Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014."

Transkript

1 Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Budgetforslag for 2014/ Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg for 2 år til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformand Hans Kristian Stadelund, som modtager genvalg. Niels Frandsen og John Weinreich som ikke modtager genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år til bestyrelsen: Efter tur afgår Jens Petersen og Carl Broed som begge modtager genvalg. 9. Valg for 1 år af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 10. Eventuelt. Ad1: Formanden bød velkommen til de mange fremmødte, og foreslog at vi startede med at synge Kongsmark sangen. Herefter blev Jørgen Jensen valgt til dirigent. Han oplyste at der var 60 deltagere og 38 stemmeberettiget. Ad2: Så er der atter gået et år, og jeg vil byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til denne generalforsamling, en særlig velkomst til nye grundejere, jeg håber, I vil befinde jer rigtig godt i vores område. Der er blevet bygget et par nye sommerhuse efter at de gamle er blevet revet ned, desuden er der blevet solgt nogle få huse, det er da et lille lyspunkt i et trængt boligmarked, men der er stadig en hel del til salg. Så ser det ud til at det store projekt kloakering er et overstået kapitel i vores grundejerforening. Hvordan er det så forløbet? Det er der vist ikke ret mange meninger om. Det har ikke været et ret godt forløb, der har virkelig været mangel på information, både når der skulle lukkes veje og omkørselsskiltene kom i mange tilfælde ikke op, så gæster til området havde svært ved at finde frem, fornemmelsen var at Hoffmann, nærmest var lige glade med beboerne herude, og der har været mange steder, selv efter at vejene var færdig kloakeret, hvor der måtte graves op igen, også denne gang til stor gene for beboerne. Så er der så, hvordan er de så afleveret, ikke helt optimalt, der er stor diskussion, om der skal sten på vejene i etape 4-1, det skal der, det er bare et spørgsmål om, hvem der skal stå for betalingen, men her er Slagelse kommune kommet os til hjælp, vi har haft et møde med kommunen, hvor de godt kunne se, at der var sket nogen svigt, og jeg har fået at vide, at vi skal have lavet noget ved disse veje før sagen er helt afklaret, derfor har vi i bestyrelsen bestemt at vejene skulle have et drys salt, for at afdæmpe støvgenerne, men jeg kan se, at når det er så tørt, som tilfældet er, så virker det ikke helt efter hensigten. Så er der vores rabatter, de er heller ikke afleveret i den stand som de var i, blandt andet mangler der at blive sået græs flere steder i område 4-1, og der er også nogle steder der er sætningsskader og mangel på grus, men det må komme ved etårs gennemgangen.

2 Så kommer vi til område 4-2, hvor der er lagt sten på, man skulle tro at de havde overskud af sten, for det er i første omgang et alt for tykt lag, men det kunne ikke være anderledes fik jeg at vide, enten var det 0-16 grus eller også var det sten, jeg ville gerne have haft halvt af hvert, men nu er det de fleste steder ved at være kørt ned, så hvis kanterne blev revet ind mod midten vil det nok i den sidste ende passe med det lag, som er lagt ud. Så er der rabatterne, ja der er sået græs, men da vi ikke har fået noget regn, siden græsset blev sået, så er det ved at være ædt af fuglene eller blæst væk, men ukrudtet det kan gro. Jeg har torsdag den 26/6. været i forbindelse med Orbicon, de sagde efter der har været et møde med Slagelse kommune, at der vil blive sået græs i område 4-1 til efteråret, det har vist sig at noget af det græsfrø de brugte ikke var spiredygtigt. Så har vi en problematik med vores dræn, vi havde Rødstensgården nede at spule og fotografere, men det var ikke muligt at få fotoapparatet ret langt ind i rørene, heller ikke spuleslangen, vi taler om Gulspurvevej og Sortspættevej, dog er der gennemløb ned til Almindrenden, men ikke mellem de to brønde på Gulspurvevej. Jan Lund fra Drift og Anlæg i Slagelse kommune vil prøve om SKforsyningen vil betale regningen. Sidste år meddelte man fra kommunes side at der ville komme en robotplæneklipper til boldbanen, men det er ikke sket endnu, og jeg har for nogen tid siden været i kontakt med Slagelse kommune om dette emne, og jeg fik at vide, at den var lige på trapperne, men som det har fungeret i år med græsslåningen, har det været helt perfekt, de har været flinke til at slå vores område. Så fik vi også mandat til at lave en ny legeplads, det er som gået forholdsvis let, vi har fået stor hjælp fra en person i drift og anlægsservice. Men der skulle søges en fuldmagt for at få lov til at etablere en ny legeplads, da det er kommunens areal. Der skulle laves tegninger af placeringen af hvert legeredskab, men alt skulle nu være i orden. Grundejerforeningen har jævnlig pligt til at efterse, om alt er i orden, samt at vedligeholde redskaberne. Vi fik også en opfordring til at lave en hjemmeside, der er lavet opslag i vores to opslagsskabe et midt på Sortspættevej og et midt på Strandpibervej, der er også gjort opmærksom på hjemmesiden i vores forårsudsendte materiale. Statistikken viser at hjemmesiden er godt besøgt, vi ved også, at der er mange, der ikke kender og læser på hjemmesiden, så vi opfordrer hermed til at bruge hjemmesiden for at læse aktuelle nyheder og nyttige oplysninger. Hjemmesidens adresse er Jeg vil lige sige at Jens Petersen, som sidder som suppleant har været en stor hjælp, hvad angår skrive og tegnearbejdet af legepladsen, og etablering af vores hjemmeside, tak for det. Jeg kan oplyse at vores vejmand igennem mange år er stoppet, og bestyrelsen har fundet frem til en ny entreprenør, når vi når så vidt, at vi skal have lavet noget ved vejene, det er Madsens Multiservice ved Rune Madsen Støvlebækvej. Jeg vil gerne sige en stor tak til festudvalget, for et rigtig godt arrangement på boldpladsen, hvor der var stor tilslutning, men der var også gjort et godt stykke arbejde med omdeling af et ekstra opslag. Så til slut en tak for godt samarbejde i året der er gået til den øvrige del af bestyrelsen. Spørgsmål til formandens beretning: Marie: Hvem har tilsynet med legepladsen? Finn: Det har kommunen. Lindy: Hvem har bestemt stenene på vejene? Finn: Det er perlesten som det hele tiden har været, Venny og Gert kunne også bekræfte dette, og Anni sagde at det var det vi gennem de senere år havde fået regning på fra Michael. Susanne var utilfreds med at man ikke kunne cykle i de mange sten. John havde talt med Hoffmann som udtalte at alle sten til området var lagt på i etape 4.2 ifølge aftale med formanden. Flemming på Blåhalsevej havde klaget til Hoffmann over en stor sø i hans indkørsel når det regnede, og de henviste til grundejerforeningen. Finn: Alle punkter samles sammen til vores etårs vejsyn, og mente ikke at vi kunne lave om på de mange sten i etape 4.2.

3 Gert opfordrede til god dialog med kommunen, og vejene skal afleveres i samme stand uden udgifter for grundejerforeningen. Frank: Vi skal ikke betale noget. Søren Rosenqvist: Der skulle være afsat penge til ekstra rep. af vores veje. John mente at det var en fejl at vi havde overtaget vejene i afsnit 4.1. Finn beklagede at der var flere ting han ikke havde været opmærksom på ved overtagelsen af vejene i 4.1. Jens Petersen: Kommunen har den udfarende myndighed ang. veje og rabatter. Vi har ingen beføjelser over for entreprenøren. Gert: Rabatterne er ikke i niveau med vejene, og hvornår begynder 2 års garantien på vejene? Kirsten på Sanglærkevej, Michael på Sortspættevej samt Benny og John på Gulspurvevej mente at der er en forkert profil på vejene, da vandet løber ind på deres grunde. Jesper Bach syntes at vi har nogle fine veje minus rabatterne, og håbede at vi får sten på inden vinter. Finn: Drænet i rabatterne skal have tid til at virke bedre, og ang. profil på vejene, der har vi kontakt til kommunen. Ang. garantiperioden var der flere meninger, men Finn undersøger sagen nærmere. Lindy spurgte til afmærkningssten i rabatterne, da han havde fået besked på fra kommunen at det måtte man ikke. Finn: Grundejerforeningen har besluttet at der kun må være afmærkningssten ved brønddæksler, og John supplerede med at de skulle være malet hvide. Finn vil forhøre sig i kommunen og komme med et svar. Susanne klagede over nyplantede nøddebuske, og at nøddehegnet var ødelagt. Finn var helle ikke tilfreds, men håbede at buskene ville rette sig. Sørensen Gulspurvevej spurgte til beplantning omkring den nye legeplads, da den er meget forblæst, og de høje træer omkring pladsen. Finn svarede at dette var en kommunal opgave. John var utilfreds med at Wilson drev entreprenør forretning på Rødhalsevej, og Stadelund bakkede ham op, og oplyste at han selv havde påtalt det over for Wilson, som oplyste at han havde en aftale med Slagelse kommune. Jesper Bach og Poul Erik Madsen syntes at det var forkert at han flyttede jord fra de forskellige grunde hvor han arbejdede. Gert Nielsen mente at det var lige meget om det var den ene eller anden entreprenør, arbejdet skulle jo udføres. Finn: Vi må hurtigst muligt tage sagen op i bestyrelsen og kontakte kommunen. Trine var utilfreds med den megen tang vi havde på stranden. Finn: Stranden er ikke god, men vi må henvende os til kommunen. Efter denne lange debat blev beretningen enstemmigt godkendt, Ad3: Driftregnskab for perioden 1. april 2013 til 31. marts Indtægter: Udgifter: Kontingent ,00 kr. Møder/generalforsamling mm ,00 kr. Renteindtægter 0,00 kr. KT-artikler/porto 8.680,95 kr. Gebyr 51,00 kr. Veje, stier, græssl., dræn 257,50 kr. Seas-Nve 15234,00 kr. Tlf. Formand/kasserer 1.600,00 kr. I alt ,00 kr. Legeplads 729,85 kr. Gebyr 350,00 kr. Hjemmeside 5.270,00 kr. Forsikring 3.117,48 kr. Diverse/gaver 815,00 kr ,78 kr. Overskud ,22 kr. I alt ,00 kr. Aktiver: Passiver: Bank ,67 kr. Formue pr. 1. april ,90 kr. Kontant beholdning 3.961,45 kr. Overskud ifølge regnskab ,22 kr. I alt ,12 kr. I alt ,12 kr.

4 Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. Statusposterne er kontrolleret og beholdningen til stede af Ellen Andersen og Benny Hansen den 14. maj Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ad4: Budgetforslag for perioden 1. april 2014 til 31. marts Indtægter: Udgifter: Kontingent ,00 kr. Møder/generalforsamling ,00 kr. Renter 0,00 kr. KT-artikler/porto ,00 kr. Gebyr 0,00 kr. Veje, stier, græssl., dræn ,00 kr. I alt ,00 kr. Tlf. Formand/kasserer 1.600,00 kr. Legeplads ,00 kr. Hjemmeside 3.000,00 kr. Forsikring 4.000,00 kr. Gebyr 1.000,00 kr. Diverse/gaver 1.000,00 kr. I alt ,00 kr. Regnskabets overskud/underskud Foreningens formue ved regnskabsårets udgang ,00 kr ,00 kr. Budgettet godkendt uden bemærkninger. Ad5: Formanden foreslog en kontingent forhøjelse på 500,- kr. pr. år, som drøftet sidste år på generalforsamlingen. Flere i salen mente det var for meget, og Gert Nielsen foreslog 200,- kr. første år og herefter 50,- kr. pr år. Poul Erik Madsen foreslog 250,- kr. pr. år i 2 år til vi nåede 1000,- kr. Anni mente vi skulle betale 1000,- kr. et år, og herefter som vi plejer 500,- kr. Dirigenten satte bestyrelsens forslag til afstemning, da dette var det mest vidtgående, og forslaget blev nedstemt. Herefter var der en del debat. Stadelund og Anni mente at vores kassebeholdning var rimelig god, og da vi endnu ikke kendte vores evt. udgifter til vejene måtte vi se tiden an. Ad6: Ingen indkomne forslag Ad7: Hans Kr. Stadelund blev genvalt og nyvalgt blev Gert Nielsen Rødhalsevej 19 og Bente Pape Løvsangervej 10. Ad8: Jens Petersen og Carl Broed blev genvalgt som suppleanter. Ad9: Ellen Andersen og Benny Hansen blev genvalgt til revisorer, og Niels Rasmussen blev valgt til revisorsuppleant. Ad10: Kirsten Sanglærkevej 2 spurgte hvor brede rabatterne skulle være, og hvem der skal holde det evt. ekstra stykke. Det var der flere meninger om, men formanden undersøger sagen nærmere. Bente spurgte ang. høje træer på nabogrundene. Finn: Det må man aftale med sin nabo, ellers er det hegnstilsynet. Marie takkede for god opbakning til festen, og foreslog at man holdt fast i lørdag før generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden og bad de fremmødte råbe et leve for foreningen. Formanden takkede for en god generalforsamlig, og takkede John og Niels for godt bestyrelses arbejde og overrakte vingaver.

5

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere