Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby"

Transkript

1 Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere af 27.juni Resultatkontraktens formål er at: den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang og kortsigtede målsætninger den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Basisramme 1. Håndtering af markante økonomiske udfordringer jf. udvikling i taxametrene i oversigtsårene Da VUC overgik til selveje i 2007 skete det på baggrund af en sårbar økonomi og negativ egenkapital. Årene med vækst har været brugt til at konsolidere økonomien, men der var i 2012 den laveste overskudsgrad i sektoren siden VUC sektorens samlede økonomiske resultat er allerede faldende jf. sektorårsrapport 2012, og som følge af besparelser på finansloven og udvikling i taxametrene frem mod 2016, hvor taxametret reduceres med henholdsvis 3,6 % på HF2, 8,4 % på AVU og FVU, 6,1 % på HFe og 6,2 % på OBU, skal der ske markante effektiviseringer. For VUC Lyngby er de største økonomiske udfordring at tilpasse lønudgifter til undervisningens gennemførelse samt at tilpasse udgifter til bygningsdrift, der dog først kan falde helt på plads, når vi ejer eget domicil. Alle områder af vores drift skal analyseres med henblik på effektiviseringer. Fortsat proces og forhandlinger om afklaring af fremtidigt domicil Positiv udvikling i de samlede omkostning pr. 100 årskursister Benchmark med økonomiske nøgletal indenfor VUC sektor (på det gennemsnitlige niveau eller over dette) Effektiviseringer der matcher de reducerede taxametre. 2. Voksenpædagogiks profil: Skabe fælles forståelse af gennemgående pædagogiske og didaktiske metoder på VUC Lyngby og definere fælles kodeks Formålet er at videreudvikle og beskrive vores særlige pædagogiske profil og beskrive kodeks for god pædagogik på baggrund af vores erfaringer bl.a. fra Regionsprojektet, Nye Lærerroller. Hovedtrækkene i den pædagogik/didaktik der anvendes på VUC Lyngby drøftes i pædagogisk udvalg og pædagogisk råd. For at VUC Lyngby kan tilbyde vores kursister en anden vej til uddannelse end de øvrige ungdomsuddannelser, har vi i den daglige praksis udviklet en særlig voksenpædagogik med mange tiltag fx i 1

2 forhold til kursisternes gennemførelse. I regionsprojektet er ca. 20 lærere ved at opbygge erfaring med analyse af kursisttypologier og et særligt blik for de sociale relationer i den pædagogiske proces. På baggrund af disse nye kompetencer og in put fra lærerkollegiet i øvrigt udarbejdes en beskrivelse af vores pædagogiske profil og kodeks for god undervisning på VUC Lyngby. Der udarbejdes en plan for supplerende kompetenceudvikling, så alle lærere kan takle sociale relationer og anvende elementer fra det fælles kodeks. Kursistrådet inddrages i processen. At der foreligger en samlet beskrivelse af vores pædagogiske profil og pædagogisk kodeks At viden og erfaring med projekt nye lærerroller er spredt ud til alle lærere AT den pædagogiske profil anvendes ved MUS, undervisningsobservationer, branding og ansættelsessamtaler At faggrupper og team drøfter pædagogisk udvikling og videndeler om undervisning. 3. Udbygning af eksterne netværk med særligt fokus på EUD området VUC Lyngby skal vedligeholde og udbygge samarbejder på tværs af vores dækningskommuner. Set i lyset af den kommende reform af erhvervsuddannelserne skal VUC Lyngby være en synlig samarbejdspartner med henblik på at styrke adgangsforudsætningerne for unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne og korte videregående uddannelser. VUC skal bygge bro til EUD og KVU og gøre vejen lettere for de kursister, der mangler en adgangsgivende eksamen for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Når den nye annoncerede fleksuddannelse tilbydes i løbet af kursusåret skal VUC Lyngby være klar til at bidrage til de unge voksnes almene kompetencer som en del af den uddannelse alt efter, hvilken model der bliver vedtaget. Målet er, at de unge kan komme videre med deres uddannelsesforløb. VUC Lyngby skal vedligeholde og udbygge samarbejdet i VEU. Der er indgået aftale om samarbejde med mindst en erhvervsskole i vores dækningskommuner om at styrke samspillet fx med indslusnings- og udslusningsvejledning Der er indgået aftale om samarbejde om brobygningsforløb til og/eller fra VUC Lyngby Der er skabt nye samarbejder med to nye aftagerinstitutioner Det nye VEU team har intensiveret det opsøgende VEU arbejde med øget optag på FVU. Ekstraramme Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. 2

3 4. En målrettet indsats med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerene anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. I OK13 findes der ikke længere detaljerede regler om anvendelse af arbejdstid, fx tid til forberedelse, opgaveevaluering og eksamen. Hensigten er, at der ikke skal være faste normer for lærernes tidsforbrug. På VUC Lyngby har vi derfor fremlagt principper for arbejdstid, hvis overordnede mål er at opprioritere kvaliteten i undervisningen, kursisternes læreproces og studiekompetence. Vores antagelse er, at kursisterne har det største udbytte, når de er sammen med lærerne. Samtidig er vi optaget af, at kursister og lærere oplever størst mulig trivsel og motivation på arbejdet. Principperne har været drøftet med TR og lærerkollegiet og tages op på alle SU møder. Fordelingen af opgaver sker med udgangspunkt i undervisningstimer, idet der også tages hensyn til opgaveevaluering og større funktioner. Erfarne lærere underviser forholdsvis mere, uerfarne forholdsvis mindre, og der lægges vægt på selvforvaltning og samarbejde således, at man selv tilrettelægger mindre opgaver og opgaver der ikke kræver, at man er til stede sammen med kolleger. Skemalagt tid for team og faggrupper skal understøtte samarbejde og idéudveksling mellem lærerne. For at understøtte vores strategi og for at blive klogere på, hvad der giver kvalitet i undervisningen, har vi sat gang i forskellige eksperimenter. Alle lærere planlægges med tid til pædagogisk udvikling, og der er foreslået følgende opgaver, man kan byde ind på: At eksperimentere med alternative undervisningsformer, fx forelæsning, differentiering i grupper og forskellige former for tolærerordninger eller supervision Tilrettelæggelse af fællesforelæsninger for HF2 Tilrettelæggelse af idrætsdag Tilrettelæggelse af årlig demokratidag Processer der bidrager til vores strategi. Vi har stillet to spørgsmål til HF lærergruppen: 1. Hvordan kan vi øge kursisternes gennemførelse og trivsel ved, at lærerne udfører mere pædagogisk arbejde sammen med dem? 2. Hvilke former for lærersamarbejde kan styrke kvaliteten i undervisningen, lærernes videndeling og den kollegiale trivsel? Evaluering af principper for arbejdets tilrettelæggelse Evaluering af portefølje oversigt Evaluering af tolærerordninger og øvrige særlige tilrettelæggelser Tilbagemelding på nye tilrettelæggelser fra kursistrådet Gennemførelse af samtaler med den enkelte lærer om mening og mission. 3

4 5. Det gode arbejdsmiljø/trivsel på arbejdspladsen VUC Lyngby vil gerne kendes på, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Vi ønsker en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejdere.(jf. definition på den gode arbejdsplads, videnscenter for arbejdsmiljø) TR for HF lærernes har givet udtryk for, at mange er utrygge ved det paradigmeskifte OK13 medfører, den nye måde at arbejde på i 37 timers uger, hvor man ikke får tildelt tid og opgaver som tidligere. AVU lærerne skal forberede sig på at arbejde på nye måder jf. deres OK13. På den baggrund vil vi i kursusåret 2013/14 gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljø og trivsel. VUC Lyngby er af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø blevet inviteret til at deltage i et forskningsprojekt via interview og en spørgeskemaundersøgelse, og vi afventer deres rapport. I vores arbejdsmiljøudvalg og i SU har vi drøftet bl.a. afholdelse af en trivselsdag med temaerne trivsel og håndtering af stress som første skridt i en proces, der tilrettelægges af arbejdsmiljøudvalget og SU. Der afholdes et planlægningsmøde med videncenter for arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljøudvalget og SU først i november måned som første skridt i processen. Der afholdes et personalemøde om trivsel ultimo november. Rapport fra det nationale center for arbejdsmiljø Større tilfredshed i kommende MTU eller målrettet spørgeskemaundersøgelse Personalepolitikker om arbejdsmiljø, trivsel, mobning og stress drøftes, revideres og udbygges Der afholdes temamøde om processen med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget i foråret En målrettet indsats mod frafald: Gennemførelse og faglighed På VUC Lyngby vil vi fokusere på fastholdelse gennem faglige og sociale krav og tidlig indsats. Vi vil drøfte og evaluere, hvilke fastholdelsestiltag, der har bedst effekt. Det der virker, vil vi udbygge. Vi vil udarbejde en beskrivelse og en analyse af de ressourcer vi anvender i forbindelse med fastholdelsestiltag. Vi vil udarbejde kvartalsvise oversigter over fravær og frafald, som drøftes i studievejledningen og på møder i lærerteam. På HF skal der foreligge planer for værkstedsaktiviteter og studieplaner på alle HF2 klasser og pakkehold, og der inddrages erfaringer med omlagt kursisttid. 4

5 På AVU eksperimenter vi med bånd i skemaerne, der indeholder introducerende undervisning og omlagt kursisttid. Alle kursister får tidlig feed back angående fagligt niveau og kompetencer med henblik på at kunne gennemføre deres uddannelsesforløb. At vores gennemførelsesprocent er minimum 75 % på alle niveauer. At vores prøvefrekvens hæves med 10 % i forhold til 2012 niveau At gennemsnit for eksamenskarakterer udvikler sig stabilt At der foreligger en revideret fastholdelsesstrategi. Økonomiske ramme og frist for kontraktindberetning og udmøntning Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn for både basis- og ekstraramme er kr. jf. udmeldte økonomiske rammer for institutioner med årselever. VUC Lyngby har ved seneste årsregnskab (2012) haft en aktivitet på 895 ÅK Efter vægtning af HF-enkeltfag (1,5), FVU (3), AVU(1,5) og OBU(3) er resultatet for ÅK Fristen for Indberetning af resultatkontraktens udmøntning er senest 15. oktober. Kontrakten indgås senest 1. november for kontrakter, der følger kursusåret 2013/14 Resultatvurdering og evaluering Der vil i kontraktperioden være drøftelser mellem formandskabet og forstanderen om status for målopfyldelse bl.a. i forbindelse med planlægning af møder i bestyrelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder forstanderen en rapport, der beskriver realiseringen. Efter endt periode drøftes resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Den samlede bestyrelse træffer uden lederens tilstedeværelse beslutning om målopfyldelse. Kontraktoffentliggørelse Resultatlønskontraktens indsatsområder og mål skal offentliggøres til hele organisationen og til omverdenen på hjemmesiden. Kgs. Lyngby, oktober 2013 På bestyrelsens vegne Forstander Anne G. Sørensen 5

6 Formand Bjarne Wahlgren Næstformand Liss Kramer Mikkelsen 6

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere