- res med synspunkter fra idrætslærere fra det almene gymnasium. 3.2 Ungdomsuddannelsesområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på ungdomsuddannelsesområdet med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af økonomifag på hhx og teknologi og teknikfag på htx Uddannelsesplaner i grundforløbet på tekniske erhvervsuddannelser Prøveformer i det almene gymnasium. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene gymnasium Skriftlighed udgør en væsentlig del af den samlede gymnasieuddannelse. Overordnet fastlægger 7 i gymnasiebekendtgørelsen blandt andet at undervisningen skal udvikle elevernes skriftlige udtryksfærdighed, mens fagbilagene for de enkelte fag indeholder nærmere bestemmelser for arten og omfanget af elevernes skriftlige arbejde, der kan variere en del alt efter fag og niveau. Op gennem 1990 erne har et mere procesorienteret syn på skrivning vundet indpas, og det har blandt andet resulteret i at bekendtgørelsen fastlægger at indtil 25 pct. af det skriftlige arbejde i fagene kan omlægges til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af elevernes opgavebesvarelser. Set fra de videregående uddannelsers perspektiv er evnen til at bearbejde og formidle faglige problemstillinger i skriftlig form en vigtig studiekompetence. Derfor er det væsentligt at se nærmere på dels hvilket indhold og hvilken funktion skriftligheden i det almene gymnasium har, dels bedømmelsesformerne og elevernes udbytte af det skriftlige arbejde. I evalueringen udvælges to til tre af gymnasiets fag der fører til A-niveau. Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser har en særstilling i forhold til de fleste andre fag. Bortset fra dansk er engelsk det eneste fag som findes på tilsvarende niveau og i tilsvarende omfang både på htx og hhx og i det almene gymnasium. Et obligatorisk engelskfag over to år til B-niveau og muligheden for at vælge en overbygning til A-niveau på tredje år er således et fællestræk for disse uddannelser. Fagets særstilling åbner for en række interessante problemstillinger. Selvom engelsk findes i samme omfang og med de samme niveaubetegnelser i alle treårige gymnasiale uddannelser, har faget ikke et tilsvarende indhold på uddannelserne. Evalueringen skal således belyse hvordan de profiler som tegner de forskellige gymnasiale uddannelser, slår igennem i engelskfagets læseplaner og den fagpædagogiske praksis på uddannelserne. Hvad kendetegner det specifikt engelskfaglige i de forskellige gymnasiale uddannelser, og hvordan hænger denne faglighed sammen med uddannelsernes forskellige profil? Dette er særlig væsentligt fordi andre indholdselementer end de rent sproglige fylder relativt meget i engelskundervisningen på grund af elevernes forholdsvis høje faglige niveau med hensyn til de sproglige færdigheder. Handlingsplan

11 I samme forbindelse skal evalueringen også belyse hvordan den forskellige praksis i faget hænger sammen med de færdigheder og kundskaber eleverne møder med fra grundskolens engelskundervisning. Endelig giver en tværgymnasial evaluering af engelskfaget gode muligheder for at kaste lys over forskellige aspekter af systemet med niveaubetegnelser (for eksempel B- og A-niveau) som kendetegner alle fag i de gymnasiale uddannelser. En evaluering på erhvervsuddannelsesområdet Der gennemføres en evaluering på erhvervsuddannelsesområdet. Fokus for denne evaluering er ikke endeligt fastlagt. 3.3 Området for de videregående uddannelser Følgende evalueringer blev sat i gang på området for de videregående uddannelser med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af datamatikeruddannelsen International evaluering af agronomuddannelser Evaluering af pædagoguddannelsen Opfølgningsevaluering af de universitære tyskuddannelser Evaluering af de pædagogiske centre på Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Evaluering af læreruddannelsen Som optakt til evaluering af lærer- og pædagoguddannelsen satte EVA med Handlingsplan 2000 gang i en evaluering af faget pædagogik. I 2002 er en evaluering af pædagoguddannelserne blevet sat i gang. Og samtidig blev det planlagt at Handlingsplan 2003 skulle omfatte en evaluering af læreruddannelsen. Desuden har EVA gennemført en række evalueringer på folkeskoleområdet der har givet viden og erfaringer som kan inddrages i forberedelsen af evalueringen. De enkelte seminarier formulerer deres egne studieordninger og har forskellige organisatoriske rammer. Evalueringen vil inddrage hvordan de forskellige seminarier adskiller sig fra hinanden i deres udbud af læreruddannelsen. Formålet med evalueringen er at vurdere kvaliteten og udbuddet af læreruddannelsen. Der vil blive fokuseret på koblingen mellem uddannelsen og det arbejdsmarked der uddannes til. Det vil blive vurderet om uddannelsens indhold og form giver den nye lærer kvalifikationer der gør ham/hende i stand til at varetage og udvikle undervisningen i den kommunale folkeskole. I forhold til sammenhængen i uddannelsen vil der blive fokuseret på sammenhænge mellem de fire linjefag, pædagogiske fag og praktik. Evaluering af journalistuddannelsen Journalistuddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole blev sammen med kommunikationsuddannelserne på universiteterne i København, Roskilde, Århus og Odense evalueret i 1997 af Evalueringscenteret. Siden evalueringen blev gennemført, er der oprettet to nye journalistuddannelser på hhv. RUC og Syddansk Universitet som et reelt alternativ til journalisthøjskolens uddannelse(r). Formålet med evalueringen er at vurdere kvaliteten og sammenligneligheden af journalistuddannelsen på de tre uddannelsessteder, herunder hvilket arbejdsmarked de forskellige uddannelser retter sig mod. Evalueringen vil i den sammenhæng især fokusere på praktikkens længde og dennes betydning for koblingen til arbejdsmarkedet. Journalistuddannelsen på journalisthøjskolen er en mellemlang videregående uddannelse der er omfattet af bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor. Evalueringen vil således Handlingsplan

12 også inddrage analyser og anbefalinger om hvordan journalistuddannelsen på journalisthøjskolen kan udvikle sig i lyset af de kriterier og krav der opstilles i bekendtgørelsen. For de to øvrige uddannelser vil evalueringen se på om disse i forhold til det teoretiske indhold og niveau lever op til kravene for uddannelser på universitetsniveau. Evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet EVA har i 2002 afsluttet pilot-evaluering af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet (jf. EVA s handlingsplan for 2001). Evalueringen blev sat i gang for blandt andet at rette fokus på de overordnede institutionelle problemer som uddannelsesevalueringer ofte har vanskeligt ved at indfange. Centrale problemstillinger i evalueringen har været fakultetets samlede profil og faglighed, sammenhænge mellem uddannelse og forskning, ledelsesforhold samt samarbejdet med andre fakulteter, institutioner og offentlige myndigheder. Som afslutning på fakultetsevalueringen udarbejdes et metodehæfte om fordele og ulemper ved den benyttede evalueringsmetode. Som opfølgning på evalueringen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet igangsættes en evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet. I tillæg til at belyse kvaliteten ved fakultetets uddannelser og forskning vil en evaluering give mulighed for at videreudvikle en metode til institutionsevaluering. Evalueringen gennemføres om muligt på frivillig basis. Alle fakulteter og monofakultære universiteter inviteres til at melde sig til at deltage. Såfremt ingen fakulteter eller monofakultære universiteter melder sig, vil EVA kontakte en institution. Evaluering af kvalitetssikring på universiteterne I oplægget til en ny universitetslov stilles der krav om at universiteterne systematisk skal arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten i forskning, uddannelse og undervisning. Mange universiteter har allerede strategier og procedurer for samt konkrete erfaringer med kvalitetssikring og udvikling, og på europæisk plan er der aktuelt stor interesse for institutionernes interne kvalitetskulturer. Formålet med evalueringen er at vurdere universiteternes forudsætninger for at udvikle kvalitetsarbejde og den hidtidige indsats på området. Indtil tre institutioner under universitetsloven kan blive evalueret med henblik på at formulere anbefalinger til, hvordan indsatsen kan systematiseres og effektiviseres. Stærke og svage sider ved den eksisterende praksis skal belyses for at give et godt udgangspunkt for det fremtidige kvalitetsarbejde som universiteterne står over for i forbindelse med universitetsreformen. Evalueringen vil derfor støtte de involverede institutioner i udviklingsarbejdet, og den vil samtidig skulle levere inspiration til andre institutioner. Der vil enten blive taget udgangspunkt i kvalitetsarbejdet på den samlede institution eller på et fakultet. Evalueringen søges gennemført på grundlag af universiteters eller fakulteters eget ønske om at deltage. Universiteter eller fakulteter vil derfor kunne melde sig til at deltage. Hvis dette ikke er tilfældet vil EVA kontakte enkelte institutioner. 3.4 Området for voksen- og efteruddannelse Følgende evalueringer blev sat i gang på området for voksen- og efteruddannelse med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af masteruddannelser Evaluering af efteruddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser Evaluering af specialundervisning for voksne. Følgende evaluering sættes i gang med Handlingsplan 2003: Handlingsplan

13 Evaluering af masteruddannelser EVA har som led i Handlingsplan 2001 gennemført sin første evaluering af masteruddannelser. Siden igangsættelsen af den første evaluering af masteruddannelser er der fra Videnskabsministeriets side udformet en ny procedure for godkendelse og permanentgørelse af uddannelserne på masterniveau. Sideløbende hermed er væksten i antallet af udbudte masteruddannelser fortsat. Den evaluering af masteruddannelser som igangsættes som led i Handlingsplan 2003 skal dels undersøge og bidrage til udvikling af uddannelsernes kvalitet, dels bidrage til en videreudvikling af EVA s koncept for evaluering af masteruddannelser på baggrund af en øget dækningsgrad. Evalueringen skal på linje med den første evaluering af masteruddannelser anvende kriterier som grundlag for vurderingen af uddannelsernes kvalitet. Kriterierne skal blandt andet sikre at der i evalueringen tages hensyn til Videnskabsministeriets minimumskriterier for godkendelse af masteruddannelser som de er defineret i forbindelse med den nye godkendelsesprocedure. Med udgangspunkt i erfaringerne fra den første evaluering kan der med fordel inddrages aspekter vedrørende uddannelsernes forskningsbasering, det faglige niveau, erhvervsorientering, værditilvækst og kvalitetssikring. Evalueringen omfatter et antal masteruddannelser inden for ét eller flere faglige hovedområder. 3.5 Tværgående projekter Tværgående projekter i henhold til Handlingsplan 2001: Undervisningsiagttagelse Selvevaluering i uddannelsessektoren. Metodeudviklingsprojektet om undervisningsiagttagelser videreføres og afprøves i 2002 i forbindelse med evaluering af engelsk i grundskolen. Handlingsplan

14 4 Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteterne under indtægtsdækket virksomhed består af SU-vurderinger af private uddannelser og eksternt rekvirerede opgaver. Sidstnævnte kan være opgaver på anmodning fra andre, for eksempel ministerier, uddannelsesråd, kommunalbestyrelser eller uddannelsesinstitutioner. Formålet med SU-vurderinger er at vurdere om private uddannelser lever op til en række minimumskrav. En positiv opfyldelse af disse krav sikrer at de studerende på uddannelsen er berettigede til at modtage SU. En uddannelse skal gennemgå en SU-vurdering hvert fjerde år. Gennemførelsen af SU-vurderinger for SUstyrelsen er en opgave som EVA lovmæssigt er forpligtet til at gennemføre. Herudover påtager EVA sig opgaver efter rekvisition hvis disse ligger inden for EVA's kernekompetencer, dvs. evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelse, uddannelsesforløb, undervisning og institutionsudvikling. Igangværende indtægtsdækkede virksomhedsprojekter: Evaluering af det svenske Skolverkets indsats for at støtte kvalitetsudviklingen i skole og førskole. Projektet blev igangsat i 2001 og afsluttes i Evaluering af forsvarets uddannelser med henblik på vurdering i forhold til det civile uddannelsessystem. Projektet blev igangsat i 2001 og afsluttes i 1. kvartal Deltagelse sammen med den britiske og spanske evalueringsorganisation i et EU-projekt om transnationale evalueringer af uddannelser i henholdsvis fysik, historie og veterinær som led i Bologna-processen. Handlingsplan

15 5 Bilag Tabel 1 Oversigt over evalueringsprojekter Område og projekt Handlingsplan Planlagt afslutning Skoleområdet: Den internationale dimension i folkeskolen kvartal 2003 Faget engelsk i grundskolen kvartal 2003 Undervisningsdifferentiering i folkeskolen 2003 Faget idræt i grundskolen 2003 Ungdomsuddannelserne: Uddannelsesplaner i grundforløbet på tekniske erhvervsuddannelser kvartal 2003 Prøveformer i det almene gymnasium kvartal 2003 Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene 2003 gymnasium Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser 2003 En evaluering på erhvervsuddannelsesområdet 2003 De videregående uddannelser: Pædagoguddannelsen kvartal 2003 Opfølgningsevaluering på de universitære tyskuddannelser kvartal 2003 De pædagogiske centre på DTU og HHK kvartal 2003 Evaluering af læreruddannelsen 2003 Evaluering af journalistuddannelsen 2003 Evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet 2003 Evaluering af kvalitetssikring på universiteterne 2003 Voksen- og efteruddannelse: Undersøgelse af efteruddannelse af undervisere på mellemlange kvartal 2003 videregående uddannelser Specialundervisning for voksne kvartal 2003 Evaluering af masteruddannelser 2003 Tværgående projekter: Tværgående projekt om undervisningsiagttagelse 2001 Videreføres i evaluering af engelsk i grundskolen Handlingsplan

16 Tabel 2 Oversigt over videnscenterprojekter i 2003 Projekt Akkreditering muligheder og begrænsninger i kvalitetsudviklingen Gennemførelse af effektvurdering Kursus i selvevaluering Frafaldsanalyse på ungdomsuddannelser Gennemførelse af konference for det europæiske netværk på skoleområdet Gensidig anerkendelse af evalueringsorganisationer International antologi Nordisk projekt om inddragelse af studerende i evalueringer på det videregående uddannelsesområde Undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud Kortlægning af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling Handlingsplan

Handlingsplan 2002 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2002 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2002 2001 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2002 2001 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2002 2001 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN ÅR 2000

HANDLINGSPLAN ÅR 2000 HANDLINGSPLAN ÅR 2000 Forord Bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut har siden sin tiltrædelse sammen med instituttets ledelse nøje overvejet hvorledes den bedst muligt gennem sin planlægning og sine

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Handlingsplan 2006. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2006. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2006 Handlingsplan 2006 Handlingsplan 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Formål Dette notats formål er meget kort at give læserne - medlemmer af censorformandskaber - grundlæggende beskrivelse

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 2013 7-trins-skalaen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere