Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse"

Transkript

1 Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen

2 Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november 2010 marts 2012 Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv Har arbejdet med ordningen siden starten i i mindre arkitektfirma i stort landsdækkende E-firma med 30 E-kons. Stiftede eget E-firma i 2008 Ralf Petersen

3 Agenda Nyt Sekretariat for Teknisk Revision af Energimærkning af Bygninger, STREB Teknisk revision i praksis Bedømmelse af energimærkninger ifm. TR Erfaringer fra teknisk revision i TR- og klagesager Klagesagsbehandling Skrivebordskontrol af indberettede EM Elektroniske screeninger af indberettede EM Evt. spørgsmål Ralf Petersen

4 STREB Et konsortie bestående af Alectia og Vores Bureau Stor erfaring med sekretariatsdrift Ecodesign, EM af produkter, TR af EM Erfarne underleverandører Bl.a. Lokalenergi, DEM, Jysk Trykprøvning og ABR Erfarne medarbejdere En stor del har tidligere være tekniske revisorer De resterende har stort kendskab til ordningen og energimærkning såvel teoretisk som praktisk Ralf Petersen

5 Teknisk revision i praksis Der udtages 0,25% af de indberettede EM Svarer til ca. 150 om året Bygningsejeren accepterer (eller ikke) Der indhentes materiale fra E-firmaet Besigtigelse med TR og rep. fra E-firma TR udarbejder kontrolrapport Kontrolrapporten i høring hos E-firma Revideret kontrolrapport og indstilling sendes til Energistyrelsen Ralf Petersen

6 TR i praksis, fortsat Energistyrelsen gennemgår sagen Energistyrelsen træffer afgørelse i sagen Afgørelsen kan f.eks. indeholde krav om berigtigelse af energimærkerapporten De i afgørelsen og TR s kontrolrapport nævnte fejl skal derfor rettes følg vejledningerne nøje EM får den opr. indb.-dato men nyt løbenr. Når den berigtigede EM er godkendt af Energistyrelsen og indberettet af E- firmaet afsluttes TR-sagen Ralf Petersen

7 Bedømmelse af EM ifm. TR Følgende fire punkter vurderes af TR Bygningsbeskrivelse og registrering Bygningens energimærke Forslag til energibesparende foranstaltninger Forståelighed for brugeren Bedømmelseskategorier p: god og oplysende EM p: muligt krav om berigtigelse p: mulig sanktion + krav om berigtigelse 0-49 p: sanktion + krav om berigtigelse Ralf Petersen

8 Kontrolskemaet Indeholder udelukkende afvigelser ml. TR og energikonsulenten Gul kolonne tv. er EK s registrering Blå kolonne i midten er TR s registrering Grå kolonne th. er afvigelsen i kwh og % Den samlede lineære afvigelse i % og kwh står øverst og bruges til at bestemme om den i HB tilladte afvigelse i % er overskredet eller ej E-firmaets høringssvar med gul bagerst TR s svar på dette med blå bagerst Ralf Petersen

9 Erfaring fra Tekniske revision Nybyggeri husk at EK er kontrollant Dokumentation mangler alt for ofte Opvarmet areal især kældre Klimaskærm Teknik Brændeovn kun v/ el-opv. og kun 15% Tekster fejl, mangelfulde, uforståelige Forslag fejl, manglende, mangelfulde Priser fejl med konsekvens for forslag Ralf Petersen

10 Energistyrelsens Klagesagsbehandling Genopfriskningskursus for energikonsulenter Slagelse Ralf Petersen

11 Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning af bygninger Kapitel 12 Klageadgang 11

12 Klager Der kan klages over faglige og kvalitetsmæssige forhold i energimærkningen. Der kan klages, hvis honoraret for energimærkningen oversiger max.- honoraret i gebyrbekendtgørelsen. Der skal først klages til det certificerede energimærkningsfirma. E-firmaet skal svare skriftligt indenfor 4 uger 12

13 Klagefrist Klagefristen er 1 år efter energimærkningsrapportens datering. En ny ejer kan klage i op til 1 år efter overtagelsesdagen. Dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

14 Hvem kan klage over en energimærkning 1. Ejere af bygninger 2. Ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligfællesskab. 3. Købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller ejerlejligheder.

15 Klageprocedure 1. En klage over en energimærkning skal indgives på et skema, som er udarbejdet af energistyrelsen. 2. Det udfyldte skema sendes til det certificere energimærkningsfirma. 3. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinjer, jf. 22, stk

16 Firmas afgørelse 4. Senest 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse, kan afgørelsen påklages til Energistyrelsen af klager, hvis denne ikke er tilfreds med E-firmaets afgørelse.

17 Hvad klages der typisk over? Energimærket er længere nede på skalaen end bygningsejeren forventer. Ejere af el opvarmede bygninger klager ofte over, at det beregnede forbrug er for højt eller at energimærket for dårligt. Energimærkningen er værdiløs, den passer ikke - så meget energi har vi aldrig brugt. 17

18 Ingen besparelsesforslag ved G-mærke Forkert BBR anvendelseskode Forkert billede af ejendommen Forkerte opvarmede arealer Uforståelige tekster eller forslag - typisk standard tekster Lang tilbagebetalingstid for forslag Forkerte registreringer af bygningsdele 18

19 Eksempler Massivt murværk, når der er hulmur. Hulmur med energibesparelsesforslag om hulmursisolering, når der er massiv mur. Termoruder med energibesparelsesforslag om udskiftning af termoruder til energiruder, når der allerede er energiruder. Krybekælder med energibesparelsesforslag om efterisolering, når der er terrændæk. 19

20 Murværk af røde tegl, når murværk er af gule tegl. Tagvinduer, når der ingen er. Angivelse af forkert hældning på taget. Opmålte arealer forkerte. Isoleringstykkelser angivet forkert. 20

21 Der er ikke radiatorer men gulvvarme. Direkte fjernvarme, når der er indirekte. Forkert kedel. Forkert varmvandsbeholder, navn og /eller størrelse står på mærkeplade. Forkert navn på cirkulationspumpe. Der registret kælder, men bygningen er ikke med kælder der er terrændæk. 21

22 Giver ofte spørgsmål fra ejer Hvorfor regnes kælder som opvarmet når der kun er een radiator? Hvorfor er det beregnede forbrug så meget højere end mit registrerede? Hvorfor er brænde-, korn- eller halmprisen så høj, når jeg kan købe det billigt? Hvorfor får bygningen, der er energimærket uden bygningsgennemgang, så dårligt et energimærke? 22

23 Behandling af klager i Energistyrelsen ENS modtager: Klage over afgørelse truffet af det certificerede energimærkningsfirma ENS sender: Kvittering for modtagelse af klagen til klager 23

24 Energistyrelsens klagesagsbehandling ENS gennemgår klagen og udarbejder notat om klagetemaet Kopi af klagen fremsendes til E-firmaet E-firmaet anmodes om at fremkomme med bemærkninger til klagen E-firmaet anmodes evt. om at fremsende yderligere materiale 24

25 Teknisk revision ENS træffer afgørelse, hvis sagen er tilstrækkeligt oplyst og materialet fra klager og E-firma er fyldestgørende. Ellers gennemføres en fuld teknisk revision. Kontrolrapport og besigtigelsesnotat fra TR sendes i høring hos klager og E-firma. Energistyrelsen kvalitetssikrer kontrolrapporten fra TR. 25

26 Afgørelse Energistyrelsen udarbejder afgørelsen på baggrund af bl.a. teknisk revisors kontrolrap-port og høringssvar fra klager og E-firma. Afgørelsen kan få følgende resultat: Klagen afvises god og oplysende rapport Klager får helt/delvist medhold krav om berigtigelse Klager får medhold, og der er væsentlige afvigelser krav om berigtigelse + sanktion 26

27 Ny energimærkning Før indberetning kontrollerer ENS, at E-firmaet har foretaget de pålagte rettelser korrekt. Når det er i orden giver ENS tilladelse til at den berigtigede energimærkning kan indberettes. Når den nye energimærkning er indberettet, og ENS har modtaget pdf-filen med den indberettede rapport, afsluttes sagen i journaliseringssystemet. Hvis E-firmaet ikke indberetter berigtigelsen indenfor den givne tidfrist, kan Energistyrelsen pålægge E-firmaet yderligere sanktion. 27

28 Mulige sanktioner Udtalelse - indgår i certificeringen Påtale - indgår i certificeringen og offentliggøres Pålæg om berigtigelse af energimærkningen Pålæg om tilbagebetaling af honoraret for energimærkningen (er sket nogle få gange) Inddragelse af firmaets certificering (afgøres af certificeringsinstituttet/certifikator) 28

29 Påtaler

30 Skrivebordskontrol Der udtrækkes 0,25% af de indberettede energimærkninger om året svarende til ca. 150 rapporter. Udtrækket kan foretages efter nærmere fastsatte søgekriterier. Rapporterne gennemgås manuelt for umiddelbart synlige afvigelser. Herefter træffes beslutning om afgørelse eller om sagen sendes til teknisk revision. Ralf Petersen

31 Elektronisk screening Energistyrelsen foretager specialiserede søgninger i databasen. F.eks. kan der søges efter energimærkninger med energimærke G, som har ingen eller så få besparelsesforslag, at mærket efter gennemførelse af disse stadig er G. Firmaerne vil herefter blive bedt om at gennemgå sagerne og foretage de nødvendige rettelser, hvis forholdet skyldes fejl eller forglemmelser. Ralf Petersen

32 Tak for jeres opmærksomhed Spørgsmål??? Henvendelser til Energistyrelsen: Generelt: Tlf åben kl alle hverdage Klagesager: Teknisk revision: Ralf Petersen

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Folehavevej 6 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-014054 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sildestræde 27 6792 Rømø Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ahornvej 1 6520 Toftlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2013 Til den 2. maj 2023. Energimærkningsnummer 310037852

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langebæk Gade 13 Postnr./by: 4772 Langebæk BBR-nr.: 390-000816 Energikonsulent: finn risum Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ejby Arkitektkontor

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 58 A - 64 C Korsvang 50A 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 6. november 2014 Til den 6. november

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 8 Bregnevej 1 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2013 Til den 5. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere