Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner"

Transkript

1 Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter relateret til analysegruppens beretning med 27 anbefalinger til fremme af danske ansættelser ved EU s institutioner. 1. Motivation, kommunikation og oplysning Emne 1.1 Webbaseret adgang til oplysninger om EU ansættelse Adgangen til systematisk opdateret webbaseret oplysning om EU's adgangsprøver, karriereperspektiver, løn- og ansættelsesvilkår, samt om adgang til kompetenceudvikling for potentielle kandidater, bør gøres mere synlig og brugervenlig, og kan eventuelt omfatte en EU-karriere Hotline. Relevante oplysningsplatforme bør knyttes til hinanden gennem gensidige henvisninger og links Der bør etableres mulighed for, at potentielle kandidater og andre med interesse for en EU-karriere kan abonnere på sådanne platforme, og dermed underrettes ved opdatering, og modtage nyhedsbreve løbende Aktiviteter Udenrigsministeriet har revideret ministeriets website for informering af karrieremuligheder i EU og EU s adgangsprøver under Der er etableret en abonnementsordning på ny web-site under um.dk kaldet nyt om internationale stillinger med foreløbigt ca. 400 abonnenter. Link til website: Emne 1.2 Afholdelse af oplysnings- og motivationskampagner f.eks. EU-dage Eksisterende tiltag i forhold til oplysnings- og motiveringskampagner i forbindelse med udskrivelse af de enkelte adgangsprøver bør styrkes; og der bør afholdes årlige EU-Dage omkring EU's karriereperspektiver. Fokus skal fortsat ligge på AC-generalister og sprogkyndige medarbejdere; men en øget indsats kan også iværksættes over for andre personalegrupper, når omstændighederne taler derfor. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om disse kampagner skal gennemføres selvstændigt, eller knyttes til de regelmæssige generelle karrierearrangementer på universiteterne og i interesseorganisationerne Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet har i samarbejde med Djøf afholdt EU-karrieredag i København den 10. marts 2014 med deltagelse af Uddannelses- og Forskningsministeren samt

2 Udenrigsministeren og mere end 200 deltagere. På karrieredagen blev bl.a. afholdt flere tema-cafeer med særskilte EU-emner, herunder Djøf og Universiteternes mulighed for at bistå både før, under og efter en EUkarriere, EU-karrieremuligheder, EU's adgangsprøve samt møde danskere med erhvervserfaring fra EU. Udenrigsministeriet har afholdt 4 oplysnings- og motivationsmøder i København, Århus, Ålborg og Odense med mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's ansættelses- og karrieremuligheder samt introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet har deltaget i 3 oplysnings- og motivationsmøder i Djøf og Magisterforeningen med deltagelse af mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's karrieremuligheder samt en kort introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen i Bruxelles har i samarbejde med Djøf afholdt oplysnings- og motivationsmøde for danskere i Bruxelles med ca. 30 deltagere. Fokus var EU's karrieremuligheder samt indføring i første del af EU's adgangsprøve den elektroniske stopprøve, CBT en. Emne 1.3 Fastholdelse af fokus på danske ansættelser blandt politikere, presse og offentlighed Det overvejes løbende, hvordan fokus på danske ansættelser i EU kan fastholdes, og gerne øges, blandt de danske politikere, pressen og offentligheden i almindelighed. EU-Kommissionens og Europa- Parlamentets repræsentationskontorer i Danmark, tillige med Europabevægelsen, kan spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 1 møde i universitetsnetværket, samt introduceret universiteternes karrierecentre for EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet har inddraget et bredt udsnit af eksterne interessenter i informationsindsatsen om nye EU-adgangsprøver, oplysnings- og motivationsmøder o.l., herunder universitetsnetværket, fagspecifikke organisationer, a-kasser og EPSO-ambassadørerne. Udenrigsministeriet udsendte pressemeddelelse om EU-karrieredagen den 10. marts. Universitetsavisen og Djøf bragte artikler efterfølgende. EU-Repræsentationen har i marts 2014 arrangeret samtaler for Århus Universitet med centrale EU-aktører i Bruxelles.

3 Emne 1.4 Partnerproblematik Mere systematisk kontakt bør etableres blandt de ansvarlige for partnerproblematikken i interesserede bilaterale udenrigstjenester, EU, FN-systemet og Verdensbanken med henblik på at identificere best practices, og på sigt etablere et egentligt samarbejde omkring ledsagende partneres beskæftigelse, f.eks. gennem fælles CV-bank og jobopslag Aktiviteter Udenrigsministeriet har drøftet udfordringerne med EPSO på netværksmøder. 2. Vækstlag for danske kandidater til ansættelse i EU s institutioner Emne 2.1 Målrettet oplysningsindsats overfor uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet Der bør iværksættes en mere målrettet oplysningsindsats rettet mod de uddannelsesinstitutioner, i Danmark og i udlandet, som udbyder uddannelser, der kan føre til ansættelse i EU. Indsatsen skal gøre de studerende interesserede i at tage et praktikantophold i en af EU s institutioner, og/eller motivere dem for at søge ansættelse i EU Aktiviteter Se afsnit 1.2 og 1.3 Emne 2.2 EPSO-ambassadørernes rolle EPSO-ambassadørernes rolle, deres adgang til kommunikationskanaler, samt arbejdsdelingen i forhold både til universiteternes ledelse og formelle struktur, og Udenrigsministeriet skal klarlægges, bl.a. under inddragelse af den erfaring både EPSO selv, og andre EU-lande, har opsamlet siden start Inden for rammerne af netværket med de danske universiteter, og med inddragelse både af EPSO-ambassadørerne, og de mest berørte interesseorganisationer, tages initiativ til at definere en handlingsplan for indsatsen over for studerende og yngre kandidater, der er målgruppe for ansættelse i EU s indgangsstillinger. Handlingsplanen bør rumme tiltag og arbejdsdeling for at opnå dette mål. Dette kan f.eks. ske gennem etableringen af et årshjul for større begivenheder i forbindelse med EU s adgangsprøver og karrieremuligheder, og om adgangsprøvernes indhold, format og teknik, løbende kan inddrages i den normale akademiske undervisning. Aktiviteter Der oplyses om EPSO-ambassadørerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside Udenrigsministeriet har indhentet erfaringer fra andre medlemslandes

4 brug af EPSO-ambassadører og blandt inddraget EPSO-ambassadørerne i oplysnings- og motivationskampagner. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet drøftet EPSO-ambassadørernes rolle med universitetsnetværket og søgt at sikre koordinationen mellem universiteternes karrierecentre og de stedlige EPSO-ambassadører. 6 uddannelsesinstitutioner er tilmeldt det kommende program for EU Career Ambassador 2014/2015: Ålborg, Århus, Syddansk, Roskilde, CBS og København. Uddannelses- og Forskningsministeriet har indledt drøftelserne med universitetsnetværket om mulige tvær-universitetslige sommerskoler vedrørende EU s adgangsprøve og karrieremuligheder. Emne 2.3 Praktikanter i EU Der bør udarbejdes en vejledning om ansøgningsprocedure og arbejdsvilkår for praktikanter i EU s institutioner, der også skal oplyse om muligheden for at få merit på studiet, om adgangen til at medtage SU, og om eventuel aflønning. Der skal endvidere sikres løbende kontakt til nuværende og tidligere praktikanter for at lære af deres erfaringer, og etablere et egentligt alumnenetværk som vækstlag for senere EUansættelser. En sådan vejledning kunne også omfatte andre praktikantstillinger i Bruxelles og Luxembourg, herunder hos danske offentlige myndigheder eller privatsektoren, samt f.eks. mulighederne for Europa-fokuserede studier i udlandet, eller deltagelse i EU s Erasmusprogram, herunder det kommende Erasmus+ Aktiviteter EU-repræsentationen i Bruxelles har indledt afdækningen af de faktiske forhold om danskeres søgning af praktikophold til EU-institutionerne, samt indledt dialog med danske erhvervs- og interesseorganisationer i Bruxelles med henblik på et evt. samarbejde om arrangementer og netværk for de danske praktikanter, herunder fastholdelse af interesse for EU's adgangsprøver. Det har været undersøgt, om der var tilstrækkeligt med interesserede danske praktikanter i Bruxelles for at kunne udbyde et kursus i første del af EU s adgangsprøve. Det var ikke tilfældet i første omgang, men det overvejes fortsat fremadrettet. Emne 2.4 EU-stilling som en del af et karriereforløb for centraladministrationen eller privatsektoren Det overvejes, hvordan kortere eller længere udsendelse til en EU-stilling

5 kan indtænkes i et normalt karriereforløb i centraladministrationen eller privatsektoren, og hvordan det kan sikres, at udsendte medarbejderes ekspertise og netværker, der opnås i forbindelse hermed, kan udnyttes optimalt ved eventuel hjemvenden Aktiviteter Se afsnit 2.5. Emne 2.5 Fokuseret brug af refusionsordning for sekunderede nationale eksperter Refusionsordningen for sekunderede nationale eksperter bør tilpasses således, at danske nationale eksperter i fremtiden i højere grad beskæftiger sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne, og varetager opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere, ligesom de skal udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, og i lyset af perspektiverne for, at udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karriereforløb. Aktiviteter Moderniseringsstyrelsen har 1. januar 2014 implementeret en ny praksis for udsendelse af nationale eksperter, der indebærer, at sekunderede nationale eksperter i fremtiden i højere grad skal beskæftige sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne og varetage opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere. Nationale eksperter udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, hvor udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karrieremuligheder 3. Kompetenceudvikling Emne 3.1 Finansiering af program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere Med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, hvorvidt der kan sikres fremadrettet finansiering af et egentligt program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere. Samtidig undersøges, med inddragelse af Uddannelsesministeriet og universiteterne, hvordan et sådant program, og finansieringen heraf, kan tilpasses behovet også hos de studerende, og i den akademiske verden i øvrigt. Kompetenceudviklingen bør udbydes både i forbindelse med de enkelte adgangsprøver, og f.eks. i form af en årlig EU-træningsdag med inddragelse af alle berørte parter, herunder interesseorganisationerne. Kompetenceudviklingen bør også kunne formidles gennem fjernundervisning til kandidater, der ikke befinder sig i Danmark. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har indhentet oplysninger om uddannelsesinstitutionernes nuværende aktiviteter og fremadrettede overvejelser om, hvordan de kan bidrage til at fremme danske

6 ansættelser i EU. Oplysningerne bruges i Uddannelses- og Forskningsministeriets fremadrettede udvikling af mulige nye uddannelsesmæssige tiltag for de studerende. Se i øvrigt afsnit 2.2. Udenrigsministeriet har afholdt 2x4 undervisningssessioner i første del af EU s adgangsprøve den såkaldte stopprøve eller CBT ved den franske forvaltningshøjskole ENA (Ecole Nationale d Administration) med i alt ca. 100 deltagere. Forud for de sidste 4 undervisningssessioner holdt Udenrigsministeriet 2 intensive forberedelseskurser for interesserede deltagere. Undervisningen er ikke udbudt i Bruxelles, grundet lille interesse blandt mulige interessenter. Udenrigsministeriet har modtaget tilsagn om finansiering hos Statens Kompetencecenter til undervisning af centraladministrationens kandidater, der går videre til anden fase af EU's adgangsprøve for ACgeneralister. Emne 3.2 Permanent EU Fast Track-program for yngre AC-fuldmægtige Ligeledes med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, om der i centraladministrationen regelmæssigt bør udbydes et EU Fast Track -program for yngre ACfuldmægtige Aktiviteter Programmet evalueres i forbindelse med afslutningen januar Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og interesseorganisationerne Emne 4.1 Operative rammer for tværgående samarbejde Det overvejes, hvorledes der bedst kan etableres operative rammer for et tværgående samarbejde mellem de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder i Danmark med henblik på fremme af danske EU-ansættelser Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udenrigsministeriet har indledt et tæt samarbejde for at skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og øge viden hos danske studerende og karrierevejledere om karrieremuligheder og ansættelse i EU. Derudover samarbejdes med eksterne interessenter som DI og Djøf. Emne 4.2 Universitetsnetværket Der bør afholdes regelmæssige møder i netværket med universiteterne om fremme af danske ansættelser i EU, ligesom det overvejes, hvordan resultaterne heraf løbende kan kommunikeres f.eks. til netværkerne

7 blandt de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 1 møde med universitetsnetværket, hvor analysegruppens anbefalinger af uddannelsesmæssig karakter blev diskuteret og muligheder for en forbedret indsats og samarbejde blev vendt. Se i øvrigt afsnit 2.2 og 3.1. Emne 4.3 Bredt samarbejde med større danske interesseorganisationer Der indkaldes til et bredt møde med de større danske interesseorganisationer for at drøfte, hvorledes de mere effektivt kan inddrages i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og EUrepræsentationen har i perioden afholdt flere mindre afdækningsmøder med interesseorganisationerne Djøf, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og DI. EU-Repræsentationen har endvidere løbende kontakt til interesseorganisationernes kontorer i Bruxelles. 5. Forholdet til danskere, der allerede er ansat i EU s institutioner Emne 5.1 Operative rammer for EU-repræsentationens samarbejde EU-Repræsentationens indsats i forhold til danske ansættelser i EU's topstillinger skal styrkes Allerede ansatte danskere i EU's institutioner opfordres til at holde EU- Repræsentationen underrettet om deres ønsker om eventuel forflyttelse eller forfremmelse, således at EU-Repræsentationen om ønsket kan bistå i dialogen med EU's beslutningstagere Det overvejes, om der kan udarbejdes retningslinjer for den løbende kontakt mellem danske EU-ansatte og relevante danske myndigheder med fokus på de forventninger, de EU-ansatte med rette kan have til myndighederne, og sidstnævntes kapacitet til at følge op på kontakterne EU-Repræsentationen og ambassaden i Luxembourg fortsætter, og opprioriterer i muligt omfang, den løbende kontakt med danske EUansatte, herunder gennem faglig kontakt til de medarbejdere, der er ansvarlige for de samme fagområder som de enkelte EU-ansatte Danske kandidater, der består EU's adgangsprøver, opfordres til i endnu højere grad at kontakte EU-Repræsentationen med henblik på at opnå aktiv støtte til hurtig placering i en EU-stilling i overensstemmelse med deres ønsker og kvalifikationer.

8 EU-Repræsentationen bør opprioritere afholdelsen af løbende tematiske arrangementer for de danske ansatte i EU's institutioner, eventuelt i samarbejde med det danske kabinet, f.eks. til belysning af særlige danske prioriteter eller strategiske fokusområder Der bør etableres en mentorordning for interesserede nyansatte danskere i EU's institutioner, således at de kan sparre med mere erfarne danske kolleger inden for den pågældende institution. EU- Repræsentationen kan om ønsket formidle den fornødne kontakt Aktiviteter På et møde i Bruxelles har Udenrigsministeriet, EU-repræsentationen og danske ansatte i EU s institutioner drøftet rammer og muligheder for kontakt og samarbejde. EU-repræsentationen har holdt en række møder med danske ansatte i EU s institutioner, samt afholdt informationsmøder om analysegruppens beretning for danske ansatte i EU s institutioner. EU-repræsentationen har tæt kontakt til de danskere, der senest har bestået EU's adgangsprøve og forsøger at bistå dem med at opnå en hurtig og relevant placering i EU-systemet. EU-repræsentationen har intensiveret den strategiske kortlægning af og dialogen med de danske EU-ansatte på tværs af ansættelsesgrupper. 6. Struktur og ressourcer for indsatsen Emne 6.1 Oprettelse af en stilling på EU-Repræsentationen hvis fokusområde bliver Fremme af danske ansættelser i EU Der oprettes en stilling på EU-Repræsentationen med det hovedmandat at fremme Danmarks repræsentation i EU, og deltage i udmøntningen af de relevante dele af Analysegruppens anbefalinger. Disse aktiviteter omfatter både støtte til kandidater, der har bestået adgangsprøverne, og til allerede ansatte med henblik på at sikre fortsat tilfredsstillende dansk repræsentation på områder af strategisk interesse, tillige med den løbende dialog og kontaktpleje i forhold til de danske ansatte i EU's institutioner Aktiviteter Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med Udenrigsministeriet oprettet en fuldtidsstilling på EU-Repræsentationen med ansvar for fremme af danskere i EU s institutioner. Medarbejderen er ansat pr. 1. marts 2014 for en 2-3 årig indledende periode. EU-repræsentationen har siden styrkelsen øget dialogen med relevante danske og udenlandske samtalepartnere, herunder med danske EUansatte og kandidater der har bestået EU's adgangsprøve, for blandt andet at indsamle erfaring og idéer til en styrket dansk indsats. Emne 6.2 Inddragelse af interesseorganisationer De store interesseorganisationer, og deres omfattende kontaktflade til

9 medlemmerne, bør inddrages endnu mere effektivt i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser Aktiviteter Se aktiviteter og tiltag under andre anbefalinger. 7. Opfølgning og evaluering Emne 7.1 Udarbejdelse af handlingsplan for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger Der bør i løbet af januar 2014 formuleres handlingsplaner til gennemførelse af de fremsatte anbefalinger med angivelse af en tidsplan herfor. Udenrigsministeriet sikrer den tværgående koordination af tiltag, der omfatter flere aktører. Aktiviteter Nærværende aktivitetsplan udgør handlingsplanen for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger. Emne 7.2 Præsentation af analysegruppens anbefalinger til danske EU-ansatte Udenrigsministeriet sikrer kommunikation til de danske EU-ansatte af Analysegruppens anbefalinger, og sørger for, at deres eventuelle synspunkter og forslag inddrages i de enkelte aktørers opfølgningsindsats Aktiviteter Analysegruppens beretning og anbefalinger er offentliggjort i sin fulde ordlyd på Udenrigsministeriets hjemmeside december EU-repræsentationen har præsenteret beretningen for danske nationale eksperter sekunderet ved institutioner i EU. Supplerende hertil har Udenrigsministeriet præsenteret beretningen for danske ansatte ved EU s institutioner i Bruxelles, hvor deltagerne var inviteret til at give deres synspunkter og forslag til, hvordan man kan fremme ansættelse af danskere i EU.

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret maj 2015 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag

Læs mere

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU 1 Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU Beretning og anbefalinger Indhold I. Baggrund p. 2 II. Sammenfatning p. 3 III. Hovedtiltag og anbefalinger p.3 1. Motivation, kommunikation og oplysning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere