Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 Handlingsplan DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Handlingsplan DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Indhold Handlingsplan Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade København Ø T F E H 1 Forord 3 2 Videnscenter Metodeudvikling og -evaluering Information og formidling Dialog med interessenter Opsamling af erfaringer 6 3 Evalueringscenter Grundskoleområdet Ungdomsuddannelsesområdet Området for de videregående uddannelser Området for voksen- og efteruddannelse Tværgående projekter 11 4 Indtægtsdækket virksomhed 12 5 Bilag 13

4

5 1 Forord Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, præsenterer i denne publikation sin handlingsplan for Efter behandling i EVA s bestyrelse og repræsentantskab er handlingsplanen blevet godkendt af undervisningsministeren. Hensigten med Handlingsplan 2003 er at give EVA s interessenter, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede et indblik i EVA s kommende evalueringer og projekter og den sammenhæng de indgår i. Mange evalueringer og projekter bygger videre på tidligere handlingsplaner. Som med de forrige handlingsplaner igangsættes der med handlingsplanen for 2003 evalueringer på alle uddannelsesområder fra grundskole over ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til voksen- og efteruddannelse. Der skelnes mellem videnscenterprojekter, evalueringer og projekter under området for indtægtsdækket virksomhed. Bagest i publikationen findes et bilag som er en oversigt over evaluerings- og videnscenterprojekter fra denne og tidligere handlingsplaner. Yderligere oplysninger om tidligere evalueringer, projekter og publikationer findes på EVA s hjemmeside Jørn Lund Formand Christian Thune Direktør Handlingsplan

6 2 Videnscenter Det er videnscenterets opgave at opsamle, producere og formidle relevant viden som er tilvejebragt dels gennem EVA s aktivt opsøgende rolle i forhold til national og international erfaringsopsamling og -udveksling, dels gennem en løbende systematisk bearbejdning af resultaterne af EVA s egne aktiviteter. Dette formål blev konkretiseret i forbindelse med udarbejdelsen af EVA s strategiplan Disse hovedopgaver er styrende for EVA s videnscenteropgaver. 2.1 Metodeudvikling og -evaluering En tilbagevendende opgave for videnscenteret er at følge op på evalueringerne fra det foregående års handlingsplan. Opfølgningen består af flere elementer. EVA evaluerer de anvendte metoder. Det sker ved en intern selvevalueringsproces og ved at indhente tilbagemeldinger fra evalueringsgrupper og de uddannelsessteder som har deltaget i en evaluering, om deres vurderinger af den anvendte metode og evalueringsprocessens forløb. Resultaterne af dette arbejde benytter EVA i den løbende udvikling af de anvendte metoder. I de forgange år har EVA indsamlet materiale fra adskillige evalueringer. EVA vil i 2003 sætte tid af til at formulere samlede beskrivelser af erfaringerne med de hidtidigt anvendte metoder og den udvikling de har været genstand for. Som hidtil vil det i relation til hver enkelt afsluttet evaluering blive besluttet i hvilket omfang hele eller dele af de anvendte metoder skal præsenteres i en særskilt publikation som inspiration til skoler og uddannelsesinstitutioner som selv ønsker at igangsætte evalueringsaktiviteter. Det er allerede i forbindelse med forberedelsen af Handlingsplan 2002 blevet besluttet at EVA i løbet af 2003 vil gennemføre en undersøgelse af hvilken effekt de evalueringer der blev gennemført som en del af Handlingsplan 2000, har haft. Forberedelsen af denne undersøgelse er foregået i Undersøgelsen skal dels dokumentere hvilken effekt evalueringerne har haft i forhold til en række fokusområder som hentes fra de gennemførte evalueringer, som for eksempel fagligt indhold, ledelse/organisering, mål og strategier, dels bidrage til udviklingen af EVA s design og metoder for evaluering for at optimere effekten af evalueringerne. Undersøgelsen vil primært omfatte de uddannelser og institutioner som gennemførte selvevalueringer som led i Handlingsplan Men for at opfylde formålet om at vurdere effekten af evalueringerne for sektoren i bred forstand, inddrages også institutioner som ikke har været direkte involveret i evalueringerne. Planlagte aktiviteter: Præsentation af erfaringer Metodepublikationer Gennemførelse af effektundersøgelse. 2.2 Information og formidling Det er en væsentlig målsætning for EVA s informationsaktiviteter at viden om EVA er tilgængelig for brugerne, og at uddannelsesinstitutionernes, interessenternes og offentlighedens behov for oplysninger om evaluering af uddannelser og undervisning bliver tilgodeset. Det sker i praksis først og fremmest gennem EVA s hjemmeside, i handlingsplaner, i kvartalsbladet EVAluering, i årsberetning, virksomhedsregnskab og udsendelse af evalueringsrapporter. Handlingsplan

7 Samtidig med at det løbende besluttes om en afsluttet evaluering eller videnscenteraktivitet indeholder erfaringer som er egnet til en metodepublikation, bliver der taget stilling til om der er behov for at offentliggøre en evaluerings hovedresultater i en kortere tilgængelig form end selve evalueringsrapporten for at nå en bredere målgruppe end de evaluerede institutioner og den umiddelbare interessentkreds. EVA skal ifølge loven opsamle erfaringer med uddannelsesevaluering ikke blot nationalt, men også internationalt. EVA vil det kommende år opprioritere brugen af sin hjemmeside til at formidle oplysninger om aktiviteter i andre lande. Dette adskiller sig fra EVA s tidligere praksis hvor EVA primært har stillet den type af informationer til rådighed i bearbejdet form. EVA oplever i stigende grad en interesse fra udenlandske brugere for sin hjemmeside. En forudsætning for at EVA kan stille information til rådighed ud over Skandinaviens grænser, er en velfungerende hjemmeside på engelsk. EVA s engelske hjemmeside indeholder i dag de væsentligste oplysninger om EVA. Det vil blive prioriteret at videreudvikle hjemmesiden til at blive en platform for løbende viden om EVA s aktiviteter også for udenlandske brugere. Det fremgår også af loven at EVA skal rådgive og stille viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. EVA får i stigende omfang henvendelser fra for eksempel skoleejere og uddannelsesinstitutioner om rådgivning og vejledning i forbindelse med igangsættelse og/eller evaluering af evalueringsprojekter eller -tiltag. EVA vil sætte ressourcer af til at imødekomme et udvalg af disse henvendelser for at udbrede erfaringer med evaluering ud over de uddannelsesinstitutioner som deltager i en evaluering. Det kan for eksempel ske gennem bilaterale kontakter eller kursusaktiviteter. Det er dog et centralt princip for EVA ikke at indgå i samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner som er udvalgt til at blive evalueret for at undgå en situation hvor EVA kan blive opfattet som en delmængde af sin egen evaluering. EVA gennemfører som led i Handlingsplan 2002 en frafaldsanalyse blandt universitetsuddannelser med det formål at udvikle et fælles begrebsapparat og at afdække årsager til frafald. Denne analyse vil blive efterfulgt af en undersøgelse af tilgange til frafald på ungdomsuddannelsesområdet. Undersøgelsen vil for det første se på hvilke muligheder der er for at definere og undersøge frafald, og de problemer der er forbundet hermed, og for det andet hvordan årsager til frafaldet kan belyses, og hvad konsekvenserne af frafaldet kan være. Planlagte aktiviteter: Udvalgte rapporter i kortere tilgængelig form Revision og udbygning af engelsk hjemmeside Rådgivningsopgaver Frafaldsundersøgelse på ungdomsuddannelserne. 2.3 Dialog med interessenter EVA fortsætter den linje som blev lagt i Det betyder at EVA prioriterer at være i direkte dialog med uddannelsesinstitutioner og interessenter på uddannelsesområdet med oplæg i workshopper, seminarer, konferencer og pædagogiske dage. Hertil kommer at EVA selv løbende vil tage initiativ til en række arrangementer. Det drejer sig blandt andet om gennemførelse af konferencer, hvoraf en række gennemføres som led i afslutningen på en evaluering, men som involverer en bredere kreds end de evaluerede institutioner, og andre arrangementer for at komme i kontakt med en særlig målgruppe, for eksempel studenterorganisationer eller arbejdsmarkedets parter. EVA fortsætter opbygningen af sine netværk på skoleområdet dels på nordisk, dels på europæisk plan. EVA deltog i 2001 i etableringen af et europæisk netværk på skoleområdet som opfølgning på EU-Kommissionens pilotprojekt. Netværket udmønter sig blandt andet i årlige konferencer. Handlingsplan

8 Planlagte aktiviteter: Konferencer som led i afslutningen af evalueringer 2.4 Opsamling af erfaringer EVA igangsatte i 2001 et kortlægningsarbejde af fordele og ulemper ved forskellige akkrediteringstilgange. Dette initiativ fortsætter som et løbende projekt da akkrediteringsdebatten stadig er relevant. Den foregår på europæisk og internationalt plan. Debatten er særlig intensiv på de videregående uddannelsesområder, men aspekter af den findes på skoleområdet. Debatten er ikke længere koncentreret om akkreditering som metode, men omfatter også brugen af indikatorer og kriterier som led i evaluering af uddannelse og undervisning. I 2002 lancerede EVA et projekt om gensidig anerkendelse af evalueringsorganisationer med sine nordiske søsterorganisationer i det nordiske evalueringsnetværk. Dette arbejde er afsluttet, men vil blive videreført på baggrund af erfaringerne med projektet. Det drejer sig om en revision af den anvendte metode og perspektiverne i denne og etablering af en dialog med de institutioner i de nordiske lande der arbejder med anerkendelse af grader om fælles problemstillinger. Hertil kommer at det nordiske evalueringsnetværk har besluttet at igangsætte et kortlægningsprojekt om inddragelse af studerende i evalueringsprocesser på det videregående uddannelsesområde. En anden dimension i EVA s erfaringsopsamling er projekter som kan bidrage som inspiration til igangværende eller kommende evalueringer eller andre videnscenterprojekter. Der vil blive gennemført to af denne type projekter. Det drejer sig om en undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud med henblik på at skabe et overblik over disse tilbud hvad angår kursusformer, omfang, de anvendte kvalitetssikringsmekanismer og sammenhænge og sammenfald mellem de to typer af udbud. Undersøgelsen skal kvalificere evalueringer af efteruddannelse. EVA vil også gennemføre en undersøgelse af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i international teoridannelse og udmøntningen af denne i praksis med henblik på at inspirere til udvikling i en dansk skole- og evalueringssammenhæng. Planlagte aktiviteter: International antologi (igangsat i 2002) Publikation om kriteriebaseret evaluering Fortsættelse af nordisk projekt om gensidig anerkendelse Nordisk projekt om inddragelse af studerende i evalueringer på det videregående uddannelsesområde Undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud Kortlægning af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling. Handlingsplan

9 3 Evalueringscenter Det er evalueringscenterets opgave at gennemføre evalueringer af undervisning og uddannelse i alle dele af uddannelsessektoren. Kommende evalueringer bygger på metodeudvikling, erfaringer og resultater fra tidligere projekter og skaber herved sammenhæng mellem gennemførte, igangværende og kommende projekter både horisontalt og vertikalt. Hertil kommer at evalueringsprojekterne har fokus på faglighed, relevans og læring. EVA vil endvidere i en række af evalueringerne anlægge en international dimension som følger den udvikling som er igangsat med bl.a. Bologna-deklarationen på det videregående uddannelsesområde og ønsket om større gennemsigtighed i uddannelserne på tværs af landegrænser. 3.1 Grundskoleområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på grundskoleområdet med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af børnehaveklassen Evaluering af folkeskolens afgangsprøver Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Evaluering af faget engelsk i grundskolen. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Undervisningsdifferentiering i folkeskolen Evalueringen af undervisningsdifferentiering i folkeskolen sætter fokus på i hvilket omfang intentionerne i folkeskolelovens 18, stk. 1, har ført til at eleverne modtager en undervisning der baserer sig på en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvalg. Evalueringen vil inddrage folkeskolelovens formuleringer om løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen herunder, læreres og elevers samarbejde om at fastlægge mål for den enkelte elev. Lovens formuleringer om dette er sammen med 18, stk. 1, væsentlige udtryk for lovens intentioner om at give udfordringer for den enkelte elev. Evalueringen skal afdække forskelle og ligheder mellem lærernes, ledernes, elevernes og forældrenes forventninger til undervisningsdifferentiering. Evalueringen skal vurdere i hvilken grad undervisningsdifferentiering som en del af den pædagogiske praksis lever op til de beskrevne mål og de implicerede parters forventninger. Evalueringen af undervisningsdifferentiering i grundskolen gennemføres med udgangspunkt i et fag på en årgang på mellemtrinnet. Faget idræt i grundskolen Idræt er et væsentligt islæt i elevernes skolehverdag alene i kraft af at det er skolens tredjestørste fag. Samtidig er idræt skolens eneste bevægelsesfag og er som sådan genstand for mange forventninger. Evalueringen vil fokusere både på undervisningen og på forhold der har betydning for at undervisningen i faget bliver praktiseret som fremhævet i de centrale fagtekster, Handlingsplan

10 kommunale læseplaner og lokale vilkår. Idræt hører til den praktisk/musiske fagblok, og evalueringen vil derfor omfatte fagets betydning i denne sammenhæng. Evalueringen ser på faget i hele grundskoleforløbet med henblik på at belyse og vurdere progression og ændringer i forhold til undervisningsmetoder, evalueringsstrategier, opfattelser af faget blandt elever og lærere, lærerbesætning, prioritering på skolen mv. Idræt er under gymnasiebekendtgørelsen af 1999 obligatorisk for eleverne i det almene gymnasium. Faget er dermed et af de eneste fag som eleverne har uafbrudt fra 1. klasse i grund- skolen til 3. g i gymnasiet. Parallelt med evalueringen af idræt i grundskolen gennemføres en undersøgelse af gymnasieelevers opfattelse af faget og undervisningen. Undersøgelsen supple- res med synspunkter fra idrætslærere fra det almene gymnasium. 3.2 Ungdomsuddannelsesområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på ungdomsuddannelsesområdet med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af økonomifag på hhx og teknologi og teknikfag på htx Uddannelsesplaner i grundforløbet på tekniske erhvervsuddannelser Prøveformer i det almene gymnasium. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene gymnasium Skriftlighed udgør en væsentlig del af den samlede gymnasieuddannelse. Overordnet fastlægger 7 i gymnasiebekendtgørelsen blandt andet at undervisningen skal udvikle elevernes skriftlige udtryksfærdighed, mens fagbilagene for de enkelte fag indeholder nærmere bestemmelser for arten og omfanget af elevernes skriftlige arbejde, der kan variere en del alt efter fag og niveau. Op gennem 1990 erne har et mere procesorienteret syn på skrivning vundet indpas, og det har blandt andet resulteret i at bekendtgørelsen fastlægger at indtil 25 pct. af det skriftlige arbejde i fagene kan omlægges til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af elevernes opgavebesvarelser. Set fra de videregående uddannelsers perspektiv er evnen til at bearbejde og formidle faglige problemstillinger i skriftlig form en vigtig studiekompetence. Derfor er det væsentligt at se nærmere på dels hvilket indhold og hvilken funktion skriftligheden i det almene gymnasium har, dels bedømmelsesformerne og elevernes udbytte af det skriftlige arbejde. I evalueringen udvælges to til tre af gymnasiets fag der fører til A-niveau. Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser har en særstilling i forhold til de fleste andre fag. Bortset fra dansk er engelsk det eneste fag som findes på tilsvarende niveau og i tilsvarende omfang både på htx og hhx og i det almene gymnasium. Et obligatorisk engelskfag over to år til B-niveau og muligheden for at vælge en overbygning til A-niveau på tredje år er således et fællestræk for disse uddannelser. Fagets særstilling åbner for en række interessante problemstillinger. Selvom engelsk findes i samme omfang og med de samme niveaubetegnelser i alle treårige gymnasiale uddannelser, har faget ikke et tilsvarende indhold på uddannelserne. Evalueringen skal således belyse hvordan de profiler som tegner de forskellige gymnasiale uddannelser, slår igennem i engelskfagets læseplaner og den fagpædagogiske praksis på uddannelserne. Hvad kendetegner det specifikt engelskfaglige i de forskellige gymnasiale uddannelser, og hvordan hænger denne faglighed sammen med uddannelsernes forskellige profil? Dette er særlig væsentligt fordi andre indholdselementer end de rent sproglige fylder relativt meget i engelskundervisningen på grund af elevernes forholdsvis høje faglige niveau med hensyn til de sproglige færdigheder. Handlingsplan

11 I samme forbindelse skal evalueringen også belyse hvordan den forskellige praksis i faget hænger sammen med de færdigheder og kundskaber eleverne møder med fra grundskolens engelskundervisning. Endelig giver en tværgymnasial evaluering af engelskfaget gode muligheder for at kaste lys over forskellige aspekter af systemet med niveaubetegnelser (for eksempel B- og A-niveau) som kendetegner alle fag i de gymnasiale uddannelser. En evaluering på erhvervsuddannelsesområdet Der gennemføres en evaluering på erhvervsuddannelsesområdet. Fokus for denne evaluering er ikke endeligt fastlagt. 3.3 Området for de videregående uddannelser Følgende evalueringer blev sat i gang på området for de videregående uddannelser med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af datamatikeruddannelsen International evaluering af agronomuddannelser Evaluering af pædagoguddannelsen Opfølgningsevaluering af de universitære tyskuddannelser Evaluering af de pædagogiske centre på Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2003: Evaluering af læreruddannelsen Som optakt til evaluering af lærer- og pædagoguddannelsen satte EVA med Handlingsplan 2000 gang i en evaluering af faget pædagogik. I 2002 er en evaluering af pædagoguddannelserne blevet sat i gang. Og samtidig blev det planlagt at Handlingsplan 2003 skulle omfatte en evaluering af læreruddannelsen. Desuden har EVA gennemført en række evalueringer på folkeskoleområdet der har givet viden og erfaringer som kan inddrages i forberedelsen af evalueringen. De enkelte seminarier formulerer deres egne studieordninger og har forskellige organisatoriske rammer. Evalueringen vil inddrage hvordan de forskellige seminarier adskiller sig fra hinanden i deres udbud af læreruddannelsen. Formålet med evalueringen er at vurdere kvaliteten og udbuddet af læreruddannelsen. Der vil blive fokuseret på koblingen mellem uddannelsen og det arbejdsmarked der uddannes til. Det vil blive vurderet om uddannelsens indhold og form giver den nye lærer kvalifikationer der gør ham/hende i stand til at varetage og udvikle undervisningen i den kommunale folkeskole. I forhold til sammenhængen i uddannelsen vil der blive fokuseret på sammenhænge mellem de fire linjefag, pædagogiske fag og praktik. Evaluering af journalistuddannelsen Journalistuddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole blev sammen med kommunikationsuddannelserne på universiteterne i København, Roskilde, Århus og Odense evalueret i 1997 af Evalueringscenteret. Siden evalueringen blev gennemført, er der oprettet to nye journalistuddannelser på hhv. RUC og Syddansk Universitet som et reelt alternativ til journalisthøjskolens uddannelse(r). Formålet med evalueringen er at vurdere kvaliteten og sammenligneligheden af journalistuddannelsen på de tre uddannelsessteder, herunder hvilket arbejdsmarked de forskellige uddannelser retter sig mod. Evalueringen vil i den sammenhæng især fokusere på praktikkens længde og dennes betydning for koblingen til arbejdsmarkedet. Journalistuddannelsen på journalisthøjskolen er en mellemlang videregående uddannelse der er omfattet af bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor. Evalueringen vil således Handlingsplan

12 også inddrage analyser og anbefalinger om hvordan journalistuddannelsen på journalisthøjskolen kan udvikle sig i lyset af de kriterier og krav der opstilles i bekendtgørelsen. For de to øvrige uddannelser vil evalueringen se på om disse i forhold til det teoretiske indhold og niveau lever op til kravene for uddannelser på universitetsniveau. Evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet EVA har i 2002 afsluttet pilot-evaluering af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet (jf. EVA s handlingsplan for 2001). Evalueringen blev sat i gang for blandt andet at rette fokus på de overordnede institutionelle problemer som uddannelsesevalueringer ofte har vanskeligt ved at indfange. Centrale problemstillinger i evalueringen har været fakultetets samlede profil og faglighed, sammenhænge mellem uddannelse og forskning, ledelsesforhold samt samarbejdet med andre fakulteter, institutioner og offentlige myndigheder. Som afslutning på fakultetsevalueringen udarbejdes et metodehæfte om fordele og ulemper ved den benyttede evalueringsmetode. Som opfølgning på evalueringen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet igangsættes en evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet. I tillæg til at belyse kvaliteten ved fakultetets uddannelser og forskning vil en evaluering give mulighed for at videreudvikle en metode til institutionsevaluering. Evalueringen gennemføres om muligt på frivillig basis. Alle fakulteter og monofakultære universiteter inviteres til at melde sig til at deltage. Såfremt ingen fakulteter eller monofakultære universiteter melder sig, vil EVA kontakte en institution. Evaluering af kvalitetssikring på universiteterne I oplægget til en ny universitetslov stilles der krav om at universiteterne systematisk skal arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten i forskning, uddannelse og undervisning. Mange universiteter har allerede strategier og procedurer for samt konkrete erfaringer med kvalitetssikring og udvikling, og på europæisk plan er der aktuelt stor interesse for institutionernes interne kvalitetskulturer. Formålet med evalueringen er at vurdere universiteternes forudsætninger for at udvikle kvalitetsarbejde og den hidtidige indsats på området. Indtil tre institutioner under universitetsloven kan blive evalueret med henblik på at formulere anbefalinger til, hvordan indsatsen kan systematiseres og effektiviseres. Stærke og svage sider ved den eksisterende praksis skal belyses for at give et godt udgangspunkt for det fremtidige kvalitetsarbejde som universiteterne står over for i forbindelse med universitetsreformen. Evalueringen vil derfor støtte de involverede institutioner i udviklingsarbejdet, og den vil samtidig skulle levere inspiration til andre institutioner. Der vil enten blive taget udgangspunkt i kvalitetsarbejdet på den samlede institution eller på et fakultet. Evalueringen søges gennemført på grundlag af universiteters eller fakulteters eget ønske om at deltage. Universiteter eller fakulteter vil derfor kunne melde sig til at deltage. Hvis dette ikke er tilfældet vil EVA kontakte enkelte institutioner. 3.4 Området for voksen- og efteruddannelse Følgende evalueringer blev sat i gang på området for voksen- og efteruddannelse med Handlingsplan 2001 og Handlingsplan 2002: Evaluering af masteruddannelser Evaluering af efteruddannelse af undervisere på mellemlange videregående uddannelser Evaluering af specialundervisning for voksne. Følgende evaluering sættes i gang med Handlingsplan 2003: Handlingsplan

13 Evaluering af masteruddannelser EVA har som led i Handlingsplan 2001 gennemført sin første evaluering af masteruddannelser. Siden igangsættelsen af den første evaluering af masteruddannelser er der fra Videnskabsministeriets side udformet en ny procedure for godkendelse og permanentgørelse af uddannelserne på masterniveau. Sideløbende hermed er væksten i antallet af udbudte masteruddannelser fortsat. Den evaluering af masteruddannelser som igangsættes som led i Handlingsplan 2003 skal dels undersøge og bidrage til udvikling af uddannelsernes kvalitet, dels bidrage til en videreudvikling af EVA s koncept for evaluering af masteruddannelser på baggrund af en øget dækningsgrad. Evalueringen skal på linje med den første evaluering af masteruddannelser anvende kriterier som grundlag for vurderingen af uddannelsernes kvalitet. Kriterierne skal blandt andet sikre at der i evalueringen tages hensyn til Videnskabsministeriets minimumskriterier for godkendelse af masteruddannelser som de er defineret i forbindelse med den nye godkendelsesprocedure. Med udgangspunkt i erfaringerne fra den første evaluering kan der med fordel inddrages aspekter vedrørende uddannelsernes forskningsbasering, det faglige niveau, erhvervsorientering, værditilvækst og kvalitetssikring. Evalueringen omfatter et antal masteruddannelser inden for ét eller flere faglige hovedområder. 3.5 Tværgående projekter Tværgående projekter i henhold til Handlingsplan 2001: Undervisningsiagttagelse Selvevaluering i uddannelsessektoren. Metodeudviklingsprojektet om undervisningsiagttagelser videreføres og afprøves i 2002 i forbindelse med evaluering af engelsk i grundskolen. Handlingsplan

14 4 Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteterne under indtægtsdækket virksomhed består af SU-vurderinger af private uddannelser og eksternt rekvirerede opgaver. Sidstnævnte kan være opgaver på anmodning fra andre, for eksempel ministerier, uddannelsesråd, kommunalbestyrelser eller uddannelsesinstitutioner. Formålet med SU-vurderinger er at vurdere om private uddannelser lever op til en række minimumskrav. En positiv opfyldelse af disse krav sikrer at de studerende på uddannelsen er berettigede til at modtage SU. En uddannelse skal gennemgå en SU-vurdering hvert fjerde år. Gennemførelsen af SU-vurderinger for SUstyrelsen er en opgave som EVA lovmæssigt er forpligtet til at gennemføre. Herudover påtager EVA sig opgaver efter rekvisition hvis disse ligger inden for EVA's kernekompetencer, dvs. evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelse, uddannelsesforløb, undervisning og institutionsudvikling. Igangværende indtægtsdækkede virksomhedsprojekter: Evaluering af det svenske Skolverkets indsats for at støtte kvalitetsudviklingen i skole og førskole. Projektet blev igangsat i 2001 og afsluttes i Evaluering af forsvarets uddannelser med henblik på vurdering i forhold til det civile uddannelsessystem. Projektet blev igangsat i 2001 og afsluttes i 1. kvartal Deltagelse sammen med den britiske og spanske evalueringsorganisation i et EU-projekt om transnationale evalueringer af uddannelser i henholdsvis fysik, historie og veterinær som led i Bologna-processen. Handlingsplan

15 5 Bilag Tabel 1 Oversigt over evalueringsprojekter Område og projekt Handlingsplan Planlagt afslutning Skoleområdet: Den internationale dimension i folkeskolen kvartal 2003 Faget engelsk i grundskolen kvartal 2003 Undervisningsdifferentiering i folkeskolen 2003 Faget idræt i grundskolen 2003 Ungdomsuddannelserne: Uddannelsesplaner i grundforløbet på tekniske erhvervsuddannelser kvartal 2003 Prøveformer i det almene gymnasium kvartal 2003 Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene 2003 gymnasium Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser 2003 En evaluering på erhvervsuddannelsesområdet 2003 De videregående uddannelser: Pædagoguddannelsen kvartal 2003 Opfølgningsevaluering på de universitære tyskuddannelser kvartal 2003 De pædagogiske centre på DTU og HHK kvartal 2003 Evaluering af læreruddannelsen 2003 Evaluering af journalistuddannelsen 2003 Evaluering af et monofakultært universitet eller et fakultet 2003 Evaluering af kvalitetssikring på universiteterne 2003 Voksen- og efteruddannelse: Undersøgelse af efteruddannelse af undervisere på mellemlange kvartal 2003 videregående uddannelser Specialundervisning for voksne kvartal 2003 Evaluering af masteruddannelser 2003 Tværgående projekter: Tværgående projekt om undervisningsiagttagelse 2001 Videreføres i evaluering af engelsk i grundskolen Handlingsplan

16 Tabel 2 Oversigt over videnscenterprojekter i 2003 Projekt Akkreditering muligheder og begrænsninger i kvalitetsudviklingen Gennemførelse af effektvurdering Kursus i selvevaluering Frafaldsanalyse på ungdomsuddannelser Gennemførelse af konference for det europæiske netværk på skoleområdet Gensidig anerkendelse af evalueringsorganisationer International antologi Nordisk projekt om inddragelse af studerende i evalueringer på det videregående uddannelsesområde Undersøgelse af private og offentlige efteruddannelsestilbud Kortlægning af danske og udenlandske erfaringer med skoleudvikling Handlingsplan

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Handlingsplan 2011 2011

Handlingsplan 2011 2011 Handlingsplan 2011 Handlingsplan 2011 2011 Handlingsplan 2011 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs.

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere