Leg, læring og fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leg, læring og fællesskab"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til formål at yde praktisk og socialpædagogisk støtte til børn og unge, der mangler social kontakt og kompetencer og som har behov for støtte til at skabe positive relationer Fonden etableres som et aflastningstilbud, men kan udvide aktiviteten til andre socialpædagogiske tiltag godkendt efter relevant lovgivning. Fonden kan til opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom. Fondens formål er almennyttigt/velgørende. 3 Fondens grundkapital Grundkapitalen udgør kr. og er indbetalt med kr. kontant. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. 4 Fondens forhold til stifter Der er ikke tillagt stifter(ne) eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter(ne). 5 Bestyrelsen Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

2 Bestyrelsesmedlemmer bringes i forslag af bestyrelsen og udpeges af bestyrelsen Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål og virkeområde, herunder økonomi, jura, psykiatrien, anden uddannelse indenfor målgruppe eller som efter bestyrelsens vurdering besidder andre kompetencer som kan tilføre bestyrelsen værdi i forhold til fondens virke. Medlemmerne af bestyrelsen udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted.. 2 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige kalenderår og 3 medlemmer afgår i ulige kalenderår. Første år efter vedtagelsen af nærværende vedtægter, er de medlemmer som i henhold til ovenstående, som skal afgå det følgende år udpeget for et år. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeges, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom, et nyt for den resterende periode. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen kan med 4/5 flertal beslutte at et medlem skal udtræde af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange årligt. Mødet indkaldes skriftligt pr. post eller elektronisk via e- mail med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet samt vedlagt eventuelt skriftlig materiale for de punkter som skal behandles. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger/møder. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer senest i det efterfølgende møde. Er medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har det ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

3 6 Leder Bestyrelsen skal ansætte en leder, som varetager den daglige ledelse af fonden. Lederen kan i forening med bestyrelsen uddelegere ansvarsområder til medarbejdere. Lederen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Lederen har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, hvis dette ønskes af bestyrelsen. Lederen eller en anden af bestyrelsen antaget skal den første måned i hvert kvartal fremsendes oplysninger om fondens økonomiske forhold, herunder balance for foregående kvartal samt oplysninger om fondens aktuelle likviditet. 7 Årsmøde Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. maj. Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse. Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af referent og evt. dirigent 2. Orientering fondens aktiviteter i om det seneste regnskabsår ved formanden evt. suppleret af lederen. 3. Godkendelse af fondens årsrapport. 4. Godkendelse af budget for året 5. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen blandt de siddende eller blandt forslag fra bestyrelsesmedlemmer. 6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Valg af advokat 9. Eventuelt Forslag til behandling på årsmødet skal indleveres til bestyrelsesformanden inden udgangen af marts måned i det år hvor mødet skal holdes. Førnævnte frist gælder ikke forslag til medlemmer af bestyrelsen. 8 Anvendelse af overskud m.v. Et evt. overskud i fonden må kun anvendes til forbedringer af lokaler / aktivitetsområde, henstilling af midler til køb af ejendom / anden større drift omkostning eller til gavn for fondens brugere. Alt efter godkendelse af tilsynsmyndigheden. 9 Vederlag til bestyrelsen

4 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet. 10 Fondens regnskabsår Fondens regnskabsår er 1.1 til Årsrapport Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten udarbejdes på bestyrelsens ansvar og underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for der årligt udarbejdes budget for fondens drift og budgettet årligt fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, så længe fonden måtte være godkendt i henhold til Lov om social service. Den underskrevne årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes til tilsynsmyndigheden årligt, så længe fonden måtte være godkendt i henhold til Lov om social service. 12 Revision Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 13 Tegningsregel Der kan ikke gives hverken ledere eller medarbejdere, bemyndigelse til at hæve kontantbeløb der overstiger kr., uden skriftlig fuldmagt underskrevet af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem, på fondens konti. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og en lederen i forening, eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner i henhold til beslutningsprotokollat fra et bestyrelsesmøde (prokura). 14 Ændring af vedtægten

5 Ændringer nærværende vedtægt kræver, at mindst 3/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra tilsynsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen. Vedtægtsændringer skal udfærdiges eller gennemgås af fondens advokat. 15 Opløsning af fonden Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 4/5 af medlemmer af Bestyrelses medlemmer stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige tilsynsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes til velgørende formål i Slagelse Kommune. Alt efter godkendelse af tilsynsmyndigheden Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens børn. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Tiltrådt af bestyrelsen: Jeppe Ankjær Gøransson Frederic Engel Møller Michael Christiansen Karen-Lisbet Jacobsen Christian Løkke

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere