Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner"

Transkript

1 Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter relateret til analysegruppens beretning med 27 anbefalinger til fremme af danske ansættelser ved EU s institutioner. 1. Motivation, kommunikation og oplysning Emne 1.1 Webbaseret adgang til oplysninger om EU ansættelse Adgangen til systematisk opdateret webbaseret oplysning om EU's adgangsprøver, karriereperspektiver, løn- og ansættelsesvilkår, samt om adgang til kompetenceudvikling for potentielle kandidater, bør gøres mere synlig og brugervenlig, og kan eventuelt omfatte en EU-karriere Hotline. Relevante oplysningsplatforme bør knyttes til hinanden gennem gensidige henvisninger og links Der bør etableres mulighed for, at potentielle kandidater og andre med interesse for en EU-karriere kan abonnere på sådanne platforme, og dermed underrettes ved opdatering, og modtage nyhedsbreve løbende Aktiviteter Udenrigsministeriet har revideret ministeriets website for informering af karrieremuligheder i EU og EU s adgangsprøver under Der er etableret en abonnementsordning på ny web-site under um.dk kaldet nyt om internationale stillinger med foreløbigt ca. 400 abonnenter. Link til website: Emne 1.2 Afholdelse af oplysnings- og motivationskampagner f.eks. EU-dage Eksisterende tiltag i forhold til oplysnings- og motiveringskampagner i forbindelse med udskrivelse af de enkelte adgangsprøver bør styrkes; og der bør afholdes årlige EU-Dage omkring EU's karriereperspektiver. Fokus skal fortsat ligge på AC-generalister og sprogkyndige medarbejdere; men en øget indsats kan også iværksættes over for andre personalegrupper, når omstændighederne taler derfor. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om disse kampagner skal gennemføres selvstændigt, eller knyttes til de regelmæssige generelle karrierearrangementer på universiteterne og i interesseorganisationerne Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet har i samarbejde med Djøf afholdt EU-karrieredag i København den 10. marts 2014 med deltagelse af Uddannelses- og Forskningsministeren samt

2 Udenrigsministeren og mere end 200 deltagere. På karrieredagen blev bl.a. afholdt flere tema-cafeer med særskilte EU-emner, herunder Djøf og Universiteternes mulighed for at bistå både før, under og efter en EUkarriere, EU-karrieremuligheder, EU's adgangsprøve samt møde danskere med erhvervserfaring fra EU. Udenrigsministeriet har afholdt 4 oplysnings- og motivationsmøder i København, Århus, Ålborg og Odense med mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's ansættelses- og karrieremuligheder samt introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet har deltaget i 3 oplysnings- og motivationsmøder i Djøf og Magisterforeningen med deltagelse af mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's karrieremuligheder samt en kort introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen i Bruxelles har i samarbejde med Djøf afholdt oplysnings- og motivationsmøde for danskere i Bruxelles med ca. 30 deltagere. Fokus var EU's karrieremuligheder samt indføring i første del af EU's adgangsprøve den elektroniske stopprøve, CBT en. Emne 1.3 Fastholdelse af fokus på danske ansættelser blandt politikere, presse og offentlighed Det overvejes løbende, hvordan fokus på danske ansættelser i EU kan fastholdes, og gerne øges, blandt de danske politikere, pressen og offentligheden i almindelighed. EU-Kommissionens og Europa- Parlamentets repræsentationskontorer i Danmark, tillige med Europabevægelsen, kan spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 1 møde i universitetsnetværket, samt introduceret universiteternes karrierecentre for EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet har inddraget et bredt udsnit af eksterne interessenter i informationsindsatsen om nye EU-adgangsprøver, oplysnings- og motivationsmøder o.l., herunder universitetsnetværket, fagspecifikke organisationer, a-kasser og EPSO-ambassadørerne. Udenrigsministeriet udsendte pressemeddelelse om EU-karrieredagen den 10. marts. Universitetsavisen og Djøf bragte artikler efterfølgende. EU-Repræsentationen har i marts 2014 arrangeret samtaler for Århus Universitet med centrale EU-aktører i Bruxelles.

3 Emne 1.4 Partnerproblematik Mere systematisk kontakt bør etableres blandt de ansvarlige for partnerproblematikken i interesserede bilaterale udenrigstjenester, EU, FN-systemet og Verdensbanken med henblik på at identificere best practices, og på sigt etablere et egentligt samarbejde omkring ledsagende partneres beskæftigelse, f.eks. gennem fælles CV-bank og jobopslag Aktiviteter Udenrigsministeriet har drøftet udfordringerne med EPSO på netværksmøder. 2. Vækstlag for danske kandidater til ansættelse i EU s institutioner Emne 2.1 Målrettet oplysningsindsats overfor uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet Der bør iværksættes en mere målrettet oplysningsindsats rettet mod de uddannelsesinstitutioner, i Danmark og i udlandet, som udbyder uddannelser, der kan føre til ansættelse i EU. Indsatsen skal gøre de studerende interesserede i at tage et praktikantophold i en af EU s institutioner, og/eller motivere dem for at søge ansættelse i EU Aktiviteter Se afsnit 1.2 og 1.3 Emne 2.2 EPSO-ambassadørernes rolle EPSO-ambassadørernes rolle, deres adgang til kommunikationskanaler, samt arbejdsdelingen i forhold både til universiteternes ledelse og formelle struktur, og Udenrigsministeriet skal klarlægges, bl.a. under inddragelse af den erfaring både EPSO selv, og andre EU-lande, har opsamlet siden start Inden for rammerne af netværket med de danske universiteter, og med inddragelse både af EPSO-ambassadørerne, og de mest berørte interesseorganisationer, tages initiativ til at definere en handlingsplan for indsatsen over for studerende og yngre kandidater, der er målgruppe for ansættelse i EU s indgangsstillinger. Handlingsplanen bør rumme tiltag og arbejdsdeling for at opnå dette mål. Dette kan f.eks. ske gennem etableringen af et årshjul for større begivenheder i forbindelse med EU s adgangsprøver og karrieremuligheder, og om adgangsprøvernes indhold, format og teknik, løbende kan inddrages i den normale akademiske undervisning. Aktiviteter Der oplyses om EPSO-ambassadørerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside Udenrigsministeriet har indhentet erfaringer fra andre medlemslandes

4 brug af EPSO-ambassadører og blandt inddraget EPSO-ambassadørerne i oplysnings- og motivationskampagner. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet drøftet EPSO-ambassadørernes rolle med universitetsnetværket og søgt at sikre koordinationen mellem universiteternes karrierecentre og de stedlige EPSO-ambassadører. 6 uddannelsesinstitutioner er tilmeldt det kommende program for EU Career Ambassador 2014/2015: Ålborg, Århus, Syddansk, Roskilde, CBS og København. Uddannelses- og Forskningsministeriet har indledt drøftelserne med universitetsnetværket om mulige tvær-universitetslige sommerskoler vedrørende EU s adgangsprøve og karrieremuligheder. Emne 2.3 Praktikanter i EU Der bør udarbejdes en vejledning om ansøgningsprocedure og arbejdsvilkår for praktikanter i EU s institutioner, der også skal oplyse om muligheden for at få merit på studiet, om adgangen til at medtage SU, og om eventuel aflønning. Der skal endvidere sikres løbende kontakt til nuværende og tidligere praktikanter for at lære af deres erfaringer, og etablere et egentligt alumnenetværk som vækstlag for senere EUansættelser. En sådan vejledning kunne også omfatte andre praktikantstillinger i Bruxelles og Luxembourg, herunder hos danske offentlige myndigheder eller privatsektoren, samt f.eks. mulighederne for Europa-fokuserede studier i udlandet, eller deltagelse i EU s Erasmusprogram, herunder det kommende Erasmus+ Aktiviteter EU-repræsentationen i Bruxelles har indledt afdækningen af de faktiske forhold om danskeres søgning af praktikophold til EU-institutionerne, samt indledt dialog med danske erhvervs- og interesseorganisationer i Bruxelles med henblik på et evt. samarbejde om arrangementer og netværk for de danske praktikanter, herunder fastholdelse af interesse for EU's adgangsprøver. Det har været undersøgt, om der var tilstrækkeligt med interesserede danske praktikanter i Bruxelles for at kunne udbyde et kursus i første del af EU s adgangsprøve. Det var ikke tilfældet i første omgang, men det overvejes fortsat fremadrettet. Emne 2.4 EU-stilling som en del af et karriereforløb for centraladministrationen eller privatsektoren Det overvejes, hvordan kortere eller længere udsendelse til en EU-stilling

5 kan indtænkes i et normalt karriereforløb i centraladministrationen eller privatsektoren, og hvordan det kan sikres, at udsendte medarbejderes ekspertise og netværker, der opnås i forbindelse hermed, kan udnyttes optimalt ved eventuel hjemvenden Aktiviteter Se afsnit 2.5. Emne 2.5 Fokuseret brug af refusionsordning for sekunderede nationale eksperter Refusionsordningen for sekunderede nationale eksperter bør tilpasses således, at danske nationale eksperter i fremtiden i højere grad beskæftiger sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne, og varetager opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere, ligesom de skal udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, og i lyset af perspektiverne for, at udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karriereforløb. Aktiviteter Moderniseringsstyrelsen har 1. januar 2014 implementeret en ny praksis for udsendelse af nationale eksperter, der indebærer, at sekunderede nationale eksperter i fremtiden i højere grad skal beskæftige sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne og varetage opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere. Nationale eksperter udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, hvor udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karrieremuligheder 3. Kompetenceudvikling Emne 3.1 Finansiering af program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere Med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, hvorvidt der kan sikres fremadrettet finansiering af et egentligt program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere. Samtidig undersøges, med inddragelse af Uddannelsesministeriet og universiteterne, hvordan et sådant program, og finansieringen heraf, kan tilpasses behovet også hos de studerende, og i den akademiske verden i øvrigt. Kompetenceudviklingen bør udbydes både i forbindelse med de enkelte adgangsprøver, og f.eks. i form af en årlig EU-træningsdag med inddragelse af alle berørte parter, herunder interesseorganisationerne. Kompetenceudviklingen bør også kunne formidles gennem fjernundervisning til kandidater, der ikke befinder sig i Danmark. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har indhentet oplysninger om uddannelsesinstitutionernes nuværende aktiviteter og fremadrettede overvejelser om, hvordan de kan bidrage til at fremme danske

6 ansættelser i EU. Oplysningerne bruges i Uddannelses- og Forskningsministeriets fremadrettede udvikling af mulige nye uddannelsesmæssige tiltag for de studerende. Se i øvrigt afsnit 2.2. Udenrigsministeriet har afholdt 2x4 undervisningssessioner i første del af EU s adgangsprøve den såkaldte stopprøve eller CBT ved den franske forvaltningshøjskole ENA (Ecole Nationale d Administration) med i alt ca. 100 deltagere. Forud for de sidste 4 undervisningssessioner holdt Udenrigsministeriet 2 intensive forberedelseskurser for interesserede deltagere. Undervisningen er ikke udbudt i Bruxelles, grundet lille interesse blandt mulige interessenter. Udenrigsministeriet har modtaget tilsagn om finansiering hos Statens Kompetencecenter til undervisning af centraladministrationens kandidater, der går videre til anden fase af EU's adgangsprøve for ACgeneralister. Emne 3.2 Permanent EU Fast Track-program for yngre AC-fuldmægtige Ligeledes med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, om der i centraladministrationen regelmæssigt bør udbydes et EU Fast Track -program for yngre ACfuldmægtige Aktiviteter Programmet evalueres i forbindelse med afslutningen januar Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og interesseorganisationerne Emne 4.1 Operative rammer for tværgående samarbejde Det overvejes, hvorledes der bedst kan etableres operative rammer for et tværgående samarbejde mellem de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder i Danmark med henblik på fremme af danske EU-ansættelser Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udenrigsministeriet har indledt et tæt samarbejde for at skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og øge viden hos danske studerende og karrierevejledere om karrieremuligheder og ansættelse i EU. Derudover samarbejdes med eksterne interessenter som DI og Djøf. Emne 4.2 Universitetsnetværket Der bør afholdes regelmæssige møder i netværket med universiteterne om fremme af danske ansættelser i EU, ligesom det overvejes, hvordan resultaterne heraf løbende kan kommunikeres f.eks. til netværkerne

7 blandt de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 1 møde med universitetsnetværket, hvor analysegruppens anbefalinger af uddannelsesmæssig karakter blev diskuteret og muligheder for en forbedret indsats og samarbejde blev vendt. Se i øvrigt afsnit 2.2 og 3.1. Emne 4.3 Bredt samarbejde med større danske interesseorganisationer Der indkaldes til et bredt møde med de større danske interesseorganisationer for at drøfte, hvorledes de mere effektivt kan inddrages i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og EUrepræsentationen har i perioden afholdt flere mindre afdækningsmøder med interesseorganisationerne Djøf, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og DI. EU-Repræsentationen har endvidere løbende kontakt til interesseorganisationernes kontorer i Bruxelles. 5. Forholdet til danskere, der allerede er ansat i EU s institutioner Emne 5.1 Operative rammer for EU-repræsentationens samarbejde EU-Repræsentationens indsats i forhold til danske ansættelser i EU's topstillinger skal styrkes Allerede ansatte danskere i EU's institutioner opfordres til at holde EU- Repræsentationen underrettet om deres ønsker om eventuel forflyttelse eller forfremmelse, således at EU-Repræsentationen om ønsket kan bistå i dialogen med EU's beslutningstagere Det overvejes, om der kan udarbejdes retningslinjer for den løbende kontakt mellem danske EU-ansatte og relevante danske myndigheder med fokus på de forventninger, de EU-ansatte med rette kan have til myndighederne, og sidstnævntes kapacitet til at følge op på kontakterne EU-Repræsentationen og ambassaden i Luxembourg fortsætter, og opprioriterer i muligt omfang, den løbende kontakt med danske EUansatte, herunder gennem faglig kontakt til de medarbejdere, der er ansvarlige for de samme fagområder som de enkelte EU-ansatte Danske kandidater, der består EU's adgangsprøver, opfordres til i endnu højere grad at kontakte EU-Repræsentationen med henblik på at opnå aktiv støtte til hurtig placering i en EU-stilling i overensstemmelse med deres ønsker og kvalifikationer.

8 EU-Repræsentationen bør opprioritere afholdelsen af løbende tematiske arrangementer for de danske ansatte i EU's institutioner, eventuelt i samarbejde med det danske kabinet, f.eks. til belysning af særlige danske prioriteter eller strategiske fokusområder Der bør etableres en mentorordning for interesserede nyansatte danskere i EU's institutioner, således at de kan sparre med mere erfarne danske kolleger inden for den pågældende institution. EU- Repræsentationen kan om ønsket formidle den fornødne kontakt Aktiviteter På et møde i Bruxelles har Udenrigsministeriet, EU-repræsentationen og danske ansatte i EU s institutioner drøftet rammer og muligheder for kontakt og samarbejde. EU-repræsentationen har holdt en række møder med danske ansatte i EU s institutioner, samt afholdt informationsmøder om analysegruppens beretning for danske ansatte i EU s institutioner. EU-repræsentationen har tæt kontakt til de danskere, der senest har bestået EU's adgangsprøve og forsøger at bistå dem med at opnå en hurtig og relevant placering i EU-systemet. EU-repræsentationen har intensiveret den strategiske kortlægning af og dialogen med de danske EU-ansatte på tværs af ansættelsesgrupper. 6. Struktur og ressourcer for indsatsen Emne 6.1 Oprettelse af en stilling på EU-Repræsentationen hvis fokusområde bliver Fremme af danske ansættelser i EU Der oprettes en stilling på EU-Repræsentationen med det hovedmandat at fremme Danmarks repræsentation i EU, og deltage i udmøntningen af de relevante dele af Analysegruppens anbefalinger. Disse aktiviteter omfatter både støtte til kandidater, der har bestået adgangsprøverne, og til allerede ansatte med henblik på at sikre fortsat tilfredsstillende dansk repræsentation på områder af strategisk interesse, tillige med den løbende dialog og kontaktpleje i forhold til de danske ansatte i EU's institutioner Aktiviteter Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med Udenrigsministeriet oprettet en fuldtidsstilling på EU-Repræsentationen med ansvar for fremme af danskere i EU s institutioner. Medarbejderen er ansat pr. 1. marts 2014 for en 2-3 årig indledende periode. EU-repræsentationen har siden styrkelsen øget dialogen med relevante danske og udenlandske samtalepartnere, herunder med danske EUansatte og kandidater der har bestået EU's adgangsprøve, for blandt andet at indsamle erfaring og idéer til en styrket dansk indsats. Emne 6.2 Inddragelse af interesseorganisationer De store interesseorganisationer, og deres omfattende kontaktflade til

9 medlemmerne, bør inddrages endnu mere effektivt i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser Aktiviteter Se aktiviteter og tiltag under andre anbefalinger. 7. Opfølgning og evaluering Emne 7.1 Udarbejdelse af handlingsplan for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger Der bør i løbet af januar 2014 formuleres handlingsplaner til gennemførelse af de fremsatte anbefalinger med angivelse af en tidsplan herfor. Udenrigsministeriet sikrer den tværgående koordination af tiltag, der omfatter flere aktører. Aktiviteter Nærværende aktivitetsplan udgør handlingsplanen for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger. Emne 7.2 Præsentation af analysegruppens anbefalinger til danske EU-ansatte Udenrigsministeriet sikrer kommunikation til de danske EU-ansatte af Analysegruppens anbefalinger, og sørger for, at deres eventuelle synspunkter og forslag inddrages i de enkelte aktørers opfølgningsindsats Aktiviteter Analysegruppens beretning og anbefalinger er offentliggjort i sin fulde ordlyd på Udenrigsministeriets hjemmeside december EU-repræsentationen har præsenteret beretningen for danske nationale eksperter sekunderet ved institutioner i EU. Supplerende hertil har Udenrigsministeriet præsenteret beretningen for danske ansatte ved EU s institutioner i Bruxelles, hvor deltagerne var inviteret til at give deres synspunkter og forslag til, hvordan man kan fremme ansættelse af danskere i EU.

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret maj 2015 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag

Læs mere

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret juni 2016 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU 1 Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU Beretning og anbefalinger Indhold I. Baggrund p. 2 II. Sammenfatning p. 3 III. Hovedtiltag og anbefalinger p.3 1. Motivation, kommunikation og oplysning

Læs mere

Handlingsplan for fremme af danskere i EU. December 2017

Handlingsplan for fremme af danskere i EU. December 2017 Handlingsplan for fremme af danskere i EU December 2017 Handlingsplan for fremme af danskere i EU December 2017 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet 7. kontor Christiansborg Slotsplads

Læs mere

Der er masser af spændende job i EU

Der er masser af spændende job i EU Gør karriere i EU Der er masser af spændende job i EU Denne pjece er tænkt som vejledning og inspiration for statsansatte akademikere, der overvejer at søge ansættelse i en af EU s institutioner. For Danmark

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT 1. AKTUEL STATUS Som et nyt fokusområde for Juridisk Afdeling bliver der nu arbejdet mere målrettet med at styrke forbindelsen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle Bemærkninger...

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere